EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1242

2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1242/2008, kuriuo nustatoma Bendrijos žemės ūkio valdų tipologija

OJ L 335, 13.12.2008, p. 3–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 226 - 247

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; panaikino 32014R1198 . Latest consolidated version: 01/01/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1242/oj

13.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 335/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1242/2008

2008 m. gruodžio 8 d.

kuriuo nustatoma Bendrijos žemės ūkio valdų tipologija

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1965 m. birželio 15 d. Tarybos reglamentą 79/65/EEB, sukuriantį žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklą Europos ekonominėje bendrijoje (1), ypač į jo 4 straipsnio 4 dalį, 6 straipsnio 2 dalį ir 7 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Bendrijos gamybos struktūros ir sistemos yra labai įvairios. Siekiant palengvinti žemės ūkio valdų struktūrinių rodiklių ir jų ekonominių rezultatų analizę, 1985 m. birželio 7 d. Komisijos sprendimu 85/377/EEB, nustatančiu Bendrijos žemės ūkio valdų tipologiją (2), buvo numatyta tinkama ir vienoda žemės ūkio valdų klasifikacija pagal jų ekonominį dydį ir ūkininkavimo tipą.

(2)

Bendrijos tipologiją reikėtų sutvarkyti taip, kad vienodas valdų grupes būtų galima sugrupuoti į didesnes ar mažesnes grupes ir kad būtų galima lyginti valdų padėtį.

(3)

Atsižvelgiant į didėjančią tiesiogiai su valda susijusios pelningos kitos veiklos, t. y. ne žemės ūkio veiklos valdoje, reikšmę ūkininkų pajamoms, į Bendrijos tipologiją reikėtų įtraukti klasifikacijos kintamąjį, atspindintį tiesiogiai su valda susijusios kitos pelningos veiklos (KPV) reikšmę.

(4)

Siekiant Reglamento 79/65/EEB 4 straipsnio 1 dalyje, 6 straipsnio 1 dalies b punkte ir 7 straipsnio 2 dalyje nustatytų tikslų, reikėtų numatyti Bendrijos tipologijos įgyvendinimo taisykles. Be to, Bendrijos tipologija turėtų būti taikoma respondentinėms valdoms, naudojant Bendrijos ūkių apskaitos duomenų tinkle (ŪADT) surinktus apskaitos duomenis.

(5)

Vadovaujantis 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1166/2008 dėl ūkių struktūros tyrimų bei žemės ūkio gamybos metodų tyrimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 571/88 (3) IV priedu, atrankinis ūkių struktūros tyrimas turi būti statistiškai reprezentatyvus žemės ūkio valdų tipo ir dydžio, nurodytų Bendrijos tipologijoje, atžvilgiu. Todėl Bendrijos tipologija turėtų būti taikoma ir valdoms, kurių duomenys surenkami atliekant ūkių struktūros tyrimus.

(6)

Ūkininkavimo tipas ir ekonominis valdos dydis turėtų būti nustatomi remiantis ekonominiu kriterijumi, kuris visuomet turi būti teigiamas. Todėl derėtų naudoti standartinės produkcijos kriterijų. Turi būti nustatoma kiekvieno produkto standartinė produkcija. Produktų, kurių standartinė produkcija turi būti apskaičiuojama, sąrašas turėtų būti suderintas su ūkių struktūros tyrimų rodiklių sąrašu, nustatytu pagal Reglamentą (EB) Nr. 1166/2008. Kad tipologiją būtų galima taikyti į Ūkių apskaitos duomenų tinklą įtrauktoms valdoms, reikia sudaryti struktūros tyrimų rodiklių ir ūkių pelno pozicijų Ūkių apskaitos duomenų tinkle atitikmenų lentelę.

(7)

Standartinė produkcija apskaičiuojama pagal penkerių metų ataskaitinio laikotarpio vidutines vertes, tačiau jos duomenis reikėtų reguliariai atnaujinti siekiant atsižvelgti į ekonomines tendencijas, kad tipologiją būtų galima ir toliau tinkamai taikyti. Atnaujinimo dažnumas turėtų priklausyti nuo metų, kuriais atliekami ūkių struktūros tyrimai.

(8)

Siekiant sudaryti respondentinių valdų, kurios būtų įtrauktos į ŪADT 2010, atrankos planą, reikėtų numatyti, kad šiame reglamente apibrėžta tipologija jau taikoma 2007 m. ūkių struktūros tyrime. Be to, kad būtų galima palyginti pagal šią tipologiją klasifikuojamų žemės ūkio valdų padėties analizę, reikėtų numatyti, kad ji turėtų būti taikoma iki 2010 m. atliekamiems ūkių struktūros tyrimams ir ŪADT. Todėl reikia nustatyti išimtį, pagal kurią būtų apskaičiuojama 2004 m. ataskaitinio laikotarpio standartinė produkcija.

(9)

Standartinės produkcijos vertes ir joms apskaičiuoti reikalingus duomenis Komisijai turi perduoti ryšių palaikymo įstaiga, kurią pagal Reglamento 79/65/EEB 6 straipsnį paskiria kiekviena valstybė narė. Reikėtų numatyti, kad ryšių palaikymo įstaiga atitinkamą informaciją Komisijai gali perduoti tiesiogiai per Komisijos įsteigtą informacinę sistemą. Be to, reikėtų numatyti, kad šia sistema galima elektroniniu būdu keistis reikiama informacija taikant ryšių palaikymo įstaigai per šią sistemą prieinamus modelius. Taip pat reikėtų numatyti, kad Komisija per Bendrijos ūkių apskaitos duomenų tinklo komitetą turi informuoti valstybes nares apie bendrąsias kompiuterinės sistemos taikymo sąlygas.

(10)

Siekiant aiškumo ir atsižvelgiant į tai, kad Bendrijos tipologija yra bendrai taikoma priemonė, o ne konkretiems naudotojams skirta priemonė, Sprendimą 85/377/EEB reikėtų pakeisti reglamentu.

(11)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendrijos ūkių apskaitos duomenų tinklo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatoma Bendrijos žemės ūkio valdų tipologija (toliau – tipologija), kuri yra bendra Bendrijos valdų klasifikavimo pagal jų ūkininkavimo tipą, ekonominį dydį ir pagal tiesiogiai su valda susijusios kitos pelningos veiklos reikšmę sistema.

2.   Tipologija visų pirma taikoma duomenims, surinktiems atliekant Bendrijos ūkių struktūros tyrimus, ir Bendrijos ūkių apskaitos duomenų tinkle surinktiems duomenims pateikti pagal ūkininkavimo tipą ir ekonominio dydžio klases.

2 straipsnis

Ūkininkavimo tipas

1.   Šiame reglamente valdos ūkininkavimo tipas nustatomas pagal šios valdos įvairių rodiklių standartinės produkcijos santykinį indėlį į visą valdos standartinę produkciją. Standartinė produkcija nustatyta 5 straipsnyje.

2.   Atsižvelgiant į reikiamą išsamumą, ūkininkavimo tipai skirstomi į:

a)

bendrus ūkininkavimo tipus;

b)

pagrindinius ūkininkavimo tipus;

c)

ypatingus ūkininkavimo tipus.

Valdų klasifikacija pagal ūkininkavimo tipą nurodyta I priede.

3 straipsnis

Valdos ekonominis dydis

Valdos ekonominis dydis nustatomas pagal visą valdos standartinę produkciją. Jis išreiškiamas eurais. Valdos ekonominio dydžio nustatymo metodas ir ekonominio dydžio klasės pateiktos II priede.

4 straipsnis

Tiesiogiai su valda susijusi kita pelninga veikla

Tiesiogiai su valda susijusios pelningos kitos veiklos, t. y. ne žemės ūkio veiklos valdoje, reikšmė nustatoma pagal tos kitos pelningos veiklos procentinę dalį galutinėje valdos produkcijoje. Ši dalis išreiškiama procentinėmis grupėmis. Tos procentinės grupės pateiktos III priedo C dalyje.

Galutinė produkcija, apibrėžtis ir tos dalies nustatymo metodas išdėstyti III priedo A ir B dalyse.

5 straipsnis

Standartinė produkcija ir visa standartinė produkcija

1.   Šiame reglamente standartinė produkcija – standartinė bendros produkcijos vertė.

Apskaičiuojama šio reglamento IV priede minimo kiekvieno regiono ir Reglamento (EB) Nr. 1166/2008 III priede minimo ūkių struktūros tyrimų kultūrų ir gyvulių rodiklių standartinė produkcija.

Standartinės produkcijos apskaičiavimo metodas ir atitinkamų duomenų rinkimo tvarka išdėstyta šio reglamento IV priede.

2.   Visa valdos standartinė produkcija atitinka kiekvieno rodiklio verčių, gaunamų padauginus kiekvieno vieneto standartinę produkciją iš atitinkamų vienetų skaičiaus, sumą.

3.   Apskaičiuojant standartinę produkciją N metų ūkių struktūros tyrime ataskaitinis laikotarpis reiškia N-3 metus, ir į jį įeina penkeri metai iš eilės nuo N-5 iki N-1 metų.

Standartinė produkcija nustatoma pagal vidutinius pagrindinius duomenis, gaunamus per pirmoje pastraipoje nurodytą penkerių metų ataskaitinį laikotarpį. Siekiant atsižvelgti į ekonomines tendencijas jos duomenys atnaujinami kiekvieną kartą, kai atliekamas ūkių struktūros tyrimas.

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis, kurio standartinė produkcija apskaičiuojama, atitinka 2007 m. ataskaitinį laikotarpį, į kurį įeina 2005, 2006, 2007, 2008 ir 2009 kalendoriniai metai arba 2005–2006, 2006–2007, 2007–2008, 2008–2009 ir 2009–2010 žemės ūkio gamybos metai.

4.   Nukrypdamos nuo 3 dalies, valstybės narės apskaičiuoja 2004 m. ataskaitinio laikotarpio rodiklių, išvardytų 2007 m. ūkių struktūros tyrime, standartinę produkciją, kaip apibrėžta Komisijos reglamente (EB) Nr. 204/2006 (4). Šiuo atveju į ataskaitinį laikotarpį įeina 2003, 2004, 2005 kalendoriniai metai arba 2003–2004, 2004–2005, 2005–2006 žemės ūkio gamybos metai.

6 straipsnis

Perdavimas Komisijai

1.   Standartinės produkcijos vertes ir IV priedo 3 dalyje nurodytus duomenis Komisijai (Eurostatui) perduoda ryšių palaikymo įstaiga, kurią pagal Reglamento 79/65/EEB 6 straipsnį paskiria kiekviena valstybė narė, arba įstaiga, kuriai perduota ši funkcija.

2.   Valstybės narės standartinės produkcijos vertes N metų ataskaitiniu laikotarpiu ir IV priedo 3 dalyje nurodytus duomenis Komisijai perduoda iki N+3 metų gruodžio 31 d. arba prireikus iki termino, kurį nustato Komisija pasikonsultavusi su Bendrijos ūkių apskaitos duomenų tinklo komitetu.

2004 m. ataskaitinio laikotarpio standartinės produkcijos vertės duomenys Komisijai perduodami iki 2008 m. gruodžio 31 d.

3.   Standartinės produkcijos vertes ir 1 dalyje nurodytus duomenis valstybės narės pateikia kompiuterių sistemomis, kurias valstybėms narėms ir Komisijai keistis duomenimis suteikia Komisija (Eurostatas).

4.   Komisija pagal modelius arba klausimynus, pasiekiamus 3 dalyje nurodytose sistemose, nustato dokumentų, kuriuos reikia perduoti, formą ir turinį. Su pirmoje dalyje nurodytų duomenų požymiais susijusias nuostatas apibrėžia Bendrijos ūkių apskaitos duomenų tinklo komitetas.

7 straipsnis

Panaikinimas

1.   Sprendimas 85/377/EEB panaikinamas.

Tačiau Sprendimas 85/377/EB ir toliau taikomas klasifikuojant Ūkių apskaitos duomenų tinklo valdas iki 2009 ataskaitinių metų imtinai, o Tarybos reglamente (EEB) Nr. 571/88 (5) nurodytų ūkio struktūros tyrimų valdas – iki 2007 m. tyrimo imtinai.

2.   Nuorodos į panaikintą sprendimą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal V priede pateiktą atitikmenų lentelę.

8 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas Ūkių apskaitos duomenų tinklui nuo 2010 ataskaitinių metų, o ūkių struktūros tyrimams – nuo 2010 m. tyrimo.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 8 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL 109, 1965 6 23, p. 1859/65.

(2)  OL L 220, 1985 8 17, p. 1.

(3)  OL L 321, 2008 12 1, p. 14.

(4)  OL L 34, 2006 2 7, p. 3.

(5)  OL L 56, 1988 3 2, p. 1.


I PRIEDAS

ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ KLASIFIKACIJA PAGAL ŪKININKAVIMO TIPĄ

A.   KLASIFIKACIJOS SCHEMA

Specializuotos valdos. Augalininkystė

Bendras ūkininkavimo tipas

Pagrindinis ūkininkavimo tipas

Ypatingas ūkininkavimo tipas

1.

Lauko kultūrų specializacija

15.

Grūdinių kultūrų, aliejinių ir baltymingų augalų specializacija

151.

Grūdinių kultūrų (išskyrus ryžius), aliejinių ir baltymingų augalų specializacija

152.

Ryžių specializacija

153.

Grūdinės kultūros, aliejiniai augalai, baltymingi augalai ir ryžiai kartu

16.

Bendroji laukininkystė

161.

Šakniavaisių specializacija

162.

Grūdinės kultūros, aliejiniai augalai, baltymingi augalai ir šakniavaisiai kartu

163.

Lauko daržovių specializacija

164.

Tabako specializacija

165.

Medvilnės specializacija

166.

Įvairios lauko kultūros kartu

2.

Daržininkystės specializacija

21.

Daržininkystės patalpose specializacija

211.

Daržovių specializacija patalpose

212.

Gėlininkystės ir dekoratyvinių augalų patalpose specializacija

213.

Mišrios daržininkystės patalpose specializacija

22.

Daržininkystės atvirame lauke

221.

Daržovių atvirame lauke specializacija

222.

Gėlininkystės ir dekoratyvinių augalų atvirame lauke specializacija

223.

Mišrios daržininkystės atvirame lauke specializacija

23.

Kitos daržininkystės rūšys

231.

Grybų specializacija

232.

Daigynų specializacija

233.

Įvairios daržininkystės rūšys

3.

Daugiamečių kultūrų specializacija

35.

Vynuogynų specializacija

351.

Rūšinio vyno specializacija

352.

Vyno, išskyrus rūšinį, specializacija

353.

Valgomųjų vynuogių specializacija

354.

Kiti vynuogynai

36.

Vaisių ir citrusinių vaisių specializacija

361.

Vaisių (išskyrus citrusinius vaisius, atogrąžų vaisius ir riešutus) specializacija

362.

Citrusinių vaisių specializacija

363.

Riešutų specializacija

364.

Atogrąžų vaisių specializacija

365.

Vaisių, citrusinių vaisių, atogrąžų vaisių ir riešutų specializacija: mišri gamyba

37.

Alyvmedžių specializacija

370.

Alyvmedžių specializacija

38.

Įvairios daugiametės kultūros kartu

380.

Įvairios daugiametės kultūros kartu


Specializuotos valdos. Gyvulininkystė

Bendras ūkininkavimo tipas

Pagrindinis ūkininkavimo tipas

Ypatingas ūkininkavimo tipas

4.

Ganomų gyvulių specializacija

45.

Pienininkystės specializacija

450.

Pienininkystės specializacija

46.

Galvijų specializacija – auginimas ir mėsininkystė

460.

Galvijų specializacija – auginimas ir mėsininkystė

47.

Galvijai – pienininkystė, auginimas ir mėsininkystė kartu

470.

Galvijai – pienininkystė, auginimas ir mėsininkystė kartu

48.

Avys, ožkos ir kiti ganomi gyvuliai

481.

Avininkystės specializacija

482.

Avys ir galvijai kartu

483.

Ožkininkystės specializacija

484.

Įvairūs ganomi gyvuliai

5.

Grūdais šeriamų gyvulių specializacija

51.

Kiaulininkystės specializacija

511.

Kiaulių auginimo specializacija

512.

Kiaulių mėsos specializacija

513.

Kiaulių auginimas ir mėsininkystė kartu

52.

Paukštininkystės specializacija

521.

Paukščių dedeklių specializacija

522.

Naminių paukščių mėsos specializacija

523.

Paukščiai dedekliai ir naminių paukščių mėsa kartu

53.

Įvairūs grūdais šeriami gyvuliai kartu

530.

Įvairūs grūdais šeriami gyvuliai kartu


Mišrios valdos

Bendras ūkininkavimo tipas

Pagrindinis ūkininkavimo tipas

Ypatingas ūkininkavimo tipas

6.

Mišri augalininkystė

61.

Mišri augalininkystė

611.

Daržininkystė ir daugiametės kultūros kartu

612.

Lauko kultūros ir daržininkystė kartu

613.

Lauko kultūros ir vynuogynai kartu

614.

Lauko kultūros ir daugiametės kultūros kartu

615.

Mišri augalininkystė, daugiausia lauko kultūros

616.

Kita mišri augalininkystė

7.

Mišrios gyvulininkystės valdos

73.

Mišri gyvulininkystė, daugiausia ganomi gyvuliai

731.

Mišri gyvulininkystė, daugiausia pienininkystė

732.

Mišri gyvulininkystė, daugiausia nemelžiami ganomi gyvuliai

74.

Mišri gyvulininkystė, daugiausia grūdais šeriami gyvuliai

741.

Mišri gyvulininkystė; grūdais šeriami gyvuliai ir melžiami gyvuliai kartu

742.

Mišri gyvulininkystė: grūdais šeriami gyvuliai ir nemelžiami ganomi gyvuliai

8.

Mišri augalininkystė ir gyvulininkystė

83.

Lauko kultūros ir ganomi gyvuliai kartu

831.

Lauko kultūros kartu su pienininkyste

832.

Pienininkystė kartu su lauko kultūromis

833.

Lauko kultūros kartu su nemelžiamais ganomais gyvuliais

834.

Nemelžiami ganomi gyvuliai kartu su lauko kultūromis

84.

Įvairios kultūros ir gyvulininkystė kartu

841.

Lauko kultūros ir grūdais šeriami gyvuliai kartu

842.

Daugiametės kultūros ir ganomi gyvuliai kartu

843.

Bitininkystė

844.

Įvairios mišrios kultūros ir gyvulininkystė

9.

Neklasifikuotos valdos

90.

Neklasifikuotos valdos

900.

Neklasifikuotos valdos

B.   PERGRUPAVIMO KODAI IR ATITIKMENŲ LENTELĖ

I.   Ūkių struktūros tyrimų pozicijų ir ūkių pelno pozicijų Ūkių apskaitos duomenų tinkle (ŪADT) atitikmenys

Lygiavertės pozicijos taikant standartinę produkciją

Pozicijai taikytinas kodas

2010, 2013, 2016 m. Bendrijos žemės ūkio valdų struktūros tyrimai

(Reglamentas (EB) Nr. 1166/2008)

ŪADT ūkių pelnas

(Reglamentas (EB) Nr. dėl ūkio pelno ataskaitos formos (1))

I.   

Žemės ūkio kultūros

2.01.01.01.

Paprastieji ir spelta kviečiai

120.

Paprastieji kviečiai ir speltos

2.01.01.02.

Kietieji kviečiai

121.

Kietieji kviečiai

2.01.01.03.

Rugiai

122.

Rugiai (įskaitant mesliną)

2.01.01.04.

Miežiai

123.

Miežiai

2.01.01.05.

Avižos

124.

Avižos

125.

Vasarinių javų mišiniai

2.01.01.06.

Grūdiniai kukurūzai

126.

Grūdiniai kukurūzai (įskaitant drėgnus grūdinius kukurūzus)

2.01.01.07.

Ryžiai

127.

Ryžiai

2.01.01.99.

Kiti javai grūdams

128.

Kiti javai

2.01.02.

Džiovinti ankštiniai augalai ir baltymingi augalai grūdams (įskaitant sėklas ir javų bei ankštinių augalų mišinius)

129.

Baltyminiai augalai

2.01.02.01.

iš jų žirniai, pašarinės pupos ir saldieji lubinai

360.

Žirniai, pašarinės pupos, saldieji lubinai

361.

Lęšiai, dvispalviai raženiai ir vikiai

330.

Kiti baltyminiai augalai

2.01.03.

Bulvės (įskaitant ankstyvąsias ir sėklines)

130.

Bulvės (įskaitant ankstyvąsias ir sėklines bulves)

2.01.04.

Cukriniai runkeliai (išskyrus sėklinius)

131.

Cukriniai runkeliai (neįskaitant sėklinių)

2.01.05.

Pašariniai šakniavaisiai ir bastučio genties daržovės (išskyrus sėklines)

144.

Pašariniai šakniavaisiai ir bastučio genties daržovės (išskyrus sėklines)

2.01.06.01.

Tabakas

134.

Tabakas

2.01.06.02.

Apyniai

133.

Apyniai

2.01.06.03.

Medvilnė

347.

Medvilnė

2.01.06.04.

Rapsas ir aliejiniai griežčiai

331.

Rapsas

2.01.06.05.

Saulėgrąžos

332.

Saulėgrąžos

2.01.06.06.

Sojos

333.

Soja

2.01.06.07.

Linų sėmenys (aliejiniai linai)

364.

Linai, išskyrus pluoštinius linus

2.01.06.08.

Kiti aliejiniai sėkliniai augalai

334.

Kitos aliejinių augalų sėklos

2.01.06.09.

Linai

373.

Linai

2.01.06.10.

Kanapės

374.

Kanapės

2.01.06.11.

Kitos pluoštinės kultūros

 

2.01.06.12.

Aromatiniai augalai, medicinoje ir kulinarijoje naudojami augalai

345.

Vaistiniai, kvapnieji ir prieskoniniai augalai, įskaitant arbatą, kavą ir cikoriją kavai

2.01.06.99.

Kitos kitur nepaminėtos pramoninės kultūros

346.

Cukranendrės

348.

Kitos pramoninės kultūros

2.01.07.

Šviežios daržovės, melionai ir braškės, iš jų:

 

2.01.07.01.

Lauke arba po žema (neprieinama) apsaugine danga

 

2.01.07.01.01.

Atvirame lauke

136.

Šviežios laukuose auginamos daržovės, melionai ir braškės

2.01.07.01.02.

Prekinės daržininkystės

137.

Šviežios daržovės, melionai, braškės, auginami prekiniuose daržuose, lauke

2.01.07.02.

Po stiklu ar kita (prieinama) apsaugine danga

138.

Šviežios daržovės, melionai, braškės, auginami po stogu

2.01.08.

Gėlės ir dekoratyviniai augalai (išskyrus daigynus):

 

2.01.08.01.

Lauke arba po žema (neprieinama) apsaugine danga

140.

Lauke (neįskaitant daigynų) auginamos gėlės ir dekoratyviniai augalai

2.01.08.02.

Po stiklu ar kita (prieinama) apsaugine danga

141.

Po stogu auginamos gėlės ir dekoratyviniai augalai

2.01.09.

Pašarai, nuimami dar žali:

 

2.01.09.01.

Vienmetė žolė

147.

Vienmetė žolė

2.01.09.02.

Kiti augalai, nuimami dar žali:

145.

Kiti pašariniai augalai

2.01.09.02.01.

Žali kukurūzai

326.

Pašariniai kukurūzai

2.01.09.02.02.

Ankštiniai augalai

327.

Kiti silosuojami javai

IR

2.01.09.02.99.

Kiti kitur nepaminėti augalai, nuimami dar žali

328.

Kiti pašariniai augalai

2.01.10.

Sėklos ir sėjinukai ariamajai žemei

142.

Žolių sėklos

143.

Kitos sėklos

2.01.11.

Kitos kultūros ariamajai žemei

148.

Kiti pasėliai, neįtraukti į 120–147 antraštes

149.

Kitiems nuomojama sėjai paruošta žemė, įskaitant žemę, kuri darbuotojams suteikiama naudotis kaip atlyginimas natūra

2.01.12.01.

Pūdymas be jokių subsidijų

146.

Pūdymas

Trūkstami duomenys (3 kodas): Pūdymas, už kurį neskiriama finansinė pagalba

2.01.12.02.

Pūdymas, už kurį teikiamos subsidijos, be ūkinio panaudojimo

146.

Pūdymas

Trūkstami duomenys (8 kodas): Nedirbama ir gamyboje nebenaudojama žemė, už kurią valdai gali būti skiriama finansinė pagalba

2.03.01.

Ganyklos ir pievos, išskyrus nesukultūrintas ganyklas

150.

Pievos ir daugiametės ganyklos

2.03.02.

Nesukultūrintos ganyklos

151.

Nesukultūrintos ganyklos

2.03.03.

Daugiametės pievos, nebenaudojamos gamybos tikslais, už kurias gali būti mokamos subsidijos

314.

Daugiametės gamyboje nebenaudojamos ganyklos, už kurias gali būti mokamos subsidijos

2.04.01.

Vaisių ir uogų sodiniai

152.

Vaismedžių sodai ir uogynai

2.04.01.01.

Vaisių rūšys, iš jų:

 

2.04.01.01.01.

Vidutinio klimato zonų vaisiai

349.

Sėklavaisiai

350.

Kaulavaisiai

2.04.01.01.02.

Subtropinio klimato zonų vaisiai

353.

Tropiniai ir subtropiniai vaisiai

2.04.01.02.

Uogų rūšys

352.

Smulkūs vaisiai ir uogos

2.04.01.03.

Riešutai

351.

Riešutai

2.04.02.

Citrusinių augalų sodiniai

153.

Citrusinių vaisių sodai

2.04.03.

Alyvmedžių sodiniai:

154.

Alyvmedžių giraitės

2.04.03.01.

Paprastai vedančios valgomosios alyvuogės

281.

Valgomosios alyvos

2.04.03.02.

Paprastai vedančios alyvuogės aliejaus gamybai

282.

Alyvos aliejaus gamybai

283.

Alyvų aliejus

2.04.04.

Vynuogynai, iš kurių paprastai gaminamas:

155.

Vynmedžiai

2.04.04.01.

Rūšinis vynas

286.

Vynuogės rūšinio vyno (su SKVN) gamybai

292.

Vynuogės rūšinio vyno (su SGN) gamybai

289.

Rūšinis vynas su SKVN

294.

Rūšinis vynas su SGN

2.04.04.02.

Kiti vynai

293.

Vynuogės kitokiam vynui gaminti

288.

Įvairūs vynmedžių produktai: vynuogių misa, sultys, brendis, actas ir kiti ūkyje gaminami produktai

295.

kiti vynai

2.04.04.03.

Valgomosios vynuogės

285.

Valgomosios vynuogės

2.04.04.04.

Razinos

291.

Razinos

2.04.05.

Daigynai

157.

Daigynai

2.04.06.

Kitos daugiametės kultūros

158.

Kitos daugiametės kultūros

2.04.07.

Daugiametės kultūros po stiklu

156.

Po stogu auginami daugiamečiai augalai

2.06.01.

Grybai

139.

Grybai

II.   

Gyvuliai

3.01.

Arkliniai

22.

Arkliai (įvairaus amžiaus)

3.02.01.

Jaunesni nei vienerių metų galvijų patinai ir patelės

23.

Penimi veršeliai

24.

Kiti galvijai iki vienerių metų

3.02.02.

Galvijų patinai nuo vienerių iki dvejų metų

25.

Galvijų patinai nuo vienerių iki dvejų metų

3.02.03.

Galvijų patelės nuo vienerių iki dvejų metų

26.

Galvijų patelės nuo vienerių iki dvejų metų

3.02.04.

Dvejų metų ir vyresni galvijų patinai

27.

Dvejų metų ir vyresni galvijų patinai

3.02.05.

Dvejų metų ir vyresnės telyčios

28.

Veislinės telyčios

29.

Penimos telyčios

3.02.06.

Melžiamos karvės

30.

Melžiamos karvės

31.

Išbrokuotos melžiamos karvės

3.02.99.

Kitos karvės

32.

Kitos karvės

3.03.01.

Avys (įvairaus amžiaus)

 

3.03.01.01.

Veislinės patelės

40.

Avelės

3.03.01.99.

Kitos avys

41.

Kitos avys

3.03.02.

Ožkos (įvairaus amžiaus)

 

3.03.02.01.

Veislinės patelės

38.

Ožkavedės

3.03.02.99.

Kitos ožkos

39.

Kitos ožkos

3.04.01.

Paršeliai, kurių gyvas svoris mažesnis nei 20 kilogramų

43.

Paršeliai

3.04.02.

Veislinės paršavedės, kurių svoris 50 kilogramų ir daugiau

44.

Veislinės paršavedės

3.04.99.

Kitos kiaulės

45.

Penimos kiaulės

46.

Kitos kiaulės

3.05.01.

Broileriai

47.

Mėsiniai viščiukai

3.05.02.

Vištos dedeklės

48.

Dedeklės vištos

3.05.03.

Kiti naminiai paukščiai

49.

Kiti paukščiai

3.05.03.01.

Kalakutai

3.05.03.02.

Antys

3.05.03.03.

Žąsys

3.05.03.04.

Stručiai

3.05.03.99.

Kiti kitur nepaminėti naminiai paukščiai

3.06.

Triušiai, veislinės patelės

34.

Triušiai, veislinės patelės

3.07.

Bitės

33.

Bitės

II.   Kodai, kuriais pergrupuojami kai kurie į 2010, 2013 ir 2016 m. ūkių struktūros tyrimus įtraukti rodikliai

P45.

Galvijai, melžiami = 3.02.01. (jaunesni nei vienerių metų galvijų patinai ir patelės) + 3.02.03. (galvijų patelės nuo vienerių iki dvejų metų) + 3.02.05. (dvejų metų ir vyresnės telyčios) + 3.02.06. (melžiamos karvės).

P46.

Galvijai = P45 (galvijai, melžiami) + 3.02.02. (galvijų patinai nuo vienerių iki dvejų metų) + 3.02.04. (dvejų metų ir vyresni galvijų patinai) + 3.02.99. (kitos karvės).

GL

Ganomi gyvuliai = 3.01. (arkliniai) + P46 (galvijai) + 3.03.01.01. (avys – veislinės patelės) + 3.03.01.99 (kitos avys) + 3.03.02.01. (ožkos – veislinės patelės) + 3.03.02.99 (kitos ožkos)

Jei GL=0

FCP1

Pašarai parduoti = 2.01.05 (pašariniai šakniavaisiai ir bastučio genties daržovės) + 2.01.09. (pašarai, nuimami dar žali) + 2.03.01 (ganyklos ir pievos, išskyrus nesukultūrintas ganyklas) + 2.03.02 (nesukultūrintos ganyklos)

FCP4

Pašarai ganomiems gyvuliams = 0

P17

Šakniavaisiai = 2.01.03 (bulvės) + 2.01.04. (cukriniai runkeliai) + 2.01.05. (pašariniai šakniavaisiai ir bastučio genties daržovės)

Jei GL>0

FCP1

Pašarai parduoti = 0

FCP4

Pašarai ganomiems gyvuliams = 2.01.05. (pašariniai šakniavaisiai ir bastučio genties daržovės) + 2.01.09. (pašarai, nuimami dar žali) + 2.03.01 (ganyklos ir pievos, išskyrus nesukultūrintas ganyklas) + 2.03.02 (nesukultūrintos ganyklos)

P17

Šakniavaisiai = 2.01.03 (bulvės) + 2.01.04. (cukriniai runkeliai)

P151.

Grūdinės kultūros be ryžių = 2.01.01.01. (paprastieji ir spelta kviečiai) + 2.01.01.02. (kietieji kviečiai) + 2.01.01.03. (rugiai) + 2.01.01.04. (miežiai) + 2.01.01.05. (avižos) + 2.01.01.06. (grūdiniai kukurūzai) + 2.01.01.99. (kiti javai grūdams)

P15.

Grūdinės kultūros = P151 (grūdinės kultūros be ryžių) + 2.01.01.07. (ryžiai)

P16.

Aliejiniai augalai = 2.01.06.04. (rapsas ir aliejiniai griežčiai) + 2.01.06.05. (saulėgrąžos) + 2.01.06.06. (sojos) + 2.01.06.07. (linų sėmenys) + 2.01.06.08. (kiti aliejiniai sėkliniai augalai)

P51.

Kiaulės = 3.04.01. (paršeliai, kurių gyvas svoris mažesnis nei 20 kilogramų) + 3.04.02. (veislinės paršavedės, kurių svoris 50 kilogramų ir daugiau) + 3.04.99. (kitos kiaulės).

P52.

Naminiai paukščiai = 3.05.01. (broileriai) + 3.05.02. (vištos dedeklės) + 3.05.03. (kiti naminiai paukščiai)

P1.

Bendroji augalininkystė = P15 (grūdinės kultūros) + 2.01.02. (džiovinti ankštiniai augalai ir baltymingi augalai grūdams) + 2.01.03. (bulvės) + 2.01.04. (cukriniai runkeliai) + 2.01.06.01. (tabakas) + 2.01.06.02. (apyniai) + 2.01.06.03. (medvilnė) + P16 (aliejiniai augalai) + 2.01.06.09. (linai) + 2.01.06.10. (kanapės) + 2.01.06.11. (kitos pluoštinės kultūros) + 2.01.06.12. (aromatiniai augalai, medicinoje ir kulinarijoje naudojami augalai) + 2.01.06.99. (kitos kitur nepaminėtos pramoninės kultūros) + 2.01.07.01.01. (šviežios daržovės, melionai, braškės – atvirame lauke arba po žema (neprieinama) apsaugine danga – atvirame lauke) + 2.01.10. (sėklos ir sėjinukai ariamajai žemei) + 2.01.11. (kitos kultūros ariamajai žemei) + 2.01.12.01. (pūdymas be jokių subsidijų) + FCP1 (pašarai parduoti)

P2.

Daržininkystė = 2.01.07.01.02. (šviežios daržovės, melionai, braškės – atvirame lauke arba po žema (neprieinama) apsaugine danga – prekinės daržininkystės) + 2.01.07.02. (šviežios daržovės, melionai, braškės – po stiklu arba kita (prieinama) apsaugine danga) + 2.01.08.01. (gėlės ir dekoratyviniai augalai – atvirame lauke arba po žema (neprieinama) apsaugine danga) + 2.01.08.02. (gėlės ir dekoratyviniai augalai – po stiklu arba kita (prieinama) apsaugine danga) + 2.06.01. (grybai) + 2.04.05. (daigynai)

P3.

Daugiametės kultūros = 2.04.01. (vaisių ir uogų sodiniai) + 2.04.02. (citrusinių augalų sodiniai) + 2.04.03. (alyvmedžių sodiniai) + 2.04.04. (vynuogynai) + 2.04.06. (kitos daugiametės kultūros) + 2.04.07. (daugiametės kultūros po stiklu)

P4.

Ganomi gyvuliai ir pašarai = GL (ganomi gyvuliai) + FCP4 (pašarai ganomiems gyvuliams)

P5.

Grūdais šeriami gyvuliai = P51 (kiaulės) + P52 (naminiai paukščiai) + 3.06. (triušiai, veislinės patelės)

C.   ŪKININKAVIMO TIPŲ APIBRĖŽIMAI

Ūkininkavimo tipai apibrėžiami pagal du rodiklius:

a)

Atitinkamo rodiklio pobūdį

Tokie rodikliai atitinka rodiklių, kurie bus apžvelgti 2010, 2013 ir 2016 m. žemės ūkio valdų struktūros tyrimuose, sąrašą: jie žymimi, kaip nurodyta atitikmenų lentelėje šio priedo B.I dalyje arba kodais, kuriais pergrupuojami keli iš tų rodiklių, kaip nurodyta šio priedo B.II dalyje (2).

b)

Ribinės vertės, kuriomis apibrėžiamos klasių ribos

Jei nenurodyta kitaip, tokios ribinės vertės išreiškiamos visos valdos standartinės produkcijos dalimis.

Specializuotos valdos. Augalininkystės produktai

Ūkininkavimo tipas

Apibrėžtis

Rodiklio kodas ir ribos

(žr. šio priedo B dalį)

Bendras

Pagrindinis

Ypatingas

Kodas

 

Kodas

 

Kodas

 

1

Lauko kultūrų specializacija

 

 

 

 

Bendroji augalininkystė, t. y. grūdinės kultūros, džiovinti ankštiniai augalai ir baltymingi augalai grūdams, aliejiniai augalai, bulvės, cukriniai runkeliai, pramoniniai augalai, šviežios daržovės, melionai, braškės atvirame lauke, sėklos ir sėjinukai ariamajai žemei, kita ariama žemė, pūdymas ir pašarai parduoti > 2/3

P1 > 2/3

15

Grūdinių kultūrų, aliejinių ir baltymingų augalų specializacija

 

 

Grūdinės kultūros, aliejiniai augalai, džiovinti ankštiniai augalai ir baltymingi augalai grūdams > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 2/3

151

Grūdinių kultūrų (išskyrus ryžius), aliejinių ir baltymingų augalų specializacija

Grūdinės kultūros, išskyrus ryžius, aliejiniai augalai, džiovinti ankštiniai augalai ir baltymingi augalai grūdams > 2/3

P151 + P16 + 2.01.02. > 2/3

152

Ryžių specializacija

Ryžiai > 2/3

2.01.01.07. > 2/3

153

Grūdinės kultūros, aliejiniai augalai, baltymingi augalai ir ryžiai kartu

15 klasės valdos, išskyrus 151 ir 152 klasių valdas

 

16

Bendroji laukininkystė

 

 

Bendroji augalininkystė > 2/3; Grūdinės kultūros, aliejiniai augalai, džiovinti ankštiniai augalai ir baltymingi augalai grūdams ≤ 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

161

Šakniavaisių specializacija

Bulvės, cukriniai runkeliai bei pašariniai šakniavaisiai ir bastučio genties daržovės > 2/3

P17 > 2/3

162

Grūdinės kultūros, aliejiniai augalai, baltymingi augalai ir šakniavaisiai kartu

Grūdinės kultūros, aliejiniai augalai, džiovinti ankštiniai augalai ir baltymingi augalai grūdams > 1/3; šakniavaisiai > 1/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 1/3; P17 > 1/3

163

Lauko daržovių specializacija

Šviežios daržovės, melionai ir braškės atvirame lauke > 2/3

2.01.07.01.01. > 2/3

164

Tabako specializacija

Tabakas > 2/3

2.01.06.01. > 2/3

165

Medvilnės specializacija

Medvilnė > 2/3

2.01.06.03. > 2/3

166

Įvairios lauko kultūros kartu

16 klasės valdos, išskyrus 161, 162, 163, 164 ir 165 klasės valdas

 

2

Daržininkystės specializacija

 

 

 

 

Šviežios daržovės, melionai, braškės (prekinė daržininkystė, po stiklu), gėlės ir dekoratyviniai augalai (lauke ir po stiklu), grybai ir daigynai > 2/3

P2 > 2/3

21

Daržininkystės patalpose specializacija

 

 

Šviežios daržovės, melionai ir braškės po stiklu ir gėlės ir dekoratyviniai augalai po stiklu > 2/3

2.01.07.02. + 2.01.08.02. > 2/3

211

Daržovių patalpose specializacija

Šviežios daržovės, melionai ir braškės po stiklu > 2/3

2.01.07.02. > 2/3

212

Gėlininkystės ir dekoratyvinių augalų patalpose specializacija

Gėlės ir dekoratyviniai augalai po stiklu > 2/3

2.01.08.02. > 2/3

213

Mišrios daržininkystės patalpose specializacija

21 klasės valdos, išskyrus 211 ir 212 klasių valdas

 

22

Daržininkystės atvirame lauke specializacija

 

 

Šviežios daržovės, melionai, braškės (prekinės daržininkystės), gėlės ir dekoratyviniai augalai (atvirame lauke) >2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. > 2/3

221

Daržovių atvirame lauke specializacija

Šviežios daržovės, melionai, braškės (prekinės daržininkystės) >2/3

2.01.07.01.02. > 2/3

222

Gėlininkystės ir dekoratyvinių augalų atvirame lauke specializacija

Gėlės ir dekoratyviniai augalai lauke > 2/3

2.01.08.01. > 2/3

223

Mišrios daržininkystės atvirame lauke specializacija

22 klasės valdos, išskyrus 221 ir 222 klasių valdas

 

23

Kitos daržininkystės rūšys

 

 

Daržininkystės valdos, kur daržininkystė patalpose ≤ 2/3, daržininkystė atvirame lauke ≤ 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. ≤ 2/3; 2.01.07.02. + 2.01.08.02. ≤ 2/3

231

Grybų specializacija

Grybai > 2/3

2.06.01. > 2/3

232

Daigynų specializacija

Daigynai > 2/3

2.04.05. > 2/3

233

Įvairios daržininkystės rūšys

23 klasės valdos, išskyrus 231 ir 232 klasių valdas

 

3

Daugiamečių kultūrų specializacija

 

 

 

 

Vaisių ir uogų sodiniai, citrusinių augalų sodiniai, alyvmedžiai, vynuogynai, kitos daugiametės kultūros ir daugiametės kultūros po stiklu > 2/3

P3 > 2/3

35

Vynuogynų specializacija

 

 

Vynuogynai > 2/3

2.04.04. > 2/3

351

Rūšinio vyno specializacija

Vynuogynai, iš kurių paprastai gaminamas rūšinis vynas, > 2/3

2.04.04.01. > 2/3

352

Vyno, išskyrus rūšinį, specializacija

Vynuogynai, iš kurių paprastai gaminamas kitas vynas, > 2/3

2.04.04.02. > 2/3

353

Valgomųjų vynuogių specializacija

Vynuogynai, kuriuose paprastai auginamos valgomosios vynuogės, > 2/3

2.04.04.03. > 2/3

354

Kiti vynuogynai

35 klasės valdos, išskyrus 351, 352 ir 353 klasių valdas

 

36

Vaisių ir citrusinių vaisių specializacija

 

 

Vaisiai, uogos ir citrusiniai vaisiai > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

361

Vaisių (išskyrus citrusinius vaisius, atogrąžų vaisius ir riešutus) specializacija

Vidutinio klimato zonų vaisiai >2/3

2.04.01.01.01. + 2.04.01.02. > 2/3

362

Citrusinių vaisių specializacija

Citrusiniai vaisiai > 2/3

2.04.02. > 2/3

363

Riešutų specializacija

Riešutai > 2/3

2.04.01.03. > 2/3

364

Atogrąžų vaisių specializacija

Subtropinio klimato zonų vaisiai > 2/3

2.04.01.01.02. > 2/3

365

Vaisių, citrusinių vaisių, atogrąžų vaisių ir riešutų specializacija: mišri gamyba

36 klasės valdos, išskyrus 361, 362, 363 ir 364 klasių valdas

 

37

Alyvmedžių specializacija

370

Alyvmedžių specializacija

Alyvuogės > 2/3

2.04.03. > 2/3

38

Įvairios daugiametės kultūros kartu

380

Įvairios daugiametės kultūros kartu

3 klasės valdos, išskyrus 35, 36 ir 37 klasių valdas

 


Specializuotos valdos. Gyvulininkystė

Ūkininkavimo tipas

Apibrėžtis

Rodiklio kodas ir ribos

(žr. šio priedo B dalį)

Bendras

Pagrindinis

Ypatingas

Kodas

 

Kodas

 

Kodas

 

4

Ganomų gyvulių specializacija

 

 

 

 

Pašarai ganomiems gyvuliams (t. y. pašariniai šakniavaisiai ir bastučio genties daržovės, pašarai, nuimami dar žali, ganyklos ir pievos, nesukultūrintos ganyklos) ir ganomi gyvuliai (t. y. arkliniai, visų tipų galvijai, avys ir ožkos) > 2/3

P4 > 2/3

45

Pienininkystės specializacija

 

 

Melžiamos karvės > 3/4 visų ganomų gyvulių; ganomi gyvuliai > 1/3 ganomų gyvulių ir pašarų

3.02.06. > 3/4 GL; GL > 1/3 P4

46

Galvijų specializacija – auginimas ir mėsininkystė

 

 

Visi galvijai (t. y. jaunesni nei vienerių metų galvijai, galvijai nuo vienerių iki dvejų metų, dvejų metų ir vyresni galvijai (buliai, telyčios, melžiamos karvės ir kitos karvės)) > 2/3 ganomų gyvulių; melžiamos karvės ≤ 1/10 ganomų gyvulių; ganomi gyvuliai > 1/3 ganomų gyvulių ir pašarų

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. ≤ 1/10 GL; GL > 1/3 P4

47

Galvijai – pienininkystė, auginimas ir mėsininkystė kartu

 

 

Visi galvijai > 2/3 ganomų gyvulių; melžiamos karvės > 1/10 ganomų gyvulių; ganomi gyvuliai > 1/3 ganomų gyvulių ir pašarų; išskyrus 45 klasės valdas

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. > 1/10 GL; GL > 1/3 P4; išskyrus 45

48

Avys, ožkos ir kiti ganomi gyvuliai

 

 

Visi galvijai ≤ 2/3 ganomų gyvulių

P46 ≤ 2/3

481

Avininkystės specializacija

Avys > 2/3 ganomų gyvulių; ganomi gyvuliai > 1/3 ganomų gyvulių ir pašarų

3.03.01. > 2/3 GL; GL > 1/3 P4

482

Avys ir galvijai kartu

Visi galvijai > 1/3 ganomų gyvulių, avys > 1/3 ganomų gyvulių ir ganomi gyvuliai > 1/3 ganomų gyvulių ir pašarų

P46 > 1/3 GL; 3.03.01. > 1/3 GL; GL > 1/3 P4

483

Ožkininkystės specializacija

Ožkos > 2/3 ganomų gyvulių; ganomi gyvuliai > 1/3 ganomų gyvulių ir pašarų

3.03.02. > 2/3 GL; GL > 1/3 P4

484

Įvairūs ganomi gyvuliai

48 klasės valdos, išskyrus 481, 482 ir 483 klasės valdas

 

5

Grūdais šeriamų gyvulių specializacija

 

 

 

 

Grūdais šeriami gyvuliai, t. y. kiaulės (t. y. paršeliai, veislinės paršavedės, kitos kiaulės), naminiai paukščiai (t. y. broileriai, vištos dedeklės, kiti naminiai paukščiai) ir triušių patelės > 2/3

P5 > 2/3

51

Kiaulininkystės specializacija

 

 

Kiaulės > 2/3

P51 > 2/3

511

Kiaulių auginimo specializacija

Veislinės paršavedės > 2/3

3.04.02. > 2/3

512

Kiaulių mėsos specializacija

Paršeliai ir kitos kiaulės > 2/3

3.04.01. + 3.04.99. > 2/3

513

Kiaulių auginimas ir mėsininkystė kartu

51 klasės valdos, išskyrus 511 ir 512 klasių valdas

 

52

Paukštininkystės specializacija

 

 

Naminiai paukščiai > 2/3

P52 > 2/3

521

Paukščių dedeklių specializacija

Vištos dedeklės > 2/3

3.05.02. > 2/3

522

Naminių paukščių mėsos specializacija

Broileriai ir kiti naminiai paukščiai > 2/3

3.05.01. + 3.05.03. > 2/3

523

Paukščiai dedekliai ir naminių paukščių mėsa kartu

52 klasės valdos, išskyrus 521 ir 522 klasių valdas

 

53

Įvairūs grūdais šeriami gyvuliai kartu

 

 

5 klasės valdos, išskyrus 51 ir 52 klasių valdas

 


Mišrios valdos

Ūkininkavimo tipas

Apibrėžtis

Rodiklio kodas ir ribos

(žr. šio priedo B dalį)

Bendras

Pagrindinis

Ypatingas

Kodas

 

Kodas

 

Kodas

 

6

Mišri augalininkystė

61

Mišri augalininkystė

 

 

Bendroji augalininkystė bei daržininkystė ir daugiametės kultūros > 2/3, bet {bendroji augalininkystė ≤ 2/3, daržininkystė ≤ 2/3 ir daugiametės kultūros ≤ 2/3}

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

611

Daržininkystė ir daugiametės kultūros kartu

Daržininkystė > 1/3; daugiametės kultūros > 1/3

P2 > 1/3; P3 > 1/3

612

Lauko kultūros ir daržininkystė kartu

Bendroji augalininkystė > 1/3; daržininkystė > 1/3

P1 > 1/3; P2 > 1/3

613

Lauko kultūros ir vynuogynai kartu

Bendroji augalininkystė > 1/3; vynuogynai > 1/3

P1 > 1/3; 2.04.04. > 1/3

614

Lauko kultūros ir daugiametės kultūros kartu

Bendroji augalininkystė > 1/3; daugiametės kultūros > 1/3; vynuogynai ≤ 1/3

P1 > 1/3; P3 > 1/3; 2.04.04. ≤ 1/3

615

Mišri augalininkystė, daugiausia lauko kultūros

Bendroji augalininkystė > 1/3; jokia kita veikla > 1/3

P1 > 1/3; P2 ≤ 1/3; P3 ≤ 1/3;

616

Kita mišri augalininkystė

61 klasės valdos, išskyrus 611, 612, 613, 614 ir 615 klasių valdas

 

7

Mišrios gyvulininkystės valdos

 

 

 

 

Ganomi gyvuliai ir pašarai ir grūdais šeriami gyvuliai > 2/3; ganomi gyvuliai ir pašarai ≤ 2/3; grūdais šeriami gyvuliai ≤ 2/3

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

73

Mišri gyvulininkystė, daugiausia ganomi gyvuliai

 

 

Ganomi gyvuliai ir pašarai > grūdais šeriamų gyvulių

P4 > P5

731

Mišri gyvulininkystė, daugiausia pienininkystė

Galvijai, pienininkystė > 1/3 ganomų gyvulių; melžiamos karvės > 1/2 melžiamų galvijų

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45;

732

Mišri gyvulininkystė, daugiausia nemelžiami ganomi gyvuliai

73 klasės valdos, išskyrus 731 klasės valdas

 

74

Mišri gyvulininkystė, daugiausia grūdais šeriami gyvuliai

 

 

Ganomi gyvuliai ir pašarai ≤ grūdais šeriamų gyvulių

P4 ≤ P5

741

Mišri gyvulininkystė: grūdais šeriami gyvuliai ir melžiami gyvuliai

Galvijai, pienininkystė > 1/3 ganomų gyvulių; grūdais šeriami gyvuliai > 1/3, melžiamos karvės > 1/2 melžiamų galvijų

P45 > 1/3 GL; P5 > 1/3; 3.02.06. > 1/2 P45

742

Mišri gyvulininkystė: grūdais šeriami gyvuliai ir nemelžiami ganomi gyvuliai

74 klasės valdos, išskyrus 741 klasės valdas

 

8

Mišri augalininkystė ir gyvulininkystė

 

 

 

 

Valdos, kurios neįeina į 1–7 klases

 

83

Lauko kultūros ir ganomi gyvuliai kartu

 

 

Bendroji augalininkystė > 1/3; ganomi gyvuliai ir pašarai > 1/3 grūdais šeriamų gyvulių

P1 > 1/3; P4 > 1/3

831

Lauko kultūros kartu su pienininkyste

Galvijai, pienininkystė > 1/3 ganomų gyvulių; melžiamos karvės > 1/2 galvijų, pienininkystė; melžiami galvijai < bendroji augalininkystė

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45; P45 < P1

832

Pienininkystė kartu su lauko kultūromis

Galvijai, pienininkystė > 1/3 ganomų gyvulių; melžiamos karvės > 1/2 galvijų, pienininkystė; galvijai, pienininkystė ≥ bendroji augalininkystė

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45; P45 ≥ P1

833

Lauko kultūros kartu su nemelžiamais ganomais gyvuliais

Bendroji augalininkystė > ganomi gyvuliai ir pašarai, išskyrus 831 klasės valdas

P1 > P4; išskyrus 831

834

Nemelžiami ganomi gyvuliai kartu su lauko kultūromis

83 klasės valdos, išskyrus 831, 832 ir 8332 klasių valdas

 

84

Įvairios kultūros ir gyvulininkystė kartu

 

 

8 klasės valdos, išskyrus 83 klasės valdas

 

841

Lauko kultūros ir grūdais šeriami gyvuliai kartu

Bendroji augalininkystė > 1/3; grūdais šeriami gyvuliai > 1/3

P1 > 1/3; P5 > 1/3

842

Daugiametės kultūros ir ganomi gyvuliai kartu

Daugiametės kultūros > 1/3; ganomi gyvuliai ir pašarai > 1/3

P3 > 1/3; P4 > 1/3

843

Bitininkystė

Bitės > 2/3

3.7. > 2/3

844

Įvairios mišrios kultūros ir gyvulininkystė

84 klasės valdos, išskyrus 841, 842 ir 843 klasių valdas

 


Neklasifikuotos valdos

Ūkininkavimo tipas

Apibrėžtis

Rodiklio kodas ir ribos

(žr. šio priedo B dalį)

Bendras

Pagrindinis

Ypatingas

Kodas

 

Kodas

 

Kodas

 

9

Neklasifikuotos valdos

 

 

 

 

Neklasifikuotos valdos

Visa standartinė produkcija = 0


(1)  OL L 237, 2008 9 4, p. 18.

(2)  Rodikliai 2.01.05. (Pašariniai šakniavaisiai ir bastučio genties daržovės), 2.01.09. (Pašarai, nuimami dar žali), 2.01.12.01. (Pūdymas be jokių subsidijų), 2.01.12.02. (Pūdymas, už kurį teikiamos subsidijos, be ūkinio panaudojimo), 2.02. (Daržai), 2.03.01. (Ganyklos ir pievos, išskyrus nesukultūrintas ganyklas), 2.03.02. (Nesukultūrintos ganyklos), 2.03.03. (Daugiametės pievos, nebenaudojamos gamybos tikslais, už kurias gali būti mokamos subsidijos), 3.02.01. (Jaunesni nei vienerių metų galvijų patinai ir patelės), 3.03.01.99. (Kitos avys), 3.03.02.99. (Kitos ožkos) ir 3.04.01. (Paršeliai, kurių gyvas svoris mažesnis nei 20 kg) naudojami tik esant tam tikroms sąlygoms (žr. IV priedo 5 punktą).


II PRIEDAS

EKONOMINIS VALDŲ DYDIS

A.   EKONOMINIS VALDOS DYDIS

Ekonominis valdos dydis matuojamas visa valdos standartine produkcija, išreikšta eurais.

B.   EKONOMINIO VALDŲ DYDŽIO KLASĖS

Valdos skirstomos į dydžio klases, kurių ribos nustatytos toliau.

Klasės

Ribos eurais

I

mažiau nei 2 000 EUR

II

nuo 2 000 iki 4 000 EUR

III

nuo 4 000 iki 8 000 EUR

IV

nuo 8 000 iki 15 000 EUR

V

nuo 15 000 iki 25 000 EUR

VI

nuo 25 000 iki 50 000 EUR

VII

nuo 50 000 iki 100 000 EUR

VIII

nuo 100 000 iki 250 000 EUR

IX

nuo 250 000 iki 500 000 EUR

X

nuo 500 000 iki 750 000 EUR

XI

nuo 750 000 iki 1 000 000 EUR

XII

nuo 1 000 000 iki 1 500 000 EUR

XIII

nuo 1 500 000 iki 3 000 000 EUR

XIV

3 000 000 EUR ir daugiau

Ūkių apskaitos duomenų tinklo ir Bendrijos žemės ūkio valdų tyrimų srityje taikomose taisyklėse gali būti numatyta, kad IV ir V, VIII ir IX, X ir XI, XII–XIV arba X–XIV dydžio klasės grupuojamos kartu.

Įgyvendindamos Reglamento Nr. 79/65/EEB 4 straipsnio 1 dalį, valstybės narės turėtų nustatyti valdos ekonominio dydžio žemiausią ribą Ūkių apskaitos duomenų tinklo tyrimų srityje, sutampančią su pirmiau nurodytomis dydžio klasių ribomis.


III PRIEDAS

TIESIOGIAI SU VALDA SUSIJUSI KITA PELNINGA VEIKLA

A.   TIESIOGIAI SU VALDA SUSIJUSIOS KITOS PELNINGOS VEIKLOS APIBRĖŽTIS

Tiesiogiai su valda susijusiai pelningai kitai veiklai, t. y. ne žemės ūkio veiklai valdoje, priskiriamos visos tiesiogiai su valda susijusios ir ekonominį poveikį valdai turinčios veiklos rūšys, išskyrus darbą ūkyje. Tai veikla, kurioje naudojami valdos ištekliai (plotas, pastatai, technika, žemės ūkio produktai ir t. t.) arba valdos produktai.

B.   TIESIOGIAI SU VALDA SUSIJUSIOS KITOS PELNINGOS VEIKLOS (KPV) REIKŠMĖS NUSTATYMAS

Tiesiogiai su valda susijusios KPV dalis galutinėje valdos produkcijoje nustatoma kaip tiesiogiai su valda susijusios KPV apyvartos dalis visoje valdos apyvartoje (įskaitant tiesiogines išmokas) tokiu būdu:

Formula

C.   KLASĖS, ATSPINDINČIOS TIESIOGIAI SU VALDA SUSIJUSIOS KPV REIKŠMĘ

Valdos skirstomos į klases atsižvelgiant į tiesiogiai su valda susijusios KPV reikšmę galutinei produkcijai; jų ribos nurodomos toliau.

Klasės

Ribos procentais

I

Nuo 0 iki 10 %

II

Nuo daugiau kaip 10 iki 50 %

III

Nuo daugiau kaip 50 % iki mažiau kaip 100 %


IV PRIEDAS

STANDARTINĖ PRODUKCIJA (SP)

1.   SP APIBRĖŽTIS IR APSKAIČIAVIMO PRINCIPAI

a)   Žemės ūkio rodiklio produkcija – bendros žemės ūkio produkcijos supirkimo kainos piniginė vertė.

Standartinė produkcija (SP) – kiekvieno žemės ūkio rodiklio produkcijos atitinkamame regione vidutinėmis sąlygomis vertė.

b)   Produkcija – pagrindinio (-ų) ir antrinio (-ų) produkto (-ų) vertės suma.

Vertės apskaičiuojamos dauginant produkcijos vienetą iš supirkimo kainos. PVM, produktų mokesčiai ir tiesioginės išmokos neįskaičiuojami.

c)   Gamybos laikotarpis

SP atitinka 12 mėnesių gamybos laikotarpį (kalendorinius metus arba žemės ūkio gamybos metus).

Augalininkystės ir gyvulininkystės produktų, kurių gamybos laikotarpis yra trumpesnis arba ilgesnis nei 12 mėnesių, SP apskaičiuojama atitinkamai jų augimui ar gamybai per 12 mėnesių.

d)   Pagrindiniai duomenys ir ataskaitinis laikotarpis

SP nustatoma naudojant b punkte nurodytus veiksnius. Todėl valstybėse narėse renkami ataskaitinio laikotarpio, į kurį įeina penkeri iš eilės kalendoriniai metai arba žemės ūkio gamybos metai, pagrindiniai duomenys. Ataskaitinis laikotarpis visoms valstybėms narėms yra vienodas, jį nustato Komisija. Pavyzdžiui, 2007 metų ataskaitinio laikotarpio SP atitinka 2005, 2006, 2007, 2008 ir 2009 kalendorinius metus arba 2005–2006, 2006–2007, 2007–2008, 2008–2009 ir 2009–2010 žemės ūkio gamybos metus.

e)   Vienetai

1)   Fiziniai vienetai:

a)

Žemės ūkio kultūrų rodiklių SP nustatoma pagal hektarais išreikštą plotą.

Tačiau grybų SP nustatoma pagal visų per metus nuimamų derlių bendrąją produkciją ir išreiškiama kiekvienam apsodintam 100 m2 plotui. Šitaip nustatytą SP naudojant Ūkių apskaitos duomenų tinklo kontekste, ji yra padalijama iš visų per metus nuimamų derlių skaičiaus, kurį valstybės narės praneša.

b)

Gyvulininkystės rodiklių SP apskaičiuojama vienam gyvuliui, išskyrus naminius paukščius, kurių SP apskaičiuojama 100 paukščių, ir bites, kurių SP apskaičiuojama vienam aviliui.

2)   Piniginiai vienetai ir suapvalinimas

Pagrindiniai duomenys, kurie naudojami SP nustatyti, ir apskaičiuota SP nurodomi eurais. Ekonominėje ir pinigų sąjungoje nedalyvaujančių valstybių narių SP konvertuojama į eurus pagal vidutinius ataskaitinio laikotarpio, apibrėžto šio priedo 1 dalies d punkte, valiutų keitimo kursus. Šiuos kursus valstybėms narėms praneša Komisija.

Prireikus SP gali būti suapvalinama 5 eurų tikslumu.

2.   SP SUSKIRSTYMAS

a)   Pagal kultūrų ir gyvulių rodiklius

SP nustatoma visiems žemės ūkio rodikliams, atitinkantiems Bendrijos ūkių struktūros tyrimų pozicijas taip, kaip jos yra nustatytos tuose tyrimuose.

b)   Geografinis suskirstymas

SP nustatoma pagal geografinius vienetus, kurie atitinka geografinius vienetus, naudojamus Bendrijos ūkių struktūros tyrimams ir Ūkių apskaitos duomenų tinkle. Mažiau palankios ūkininkauti arba kalnuotos vietovės nelaikomos geografiniu vienetu.

SP nenustatoma rodikliams, kurie nebūdingi tiriamajam regionui.

3.   DUOMENŲ, REIKALINGŲ SP NUSTATYTI, RINKIMAS

a)

Pagrindiniai duomenys, reikalingi SP nustatyti, atnaujinami per kiekvieną ūkių struktūros tyrimą-surašymą.

b)

Laikotarpiu tarp dviejų Bendrijos ūkių struktūros tyrimų-surašymų SP tikslinama kiekvieną kartą, kai atliekamas ūkių struktūros tyrimas. Toks tikslinimas atliekamas:

atnaujinant pagrindinius duomenis (panašiai, kaip nurodyta a punkte),

arba taikant atitinkamą matematinį SP tikslinimo metodą. Tokio metodo taikymo principai nustatomi Bendrijos mastu.

4.   VYKDYMAS

Pagal šio priedo nuostatas valstybės narės yra atsakingos už pagrindinių duomenų, reikalingų SP apskaičiuoti, rinkimą, SP apskaičiavimą, jos konvertavimą į eurus, o prireikus – ir už tikslinimui reikalingų duomenų rinkimą.

5.   YPATINGI ATVEJAI

Tam tikro tipo rodiklių SP apskaičiuoti nustatytos tokios specialios taisyklės:

a)   Pūdymas, už kurį nemokamos subsidijos

Apskaičiuojant visą valdos SP, į pūdymo, už kurį nemokamos subsidijos, SP atsižvelgiama tik tuomet, kai kita valdos SP yra teigiama.

b)   Gamyboje nenaudojamas pūdymas, už kurį gali būti mokamos subsidijos, ir gamyboje nebenaudojamos daugiametės ganyklos, už kurias gali būti mokamos subsidijos

Kadangi gamyboje nenaudojamos žemės, už kurią gali būti mokamos subsidijos, produkciją sudaro tik tiesioginės išmokos, SP laikoma lygi nuliui.

c)   Daržai

Kadangi daržuose užaugintus produktus paprastai suvartoja pats valdos savininkas, ir jų nenumatyta parduoti, SP laikoma lygi nuliui.

d)   Gyvuliai

Gyvulių rodikliai skirstomi į kategorijas pagal amžių. Produkcija atitinka gyvulio augimo tam tikrai kategorijai priklausančiu laikotarpiu vertę. Kitaip tariant, ji atitinka gyvulio vertės, kai jis baigia priklausyti vienai kategorijai, ir jo vertės, kai jis priskiriamas kitai kategorijai, skirtumą (kuris dar vadinama pakeičiamąja verte).

e)   Buliukai ir telyčaitės, jaunesni nei metų

Apskaičiuojant visą valdos SP, į jaunesnių nei metų galvijų SP atsižvelgiama tik kai valdoje jaunesnių nei metų galvijų yra daugiau negu karvių. Atsižvelgiama tik į karvių skaičių viršijančio jaunesnių nei metų galvijų skaičiaus SP.

f)   Kitos avys ir kitos ožkos

Apskaičiuojant visą valdos SP, į kitų avių SP atsižvelgiama tik kai valdoje nėra ėriavedžių.

Apskaičiuojant visą valdos SP, į kitų ožkų SP atsižvelgiama tik kai valdoje nėra ožkavedžių.

g)   Paršeliai

Apskaičiuojant bendrą valdos SP, į paršelių SP atsižvelgiama tik kai valdoje nėra paršavedžių.

h)   Pašarai

Jei valdoje nėra ganomų gyvulių (t. y. arklinių šeimos gyvūnų, galvijų, avių ar ožkų), laikoma, kad pašarus (t. y. šakniavaisius ir bastučio genties daržoves, augalus, pjaunamus žalius, ganyklas ir pievas) numatoma parduoti, ir jie yra bendrosios augalininkystės produkcijos dalis.

Jei ūkyje yra ganomų gyvulių, laikoma, kad pašarai skirti ganomiems gyvuliams šerti, ir jie yra ganomų gyvulių ir pašarų produkcijos dalis.


V PRIEDAS

Atitikties lentelė

Sprendimas 85/377/EEB

Šis reglamentas

1 straipsnio pirma pastraipa

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio antra pastraipa

2 straipsnio 1 dalis ir 2 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 3 dalis

1 straipsnio 2 dalis

3–5 straipsniai

6 straipsnis

2 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė sakinio dalis

2 straipsnio 2 dalies įžanginė sakinio dalis

7 straipsnio pirmos pastraipos pirma–trečia įtraukos

2 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a–c punktai

7 straipsnio pirmos pastraipos ketvirta įtrauka

7 straipsnio antra pastraipa

7 straipsnio trečia pastraipa

2 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

8 ir 9 straipsniai

3 straipsnis

4–7 straipsniai

10 straipsnis

11 straipsnis

12 straipsnis

8 straipsnis

I priedas

IV priedas

II priedas

I priedas

III priedas

II priedas

III priedas

V priedas


Top