Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1341

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1341/2008, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, nuostatos, susijusios su projektais, iš kurių gaunamos pajamos

OJ L 348, 24.12.2008, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 002 P. 187 - 187

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; panaikino 32013R1303

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1341/oj

24.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 348/19


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1341/2008

2008 m. gruodžio 18 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, nuostatos, susijusios su projektais, iš kurių gaunamos pajamos

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 161 straipsnio trečią pastraipą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę,

kadangi:

(1)

2007–2013 m. programavimo laikotarpiui taikyta reglamentavimo sistema buvo perengta ir suderinta, siekiant paskatinti fondų veiklos programavimo ir valdymo supaprastinimą, jų teikiamos paramos veiksmingumą ir įgyvendinimo subsidiarumą.

(2)

Nustatytas tikslesnis ir griežtesnis projektų, iš kurių gaunamos pajamos, kuriems taikomos Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 (3), 55 straipsnio nuostatos, nagrinėjimo būdas, pagrįstas didžiausių tinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimu.

(3)

Taikant 55 straipsnio nuostatas, išryškėjo daug sunkumų (įskaitant neproporcingai didelę administracinę naštą), kurios kyla visų pirma administruojant Europos socialinio fondo bendrai finansuojamus veiksmus ir Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) arba Sanglaudos fondo finansuojamus smulkius veiksmus.

(4)

Šie sunkumai gali neigiamai paveikti veiklos valdymą, ypač vykdant Bendrijos prioritetinių sričių, tokių kaip aplinkosauga, socialinė įtrauktis, moksliniai tyrimai, inovacijos ar energetika, projektus, ir administracinės naštos aspektu. Todėl 55 straipsnis turėtų būti supaprastintas.

(5)

Supaprastinimas turėtų būti taikomas visiems projektams, kuriems struktūrinių fondų arba Sanglaudos fondo parama teikiama iš 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu. Todėl turėtų būti numatytas jo taikymas atgal.

(6)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Šio straipsnio 1–4 dalių nuostatos taikomos tik ERPF arba Sanglaudos fondo bendrai finansuojamiems veiksmams, kurių bendrosios išlaidos viršija 1 000 000 EUR.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d. visiems veiksmams, kuriems struktūrinių fondų arba Sanglaudos fondo parama teikiama 2007–2013 m.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. BARNIER


(1)  2008 m. gruodžio 16 d. pritarimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje).

(2)  2008 m. gruodžio 17 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL L 210, 2006 7 31, p. 25.


Top