EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0367

2009/367/EB: 2009 m. balandžio 29 d. Komisijos sprendimas dėl valstybių narių mokėjimo agentūrų 2008 finansinių metų sąskaitų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) finansuojamomis išlaidomis, patvirtinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 3217)

OJ L 111, 5.5.2009, p. 44–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/367/oj

5.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 111/44


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. balandžio 29 d.

dėl valstybių narių mokėjimo agentūrų 2008 finansinių metų sąskaitų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) finansuojamomis išlaidomis, patvirtinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 3217)

(2009/367/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (1), ypač į jo 30 ir 32 straipsnius,

pasikonsultavusi su Žemės ūkio fondų komitetu,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 30 straipsnį Komisija, remdamasi valstybių narių pateiktomis metinėmis sąskaitomis, prie kurių pridedama sąskaitoms patvirtinti reikalinga informacija ir sąskaitų išsamumo, tikslumo ir teisingumo sertifikatas bei sertifikavimo įstaigų ataskaitos, patvirtina minėto reglamento 6 straipsnyje nurodytų mokėjimo agentūrų sąskaitas.

(2)

Pagal 2006 m. birželio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 883/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 taikymo taisykles dėl mokėjimo agentūrų apskaitos tvarkymo, išlaidų ir įplaukų deklaravimo ir išlaidų kompensavimo iš EŽŪGF ir EŽŪFKP sąlygų (2), 5 straipsnio 1 dalies antrąją pastraipą atsižvelgiama į 2008 finansinių metų valstybių narių išlaidas, patirtas nuo 2007 m. spalio 16 d. iki 2008 m. spalio 15 d.

(3)

Komisija patikrino valstybių pateiktą informaciją ir iki 2009 m. kovo 31 d. joms pranešė apie patikrinimų rezultatus bei būtinus pakeitimus.

(4)

Komisija, remdamasi metinėmis sąskaitomis ir kartu su jomis pateiktais dokumentais, gali priimti sprendimą dėl kai kurių mokėjimo agentūrų pateiktų metinių sąskaitų išsamumo, tikslumo ir teisingumo. I priede nurodytos valstybės narės patvirtintos sumos ir iš valstybių narių susigrąžintinos arba joms mokėtinos sumos.

(5)

Kai kurių kitų mokėjimo agentūrų pateiktą informaciją reikia patikslinti, todėl šiame sprendime jų sąskaitų patvirtinti negalima. II priede nurodytos atitinkamos mokėjimo agentūros.

(6)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2006 9 straipsnio 4 dalį sąskaitų patvirtinimo sprendime atsižvelgiama į bet kokio termino nesilaikymą rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėnesiais. Tam tikros kai kurių valstybių narių per minėtus 2008 m. mėnesius deklaruotos išlaidos buvo patirtos pasibaigus nustatytam terminui. Todėl šiame sprendime turėtų būti nustatyti atitinkami sumažinimai.

(7)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 17 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 883/2006 9 straipsnį Komisija jau sumažino arba sustabdė keletą mėnesinių išmokų, kai jos buvo įrašomos į 2008 finansinių metų išlaidų sąskaitas. Siekiant išvengti atitinkamų sumų ankstyvo arba laikino kompensavimo, šiame sprendime jos neturėtų būti pripažintos ir turėtų būti toliau tikrinamos taikant atitikties tikrinimo procedūrą pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 31 straipsnį.

(8)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 32 straipsnio 5 dalį, jeigu sumos neišieškomos per ketverius metus nuo pažeidimo nustatymo per pirminį administracinį ar teisminį nagrinėjimą arba per aštuonerius metus, kai dėl išieškojimo pateiktas ieškinys nacionaliniams teismams, 50 % dėl neišieškotų sumų kilusių finansinių padarinių dengia atitinkama valstybė narė. Minėto reglamento 32 straipsnio 3 dalyje valstybės narės įpareigojamos kartu su metinėmis sąskaitomis Komisijai pateikti dėl pažeidimų pradėtų išieškojimo procedūrų suvestinę ataskaitą. 2006 m. birželio 21 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 885/2006, nustatančiame išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 nuostatų dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų akreditavimo bei EŽŪGF ir EŽŪFKP sąskaitų patikrinimo ir patvirtinimo taikymo taisykles (3), nustatytos išsamios valstybių narių įsipareigojimo pranešti apie išieškotinas sumas taikymo taisyklės. Minėto reglamento III priede pateikta lentelė, kurią valstybės narės turėjo pateikti 2009 m. Remdamasi valstybių narių užpildytomis lentelėmis, Komisija turėtų priimti sprendimą dėl atitinkamai per daugiau kaip ketverius ar aštuonerius metus neišieškotų sumų kilusių finansinių padarinių. Šis sprendimas neturi poveikio būsimiems atitikties sprendimams pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 32 straipsnio 8 dalį.

(9)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 32 straipsnio 6 dalį valstybės narės gali nuspręsti nebetęsti išieškojimo. Tokį sprendimą jos gali priimti tik tais atvejais, kai padarytų ir numatomų padaryti išieškojimo išlaidų suma viršija sumą, kuri turi būti išieškota, arba kai išieškoti neįmanoma dėl skolininko ar už pažeidimą teisiškai atsakingų asmenų nemokumo, nustatyto ir pripažinto pagal nacionalinės teisės aktus. Jei toks sprendimas priimamas per ketverius metus nuo pažeidimo nustatymo per pirminį administracinį ar teisminį nagrinėjimą arba per aštuonerius metus, kai dėl išieškojimo pateiktas ieškinys nacionaliniams teismams, 100 % dėl neišieškotų sumų kilusių finansinių padarinių turėtų būti padengta iš Bendrijos biudžeto. Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 32 straipsnio 3 dalyje minimoje suvestinėje ataskaitoje nurodomos sumos, kurių išieškojimo valstybės narės nusprendė nebetęsti, ir tokio sprendimo priežastys. Tų sumų atitinkamoms valstybėms narėms atlyginti nereikia, todėl jos padengiamos iš Bendrijos biudžeto. Šis sprendimas neturi poveikio būsimiems atitikties sprendimams pagal minėto reglamento 32 straipsnio 8 dalį.

(10)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 30 straipsnio 2 dalimi, šiuo sprendimu nepažeidžiamos Komisijos vėliau priimtų sprendimų nuostatos, pagal kurias Bendrija nefinansuoja išlaidų, patirtų nesilaikant Bendrijos taisyklių,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Valstybių narių mokėjimo agentūrų, išskyrus 2 straipsnyje nurodytas mokėjimo agentūras, 2008 finansinių metų sąskaitos, susijusios su Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) finansuojamomis išlaidomis, patvirtinamos.

Pagal šį sprendimą iš kiekvienos valstybės narės susigrąžintinos arba jai mokėtinos sumos, įskaitant sumas, susidariusias taikant Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 32 straipsnio 5 dalį, yra nustatytos I priede.

2 straipsnis

2008 finansinių metų valstybių narių mokėjimo agentūrų sąskaitos, susijusios su II priede nurodytomis EŽŪGF finansuojamomis išlaidomis, atskiriamos nuo šio sprendimo, todėl joms bus taikomas kitas sąskaitų patvirtinimo sprendimas.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 29 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1.

(2)  OL L 171, 2006 6 23, p. 1.

(3)  OL L 171, 2006 6 23, p. 90.


I PRIEDAS

MOKĖJIMO AGENTŪRŲ SĄSKAITŲ PATVIRTINIMAS

2008 FINANSINIAI METAI

Iš valstybės narės susigrąžintina arba jai mokėtina suma

Pastaba: 2009 m. nomenklatūra: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.

VN

 

Išlaidos (asignuotosios įplaukos), 2008 m. patirtos mokėjimo agentūrų, kurių sąskaitos

Iš viso a + b

Sumažintos sumos ir sumos, kurių mokėjimas sustabdytas, visais finansiniais metais (1)

Sumažintos sumos pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 32 str.

Bendra suma, įskaitant sumažintas sumas ir sumas, kurių mokėjimas sustabdytas

Finansiniais metais valstybei narei išmokėtos sumos

Iš valstybės narės susigrąžintina (–) arba jai mokėtina (+) suma (2)

patvirtintos

atskirtos

= išlaidos (asignuotosios įplaukos), nurodytos metinėje deklaracijoje

= visos išlaidos (asignuotosios įplaukos), nurodytos mėnesio deklaracijose

 

 

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d + e

g

h = f – g

BE

EUR

432 608 618,53

273 518 319,77

706 126 938,30

– 593,30

–54 510,68

706 071 834,32

706 201 150,75

– 129 316,43

BG

EUR

173 261 850,21

0,00

173 261 850,21

–10 969,94

0,00

173 250 880,27

173 262 003,11

–11 122,84

CZ

EUR

382 633 310,43

0,00

382 633 310,43

0,00

0,00

382 633 310,43

382 638 179,78

–4 869,35

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

–14 764,84

–14 764,84

0,00

–14 764,84

DK

EUR

981 148 146,05

0,00

981 148 146,05

– 334 916,53

0,00

980 813 229,52

980 605 638,09

207 591,43

DE

EUR

4 679 844 580,08

421 042 712,93

5 100 887 293,01

–37 390,29

–2 874 536,38

5 097 975 366,35

5 101 133 812,30

–3 158 445,95

EE

EUR

41 604 457,53

0,00

41 604 457,53

–30 242,24

0,00

41 574 215,29

41 537 242,47

36 972,82

IE

EUR

1 452 426 445,64

0,00

1 452 426 445,64

– 152 676,24

– 209 340,42

1 452 064 428,98

1 450 327 500,26

1 736 928,72

EL

EUR

0,00

2 460 745 905,37

2 460 745 905,37

0,00

0,00

2 460 745 905,37

2 460 745 905,37

0,00

ES

EUR

5 476 876 522,21

0,00

5 476 876 522,21

–4 919 283,22

–4 564 317,68

5 467 392 921,32

5 475 621 557,38

–8 228 636,07

FR

EUR

8 323 180 801,10

0,00

8 323 180 801,10

–1 302 798,28

–18 942 379,66

8 302 935 623,16

8 324 404 948,60

–21 469 325,44

IT

EUR

4 168 669 787,38

101 969 623,15

4 270 639 410,53

–1 887 157,65

–4 363 298,08

4 264 388 954,80

4 264 132 179,52

256 775,28

CY

EUR

27 774 540,54

0,00

27 774 540,54

0,00

0,00

27 774 540,54

27 774 540,54

0,00

LV

EUR

96 759 251,98

0,00

96 759 251,98

0,00

0,00

96 759 251,98

96 760 415,54

–1 163,56

LT

EUR

155 733 024,94

0,00

155 733 024,94

0,00

0,00

155 733 024,94

155 996 896,19

– 263 871,25

LU

EUR

33 965 171,44

0,00

33 965 171,44

–1 273,90

0,00

33 963 897,54

33 787 840,71

176 056,83

HU

EUR

486 553 484,46

0,00

486 553 484,46

–11 055,36

0,00

486 542 429,10

492 387 580,59

–5 845 151,49

MT

EUR

0,00

2 472 341,64

2 472 341,64

0,00

0,00

2 472 341,64

2 472 341,64

0,00

NL

EUR

854 800 814,16

0,00

854 800 814,16

–91 807,12

–65 076,30

854 643 930,74

856 242 767,86

–1 598 837,12

AT

EUR

656 513 475,83

0,00

656 513 475,83

0,00

–44 207,31

656 469 268,52

656 496 253,55

–26 985,03

PL

EUR

1 172 220 664,21

0,00

1 172 220 664,21

0,00

0,00

1 172 220 664,21

1 172 232 662,17

–11 997,96

PT

EUR

0,00

720 094 153,57

720 094 153,57

0,00

0,00

720 094 153,57

720 094 153,57

0,00

RO

EUR

0,00

461 870 850,36

461 870 850,36

0,00

0,00

461 870 850,36

461 870 850,36

0,00

SI

EUR

93 014 996,23

0,00

93 014 996,23

0,00

0,00

93 014 996,23

93 152 578,75

– 137 582,52

SK

EUR

169 701 265,50

0,00

169 701 265,50

0,00

0,00

169 701 265,50

169 768 426,79

–67 161,29

FI

EUR

565 626 400,21

0,00

565 626 400,21

–2 432,42

–7 736,10

565 616 231,70

567 200 798,71

–1 584 567,01

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

–65 415,38

–65 415,38

0,00

–65 415,38

SE

EUR

713 833 441,95

0,00

713 833 441,95

–35 629,22

0,00

713 797 812,73

713 869 554,32

–71 741,59

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

–58 909,25

–58 909,25

0,00

–58 909,25

UK

EUR

3 158 349 336,06

0,00

3 158 349 336,06

–14 574 228,18

0,00

3 143 775 107,88

3 223 172 099,30

–79 396 991,42


VN

 

Išlaidos (3)

Asignuotosios įplaukos (3)

Cukraus fondas

32 straipsnis (=e)

Iš viso (=h)

Išlaidos (4)

Asignuotosios įplaukos (4)

05 07 01 06

6701

05 02 16 02

6803

6702

i

j

k

l

m

n = i + j + k + l + m

BE

EUR

–74 805,75

0,00

0,00

0,00

–54 510,68

– 129 316,43

BG

EUR

–11 122,84

0,00

0,00

0,00

0,00

–11 122,84

CZ

EUR

–4 869,35

0,00

0,00

0,00

0,00

–4 869,35

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

–14 764,84

–14 764,84

DK

EUR

207 591,43

0,00

0,00

0,00

0,00

207 591,43

DE

EUR

– 209 002,65

–74 906,93

0,00

0,00

–2 874 536,38

–3 158 445,95

EE

EUR

36 972,82

0,00

0,00

0,00

0,00

36 972,82

IE

EUR

1 946 269,14

0,00

0,00

0,00

– 209 340,42

1 736 928,72

EL

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ES

EUR

–3 664 318,39

0,00

0,00

0,00

–4 564 317,68

–8 228 636,07

FR

EUR

–2 526 945,78

0,00

0,00

0,00

–18 942 379,66

–21 469 325,44

IT

EUR

4 620 073,36

0,00

0,00

0,00

–4 363 298,08

256 775,28

CY

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LV

EUR

–1 035,93

– 127,63

0,00

0,00

0,00

–1 163,56

LT

EUR

– 263 563,31

– 307,94

0,00

0,00

0,00

– 263 871,25

LU

EUR

176 056,83

0,00

0,00

0,00

0,00

176 056,83

HU

EUR

–5 845 151,49

0,00

0,00

0,00

0,00

–5 845 151,49

MT

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NL

EUR

–1 444 785,70

–88 975,12

0,00

0,00

–65 076,30

–1 598 837,12

AT

EUR

17 222,28

0,00

0,00

0,00

–44 207,31

–26 985,03

PL

EUR

–11 997,96

0,00

0,00

0,00

0,00

–11 997,96

PT

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RO

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SI

EUR

– 137 582,52

0,00

0,00

0,00

0,00

– 137 582,52

SK

EUR

3 555,47

–70 716,76

0,00

0,00

0,00

–67 161,29

FI

EUR

–1 521 889,93

–54 940,99

0,00

0,00

–7 736,10

–1 584 567,01

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

–65 415,38

–65 415,38

SE

EUR

–71 741,59

0,00

0,00

0,00

0,00

–71 741,59

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

–58 909,25

–58 909,25

UK

EUR

–79 396 991,42

0,00

0,00

0,00

0,00

–79 396 991,42


(1)  Į sumažintas sumas ir sumas, kurių mokėjimas sustabdytas, atsižvelgiama mokėjimų sistemoje, į kurią visų pirma įskaičiuojamos sumos, pakoreguotos dėl 2008 m. rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėn. nustatytų mokėjimo terminų nesilaikymo.

(2)  Siekiant apskaičiuoti sumą, kuri turi būti susigrąžinta iš valstybės narės arba jai sumokėta, atsižvelgiama į visą metinėje deklaracijoje nurodytą sumą, jei išlaidos patvirtinamos (a skiltis), arba į visą mėnesio deklaracijose nurodytą sumą, jei sąskaitos atskiriamos (b skiltis).

Taikomas valiutų keitimo kursas pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2006 7 straipsnio 2 dalį.

(3)  Jei asignuotųjų įplaukų dalis tektų valstybei narei, ją reikėtų deklaruoti pagal 05 07 01 06.

(4)  Jei Cukraus fondo asignuotųjų įplaukų dalis tektų valstybei narei, ją reikėtų deklaruoti pagal 05 02 16 02.

Pastaba: 2009 m. nomenklatūra: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.


II PRIEDAS

MOKĖJIMO AGENTŪRŲ SĄSKAITŲ PATVIRTINIMAS

2008 FINANSINIAI METAI – EŽŪGF

Mokėjimo agentūrų, kurių sąskaitos atskirtos, todėl joms bus taikomas kitas patvirtinimo sprendimas, sąrašas

Valstybė narė

Mokėjimo agentūra

Belgija

ALV

Vokietija

Baden-Württemberg

Graikija

OPEKEPE

Italija

ARBEA

Malta

MRRA

Portugalija

IFAP

Rumunija

PIAA


Top