EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1254

2008 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1254/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės

OJ L 337, 16.12.2008, p. 80–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 012 P. 215 - 217

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1254/oj

16.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 337/80


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1254/2008

2008 m. gruodžio 15 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (1), ypač į jo 20 straipsnio 3 dalį, 21 straipsnio 2 dalį, 22 straipsnio 2 dalį ir 38 straipsnio a punktą,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 834/2007, visų pirma jo 20 straipsnyje, nustatyti pagrindiniai ekologiškų mielių gamybos reikalavimai. Komisijos reglamente (EB) Nr. 889/2008 (2) turėtų būti nustatytos išsamios tų reikalavimų įgyvendinimo taisyklės.

(2)

Kadangi turėtų būti nustatytos ekologiškų mielių gamybos nuostatos, Reglamentas (EB) Nr. 889/2008 turėtų taip pat būti taikomas maistui ir pašarams naudojamoms mielėms.

(3)

Siekiant padėti ekologiniu ūkininkavimu užsiimantiems ūkininkams užtikrinti pakankamą pašarų tiekimą jų gyvuliams ir supaprastinti žemės plotų pavertimą ekologiškais plotais, kad būtų patenkintas didėjantis vartotojų ekologiškų produktų poreikis, tikslinga leisti, kad ekologiškai auginamų gyvūnų pašarų racioną sudarytų iki 100 % pereinamojo laikotarpio pašarų, pagamintų ūkininko nuosavame ūkyje.

(4)

Pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2092/91 (3) VI priedo B dalį, perdirbant ekologiškus produktus buvo leidžiama naudoti tik tuos fermentus, kurie paprastai naudojami kaip perdirbimo pagalbinės priemonės, o fermentai, naudojami kaip maisto priedai, turėjo būti įtraukti į to reglamento VI priedo A skirsnio A.1 dalyje nurodytą leidžiamų naudoti maisto priedų sąrašą. Šią nuostatą būtina įtraukti į naująsias įgyvendinimo taisykles.

(5)

Kadangi pagal Sutarties 32 straipsnio 3 dalį mielės nelaikomos žemės ūkio produktu ir kadangi siekiama leisti ekologiškas mieles ženklinti ekologiškoms mielėms skirtu ženklu, būtina iš dalies pakeisti sudedamųjų dalių apskaičiavimo nuostatą. Tačiau nuo 2013 m. gruodžio 31 d. bus privaloma mieles ir mielių produktus apskaičiuoti kaip žemės ūkio kilmės sudedamąsias dalis. Šis laikotarpis reikalingas, kad ši pramonės šaka galėtų prisitaikyti.

(6)

Kai kuriuose Europos Sąjungos regionuose tam tikru metų laiku virti kiaušiniai tradiciškai dažomi puošybos tikslais, ir kadangi ekologiški kiaušiniai taip pat gali būti dažomi ir tiekiami rinkai, tam tikros valstybės narės pateikė prašymus leisti šiuo tikslu naudoti dažus. Nepriklausomų ekspertų grupė ištyrė tam tikrus dažus ir įvairias kitas virtų kiaušinių dezinfekavimo bei apsaugos nuo gedimo medžiagas (4) ir padarė išvadą, kad galima leisti laikinai naudoti kai kuriuos gamtinius dažus ir sintetinius geležies oksidus bei geležies hidroksidus. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad tokia produkcija būdinga tik tam tikrose vietovėse ir tam tikru metų laiku, tikslinga įgalioti kompetentingas institucijas išduoti atitinkamus leidimus.

(7)

Atsižvelgiant į nepriklausomų ekspertų grupės rekomendacijas dėl ekologiškų mielių (5), reikėtų nustatyti, kad pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 21 straipsnį leidžiama naudoti keletą produktų ir medžiagų, būtinų ekologiškoms mielėms, mielių ruošiniams ir mišiniams gaminti. To reglamento 20 straipsnyje nustatyta, kad tik ekologiškai pagaminti substratai naudojami ekologiškoms mielėms gaminti, ir ekologiškame maiste ar ekologiškuose pašaruose ekologiškos mielės negali būti naudojamos kartu su neekologiškomis mielėmis. Tačiau ekspertų grupė 2008 m. liepos 10 d. išvadose rekomendavo leisti laikinai, kol nėra ekologiškų mielių ekstrakto, naudoti 5 % neekologiškų mielių ekstraktą kaip papildomą ekologiškų mielių gamybos substratą – azoto, fosforo, vitaminų ir mineralų šaltinį. Pagal to reglamento 22 straipsnio 2 dalyje nurodytas išimčių taikymo taisykles, turėtų būti leista gaminant ekologiškas mieles naudoti 5 % neekologiškų mielių ekstrakto.

(8)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 889/2008.

(9)

Pakeitimai turėtų būti taikomi nuo Reglamento (EB) Nr. 889/2008 taikymo dienos.

(10)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Ekologinės gamybos reguliavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 889/2008 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 2 dalies d punktas išbraukiamas.

2)

21 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Pereinamojo laikotarpio pašarai gali sudaryti vidutiniškai iki 30 % pašarų raciono. Jei pereinamojo laikotarpio pašarai yra iš to paties ūkio, kuriame jie naudojami, vieneto, ši procentinė dalis gali būti padidinta iki 100 %.“

3)

27 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies b punktas papildomas šiuo sakiniu:

„tačiau fermentai, naudotini kaip maisto priedai, turi būti įtraukti į VIII priedo A skirsnyje pateiktą sąrašą.“;

b)

2 dalis papildoma šiuo punktu:

„c)

nuo 2013 m. gruodžio 31 d. mielės ir mielių produktai apskaičiuojami kaip žemės ūkio kilmės sudedamosios dalys.“;

c)

pridedama ši 4 dalis:

„4.   Kompetentinga institucija gali leisti pirmiau nurodytu laikotarpiu naudoti gamtinius dažus ir gamtines padengimo medžiagas virtų kiaušinių, skirtų tiekti rinkai tam tikru metų laiku, lukštams tradiciškai dažyti puošybos tikslais. Iki 2013 m. gruodžio 31 d. gali būti leidžiama naudoti ir sintetinius geležies oksidus bei geležies hidroksidus. Apie išduotus leidimus pranešama Komisijai ir valstybėms narėms.“

4)

Įterpiamas šis 27a straipsnis:

„27a straipsnis

Taikant Reglamento (EB) Nr. 834/2007 20 straipsnio 1 dalį, gaminant mieles, mielių ruošinius ir mišinius gali būti naudojamos šios medžiagos:

a)

šio reglamento VIII priedo C skirsnyje išvardytos medžiagos;

b)

šio reglamento 27 straipsnio 1 dalies b ir e punktuose nurodyti produktai ir medžiagos.“

5)

Į II antraštinės dalies 6 skyrių įterpiamas šis 3a skirsnis:

„3a   skirsnis

Išimtinės gamybos taisyklės, susijusios su specifinių produktų ir medžiagų naudojimu gamyboje pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 22 straipsnio 2 dalies e punktą

46a straipsnis

Neekologiškų mielių ekstrakto naudojimas

Kai taikomos Reglamento (EB) Nr. 834/2007 22 straipsnio 2 dalies e punkte išdėstytos sąlygos, gaminant ekologiškas mieles į substratą leidžiama pridėti iki 5 % neekologiškų mielių ekstrakto ar autolizato (apskaičiuojama sausoji medžiaga), jei gamintojai negali gauti ekologiškų mielių ekstrakto ar autolizato.

Siekiant šią nuostatą panaikinti, iki 2013 m. gruodžio 31 d. bus persvarstytos ekologiškų mielių ekstrakto ar autolizato naudojimo galimybės.“

6)

VIII priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2009 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta, Briuselyje, 2008 m. gruodžio 15 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 189, 2007 7 20, p. 1.

(2)  OL L 250, 2008 9 18, p. 1.

(3)  OL L 198, 1991 7 22, p. 1. Nuo 2009 m. sausio 1 d. Reglamentas (EEB) Nr. 2092/91 panaikinamas ir pakeičiamas Reglamentu (EB) Nr. 834/2007.

(4)  Nepriklausomų ekspertų grupės rekomendacijos, susijusios su kiaušinių lukštų dažų naudojimu velykiniams ekologiškiems kiaušiniams dažyti (www.organic-farming.europa.eu).

(5)  Nepriklausomų ekspertų grupės rekomendacijos dėl ekologiškų mielių nuostatų (www.organic-farming.europa.eu).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 889/2008 VIII priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

VIII priedo pavadinimas pakeičiamas taip:

2)

pridedamas šis C skirsnis:

„C SKIRSNIS.   PERDIRBIMO PAGALBINĖS PRIEMONĖS, KURIAS LEIDŽIAMA NAUDOTI MIELŲ IR MIELIŲ PRODUKTŲ GAMYBOJE

Pavadinimas

Pirminės mielės

Mielių ruošiniai ir (arba) mišiniai

Specialiosios sąlygos

Kalcio chloridas

X

 

 

Anglies dioksidas

X

X

 

Citrinų rūgštis

X

 

Skirta pH reguliuoti gaminant mieles

Pieno rūgštis

X

 

Skirta pH reguliuoti gaminant mieles

Azotas

X

X

 

Deguonis

X

X

 

Bulvių krakmolas

X

X

Skirtas filtruoti

Natrio karbonatas

X

X

Skirtas pH reguliuoti

Aliejai

X

X

Tepamoji, išlaisvinančioji medžiaga ar priešputis“


Top