Help Print this page 

Document 32009D0561

Title and reference
2009/561/EB: 2009 m. liepos 22 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 2006/679/EB nuostatas dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio techninių sąveikos specifikacijų įgyvendinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 5607) (Tekstas svarbus EEE)
  • No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2012; panaikino 32012D0088
OJ L 194, 25.7.2009, p. 60–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 004 P. 193 - 207

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/561/oj
Multilingual display
Text

25.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 194/60


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. liepos 22 d.

iš dalies keičiantis Sprendimo 2006/679/EB nuostatas dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio techninių sąveikos specifikacijų įgyvendinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 5607)

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/561/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje (1), ypač į jos 6 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2009 m. vasario 23 d. Europos geležinkelių agentūros rekomendaciją dėl Diegimo Europoje plano (ERA-REC-02–2009-ERTMS),

kadangi:

(1)

Kiekvienoje techninėje sąveikos specifikacijoje (toliau – TSS) turėtų būti nurodoma TSS įgyvendinimo strategija ir etapai, kurie turi būti įgyvendinti siekiant laipsniškai pereiti nuo dabartinės prie galutinės padėties, kai TSS reikalavimų vykdymas bus visiems privalomas.

(2)

2006 m. kovo 28 d. Komisijos sprendime 2006/679/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio techninių sąveikos specifikacijų (2) nustatyta transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio TSS.

(3)

Pagal Sprendimo 2006/679/EB 3 straipsnį valstybės narės parengė nacionalinį kontrolės, valdymo ir signalizacijos TSS įgyvendinimo planą ir jį perdavė Komisijai.

(4)

Remiantis šiais nacionaliniais planais ir laikantis Sprendimo 2006/679/EB priedo 7 skyriuje nustatytų principų turėtų būti parengtas ES bendrasis planas.

(5)

Sprendimo 2006/679/EB priedo 7 skyriuje nustatyta, kad ES bendrasis planas bus pridedamas prie TSS persvarstymo procedūros metu ir bus nurodomas kaip Diegimo Europoje planas.

(6)

Direktyvoje 2008/57/EB nurodoma, kad TSS galima nustatyti gaires, būtinas norint nuspręsti, ar esamą posistemį reikia patvirtinti iš naujo, ir atitinkamus terminus.

(7)

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos TSS įgyvendinimo strategija neturėtų būti grindžiama tik posistemių atitiktimi TSS, kuri galioja tuo metu, kai jie pradedami eksploatuoti, tobulinami ar atnaujinami, reikalavimams, ji taip pat turėtų būti grindžiama koordinuotu įgyvendinimu europiniuose transporto koridoriuose, kurie jungia pagrindinius Europos krovinių vežimo rajonus. Kadangi sąveiką galima užtikrinti, tik jeigu transporto koridoriai yra visiškai užbaigti, Diegimo Europoje plane turėtų būti nustatomos atitinkamos posistemio atnaujinimo ar tobulinimo užbaigimo datos.

(8)

Valstybės narės turėti dėti visas pastangas, kad jų senosioms B klasės sistemoms, išvardytoms TSS B priede, galiotų išorinis specialusis perdavimo modulis.

(9)

Apskritai Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (ERTMS) projektams ir visų pirma į Diegimo Europoje planą įtrauktoms geležinkelio linijoms gali būti skirta Bendrijos parama, kuri teikiama pagal programą TEN-T ar kitas Bendrijos finansinės paramos programas.

(10)

Pakankama finansinė parama yra svarbi siekiant užtikrinti, kad ERTMS būtų diegiama atsižvelgiant į Diegimo Europoje plane nustatytą mastą ir galutinius terminus. Todėl planą galima iš dalies pakeisti, kad būtų atsižvelgiama į turimas lėšas.

(11)

ERTMS įrangos, kuri montuojama geležinkelių riedmenyse, tiekėjai patvirtino, kad šią įrangą, atitinkančią naujame standarte (vadinamajame 3 atskaitos taško standarte) nustatytus reikalavimus, jie galėtų pateikti vėliausiai 2015 m.; todėl iki šios datos pateikiamuose tarptautinėms paslaugoms teikti skirtuose lokomotyvuose paprastai turėtų būti įmontuojama ERTMS įranga.

(12)

Todėl Sprendimas 2006/679/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(13)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2008/57/EB 29 straipsnį įsteigto Geležinkelių sąveikos ir saugos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2006/679/EB priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

7.1, 7.2 ir 7.3 skirsniai keičiami šio sprendimo priedo tekstu.

2)

7.4.2.3 skirsnyje nuoroda į 7.2.2.5 skirsnį keičiama nuoroda į 7.2 skirsnį.

2 straipsnis

Iki 2015 m. gruodžio 31 d. Komisija įvertina Diegimo Europoje plano įgyvendinimą ir, išnagrinėjusi jo įgyvendinimo pažangą iki 2015 m., galimybes naudotis naująjį standartą (3 atskaitos taško standartą) atitinkančia įranga ir galimus ERTMS diegimo finansavimo šaltinius bei lygį, nusprendžia, ar būtina iš dalies keisti šį sprendimą, visų pirma jo nuostatas dėl geležinkelio linijų, kurios turi būti įrengtos iki 2020 m. Valstybės narės dalyvauja šiame nagrinėjime.

3 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2009 m. rugsėjo 1 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2009 m. liepos 22 d.

Komisijos vardu

Antonio TAJANI

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 191, 2008 7 18, p. 1.

(2)  OL L 284, 2006 10 16, p. 1.


PRIEDAS

Sprendimo 2006/679/EB priedo 7.1, 7.2 ir 7.3 skirsniai yra pakeičiami šiuo tekstu:

"7.   KONTROLĖS IR VALDYMO TSS ĮGYVENDINIMAS

Šiame skyriuje nustatoma TSS įgyvendinimo strategija (ERTMS diegimo Europoje planas) ir nurodomi etapai, kuriuos reikia įgyvendinti siekiant laipsniškai pereiti nuo dabartinės prie galutinės padėties, kai TSS reikalavimų vykdymas bus visiems privalomas.

ERTMS diegimo Europoje planas netaikomas valstybės narės teritorija nutiestoms geležinkelio linijoms, jeigu jos geležinkelių tinklas yra atskirtas ar izoliuotas jūra arba dėl ypatingų geografinių sąlygų atskirtas nuo kitos Bendrijos dalies geležinkelių tinklo. Ši strategija netaikoma tik šiomis geležinkelio linijomis važinėjantiems lokomotyvams.

7.1.    ERTMS įrangos montavimas geležinkelio linijose

ERTMS diegimo Europoje planu siekiama užtikrinti, kad lokomotyvai, drezinos ir kiti geležinkelių riedmenys, kuriuose įmontuota ERTMS įranga, tačiau kuriuose, be ERTMS, nėra nacionalinės įrangos, laipsniškai galėtų įvažiuoti į kuo daugiau geležinkelio linijų, uostų, terminalų ir skirstymo stočių.

Šiuo tikslu diegimo plane nenustatytas reikalavimas, kad iš geležinkelio linijų, kurios įtrauktos į planą, būtų pašalintos eksploatuojamos B klasės sistemos. Vis dėlto įranga su B klasės sistema iki įgyvendinimo plane nustatytos datos nėra būtina sąlyga, kad lokomotyvams, rezinoms ir kitiems geležinkelių riedmenims su ERTMS įranga būtų galima važiuoti geležinkelio linijomis, kurios įtrauktos į išdėstymo planą.

Jeigu terminalų zonose, pvz., uostuose ar specialiose uostų geležinkelio linijose, nėra sumontuota B klasės sistema, šių terminalų zonų „prijungimo“ reikalavimų nebūtina visada suprasti taip, kad šiose terminalų zonose ar geležinkelio linijose privaloma sumontuoti ERTMS įrangą, nes įranga su B klasės sistema nėra privaloma sąlyga siekiant gauti teisę naudotis bėgiais.

Jeigu geležinkelio liniją sudaro du ar daugiau bėgių kelių, laikoma, kad ta linija įrengta, kai įranga sumontuojama dvigubame bėgių kelyje. Jeigu transporto koridoriaus atkarpoje yra kelios geležinkelio linijos, įranga turi būti sumontuojama bent vienoje tos atkarpos geležinkelio linijoje, o visas transporto koridorius laikomas įrengtu, kai įranga sumontuojama bent vienoje geležinkelio linijoje visu transporto koridoriaus ilgiu.

7.1.1.   Transporto koridoriai

I priedėlyje aprašytuose šešiuose transporto koridoriuose ERTMS įranga sumontuojama laikantis šiame priedėlyje (1) pateikto tvarkaraščio.

7.1.2.   Jungtys su pagrindiniais Europos uostais, skirstymo stotimis, krovinių terminalais ir krovinių vežimo zonomis

II priedėlyje išvardyti uostai, skirstymo stotys, krovinių terminalai ir krovinių vežimo zonos II priedėlyje nustatytą datą ir jame nurodytomis sąlygomis sujungiami bent su vienu iš I priedėlyje nurodytų šešių transporto koridorių.

7.1.3.   ES finansuojami projektai

Nepažeidžiant 7.1.1 ir 7.1.2 skirsnių, sumontuoti ERTMS ir (arba) ETCS įrangą privaloma:

kai į valdymo, kontrolės ir signalizacijos (toliau – VKS) įrangos traukinio saugos sistemą įmontuojami nauji įtaisai,

kai modernizuojama jau eksploatuojama VKS įrangos traukinio saugos sistema, jeigu modernizavus keičiasi posistemio funkcijos arba darbiniai parametrai;

vykdant geležinkelių infrastruktūros projektus, kuriems finansinė parama teikiama iš Europos regioninės plėtros fondo ir (arba) Sanglaudos fondo lėšų (Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (2)), ir (arba) TEN-T fondų (Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1692/96/EB (3)).

Tačiau, jeigu signalizacijos sistema atnaujinama trumpose (trumpesnėse kaip 150 km) ir neištisinėse geležinkelio linijos atkarpose, Komisija gali leisti nukrypti nuo šios taisyklės, jeigu ERTMS įranga sumontuojama iki ankstesnės iš šių datų:

5 metai nuo projekto pabaigos,

laikas, iki kurio geležinkelio linijos atkarpa sujungiama su kita geležinkelio linija, kurioje sumontuota ERTMS įranga.

Šiame skirsnyje ankstesnioji iš šių dviejų datų vadinama įrangos vėlesne sumontavimo data.

Suinteresuotoji valstybė narė Komisijai pateikia dokumentų rinkinį. Šiame dokumentų rinkinyje pateikiama ekonominė analizė, iš kurios matyti, kad būtų gauta daug ekonominės ir (arba) techninės naudos, jeigu ERTMS būtų pradėta eksploatuoti nuo įrangos vėlesnės sumontavimo datos, o ne įgyvendinant ES finansuojamą projektą.

Valstybė narė šią išlygą gali pagrįsti tik tuo atveju, jeigu į paraišką dėl traukinio saugos sistemos atnaujinimo ar patobulinimo įrašoma neabejotina nuostata dėl ERTMS įrangos geležinkelio linijoje sumontavimo įgyvendinant projektą arba laikantis įrangos vėlesnės sumontavimo datos.

Komisija išnagrinėja pateiktą dokumentų rinkinį ir valstybės narės pasiūlytas priemones ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/57/EB (4) 29 straipsnyje nurodytam komitetui praneša apie šio nagrinėjimo rezultatus. Jeigu nukrypti leidžiama, valstybė narė užtikrina, kad ERTMS įranga būtų sumontuota iki įrangos vėlesnės sumontavimo datos.

7.1.4.   Sąlygos, kuriomis turi būti užtikrinamos neprivalomosios funkcijos

Pagal bėgių kelio kontrolės ir valdymo įrangos charakteristikas ir jos sąsajas su kitais posistemiais tam tikros bėgių kelio įrangos funkcijos nelaikomos privalomomis, tačiau jas gali tekti užtikrinti tam tikruose įrenginiuose, siekiant, kad būtų laikomasi esminių reikalavimų.

Bėgių kelio įranga užtikrinamos nacionalinės arba neprivalomosios funkcijos neturi kliudyti naudotis ta infrastruktūra traukiniui, kuris atitinka tik privalomuosius geležinkelių riedmenyse montuojamos A klasės sistemos reikalavimus, nebent ši atitiktis būtina šioms geležinkelių riedmenyse montuojamos įrangos neprivalomosioms funkcijoms užtikrinti:

naudojant ETCS sistemos 3 lygio bėgių kelio įrangą privaloma užtikrinti, kad traukinio sąstato vientisumas būtų kontroliuojamas geležinkelių riedmenyse montuojama įranga,

naudojant ETCS sistemos 1 lygio bėgių kelio įrangą su informacijos atnaujinimo funkcija privaloma užtikrinti, kad geležinkelių riedmenyse montuojama įranga būtų užtikrinta atitinkama informacijos atnaujinimo funkcija, jeigu traukinio saugaus važiavimo į stovynę greitis dėl priežasčių, susijusių su sauga, nustatomas lygus nuliui (pvz., traukinio sustabdymo ar jo greičio mažinimo vietų apsauga),

jeigu naudojant ETCS sistemos įrangą būtina užtikrinti duomenų perdavimą radijo bangomis, Pasaulinės geležinkelių judriojo ryšio sistemos (GSM-R) duomenų perdavimo paslaugos turi atitikti ETCS sistemos duomenų perdavimo reikalavimus,

jeigu geležinkelių riedmenyse sumontuota įranga, kurios sudedamoji dalis yra KER STM, gali tekti įdiegti K sąsają.

7.1.5.   Senosios sistemos

Valstybės narės užtikrina, kad TSS B priede nurodytų senųjų sistemų ir jų sąsajų funkcijos ir toliau atitiktų šiuo metu nustatytus reikalavimus, išskyrus tuos pakeitimus, kuriuos privaloma atlikti siekiant sumažinti su sauga susijusių šių sistemų trikčių. Valstybės narės pateikia jų senųjų sistemų reikiamą informaciją, kad būtų galima sukurti ir sertifikuoti aparatus, kuriais būtų užtikrinta, jog A klasės įrangą būtų galima naudoti su valstybių narių senaisiais B klasės įrenginiais.

7.1.6.   Pranešimas

Valstybės narės pateikia Komisijai išsamų ERTMS įrangos montavimo kiekvienoje I priedėlyje aprašyto transporto koridoriaus atkarpoje tvarkaraštį arba patvirtina, kad toje koridoriaus atkarpoje ši įranga jau sumontuota. Komisijai informacija pranešama ne vėliau kaip prieš trejus metus iki įrangos sumontavimo I priedėlyje nurodytoje koridoriaus atkarpoje vėliausios datos.

Valstybės narės nurodo konkrečias geležinkelio linijas, kuriomis kiekvienas iš II priedėlyje išvardytų uostų, skirstymo stočių, krovinių terminalų ar krovinių vežimo zonų būtų sujungtas su vienu iš I priedėlyje išvardytų transporto koridorių. Ši informacija Komisijai pateikiama ne vėliau kaip prieš trejus metus iki II priedėlyje nustatytos datos ir joje nurodoma vėliausia įrangos sumontavimo šiame uoste, skirstymo stotyje, krovinių terminale arba krovinių vežimo zonoje data. Jeigu reikia, Europos Komisija gali prašyti atlikti pakeitimus, visų pirma tam, kad būtų užtikrintas pasienyje nutiestų geležinkelio linijų, kuriose įdiegta įranga, darnumą. Valstybės narės Komisijai praneša išsamų tvarkaraštį, kurio laikantis šiose konkrečiose geležinkelio linijose bus sumontuota ERTMS įranga, arba patvirtina, kad tose geležinkelio linijose ši įranga jau sumontuota. Ši informacija Komisijai pateikiama ne vėliau kaip prieš trejus metus iki II priedėlyje nustatytos datos ir joje nurodoma vėliausia įrangos sumontavimo šiame uoste, skirstymo stotyje, krovinių terminale arba krovinių vežimo zonoje data.

Išsamiame tvarkaraštyje visų pirma nurodoma konkurso sumontuoti geležinkelio linijos įrangą pabaigos data, procedūros, kurios taikomos siekiant užtikrinti sąveiką su kaimyninėmis transporto koridoriaus šalimis, ir pagrindinės projekto gairės. Valstybės narės Komisijai kas dvylika mėnesių praneša apie šių geležinkelio linijų įrengimo pažangą ir tuo tikslu Komisijai siunčia atnaujintą tvarkaraštį.

7.1.7.   Vėlavimas

Jeigu valstybė narė pagrįstai mano, kad darbų nespės atlikti iki šiame sprendime nustatytų galutinių terminių, ji nedelsdama apie tai praneša Komisijai. Ji perduoda Komisijai dokumentų rinkinį, kuriame pateikiamas techninis projekto aprašymas ir naujausias planas. Dokumentų rinkinyje taip pat paaiškinamos vėlavimo priežastys ir nurodomos taisomosios priemonės, kurių ėmėsi valstybė narė.

Valstybei narei galima suteikti ne ilgesnį kaip trejų metų papildomą terminą, jeigu savo įsipareigojimų ji nespėjo įvykdyti dėl priežasčių, kurių negalėjo numatyti, pvz., kad tiekėjai nevykdys įsipareigojimų arba iškils su aprobavimu ir patvirtinimu susijusių problemų, nes nebus tinkamų bandomųjų riedmenų. Šią išlygą valstybė narė gali pagrįsti, tik jeigu laikomasi šių sąlygų:

7.1.6 skirsnyje nurodyti pranešimai gauti laiku ir parengti išsamiai,

7.1.7 skirsnio pirmoje dalyje nurodytame dokumentų rinkinyje pateikiama aiškių įrodymų, kad valstybė narė negalėjo turėti įtakos vėlavimo priežastims,

kompetentinga institucija yra atsakinga už geležinkelių riedmenyse montuojamos ir bėgių kelio įrangos tiekėjų veiksmų koordinavimą ir gaminių integravimą bei bandymą,

tinkamai pasinaudota esamomis laboratorijomis,

pateikiama įrodymų, kad įgyvendintos atitinkamos priemonės, kuriomis sutrumpintas papildomas vėlavimas.

Komisija išnagrinėja pateiktą dokumentų rinkinį bei valstybės narės pasiūlytas priemones ir Direktyvos 2008/57/EB 29 straipsnyje nurodytam komitetui praneša apie nagrinėjimo rezultatus.

7.2.    ETCS įrangos diegimas geležinkelių riedmenyse

Naujuose lokomotyvuose, naujose drezinose ir kitokiuose naujuose mašinisto kabiną turinčiuose geležinkelių riedmenyse, pritaikytuose važiuoti be traukos riedmens, kuriuos pagaminti užsakyta po 2012 m. sausio 1 d. arba kurie pradėti eksploatuoti po 2015 m. sausio 1 d., turi būti įmontuota ERTMS įranga.

Šis reikalavimas netaikomas naujiems manevriniams lokomotyvams ir kitokiems naujiems lokomotyvams, naujoms drezinoms ir kitiems naujiems geležinkelių riedmenims su mašinisto kabina, jeigu jie skirti tik nacionalinėms arba regioninėms tarpvalstybinėms paslaugoms teikti. Vis dėlto valstybės narės nacionaliniu lygiu gali nustatyti papildomus reikalavimus, kuriais visų pirma būtų siekiama, kad:

geležinkelio linijomis, kuriose sumontuota ERTMS įranga, būtų leista važinėti tik lokomotyvams su ERTMS įranga, kad būtų galima atsisakyti taikomų nacionalinių sistemų,

būtų įvestas reikalavimas, kad naujuose manevriniuose lokomotyvuose ir (arba) kitokiuose naujuose geležinkelių riedmenyse su mašinisto kabina, net ir tuo atveju, jeigu jie skirti tik nacionalinėms arba regioninėms tarpvalstybinėms paslaugoms teikti, būtų sumontuota ERTMS įranga.

7.3.    Specialios Pasaulinės geležinkelių judriojo ryšio sistemos (GSM-R) įrangos diegimo taisyklės

Šios taisyklės taikomos kartu su nustatytosiomis 7.1 ir 7.2 skirsniuose.

7.3.1.   Bėgių kelio įrenginiai

Sumontuoti Pasaulinės geležinkelių judriojo ryšio sistemos (GSM-R) įrangą privaloma, jeigu:

į VKS įrangą įmontuojami nauji radijo prietaisai,

eksploatuojamos VKS įrangos radijo prietaisai modernizuojami taip, kad keičiasi posistemio funkcijos arba darbiniai parametrai.

7.3.2.   Geležinkelių riedmenų įrenginiai

Geležinkelių riedmenyje, skirtame naudoti geležinkelio linijoje, kurios bent vienoje atkarpoje sumontuotos A klasės sąsajos (net ir tuo atveju, jeigu jos naudojamos kartu su B klasės sistema), privaloma sumontuoti Pasaulinės geležinkelių judriojo ryšio sistemos (GSM-R) įrangą, jeigu:

į VKS įrangą įmontuojami nauji radijo prietaisai,

eksploatuojamos VKS įrangos radijo prietaisai modernizuojami taip, kad keičiasi posistemio funkcijos arba darbiniai parametrai.

7.3.3.   Senosios sistemos

Valstybės narės užtikrina, kad TSS B priede nurodytų senųjų sistemų ir jų sąsajų funkcijos ir toliau atitiktų šiuo metu nustatytus reikalavimus, išskyrus tuos pakeitimus, kuriuos privaloma atlikti siekiant sumažinti su sauga susijusių šių sistemų trikčių. Valstybės narės pateikia jų senųjų sistemų reikiamą informaciją, kad būtų galima sukurti ir sertifikuoti aparatus, kuriais būtų užtikrinta, jog A klasės įrangą būtų galima naudoti su valstybių narių senaisiais B klasės įrenginiais.


(1)  I priedėlyje nurodyta vėliausia įrangos sumontavimo data siekiant, kad nuoseklus ERTMS tinklas būtų kuriamas laipsniškai. Daug kur sudaryti savanoriški susitarimai dėl ankstesnio šios įrangos sumontavimo.

(2)  OL L 210, 2006 7 31, p. 25.

(3)  OL L 228, 1996 9 9, p. 1.

(4)  OL L 191, 2008 7 18, p. 1.

I priedėlis

Konkrečios transporto koridorius sudarančios geležinkelio linijos

Transporto koridorius A – turi būti įrengtas iki 2015 m.

Image

Transporto koridorius B (1)

Image

Transporto koridorius C (2)

Image

Transporto koridorius D (3)

Image

Transporto koridorius E

Image

Transporto koridorius F

Image


(1)  Nepažeidžiant transeuropinei greitųjų geležinkelių sistemai taikomų teisės aktų, jungtis galima užtikrinti naudojant greitųjų geležinkelių linijų ruožus, jeigu važiavimo keliai skiriami krovininiams traukiniams. Iki 2020 m. bent vienoje geležinkelio linijoje tarp Danijos ir Vokietijos (Flensburgas–Hamburgas arba Riodbiu–Putgardenas) bus sumontuota ERTMS įranga, tačiau nežinia, ar įranga bus sumontuota dviejose geležinkelio linijose. Pagrindiniame Brenerio tunelyje ERTMS įranga bus montuojama užbaigus su infrastruktūra susijusius darbus (numatyta data – 2020 m.).

(2)  Jungiamoji geležinkelio linija tarp Nansi ir Redingo bus nutiesta iki 2020 m.

(3)  Iki 2020 m. bus įrengtos dvi papildomos geležinkelio atšakos: Monmeljanas – Grenoblis – Valansas ir Lionas – Valansas – Arlis – Miramasas (kairysis Ronos krantas).

II priedėlis

Pagrindiniai Europos uostai, skirstymo stotys, krovinių terminalai ir krovinių vežimo zonos  (1)

Šalis

Krovinių vežimo zona

Data

Pastaba

Belgija

Antverpenas

2015 12 31

Jungiamoji geležinkelio linija su Roterdamu taip pat bus nutiesta iki 2020 m.

Gentas

2020 12 31

 

Zebriugė

2020 12 31

 

Bulgarija

Burgasas

2020 12 31

Jungtį su transporto koridoriumi E įmanoma užtikrinti tik įrengus Burgaso–Sofijos ir Sofijos–Vidino–Kalafato ir Kalafato–Kurtičio atkarpas Rumunijoje (PP22).

Čekija

Praha

2015 12 31

 

Lovosicės

2020 12 31

 

Danija

Taulovas

2020 12 31

Siekiant prijungti šį terminalą, ERTMS įranga turi būti montuojama Flensburgo–Padborgo jungiamojoje geležinkelio linijoje – žr. su transportu susijusią priedo 1 priedelio 1 išnašą.

Vokietija

Dresdenas (2)

2020 12 31

Iki 2020 m. taip pat turėtų būti nutiesta tiesioginė jungiamoji geležinkelio linija tarp transporto koridoriaus E ir transporto koridoriaus F (iš Dresdeno į Hanoverį).

Liubekas

2020 12 31

 

Duisburgas

2015 12 31

 

Hamburgas (3)

2020 12 31

 

Kelnas

2015 12 31

 

Miunchenas

2015 12 31

 

Hanoveris

2015 12 31

 

Rostokas

2015 12 31

 

Liudvigshafenas Manheimas

2015 12 31

 

Niurnbergas

2020 12 31

 

Graikija

Pirėjas

2020 12 31

Siekiant užtikrinti jungtį su transporto koridoriumi E, reikės įrengti Kulatos–Sofijos ruožą Bulgarijoje.

Ispanija

Alchesirasas

2020 12 31

 

Madridas

2020 12 31

 

Pamplona

2020 12 31

Reikalingos trys jungiamosios geležinkelio linijos. Jungiamoji geležinkelio linija į Paryžių per Handajų, linija iš Pamplonos į Madridą ir iš Pamplonos iki transporto koridoriaus D per Saragosą.

Saragosa

2020 12 31

 

Taragona

2020 12 31

 

Barselona

2015 12 31

 

Valensija

2020 12 31

 

Prancūzija

Marselis

2020 12 31

 

Perpinjanas

2015 12 31

 

Avinjonas

2015 12 31

 

Lionas

2015 12 31

 

Havras

2020 12 31

 

Lilis

2020 12 31

 

Diunkerkas

2020 12 31

 

Paryžius

2020 12 31

Iki 2020 m. bus nutiestos šios jungiamosios geležinkelio linijos: i) Handajus, ii) Lamanšo tunelis, iii) Dižonas, iv) Mecas per Epernė ir Šampanės Šaloną.

Italija

La Specija

2020 12 31

 

Genuja

2015 12 31

 

Džoja Tauras

2020 12 31

 

Verona

2015 12 31

 

Milanas

2015 12 31

 

Tarantas

2020 12 31

 

Baris

2020 12 31

 

Paduva

2015 12 31

 

Triestas

2015 12 31

 

Novara

2015 12 31

 

Bolonija

2020 12 31

 

Roma

2020 12 31

 

Liuksemburgas

Betembūras

2015 12 31

 

Vengrija

Budapeštas

2015 12 31

 

Nyderlandai

Amsterdamas

2020 12 31

 

Roterdamas

2015 12 31

Iki 2020 m. taip pat turi būti nutiesta jungiamoji geležinkelio linija į Antverpeną.

Austrija

Gracas

2020 12 31

 

Viena

2020 12 31

 

Lenkija

Gdynė

2015 12 31

 

Katovicai

2020 12 31

 

Vroclavas

2015 12 31

Iki 2020 m. turi būti įrengta Vroclavo–Legnicos geležinkelio linija siekiant užtikrinti tiesioginį susisiekimą su Vokietijos pasieniu (Gerlicu).

Glivicės

2015 12 31

 

Poznanė

2015 12 31

 

Varšuva

2015 12 31

 

Portugalija

Sinesas

2020 12 31

 

Lisabona

2020 12 31

 

Rumunija

Konstanca

2015 12 31

 

Slovėnija

Koperis

2015 12 31

 

Liubliana

2015 12 31

 

Slovakija

Bratislava

2015 12 31

 

JK

Bristolis

Šis terminalas bus prijungtas transporto koridorių C pratęsus iki Lamanšo tunelio.


(1)  Į šį priedėlį įtrauktų transporto mazgų sąrašas gali būti persvarstytas, jeigu dėl persvarstymo nesumažėja krovinių pervežimas arba tai neturi didelio poveikio kitų valstybių narių projektams."

(2)  Vokietija stengsis kuo greičiau sutvarkyti transporto koridoriaus E ruožą Dresdenas–Čekijos valstybinė siena.

(3)  Vokietija užtikrins, kad būtų sutvarkyta jungiamoji geležinkelio linija į Hamburgą, tačiau uosto zona gali būti tik iš dalies sutvarkyta iki 2020 m.


Top