EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0568(01)

EB: 2009 m. liepos 9 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą plonajam popieriui (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 4596) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 197, 29.7.2009, p. 87–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 015 P. 67 - 75

No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2019; panaikino 32019D0070 . Latest consolidated version: 19/06/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/568(2)/oj

29.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 197/87


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. liepos 9 d.

kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą plonajam popieriui

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 4596)

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/568/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1980/2000 dėl pakeistos Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo sistemos (1), ypač į jo 6 straipsnio 1 dalies antrąją pastraipą,

pasikonsultavusi su Europos Sąjungos ekologinio ženklinimo valdyba,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1980/2000 Bendrijos ekologinį ženklą galima suteikti produktui, pasižyminčiam savybėmis, dėl kurių jis galėtų gerokai prisidėti gerinant pagrindinius aplinkos aspektus.

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1980/2000 nustatyta, kad konkretūs ekologinio ženklo kriterijai, rengiami remiantis Europos Sąjungos ekologinio ženklinimo valdybos parengtais kriterijais, turi būti nustatomi pagal produktų grupes.

(3)

Reglamente taip pat nustatyta, kad ekologinio ženklo kriterijai ir su tais kriterijais susiję vertinimo ir patikros reikalavimai turi būti persvarstyti laiku, dar nepasibaigus konkrečiai produktų grupei taikomų kriterijų galiojimo laikotarpiui.

(4)

Vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 1980/2000 laiku persvarstyti ekologiniai kriterijai ir jais susiję vertinimo ir patikros reikalavimai, kurie buvo nustatyti 2001 m. gegužės 4 d. Komisijos sprendime 2001/405/EB, nustatančiame ekologinius kriterijus, taikomus suteikiant vyniojamajam popieriui Bendrijos ekologinį ženklą (2). Šie ekologiniai kriterijai ir su jais susiję vertinimo ir patikros reikalavimai galioja iki 2010 m. sausio 4 d.

(5)

Atsižvelgiant į minėtą persvarstymą ir į mokslo pažangą bei rinkos pokyčius, derėtų iš dalies pakeisti produktų grupės apibrėžtį ir nustatyti naujus ekologinius kriterijus.

(6)

Ekologiniai kriterijai ir jais susiję vertinimo ir patikros reikalavimai turėtų galioti ketverius metus nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

(7)

Be to, siekiant nurodyti, kad produktai, kuriems taikoma 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos gaminiais, suderinimo (3), būtų pašalinti iš šios produktų grupės, būtina pakeisti Sprendime 2001/405/EB pateiktą produktų grupės apibrėžtį.

(8)

Todėl Sprendimas 2001/405/EB turėtų būti pakeistas.

(9)

Gamintojams, kurių produktams remiantis Sprendime 2001/405/EB nustatytais kriterijais buvo skirtas plonojo popieriaus ekologinis ženklas, reikėtų suteikti pereinamąjį laikotarpį, kad jie turėtų pakankamai laiko pertvarkyti savo produktus taip, kad jie atitiktų persvarstytus kriterijus ir reikalavimus. Be to, iki minėto sprendimo galiojimo pabaigos gamintojams turėtų būti leista pateikti paraiškas, parengtas pagal Sprendime 2001/405/EB arba šiame sprendime nustatytus kriterijus.

(10)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 1980/2000 17 straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Produktų grupę „plonasis popierius“ sudaro asmens higienai, skysčiams sugerti ir (arba) nešvariems paviršiams valyti skirto plonojo popieriaus lakštai arba ritiniai. Plonojo popieriaus produktai yra vieno ar kelių krepuoto ar su įspaudais popieriaus sluoksnių. Plaušas sudaro ne mažiau kaip 90 % produkto masės.

Šiai produktų grupei nepriskiriami tokie produktai:

a)

sudrėkintos servetėlės ir sanitarijos produktai;

b)

plonojo popieriaus produktai, dengti kitokiomis nei plonasis popierius medžiagomis;

c)

Kosmetikos direktyvoje 76/768/EEB nurodyti produktai.

2 straipsnis

Kad pagal Reglamento (EB) Nr. 1980/2000 reikalavimus plonajam popieriui būtų suteiktas produktų grupės „plonasis popierius“ Bendrijos ekologinis ženklas, plonasis popierius turi atitikti šio sprendimo priede nustatytus kriterijus.

3 straipsnis

Ekologiniai kriterijai ir susiję vertinimo bei patikros reikalavimai, nustatyti produktų grupei „plonasis popierius“, galioja ketverius metus nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

4 straipsnis

Administravimo tikslais produktų grupei „plonasis popierius“ suteikiamas kodas „004“.

5 straipsnis

Sprendimas 2001/405/EB panaikinamas.

6 straipsnis

1.   Iki šio sprendimo priėmimo dienos pateiktos paraiškos produktų grupei „plonasis popierius“ priskiriamiems produktams suteikti ekologinį ženklą nagrinėjamos laikantis Sprendime 2001/405/EB nustatytų sąlygų.

2.   Nuo šio sprendimo priėmimo dienos, tačiau ne vėliau kaip iki 2010 m. sausio 4 d., pateiktos paraiškos produktų grupei „plonasis popierius“ priskiriamiems produktams suteikti ekologinį ženklą, gali būti parengtos atsižvelgiant į Sprendime 2002/405/EB arba į šiame sprendime nustatytus kriterijus.

Šios paraiškos nagrinėjamos atsižvelgiant į kriterijus, pagal kuriuos jos buvo parengtos.

3.   Jeigu ekologinis ženklas suteikiamas atsižvelgiant į paraišką, kuri buvo išnagrinėta pagal Sprendime 2002/405/EB nustatytus kriterijus, šis ekologinis ženklas gali būti naudojamas dvylika mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

7 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2009 m. liepos 9 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 237, 2000 9 21, p. 1.

(2)  OL L 142, 2001 5 29, p. 10.

(3)  OL L 262, 1976 9 27, p. 169.


PRIEDAS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Kriterijų tikslai

Šiais kriterijais visų pirma siekiama:

mažinti nuodingų arba eutrofikaciją sukeliančių medžiagų išmetimą į vandenį,

mažinti žalą aplinkai arba su energijos naudojimu susijusius rizikos veiksnius (pasaulio klimato atšilimą, rūgštėjimą, ozono sluoksnio plonėjimą, neatsinaujinančių išteklių mažėjimą), mažinant energijos sąnaudas ir į orą išmetamų teršalų kiekį,

mažinti žalą aplinkai arba rizikos veiksnius, susijusius su pavojingų cheminių medžiagų naudojimu,

skatinti naudoti darniai tvarkomų miškų medienos plaušus,

taikyti darniosios miškotvarkos principus miškams išsaugoti,

Kriterijai nustatomi tokio lygio, kuris skatintų ženklinti mažesnį poveikį aplinkai darančius plonojo popieriaus produktus.

Vertinimo ir patikros reikalavimai

Prie kiekvieno kriterijaus nurodomi konkretūs vertinimo ir patikros reikalavimai.

Kai pareiškėjo prašoma pateikti deklaracijas, dokumentus, analizes, bandymų ataskaitas arba kitus duomenis, kurie rodytų atitiktį kriterijams, turima omenyje, kad juos gali pateikti atitinkamai pareiškėjas ir (arba) tiekėjas (-ai), ir (arba) jo (jų) tiekėjas (-ai) ir t. t.

Prireikus gali būti taikomi kiti bandymų metodai nei nurodytieji kiekvienam kriterijui, jei jų lygiavertiškumą patvirtina paraišką vertinanti kompetentinga įstaiga.

Jei įmanoma, bandymus turėtų atlikti tinkamai akredituotos laboratorijos, atitinkančios EN standarte ISO 17025 nustatytus bendruosius reikalavimus.

Prireikus kompetentingos įstaigos gali reikalauti patvirtinamųjų dokumentų ir atlikti nepriklausomą patikrą.

Kompetentingoms įstaigoms rekomenduojama nagrinėjant paraiškas ir tikrinant, ar laikomasi kriterijų, atsižvelgti į pripažintų aplinkos apsaugos valdymo sistemų, pvz., EMAS arba ISO 14001, įgyvendinimą (pastaba: šias valdymo sistemas įgyvendinti nėra privaloma).

EKOLOGINIAI KRITERIJAI

Ekologiniai kriterijai taikomi plaušienos gamybai, įskaitant visus sudedamuosius dalinius procesus nuo plaušo žaliavos (perdirbtojo popieriaus) įvežimo pro gamyklos vartus iki plaušienos išvežimo iš plaušienos gamyklos. Popieriaus gamybos procesai – tai visi daliniai procesai nuo plaušienos malimo (perdirbtojo popieriaus smulkinimo) iki popieriaus vyniojimo į ritinius.

Plaušienos, popieriaus arba žaliavų vežimas, perdirbimas į gaminius ir pakavimas nėra įtraukiami.

Perdirbtasis plaušas apibrėžiamas kaip plaušas, gautas perdirbant popierių ir kartoną, panaudotus spausdinant arba kitoms galutinio vartojimo reikmėms. Į apibrėžtį neįtraukiamas pirktas ir gaminant pirminį plaušą gamykloje gautas brokuotas plaušas.

1.   Į vandenį ir orą išmetami teršalai

a)   Cheminis deguonies suvartojimas (angl. Chemical Oxygen demand, COD), fosforas (P), siera (S), azoto oksidai (NOx)

Kiekvieną šių parametrų atitinkantis teršalų, išmetamų į orą ir (arba) vandenį gaminant plaušieną ir popierių, kiekis įvertinamas taškais (PCOD, PP, PS, PNOx), kaip išsamiai aprašyta toliau.

Nė vieno iš atskirų taškų PCOD, PP, PS, ar PNOx vertė neviršija 1,5.

Suminis taškų skaičius (Psuminis = PCOD + PP + PS + PNOx) neviršija 4,0.

PCOD vertė apskaičiuojama toliau nurodytu būdu (PP, PS ir PNOx vertės apskaičiuojamos visiškai taip pat, taikant atitinkamas etalonines vertes).

Atsižvelgiant į kiekvienos naudotos plaušienos dalį (oru džiovinto plonojo popieriaus tonai tenkančią plaušienos,i dalį) nustatoma su kiekvienu naudojamos „i“ plaušienos tipu susijusio išmatuoto COD kiekio (parametras CODplaušiena, i, išreikštas kilogramais orasausės medžiagos tonai (OMT)) svertinė vertė. Tada visų plaušienos tipų COD kiekio svertinė vertė sudedama su išmatuota popieriaus gamybos COD kiekio verte ir taip apskaičiuojama visuminė COD kiekio vertė CODvisuminis.

Plaušienos gamybos svertinė COD etaloninė vertė apskaičiuojama taip pat – kaip kiekvieno naudotos plaušienos tipo svertinių etaloninių verčių suma, kuri sudedama su popieriaus gamybos etalonine verte ir taip apskaičiuojama visuminė COD etaloninė vertė CODetal visuminis. Etaloninės kiekvieno naudoto plaušienos tipo ir popieriaus gamybos vertės pateiktos 1 lentelėje.

Galiausiai, visuminė COD kiekio vertė dalijama iš visuminės COD etaloninės vertės:

Formula

1   lentelė

Skirtingų plaušienos tipų ir popieriaus gamybos išmetamųjų teršalų etaloninės vertės

(kg/OMT)

Plaušienos tipas (Popierius)

Išmetamieji teršalai

COD etaloninis

P etaloninis

S etaloninis

NO x etaloninis

Cheminė plaušiena (išskyrus sulfitinę)

18,0

0,045

0,6

1,6

Cheminė plaušiena (sulfitinė)

25,0

0,045

0,6

1,6

Nebalinta cheminė plaušiena

10,0

0,02

0,6

1,6

Cheminė termomechaninė plaušiena

15,0

0,01

0,3

0,3

Perdirbto plaušo plaušiena

3,0

0,01

0,03

0,3

Plonasis popierius

2,0

0,01

0,03

0,5

Jei toje pačioje gamykloje gaminama ir šiluma, ir elektros energija, išmetamų NOx ir S kiekis priskiriamas ir apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Išmetamųjų teršalų dėl elektros energijos gamybos dalis = 2 x (MWh(elektros energijos))/[2 x MWh(elektros energijos) + MWh(šilumos)]

Šioje formulėje elektros energija yra naudingoji elektros energija, atmetus tą eksploatacinės elektros energijos dalį, kuri jėgainėje naudojama energijai gaminti, t. y. naudingoji elektros energija yra ta elektros energijos dalis, kurią jėgainė tiekia plaušienai (popieriui) gaminti.

Šioje formulėje šiluma yra naudingoji šiluma, atmetus tą eksploatacinės šilumos dalį, kuri jėgainėje naudojama energijai gaminti, t. y. naudingoji šiluma yra šiluma, kurią jėgainė tiekia plaušienai (popieriui) gaminti.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas pateikia išsamius skaičiavimus, įrodančius atitiktį šiam kriterijui, ir susijusius patvirtinamuosius dokumentus, kuriuos sudaro bandymų ataskaitos, parengtos taikant konkrečius kiekvienam parametrui skirtus bandymų metodus arba toliau nurodytus lygiaverčius metodus:

COD: ISO 6060; DIN 38409 41 dalis, NFT 90101 ASTM D 125283, Dr. Lange LCK 114, Hack arba WTW;

P: EN ISO 6878, APAT IRSA CNR 4110 arba Dr. Lange LCK 349

NOx: ISO 11564

S(oksiduota): EPA Nr. 8;

S(redukuota): EPA Nr. 16A

S kiekis naftoje: ISO 8754

S kiekis akmens anglyse: ISO 351.

Patvirtinančiuose dokumentuose nurodomas matavimo dažnumas ir pateikiamas COD, P, S ir NOx taškų skaičiavimas. Dokumentuose nurodomas visas išmetamų S ir NOx kiekis, susidaręs gaminant plaušieną ir popierių, įskaitant ne gamybos vietoje susidariusį garą, išskyrus su elektros energijos gamyba susijusius išmetamuosius teršalus. Į matavimus įtraukiami regeneravimo katilai, kalkių deginimo krosnys, garo katilai ir nemalonaus kvapo dujų deginimo krosnys. Įvertinamas teršalų iš pasklidžiųjų taršos šaltinių kiekis. Į ataskaitoje pateiktas išmetamos į aplinkos orą S vertes įtraukiami oksiduotos ir redukuotos S (dimetilsulfido, metiltiolio, vandenilio sulfido ir kt.) kiekiai. Išmetamus S kiekius, susijusius su šiluminės energijos gamyba iš naftos, anglies ir kito išorinio kuro, kuriame S kiekis yra žinomas, galima nematuoti, bet apskaičiuoti, ir į juos būtina atsižvelgti.

Į vandenį išmetamų teršalų kiekiui nustatyti imami gamykloje arba komunalinėje nuotekų valymo įmonėje išvalytų nuotekų nefiltruoti ir nenusėsdinti mėginiai. Matavimų laikotarpis pagrįstas 12 mėnesių trukmės gamyba. Jei gamykla yra nauja arba po rekonstrukcijos ir 12 mėnesių laikotarpiu išmetamųjų teršalų matavimų dar negalima atlikti, rezultatai grindžiami išmetamųjų teršalų matavimais, atliekamais vieną kartą per dieną 45 paras paeiliui, kai stabilizuojasi gamyklos išmetamųjų teršalų kiekio vertės.

b)   Adsorbuojamieji organiniai halogenidai (AOX)

AOX, išsiskyrusių gaminant plaušieną, naudojamą ekologinį ženklą turinčio plonojo popieriaus produkto gamybai, svertinis vidurkis neturi būti didesnis kaip 0,12 kg/OMT popieriaus. Kiekvienos atskiros popieriui gaminti naudojamos plaušienos išsiskyrusių AOX kiekis neturi būti didesnis kaip 0,25 kg/OMT plaušienos.

Vertinimas ir patikra . Pareiškėjas pateikia plaušienos tiekėjo bandymo ataskaitą, parengtą taikant AOX tyrimo metodą ISO 9562 (1989), atitiktį šiam kriterijui įrodančius išsamius skaičiavimus ir atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus.

Patvirtinamuosiuose dokumentuose nurodomas matavimo dažnumas. Matuojami AOX tik tų procesų, kuriuose plaušienai balinti naudojami chloro junginiai. AOX nereikia nustatyti neintegruotosios popieriaus gamybos nutekamuosiuose vandenyse, nebalinamos plaušienos gamybos nutekamuosiuose vandenyse arba jei plaušienai balinti naudojamos chloro neturinčios cheminės medžiagos.

Matavimai atliekami imant gamykloje arba komunalinėje nuotekų valymo įmonėje išvalytų nuotekų nefiltruotus ir nenusėsdintus mėginius. Matavimų laikotarpis pagrįstas 12 mėnesių trukmės gamyba. Jei gamykla yra nauja arba po rekonstrukcijos ir išmetamųjų teršalų matavimus dar negalima atlikti 12 mėnesių laikotarpiu, rezultatai grindžiami išmetamųjų teršalų matavimais, atliekamais vieną kartą per dieną 45 paras paeiliui, kai stabilizuojasi gamyklos išmetamųjų teršalų kiekio vertės.

c)   CO2

Iš neatsinaujinančio kuro šaltinių išmetamas anglies dioksido kiekis, įskaitant gaminant elektros energiją (gamybos vietoje arba už jos ribų) išmetamą anglies dioksidą, neviršija 1 500 kg OMT pagaminto popieriaus.

Į skaičiavimus neįtraukiamas kuras, naudojamas produktui iš plonojo popieriaus pagaminti, šiam produktui, plaušienai arba kitoms žaliavoms pervežti bei paskirstyti.

Vertinimas ir patikra . Pareiškėjas pateikia išsamius skaičiavimus, iš kurių būtų matyti, kad laikomasi šio kriterijaus reikalavimų, ir susijusius patvirtinamuosius dokumentus.

Pareiškėjas pateikia į orą išmetamo anglies dioksido duomenis. Į juos įtraukiami visi neatsinaujinančio kuro šaltiniai, naudojami gaminant plaušieną ir popierių, taip pat įtraukiami duomenys apie anglies dioksidą, išmetamą gaminant elektros energiją (gamybos vietoje arba už jos ribų).

Apskaičiuojant iš kuro susidariusį CO2 kiekį naudojami šie išmetamųjų teršalų koeficientai:

2   lentelė

Kuras

CO 2 teršalų kiekis

Vienetas

Akmens anglis

95

g CO2 fossil/MJ

Nafta

73

g CO2 fossil/MJ

Mazutas 1

74

g CO2 fossil/MJ

Mazutas 2–5

77

g CO2 fossil/MJ

Suskystintos naftos dujos

62,40

g CO2 fossil/MJ

Gamtinės dujos

56

g CO2 fossil/MJ

Tinklo elektros energija

400

g CO2 fossil/kWh

Visai tinklo elektros energijai taikoma lentelėje nurodyta vertė (Europos vidurkis), išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pateikia dokumentus, kuriais įrodo, kad naudojama iš atsinaujinančių šaltinių gaminama elektros energija pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/77/EB (2), ir tokiu atveju pareiškėjas gali šią elektros energiją neįtraukti į skaičiavimą.

2.   Energijos sąnaudos

Su plonojo popieriaus produktu susijusios visuminės elektros energijos sąnaudos apskaičiuojamos kaip plaušienos ir popieriaus gamybos etapuose suvartotos elektros energijos suma, kuri neviršija 2 200 kWh elektros energijos OMT pagaminto popieriaus.

Pareiškėjas apskaičiuoja visas elektros energijos, suvartotos gaminant plaušieną ir plonąjį popierių, sąnaudas, įskaitant elektros energiją, naudojamą spaudos dažams šalinti iš makulatūros, iš kurios gaminamas perdirbtasis popierius.

Apskaičiuojant elektros energiją, neįtraukiama energija, suvartota žaliavoms pervežti arba produktui iš popieriaus pagaminti ir pakuoti.

Elektros energija – tai grynasis iš elektros energijos perdavimo ir paskirstymo sistemos gautos elektros energijos ir gamykloje pagamintos elektros energijos kiekis, išmatuotas kaip elektrinė galia. Nereikia įtraukti elektros energijos, naudojamos nuotekoms ir orui valyti.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas pateikia išsamius skaičiavimus, iš kurių matyti, kad laikomasi šio kriterijaus reikalavimų, ir visus susijusius patvirtinamuosius dokumentus. Todėl į ataskaitoje pateikiamus duomenis reikėtų įtraukti visumines elektros energijos sąnaudas.

3.   Plaušai. Darnioji miškotvarka

a)

Plaušienos ir popieriaus gamintojas (-ai) taiko darniai tvarkomų miškų medienos ir plaušų įsigijimo politiką ir turi sistemą medienos kilmei ir jos vilkimui iš miško iki pirmojo priėmimo punkto atsekti ir patikrinti.

Visų pirminių plaušų kilmė patvirtinama dokumentais. Plaušienos ir popieriaus gamintojas turi užtikrinti, kad visa mediena ir plaušas būtų iš teisėtų šaltinių. Mediena ir plaušas neturi būti gauti iš saugomų zonų arba iš zonų, kuriose vykdomas oficialus priskyrimo saugomai zonai procesas, senųjų miškų ir didelės išliekamosios vertės miškų, apibrėžtų nacionalinėse suinteresuotųjų šalių grupėse, išskyrus atvejus, kai pirkimas aiškiai atitinka nacionalinių išteklių apsaugos teisės aktų nuostatas.

b)

Popieriui gaminti naudojama plaušo žaliava gali būti perdirbtasis arba pirminis plaušas. Tačiau 50 % pirminio plaušo turi būti gauta iš darniai tvarkomų miškų, kurie buvo sertifikuoti nepriklausomos trečiosios šalies pagal schemas, atitinkančias kriterijus, nustatytus 1998 m. gruodžio 15 d. Tarybos rezoliucijos dėl ES miškų ūkio strategijos 15 skirsnyje ir vėlesniuose jos pakeitimuose.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas pateikia iš popieriaus tiekėjo gautus atitinkamus dokumentus, kuriuose nurodyti plaušienai ir popieriui gaminti naudojamų plaušų tipai, kiekiai ir tiksli kilmė. Jei naudojami miško pirminiai plaušai, pareiškėjas pateikia iš popieriaus (plaušienos) tiekėjo gautą (-us) atitinkamą (-us) sertifikatą (-us), kuriame (kuriuose) nurodyta, kad sertifikavimo sistema tiksliai atitinka reikalavimus, nustatytus 1998 m. gruodžio 15 d. Tarybos rezoliucijos dėl ES miškų ūkio strategijos 15 skirsnyje.

4.   Pavojingos cheminės medžiagos

a)   Chloras

Chloro dujos kaip balinimo priemonė nenaudojamos. Šis reikalavimas netaikomas chloro dujoms, susijusiomis su chloro dioksido gamyba ir naudojimu.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas pateikia iš plaušienos gamintojo (-ų) gautą deklaraciją, kad chloro dujos nebuvo naudojamos kaip balinimo priemonė. Pastaba: nors šis reikalavimas taip pat taikomas perdirbtųjų plaušų balinimui, plaušų balinimas chloro dujomis ankstesniame būvio cikle yra leistinas.

b)   Alkilfenoletoksilatai (APEO)

Alkilfenoletoksilatai arba kiti alkilfenolių dariniai nededami į valomąsias chemines medžiagas, spaudos dažams šalinti skirtas chemines medžiagas, priešpučius, dispergentus arba dangas. Alkilfenolių dariniai apibrėžiami kaip cheminės medžiagos, kurias skaidant susidaro alkilfenoliai.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas arba cheminės medžiagos tiekėjas (-ai) pateikia atitinkamą (-as) deklaraciją (-as), kad į šiuos gaminius nebuvo dedama alkilfenoletoksilatų arba kitų alkilfenolių darinių.

c)   Paviršinio aktyvumo medžiagos preparatuose, skirtuose spaudos dažams šalinti iš perdirbtųjų plaušų

Jei naudojamos paviršinio aktyvumo medžiagos kiekis yra bent 100 g/OMT (sudėjus visas paviršinio aktyvumo medžiagas, įdėtas į visus skirtingus preparatus, naudotus spaudos dažams šalinti iš perdirbtųjų plaušų), kiekviena paviršinio aktyvumo medžiaga turi būti lengvai biologiškai skaidi. Jei naudojamos paviršinio aktyvumo medžiagos kiekis mažesnis kaip 100 g/OMT, kiekviena paviršinio aktyvumo medžiaga turi būti lengvai arba visiškai biologiškai skaidi (žr. toliau nurodytus bandymo metodus ir leidžiamuosius lygius).

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas arba cheminės medžiagos tiekėjas (-ai) pateikia atitikties šiam kriterijui deklaraciją ir atitinkamus saugos duomenų lapus arba kiekvienos paviršinio aktyvumo medžiagos tyrimo ataskaitas, kuriose nurodomas tyrimo metodas, ribinė vertė ir padaryta išvada, taikant vieną iš šių tyrimo metodų ir šiuos leidžiamuosius lygius: lengvo biologinio skaidumo – OECD 301 A–F (arba lygiaverčius ISO standartus), kai 28 parų skaidumo procentinė vertė yra ne mažesnė kaip 70 % pagal 301 A bei E ir ne mažesnė kaip 60 % pagal 301 B, C, D ir F; visiško biologinio skaidumo – OECD 302 A-C (arba lygiaverčius ISO standartus (3), kai 28 parų skaidumo (įskaitant adsorbciją) procentinė vertė yra ne mažesnė kaip 70 % pagal 302 A bei B ir ne mažesnė kaip 60 % pagal 302 C.

d)   Biocidai

Veiklieji biocidinių arba biostatinių medžiagų komponentai, naudojami kovai su gleives gaminančiais organizmais vandens apytakos sistemose, kuriose yra plaušų, neturi turėti galimybės biologiškai kauptis.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas arba cheminės medžiagos tiekėjas (-ai) pateikia atitikties šiam kriterijui deklaraciją ir atitinkamus saugos duomenų lapus arba tyrimo ataskaitą, kurioje nurodomas tyrimo metodas, ribinė vertė ir padaryta išvada, taikant šiuos tyrimo metodus: OECD 107, 117 arba 305 A-E.

e)   Atsparumo drėgmei priemonės

Atsparumo drėgmei priemonėse neturi būti daugiau kaip 0,7 % chloro organinių junginių: epichlorohidrino (ECH), 1,3-dichlor-2-propanolio (DCP) ir 3-monochlor-1,2-propandiolio (MCPD), apskaičiuotų kaip trijų komponentų sumos ir atsparumo drėgmei priemonės sausosios medžiagos kiekio santykis.

Atsparumo drėgmei priemonės, kurios turi glioksalio, neturi būti naudojamos ekologinį ženklą turinčio plonojo popieriaus gamyboje.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas arba cheminių medžiagų tiekėjas (-ai) pateikia deklaraciją (-as), kad epichlorhidrino (ECH), 1,3-dichlor-2-propanolio (DCP) ir 3-monochlor-1,2-propandiolio (MCPD) kiekis, apskaičiuotas kaip trijų komponentų sumos ir atsparumo drėgmei priemonės sausosios medžiagos kiekio santykis, yra ne didesnis kaip 0,7 %.

f)   Minkštikliai, losjonai, kvapiosios medžiagos ir natūraliosios kilmės priedai

Jokios minkštiklių, losjonų, kvapiųjų medžiagų ir natūraliosios kilmės priedų sudedamosios medžiagos arba preparatai (mišiniai) neturi būti klasifikuojamos kaip aplinkai pavojingos, jautrinančios, kancerogeninės ar mutageninės medžiagos, kurioms taikomos rizikos frazės R42, R43, R45, R46, R50, R51, R52 arba R53 (arba jų derinys) pagal Tarybos Direktyvą 67/548/EEB (4) ar Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/45/EB (5) ir jų pakeitimus. Jokios medžiagos (kvapiosios medžiagos), kurių kvapioji medžiaga pagal Direktyvą 2003/15/EB (6) (7-ąjį kartą iš dalies keičianti Direktyvos 76/768/EEB III priedo I dalį) turi būti paženklinta ant gaminio (pakuotės), nenaudojamos ekologinį ženklą turinčiame gaminyje (ribinė koncentracijos vertė 0,01 %).

Visi komponentai, dedami į gaminį kaip kvapioji medžiaga, turi būti gaminami, apdorojami ir naudojami pagal Tarptautinės kvapiųjų medžiagų asociacijos praktikos kodeksą.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas pateikia minkštiklių, losjonų ir natūraliosios kilmės priedų, kurių buvo dedama į plonojo popieriaus produktą, sąrašą ir atitikties kriterijui deklaraciją kiekvienam įdėtam preparatui.

Kvapiųjų medžiagų gamintojas kompetentingai institucijai pateikia atitikties kiekvienai šio kriterijaus daliai deklaraciją.

5.   Produktų sauga

Iš perdirbtojo plaušo arba iš perdirbtojo ir pirminio plaušo mišinio pagaminti produktai atitinka šiuos higienos reikalavimus:

 

plonajame popieriuje nėra daugiau kaip:

formaldehido: 1 mg/dm2 pagal EN 1541 bandymo metodą;

glioksalio: 1,5 mg/dm2 pagal DIN 54603 bandymo metodą;

pentachlorfenolio: 2 mg/kg pagal EN ISO 15320 bandymo metodą.

 

Visi plonojo popieriaus produktai atitinka šiuos reikalavimus:

Slimicidai ir antimikrobinės medžiagos: mikroorganizmų augimas neturi vėluoti taikant EN 1104 bandymo metodą.

Dažikliai ir optiniai balikliai: jokio medžiagų išsiskyrimo pagal EN 646/648 bandymo metodą (būtinas 4 lygis).

Dažikliai ir spaudos dažai:

plonajam popieriui gaminti naudojamuose dažikliuose ir spaudos dažuose neturi būti azodarinių, kurių skilimo produktas galėtų būti kuris nors iš 3 lentelėje nurodytų aminų.

plonajam popieriui gaminti naudojamuose dažikliuose ir spaudos dažuose neturi būti Cd arba Mn.

3   lentelė

Dažikliai, iš kurių neturi išsiskirti šie aminai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/61/EB  (7)

Aminas

CAS numeris

4-aminobifenilas

92–67–1

Benzidinas

92–87–5

4-chlortoluidinas

95–69–2

2-naftilaminas

91–59–8

o-aminoazotoluenas

97–56–3

2-amino-4-nitrotoluenas

99–55–8

p-chloranilinas

106–47–8

2,4-diaminoanizolas

615–05–4

2,4'-diaminodifenilmetanas

101–77–9

3,3'-dichlorbenzidinas

91–94–1

3,3'-dimetoksibenzidinas

119–90–4

3,3'-dimetilbenzidinas

119–93–7

3,3'-dimetil-4,4'-diaminodifenilmetanas

838–88–0

p-krezidinas

120–71–8

4,4'-metilenbis(2-chloranilinas)

101–14–4

4,4'-oksidianilinas

101–80–4

4,4'-tiodianilinas

139–65–1

o-toluidinas

95–53–4

2,4-diaminotoluenas

95–80–7

2,4,5-trimetilanilinas

137–17–7

o-anizidinas arba 2-metoksianilinas

90–04–0

2,4-ksilidinas

95–68–1

4,6-ksilidinas

87–62–7

4-aminoazobenzenas

60–09–3

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas arba cheminės medžiagos tiekėjas (-ai) pateikia atitikties šiam kriterijui deklaraciją.

6.   Atliekų tvarkymas

Visi plaušienos, popieriaus ir plonojo popieriaus produktų gamintojai turi sistemą gamybos įmonėse susidarančioms atliekoms ir likučiams tvarkyti. Sistema turi būti patvirtinta dokumentais arba paaiškinta paraiškoje, ir į ją įtraukiami bent šie klausimai:

grąžinamojo perdirbimo medžiagų atskyrimo iš nuotekų srauto ir jų perdirbimo procedūros,

medžiagų atgavimo kitiems tikslams, pvz., deginti technologiniam garui gaminti arba naudoti žemės ūkyje, procedūros,

pavojingų atliekų tvarkymo procedūros.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas pateikia nagrinėjamų gamybos vietų atliekų tvarkymo aprašymą ir atitikties kriterijui deklaraciją.

7.   Tinkamumas naudoti

Produktas turi būti tinkamas naudoti.

8.   Informacija vartotojui

Ekologinio ženklo 2 langelyje pateikiamas šis tekstas:

naudojamas iš darniai tvarkomų miškų medienos pagamintas plaušas,

maža vandens ir oro tarša,

mažas išmetamų šiltnamio dujų kiekis ir mažos elektros energijos sąnaudos.

Be to, šalia ekologinio ženklo gamintojas pateikia pareiškimą, kuriame nurodoma mažiausia perdirbtų plaušų procentinė dalis, ir (arba) pareiškimą, kuriame nurodoma sertifikuotų plaušų procentinė dalis.


(1)  OMT – orasausės medžiagos tona reiškia, kad yra 90 % sausosios plaušienos. Faktinis popieriaus sausosios medžiagos kiekis paprastai yra apie 95 %. Atliekant skaičiavimus plaušienos etaloninės vertės pataisomos taip, kad jos atitiktų popieriaus sausojo plaušo kiekį, kuris dažniausiai yra didesnis kaip 90 %.

(2)  OL L 283, 2001 10 27, p. 33.

(3)  Pvz., standartas EN ISO 14593:1999 – Vandens kokybė. Organinių junginių visiško aerobinio biologinio skaidomumo vandens terpėje įvertinimas. Neorganinės anglies uždaruose induose analizės metodas (viršutinės erdvės CO2 tyrimas). Išankstinė adaptacija neturi būti taikoma. 10 dienų lango principas (pamatinis metodas) netaikomas, atsižvelgiant į 2006 m. birželio 20 d. KOMISIJOS REGLAMENTĄ (EB) Nr. 907/2006, iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių siekiant patikslinti III ir VII priedus (OL L 168, 2006 6 21, p. 5).

(4)  OL 196, 1967 8 16, p. 1.

(5)  OL L 200, 1999 7 30, p. 1.

(6)  OL L 66, 2003 3 11, p. 26.

(7)  OL L 243, 2002 9 11, p. 15.


Top