EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0381

2009/381/EB: 2009 m. gegužės 13 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/771/EB dėl suderinto radijo spektro naudojimo mažojo nuotolio įrenginiuose (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 3710) (Tekstas svarbus EEE )

OJ L 119, 14.5.2009, p. 32–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 288 - 295

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/381/oj

14.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 119/32


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. gegužės 13 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/771/EB dėl suderinto radijo spektro naudojimo mažojo nuotolio įrenginiuose

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 3710)

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/381/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 676/2002/EB dėl radijo spektro politikos teisinio reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje (Sprendimas dėl radijo spektro) (1), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2006/771/EB (2) suderinamos techninės sąlygos, kuriomis radijo spektras naudojamas įvairių rūšių mažojo nuotolio įrenginiuose, įskaitant tokias taikymo sritis, kaip antai signalizacijos, vietinio ryšio įranga, durų atidarymo įranga ir medicininiai implantai. Mažojo nuotolio įrenginiai paprastai yra masinės prekybos ir (arba) nešiojamieji gaminiai, kuriuos nesunku išsivežti į užsienį ir ten jais naudotis; todėl spektro prieigos sąlygų skirtumai trukdo laisvai tų įrenginių apyvartai, didina jų gamybos sąnaudas ir kelia žalingųjų trukdžių grėsmę kitoms radijo dažnių naudojimo sritims ir paslaugoms.

(2)

Komisijos sprendimu 2008/432/EB (3) iš dalies pakeistos Sprendime 2006/771/EB nurodytos suderinto radijo spektro naudojimo mažojo nuotolio įrenginiuose sąlygos, pakeitus pastarojo sprendimo priedą.

(3)

Tačiau greitai keičiantis technologijoms ir visuomenės poreikiams, gali atsirasti naujų mažojo nuotolio įrenginių naudojimo sričių, todėl suderinto spektro naudojimo sąlygas reikės reguliariai atnaujinti.

(4)

2006 m. liepos 5 d. pagal Sprendimo Nr. 676/2002/EB 4 straipsnio 2 dalį Komisija Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijai (CEPT) suteikė ilgalaikį mandatą (4) atnaujinti Sprendimo 2006/771/EB priedą, reaguojant į mažojo nuotolio įrenginių srities technologijų ir rinkos raidą.

(5)

2008 m. lapkričio mėn. ataskaitoje (5), pateiktoje vykdant mandatą, CEPT patarė Komisijai iš dalies pakeisti tam tikrus techninius Sprendimo 2006/771/EB priedo aspektus.

(6)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą 2006/771/EB.

(7)

Kad spektras būtų naudojamas veiksmingai, siekiant išvengti žalingųjų trukdžių, ir būtų įrodyta, jog laikomasi darniųjų standartų arba vykdomos alternatyvios atitikties įvertinimo procedūros, pagal šiame sprendime nustatytas sąlygas veikiantys įrenginiai taip pat turi atitikti 1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo (6).

(8)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Radijo spektro komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2006/771/EB priedas pakeičiamas šio sprendimo priedu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2009 m. gegužės 13 d.

Komisijos vardu

Viviane REDING

Komisijos narė


(1)  OL L 108, 2002 4 24, p. 1.

(2)  OL L 312, 2006 11 11, p. 66.

(3)  OL L 151, 2008 6 11, p. 49.

(4)  Ilgalaikis mandatas CEPT dėl Komisijos sprendimo dėl suderinto radijo spektro naudojimo mažojo nuotolio įrenginiuose techninio priedo kasmetinio atnaujinimo (2006 m. liepos 5 d.).

(5)  26 CEPT ataskaita, RSCOM 08–88.

(6)  OL L 91, 1999 4 7, p. 10.


PRIEDAS

„PRIEDAS

Suderintos mažojo nuotolio įrenginiams skirtos radijo dažnių juostos ir šių įrenginių techniniai parametrai

Mažojo nuotolio įrenginio tipas

Dažnių juosta

Galios, lauko stiprio ar galios tankio riba (1)

Papildomi parametrai ir prieigos prie spektro bei trukdžių slopinimo reikalavimai (2)

Kiti naudojimo apribojimai (3)

Įgyvendinimo terminas

Nespecifinės paskirties mažojo nuotolio įrenginiai (4)

6 765–6 795 kHz

42 dΒμΑ/m 10 m atstumu

 

 

2008 m. spalio 1 d.

13,553–13,567 MHz

42 dΒμΑ/m 10 m atstumu

 

 

2008 m. spalio 1 d.

26,957–27,283 MHz

10 mW efektyvioji spinduliuotės galia (e.r.p.), atitinkanti 42 dΒμΑ/m 10 m atstumu

 

Neleidžiama naudoti vaizdo signalams perduoti

2007 m. birželio 1 d.

40,660–40,700 MHz

10 mW e.r.p.

 

Neleidžiama naudoti vaizdo signalams perduoti

2007 m. birželio 1 d.

433,050–434,040 (5) MHz

1 mW e.r.p.

ir – 13 dBm/10 kHz galios tankis, esant didesniam kaip 250 kHz moduliuojančio signalo juostos pločiui

 

Neleidžiama naudoti garso, balso ir vaizdo signalams perduoti

2008 m. spalio 1 d.

10 mW e.r.p.

Veiklos ciklo trukmė (6): 10 %

Neleidžiama naudoti garso, balso ir vaizdo signalams perduoti

2007 m. birželio 1 d.

434,040–434,790 (5) MHz

1 mW e.r.p.

ir – 13 dBm/10 kHz galios tankis, esant didesniam kaip 250 kHz moduliuojančio signalo juostos pločiui

 

Neleidžiama naudoti garso, balso ir vaizdo signalams perduoti

2008 m. spalio 1 d.

10 mW e.r.p.

Veiklos ciklo trukmė (6): 10 %

Neleidžiama naudoti garso, balso ir vaizdo signalams perduoti

2007 m. birželio 1 d.

Veiklos ciklo trukmė (6): 100 %, kai kanalų atskyrimas iki 25 kHz

Neleidžiama naudoti garso, balso ir vaizdo signalams perduoti

2008 m. spalio 1 d.

863,000–868,000 MHz

25 mW e.r.p.

Turi būti taikomi prieigos prie spektro ir trukdžių slopinimo būdai, kuriais būtų užtikrintos bent tokios eksploatacinės charakteristikos, kokios pasiekiamos taikant pagal Direktyvą 1999/5/EB priimtuose darniuosiuose standartuose aprašytus būdus. Kitu atveju gali būti taikomas 0,1 % veikos ciklas (6).

Neleidžiama naudoti garso, balso ir vaizdo signalams perduoti

2008 m. spalio 1 d.

868,000–868,600 (5) MHz

25 mW e.r.p.

Turi būti taikomi prieigos prie spektro ir trukdžių slopinimo būdai, kuriais būtų užtikrintos bent tokios eksploatacinės charakteristikos, kokios pasiekiamos taikant pagal Direktyvą 1999/5/EB priimtuose darniuosiuose standartuose aprašytus būdus. Kitu atveju gali būti taikomas 1 % veikos ciklas (6).

Neleidžiama naudoti vaizdo signalams perduoti

2008 m. spalio 1 d.

25 mW e.r.p.

Turi būti taikomi prieigos prie spektro ir trukdžių slopinimo būdai, kuriais būtų užtikrintos bent tokios eksploatacinės charakteristikos, kokios pasiekiamos taikant pagal Direktyvą 1999/5/EB priimtuose darniuosiuose standartuose aprašytus būdus. Kitu atveju gali būti taikomas 0,1 % veikos ciklas (6).

Neleidžiama naudoti garso, balso ir vaizdo signalams perduoti

2008 m. spalio 1 d.

868,700–869,200 (5) MHz

25 mW e.r.p.

Turi būti taikomi prieigos prie spektro ir trukdžių slopinimo būdai, kuriais būtų užtikrintos bent tokios eksploatacinės charakteristikos, kokios pasiekiamos taikant pagal Direktyvą 1999/5/EB priimtuose darniuosiuose standartuose aprašytus būdus. Kitu atveju gali būti taikomas 0,1 % veikos ciklas (6).

Neleidžiama naudoti vaizdo signalams perduoti

2008 m. spalio 1 d.

25 mW e.r.p.

Turi būti taikomi prieigos prie spektro ir trukdžių slopinimo būdai, kuriais būtų užtikrintos bent tokios eksploatacinės charakteristikos, kokios pasiekiamos taikant pagal Direktyvą 1999/5/EB priimtuose darniuosiuose standartuose aprašytus būdus. Kitu atveju gali būti taikomas 0,1 % veikos ciklas (6).

Neleidžiama naudoti garso, balso ir vaizdo signalams perduoti

2008 m. spalio 1 d.

869,400–869,650 (5) MHz

500 mW e.r.p.

Turi būti taikomi prieigos prie spektro ir trukdžių slopinimo būdai, kuriais būtų užtikrintos bent tokios eksploatacinės charakteristikos, kokios pasiekiamos taikant pagal Direktyvą 1999/5/EB priimtuose darniuosiuose standartuose aprašytus būdus. Kitu atveju gali būti taikomas 10 % veikos ciklas (6).

Kanalų atskyrimas turi būti 25 kHz, nebent visa juosta taip pat gali būti naudojama kaip vienas spartaus duomenų perdavimo kanalas.

Neleidžiama naudoti vaizdo signalams perduoti

2008 m. spalio 1 d.

25 mW e.r.p.

Turi būti taikomi prieigos prie spektro ir trukdžių slopinimo būdai, kuriais būtų užtikrintos bent tokios eksploatacinės charakteristikos, kokios pasiekiamos taikant pagal Direktyvą 1999/5/EB priimtuose darniuosiuose standartuose aprašytus būdus. Kitu atveju gali būti taikomas 0,1 % veikos ciklas (6).

Neleidžiama naudoti garso, balso ir vaizdo signalams perduoti

2008 m. spalio 1 d.

869,700–870,000 (5) MHz

5 mW e.r.p.

Perduoti balso signalus leidžiama taikant patobulintus trukdžių slopinimo būdus.

Neleidžiama naudoti garso ir vaizdo signalams perduoti

2007 m. birželio 1 d.

25 mW e.r.p.

Turi būti taikomi prieigos prie spektro ir trukdžių slopinimo būdai, kuriais būtų užtikrintos bent tokios eksploatacinės charakteristikos, kokios pasiekiamos taikant pagal Direktyvą 1999/5/EB priimtuose darniuosiuose standartuose aprašytus būdus. Kitu atveju gali būti taikomas 0,1 % veikos ciklas (6).

Neleidžiama naudoti garso, balso ir vaizdo signalams perduoti

2008 m. spalio 1 d.

2 400–2 483,5 MHz

10 mW ekvivalentinė izotropinės spinduliuotės galia (e.i.r.p.)

 

 

2007 m. birželio 1 d.

5 725–5 875 MHz

25 mW e.i.r.p.

 

 

2007 m. birželio 1 d.

24,150–24,250 GHz

100 mW e.i.r.p.

 

 

2008 m. spalio 1 d.

61,0–61,5 GHz

100 mW e.i.r.p.

 

 

2008 m. spalio 1 d.

Plačiajuostės duomenų perdavimo sistemos

2 400–2 483,5 MHz

100 mW e.i.r.p.

taip pat taikomas 100 mW/100 kHz e.i.r.p. tankis, kai naudojamas šuoliškas dažnio moduliavimas, 10 mW/MHz e.i.r.p. tankis taikomas, kai naudojamas kitų tipų moduliavimas

Turi būti taikomi prieigos prie spektro ir trukdžių slopinimo būdai, kuriais būtų užtikrintos bent tokios eksploatacinės charakteristikos, kokios pasiekiamos taikant pagal Direktyvą 1999/5/EB priimtuose darniuosiuose standartuose aprašytus būdus.

 

2009 m. lapkričio 1 d.

57,0–66,0 (5) GHz

40 dBm e.i.r.p.

ir 13 dBm/MHz e.i.r.p. tankis

 

Neleidžiama naudoti lauke

2009 m. lapkričio 1 d.

25 dBm e.i.r.p.

ir – 2 dBm/MHz e.i.r.p. tankis

 

Neleidžiama naudoti stacionariems lauko įrenginiams

2009 m. lapkričio 1 d.

Signalizacijos sistemos

868,600–868,700 MHz

10 mW e.r.p.

Kanalų atskyrimas: 25 kHz

Visa dažnių juosta taip pat gali būti naudojama kaip vienas spartaus duomenų perdavimo kanalas

Veiklos ciklo trukmė (6): 1,0 %

 

2008 m. spalio 1 d.

869,250–869,300 MHz

10 mW e.r.p.

Kanalų atskyrimas: 25 kHz

Veiklos ciklo trukmė (6): 0,1 %

 

2007 m. birželio 1 d.

869,300–869,400 MHz

10 mW e.r.p.

Kanalų atskyrimas: 25 kHz

Veiklos ciklo trukmė (6): 1,0 %

 

2008 m. spalio 1 d.

869,650–869,700 MHz

25 mW e.r.p.

Kanalų atskyrimas: 25 kHz

Veiklos ciklo trukmė (6): 10 %

 

2007 m. birželio 1 d.

Saugos įrenginiai socialinėms paslaugoms teikti (7)

869,200–869,250 MHz

10 mW e.r.p.

Kanalų atskyrimas: 25 kHz

Veiklos ciklo trukmė (6): 0,1 %

 

2007 m. birželio 1 d.

Induktyvieji įrenginiai (8)

20,050–59,750 kHz

72 dΒμΑ/m 10 m atstumu

 

 

2007 m. birželio 1 d.

59,750–60,250 kHz

42 dΒμΑ/m 10 m atstumu

 

 

2007 m. birželio 1 d.

60,250–70,000 kHz

69 dΒμΑ/m 10 m atstumu

 

 

2007 m. birželio 1 d.

70–119 kHz

42 dΒμΑ/m 10 m atstumu

 

 

2007 m. birželio 1 d.

119–127 kHz

66 dΒμΑ/m 10 m atstumu

 

 

2007 m. birželio 1 d.

127–140 kHz

42 dΒμΑ/m 10 m atstumu

 

 

2008 m. spalio 1 d.

140–148,5 kHz

37,7 dΒμΑ/m 10 m atstumu

 

 

2008 m. spalio 1 d.

148,5–5 000 kHz

Toliau išvardytose juostose taikomas didesnis lauko stipris ir papildomi naudojimo apribojimai:

– 15 dΒμΑ/m 10 m atstumu bet kurioje 10 kHz pločio juostoje

Be to, sistemų, veikiančių didesnio kaip 10 kHz pločio juostose, suminis lauko stipris yra – 5 dΒμΑ/m 10 m atstumu

 

 

2008 m. spalio 1 d.

400–600 kHz

– 8 dΒμΑ/m 10 m atstumu

 

Šis naudojimo sąlygų rinkinys taikomas tik RFID (9)

2008 m. spalio 1 d.

3 155–3 400 kHz

13,5 dΒμΑ/m 10 m atstumu

 

 

2008 m. spalio 1 d.

5 000–30 000 kHz

Toliau išvardytose juostose taikomas didesnis lauko stipris ir papildomi naudojimo apribojimai:

– 20 dΒμΑ/m 10 m atstumu bet kurioje 10 kHz pločio juostoje

Be to, sistemų, veikiančių didesnio kaip 10 kHz pločio juostose, suminis lauko stipris yra – 5 dΒμΑ/m 10 m atstumu

 

 

2008 m. spalio 1 d.

6 765–6 795 kHz

42 dΒμΑ/m 10 m atstumu

 

 

2007 m. birželio 1 d.

7 400–8 800 kHz

9 dΒμΑ/m 10 m atstumu

 

 

2008 m. spalio 1 d.

10 200–11 000 kHz

9 dΒμΑ/m 10 m atstumu

 

 

2008 m. spalio 1 d.

13 553–13 567 kHz

42 dΒμΑ/m 10 m atstumu

 

 

2007 m. birželio 1 d.

60 dΒμΑ/m 10 m atstumu

 

Šis naudojimo sąlygų rinkinys taikomas tik RFID (9) ir EAS (10)

2008 m. spalio 1 d.

26 957–27 283 kHz

42 dΒμΑ/m 10 m atstumu

 

 

2008 m. spalio 1 d.

Aktyvieji medicininiai implantai (11)

9–315 kHz

30 dBμA/m 10 m atstumu

Veiklos ciklo trukmė (6): 10 %

 

2008 m. spalio 1 d.

402–405 MHz

25 μW e.r.p.

Kanalų atskyrimas: 25 kHz

Juostos pločiui padidinti iki 300 kHz, pavieniais siųstuvais galima apjungti gretimus kanalus

Galima taikyti kitus prieigos prie spektro arba trukdžių slopinimo būdus, įskaitant didesnio kaip 300 kHz pločio juostas, jei tais būdais užtikrinamoms bent tokos eksploatacinės charakteristikos, kokios pasiekiamos taikant būdus, aprašytus pagal Direktyvą 1999/5/EB priimtuose darniuosiuose standartuose, kuriais užtikrinamas su kitais dažnių naudotojais, ypač meteorologiniais radiozondais, suderinamas prietaisų veikimas.

 

2009 m. lapkričio 1 d.

Belaidžiai garso perdavimo įrenginiai (12)

87,5–108,0 MHz

50 nW e.r.p.

Kanalų atskyrimas iki 200 kHz

 

2008 m. spalio 1 d.

863–865 MHz

10 mW e.r.p.

 

 

2007 m. birželio 1 d.

Radiolokacijos įrenginiai (13)

2 400–2 483,5 MHz

25 mW e.i.r.p.

 

 

2009 m. lapkričio 1 d.

17,1–17,3 GHz

26 dBm e.i.r.p.

Turi būti taikomi prieigos prie spektro ir trukdžių slopinimo būdai, kuriais būtų užtikrintos bent tokios eksploatacinės charakteristikos, kokios pasiekiamos taikant pagal Direktyvą 1999/5/EB priimtuose darniuosiuose standartuose aprašytus būdus.

Šis naudojimo sąlygų rinkinys taikomas tik antžeminėms sistemoms

2009 m. lapkričio 1 d.

Skysčio lygio talpykloje matavimo radaras (14)

4,5–7,0 GHz

24 dBm e.i.r.p. (15)

 

 

2009 m. lapkričio 1 d.

8,5–10,6 GHz

30 dBm e.i.r.p. 2 (15)

 

 

2009 m. lapkričio 1 d.

24,05–27,0 GHz

43 dBm e.i.r.p. 2 (15)

 

 

2009 m. lapkričio 1 d.

57,0–64,0 GHz

43 dBm e.i.r.p. 2 (15)

 

 

2009 m. lapkričio 1 d.

75,0–85,0 GHz

43 dBm e.i.r.p. 2 (15)

 

 

2009 m. lapkričio 1 d.

Modelių valdymas (16)

26 990–27 000 kHz

100 mW e.r.p.

 

 

2009 m. lapkričio 1 d.

27 040–27 050 kHz

100 mW e.r.p.

 

 

2009 m. lapkričio 1 d.

27 090–27 100 kHz

100 mW e.r.p.

 

 

2009 m. lapkričio 1 d.

27 140–27 150 kHz

100 mW e.r.p.

 

 

2009 m. lapkričio 1 d.

27 190–27 200 kHz

100 mW e.r.p.

 

 

2009 m. lapkričio 1 d.

Radijo dažninis atpažinimas (RFID)

2 446–2 454 MHz

100 mW e.i.r.p.

 

 

2009 m. lapkričio 1 d.


(1)  Valstybės narės turi leisti naudoti spektrą, kol pasiekiamos šioje lentelėje nurodytos galios, lauko stiprio ar galios tankio vertės. Pagal Sprendimo 2006/771/EB 3 straipsnio 3 dalį jos gali taikyti ne tokius griežtus reikalavimus, t. y. leisti naudoti spektrą esant didesnėms galios, lauko stiprio ar galios tankio vertėms.

(2)  Valstybės narės gali nustatyti tik šiuos „papildomų parametrų ir prieigos prie spektro bei trukdžių slopinimo reikalavimus“, bet negali įtraukti kitų parametrų ar prieigos prie spektro ir trukdžių slopinimo reikalavimų. Ne tokie griežti reikalavimai, kaip nurodyta Sprendimo 2006/771/EB 3 straipsnio 3 dalyje, reiškia, kad valstybės narės gali nesilaikyti langelyje pateiktų parametrų ir prieigos prie spektro bei trukdžių slopinimo reikalavimų arba leisti taikyti didesnes vertes.

(3)  Valstybės narės gali nustatyti tik šiuos „kitus naudojimo apribojimus“, bet negali įvesti jokių papildomų naudojimo apribojimų. Valstybės narės gali nesilaikyti vieno arba visų šių apribojimų, nes pagal Sprendimo 2006/771/EB 3 straipsnio 3 dalį gali būti taikomi ne tokie griežti reikalavimai.

(4)  Šios kategorijos įrenginiai naudojami visose taikymo srityse, atitinkančiose technines sąlygas (paprastai jie naudojami telemetrijos, nuotolinio valdymo, signalizacijos, bendrojo duomenų perdavimo ir kitiems panašiems tikslams).

(5)  Šiai dažnių juostai valstybės narės turi parengti visus galimus alternatyvius naudojimo sąlygų rinkinius.

(6)  Veiklos ciklo trukmė – įrenginio aktyvaus spinduliavimo trukmės per valandą bet kuriuo metu procentinė išraiška. Ne tokie griežti reikalavimai pagal Sprendimo 2006/771/EB 3 straipsnio 3 dalį reiškia, kad valstybės narės gali leisti taikyti didesnę veiklos ciklo trukmės vertę.

(7)  Saugos įrenginiai socialinėms paslaugoms teikti naudojami padėti namie į bėdą patekusiems senyvo amžiaus arba neįgaliems žmonėms.

(8)  Šiai kategorijai priklauso, pvz., automobilių imobilizavimo, gyvulių atpažinimo įrenginiai, signalizacijos sistemos, kabelių paieškos, atliekų tvarkymo, asmens atpažinimo, balso perdavimo belaidžiu ryšiu, prieigos kontrolės įrenginiai, artumo jutikliai, apsaugos nuo vagysčių sistemos, įskaitant RF apsaugos nuo vagysčių sistemas, duomenų perdavimas į rankinius įrenginius, automatinio daiktų identifikavimo įrenginiai, belaidės valdymo sistemos ir automatinio kelių mokesčio rinkimo įrenginiai.

(9)  Šiai kategorijai priklauso induktyvieji [mažojo nuotolio] įrenginiai, naudojami radijo dažniniam atpažinimui (RFID).

(10)  Šiai kategorijai priklauso induktyvieji [mažojo nuotolio] įrenginiai, naudojami objektams stebėti elektroniniu būdu (EAS).

(11)  Šiai kategorijai priklauso aktyviųjų implantuojamų medicininių prietaisų radijo dalys, kaip apibrėžta 1990 m. birželio 20 d. Tarybos direktyvoje 90/385/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių aktyviuosius implantuojamus medicinos prietaisus, suderinimo (OL L 189, 1990 7 20, p. 17).

(12)  Taikymo belaidėse garso perdavimo sistemose būdai, pvz.: belaidžiai garsiakalbiai; belaidės ausinės; nešiojamosios belaidės ausinės, pvz., skirtos asmens nešiojamiems kompaktinių plokštelių grotuvams, kasečių arba radijo įrenginiams; belaidės ausinės, skirtos naudoti automobilyje, pvz., su radijo įrenginiu arba mobiliuoju telefonu ir kt.; ausyse nešiojami prietaisai, naudojami koncertuose ar kituose scenoje vykstančiuose renginiuose vykdymui kontroliuoti.

(13)  Šiai kategorijai priskiriami objekto vietos, greičio ir (arba) kitų savybių nustatymo įrenginiai arba įrenginiai su tais parametrais susijusiai informacijai gauti.

(14)  Skysčio lygio talpykloje matavimo radarai (TLPR) – specialūs radiolokacijos įrenginiai, naudojami skysčio lygiui talpykloje matuoti ir įmontuoti metalinėse ar gelžbetoninėse talpyklose arba panašiuose statiniuose iš medžiagų, kurių silpninimo savybės panašios. Talpyklos paskirtis – rezervuaras.

(15)  Galios riba taikoma uždaros talpyklos viduje ir atitinka – 41,3 dBm/MHz e.i.r.p. spektrinį tankį bandomosios 500 litrų talpyklos išorėje.

(16)  Šiai kategorijai priskiriami įrenginiai, naudojami modelių (daugiausia mažų transporto priemonių modelių) judėjimui oru, žeme, vandens paviršiumi arba po vandeniu valdyti.“


Top