EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0316

2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimas 2009/316/TVR dėl Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS) sukūrimo pagal Pamatinio sprendimo 2009/315/TVR 11 straipsnį

OJ L 93, 7.4.2009, p. 33–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 002 P. 199 - 214

No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2022; pakeitė 32019L0884

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/316/oj

7.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/33


TARYBOS SPRENDIMAS 2009/316/TVR

2009 m. balandžio 6 d.

dėl Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS) sukūrimo pagal Pamatinio sprendimo 2009/315/TVR 11 straipsnį

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnį ir 34 straipsnio 2 dalies c punktą,

atsižvelgdama į 2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2009/315/TVR dėl valstybių narių keitimosi informacija iš nuosprendžių registro organizavimo ir turinio (1) ir ypač į jo 11 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (2),

kadangi:

(1)

Europos Sąjungos sutarties 29 straipsnyje teigiama, kad Sąjungos tikslas – laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje suteikti piliečiams aukšto lygio saugumą. Šiam tikslui pasiekti reikia, kad valstybių narių kompetentingos institucijos sistemingai keistųsi informacija iš nuosprendžių registrų ir būtų užtikrinta, kad ji būtų vienodai suprantama ir kad toks keitimasis būtų veiksmingas.

(2)

Šiuo metu remiantis 1959 m. balandžio 20 d. Europos konvencija dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose, informacija apie valstybių narių piliečiams kitų valstybių narių priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius keičiamasi neveiksmingai. Todėl reikia nustatyti veiksmingesnes ir prieinamesnes keitimosi tokia informacija procedūras Europos Sąjungos lygiu.

(3)

2004 m. kovo 25–26 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime priimtoje Deklaracijoje dėl kovos su terorizmu prioritetas buvo suteiktas keitimosi informacija apie nuosprendžius baudžiamosiose bylose gerinimui; tai dar kartą patvirtinta Hagos programoje (3) ir jos įgyvendinimo veiksmų plane (4). Be to, Europos Vadovų Taryba 2007 m. birželio 21–22 d. išvadose kompiuterizuotą nuosprendžių registrų sujungimą į tinklą ES lygiu pripažino politiniu prioritetu.

(4)

Kompiuterizuotas nuosprendžių registrų sujungimas į tinklą yra e. teisingumo projekto, kurį 2007 m. Europos Vadovų Taryba keletą kartų pripažino prioritetu, dalis.

(5)

Šiuo metu rengiamas bandomasis projektas siekiant nuosprendžių registrus sujungti į tinklą. Jo pasiekimai yra vertingas tolesnės su kompiuterizuotu keitimusi informacija Europos lygiu susijusios veiklos pagrindas.

(6)

Šio sprendimo tikslas – įgyvendinti Pamatinį sprendimą 2009/315/TVR siekiant sukurti ir plėtoti kompiuterinę valstybių narių keitimosi informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius sistemą. Šia sistema turėtų būti užtikrinama, kad informacijos apie apkaltinamuosius nuosprendžius perdavimas būtų atliekamas tokiu būdu, kad ši informacija būtų lengvai suprantama. Todėl turėtų būti nustatyta standartinė forma, kurią naudojant informacija būtų galima keistis vienodu, elektroniniu ir lengvai kompiuterizuotai išverčiamu būdu; taip pat turėtų būti nustatyti visi kiti valstybių narių centrinių valdžios institucijų elektroninio keitimosi informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius organizavimo ir supaprastinamo būdai.

(7)

Šis sprendimas grindžiamas Pamatiniu sprendimu 2009/315/TVR nustatytais principais ir jis taiko bei papildo tuos principus techniniu aspektu.

(8)

Duomenų, kurie turi būti įvesti į sistemą, kategorijos, duomenų įvedimo tikslai, jų įvedimo kriterijai, institucijos, kurioms leidžiama naudotis duomenimis, ir kai kurios konkrečios asmens duomenų apsaugos taisyklės apibrėžiamos Pamatiniame sprendime 2009/315/TVR.

(9)

Nei šiuo Tarybos sprendimu, nei Pamatiniu sprendimu 2009/315/TVR nenustatoma jokia pareiga keistis informacija apie sprendimus nebaudžiamosiose bylose.

(10)

Šiuo sprendimu nesiekiama suderinti nacionalinių nuosprendžių registrų sistemų, todėl apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi valstybė narė neprivalo keisti savo nuosprendžių registrų vidaus sistemos, kiek tai susiję su informacijos naudojimu šalies viduje.

(11)

Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema (ECRIS) – tai decentralizuota informacinių technologijų sistema. Nuosprendžių registrų duomenys turėtų būti saugomi tik valstybių narių administruojamose duomenų bazėse; tiesioginė internetinė prieiga prie kitų valstybių nuosprendžių registro duomenų bazių neturėtų būti galima. Valstybėms narėms turėtų tekti atsakomybė už nacionalinių nuosprendžių registrų duomenų bazių veikimą ir už veiksmingą keitimąsi informacija tarpusavyje. ECRIS bendros ryšių infrastruktūros funkciją iš pradžių turėtų atlikti Telematikos paslaugų tarp Europos administracijų (S-TESTA) tinklas. Visos su bendra ryšių infrastruktūra susijusios išlaidos turėtų būti padengiamos iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto.

(12)

Šiame sprendime pateikiamos nusikalstamų veikų ir sankcijų bei priemonių kategorijų informacinės lentelės turėtų padėti atlikti automatinį vertimą ir suteikti galimybę vienodai interpretuoti informaciją, perduotą naudojant kodų sistemą. Lentelių turinys – visų 27 valstybių narių poreikių analizės rezultatas. Atliekant analizę atsižvelgta į bandomajame projekte taikytą suskirstymą į kategorijas ir įvairių nusikalstamų veikų ir sankcijų bei priemonių pagal nacionalines sistemas grupavimo rezultatus. Be to, nusikalstamų veikų lentelėje atsižvelgta į Europos ir tarptautiniu lygiu taikomas suderintas bendras sąvokų apibrėžtis ir Eurojusto bei Europolo duomenų modelius.

(13)

Siekiant užtikrinti, kad bendras suskirstymas į kategorijas būtų interpretuojamas vienodai ir būtų skaidrus, kiekviena valstybė narė turėtų pateikti nusikalstamų veikų ir sankcijų bei priemonių pagal nacionalinę sistemą, priskirtinų kiekvienai atitinkamos lentelės kategorijai, sąrašą. Valstybės narės gali pateikti nusikalstamų veikų ir sankcijų bei priemonių aprašus, ir atsižvelgiant į tokių aprašų naudingumą jos turėtų būti skatinamos tai daryti. Tokia informacija turėtų būti prieinama valstybėms narėms.

(14)

Šiame sprendime pateikiamos nusikalstamų veikų ir sankcijų bei priemonių kategorijų informacinės lentelės nėra skirtos teisiškai lygiavertėms nusikalstamoms veikoms ir sankcijoms bei priemonėms nacionaliniu lygiu nustatyti. Jos yra priemonės, kuriomis siekiama padėti informacijos gavėjui geriau interpretuoti perduotoje informacijoje nurodytą (-us) faktą (-us) ir sankcijos (-ų) bei priemonės (-ių) tipą. Informaciją teikianti valstybė narė negali visapusiškai garantuoti nurodytų kodų tikslumo, ir tai neturėtų užkirsti kelią informaciją gaunančioms valstybės narės kompetentingoms valdžios institucijoms ją savaip interpretuoti.

(15)

Nusikalstamų veikų kategorijų ir sankcijų bei priemonių kategorijų orientacinės lentelės turėtų būti patikslinamos ir atnaujinamos laikantis procedūros, skirtos sprendimų, numatytų Europos Sąjungos sutartyje, įgyvendinamųjų priemonių patvirtinimui.

(16)

Valstybės narės ir Komisija posėdžiaudamos Taryboje turėtų viena kitą informuoti ir tarpusavyje konsultuotis pagal Europos Sąjungos sutartyje nustatytas taisykles, siekiant parengti specialistams skirtą vadovą, kuriame visų pirma būtų apibrėžtos nurodytos keitimąsi informacija reglamentuojančios procedūros, ypač nusikalstamą veiką įvykdžiusių asmenų nustatymo būdai, pateiktas vienodas nusikalstamų veikų ir sankcijų bei priemonių kategorijų interpretavimas, paaiškintos nusikalstamos veikos ir sankcijos bei priemonės bei paaiškinta kurios veikos ir sankcijos pagal nacionalinę sistemą yra problematiškos, ir užtikrinamas būtinas veiksmų koordinavimas, susijęs su ECRIS sukūrimu ir veikimu.

(17)

Siekdama paspartinti ECRIS plėtojimą, Komisija turėtų imtis techninių priemonių ir taip padėti valstybėms narėms parengti techninę infrastruktūrą jų nuosprendžių registrų duomenų bazėms sujungti. Komisija gali suteikti nuorodų įdiegimo programinę įrangą, t. y. tinkamą programinę įrangą, kuri suteiktų valstybėms narėms galimybę atlikti tokį sujungimą, ir kurią jos galėtų pasirinkti taikyti vietoj jų pačių sujungimo į tinklą programinės įrangos įgyvendinant bendrąjį protokolų rinkinį, įgalinantį informacijos tarp nuosprendžių registrų pasikeitimą.

(18)

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR dėl asmens duomenų, tvarkomų įgyvendinant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos (5) turėtų būti taikomas vykdant kompiuterizuotą keitimąsi informacija iš valstybių narių nuosprendžių registrų, numatant tinkamą duomenų apsaugos lygį, kai valstybės narės keičiasi informacija, ir tuo pačiu metu sudarant galimybes valstybėms narėms reikalauti aukštesnių apsaugos standartų tvarkant duomenis nacionaliniu lygiu.

(19)

Kadangi šio sprendimo tikslo, t. y. sukurti kompiuterizuotą valstybių narių informacijos apie apkaltinamuosius nuosprendžius pasikeitimo sistemą, valstybės narės negali deramai pasiekti veikdamos atskirai, o dėl būtinybės imtis suderintų veiksmų Europos Sąjungoje to tikslo būtų geriau siekti Europos Sąjungos lygiu, Taryba gali patvirtinti priemones laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje minėto ir Europos bendrijos steigimo sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo. Laikantis Europos bendrijos steigimo sutarties 5 straipsnyje nustatyto proporcingumo principo, šiuo sprendimu nenumatoma nieko, kas nėra būtina šiam tikslui pasiekti.

(20)

Šiame sprendime gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, kurie visų pirma pripažinti Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje ir kuriuos atspindi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo sprendimu sukuriama Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema (ECRIS).

Šiuo sprendimu taip pat nustatomi standartinės elektroninio keitimosi informacija tarp valstybių narių iš nuosprendžių registrų formos elementai, visų pirma susiję su informacija apie nusikalstamą veiką, kurios pagrindu priimtas apkaltinamasis nuosprendis, ir informacija apie apkaltinamojo nuosprendžio turinį, taip pat kitais bendraisiais ir techniniais įgyvendinimo būdais, susijusiais su keitimosi informacija organizavimu ir supaprastinimu.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamos Pamatiniame sprendime 2009/315/TVR nustatytos sąvokų apibrėžtys.

3 straipsnis

Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema (ECRIS)

1.   ECRIS – tai decentralizuota informacinių technologijų sistema, kuri grindžiama kiekvienos valstybės narės nuosprendžių registrų duomenų baze. Ją sudaro šie elementai:

a)

sujungimo į tinklą programinė įranga, įdiegta suderinus su bendru protokolų, kurie įgalina keitimąsi informacija iš valstybių narių nuosprendžių registrų duomenų bazių, rinkiniu;

b)

bendra ryšių infrastruktūra, užtikrinanti šifruotojo tinklo paslaugas.

2.   Už sujungimo į tinklą programinės įrangos veikimą ir duomenų bazių, kuriose saugoma, iš kurių ir į kurias siunčiama informacija iš nuosprendžių registrų, administravimą atsakingos atitinkamos valstybės narės.

3.   Pamatinio sprendimo 2009/315/TVR 3 straipsnyje nurodytos valstybių narių centrinės institucijos neturi tiesioginės internetinės prieigos prie kitų valstybių narių nuosprendžių registrų duomenų bazių. Kitoms valstybėms narėms siunčiamų duomenų iš nuosprendžių registrų konfidencialumui ir vientisumui užtikrinti taikomos valstybių narių, kurioms padeda Komisija, bendrai nustatytos geriausios turimos technologijos.

4.   Atitinkama valstybė narė yra atsakinga už sujungimo į tinklą programinės įrangos ir duomenų bazių, saugojančių, siunčiančių ir gaunančių informaciją iš nuosprendžių registrų, veikimą.

5.   Bendra ryšių infrastruktūra yra S-TESTA ryšių tinklas. Dar labiau patobulintas šis tinklas arba alternatyvus saugus tinklas užtikrina, kad veikianti bendra ryšių infrastruktūra toliau tenkina 6 dalyje nustatytas sąlygas.

6.   Už bendros ryšių infrastruktūros veikimą atsako Komisija; ši infrastruktūra turi atitikti būtinus saugumo reikalavimus ir visapusiškai tenkinti šiuo sprendimu nustatytus ECRIS poreikius.

7.   Siekdama užtikrinti veiksmingą ECRIS veikimą, Komisija teikia bendrą paramą ir techninę pagalbą, įskaitant 6 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktyje nurodytų statistinių duomenų rinkimą ir rengimą bei nuorodų programinės įrangos įdiegimo atlikimą.

8.   Neatsižvelgiant į galimybę pagal taikytinas taisykles pasinaudoti Europos Sąjungos finansinėmis programomis, kiekviena valstybė narė padengia savo išlaidas, susijusias su nuosprendžių registrų duomenų bazių ir 1 dalyje nurodytos tinklų sujungimo programinės įrangos įdiegimu, administravimu, naudojimu ir eksploatavimu.

Komisija padengia išlaidas, susijusias su ECRIS bendros ryšių infrastruktūros įdiegimu, administravimu, naudojimu, eksploatavimu ir tolesniu tobulinimu, taip pat su nuorodų programinės įrangos įdiegimu ir tolesniu tobulinimu.

4 straipsnis

Informacijos perdavimo forma

1.   Pagal Pamatinio sprendimo 2009/315/TVR 4 straipsnio 2 ir 3 dalis bei 7 straipsnį perduodamos informaciją, susijusią su nusikalstamos veikos pavadinimu arba jos klasifikavimu teisės sistemoje ir su taikytina teisine nuostata, valstybės narės remiasi A priede pateiktoje nusikalstamų veikų lentelėje nurodytu atitinkamu kodu, kuriuo žymima kiekviena iš nusikalstamų veikų, apie kurią perduodama informacija. Išimties atveju, kai nusikalstama veika neatitinka jokio konkretaus pakategorio, tai konkrečiai nusikalstamai veikai nurodomas atitinkamos ar artimiausios nusikalstamų veikų kategorijos kodas „atvira kategorija“ arba, jei jo nėra, kodas „kitos nusikalstamos veikos“.

Valstybės narės taip pat gali pateikti turimą informaciją, susijusią su nusikalstamos veikos įvykdymo ir dalyvavimo nusikalstamoje veikoje lygiu bei atitinkamais atvejais apie visišką ar dalinį atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės arba apie nusikaltimų recidyvą.

2.   Pagal Pamatinio sprendimo 2009/315/TVR 4 straipsnio 2 ir 3 dalis bei 7 straipsnį perduodamos informaciją, susijusią su apkaltinamojo nuosprendžio turiniu, ypač bausmes ir bet kurias papildomas sankcijas, saugumo priemones ir vėlesnius bausmės vykdymo sąlygas keičiančius sprendimus, valstybės narės nurodo kiekvieną sankciją ir priemonę, apie kurią turi būti perduota informacija, atitinkantį kodą, kaip numatyta B priede pateiktoje sankcijų ir priemonių lentelėje. Išimties tvarka, kai sankcija ar priemonė neatitinka jokio konkretaus pakategorio, tai konkrečiai sankcijai nurodomas atitinkamos ar artimiausios sankcijos ir priemonės kategorijos kodas „atvira kategorija“ arba, jei jo nėra, kodas „kitos sankcijos“.

Atitinkamais atvejais valstybės narės taip pat pateikia turimą informaciją, susijusią su paskirtos sankcijos ar priemonės vykdymo pobūdžiu ir (arba) sąlygomis, kaip numatyta pagal B priedo kriterijus. Kriterijus „sprendimas nebaudžiamosiose bylose“ nurodomas tik tuo atveju, jei atsakydama į prašymą dėl informacijos apie nuosprendžius atitinkamo asmens pilietybės valstybė narė informaciją apie tokį sprendimą pateikia savanoriškai.

5 straipsnis

Informacija apie nacionalines nusikalstamas veikas ir sankcijas bei priemones

1.   Valstybės narės pateikia Tarybos Generaliniam sekretoriatui šią informaciją, visų pirma siekiant parengti 6 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytą specialistams skirtą teisiškai neprivalomą vadovą:

a)

nacionalinių nusikalstamų veikų, nurodomų kiekvienoje A priedo nusikalstamų veikų lentelės kategorijoje, sąrašą. Sąraše nurodomas nusikalstamos veikos pavadinimas ir klasifikavimas teisės sistemoje bei nuoroda į taikytinas teisines nuostatas. Jame taip pat gali būti pateiktas trumpas nusikalstamos veikos sudėties požymių aprašas;

b)

nuosprendžių, galimų papildomų sankcijų, saugumo priemonių ir galimų vėlesnių nuosprendžių vykdymo sąlygas keičiančių sprendimų, apibrėžtų nacionalinėje teisėje, sąrašą kiekvienai kategorijai, nurodytai B priede pateiktoje sankcijų ir priemonių lentelėje. Jame taip pat gali būti pateiktas trumpas konkrečios sankcijos ar priemonės aprašas.

2.   1 dalyje nurodytus sąrašus ir aprašus valstybės narės reguliariai atnaujina. Atnaujinta informacija siunčiama Tarybos Generaliniam sekretoriatui.

3.   Tarybos Generalinis sekretoriatas pateikia valstybėms narėms ir Komisijai pagal šį straipsnį gautą informaciją.

6 straipsnis

Įgyvendinamosios priemonės

1.   Taryba kvalifikuota balsų dauguma ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu prireikus priima A ir B priedų pakeitimus.

2.   Valstybių narių administracijų atitinkamų padalinių atstovai ir Komisijos atstovai, posėdžiaujantys Taryboje, tarpusavyje konsultuojasi:

a)

kad būtų parengtas specialistams skirtas teisiškai neprivalomas vadovas, kuriame būtų nustatyta keitimosi informacija per ECRIS tvarka, visų pirma apibrėžiant nusikalstamą veiką įvykdžiusių asmenų nustatymo sąlygas, taip pat pateikiant informaciją apie tai, kaip vienodai interpretuoti atitinkamai A ir B prieduose pateiktuose sąrašuose nurodytų nusikalstamų veikų ir sankcijų bei priemonių kategorijas;

b)

siekdami koordinuoti savo veiksmus, susijusius su ECRIS sukūrimu ir veikimu, visų pirma:

i)

nustatant registravimo sistemas ir procedūras, suteikiančias galimybę stebėti ECRIS veikimą ir nustatyti su asmenimis nesusijusius statistinius duomenis, susijusius su keitimusi informacija iš nuosprendžių registrų per ECRIS;

ii)

patvirtinant technines keitimosi informacija specifikacijas, įskaitant saugumo reikalavimus, visų pirma bendru protokolų rinkiniu;

iii)

nustatant procedūras, skirtas patvirtinti, kad nacionalinės taikomosios programos atitinka technines specifikacijas.

7 straipsnis

Ataskaita

Komisijos tarnybos reguliariai skelbia ataskaitą dėl keitimosi informacija per ECRIS iš nuosprendžių registrų, kuri visų pirma grindžiama sukauptais statistiniais duomenimis, kaip nurodyta 6 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktyje. Ši ataskaita pirma kartą paskelbiama po vienerių metų nuo Pamatinio sprendimo 2009/315/TVR 13 straipsnio 3 dalyje nurodytos ataskaitos pateikimo.

8 straipsnis

Įgyvendinimas ir terminai

1.   Valstybės narės patvirtina priemones, būtinas šio sprendimo nuostatoms įgyvendinti, iki 2012 m. balandžio 7 d.

2.   Valstybės narės naudoja 4 straipsnyje nustatytą formą ir laikosi šiame sprendime nustatytų keitimosi informacija organizavimo ir supaprastinimo būdų nuo datos, apie kurią pranešta pagal Pamatinio sprendimo 2009/315/TVR 11 straipsnio 6 dalį.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Liuksemburge 2009 m. balandžio 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. POSPÍŠIL


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 23.

(2)  2008 m. spalio 9 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL L 53, 2005 3 3, p. 1.

(4)  OL C 198, 2005 8 12, p. 1.

(5)  OL L 350, 2008 12 30, p. 60.


A PRIEDAS

Bendra nusikalstamų veikų kategorijų lentelė, nurodyta 4 straipsnyje

Kriterijai

Įvykdymo lygis:

Įvykdyta veika

C

Pasikėsinimas arba rengimasis nusikalstamai veikai

A

Informacija neperduota

Ø

Dalyvavimo lygis:

Vykdytojas

M

Bendrininkas arba kurstytojas/organizatorius, bendrininkas

H

Informacija neperduota

Ø

Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės:

Psichinė liga arba ribotas pakaltinamumas

S

Nusikaltimų recidyvas

R


Kodas

Nusikalstamų veikų kategorijos ir pakategoriai

0100 00

atvira kategorija

Tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikcijai priklausantys nusikaltimai

0101 00

Genocidas

0102 00

Nusikaltimai žmonijai

0103 00

Karo nusikaltimai

0200 00

atvira kategorija

Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje

0201 00

Vadovavimas nusikalstamai organizacijai

0202 00

Sąmoningas dalyvavimas nusikalstamos organizacijos nusikalstamoje veikloje

0203 00

Sąmoningas dalyvavimas nusikalstamos organizacijos nenusikalstamoje veikloje

0300 00

atvira kategorija

Terorizmas

0301 00

Vadovavimas teroristinei grupuotei

0302 00

Sąmoningas dalyvavimas teroristinės grupuotės veikloje

0303 00

Terorizmo finansavimas

0304 00

Viešas kurstymas įvykdyti teroristinį nusikaltimą

0305 00

Verbavimas teroristinei veiklai ir teroristų rengimas

0400 00

atvira kategorija

Prekyba žmonėmis

0401 00

Prekyba žmonėmis priverstinio darbo arba paslaugų teikimo tikslais

0402 00

Prekyba žmonėmis prostitucijos arba kitų formų seksualinio išnaudojimo tikslais

0403 00

Prekyba žmonėmis organų arba žmogaus audinių pašalinimo tikslais

0404 00

Prekyba žmonėmis vergijos, į ją panašios veiklos arba priverstinio darbo tikslais

0405 00

Prekyba žmonėmis nepilnamečio asmens išnaudojimo priverstiniam darbui arba paslaugų teikimui tikslais

0406 00

Prekyba žmonėmis nepilnamečių asmenų išnaudojimo prostitucijos arba kitų formų seksualinio išnaudojimo tikslais

0407 00

Prekyba žmonėmis nepilnamečių asmenų organų arba jų audinių pašalinimo tikslais

0408 00

Prekyba žmonėmis nepilnamečių asmenų vergijos, į ją panašios veiklos arba priverstinio darbo tikslais

0500 00

atvira kategorija

Neteisėta prekyba (1) ir kitos nusikalstamos veikos, susijusios su ginklais, šaunamaisiais ginklais, jų dalimis ir komponentais, šaudmenimis ir sprogmenimis

0501 00

Neteisėta ginklų, šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų, šaudmenų ir sprogmenų gamyba

0502 00

Neteisėta ginklų, šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų, šaudmenų ir sprogmenų prekyba nacionaliniu lygiu (2)

0503 00

Neteisėta ginklų, šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų, šaudmenų ir sprogmenų gamyba

0504 00

Neteisėta ginklų, šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų, šaudmenų ir sprogmenų gamyba

0600 00

atvira kategorija

Nusikaltimai aplinkai

0601 00

Saugomų gyvūnijos arba augmenijos rūšių sunaikinimas arba žalos joms padarymas

0602 00

Neteisėtas teršiančių medžiagų ar jonizuojančiosios spinduliuotės išleidimas į orą, dirvožemį ar vandenį

0603 00

Su atliekomis, įskaitant pavojingąsias atliekas, susiję nusikaltimai

0604 00

Su neteisėta prekyba (1) saugomų rūšių gyvūnais ir augalais arba jų dalimis susiję nusikaltimai

0605 00

Netyčiniai nusikaltimai aplinkai

0700 00

atvira kategorija

Su narkotinėmis medžiagomis arba prekursoriais susiję nusikaltimai ir kiti nusikaltimai visuomenės sveikatai

0701 00

Su neteisėta prekyba (3) narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis bei prekursoriais, skirtais ne tik asmeniniam vartojimui, susiję nusikaltimai

0702 00

Neteisėtas narkotinių medžiagų vartojimas ir įsigijimas, laikymas ir gamyba tik asmeniniam vartojimui

0703 00

Neteisėta pagalba kitiems asmenims, susijusi su narkotinių arba psichotropinių medžiagų vartojimu, arba neteisėtas kurstymas jas vartoti

0704 00

Narkotinių medžiagų gamyba ne tik asmeniniam vartojimui

0800 00

atvira kategorija

Nusikaltimai asmeniui

0801 00

Tyčinis nužudymas

0802 00

Tyčinis nužudymas sunkinančiomis aplinkybėmis (4)

0803 00

Netyčinis nužudymas

0804 00

Motinos įvykdytas tyčinis naujagimio nužudymas

0805 00

Neteisėtas abortas

0806 00

Neteisėta eutanazija

0807 00

Su savižudybe susiję nusikaltimai

0808 00

Smurtinė mirtis

0809 00

Sunkus kūno sužalojimas, subjaurojimas arba visiško nedarbingumo sukėlimas

0810 00

Netyčinis sunkus kūno sužalojimas, subjaurojimas arba visiško nedarbingumo sukėlimas

0811 00

Nesunkus kūno sužalojimas

0812 00

Netyčinis nesunkus kūno sužalojimas

0813 00

Grėsmės gyvybei arba sunkaus kūno sužalojimo grėsmės sukėlimas

0814 00

Kankinimas

0815 00

Palikimas be pagalbos arba paramos

0816 00

Su organų arba audinių pašalinimu negavus leidimo ar sutikimo susiję nusikaltimai

0817 00

Su neteisėta prekyba (3) žmogaus organais ir audiniais susiję nusikaltimai

0818 00

Smurtas ar grasinimai šeimoje

0900 00

atvira kategorija

Nusikaltimai asmens laisvei, orumui ir kitiems saugomiems interesams, įskaitant rasizmą ir ksenofobiją

0901 00

Pagrobimas, pagrobimas reikalaujant išpirkos, neteisėtas laisvės atėmimas

0902 00

Valstybės institucijos įvykdytas neteisėtas suėmimas ar laisvės atėmimas

0903 00

Įkaitų ėmimas

0904 00

Neteisėtas orlaivio ar laivo užgrobimas

0905 00

Įžeidimas, šmeižtas, garbės ir orumo įžeidimas, nepagarba

0906 00

Grasinimai

0907 00

Prievarta, mėginimas paveikti, persekiojimas, priekabiavimas arba psichologinė ar emocinė agresija

0908 00

Turto prievartavimas

0909 00

Turto prievartavimas sunkinančiomis aplinkybėmis

0910 00

Neteisėtas patekimas į privačią valdą

0911 00

Asmens privataus gyvenimo neliečiamumo pažeidimas, išskyrus neteisėtą patekimą į privačią valdą

0912 00

Nusikaltimai asmens duomenų apsaugai

0913 00

Neteisėtas duomenų arba pranešimų perėmimas

0914 00

Diskriminacija dėl lyties, rasės, seksualinės orientacijos, religijos ar etninės kilmės

0915 00

Viešas rasinės diskriminacijos kurstymas

0916 00

Viešas rasinės neapykantos kurstymas

0917 00

Šantažas

1000 00

atvira kategorija

Lytiniai nusikaltimai

1001 00

Išžaginimas

1002 00

Išžaginimas sunkinančiomis aplinkybėmis (5), išskyrus nepilnamečio asmens išžaginimą

1003 00

Seksualinis prievartavimas

1004 00

Sąvadavimas prostitucijai arba lytiniams santykiams

1005 00

Nepadorus apsinuoginimas viešoje vietoje

1006 00

Seksualinis priekabiavimas

1007 00

Prostitucija užsiimančio asmens siūlymasis teikti seksualines paslaugas

1008 00

Seksualinis vaikų išnaudojimas

1009 00

Su vaikų pornografija ar nepadoriais nepilnamečių asmenų atvaizdais susiję nusikaltimai

1010 00

Nepilnamečio asmens išžaginimas

1011 00

Seksualinė prievarta prieš nepilnamečius

1100 00

atvira kategorija

Nusikaltimai šeimai

1101 00

Neteisėti lytiniai santykiai tarp artimų šeimos narių

1102 00

Poligamija

1103 00

Vengimas mokėti alimentus arba vykdyti išlaikymo prievolę

1104 00

Nesirūpinimas nepilnamečiu arba neįgaliu asmeniu arba tokio asmens palikimas

1105 00

Teismo įsakymo dėl nepilnamečio asmens globos nevykdymas arba nepilnamečio asmens pagrobimas

1200 00

atvira kategorija

Nusikaltimai valstybei, viešajai tvarkai, teisingumo vykdymui arba prieš valstybės pareigūnus

1201 00

Šnipinėjimas

1202 00

Valstybės išdavimas

1203 00

Su rinkimais ir referendumais susiję nusikaltimai

1204 00

Pasikėsinimas į valstybės vadovo gyvybę ar sveikatą

1205 00

Valstybės arba tautos įžeidimas arba valstybės simbolių išniekinimas

1206 00

Valstybės pareigūno įžeidimas arba pasipriešinimas jam

1207 00

Valstybės pareigūno turto prievartavimas, jam daromas spaudimas arba mėginimas jį paveikti

1208 00

Valstybės pareigūno užpuolimas arba grasinimas jam

1209 00

Nusikaltimai viešajai tvarkai, visuomenės rimties sutrikdymas

1210 00

Smurtas sporto renginių metu

1211 00

Valstybės ar administracinių dokumentų vagystė

1212 00

Trukdymas vykdyti teisingumą teikiant melagingą informaciją baudžiamojo arba teismo proceso metu, melagingas liudijimas

1213 00

Neteisėtas asmens vardo arba institucijos pavadinimo pasisavinimas

1214 00

Pabėgimas iš teisėtos įkalinimo vietos

1300 00

atvira kategorija

Nusikaltimai valstybės nuosavybei arba visuomenės interesams

1301 00

Sukčiavimas, susijęs su viešojo sektoriaus ir socialinės apsaugos išmokomis ir išmokomis šeimai

1302 00

Sukčiavimas, turintis įtakos Europos išmokoms ar dotacijoms

1303 00

Su azartiniais lošimais susiję nusikaltimai

1304 00

Trukdymas vykdyti viešųjų pirkimų procedūras

1305 00

Aktyvioji arba pasyvioji valstybės tarnautojo, valstybines pareigas einančio ar valstybės įgalioto asmens korupcija

1306 00

Valstybės pareigūno įvykdytas turto išeikvojimas, pasisavinimas arba kitoks nesąžiningas turto panaudojimas

1307 00

Valstybės pareigūno piktnaudžiavimas tarnyba

1400 00

atvira kategorija

Nusikaltimai mokesčių tvarkai ir muitų teisės aktų pažeidimai

1401 00

Nusikaltimai mokesčių tvarkai

1402 00

Muitų teisės aktų pažeidimai

1500 00

atvira kategorija

Ekonominiai ir su prekyba susiję nusikaltimai

1501 00

Bankrotas arba tyčinis nemokumas

1502 00

Apskaitos taisyklių pažeidimas, išeikvojimas, turto nuslėpimas arba neteisėtas bendrovės įsipareigojimų padidinimas

1503 00

Konkurencijos taisyklių pažeidimas

1504 00

Nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas

1505 00

Aktyvioji arba pasyvioji korupcija privačiajame sektoriuje

1506 00

Paslapties atskleidimas arba įsipareigojimo saugoti paslaptį nevykdymas

1507 00

„Vidinė prekyba“ (sandoriai pasinaudojant konfidencialia informacija)

1600 00

atvira kategorija

Nusikaltimai nuosavybei arba prekių sugadinimas

1601 00

Turto pasisavinimas

1602 00

Neteisėtas elektros energijos naudojimas arba elektros srovės nukreipimas

1603 00

Sukčiavimas, įskaitant apgaulę

1604 00

Prekyba vogtomis prekėmis

1605 00

Neteisėta prekyba (6) kultūros vertybėmis, įskaitant antikvarinius daiktus ir meno kūrinius

1606 00

Tyčinis nuosavybės sugadinimas ar sunaikinimas

1607 00

Netyčinis nuosavybės sugadinimas ar sunaikinimas

1608 00

Sabotažas

1609 00

Nusikaltimai pramoninei ar intelektinei nuosavybei

1610 00

Tyčinis padegimas

1611 00

Tyčinis padegimas, sukeliantis žmonių mirtį ar sužalojimą

1612 00

Tyčinis miško padegimas

1700 00

atvira kategorija

Su vagyste susiję nusikaltimai

1701 00

Vagystė

1702 00

Vagystė po neteisėto patekimo į privačią valdą

1703 00

Vagystė, kurios metu naudojamas smurtas ar ginklai arba asmeniui grasinama smurtu ar ginklais

1704 00

Vagystės sunkinančiomis aplinkybėmis formos, nevartojant smurto, nepasinaudojant ginklais ir asmeniui negrasinant smurtu ar ginklais

1800 00

atvira kategorija

Nusikaltimai informacinėms sistemoms ir kiti kompiuteriniai nusikaltimai

1801 00

Neteisėtas prisijungimas prie informacinių sistemų

1802 00

Neteisėtas informacinės sistemos darbo trikdymas

1803 00

Neteisėtas kišimasis į duomenų vientisumą

1804 00

Kompiuterinės įrangos arba duomenų, kuriais naudojantis galima įvykdyti kompiuterinius nusikaltimus, gamyba (kūrimas), disponavimas, platinimas arba prekyba jais

1900 00

atvira kategorija

Netikrų mokėjimo priemonių gaminimas

1901 00

Valiutos, įskaitant eurą, klastojimas ar padirbinėjimas

1902 00

Negrynųjų mokėjimo priemonių padirbinėjimas

1903 00

Fiduciarinių dokumentų klastojimas ir padirbinėjimas

1904 00

Suklastotos arba padirbtos valiutos, negrynųjų mokėjimo priemonių arba valstybinių fiduciarinių dokumentų išleidimas į apyvartą ir (arba) naudojimas

1905 00

Disponavimas įranga valiutai arba valstybiniams fiduciariniams dokumentams klastoti ir padirbti

2000 00

atvira kategorija

Dokumentų klastojimas

2001 00

Privataus asmens įvykdytas valstybės dokumento arba administracinio dokumento suklastojimas

2002 00

Valstybės tarnautojo arba valstybės institucijos įvykdytas dokumento suklastojimas

2003 00

Aprūpinimas suklastotu valstybės dokumentu arba administraciniu dokumentu arba tokių dokumentų įgijimas; valstybės tarnautojo arba valstybės institucijos vykdomas aprūpinimas suklastotu dokumentu arba tokio dokumento įgijimas

2004 00

Suklastotų valstybės dokumentų arba administracinių dokumentų naudojimas

2005 00

Disponavimas įranga valstybės dokumentams arba administraciniams dokumentams klastoti

2006 00

Privataus asmens įvykdytas privačių dokumentų suklastojimas

2100 00

atvira kategorija

Eismo taisyklių pažeidimai

2101 00

Pavojingas vairavimas

2102 00

Vairavimas neblaiviam arba apsvaigus nuo narkotinių medžiagų

2103 00

Vairavimas neturint vairuotojo pažymėjimo arba kai atimta teisė vairuoti

2104 00

Pasitraukimas iš eismo įvykio vietos

2105 00

Nepaklusimas reikalavimui sustabdyti transporto priemonę

2106 00

Su kelių eismo taisyklėmis susiję pažeidimai

2200 00

atvira kategorija

Darbo teisės pažeidimai

2201 00

Neteisėtas įdarbinimas

2202 00

Su atlyginimais, įskaitant socialinio draudimo įmokas, susiję pažeidimai

2203 00

Su darbo sąlygomis, darbuotojų sauga ir sveikata susiję pažeidimai

2204 00

Su galimybe vykdyti profesinę veiklą ir jos vykdymu susiję pažeidimai

2205 00

Su darbo ir poilsio laiku susiję pažeidimai

2300 00

atvira kategorija

Migracijos teisės pažeidimai

2301 00

Neteisėtas atvykimas į šalį arba gyvenimas joje

2302 00

Pagalba neteisėtai atvykti į šalį ir gyventi joje

2400 00

atvira kategorija

Su karo prievole susiję nusikaltimai

2500 00

atvira kategorija

Nusikaltimai, susiję su hormoninėmis medžiagomis ir kitomis augimą skatinančiomis medžiagomis

2501 00

Neteisėtas hormoninių medžiagų ir kitų augimą skatinančių medžiagų importas, eksportas ar tiekimas

2600 00

atvira kategorija

Nusikaltimai, susiję su branduolinėmis medžiagomis arba kitomis pavojingomis radioaktyviosiomis medžiagomis

2601 00

Neteisėtas branduolinių arba radioaktyvių medžiagų importas, eksportas, tiekimas ar įsigijimas

2700 00

atvira kategorija

Kitos nusikalstamos veikos

2701 00

Kitos tyčinės nusikalstamos veikos

2702 00

Kitos netyčinės nusikalstamos veikos


(1)  Jei šioje kategorijoje nenurodyta kitaip, neteisėta prekyba – tai importas, eksportas, įsigijimas, pardavimas, pristatymas, gabenimas ar perdavimas.

(2)  Šiame pakategoryje neteisėta prekyba – tai įsigijimas, pardavimas, pristatymas, gabenimas ar perdavimas.

(3)  Šiame pakategoryje neteisėta prekyba – tai importas, eksportas, įsigijimas, pardavimas, pristatymas, gabenimas ar perdavimas.

(4)  Pavyzdžiui: ypač sunkinančiomis aplinkybėmis.

(5)  Pavyzdžiui, itin žiauriai.

(6)  Neteisėta prekyba apima importą, eksportą, įsigijimą, pardavimą, pristatymą, gabenimą ar perdavimą.


B PRIEDAS

Bendra sankcijų ir priemonių kategorijų lentelė, nurodyta 4 straipsnyje

Kodas

Sankcijų ir priemonių kategorijos ir pakategoriai

1000

atvira kategorija

Laisvės atėmimas

1001

Laisvės atėmimas

1002

Laisvės atėmimas iki gyvos galvos

2000

atvira kategorija

Asmens laisvės apribojimas

2001

Draudimas lankytis tam tikrose vietose

2002

Teisės išvykti iš šalies suvaržymas

2003

Draudimas apsistoti tam tikrose vietose

2004

Draudimas lankytis masiniuose renginiuose

2005

Draudimas bet kokiu būdu bendrauti su tam tikrais asmenimis

2006

Elektroninės stebėsenos taikymas (1)

2007

Įpareigojimas nustatytu laiku užsiregistruoti konkrečioje institucijoje

2008

Įpareigojimas neišvykti/gyventi tam tikroje vietoje

2009

Įpareigojimas nustatytu laiku būti gyvenamojoje vietoje

2010

Įpareigojimas įgyvendinti teismo nurodytas lygtinio nuteisimo priemones, įskaitant įpareigojimą likti stebimam

3000

atvira kategorija

Draudimas naudotis specialia teise arba statusu

3001

Nušalinimas nuo pareigų

3002

Teisės eiti pareigas valstybės tarnyboje arba būti paskirtam (-ai) į tokias pareigas praradimas arba laikinas tokios teisės sustabdymas

3003

Teisės balsuoti arba būti išrinktam (-ai) praradimas arba tokios teisės sustabdymas

3004

Draudimas sudaryti sutartis su viešojo administravimo institucijomis

3005

Draudimas gauti valstybės subsidijas

3006

Vairuotojo pažymėjimo pripažinimas negaliojančiu (2)

3007

Vairuotojo pažymėjimo galiojimo sustabdymas

3008

Draudimas vairuoti tam tikras transporto priemones

3009

Tėvystės teisių netekimas arba sustabdymas

3010

Teisės būti ekspertu (-e), liudyti prisiekus, būti prisiekusiuoju (-ąja) nagrinėjant bylą teisme praradimas arba sustabdymas

3011

Teisės būti teisėtu (-a) globėju (-a) (3) praradimas arba sustabdymas

3012

Teisės būti apdovanotam (-ai) arba gauti titulą praradimas arba sustabdymas

3013

Draudimas užsiimti profesine, komercine arba socialine veikla

3014

Draudimas dirbti su nepilnamečiais asmenimis arba vykdyti su jais susijusią veiklą

3015

Įpareigojimas likviduoti juridinį asmenį

3016

Draudimas turėti ar nešioti ginklą

3017

Licencijos medžioti ir (arba) žvejoti panaikinimas

3018

Draudimas išrašyti čekius arba atsiskaityti mokėjimo ir (arba) kreditinėmis kortelėmis

3019

Draudimas laikyti gyvūnus

3020

Draudimas turėti arba naudoti tam tikrus daiktus, išskyrus ginklus

3021

Draudimas žaisti tam tikrus žaidimus ir (arba) užsiimti tam tikra sportine veikla

4000

atvira kategorija

Draudimas būti teritorijoje arba išsiuntimas iš teritorijos

4001

Draudimas būti šalies teritorijoje

4002

Išsiuntimas iš šalies teritorijos

5000

atvira kategorija

Prievolė, susijusi su asmeniu

5001

Sutikimas, kad būtų taikomas gydymas arba kitos terapijos formos

5002

Sutikimas dalyvauti socialinėje–mokomojoje programoje

5003

Įpareigojimas būti globojamam (-ai) ir (arba) prižiūrimam (-ai) šeimos

5004

Švietimo priemonės

5005

Lygtinis atleidimas nuo bausmės, kai sutinkama dalyvauti socialinė-teisminėje programoje

5006

Įpareigojimas mokytis ir (arba) dirbti

5007

Įpareigojimas pateikti teisminėms institucijoms specialią informaciją

5008

Įpareigojimas paskelbti teismo sprendimą

5009

Įpareigojimas finansiškai kompensuoti nusikalstama veika padarytą žalą

6000

atvira kategorija

Su asmeniniu turtu susijusios sankcijos

6001

Konfiskavimas

6002

Statinių nugriovimas

6003

Grąžinimas

7000

atvira kategorija

Patalpinimas į įstaigą

7001

Patalpinimas į psichiatrijos įstaigą

7002

Patalpinimas į detoksikacijos įstaigą

7003

Privalomas mokymasis švietimo įstaigoje

8000

atvira kategorija

Piniginė sankcija

8001

Bauda

8002

Baudos dalis, mokėtina už vieną dieną (4)

8003

Bauda, mokėtina konkrečiam gavėjui (5)

9000

atvira kategorija

Sankcija, pagal kurią įpareigojama atlikti darbą

9001

Viešieji darbai

9002

Viešieji darbai, kuriems taikomos kitos ribojančios priemonės

10000

atvira kategorija

Su karine tarnyba susijusios sankcijos

10001

Karinio rango netekimas (6)

10002

Atleidimas iš profesionaliosios karo tarnybos

10003

Kario laisvės atėmimas

11000

atvira kategorija

Bausmės ir (arba) sankcijos ar įspėjimo vykdymo netaikymas ir (arba) atidėjimas

12000

atvira kategorija

Kitos sankcijos ir priemonės


Kriterijai (nustatomi tam tikrais atvejais)

ø

Sankcija

m

Priemonė

a

Sankcija ir (arba) priemonė, kurios vykdymas atidėtas

b

Sankcija ir (arba) priemonė, kurios vykdymas iš dalies atidėtas

c

Sankcija ir (arba) priemonė, kurios vykdymas atidėtas, tačiau nustatytas bandomasis ir (arba) priežiūros laikotarpis

d

Sankcija ir (arba) priemonė, kurios vykdymas iš dalies atidėtas, tačiau nustatytas bandomasis ir (arba) priežiūros laikotarpis

e

Bausmės ir (arba) priemonės pakeitimas

f

Pakaitinė sankcija ir (arba) priemonė, nustatyta kaip pagrindinė bausmė

g

Pakaitinė sankcija ir (arba) priemonė, iš pradžių taikytina pagrindinės bausmės nevykdymo atveju

h

Bausmės ir (arba) priemonės vykdymo atidėjimo panaikinimas

i

Paskesnis subendrintos sankcijos suformulavimas

j

Sankcijos ir (arba) priemonės vykdymo arba vykdymo atidėjimo sustabdymas (7)

k

Atleidimas nuo bausmės

l

Atleidimas nuo bausmės, kurios vykdymas atidėtas

n

Sankcijos vykdymo pabaiga

o

Malonės suteikimas

p

Amnestija

q

Lygtinis atleidimas nuo bausmės (asmens atleidimas nuo bausmės prieš terminą, taikant tam tikras sąlygas)

r

Reabilitacija (išbraukiant sankciją iš nuosprendžių registro arba jos neišbraukiant)

s

Konkreti sankcija ar priemonė nepilnamečiams

t

Sprendimas nebaudžiamosiose bylose (8)


(1)  Naudojant fiksuotąsias arba mobiliąsias priemones.

(2)  Naujam vairuotojo pažymėjimui gauti būtina pateikti naują prašymą.

(3)  Teisiškai neveiksnaus asmens arba nepilnamečio asmens teisėtas globėjas.

(4)  Piniginiais vienetais už dieną išreikšta bauda.

(5)  Pvz.: institucijai, asociacijai, fondui arba nukentėjusiam asmeniui.

(6)  Karinio rango pažeminimas.

(7)  Nėra susijusi su sankcijos vykdymo išvengimu.

(8)  Šis kriterijus bus nurodytas tik tuo atveju, jei tokia informacija pateikta atsakyme į prašymą, kurį gavo atitinkamo asmens pilietybės valstybė narė.


Top