EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1235

2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių

OJ L 334, 12.12.2008, p. 25–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 012 P. 187 - 214

In force. Latest consolidated version: 01/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1235/oj

12.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 334/25


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1235/2008

2008 m. gruodžio 8 d.

kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalį, 38 straipsnio d dalį ir 40 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 834/2007 32 ir 33 straipsniuose nustatytos bendrosios ekologiškų produktų importo nuostatos o siekiant garantuoti teisingą ir vienodą šių nuostatų taikymą, reikia nustatyti išsamias jų taikymo taisykles ir tvarką.

(2)

Nuo 1992 m. įgyta daug patirties importuojant produktus, kuriems suteikiamos lygiavertės garantijos, kontrolės įstaigoms ir institucijoms turėtų būti suteikiamas santykinai trumpas laikotarpis pateikti prašymus įtraukti į sąrašą lygiavertiškumo nustatymo pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnį tikslais. Tačiau patirties tiesioginio Bendrijos ekologiškos produkcijos ir ekologiškų produktų ženklinimo taisyklių taikymo už Bendrijos ribų patirties neturima, todėl kontrolės įstaigoms ir institucijoms, pageidaujančioms pateikti prašymus dėl jų įtraukimo į sąrašą atitikimo reikalavimams nustatymo pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 32 straipsnį tikslais, turėtų būti suteikiama daugiau laiko. Todėl turėtų būti suteikiamas ilgesnis laikotarpis prašymams pateikti ir išnagrinėti.

(3)

Susiję ūkio subjektai turi sugebėti pateikti produktų, importuotų pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 32 straipsnį, patvirtinamuosius dokumentus. Reikia nustatyti tokių patvirtinamųjų dokumentų pavyzdžius. Importuojant produktus pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnį, reikia pateikti patikrinimo sertifikatą. Todėl reikia nustatyti išsamias tokio sertifikato išdavimo taisykles. Be to, turėtų būti nustatyta tvarka, kurios laikantis Bendrijos lygmeniu turėtų būti koordinuojami tam tikri iš trečiųjų šalių importuotų produktų, kuriuos Bendrijoje ketinama pardavinėti kaip ekologiškus produktus, patikrinimai.

(4)

Seniau Argentina, Australija, Kosta Rika, Indija, Izraelis, Naujoji Zelandija ir Šveicarija buvo įtrauktos į sąrašą trečiųjų šalių, iš kurių importuoti produktai galėjo būti parduodami Bendrijoje kaip ekologiški produktai pagal 2008 m. balandžio 17 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 345/2008, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2092/91 dėl ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir nuorodų apie tokią gamybą ant žemės ūkio ir maisto produktų numatytos importo iš trečiųjų šalių tvarkos įgyvendinimo taisykles (2). Komisija dar kartą peržiūrėjo situaciją tose šalyse pagal Reglamente (EB) Nr. 834/2007 nustatytus kriterijus, atsižvelgdama į taikomas gamybos taisykles ir patirtį, įgytą importuojant ekologiškus produktus iš tų trečiųjų šalių, kurios buvo seniau įtrauktos į sąrašą pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2092/91 11 straipsnio 1 dalį. Tuo remiantis daroma išvada, kad sąlygos dėl Argentinos, Australijos, Kosta Rikos, Indijos, Izraelio ir Naujosios Zelandijos įtraukimo į trečiųjų šalių sąrašą produktų lygiavertiškumo nustatymo tikslais pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 1 dalį, yra tenkinamos.

(5)

Europos bendrija ir Šveicarijos Konfederacija sudarė Susitarimą dėl prekybos žemės ūkio produktais (3), kuris buvo patvirtintas Tarybos ir Komisijos sprendimu 2002/309/EB (4). To susitarimo 9 priede aptariami ekologiškai gaminami žemės ūkio produktai bei maisto produktai ir nustatoma, kad šalys turi imtis būtinų priemonių, kad būtų galima importuoti ir parduoti kitos susitarimo šalies įstatymus ir taisykles atitinkančius ekologiškus produktus. Siekiant aiškumo, Šveicarija taip pat turi būti įtraukta į lygiavertiškumo nustatymo tikslais pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 1 dalį sudarytą trečiųjų šalių produktų sąrašą.

(6)

Valstybių narių institucijos įgijo daug patirties ir kompetencijos išduodamos ekologiškų produktų importo į Bendrijos teritoriją leidimus. Šia patirtimi reikėtų pasinaudoti sudarant ir tvarkant trečiųjų šalių ir kontrolės įstaigų bei kontrolės institucijų sąrašus, o Komisija turėtų atsižvelgti į valstybių narių ir kitų ekspertų ataskaitas. Susijusios užduotys turėtų būti paskirstytos teisingai ir proporcingai.

(7)

Taip pat turėtų būti numatyta nuostata dėl pereinamųjų priemonių, taikytinų trečiųjų šalių prašymams, kuriuos jos pateikė Komisijai iki 2009 m. sausio 1 d., t. y. prieš pradedant taikyti Reglamentą (EB) Nr. 834/2007.

(8)

Siekiant išvengti tarptautinės prekybos trikdžių ir palengvinti perėjimą nuo Reglamentu (EEB) Nr. 2092/91 nustatytų taisyklių taikymo prie Reglamentu (EB) Nr. 834/2007 nustatytų taisyklių taikymo, iki tol, kol bus įgyvendintos naujų importo taisyklių taikymui reikalingos priemonės, visų pirma dėl Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 3 dalyje nurodytų kontrolės įstaigų ir kontrolės institucijų pripažinimo, valstybėms narėms reikia suteikti daugiau galimybių išnagrinėjus kiekvieną atvejį atskirai importuotojams toliau teikti produktų pateikimo į Bendrijos rinką leidimus. Sudarius tame straipsnyje nurodytų kontrolės įstaigų sąrašą, ši galimybė turėtų būti pamažu naikinama.

(9)

Siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą ir garantuoti šio reglamento taikymą, reikėtų numatyti Komisijos, valstybių narių, trečiųjų šalių ir kontrolės įstaigų bei kontrolės institucijų informacijos mainų elektroninę sistemą.

(10)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 345/2008 taisyklės ir 2008 m. birželio 20 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 605/2008, nustatančio išsamias nuostatų, susijusių su iš trečiųjų šalių įvežamų produktų patikrinimo sertifikatu pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2092/91 dėl ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir nuorodų apie tokią gamybą ant žemės ūkio ir maisto produktų 11 straipsnį, įgyvendinimo taisyklės (5) pakeičiamos šiame reglamente pateiktomis išsamiomis taisyklėmis. Todėl minėti reglamentai turėtų būti panaikinti ir pakeisti nauju reglamentu.

(11)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Ekologinės gamybos reguliavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮVADINĖS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos išsamios reikalavimus atitinkančių produktų importo ir produktų, kuriems suteikiamos lygiavertės garantijos, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 834/2007 32 ir 33 straipsniuose, importo taisyklės.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame reglamente:

1)

patikrinimo sertifikatas – vienai siuntai galiojantis patikrinimo sertifikatas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 1 dalies d punkte;

2)

patvirtinamasis dokumentas – Komisijos reglamento (EB) Nr. 889/2008 (6) 68 straipsnyje ir šio reglamento 6 straipsnyje nurodytas dokumentas, kurio pavyzdys pateiktas šio reglamento II priede;

3)

siunta – vienu ar keliais Kombinuotosios nomenklatūros kodais ženklinamų produktų kiekis, kuriam išduotas vienas patikrinimo sertifikatas ir kuris gabenamas ta pačia transporto priemone iš tos pačios trečiosios šalies;

4)

pirmasis gavėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 889/2008 2 straipsnio d dalyje;

5)

siuntos patikra – atitinkamų valstybių narių institucijų atliekama patikrinimo sertifikato, kuris turi atitikti šio reglamento 13 straipsnį, ir, kai šios institucijos mano, kad tai yra būtina, produktų, kurie turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 834/2007, Reglamento (EB) Nr. 889/2008 ir šio reglamento reikalavimus, patikra;

6)

atitinkamos valstybių narių institucijos – muitinės įstaigos arba kitos valstybių narių paskirtos institucijos;

7)

vertinimo ataskaita – nepriklausomos trečiosios šalies, atitinkančios ISO standartą 17011, arba atitinkamos kompetentingos institucijos sudaryta Reglamento (EB) Nr. 834/2007 32 straipsnio 2 dalyje ir 33 straipsnio 3 dalyje nurodyta vertinimo ataskaita, į kurią įtraukta informacija apie dokumentų peržiūras, įskaitant šio reglamento 4 straipsnio 3 dalies b punkte ir 11 straipsnio 3 dalies b punkte nurodytus apibūdinimus, apie įstaigų patikrinimus, įskaitant labai svarbių vietų patikrinimus ir tiesioginio stebėjimo būdu vykdomus patikrinimus reprezentatyviose trečiosiose šalyse.

II   ANTRAŠTINĖ DALIS

REIKALAVIMUS ATITINKANČIŲ PRODUKTŲ IMPORTAS

I   SKYRIUS

Pripažintų tikrinti atitikimą reikalavimams kontrolės įstaigų ir kontrolės institucijų sąrašas

3 straipsnis

Pripažintų tikrinti atitikimą reikalavimams kontrolės įstaigų ir kontrolės institucijų sąrašo sudarymas ir turinys

1.   Komisija sudaro kontrolės įstaigų ir kontrolės institucijų, kurios pripažįstamos tinkamomis tikrinti atitikimą reikalavimams pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 32 straipsnio 2 dalį, sąrašą. Sąrašas pateiktas šio reglamento I priede. Sąrašo sudarymo ir keitimo tvarka nustatyta šio reglamento 4, 16 ir 17 straipsniuose. Sąrašas skelbiamas internete remiantis šio reglamento 16 straipsnio 4 dalimi ir 17 straipsniu.

2.   Sąraše pateikiama visa būtina informacija apie kiekvieną kontrolės įstaigą ar instituciją, kad būtų galima patikrinti, ar produktai, pateikti į Bendrijos rinką, buvo patikrinti pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 32 straipsnio 2 dalį pripažintos kontrolės įstaigos ar institucijos, visų pirma:

a)

kontrolės įstaigos ar kontrolės institucijos pavadinimas ir adresas, įskaitant e. pašto bei interneto adresą ir jos kodo numerį;

b)

susijusios trečiosios šalys, kurios yra ir produkto kilmės šalys;

c)

kiekvienos trečiosios šalies susijusios produktų kategorijos;

d)

buvimo sąraše laikotarpis;

e)

interneto adresas, kuriuo galima rasti pagal taikomas kontrolės sistemas suskirstytų ūkio subjektų sąrašą, kuriame nurodytas jų sertifikavimo statusas, susijusios produktų kategorijos, taip pat ūkio subjektai ir produktai, kurie buvo išbraukti iš sąrašo arba kurių sertifikatas buvo panaikintas.

4 straipsnis

Prašymo įtraukti į pripažintų tikrinti atitikimą reikalavimams kontrolės įstaigų ir kontrolės institucijų sąrašą pateikimo tvarka

1.   Komisija, gavusi susijusios kontrolės įstaigos ar kontrolės institucijos atstovo prašymą įtraukti ją į sąrašą, svarsto, ar reikėtų ją pripažinti ir įtraukti į 3 straipsnyje nurodytą sąrašą. Pirmojo sąrašo sudarymo tikslais nagrinėjami tik pilnai, pagal Komisijos pagal 17 straipsnio 2 dalį nurodytą pareiškimo pavyzdį pateikti prašymai, gauti iki 2011 m. spalio 31 d. Vėlesniais kalendoriniais metais nagrinėjami tik pilnai pateikti prašymai, gauti iki kiekvienų metų spalio 31 d.

2.   Prašymą gali pateikti Bendrijoje arba trečiojoje šalyje įsisteigusios kontrolės įstaigos arba kontrolės institucijos.

3.   Prašymą sudaro techninių dokumentų rinkinys, kuriame pateikiama visa informacija, kurios reikia Komisijai, kad įsitikintų, jog visi į Bendriją ketinami eksportuoti ekologiški produktai atitinka Reglamento (EB) Nr. 834/2007 32 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas sąlygas, konkrečiai pateikiami:

a)

susijusios trečiosios šalies ar šalių kontrolės įstaigos arba kontrolės institucijos veiklos apžvalga, kurioje nurodomas tokioje veikloje dalyvaujančių ūkio subjektų skaičius ir numatomi eksportuoti į Bendriją pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 32 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas taisykles susijusios trečiosios šalies ar šalių žemės ūkio produktų ir maisto produktų rūšis ir kiekiai;

b)

išsamus aprašymas, kaip trečiojoje šalyje arba kiekvienoje iš susijusių trečiųjų šalių buvo įgyvendintos Reglamento (EB) Nr. 834/2007 II, III ir IV antraštinės dalies, taip pat Reglamento (EB) Nr. 889/2008 nuostatos.

c)

vertinimo ataskaitos, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 834/2007 32 straipsnio 2 dalies ketvirtoje pastraipoje, kopija, kuria:

i)

įrodoma, kad buvo teigiamai įvertintas kontrolės įstaigos ar kontrolės institucijos sugebėjimas laikytis Reglamento (EB) Nr. 834/2007 32 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų sąlygų;

ii)

garantuojamas Reglamento (EB) Nr. 834/2007 27 straipsnio 2, 3, 5, 6 ir 12 dalyse nurodytų reikalavimų vykdymas;

iii)

užtikrinama, kad kontrolės įstaiga ar kontrolės institucija laikosi Reglamento (EB) Nr. 889/2008 IV antraštinėje dalyje nurodytų reikalavimų ir atsargumo priemonių; ir

iv)

patvirtinama, kad ji, laikydamasi šių sąlygų ir reikalavimų, veiksmingai įgyvendino kontrolės priemones;

d)

įrodymas, kad kontrolės įstaiga ar kontrolės institucija pranešė apie savo veiklą susijusios trečiosios šalies institucijoms ir įsipareigojo laikytis susijusios trečiosios šalies institucijų jai taikomų teisinių įsipareigojimų;

e)

interneto svetainės adresas, kuriuo galima rasti pagal taikomas kontrolės sistemas suskirstytų ūkio subjektų sąrašą, taip pat informacijos centro, kuriame iškart galima gauti informaciją apie ūkio subjektų sertifikavimą, duomenis, susijusias produktų kategorijas, taip pat informaciją apie ūkio subjektus ir produktus, kurie buvo išbraukti iš sąrašo arba kurių sertifikatas buvo panaikintas;

f)

įsipareigojimas laikytis šio reglamento 5 straipsnio nuostatų;

g)

visa kita susijusios kontrolės įstaigos ar kontrolės institucijos ar Komisijos požiūriu svarbi informacija.

4.   Nagrinėdama kontrolės įstaigos ar kontrolės institucijos prašymą įtraukti ją į kontrolės įstaigų ar kontrolės institucijų sąrašą ir vėliau, kai ji jau yra įtraukta į sąrašą, Komisija gali prašyti papildomos informacijos, įskaitant vieną ar daugiau nepriklausomų ekspertų atliktų patikrinimo vietoje ataskaitų. Be to, remdamasi rizikos vertinimu ir įtariamų pažeidimų atvejais, Komisija gali organizuoti pačios paskirtų ekspertų vykdomą patikrinimą vietoje.

5.   Komisija vertina, ar 3 dalyje nurodytas techninių dokumentų rinkinys ir 4 dalyje nurodyta informacija yra teisingi, ir atitinkamai gali nuspręsti pripažinti kontrolės įstaigą ar kontrolės organizaciją ir ją įtraukti į sąrašą. Sprendimas priimamas Reglamento (EB) Nr. 834/2007 37 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

5 straipsnis

Pripažintų tikrinti atitikimą reikalavimams kontrolės įstaigų ir kontrolės institucijų sąrašo tvarkymas ir atnaujinimas

1.   Kontrolės įstaiga ar kontrolės institucija gali būti įtraukta į 3 straipsnyje nurodytą sąrašą tik tada, jei ji įvykdo šiuos įsipareigojimus:

a)

jei po to, kai kontrolės įstaiga ar kontrolės institucija buvo įtraukta į sąrašą, kaip nors pakeičiamos jos taikomos priemonės, ir apie tokius pakeitimus ji praneša Komisijai; Komisijai taip pat pranešama apie prašymus pakeisti informaciją apie 3 straipsnio 2 dalyje nurodytą kontrolės įstaigą arba kontrolės instituciją;

b)

į sąrašą įtraukta kontrolės įstaiga arba kontrolės institucija laiko ir gavusį prašymą iškart pateikia visą su jos kontrolės veikla trečiojoje šalyje susijusią informaciją; ji Komisijos skirtiems ekspertams leidžia naudotis savo biurais ir priemonėmis;

c)

iki kiekvienų metų kovo 31 d. kontrolės įstaiga arba kontrolės institucija nusiunčia Komisijai glaustą metinę ataskaitą; metinėje ataskaitoje atnaujinama 4 straipsnio 3 dalyje nurodyto techninių dokumentų rinkinio informacija; ataskaitoje visų pirma apibūdinama kontrolės įstaigos arba kontrolės institucijos trečiosiose šalyse praeitais metais vykdyta kontrolė, aptariami gauti rezultatai, pastebėti netikslumai ir pažeidimai bei taikytos taisomosios priemonės; be to, joje pateikiama naujausia vertinimo ataskaita arba atnaujinta ataskaita, kurioje pateikiami reguliarių vertinimų vietoje, stebėjimo ir daugiamečio pakartotinio vertinimo, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 834/2007, rezultatai; Komisija gali prašyti kitos, jos nuomone, reikalingos informacijos;

d)

atsižvelgdama į gautą informaciją, Komisija gali bet kuriuo laiku keisti su kontrolės įstaiga ar kontrolės institucija susijusias specifikacijas ir sustabdyti tokios įstaigos ar institucijos įtraukimą į 3 straipsnyje nurodytą sąrašą; toks pat sprendimas gali būti priimtas, jei kontrolės įstaiga ar institucija nepateikia prašytos informacijos arba atsisakė leisti vykdyti patikrinimą vietoje;

e)

kontrolės įstaiga arba kontrolės institucija suinteresuotoms šalims interneto svetainėje skelbia nuolat atnaujinamą ūkio subjektų ir patvirtintų ekologiškų produktų sąrašą.

2.   Jei Komisijai pareikalavus kontrolės įstaiga ar kontrolės institucija neatsiunčia 1 dalies c punkte nurodytos metinės ataskaitos, nelaiko arba neperduoda visos su jos techninių dokumentų rinkiniu, kontrolės sistema arba atnaujintu ūkio subjektų ir patvirtintų ekologiškų produktų sąrašu susijusios informacijos arba nesutinka leisti atlikti patikrinimo vietoje per laikotarpį, kurį Komisija nustato atsižvelgdama į problemos rimtumą (paprastai laikotarpis negali būti trumpesnis nei 30 dienų), kontrolės įstaiga arba kontrolės institucija gali būti pašalinta iš kontrolės įstaigų ir kontrolės institucijų sąrašo Reglamento (EB) Nr. 834/2007 37 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

Jei kontrolės įstaiga arba kontrolės institucija laiku nesiima tinkamų taisomųjų veiksmų, Komisija ją iš sąrašo išbraukia nedelsdama.

2   SKYRIUS

Patvirtinamieji dokumentai, pateikiami importuojant reikalavimus atitinkančius produktus

6 straipsnis

Patvirtinamieji dokumentai

1.   Patvirtinamieji dokumentai, kuriuos reikalaujama pateikti importuojant Reglamento (EB) Nr. 834/2007 32 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytus reikalavimus atitinkančius produktus, išduodami remiantis šio reglamento 17 straipsnio 2 dalimi pagal šio reglamento II priede pateiktą pavyzdį; juose turi būti pateiktos mažų mažiausiai visos pavyzdyje nurodytos sudėtinės dalys.

2.   Patvirtinamųjų dokumentų originalus išduoda kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga, jei 4 straipsnyje nurodytu sprendimu patvirtinta, kad ji gali išduoti tokius patvirtinamuosius dokumentus.

3.   Patvirtinamuosius dokumentus išduodanti institucija arba įstaiga laikosi pagal 17 straipsnio 2 dalį nustatytų taisyklių, ir Komisijos pavyzdžių, pastabų ir rekomendacijų, gaunamų kompiuterine sistema, skirta elektroniniams mainams 17 straipsnio 1 dalyje nurodytais dokumentais.

III   ANTRAŠTINĖ DALIS

PRODUKTŲ, KURIEMS SUTEIKIAMOS LYGIAVERTĖS GARANTIJOS, IMPORTAS

1   SKYRIUS

Pripažintų trečiųjų šalių sąrašas

7 straipsnis

Trečiųjų šalių sąrašo sudarymas ir turinys

1.   Remdamasi Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 2 dalimi, Komisija nustato pripažintų trečiųjų šalių sąrašą. Pripažintų šalių sąrašas pateiktas šio reglamento III priede. Sąrašo sudarymo ir keitimo tvarka nustatyta šio reglamento 8 ir 16 straipsniuose. Apie sąrašo pakeitimus skelbiama internete remiantis šio reglamento 16 straipsnio 4 dalimi ir 17 straipsniu.

2.   Sąraše pateikiama visa būtina informacija apie kiekvieną trečiąją šalį, kad būtų galima patikrinti, ar produktai, pateikti į Bendrijos rinką, buvo patikrinti taikant pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 2 dalį pripažintos trečiosios šalies kontrolės sistemą, visų pirma:

a)

susijusios produktų kategorijos;

b)

produktų kilmė;

c)

nuoroda į trečiojoje šalyje taikomus gamybos standartus;

d)

trečiosios šalies kompetentinga institucija, atsakinga už kontrolės sistemos taikymą, jos adresas, įskaitant e. pašto ir interneto adresus;

e)

trečiosios šalies kontrolės institucija arba institucijos ir (arba) kontrolės įstaiga arba įstaigos, pripažintos minėtų kompetentingų institucijų tinkamomis vykdyti kontrolę, jų adresai, įskaitant, jei būtina, jų e. pašto ir interneto adresus;

f)

trečiosios šalies institucija arba institucijos arba kontrolės įstaiga ar įstaigos, išduodančios sertifikatus importo į Bendriją tikslais, jų adresai, jų kodai, įskaitant, jei būtina, jų e. pašto ir interneto adresus;

g)

buvimo sąraše laikotarpis.

8 straipsnis

Prašymo įtraukti į trečiųjų šalių sąrašą pateikimo tvarka

1.   Gavusi susijusios trečiosios šalies atstovo prašymą, Komisija svarsto, ar įtraukti trečiąją šalį į 7 straipsnyje nurodytą sąrašą.

2.   Komisija nagrinėja prašymą įtraukti į sąrašą tik tada, jei jis atitinka toliau nurodytas išankstines sąlygas.

Prašymą įtraukti į sąrašą sudaro techninių dokumentų rinkinys, kuriame pateikiama visa informacija, kurios reikia Komisijai, kad įsitikintų, jog visi į Bendriją ketinami eksportuoti produktai atitinka Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas, konkrečiai jame:

a)

pateikta bendroji informacija apie ekologinės gamybos plėtrą trečiojoje šalyje, gaminamus produktus, dirbamą plotą, gamybos regionus, gamintojų skaičių, vykdomą maisto perdirbimą;

b)

nurodoma, kokios rūšies ekologiškus žemės ūkio produktus bei maisto produktus ir kokius jų kiekius ketinama eksportuoti į Bendriją;

c)

apibūdinami trečiojoje šalyje taikomi gamybos standartai, pateikiamas jų atitikimo Bendrijos standartams vertinimas;

d)

apibūdinama trečiojoje šalyje taikoma kontrolės sistema, įskaitant trečiųjų šalių kompetentingų institucijų vykdomą stebėjimo ir priežiūros veiklą, taip pat įvertinamas jos veiksmingumas lyginant su Bendrijoje taikoma kontrolės sistema;

e)

nurodytas interneto arba kitas adresas, kuriuo skelbiamas pagal taikomas kontrolės sistemas suskirstytų ūkio subjektų sąrašas, taip pat informacijos centras, kuriame iškart galima gauti informacijos apie ūkio subjektų sertifikavimo statusą, ir susijusios produktų kategorijos;

f)

pateikiama informacija, kurią trečioji šalis ketina įtraukti į 7 straipsnyje nurodytą sąrašą;

g)

įsipareigojama laikytis 9 straipsnio nuostatų;

h)

pateikiama visa kita trečiosios šalies ar Komisijos požiūriu svarbi informacija.

3.   Nagrinėdama šalies prašymą įtraukti ją į pripažintų trečiųjų šalių sąrašą ir vėliau, kai šalis į tokį sąrašą jau įtraukta, Komisija gali prašyti papildomos informacijos, įskaitant vieną ar daugiau nepriklausomų ekspertų atliktų patikrinimo vietoje ataskaitų. Be to, remdamasi rizikos vertinimu ir įtariamų pažeidimų atvejais, Komisija gali organizuoti pačios paskirtų ekspertų vykdomą patikrinimą vietoje.

4.   Komisija vertina, ar 2 dalyje nurodytas techninių dokumentų rinkinys ir 3 dalyje nurodyta informacija yra teisingi, ir atitinkamai gali nuspręsti pripažinti trečiąją šalį ir įtraukti ją į sąrašą. Sprendimas priimamas Reglamento (EB) Nr. 834/2007 37 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

9 straipsnis

Trečiųjų šalių sąrašo priežiūra ir atnaujinimas

1.   Komisija nagrinėja prašymą įtraukti į sąrašą tik tada, jei trečioji šalis įsipareigoja laikytis šių sąlygų:

a)

jei po to, kai trečioji šalis buvo įtraukta į priede nurodytą sąrašą, kaip nors pakeičiamos joje galiojančios priemonės arba jų įgyvendinimas, ypač šalies kontrolės sistema, ta trečioji šalis apie tai praneša Komisijai; Komisijai taip pat pranešama apie prašymus pakeisti informaciją apie 7 straipsnio 2 dalyje nurodytą trečiąją šalį;

b)

Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 2 dalyje nurodytoje metinėje ataskaitoje atnaujinama informacija apie šio reglamento 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą techninį dokumentų rinkinį; joje visų pirma apibūdinama trečiosios šalies kompetentingos institucijos vykdoma stebėjimo ir priežiūros veikla, pasiekti rezultatai ir taikyti taisomieji veiksmai;

c)

atsižvelgdama į gautą informaciją, Komisija gali bet kuriuo laiku keisti su trečiąja šalimi susijusias specifikacijas ir sustabdyti tokios šalies įtraukimą į 7 straipsnyje nurodytą sąrašą; toks pat sprendimas gali būti priimtas, jei trečioji šalis nepateikė prašytos informacijos arba nesutiko, kad būtų vykdomas patikrinimas vietoje.

2.   Jei Komisijai pareikalavus trečioji šalis nepateikia Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 2 dalyje nurodytos metinės ataskaitos, nelaiko arba neperduoda visos su jos techninių dokumentų rinkiniu arba kontrolės sistema susijusios informacijos arba Komisijai pareikalavus atlikti patikrinimą vietoje, ji nesutinka, kad tai būtų daroma, per laikotarpį, kurį Komisija nustato atsižvelgdama į problemos rimtumą (paprastai laikotarpis neturi būti trumpesnis nei 30 dienų), toji trečioji šalis gali būti išbraukta iš sąrašo Reglamento (EB) Nr. 834/2007 37 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

2   SKYRIUS

Pripažintų lygiavertiškumo nustatymo tikslais kontrolės įstaigų ir kontrolės institucijų sąrašas

10 straipsnis

Pripažintų lygiavertiškumo nustatymo tikslais kontrolės įstaigų ir kontrolės institucijų sąrašo sudarymas ir turinys

1.   Komisija sudaro kontrolės įstaigų ir kontrolės institucijų, pripažintų lygiavertiškumo nustatymo tikslais pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 3 dalį, sąrašą. Sąrašas pateiktas šio reglamento IV priede. Sąrašo sudarymo ir keitimo tvarka nustatyta šio reglamento 11, 16 ir 17 straipsniuose. Sąrašas skelbiamas internete remiantis šio reglamento 16 straipsnio 4 dalimi ir 17 straipsniu.

2.   Sąraše pateikiama visa būtina informacija apie kiekvieną kontrolės įstaigą ar instituciją, kad būtų galima patikrinti, ar produktai, pateikti į Bendrijos rinką, buvo patikrinti pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 3 dalį pripažintos kontrolės įstaigos ar institucijos, visų pirma:

a)

kontrolės įstaigos ar institucijos pavadinimas, adresas, kodas, įskaitant, jei reikalinga, e. pašto ir interneto adresą;

b)

į 7 straipsnyje numatytą sąrašą neįtrauktos trečiosios šalys, iš kurių kilę produktai;

c)

su kiekviena trečiąja šalimi susijusios produktų kategorijos;

d)

buvimo sąraše laikotarpis; ir

e)

interneto svetainės adresas, kuriuo galima rasti pagal taikomas kontrolės sistemas suskirstytų ūkio subjektų sąrašą, informacijos centro, kuriame iškart galima gauti informaciją apie ūkio subjekto sertifikavimo statusą, duomenis, susijusias produktų kategorijas, taip pat informaciją apie ūkio subjektus ir produktus, kurie buvo išbraukti iš sąrašo arba kurių sertifikatas buvo panaikintas.

3.   Nukrypstant nuo 2 dalies b punkto, iš trečiųjų šalių, kurios įtrauktos į 7 straipsnyje nurodytą pripažintų trečiųjų šalių sąrašą, kilę produktai, priklausantys tame sąraše nenurodytai kategorijai, gali būti išvardyti šiame straipsnyje numatytame sąraše.

11 straipsnis

Prašymo įtraukti į pripažintų lygiavertiškumo nustatymo tikslais kontrolės įstaigų ir kontrolės institucijų sąrašą pateikimo tvarka

1.   Tai, ar kontrolės įstaigą ar kontrolės instituciją reikėtų įtraukti į 10 straipsnyje nurodytą sąrašą, Komisija svarsto gavusi susijusios kontrolės įstaigos ar kontrolės institucijos atstovo pagal Komisijos sudarytą paraiškos pateikimo pavyzdį, kaip nurodyta 17 straipsnio 2 dalyje, pateiktą prašymą įtraukti į sąrašą. Pirmojo sąrašo sudarymo tikslais nagrinėjami tik pilnai pateikti prašymai, gauti iki 2009 m. spalio 31 d. Vėlesniais kalendoriniais metais Komisija, atsižvelgus į poreikį, sistemingai atnaujina sąrašą remdamasi pilnai pateiktais prašymais, gautais iki kiekvienų metų spalio 31 d.

2.   Prašymą gali pateikti Bendrijoje arba trečiojoje šalyje įsisteigusios kontrolės įstaigos arba kontrolės institucijos.

3.   Prašymą įtraukti į sąrašą sudaro techninių dokumentų rinkinys, kuriame pateikiama visa informacija, kurios reikia Komisijai, kad įsitikintų, jog visi į Bendriją ketinami eksportuoti produktai atitinka Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 3 dalyje nurodytas sąlygas, konkrečiai:

a)

trečiosios šalies ar trečiųjų šalių kontrolės įstaigos arba kontrolės institucijos veiklos apžvalga, kurioje nurodomas tokioje veikloje dalyvaujančių ūkio subjektų skaičius ir numatomi eksportuoti į Bendriją pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytas taisykles žemės ūkio produktų ir maisto produktų rūšys ir kiekiai;

b)

trečiojoje šalyje taikomų gamybos standartų ir kontrolės priemonių apibūdinimas, įskaitant šių standartų ir priemonių lygiavertiškumo vertinimą remiantis Reglamento (EB) Nr. 834/2007 III, IV ir V antraštinėmis dalimis ir Reglamentu (EB) Nr. 889/2008 nustatytomis susijusiomis įgyvendinimo taisyklėmis;

c)

vertinimo ataskaitos, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 3 dalyje, kopija, kuria:

i)

įrodoma, kad buvo sėkmingai įvertintas kontrolės įstaigos ar kontrolės institucijos sugebėjimas laikytis Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytų sąlygų;

ii)

patvirtinama, kad kontrolės įstaiga arba kontrolės institucija, laikydamasi šių sąlygų ir reikalavimų, veiksmingai įgyvendino kontrolės priemones; ir

iii)

įrodomas ir patvirtinamas šios dalies b pastraipoje nurodytų gamybos standartų ir kontrolės priemonių lygiavertiškumas;

d)

įrodymas, kad kontrolės įstaiga ar kontrolės institucija pranešė apie savo veiklą kiekvienos susijusios trečiosios šalies institucijoms ir įsipareigojo laikytis kiekvienos susijusios trečiosios šalies institucijų jai taikomų teisinių įsipareigojimų;

e)

interneto svetainės adresas, kuriuo galima rasti pagal taikomas kontrolės sistemas suskirstytų ūkio subjektų sąrašą, informacijos centro, kuriame iškart galima gauti informaciją apie kontrolės įstaigos ar institucijos sertifikavimo statusą, duomenys, susijusios produktų kategorijos, taip pat informacija apie ūkio subjektus ir produktus, kurie buvo išbraukti iš sąrašo arba kurių sertifikatas buvo panaikintas;

f)

įsipareigojama laikytis 12 straipsnio nuostatų;

g)

pateikiama visa kita susijusios kontrolės įstaigos ar kontrolės institucijos ar Komisijos požiūriu svarbi informacija.

4.   Nagrinėdama kontrolės įstaigos ar kontrolės institucijos prašymą įtraukti ją į sąrašą ir vėliau, kai ji jau yra įtraukta į sąrašą, Komisija gali prašyti papildomos informacijos, įskaitant vieną ar daugiau nepriklausomų ekspertų atliktų patikrinimo vietoje ataskaitų. Be to, remdamasi rizikos vertinimu ir įtariamų pažeidimų atvejais, Komisija gali organizuoti pačios paskirtų ekspertų vykdomą patikrinimą vietoje.

5.   Komisija vertina, ar 2 dalyje nurodytas techninių dokumentų rinkinys ir 3 dalyje nurodyta informacija yra teisingi, ir atitinkamai gali nuspręsti pripažinti kontrolės įstaigą ar kontrolės organizaciją ir ją įtraukti į sąrašą. Sprendimas priimamas Reglamento (EB) Nr. 834/2007 37 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

12 straipsnis

Lygiavertiškumo nustatymo tikslais pripažintų kontrolės įstaigų ir kontrolės institucijų sąrašo tvarkymas ir atnaujinimas

1.   Kontrolės įstaiga ar kontrolės institucija gali būti įtraukta į 10 straipsnyje nurodytą sąrašą tik tada, jei ji įvykdo šiuos įsipareigojimus:

a)

jei po to, kai kontrolės įstaiga ar kontrolės institucija buvo įtraukta į sąrašą, kaip nors pakeičiamos jų taikomos priemonės, ir apie tokius pakeitimus ji praneša Komisijai; Komisijai taip pat pranešama apie prašymus pakeisti informaciją apie 10 straipsnio 2 dalyje nurodytą kontrolės įstaigą arba kontrolės instituciją;

b)

iki kiekvienų metų kovo 31 d. kontrolės įstaiga arba kontrolės institucija siunčia Komisijai glaustą metinę ataskaitą. Metinėje ataskaitoje atnaujinama 11 straipsnio 3 dalyje nurodyto techninių dokumentų rinkinio informacija; joje visų pirma apibūdinama trečiosios šalies kontrolės įstaigos arba kontrolės institucijos praėjusiais metais vykdyta kontrolė, aptariami gauti rezultatai, pastebėti netikslumai bei pažeidimai ir taikytos taisomosios priemonės; joje taip pat pateikiama naujausia vertinimo ataskaita arba atnaujinta ataskaita, kurioje pateikiami reguliarių vertinimų vietoje, stebėjimo ir daugiamečio pakartotinio vertinimo, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 3 dalyje, rezultatai; Komisija gali prašyti kitos jos nuomone reikalingos informacijos;

c)

atsižvelgdama į gautą informaciją, Komisija gali bet kuriuo laiku keisti su kontrolės įstaiga ar kontrolės institucija susijusias specifikacijas ir sustabdyti tokios įstaigos ar institucijos įtraukimą į 10 straipsnyje nurodytą sąrašą; panašus sprendimas gali būti priimtas, jei kontrolės įstaiga ar kontrolės institucija nepateikia prašytos informacijos arba atsisakė leisti vykdyti patikrinimą vietoje;

d)

kontrolės įstaiga arba kontrolės institucija elektroniniu būdu suinteresuotoms šalims pateikia nuolat atnaujinamą ūkio subjektų ir patvirtintų ekologiškų produktų sąrašą.

2.   Jei Komisijai pareikalavus kontrolės įstaiga ar kontrolės institucija neatsiunčia 1 dalies b punkte nurodytos metinės ataskaitos, nelaiko arba neperduoda visos su jos techninių dokumentų rinkiniu, kontrolės sistema arba atnaujintu ūkio subjektų ir patvirtintų ekologiškų produktų sąrašu susijusios informacijos arba Komisijai pareikalavus atlikti patikrinimą vietoje, ji nesutinka, kad tai būtų daroma, per laikotarpį, kurį Komisija nustato atsižvelgdama į problemos rimtumą (paprastai laikotarpis negali būti trumpesnis nei 30 dienų), kontrolės įstaiga arba kontrolės institucija gali būti pašalinta iš kontrolės įstaigų ir kontrolės institucijų sąrašo Reglamento (EB) Nr. 834/2007 37 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

Jei kontrolės įstaiga arba kontrolės institucija laiku nesiima tinkamų taisomųjų veiksmų, Komisija ją iš sąrašo išbraukia nedelsdama.

3   SKYRIUS

Pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnį importuotų produktų išleidimas į laisvą apyvartą

13 straipsnis

Patikrinimo sertifikatas

1.   Reglamento (EB) Nr. 834/2007 1 straipsnio 2 dalyje minimi ir pagal to reglamento 33 straipsnį importuoti produktai gali būti išleisti į laisvą apyvartą Bendrijoje, jei:

a)

atitinkamoms valstybių narių institucijoms pateikiamas patikrinimo sertifikato originalas; ir

b)

atitinkamos valstybių narių institucijos patikrina siuntą ir patvirtina patikrinimo sertifikatą pagal šio straipsnio 8 dalį.

2.   Patikrinimo sertifikato originalas išduodamas pagal V priede pateiktą pavyzdį ir pastabas, laikantis 17 straipsnio 2 dalies ir šio straipsnio 3–7 dalių nuostatų. Pavyzdį, su juo pateikiamas pastabas ir 17 straipsnio 2 dalyje nurodytas rekomendacijas pateikia Komisija, pasinaudodama kompiuterine elektroninių dokumentų apsikeitimo sistema, kaip nurodyta 17 straipsnyje.

3.   Kad būtų pripažintas, patikrinimo sertifikatas turi būti išduotas:

a)

pagal 8 straipsnio 4 dalį pripažintos trečiosios šalies kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos, kuri pripažinta turinti teisę išduoti patikrinimo sertifikatą, kaip nurodyta 7 straipsnio 2 dalyje; arba

b)

trečiosios šalies kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos, nurodytos pagal 11 straipsnio 5 dalį pripažintų susijusių trečiųjų šalių sąraše.

4.   Patikrinimo sertifikatą išduodanti institucija ar įstaiga jį išduoda ir patvirtina sertifikato 15 langelyje pateiktą pareiškimą tik po to, kai ji:

a)

patikrino dokumentus, remdamasi visais susijusiais patikrinimo dokumentais, visų pirma įskaitant susijusių produktų gamybos planą, transporto ir komercinius dokumentus; ir

b)

atliko siuntos fizinį patikrinimą arba gavo tikslią eksportuotojo deklaraciją, kurioje deklaruojama, kad susijusi siunta pagaminta ir (arba) paruošta pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnį; ji atlieka šios deklaracijos rizika pagrįstą vertinimą.

Be to, kiekvienam išduodamam sertifikatui ji suteikia eilės numerį ir chronologine tvarka veda išduotų sertifikatų registrą.

5.   Patikrinimo sertifikatas sudaromas viena iš oficialių Bendrijos kalbų ir pildomas (išskyrus antspaudus ir parašus) tik didžiosiomis raidėmis arba spausdinamas.

Patikrinimo sertifikatas sudaromas viena iš valstybės narės gavėjos valstybinių kalbų. Kai reikia, atitinkamos valstybės narės institucijos gali paprašyti patikrinimo sertifikato vertimo į vieną iš savo valstybinių kalbų.

Sertifikatas negalioja, jeigu jame yra padaryta nesankcionuotų pakeitimų arba jeigu jo tekstas buvo keistas trinant.

6.   Patikrinimo sertifikatą sudaro vienas originalas.

Pirmasis gavėjas arba, kai tinka, importuotojas gali pasidaryti kopiją, kad galėtų informuoti kontrolės institucijas arba kontrolės įstaigas pagal Reglamento (EB) Nr. 889/2008 83 straipsnį. Ant visų tokių kopijų atspausdinama arba uždedamas spaudas „KOPIJA“ arba „DUBLIKATAS“.

7.   Jei produktai importuoti pagal šio reglamento 19 straipsnyje nurodytas pereinamojo laikotarpio taisykles, taikomos šios nuostatos:

a)

pagal 1 dalį pateikiant 3 dalies b punkte nurodytą patikrinimo sertifikatą, 16 langelyje įrašomas valstybės narės kompetentingos institucijos, išdavusios leidimą pagal 19 straipsnyje numatytą tvarką, pareiškimas;

b)

leidimą išdavusios valstybės narės kompetentinga institucija gali, remdamasi Reglamento (EB) Nr. 834/2007 V antraštinėje dalyje nustatytomis kontrolės priemonėmis, perduoti įgaliojimus, kad pareiškimą į 16 langelį įrašytų kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga, tikrinanti importuotoją, arba institucijos, kurias tuo tikslu paskiria valstybės narės.

c)

16 langelyje pateikti pareiškimo nereikalaujama:

i)

jei importuotojas pateikia dokumento originalą, kurį išdavė valstybės narės kompetentinga institucija, išdavusi leidimą pagal šio reglamento 19 straipsnį, ir kuriuo įrodoma, kad minėtasis leidimas galioja siuntai; arba

ii)

jei 19 straipsnyje nustatytą leidimą išdavusi valstybės narės institucija už siuntos patikrą atsakingai institucijai tiesiogiai pateikė pakankamą įrodymą, kad minėtasis leidimas galioja siuntai; ši tiesioginio informavimo tvarka nėra privaloma leidimą išdavusiai valstybei narei;

d)

dokumente, kuriuo pateikiamas c punkto i dalyje ir ii dalyje reikalaujamas įrodymas, nurodoma:

i)

importo leidimo nuorodos numeris ir data, iki kurios galioja leidimas;

ii)

importuotojo pavardė (pavadinimas) ir adresas;

iii)

trečioji kilmės šalis;

iv)

informacija apie išdavusią įstaigą arba instituciją ir, jei tai nėra ta pati įstaiga arba institucija, informacija apie trečiosios šalies kontrolės įstaigą arba instituciją;

v)

atitinkamų produktų pavadinimai.

8.   Atliekant siuntos patikrą, atitinkamos valstybės narės institucijos 17 langelyje patvirtina patikrinimo sertifikato originalą ir jį grąžina sertifikatą pateikusiam asmeniui.

9.   Gavęs siuntą, pirmasis gavėjas užpildo patikrinimo sertifikato originalo 18 langelį, tuo patvirtindamas, kad siuntos priėmimas buvo atliktas Reglamento (EB) Nr. 889/2008 34 straipsnyje nustatyta tvarka.

Tada pirmasis gavėjas, laikydamasis Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodyto reikalavimo, siunčia sertifikato originalą 11 langelyje nurodytam importuotojui, nebent reikėtų, kad sertifikatas toliau būtų gabenamas su šio straipsnio 1 dalyje nurodyta siunta.

10.   Patikrinimo sertifikatas gali būti sudaromas elektroniniu būdu; tokiu atveju naudojamas metodas, kurį kontrolės institucijoms arba kontrolės įstaigoms pateikia susijusi valstybė narė. Kompetentingos valstybių narių institucijos gali reikalauti, kad elektroninis patikrinimo sertifikatas būtų pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/93/EB (7) 2 straipsnio 2 dalyje. Visais kitais atvejais kompetentingos institucijos reikalauja elektroninio parašo, kuriuo užtikrinamas lygiavertis parašo funkcionalumas, taikant tokias pačias taisykles ir sąlygas, kaip apibrėžta Komisijos nuostatose dėl elektroninių ir skaitmeninių dokumentų, kurios nustatytos Komisijos sprendimu 2004/563/EB, Euratomas (8).

14 straipsnis

Specialios muitinės procedūros

1.   Jei iš trečiosios šalies gabenama siunta turi būti sandėliuojama muitinės sandėlyje arba yra laikinai įvežama perdirbti taikant prekių sulaikymo tvarką, kaip nustatyta Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2913/92 (9), ir jei minėtoji siunta yra vieną arba kelis kartus ruošiama, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 834/2007 2 straipsnio i dalyje, tuomet siuntai, prieš įvykdant pirmąjį jos paruošimą, taikomos šio reglamento 13 straipsnio 1 dalyje minimos priemonės.

Ruošimas gali apimti šiuos veiksmus:

a)

pakavimą arba perpakavimą; arba

b)

ženklinimą etiketėmis, kuriose informuojama apie naudotą ekologinės gamybos metodą.

Atlikus šį paruošimą, patvirtintas patikrinimo sertifikato originalas pridedamas prie siuntos ir pateikiamas atitinkamai valstybės narės institucijai, kuri patikrina, ar siuntą galimą pateikti į laisvą apyvartą.

Tai atlikus, patikrinimo sertifikato originalas, jei būtina, grąžinamas sertifikato 11 langelyje nurodytam siuntos importuotojui, taip įvykdant Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje pateiktą reikalavimą.

2.   Jei taikant prekių sulaikymo tvarką pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2913/92 iš trečiosios šalies gabenama siunta iki jos pateikimo į laisvą apyvartą Bendrijoje valstybėje narėje suskirstoma į kelias partijas, prieš atliekant tokį suskirstymą jai taikomos šio reglamento 13 straipsnio 1 dalyje minimos priemonės.

Atlikus minėtą siuntos suskirstymą į partijas, atitinkamai valstybės narės institucijai pateikiama patikrinimo sertifikato ištrauka, remiantis VI priede pateiktu pavyzdžiu ir pastabomis. Atitinkamos valstybių narių institucijos patvirtina patikrinimo sertifikato ištrauką 14 langelyje.

Kiekvienos patvirtintos patikrinimo sertifikato ištraukos kopiją kartu su patikrinimo sertifikato originalu saugo asmuo, įvardytas kaip pirmasis siuntos importuotojas ir nurodytas patikrinimo sertifikato 11 langelyje. Ant visų tokių kopijų atspausdinama arba uždedamas spaudas „KOPIJA“ arba „DUBLIKATAS“.

Siuntą suskirsčius į partijas, patvirtintas kiekvienos patvirtinimo sertifikato ištraukos originalas pridedamas prie atitinkamos partijos ir pateikiamas atitinkamai valstybės narės institucijai, kuri patikrina, ar atitinkamą partiją galima pateikti į laisvą apyvartą.

Gavęs partiją, gavėjas užpildo patikrinimo sertifikato ištraukos originalo 15 langelį ir tuo patvirtina, kad partijos priėmimas buvo atliktas taip, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 889/2008 34 straipsnyje.

Partijos gavėjas saugo patikrinimo sertifikato ištrauką ne trumpiau nei dvejus metus, kad prireikus ją galėtų patikrinti patikrinimo įstaigos ir (arba) patikrinimo institucijos.

3.   1 ir 2 dalyje nurodytos siuntos paruošimo ir suskirstymo į partijas operacijos atliekamos laikantis Reglamento (EB) Nr. 834/2007 V antraštinėje dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 889/2008 IV antraštinėje dalyje pateiktų susijusių nuostatų.

15 straipsnis

Reikalavimų neatitinkantys produktai

Nepažeidžiant jokių priemonių arba veiksmų, kurių imamasi pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 30 straipsnį ir (arba) Reglamento (EB) Nr. 889/2008 85 straipsnį, minėtojo reglamento reikalavimų neatitinkantys produktai išleidžiami į laisvą apyvartą Bendrijoje su sąlyga, kad iš etikečių, reklamos ir lydraščių būtų išbrauktos visos nuorodos apie ekologinę gamybą.

IV   ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS TAISYKLĖS

16 straipsnis

Prašymų vertinimas ir sąrašų skelbimas

1.   Komisija kartu su Ekologinės gamybos komitetu, nurodytu Reglamento (EB) Nr. 834/2007 37 straipsnio 1 dalyje (toliau – komitetas), nagrinėja prašymus, gautus pagal 4, 8 ir 11 straipsnius. Šiais tikslais komitetas nustato specialias vidaus tvarkos taisykles.

Siekdama pagalbos nagrinėjant prašymus ir tvarkant bei atnaujinant sąrašus, Komisija iš Vyriausybės ir privačių ekspertų sudaro ekspertų grupę.

2.   Komisija, gavusi prašymą ir po atitinkamų pagal specialias vidaus tvarkos taisykles surengtų konsultacijų su valstybėmis narėmis, skiria dvi valstybes nares bendrai atlikti kiekvieno gauto prašymo referento funkcijas. Prašymus valstybėms narėms Komisija paskirsto proporcingai, atsižvelgdama į kiekvienos valstybės narės balsų skaičių Ekologinės gamybos komitete. Valstybės narės, bendrai atliekančios referento funkcijas, išnagrinėja dokumentus ir informaciją, kaip nurodyta su prašymais susijusiais straipsniuose 4, 8 ir 11, ir parengia ataskaitą. Tvarkydamos ir peržiūrėdamos sąrašus, jos taip pat nagrinėja metines ataskaitas ir visą kitą su įtraukimu į sąrašus susijusią informaciją, nurodytą 5, 9 ir 12 straipsniuose.

3.   Remdamasi bendrai referento funkcijas atliekančių valstybių narių nagrinėtų prašymų rezultatais ir taikydama Reglamento (EB) Nr. 834/2007 37 straipsnio 2 dalyje nurodytą tvarką, Komisija nusprendžia, ar pripažinti trečiąsias šalis, kontrolės įstaigas ar kontrolės institucijas, ar jas įtraukti į sąrašus arba atlikti pakeitimus sąrašuose, ar joms suteikti kodus. Sprendimai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4.   Sąrašus Komisija, pasitelkdama tinkamas technines priemones, skelbia viešai, įskaitant skelbimą internete.

17 straipsnis

Bendravimas

1.   Trečiųjų šalių kompetentingos institucijos, kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos, Reglamento (EB) Nr. 834/2007 32 ir 33 straipsniuose ir šiame reglamente nurodytą informaciją Komisijai perduoda elektroniniu būdu. Tais atvejais, kai Komisija arba valstybės narės suteikia galimybę naudotis specialiomis informacijos perdavimo sistemomis, pirmiau minėtos institucijos jomis naudojasi. Komisija ir valstybės narės, siekdamos pateikti viena kitai susijusius dokumentus, taip pat naudojasi šiomis sistemomis.

2.   Prireikus, Komisija parengia ir šio straipsnio 1 dalyje nurodytoje kompiuterinėje sistemoje pateikia rekomendacijas, pavyzdžius ir klausimynus dėl Reglamento (EB) Nr. 834/2007 32 ir 33 straipsniuose ir šiame reglamente nurodytų dokumentų ir informacijos formos ir turinio. Tokias rekomendacijas, pavyzdžius ir klausimynus Komisija pritaiko ir atnaujina prieš tai atitinkamai informavusi valstybes nares ir trečiųjų šalių kompetentingas institucijas, taip pat pagal šį reglamentą pripažintas kontrolės institucijas ir kontrolės įstaigas.

3.   1 dalyje nurodyta kompiuterine sistema prireikus galima naudotis šiame reglamente nurodytiems prašymams, dokumentams ir informacijai, įskaitant pagal 19 straipsnį išduotus leidimus, kaupti.

4.   Mažiausiai trejus metus po patikrinimo arba po patikrinimo sertifikatų ar patvirtinamųjų dokumentų išdavimo trečiųjų šalių kompetentingos institucijos, kontrolės institucijos ir kontrolės įstaigos Komisijai ir valstybėms narėms sudaro sąlygas susipažinti su Reglamento (EB) Nr. 834/2007 32 ir 33 straipsniuose ir šiame reglamente, visų pirma 4, 8 ir 11 straipsniuose, nurodytais patvirtinamaisiais dokumentais.

5.   Kai Reglamento (EB) Nr. 834/2007 32 ir 33 straipsniuose arba jo išsamiose taikymo taisyklėse numatytam dokumentui ar tvarkai patvirtinti reikia įgalioto asmens parašo arba sutikimo viename arba keliuose tos tvarkos taikymo etapų, įdiegtos kompiuterinės tokių dokumentų mainų sistemos turi sudaryti galimybę nedviprasmiškai identifikuoti kiekvieną asmenį ir suteikti pakankamas garantijas, kad dokumentų turinys, įskaitant nuostatas dėl atskirų nustatytos tvarkos taikymo etapų, nebus pakeistas, laikantis Bendrijos teisės aktų, visų pirma Komisijos sprendimo 2004/563/EB, Euratomas.

V   ANTRAŠTINĖ DALIS

GALUTINĖS IR PEREINAMOJO LAIKOTARPIO TAISYKLĖS

18 straipsnis

Trečiųjų šalių sąrašui taikomos pereinamojo laikotarpio taisyklės

Iki 2009 m. sausio 1 d. pagal Reglamento (EB) Nr. 345/2008 2 straipsnį pateikti trečiųjų šalių prašymai įtraukti į sąrašą laikomi prašymais pagal šio reglamento 8 straipsnį.

Į pirmąjį pripažintų šalių sąrašą įtraukiamos Argentina, Australija, Kosta Rika, Indija, Izraelis, Naujoji Zelandija ir Šveicarija. Jame nenurodomi šio reglamento 7 straipsnio 2 dalies f punkte nurodyti kodai. Šie kodai įtraukiami iki 2010 m. liepos 1 d., atnaujinus sąrašą pagal 17 straipsnio 2 dalį.

19 straipsnis

Produktų, kurių kilmės šalis nėra nurodyta trečiųjų šalių sąraše, lygiaverčiam importui taikomos pereinamojo laikotarpio taisyklės

1.   Remdamasi Reglamento (EB) Nr. 834/2007 40 straipsniu, valstybės narės kompetentinga institucija gali leisti tos valstybės narės importuotojams, pranešusiems apie savo veiklą pagal to reglamento 28 straipsnį, rinkai pateikti produktus, importuotus iš trečiųjų šalių, neįtrauktų į to reglamento 33 straipsnio 2 dalyje nurodytą sąrašą, su sąlyga, kad tokie importuotojai pateikia tinkamą įrodymą, jog įvykdytos to reglamento 33 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytos sąlygos.

Jei tokiems importuotojams ar kokiam kitam susijusiam asmeniui pateikus tokius įrodymus valstybė narė mano, kad tokios sąlygos nebėra tenkinamos, ji leidimą panaikina.

Leidimai galioja ne ilgiau kaip 24 mėnesius nuo pirmojo kontrolės įstaigų ir institucijų, pripažintų pagal šio reglamento 10 straipsnį, sąrašo paskelbimo.

Kartu su importuojamu produktu pateikiamas 13 straipsnyje nurodytas patikrinimo sertifikatas, išduotas kontrolės institucijos ar kontrolės įstaigos, kuriai leidimą išduodančiosios valstybės narės kompetentinga institucija leido išduoti patikrinimo sertifikatą. Sertifikato originalas gabenamas kartu su prekėmis iki pirmojo gavėjo. Po to importuotojas privalo saugoti šį sertifikatą ne trumpiau kaip dvejus metus, kad prireikus galėtų jį pateikti kontrolės įstaigai ar tam tikrais atvejais kontrolės institucijai.

2.   Kiekviena valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie leidimus, išduotus remiantis šiuo straipsniu, įskaitant informaciją apie susijusius gamybos standartus ir kontrolės tvarką.

3.   Valstybės narės prašymu arba Komisijos iniciatyva pagal šį straipsnį išduotą leidimą išnagrinėja Ekologinės gamybos komitetas. Jeigu nagrinėjant leidimą paaiškėja, kad nesilaikoma Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytų sąlygų, Komisija reikalauja, kad leidimą išdavusi valstybė narė jį panaikintų.

4.   Praėjus 12 mėnesių po pirmojo 11 straipsnio 5 dalyje nurodyto kontrolės įstaigų ir kontrolės institucijų sąrašo paskelbimo valstybės narės nebegali išduoti šio straipsnio 1 dalyje nurodytų leidimų, išskyrus atvejus, jei importuojami produktai yra prekės, kurių gamybą trečiojoje šalyje kontroliavo į sąrašą, sudarytą remiantis 10 straipsniu, neįtraukta kontrolės įstaiga ar kontrolės institucija.

5.   Nuo 2013 m. sausio 1 d. valstybės narės 1 dalyje nurodytų leidimų nebeišduoda.

6.   Leidimas prekiauti iš trečiosios šalies importuotais produktais, kurį iki 2008 m. gruodžio 31 d. importuotojui pagal Reglamento (EEB) Nr. 2092/91 11 straipsnio 6 dalį išdavė valstybės narės kompetentinga institucija, galioja ne ilgiau kaip iki 2009 m. gruodžio 31 d.

20 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentai (EB) Nr. 345/2008 ir (EB) Nr. 605/2008 panaikinami.

Nuorodos į panaikintus reglamentus laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal VII priede pateiktą atitikmenų lentelę.

21 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2009 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 8 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 189, 2007 7 20, p. 1.

(2)  OL L 108, 2008 4 18, p. 8.

(3)  OL L 114, 2002 4 30, p. 132.

(4)  OL L 114, 2002 4 30, p. 1.

(5)  OL L 166, 2008 6 27, p. 3.

(6)  OL L 250, 2008 9 18, p. 1.

(7)  OL L 13, 2000 1 19, p. 12.

(8)  OL L 251, 2004 7 27, p. 9.

(9)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.


I PRIEDAS

ATITIKIMĄ REIKALAVIMAMS TIKRINANČIŲ KONTROLĖS ĮSTAIGŲ IR KONTROLĖS INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS IR SUSIJUSIOS SPECIFIKACIJOS, NURODYTOS 3 STRAIPSNYJE


II PRIEDAS

Image


III PRIEDAS

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SĄRAŠAS IR 7 STRAIPSNYJE NURODYTOS SUSIJUSIOS SPECIFIKACIJOS

ARGENTINA

1.   Produkto kategorijos:

a)

gyvi ar neperdirbti žemės ūkio produktai ir augalinė dauginamoji medžiaga bei auginimui skirtos sėklos, išskyrus:

gyvūnus ir gyvulininkystės produktus, kurie paženklinti arba kuriuos ketinama paženklinti nuorodomis dėl pereinamojo laikotarpio;

b)

maistui skirti perdirbti žemės ūkio produktai, išskyrus:

gyvulininkystės produktus, kurie paženklinti arba kuriuos ketinama paženklinti nuorodomis dėl pereinamojo laikotarpio.

2.   Kilmė: Argentinoje išauginti 1 punkto a papunktyje nurodytos kategorijos produktai ir ekologiškai išauginti 1 punkto b papunktyje nurodytos kategorijos produktų ingredientai.

3.   Gamybos standartai: Ley 25.127 sobre „Producción ecológica, biológica y orgánica“.

4.   Kompetentingos institucijos pavadinimas: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar

5.   Kontrolės įstaigos:

Food SAFEty SA, www.foodsafety.com.ar

Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL (Argencert), www.argencert.com

Letis SA, www.letis.com.ar

Organización Internacional Agropecuaria (OIA), www.oia.com.ar

6.   Sertifikatus išduodančios institucijos: kaip nurodyta 5 punkte.

7.   Įtraukimo laikotarpis: iki 2013 m. birželio 30 d.

AUSTRALIJA

1.   Produkto kategorijos:

a)

neperdirbti augalininkystės produktai ir augalinė dauginamoji medžiaga bei auginimui skirtos sėklos;

b)

žmonių maistui skirtiems produktams, kurių sudėtyje iš esmės yra vienas ar daugiau augalinės kilmės ingredientų.

2.   Kilmė: Australijoje išauginti 1 punkto a papunktyje nurodytos kategorijos produktai ir 1 punkto b papunktyje nurodytos kategorijos produktuose esantys ekologiški ingredientai.

3.   Gamybos standartai: National standard for organic and bio-dynamic produce.

4.   Kompetentingos institucijos pavadinimas: Australian Quarantine and Inspection Service AQIS, www.aqis.gov.au

5.   Kontrolės įstaigos ir institucijos:

Australian Certified Organic Pty. Ltd., www.australianorganic.com.au

Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS), www.aqis.gov.au

Bio-dynamic Research Institute (BDRI), www.demeter.org.au

National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA), www.nasaa.com.au

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC), www.organicfoodchain.com.au

6.   Sertifikatus išduodančios įstaigos ir institucijos: kaip nurodyta 5 punkte.

7.   Įtraukimo laikotarpis: iki 2013 m. birželio 30 d.

KOSTA RIKA

1.   Produkto kategorijos:

a)

neperdirbti augalininkystės produktai ir augalinė dauginamoji medžiaga bei auginimui skirtos sėklos;

b)

maistui skirti perdirbti žemės ūkio produktai.

2.   Kilmė: Kosta Rikoje pagaminti 1 dalies a punkte nurodytos kategorijos produktai ir 1 dalies b punkte nurodytos kategorijos produktų ekologiški ingredientai.

3.   Gamybos standartai: Reglamento sobre la agricultura orgánica

4.   Kompetentinga institucija: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm

5.   Kontrolės įstaigos:

BCS Oko-Garantie, www.bcs-oeko.com

Eco-LOGICA, www.eco-logica.com

6.   Sertifikatus išduodanti institucija: Ministerio de Agricultura y Ganadería.

7.   Įtraukimo laikotarpis: iki 2011 m. birželio 30 d.

INDIJA

1.   Produkto kategorijos:

a)

neperdirbti augalininkystės produktai ir augalinė dauginamoji medžiaga bei auginimui skirtos sėklos;

b)

maistui skirti perdirbti žemės ūkio produktai, kurių sudėtyje iš esmės yra vienas ar daugiau augalinės kilmės ingredientų.

2.   Kilmė: Indijoje išauginti 1 punkto a papunktyje nurodytos kategorijos produktai ir 1 punkto b papunktyje nurodytos kategorijos produktuose esantys ekologiški ingredientai.

3.   Gamybos standartai: National Programme for Organic Production

4.   Kompetentinga institucija: Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, www.apeda.com/organic

5.   Kontrolės įstaigos ir institucijos:

APOF Organic Certification Agency (AOCA), www.aoca.in

Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd, www.bureauveritas.co.in

Control Union Certifications, www.controlunion.com

Ecocert SA (India Branch Office), www.ecocert.in

IMO Control Private Limited, www.imo.ch

Indian Organic Certification Agency (Indocert), www.indocert.org

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd, www.laconindia.com

Natural Organic Certification Association, www.nocaindia.com

OneCert Asia Agri Certification private Limited, www.onecertasia.in

SGS India Pvt. Ltd, www.in.sgs.com

Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA), www.organicuttarakhand.org/products_certification.htm

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA), http://www.rajasthankrishi.gov.in/Departments/SeedCert/index_eng.asp

6.   Sertifikatus išduodančios įstaigos ir institucijos: kaip nurodyta 5 punkte.

7.   Įtraukimo laikotarpis:

IZRAELIS

1.   Produkto kategorijos:

a)

neperdirbti augalininkystės produktai ir augalinė dauginamoji medžiaga bei auginimui skirtos sėklos;

b)

maistui skirti perdirbti žemės ūkio produktai, kurių sudėtyje iš esmės yra vienas ar daugiau augalinės kilmės ingredientų.

2.   Kilmė: Izraelyje išauginti arba į Izraelį importuoti 1 punkto a papunktyje nurodytos kategorijos produktai ir ekologiškai išauginti 1 punkto b papunktyje nurodytos kategorijos produktų ingredientai:

iš Bendrijos,

arba iš trečiosios šalies, kurioje taikoma sistema, pripažinta lygiaverte pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 2 dalies nuostatas.

3.   Gamybos standartai: National Standard for organically grown plants and their products

4.   Kompetentinga institucija: Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

5.   Kontrolės įstaigos ir institucijos:

AGRIOR Ltd.-Organic Inspection & Certification, www.agrior.co.il

IQC Institute of Quality & Control, www.iqc.co.il

Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

Skal Israel Inspection & Certification, www.skal.co.il

6.   Sertifikatus išduodančios įstaigos ir institucijos: kaip nurodyta 5 punkte.

7.   Įtraukimo laikotarpis: iki 2013 m. birželio 30 d.

ŠVEICARIJA

1.   Produkto kategorijos: gyvi ar neperdirbti žemės ūkio produktai ir augalinė dauginamoji medžiaga, maistui ir pašarams skirti perdirbti žemės ūkio produktai ir auginimui skirtos sėklos, išskyrus:

pertvarkymo laikotarpiu pagamintus produktus ir produktus, kurių sudėtyje yra pereinamuoju laikotarpiu pagaminto žemės ūkio kilmės ingrediento.

2.   Kilmė: Produktai ir ekologiškai pagaminti ingredientai produktuose, kurie buvo pagaminti Šveicarijoje arba į ją importuoti:

iš Bendrijos,

arba iš trečiosios šalies, kurią Šveicarija pripažino kaip trečiąją šalį, kurioje produktai buvo pagaminti ir tikrinami pagal taisykles, lygiavertes Šveicarijos teisės aktuose nurodytoms taisyklėms.

3.   Gamybos standartai: Potvarkis dėl ekologiško ūkininkavimo ir ekologiškai pagamintų produktų ir maisto produktų ženklinimo

4.   Kompetentinga institucija: Federal Office for Agriculture FOAG, http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=en

5.   Kontrolės įstaigos:

Bio Test Agro (BTA), www.bio-test-agro.ch

bio.inspecta AG, www.bio-inspecta.ch

Institut für Marktökologie (IMO); www.imo.ch

ProCert SAFEty AG, www.procert.ch

6.   Sertifikatus išduodančios institucijos: kaip nurodyta 5 punkte.

7.   Įtraukimo laikotarpis: iki 2013 m. birželio 30 d.

NAUJOJI ZELANDIJA

1.   Produkto kategorijos:

a)

gyvi ar neperdirbti žemės ūkio produktai ir augalinė dauginamoji medžiaga bei auginimui skirtos sėklos, išskyrus:

gyvūnus ir gyvulininkystės produktus, kurie paženklinti arba kuriuos ketinama paženklinti nuorodomis dėl pereinamojo laikotarpio,

akvakultūros produktus;

b)

maistui skirti perdirbti žemės ūkio produktai, išskyrus:

gyvulininkystės produktus, kurie paženklinti arba kuriuos ketinama paženklinti nuorodomis dėl pereinamojo laikotarpio,

produktus, kuriuose yra akvakultūros produktų.

2.   Kilmė: Naujojoje Zelandijoje išauginti 1 punkto a papunktyje nurodytos kategorijos produktai ir ekologiški išauginti 1 punkto b papunktyje nurodytos kategorijos produktų ingredientai, arba minėti produktai ir ingredientai, importuoti į Naująją Zelandiją iš:

Bendrijos,

arba iš trečiosios šalies, kurioje taikoma sistema, pripažinta lygiaverte pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 2 dalies nuostatas,

arba iš trečiosios šalies, kurios gamybos taisyklės ir kontrolės sistema, remiantis šios šalies kompetentingų institucijų pagal MAF nustatytas nuostatas pateiktomis garantijomis ir informacija, yra pripažintos atitinkančiomis MAF Oficialią ekologinio maisto garantijų programą, su sąlyga, kad importuojami tik ekologiški Naujojoje Zelandijoje paruošti ingredientai, sudarantys ne daugiau kaip 5 % 1 punkto b papunktyje nurodyto augalinės kilmės produkto.

3.   Gamybos standartai: NZFSA Technical Rules for Organic Production

4.   Kompetentinga institucija: New Zealand Food SAFEty Authority NZFSA, http://www.nzfsa.govt.nz/organics/

5.   Kontrolės įstaigos:

AsureQuality, www.organiccertification.co.nz

BIO-GRO New Zealand, www.bio-gro.co.nz

6.   Sertifikatus išduodanti institucija: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) – New Zealand Food SAFEty Authority (NZFSA).

7.   Įtraukimo laikotarpis: iki 2011 m. birželio 30 d.


IV PRIEDAS

LYGIAVERTIŠKUMO NUSTATYMO TIKSLAIS SUDARYTAS KONTROLĖS ĮSTAIGŲ IR KONTROLĖS INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS IR SUSIJUSIOS SPECIFIKACIJOS, NURODYTOS 10 STRAIPSNYJE


V PRIEDAS

PATIKRINIMO SERTIFIKATO PAVYZDYS

išduodamas ekologiškai pagamintų produktų importui į Europos bendriją ir nurodytas 13 straipsnyje

Nustatomas sertifikato pavyzdys taikomas

tekstui,

formatui, vieno viengubo lapo,

langelių išdėstymui ir matmenims.

Image

Image

Image


VI PRIEDAS

PATIKRINIMO SERTIFIKATO IŠTRAUKOS PAVYZDYS

nurodytas 14 straipsnyje

Nustatomas ištraukos pavyzdys taikomas:

tekstui,

formatui,

langelių išdėstymui ir matmenims.

Image

Image


VII PRIEDAS

Atitikmenų lentelė, minima 20 straipsnyje

Reglamentas (EB) Nr. 345/2008

Reglamentas (EB) Nr. 605/2008

Šis reglamentas

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnis

1 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio įvadinė dalis ir 1 punktas

2 straipsnio įvadinė dalis ir 1 punktas

 

2 straipsnio 2 punktas

 

2 straipsnio 2 punktas

2 straipsnio 3 punktas

 

2 straipsnio 3 punktas

2 straipsnio 4 punktas

 

2 straipsnio 4 punktas

 

2 straipsnio 5 punktas

2 straipsnio 5 punktas

3 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

1 straipsnis

7 straipsnis

2 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 2 dalis

8 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 3 dalis

8 straipsnio 3 dalis

2 straipsnio 4 dalis

8 straipsnio 3 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis

8 straipsnio 4 dalis

2 straipsnio 5 dalis

 

9 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 6 dalis

 

9 straipsnio 3 dalis ir 4 dalis

10 straipsnis

11 straipsnis

12 straipsnis

3 ir 4 straipsniai

13 straipsnis

5 straipsnis

14 straipsnis

6 straipsnis

15 straipsnis

16 straipsnis

17 straipsnis

7 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 2 dalis

18 straipsnis

19 straipsnis

3 straipsnis

8 straipsnis

20 straipsnis

4 straipsnis

9 straipsnis

21 straipsnis

II priedas

I priedas

II priedas

I priedas

III priedas

IV priedas

I priedas

V priedas

II priedas

VI priedas

III priedas

IV priedas

VII priedas


Top