EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1137

2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1137/2008 dėl kai kurių teisės aktų, kuriems taikoma Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, nuostatų, susijusių su reguliavimo procedūra su tikrinimu, suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB. Suderinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu. Pirmoji dalis

OJ L 311, 21.11.2008, p. 1–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 144 - 197

In force. Latest consolidated version: 20/04/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1137/oj

21.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 311/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1137/2008

2008 m. spalio 22 d.

dėl kai kurių teisės aktų, kuriems taikoma Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, nuostatų, susijusių su reguliavimo procedūra su tikrinimu, suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB

Suderinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu. Pirmoji dalis

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 40 straipsnį ir 47 straipsnio 1 dalį bei 2 dalies pirmą ir trečią sakinius, 55 straipsnį, 71 straipsnį, 80 straipsnio 2 dalį, 95 ir 100 straipsnius, 137 straipsnio 2 dalį, 156 straipsnį, 175 straipsnio 1 dalį ir 285 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Europos centrinio banko nuomonę (2),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (3),

kadangi:

(1)

1999 m. birželio 28 d. Sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (4), buvo iš dalies pakeistas Tarybos sprendimu 2006/512/EB (5), kuriuo buvo įvesta reguliavimo procedūra su tikrinimu patvirtinti bendro pobūdžio priemones, skirtas neesminėms pagrindinio dokumento, priimto laikantis Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos, nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, išbraukiant kai kurias tokias nuostatas arba įrašant naujas neesmines nuostatas.

(2)

Pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą (6) dėl Sprendimo 2006/512/EB, kad reguliavimo procedūra su tikrinimu galėtų būti taikoma jau įsigaliojusiems dokumentams, priimtiems laikantis Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos, šie dokumentai turi būti suderinti laikantis taikomos tvarkos.

(3)

Kadangi šiuo tikslu padaryti teisės aktų pakeitimai susiję tik su komiteto procedūra, todėl direktyvų pataisų valstybės narės neturi perkelti į nacionalinę teisę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Teisės aktai, kurių sąrašas yra pateiktas priede, pagal minėtą priedą derinami su Sprendimu 1999/468/EB su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB.

2 straipsnis

Nuorodos į priede pateiktų teisės aktų nuostatas yra laikomos nuorodomis į šias nuostatas, suderintas šiuo reglamentu.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2008 m. spalio 22 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-P. JOUYET


(1)  OL C 224, 2008 8 30, p. 35.

(2)  OL C 117, 2008 5 14, p. 1.

(3)  2008 m. birželio 18 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimas.

(4)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(5)  OL L 200, 2006 7 22, p. 11.

(6)  OL C 255, 2006 10 21, p. 1.


PRIEDAS

1.   ŽEMĖS ŪKIS

1.1.   1999 m. vasario 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/4/EB dėl kavos ir cikorijos ekstraktų  (1)

Dėl Direktyvos 1999/4/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus šią direktyvą derinti su maisto produktams taikomomis Bendrijos bendrosiomis nuostatomis. Kadangi yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 1999/4/EB nuostatoms iš dalies keisti, šios priemonės turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Direktyva 1999/4/EB iš dalies keičiama taip:

1)

4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

Sprendimą suderinti šią direktyvą su maisto produktams taikomomis Bendrijos bendrosiomis nuostatomis priima Komisija. Ši priemonė, skirta neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, tvirtinama laikantis 5 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

2)

5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

1.   Komisijai padeda Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas, įsteigtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002 58 straipsnį (2).

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

1.2.   2000 m. birželio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/36/EB dėl žmonėms vartoti skirtų kakavos ir šokolado produktų  (3)

Dėl Direktyvos 2000/36/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus patvirtinti jos įgyvendinimui būtinas priemones. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2000/36/EB nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Direktyva 2000/36/EB iš dalies keičiama taip:

1)

5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Laikantis 6 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu, tvirtinamos šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, inter alia, ją papildant, būtinos įgyvendinti šią direktyvą:

priemonės šiai direktyvai suderinti su Bendrijos bendrosiomis nuostatomis, taikomomis maisto produktams,

priemonės I priedo B dalies 2 punkte bei I priedo C ir D dalyse išdėstytoms nuostatoms suderinti su technikos pažanga.“;

2)

6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

1.   Komisijai padeda Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas, įsteigtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002 58 straipsnį (4).

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

2.   UŽIMTUMAS

2.1.   1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo  (5)

Dėl Direktyvos 89/391/EEB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus atlikti grynai techninio pobūdžio atskirų direktyvų, numatytų Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje, pakeitimus, dėl to, kad priimtos direktyvos techninio suderinimo ir standartizavimo srityje, taip pat dėl to, kad padaryta techninė pažanga, pakeistos tarptautinės taisyklės arba specifikacijos ir sukaupta žinių. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms nurodytų atskirų direktyvų nuostatoms iš dalies pakeisti, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Jeigu dėl neišvengiamų skubos priežasčių negali būti laikomasi įprastų reguliavimo procedūros su tikrinimu terminų, Komisijai turi būti leidžiama taikyti Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 6 dalyje nustatytą skubos procedūrą, priimant grynai techninio pobūdžio pakeitimus.

Todėl Direktyvos 89/391/EEB 17 straipsnis pakeičiamas taip:

„17 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Priimant 16 straipsnio 1 dalyje numatytų atskirų direktyvų techninio pobūdžio pakeitimus, Komisijai padeda komitetas, kad būtų atsižvelgiama:

a)

direktyvų techninio suderinimo ir standartizavimo srityje priėmimą;

b)

techninę pažangą, tarptautinių taisyklių ir specifikacijų pakeitimus bei naujus duomenis.

Šios priemonės, skirtos neesminėms atskirų direktyvų nuostatoms iš dalies pakeisti, tvirtinamos laikantis 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu. Dėl neišvengiamų skubos priežasčių Komisija gali taikyti 3 dalyje nurodytą skubos procedūrą.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1, 2, 4 bei 6 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

2.2.   1992 m. kovo 31 d. Tarybos direktyva 92/29/EEB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, skirtų gerinti medicininį gydymą laivuose  (6)

Dėl Direktyvos 92/29/EEB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus atlikti grynai techninio pobūdžio jos priedų pakeitimus, atsižvelgiant į techninę pažangą ar tarptautinių taisyklių arba specifikacijų pasikeitimus bei naujus šios srities duomenis. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 92/29/EEB nuostatoms iš dalies pakeisti, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Jeigu dėl neišvengiamų skubos priežasčių negali būti laikomasi įprastų reguliavimo procedūros su tikrinimu terminų, Komisijai turi būti leidžiama taikyti Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 6 dalyje nustatytą skubos procedūrą, priimant grynai techninio pobūdžio pakeitimus.

Todėl Direktyvos 92/29/EEB 8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda komitetas, siekiant tik techniškai pritaikyti šios direktyvos priedus, atsižvelgiant į techninę pažangą arba tarptautinių taisyklių arba vartojimo instrukcijų pasikeitimus bei naujus šios srities duomenis.

Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, tvirtinamos laikantis 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu. Dėl neišvengiamų skubos priežasčių Komisija gali taikyti 3 dalyje nustatytą skubos procedūrą.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1, 2, 4 bei 6 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

2.3.   2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/44/EB dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizinių veiksnių (vibracijos) keliama rizika darbuotojams (šešioliktoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)  (7)

Dėl Direktyvos 2002/44/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus atlikti grynai techninio pobūdžio jos priedų pakeitimus, atsižvelgiant į priimtas direktyvas, kuriomis techniškai suderinami ir standartizuojami darbo priemonių ir (arba) darbo vietų projektavimas, statyba, gamyba ar konstravimas, taip pat į techninę pažangą, tinkamiausių suderintų Europos standartų ar specifikacijų pasikeitimus ir naujus duomenis mechaninės vibracijos srityje. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 2002/44/EB nuostatoms iš dalies pakeisti, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Jeigu dėl neišvengiamų skubos priežasčių negali būti laikomasi įprastų reguliavimo procedūros su tikrinimu terminų, Komisijai turi būti leidžiama taikyti Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 6 dalyje nustatytą skubos procedūrą, priimant grynai techninio pobūdžio pakeitimus.

Todėl Direktyvos 2002/44/EB 11 ir 12 straipsniai pakeičiami taip:

„11 straipsnis

Techniniai pakeitimai

Tik techninio pobūdžio šios direktyvos priedo pakeitimus priima Komisija, atsižvelgdama į:

a)

priimtas direktyvas, kuriomis techniškai suderinamas ir standartizuojamas darbo priemonių ir (arba) darbo vietų projektavimas, statyba, gamyba ar konstravimas;

b)

technikos pažangą, tinkamiausių suderintų Europos standartų ar techninių sąlygų pasikeitimus ir naujus duomenis mechaninės vibracijos srityje.

Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, patvirtinamos laikantis 12 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu. Dėl neišvengiamų skubos priežasčių Komisijai turi būti leidžiama taikyti 12 straipsnio 3 dalyje nustatytą skubos procedūrą.

12 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai talkina Direktyvos 89/391/EEB 17 straipsnio 1 dalyje nurodytas komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalių ir 7 straipsnio nuostatos, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1, 2, 4 bei 6 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

2.4.   2003 m. vasario 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/10/EB dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizinių veiksnių (triukšmo) keliama rizika darbuotojams (septynioliktoji atskira direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)  (8)

Dėl Direktyvos 2003/10/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus atlikti grynai techninio pobūdžio pakeitimus, atsižvelgiant į priimtas direktyvas, kuriomis techniškai suderinami ir standartizuojami darbo priemonių ir (arba) darbo vietų projektavimas, statyba, gamyba ar konstravimas, taip pat į techninę pažangą, tinkamiausių suderintų Europos standartų ar specifikacijų pasikeitimus ir naujus duomenis triukšmo srityje. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 2003/10/EB nuostatoms iš dalies pakeisti, jos turi būti patvirtintos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Jeigu dėl neišvengiamų skubos priežasčių negali būti laikomasi įprastų reguliavimo procedūros su tikrinimu terminų, Komisijai turi būti leidžiama taikyti Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 6 dalyje nustatytą skubos procedūrą, priimant grynai techninio pobūdžio pakeitimus.

Todėl Direktyvos 2003/10/EB 12 ir 13 straipsniai pakeičiami taip:

„12 straipsnis

Techniniai pakeitimai

Grynai techninio pobūdžio pakeitimus priima Komisija, atsižvelgdama į:

a)

priimtas direktyvas, kuriomis techniškai suderinami ir standartizuojami darbo priemonių ir (arba) darbo vietų projektavimas, statyba, gamyba ar konstravimas;

b)

techninę pažangą ir tinkamiausių suderintų Europos standartų ar specifikacijų pasikeitimus bei naujus duomenis triukšmo srityje.

Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, tvirtinamos laikantis 13 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu. Dėl neišvengiamų skubos priežasčių Komisija gali taikyti 13 straipsnio 3 dalyje nustatytą skubos procedūrą.

13 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Direktyvos 89/391/EEB 17 straipsnio 1 dalyje nurodytas komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalių ir 7 straipsnio nuostatos, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1, 2, 4 bei 6 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

2.5.   2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/40/EB dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizikinių veiksnių (elektromagnetinių laukų) keliama rizika darbuotojams (aštuonioliktoji atskira direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)  (9)

Dėl Direktyvos 2004/40/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus atlikti grynai techninio pobūdžio jos priedų pakeitimus, atsižvelgiant į priimtas direktyvas, kuriomis techniškai suderinami ir standartizuojami darbo priemonių ir (arba) darbo vietų projektavimas, statyba, gamyba ar konstravimas, atsižvelgiant į techninę pažangą, tinkamiausių suderintų Europos standartų ar specifikacijų pasikeitimus ir naujus mokslinius duomenis elektromagnetinių laukų srityje. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 2004/40/EB nuostatoms iš dalies pakeisti, jos turi būti patvirtintos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Jeigu dėl neišvengiamų skubos priežasčių negali būti laikomasi įprastų reguliavimo procedūros su tikrinimu terminų, Komisijai turi būti leidžiama taikyti Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 6 dalyje nustatytą skubos procedūrą, priimant grynai techninio pobūdžio pakeitimus.

Todėl Direktyva 2004/40/EB iš dalies keičiama taip:

1)

10 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Grynai techninio pobūdžio priedo pakeitimus priima Komisija, atsižvelgdama į:

a)

priimtas direktyvas, kuriomis techniškai suderinami ir standartizuojami darbo įrenginiai ir (arba) darbo vietų projektavimas, statyba, gamyba ar konstravimas;

b)

techninę pažangą, tinkamiausių suderintų Europos standartų ar specifikacijų pasikeitimus ir naujus mokslinius duomenis elektromagnetinių laukų srityje.

Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, tvirtinamos laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu. Dėl neišvengiamų skubos priežasčių Komisija gali taikyti 11 straipsnio 3 dalyje nustatytą skubos procedūrą.“;

2)

11 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1, 2, 4 bei 6 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

2.6.   2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/25/EB dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizikinių veiksnių (dirbtinės optinės spinduliuotės) keliama rizika darbuotojams (19-oji atskira direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)  (10)

Dėl Direktyvos 2006/25/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus atlikti grynai techninio pobūdžio jos priedų pakeitimus, atsižvelgiant į priimtas direktyvas, kuriomis techniškai suderinami ir standartizuojami darbo priemonių ir (arba) darbo vietų projektavimas, statyba, gamyba ar konstravimas, atsižvelgiant į techninę pažangą, tinkamiausių suderintų Europos standartų ar specifikacijų pasikeitimus ir naujus mokslinius duomenis apie optinės spinduliuotės veikimą darbo vietoje. Kadangi yra šios priemonės bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 2006/25/EB nuostatoms iš dalies pakeisti, jos turi būti patvirtintos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Jeigu dėl neišvengiamų skubos priežasčių negali būti laikomasi įprastų reguliavimo procedūros su tikrinimu terminų, Komisijai turi būti leidžiama taikyti Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 6 dalyje nustatytą skubos procedūrą, priimant grynai techninio pobūdžio pakeitimus.

Todėl Direktyva 2006/25/EB iš dalies keičiama taip:

1)

10 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Grynai techninio pobūdžio priedų pakeitimus priima Komisija, atsižvelgdama į:

a)

priimtas direktyvas, kuriomis techniškai suderinami ir standartizuojami darbo priemonių ir (arba) darbo vietų projektavimas, statyba, gamyba ar konstravimas;

b)

techninę pažangą, tinkamiausių suderintų Europos standartų ar tarptautinių specifikacijų pasikeitimus ir naujus mokslo duomenis apie optinės spinduliuotės veikimą darbo vietoje.

Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, tvirtinamos laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu. Dėl neišvengiamų skubos priežasčių Komisija gali taikyti 11 straipsnio 3 dalyje nustatytą skubos procedūrą.“;

2)

11 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1, 2, 4 bei 6 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

3.   ĮMONĖS

3.1.   1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/767/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su bendromis nuostatomis dėl slėgio indų ir jų tikrinimo metodų, suderinimo  (11)

Dėl Direktyvos 76/767/EEB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus derinti su technikos pažanga jos priedus ir tas atskirų direktyvų nuostatas, kurios konkrečiai nurodytos kiekvienoje iš tų direktyvų. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 76/767/EEB bei atskirų direktyvų nuostatoms iš dalies pakeisti, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Direktyva 1976/767/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

17 straipsnio 2 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

valstybė narė perduoda kitoms valstybėms narėms dokumentus, kuriuose pateikiamas indo aprašymas, ir dokumentus, kuriais pagrindžiamas prašymas taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą, kartu pateikdama visų atliktų bandymų rezultatus; valstybės narės gali per keturis mėnesius sutikti arba prieštarauti, pateikti pastabas, klausimus, papildomus reikalavimus, prašymus atlikti tolesnius bandymus arba savo pageidavimu perduoti šį klausimą 20 straipsnio 1 dalyje paminėtam komitetui išnagrinėti. Dokumentų nuorašai siunčiami Komisijai. Tokia korespondencija yra konfidenciali.“;

2)

18 straipsnis pakeičiamas taip:

„18 straipsnis

Komisija su technikos pažanga suderina šios direktyvos I ir II priedus bei tas atskirų direktyvų nuostatas, kurios konkrečiai nurodytos kiekvienoje iš tų direktyvų. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos ir atskirų direktyvų nuostatoms iš dalies pakeisti, tvirtinamos laikantis 20 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

3)

20 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

b)

3 dalis išbraukiama.

3.2.   1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais, suderinimo  (12)

Dėl Direktyvos 76/769/EEB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus šios direktyvos priedus derinti su technikos pažanga. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 76/769/EEB nuostatoms iš dalies pakeisti, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Jeigu dėl neišvengiamų skubos priežasčių, pavyzdžiui, esant skubiam poreikiui sugriežtinti pavojingų medžiagų pardavimo arba naudojimo apribojimus, negali būti laikomasi įprastų reguliavimo procedūros su tikrinimu terminų, Komisijai turėtų būti sudaryta galimybė taikyti Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 6 dalyje numatytą skubos procedūrą.

Todėl Direktyva 76/769/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

2a straipsnis pakeičiamas taip:

„2a straipsnis

Komisija gali derinti šios direktyvos priedus su technikos pažanga dėl medžiagų ir preparatų, kuriems taikoma ši direktyva. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, tvirtinamos laikantis 2b straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu. Dėl neišvengiamų skubos priežasčių Komisija gali taikyti 2b straipsnio 3 dalyje minimą skubos procedūrą.“;

2)

Įterpiamas toks straipsnis:

„2b straipsnis

1.   Komisijai padeda Tarybos direktyvos 67/548/EEB 29 straipsnio 1 dalimi įsteigtas komitetas (13).

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1, 2, 4 ir 6 dalys bei 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3.3.   1994 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/25/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su pramoginiais laivais, suderinimo  (14)

Dėl Direktyvos 94/25/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus padaryti pakeitimus, kurie būtini atsižvelgiant į techninių žinių raidą ir naujus mokslinius įrodymus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 94/25/EB nuostatoms iš dalies keisti, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Direktyva 94/25/EB iš dalies keičiama taip:

1)

6a straipsnis pakeičiamas taip:

„6a straipsnis

Komisija gali padaryti I.B.2 priedo ir I.C.1 priedo pakeitimus, kurie yra reikalingi atsižvelgiant į techninių žinių pokyčius ir naujus mokslinius įrodymus, išskyrus tiesioginius arba netiesioginius teršalų išmetimo ar triukšmo skleidimo vertės bei Froude skaičiaus ir p. d. koeficientų vertės pakeitimus. Tokie pakeitimai gali apimti etalonines kuro rūšis bei standartus, kurie bus naudojami bandymams teršalų išmetimui ir triukšmo skleidimui nustatyti.

Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, tvirtinamos laikantis 6b straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

2)

įterpiamas šis straipsnis:

„6b straipsnis

1.   Komisijai padeda 6 straipsnio 3 dalimi įkurtas Komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

3.4.   1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/73/EB dėl dviejų komponentų tekstilės pluoštų mišinių tam tikrų kiekybinės analizės metodų  (15)

Dėl Direktyvos 96/73/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus patvirtinti priemones, būtinas direktyvos II priede numatytiems kiekybinės analizės metodams derinti su technikos pažanga. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Direktyvos 96/73/EB 5 ir 6 straipsniai pakeičiami taip:

„5 straipsnis

Komisija II priede numatytus kiekybinės analizės metodus suderina su technikos pažanga. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, tvirtinamos laikantis 6 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

6 straipsnis

1.   Komisijai padeda Tekstilės pavadinimų ir ženklinimo direktyvų komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

3.5.   1999 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų derinimo  (16)

Dėl Direktyvos 1999/45/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus šios direktyvos priedus derinti su technikos pažanga. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 1999/45/EB nuostatoms iš dalies keisti, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Direktyva 1999/45/EB iš dalies keičiama taip:

1)

10 straipsnio 3 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Nukrypstant nuo šio straipsnio 2 dalies 2.4, 2.5 ir 2.6 punktų, Komisija gali nustatyti tam tikrų preparatų, kurie pagal 7 straipsnį klasifikuojami kaip pavojingi, aplinkosauginio ženklinimo nuostatų arba specialiųjų aplinkosauginio ženklinimo nuostatų išimtis, jeigu galima parodyti, kad taip bus sumažintas poveikis aplinkai. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti ją papildant, tvirtinamos laikantis 20a straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

2)

12 straipsnio 4 dalies antras sakinys pakeičiamas taip:

„Tam tikrais atvejais Komisija gali nuspręsti vadovaudamasi V priedo nuostatomis. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti ją papildant, tvirtinamos laikantis 20a straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

3)

19 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Komisija sprendimą priima laikydamasi 20a straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros.“;

4)

20 straipsnis pakeičiamas taip:

„20 straipsnis

Komisija šios direktyvos priedus suderina su technikos pažanga. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, tvirtinamos laikantis 20a straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

5)

įterpiamas šis straipsnis:

„20a straipsnis

1.   Komisijai padeda Tarybos direktyvos 67/548/EEB 29 straipsnio 1 dalimi įsteigtas komitetas (17).

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3.6.   2002 m. kovo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/24/EB dėl dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo  (18)

Dėl Direktyvos 2002/24/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus jos priedus arba atskirų direktyvų, nurodytų jos I priede, nuostatas derinti su technikos pažanga. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 2002/24/EB ar atskirų direktyvų nuostatoms iš dalies keisti, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Direktyva 2002/24/EB iš dalies keičiama taip:

1)

17 straipsnis pakeičiamas taip:

„17 straipsnis

Komisija šios direktyvos priedus arba atskirų direktyvų, nurodytų šios direktyvos I priede, nuostatas gali derinti su technikos pažanga. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos ar atskirų direktyvų nuostatoms iš dalies keisti, tvirtinamos laikantis 18 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

2)

18 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

b)

3 dalis išbraukiama.

3.7.   2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/37/EB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirtų techninių mazgų tipo patvirtinimo  (19)

Dėl Direktyvos 2003/37/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus derinti jos priedus, derinti atskirų direktyvų technines nuostatas ir papildyti atskiras direktyvas nuostatomis, susijusiomis su atskirų techninių mazgų EB tipo patvirtinimu. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 2003/37/EB nuostatoms iš dalies keisti, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Direktyva 2003/37/EB iš dalies keičiama taip:

1)

19 straipsnis keičiamas taip:

a)

1 pastraipoje įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„1.   Šias priemones, skirtas iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, kurios būtinos įgyvendinti šią direktyvą ir kurios susijusias su toliau išdėstytais dalykais, patvirtina Komisija pagal 20 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

b)

2 dalis keičiama taip:

„2.   Komisija pritaiko šios direktyvos priedus, jei pagal Sprendimą 97/836/EB pradedami taikyti nauji reglamentai arba esamų reglamentų, kuriuos pripažino Bendrija, pakeitimai. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, tvirtinamos laikantis 20 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

2)

20 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

3.8.   2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/22/EB dėl matavimo priemonių  (20)

Dėl Direktyvos 2004/22/EB: Komisija gali imtis visų tinkamų priemonių iš dalies keisdama šios direktyvos atskiruosius matavimo priemonių priedus (MI-001–MI-010). Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 2004/22/EB nuostatoms iš dalies keisti, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Direktyva 2004/22/EB iš dalies keičiama taip:

1)

15 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

b)

4 dalis išbraukiama;

2)

16 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Komisija, valstybei narei paprašius, arba savo iniciatyva, gali imtis visų atitinkamų priemonių iš dalies pakeisti atskiruosius matavimo priemonių priedus (MI-001–MI-010) dėl:

a)

didžiausios leidžiamosios paklaidos (DLP) ir tikslumo klasės;

b)

norminių veikimo sąlygų;

c)

ribinių pokyčio verčių;

d)

trikdžių.

Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, tvirtinamos laikantis 15 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“

4.   APLINKA

4.1.   1975 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyva 76/160/EEB dėl maudyklų kokybės  (21)

Dėl Direktyvos 76/160/EEB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus priede nustatytų parametrų G ir I vertes bei analizės metodus derinti su technikos pažanga. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 76/160/EEB nuostatoms iš dalies keisti, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Direktyva 76/160/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Komisija patvirtina pakeitimus, kurie yra būtini šios direktyvos priede nustatytų parametrų G ir I vertėms bei analizės metodams derinti su technikos pažanga.

Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, tvirtinamos laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

2)

11 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

b)

3 dalis išbraukiama.

4.2.   1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 91/271/EEB dėl miesto nuotėkų valymo  (22)

Dėl Direktyvos 91/271/EEB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus iš dalies keisti šios direktyvos I priedo A, B ir C dalyse nustatytus reikalavimus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 91/271/EEB nuostatoms iš dalies keisti, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Direktyva 91/271/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

3 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Šio straipsnio 1 dalyje aprašytos nuotėkų surinkimo sistemos atitinka I priedo A dalies reikalavimus. Komisija gali iš dalies keisti šiuos reikalavimus. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, tvirtinamos laikantis 18 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

2)

4 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Išleidžiamos iš šio straipsnio 1 ir 2 dalyse aprašytų miesto nuotėkų valymo įrenginių nuotėkos atitinka I priedo B dalies reikalavimus. Komisija gali iš dalies keisti šiuos reikalavimus. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, tvirtinamos laikantis 18 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

3)

5 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Išleidžiamos iš šio straipsnio 2 dalyje aprašytų miesto nuotėkų valymo įrenginių nuotėkos atitinka I priedo B dalies reikalavimus. Komisija gali iš dalies keisti šiuos reikalavimus. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, tvirtinamos laikantis 18 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

4)

8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Komisija išnagrinėja tą prašymą ir imasi atitinkamų priemonių laikydamasi 18 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros.“;

b)

5 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Tokiais atvejais valstybės narės iš anksto pateikia Komisijai atitinkamus dokumentus. Komisija išanalizuoja atvejį ir imasi atitinkamų priemonių laikydamasi 18 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros.“;

5)

11 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Taisyklės ir (arba) konkretūs leidimai atitinka I priedo C dalies reikalavimus. Komisija gali iš dalies keisti šiuos reikalavimus. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, tvirtinamos laikantis 18 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

6)

12 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Iš anksto nustatytose taisyklėse ir (arba) konkrečiuose leidimuose dėl nuotėkų, išleidžiamų iš miesto nuotėkų valymo įrenginių, kurie yra išduodami pagal šio straipsnio 2 dalį nuo 2 000 iki 10 000 g. e. turinčioms aglomeracijoms tuo atveju, kai nuotėkos yra išleidžiamos į gėlo vandens telkinius ir estuarijas, ir aglomeracijoms, turinčioms 10 000 g. e. arba daugiau visais išleidžiamųjų vandenų atvejais, yra nurodomos sąlygos, kurių laikantis būtų laikomasi ir I priedo B dalies atitinkamų reikalavimų. Komisija gali iš dalies keisti tuos reikalavimus. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, tvirtinamos laikantis 18 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

7)

15 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Komisija gali formuluoti stebėsenos gaires, minimas šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, laikydamasi 18 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros.“;

8)

17 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Komisija ataskaitų apie nacionalines programas metodus ir formas nustato laikydamasi 18 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros. Bet kokie tų metodų ir formų pakeitimai priimami, laikantis tos procedūros.“;

9)

18 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

4.3.   1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyva 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių  (23)

Dėl Direktyvos 91/676/EEB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus priedus derinti arba papildyti atsižvelgiant į technikos ir mokslo pažangą. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 91/676/EEB nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Direktyva 91/676/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

7 ir 8 straipsniai pakeičiami taip:

„7 straipsnis

Komisija gali rengti 5 ir 6 straipsniuose minimos stebėsenos gaires laikydamasi 9 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros.

8 straipsnis

Komisija šios direktyvos priedus gali suderinti su mokslo ir technikos pažanga.

Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, tvirtinamos laikantis 9 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

2)

9 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

3)

III priedo 2 punkto trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Jeigu valstybė narė leidžia kitokį kiekį nei numatyta antros pastraipos b punkte, ji turi pranešti Komisijai, kuri pagrįstumą tiria laikydamasi 9 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros.“

4.4.   1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/63/EB dėl lakiųjų organinių junginių išskyrimo į aplinką laikant benziną ir tiekiant jį iš terminalų į degalines kontrolės  (24)

Dėl Direktyvos 94/63/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus patikslinti šios direktyvos IV priede nustatytus iš apačios pripildomų talpyklų techninius reikalavimus bei priedus, išskyrus II priedo 2 punkte nustatytas ribines vertes, derinti su technikos pažanga. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 94/63/EB nuostatoms iš dalies keisti, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Direktyva 94/63/EB iš dalies keičiama taip:

1)

4 straipsnio 1 dalies šešta pastraipa pakeičiama taip:

„Visuose terminaluose, kuriuose yra autocisternų pripildymo įrenginiai, turi būti bent viena platforma, atitinkanti IV priede nustatytus iš apačios pripildomų talpyklų techninius reikalavimus. Komisija reguliariai peržiūri šiuos techninius reikalavimus ir, jeigu reikia, juos keičia. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, tvirtinamos laikantis 8 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

2)

7 straipsnis pakeičiamas taip:

„7 straipsnis

Derinimas su technikos pažanga

Išskyrus II priedo 2 punkte nustatytas ribines vertes, Komisija gali suderinti šios direktyvos priedus su technikos pažanga. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, tvirtinamos laikantis 8 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

3)

8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

b)

3 dalis išbraukiama.

4.5.   1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos direktyva 96/82/EB dėl didelių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės  (25)

Dėl Direktyvos 96/82/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus II ir VI priedus derinti su technikos pažanga ir nustatyti suderintus kriterijus, pagal kuriuos valstybių narių kompetentingos institucijos priima sprendimus, kad objekto būklė negali kelti stambios avarijos pavojaus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 96/82/EB nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Direktyva 96/82/EB iš dalies keičiama taip:

1)

9 straipsnio 6 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Komisija nustato suderintus kriterijus, pagal kuriuos kompetentinga institucija priima sprendimą, kad objekto būklė negali kelti stambios avarijos pavojaus, kaip apibrėžta a punkte. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, tvirtinamos laikantis 22 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

2)

15 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Kai tik 14 straipsnyje nurodyta informacija yra surenkama, valstybės narės informuoja Komisiją apie savo tyrimo rezultatus ir rekomendacijas, naudodamos pranešimų anketas, kurios yra nustatomos ir keičiamos laikantis 22 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros.

Valstybės narės gali atidėti informacijos teikimą tik tam, kad būtų užbaigti teisiniai procesai, kuriems toks informacijos pateikimas gali turėti įtakos.“;

3)

21 straipsnis pakeičiamas taip:

„21 straipsnis

Komiteto įgaliojimai

1.   Komisija 9 straipsnio 6 dalies b punkte ir II–VI prieduose numatytus kriterijus suderina su technikos pažanga.

Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, tvirtinamos laikantis 22 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

2.   Priemonė, reikalinga 15 straipsnio 2 dalyje nurodytai pranešimų anketai parengti, tvirtinama laikantis 22 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros.“;

4)

22 straipsnis pakeičiamas taip:

„22 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

4.6.   1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų  (26)

Dėl Direktyvos 1999/31/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus jos priedus derinti su mokslo ir technikos pažanga bei patvirtinti priemones dėl kontrolės, mėginių ėmimo ir tyrimo metodų standartizavimo. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 1999/31/EB nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Direktyva 1999/31/EB iš dalies keičiama taip:

1)

16 straipsnis pakeičiamas taip:

„16 straipsnis

Komiteto procedūra

Priemones, reikalingas šios direktyvos priedams su mokslo ir technikos pažanga derinti, ir nustatyti atliekų sąvartynų kontrolės, mėginių ėmimo ir tyrimo metodų standartizavimą priima Komisija, padedant pagal Direktyvos 2006/12/EB 18 straipsnį įkurtam Komitetui. Šios priemonės, skirtos šios direktyvos neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, ją papildant, tvirtinamos laikantis 17 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu. Todėl II priedo atžvilgiu Komitetas atsižvelgia į bendrus II priede nustatytus analizės ir priėmimo kriterijus bei bendrą tvarką, ir kiekvienai sąvartynų klasei, įskaitant, prireikus, specifines kiekvienos klasės sąvartynų rūšis ir požemines saugyklas, nustato specifinius kriterijus ir (arba) analizės metodus bei ribines vertes.

Komisija pagal 17 straipsnio 2 dalyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu priima ir, jei būtina, iš dalies keičia nuostatas dėl 5, 7 ir 11 straipsniuose minėtų statistinių duomenų suderinimo ir reguliaraus perdavimo.“;

2)

17 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

4.7.   1999 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/94/EB dėl vartotojų galimybės gauti informaciją apie degalų taupymą ir išmetamųjų CO2 dujų kiekį parduodant naujus keleivinius automobilius  (27)

Dėl Direktyvos 1999/94/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus derinti direktyvos priedus. Kadangi yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, šios priemonės turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Direktyva 1999/94/EB iš dalies keičiama taip:

1)

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

1.   Komisija, pasitarusi su vartotojų organizacijomis bei kitomis suinteresuotosiomis šalimis, patvirtina priemones, kurios reikalingos suderinti priedus su šia direktyva ir kurios skirtos iš dalies pakeisti neesmines jos nuostatas pagal 10 straipsnio 3 dalyje nustatytą reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Kiekviena valstybė narė, norėdama prisidėti prie šio proceso, iki 2003 m. gruodžio 31 d. perduoda Komisijai ataskaitą apie šios direktyvos nuostatų veiksmingumą nuo 2001 m. sausio 18 d. iki 2002 m. gruodžio 31 d. Ataskaitos forma nustatoma ne vėliau kaip iki 2001 m. sausio 18 d. laikantis 10 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros.

2.   Be 1 dalyje minimų priemonių, Komisija imasi priemonių, kurių tikslas:

a)

vėlesnis 3 straipsnyje minėtos kortelės formato nustatymas pritaikant I priedą;

b)

vėlesnis 4 straipsnyje paminėto vadovo reikalavimų nustatymas, siekiant suklasifikuoti naujų automobilių modelius ir sudaryti konkrečių grupių sąrašus pagal CO2 emisiją ir sunaudojamus degalus, įskaitant sąrašą, kuriame būtų nurodyti ekonomiškiausi naujų automobilių modeliai;

c)

rekomendacijų rengimas, kad 6 straipsnio pirmoje pastraipoje reklaminės literatūros principus būtų galima taikyti kitoms priemonėms ir medžiagai.

Pirmos pastraipos a punkte minimos priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, tvirtinamos laikantis 10 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Pirmos pastraipos b ir c punktuose minimos priemonės tvirtinamos laikantis 10 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros.“;

2)

10 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

4.8.   2000 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/76/EB dėl atliekų deginimo  (28)

Dėl Direktyvos 2000/76/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus nustatyti reikalavimų, susijusių su tam tikrų periodiškų matavimų dažnumo sumažinimo, kriterijus, nustatyti dieną, nuo kurios turi būti nuolat matuojamos tam tikros į orą išmetamų teršalų ribinės vertės, 10, 11 bei 13 straipsnius ir I bei III priedus siekiant suderinti su technikos pažanga arba naujais duomenimis, susijusiais su teršalų išmetimo mažinimo įtaka sveikatai, ir suderinti II priedo 2.1 punkto lenteles. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 2000/76/EB nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti tvirtinamos pagal Sprendime 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Direktyva 2000/76/EB iš dalies keičiama taip:

1)

11 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

7 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„7.   Leidime kompetentinga institucija gali nurodyti, jog ji leidžia sumažinti sunkiųjų metalų periodiškų matavimų dažnumą nuo dviejų kartų per metus iki vieno karto per dvejus metus ir dioksinų bei furanų – nuo dviejų iki vieno karto per metus, jei deginant išsiskiriančių išmetamųjų teršalų kiekis sudaro mažiau kaip 50 % jų ribinių verčių, nustatytų atitinkamai remiantis II arba V priedo nuostatomis, ir kad buvo nustatyti reikalavimų, kurių būtina laikytis, kriterijai. Komisija patvirtina priemones, nustatančias šiuos kriterijus, remdamasi bent jau antros pastraipos a ir d punktais. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, tvirtinamos laikantis 17 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

b)

13 dalis pakeičiama taip:

„13.   Vos tik Bendrijai gavus informaciją apie atitinkamus matavimo būdus, Komisija nustato datą, nuo kurios, laikantis III priedo nuostatų, turi būti atliekami nuolatiniai į orą išmetamų sunkiųjų metalų, dioksinų ir furanų ribinių verčių matavimai. Ši priemonė, skirta neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti ją papildant, tvirtinama laikantis 17 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

2)

16 straipsnis pakeičiamas taip:

„16 straipsnis

Derinimas su technikos pažanga ar naujais duomenimis

Komisija patvirtina priemones, skirtas iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, derinančias 10, 11 ir 13 straipsnius bei I ir III priedus su technikos pažanga arba naujais duomenimis, susijusiais su teršalų išmetimo mažinimo įtaka sveikatai, laikantis 17 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

3)

17 straipsnis pakeičiamas taip:

„17 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

4.

II priedo II.2.1 punkto pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Tuo atveju, jei Direktyvoje 2001/80/EB yra nustatytos arba remiantis būsimais Bendrijos teisės aktais didelėms deginimo įmonėms bus nustatytos griežtesnės išmetamųjų teršalų ribinės vertės, šios išmetamųjų teršalų ribinės vertės pakeis toliau nurodytose lentelėse gamykloms ir teršalams nustatytas ribines vertes (Cproc). Tokiu atveju Komisija šias lenteles suderina su griežtesnėmis išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, nedelsiant tvirtinamos laikantis 17 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“

4.9.   2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo  (29)

Dėl Direktyvos 2002/49/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus I priedo 3 punktą ir šios direktyvos II bei III priedus derinti su technikos ir mokslo pažanga bei nustatyti bendruosius įvertinimo metodus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 2002/49/EB nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Direktyva 2002/49/EB iš dalies keičiama taip:

1)

6 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Komisija, atsižvelgusi į II priedo pataisymą, įteisina bendruosius įvertinimo metodus Ldvn ir Lnakties nustatyti. šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, tvirtinamos laikantis 13 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu. Tol, kol bus patvirtinti šie metodai, valstybės narės gali taikyti pagal II priedo nuostatas pataisytus ir jų teisės aktuose nustatytus įvertinimo metodus. Tokiu atveju valstybės narės privalo įrodyti, kad taikant tokius metodus gaunami rezultatai prilygsta gaunamiems taikant II priedo 2.2 punkte nurodytus metodus.“;

2)

12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

Derinimas su technine ir mokslo pažanga

Komisija šios direktyvos I priedo 3 punktą ir II bei III priedus suderina su technikos ir mokslo pažanga. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, tvirtinamos laikantis 13 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

3)

3 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

4)

III priedo įžanginės formuluotės antras sakinys pakeičiamas taip:

„Tokiais dozės–pojūčio santykiais, kurie bus pateikti būsimose šio priedo pataisose, laikantis 13 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu, bus apibrėžti:“.

4.10.   2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo  (30)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 1830/2003: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus įdiegti ir suderinti unikalių identifikatorių GMO sudarymo ir priskyrimo sistemą. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms nuostatoms pakeisti, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1830/2003 iš dalies keičiamas taip:

1)

8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

Unikalūs identifikatoriai

Komisija:

a)

prieš taikydama 1–7 straipsnius įdiegia unikalių identifikatorių GMO sudarymo ir priskyrimo sistemą;

b)

reikiamai pritaiko a punkte nurodytą sistemą.

Pirmoje pastraipoje numatytos priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti jį papildant, tvirtinamos laikantis 10 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu. Tai darant atsižvelgiama į tarptautinių institucijų plėtrą.“;

2)

10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

b)

4 dalis išbraukiama.

4.11.   2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/42/EB dėl lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikruose dažuose, lakuose ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktuose, išmetamų kiekių ribojimo  (31)

Dėl Direktyvos 2004/42/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus šios direktyvos III priedą derinti su technikos pažanga. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 2004/42/EB nuostatoms iš dalies pakeisti, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Direktyva 2004/42/EB iš dalies keičiama taip:

1)

11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

Derinimas su technikos pažanga

Komisija derina III priedą atsižvelgdama į technikos pažangą. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, tvirtinamos laikantis 12 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

2)

12 straipsnio 3 pastraipa pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

4.12.   2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų  (32)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 842/2006: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus nustatyti standartinius nutekėjimo patikrinimo reikalavimus, nustatyti mokymo programų ir sertifikavimo būtiniausius reikalavimus bei abipusio pripažinimo sąlygas ir patvirtinti papildomus ženklinimo reikalavimus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Reglamento (EB) Nr. 842/2006 nuostatas, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 842/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:

„7.   Komisija nustato kiekvieno 1 dalyje nurodyto įrenginio standartinius nutekėjimo patikrinimo reikalavimus. Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, tvirtinamos laikantis 12 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

2)

5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Komisija, remdamasi iš valstybių narių gauta informacija ir konsultuodamasi su atitinkamų sektorių specialistais, nustato tiek įmonių, tiek atitinkamo jų personalo, dalyvaujančių įrengiant, eksploatuojant 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą įrangą ir sistemas ar atliekant jų techninę priežiūrą, taip pat personalo, dalyvaujančio 3 ir 4 straipsniuose numatytoje veikloje, mokymo programų ir sertifikavimo būtiniausius reikalavimus ir abipusio pripažinimo sąlygas. Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, tvirtinamos laikantis 12 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

3)

7 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Naudotinos etiketės forma nustatoma laikantis 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros.

Prireikus patvirtinami papildomi ženklinimo reikalavimai, nenumatyti 1 dalyje. Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, tvirtinamos laikantis 12 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Prieš pateikdama pasiūlymą 12 straipsnio 1 dalyje nurodytam komitetui Komisija persvarsto, ar verta į etiketes įtraukti papildomą aplinkosaugos informaciją, įskaitant globalinio šiltėjimo potencialą, tinkamai atsižvelgdama į esamas ženklinimo schemas, kurios jau taikomos 2 dalyje nurodytiems produktams ir įrangai.“;

4)

12 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

4.13.   2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/44/EB dėl gėlojo vandens, kuriam reikalinga apsauga arba kurį reikia gerinti, kad jame galėtų gyventi žuvys, kokybės  (33)

Dėl Direktyvos 2006/44/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus šios direktyvos I priede nustatytų parametrų G vertes bei analizės metodus derinti su technikos ir mokslo pažanga. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 2006/44/EB nuostatoms iš dalies keisti, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Direktyva 2006/44/EB iš dalies keičiama taip:

1)

12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

Komisija patvirtina priemones, kurios būtinos šios direktyvos I priede nustatytų parametrų G vertėms bei analizės metodams derinti su technikos ir mokslo pažanga. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, tvirtinamos laikantis 13 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

2)

13 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

b)

3 dalis išbraukiama.

4.14.   2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/113/EB dėl vandenų, kuriuose veisiasi vėžiagyviai, kokybės  (34)

Dėl Direktyvos 2006/113/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus I priede nustatytų parametrų G vertėms bei analizės metodams derinti su technikos ir mokslo pažanga. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 2006/113/EB nuostatoms iš dalies pakeisti, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Direktyvos 2006/113/EB 12 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

„12 straipsnis

Komisija, padedama pagal Direktyvos 2006/44/EB 13 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto, priima priemones, būtinas šios direktyvos I priede nustatytų parametrų G vertėms bei analizės metodams derinti su technikos ir mokslo pažanga. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, tvirtinamos laikantis Direktyvos 2006/44/EB 13 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“

5.   EUROSTATAS

5.1.   1993 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 696/93 dėl statistinių vienetų gamybos sistemai stebėti ir analizuoti Bendrijoje  (35)

Dėl Reglamento (EEB) Nr. 696/93: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus šio reglamento priedus derinti su ekonomikos ir technikos pažanga. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Reglamento (EEB) Nr. 696/93 nuostatoms iš dalies pakeisti, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EEB) Nr. 696/93 iš dalies keičiamas taip:

1)

5 ir 6 straipsniai pakeičiami taip:

„5 straipsnis

Pasibaigus 4 straipsnyje nurodytam pereinamajam laikotarpiui, Komisija, laikydamasi 7 straipsnio 2 dalyje numatytos tvarkos, gali leisti valstybei narei naudoti kitus gamybos sistemos statistinius vienetus.

6 straipsnis

Komisija priima šio reglamento įgyvendinimo priemones, be kita ko, priemones, kurios skirtos suderinti su ekonomikos ir technikos pažanga, visų pirma priede nurodytus su gamybos sistema susijusius statistinius vienetus, taikomus kriterijus ir sąvokų apibrėžimus. Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies keisti, tvirtinamos laikantis 7 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

2)

7 straipsnis pakeičiamas taip:

„7 straipsnis

1.   Komisijai padeda Statistikos programų komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

5.2.   1995 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 95/57/EB dėl statistinės informacijos turizmo srityje rinkimo  (36)

Dėl Direktyvos 95/57/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus nustatyti duomenų rinkimo charakteristikų apibrėžimus ir bet kuriuos tokių duomenų rinkimo charakteristikų sąrašo pataisymus, patvirtinti būtinus minimalius tikslumo reikalavimus, kuriuos turi atitikti duomenų rinkimo rezultatai, bei procedūras, užtikrinančias vienodą sisteminių paklaidų apdorojimą, ir patvirtinti išsamias surinktos informacijos tvarkymo valstybėse narėse taisykles. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 95/57/EB nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Direktyva 95/57/EB iš dalies keičiama taip:

1)

3 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Duomenų rinkimo charakteristikų apibrėžimus ir bet kuriuos duomenų rinkimo charakteristikų sąrašo pataisymus nustato Komisija. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, ją papildant, tvirtinamos laikantis 12 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

2)

4 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Statistinės informacijos rinkimas, kiek tai įmanoma, turi užtikrinti, kad rezultatai atitiktų būtinus minimalius tikslumo reikalavimus. Reikalavimus ir procedūras, užtikrinančias vienodą sisteminių paklaidų apdorojimą, nustato Komisija. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, papildant ją, tvirtinamos laikantis 12 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu. Nustatant minimalius tikslumo reikalavimus, ypatingas dėmesys kreipiamas į nakvynių skaičių valstybės mastu per metus.“;

3)

6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

Duomenų apdorojimas

Valstybės narės pagal 3 straipsnį surinktą informaciją apdoroja remdamosi 4 straipsnio nuostatose nurodytais tikslumo reikalavimais bei Komisijos patvirtintomis išsamiomis taisyklėmis. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, papildant ją, tvirtinamos laikantis 12 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu. Regionų lygmuo sutampa su Europos Bendrijų Statistikos biuro teritorinių vienetų nomenklatūroje (NUTS) nurodytu regioniniu suskirstymu.“;

4)

7 straipsnio 3 dalyje žodžiai „12 straipsnyje“ pakeičiami žodžiais „12 straipsnio 1 dalyje.“;

5)

9 straipsnyje žodžiai „12 straipsnyje“ pakeičiami žodžiais „12 straipsnio 1 dalyje.“;

6)

11 straipsnis papildomas šiomis pastraipomis:

„Su 3, 4 ir 6 straipsniais susijusios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, ją papildant, tvirtinamos laikantis 12 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Su 7 ir 9 straipsniais susijusios priemonės tvirtinamos laikantis 12 straipsnio 1 dalyje nustatytos procedūros.“;

7)

12 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

5.3.   2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo  (37)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 1059/2003: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus keisti NUTS klasifikatoriuje esančius administracinius vienetus, nukrypti nuo kai kuriems neadministraciniams vienetams nustatytų gyventojų skaičiaus ribų, keisti NUTS 3 lygio klasifikatoriuje nurodytus mažesnius administracinius vienetus ir keisti NUTS klasifikatorių. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Reglamento (EB) Nr. 1059/2003 nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   NUTS klasifikatoriuje naudojami esami administraciniai vienetai yra pateikti II priede. Priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti ir suderinti su II priedu, tvirtinamos laikantis 7 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

b)

5 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Tačiau dėl tam tikrų geografinių, socialinių ekonominių, kultūrinių ar aplinkosauginių priežasčių gali būti nukrypstama nuo šių kai kuriems neadministraciniams vienetams, ypač saloms ir atokiausiems regionams, nustatytų ribų. Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti, papildant jį, tvirtinamos laikantis 7 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

2)

4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti ir suderinti su III priedu, tvirtinamos laikantis 7 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

3)

5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

4 dalies pirmasis sakinys pakeičiamas taip:

„4.   NUTS klasifikatoriaus pakeitimai priimami antroje kalendorinių metų pusėje, ne dažniau nei kas trejus metus, remiantis 3 straipsnyje nustatytais kriterijais. Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti, tvirtinamos laikantis 7 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

b)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Atlikus NUTS klasifikatoriaus pakeitimą, suinteresuota valstybė narė perduoda Komisijai naujo regioninio suskirstymo laiko eilutę, ja pakeisdama anksčiau siųstus duomenis. Laiko eilutės sąrašą ir jos trukmę pateikia Komisija, atsižvelgdama į jų įgyvendinamumą. Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti, papildant jį, tvirtinamos laikantis 7 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu. Ši laiko eilutė yra pateikiama per dvejus metus nuo NUTS klasifikatoriaus pakeitimo.“;

4)

7 straipsnis pakeičiamas taip:

„7 straipsnis

1.   Komisijai padeda Statistikos programų komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

5.4.   2003 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS)  (38)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 1177/2003: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus patvirtinti priemones dėl šalutinių tyrimo sričių, į pradinę imtį įtrauktų asmenų ir įgyvendinimo priemonių, kuriomis siekiama atsižvelgti į ekonominius ir techninius pokyčius. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Reglamento (EB) Nr. 1177/2003 nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1177/2003 iš dalies keičiamas taip:

1)

6 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Šalutinės tyrimo sritys kasmet nuo 2005 metų įtraukiamos tik į skerspjūvio tyrimą. Kiekvienais metais atliekamas vienos šalutinės srities tyrimas. Su šių tyrimo sričių apibrėžimu susijusios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti, tvirtinamos laikantis 14 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

2)

8 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Atliekant išilginio pjūvio tyrimą, į pirminę imtį įtraukti asmenys, t. y. imties asmenys, turėtų būti stebimi per visą panelinės imties tyrimo laikotarpį. Kiekvienas imties asmuo, persikėlęs į privatų namų ūkį toje pačioje valstybėje, toliau tiriamas naujoje vietoje remiantis paieškos taisyklėmis ir tvarka, kurias apibrėžia Komisija. Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti, papildant jį, tvirtinamos laikantis 14 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

3)

14 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

4)

15 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalyje žodžiai „14 straipsnio 2 dalyje minima tvarka“ išbraukiami;

b)

pridedama ši dalis:

„5.   1 ir 2 dalyse nurodytos priemonės, kuriomis siekiama iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, tvirtinamos laikantis 14 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu, likus ne mažiau kaip 12 mėnesių iki tyrimo metų pradžios.“

5.5.   2003 m. gruodžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 138/2004 dėl žemės ūkio ekonominių sąskaitų Bendrijoje  (39)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 138/2004: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus atnaujinti žemės ūkio ekonominių sąskaitų (EAA) metodiką Bendrijoje, kintamųjų sąrašą bei šių ekonominių sąskaitų duomenų perdavimo terminus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Reglamento (EB) Nr. 138/2004 nuostatoms iš dalies pakeisti, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 138/2004 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Komisija atnaujina ŽŪES metodiką. Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti, tvirtinamos laikantis 4 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

2)

3 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Komisija atnaujina kintamųjų sąrašą ir II priede pateiktų duomenų perdavimo terminus. Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti, tvirtinamos laikantis 4 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

3)

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

b)

3 dalis išbraukiama.

5.6.   2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 808/2004 dėl informacinės visuomenės Bendrijos statistikos  (40)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 808/2004: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus patvirtinti modulių įgyvendinimo priemones, susijusias su įvairiais aspektais, tokiais kaip minėtame reglamente numatyti temų ir jų rodiklių išrinkimas ir apibūdinimas, pritaikymas ir pakeitimas, rodiklių naudojimas ir periodiškumas. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Reglamento (EB) Nr. 808/2004 nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Reglamento (EB) Nr. 808/2004 8 ir 9 straipsniai pakeičiami taip:

„8 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

1.   Šio reglamento modulių įgyvendinimo priemonės yra susijusios su temų ir jų rodiklių išrinkimu ir apibūdinimu, pritaikymu ir pakeitimu, rodiklių naudojimu, ataskaitiniais laikotarpiais ir suskirstymu, duomenų rengimo periodiškumu ir laiku bei rezultatų perdavimo terminais.

2.   Komisija priima įgyvendinimo priemones, taip pat patikslinimo ir atnaujinimo priemones, atsižvelgdama į ekonomikos ir technikos pokyčius. Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, jį papildant, tvirtinamos laikantis 9 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu, atsižvelgiant į valstybių narių išteklius ir naštą respondentams, technines bei metodines galimybes ir rezultatų patikimumą.

3.   Įgyvendinimo priemonės tvirtinamos bent prieš devynis mėnesius iki duomenų rinkimo laikotarpio pradžios.

9 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Statistikos programų komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

5.7.   2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 184/2005 dėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų Bendrijos statistikos  (41)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 184/2005: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus nustatyti bendruosius kokybės standartus, kokybės ataskaitų turinį ir periodiškumą bei priedus derinti su ekonomikos ir technikos pokyčiais. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Reglamento (EB) Nr. 184/2005 nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 iš dalies keičiamas taip:

1)

4 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Komisija bendruosius kokybės standartus, taip pat kokybės ataskaitų turinį bei periodiškumą apibrėžia atsižvelgdama į duomenų surinkimo bei parengimo kainą ir taip pat svarbius pakeitimus, susijusius su duomenų rinkimu.

Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, tvirtinamos laikantis 11 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Komisija ir jai padedantis Mokėjimų balanso komitetas, nurodytas 11 straipsnio 1 dalyje, įvertina atsiųstų duomenų kokybę pagal kokybės ataskaitas.

Komisijos atliktas įvertinimas siunčiamas Europos Komitetui susipažinti.“;

2)

10 ir 11 straipsniai pakeičiami taip:

„10 straipsnis

Derinimas su ekonomikos ir technikos pokyčiais

Šias priemones, skirtas neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, jį papildant, būtinas atsižvelgti į ekonomikos ir technikos pokyčius, Komisija patvirtina, laikantis 11 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

a)

I priede nurodytų duomenų pateikimo reikalavimų atnaujinimo, įskaitant galutinius pateikimo terminus bei duomenų srautų peržiūras, jų išplėtimą ir panaikinimą, priemonės;

b)

II priede nurodytų apibrėžimų atnaujinimo priemonės.

11 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Mokėjimų balanso komitetas (toliau – Komitetas).

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

4.   ECB gali dalyvauti Komiteto susirinkimuose kaip stebėtojas.“

5.8.   2005 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1161/2005 dėl ketvirtinių nefinansinių sąskaitų rengimo pagal institucinius sektorius  (42)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 1161/2005: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus nustatyti tvarkaraščius ir sandorių suskirstymą, patikslinti duomenų perdavimo laiką, patikslinti Bendrijos bendrojo vidaus produkto dalį bei nustatyti bendruosius kokybės standartus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Reglamento (EB) Nr. 1161/2005 nuostatoms iš dalies keisti, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1161/2005 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   P.1, P.2, d.42, d.43, d.44, d.45 ir B.4G rodiklių duomenų perdavimo tvarkaraštis ir bet koks sprendimas reikalauti priede išvardintų sandorių suskirstymo pagal analogiškus sektorius priimami Komisijos. Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies keisti, inter alia, jį papildant, tvirtinamos laikantis 8 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu. Prieš priimant tokį sprendimą, Komisija pagal 9 straipsnį praneša Europos Parlamentui ir Tarybai apie šio reglamento įgyvendinimą.“;

b)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Komisija gali keisti 3 dalyje nurodytą perdavimo laiką daugiausiai penkiomis dienomis. Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies keisti, tvirtinamos laikantis 8 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

2)

3 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Komisija gali koreguoti 1 dalyje nurodytą Bendrijos bendrosios sumos (1 %) dalį. Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies keisti, tvirtinamos laikantis 8 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

3.

6 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad ilgainiui perduodamų duomenų kokybė gerėtų ir atitiktų bendrus kokybės standartus, kuriuos apibrėžia Komisija. Priemonės, nustatančios šiuos bendrus kokybės standartus, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, tvirtinamos laikantis 8 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

4)

7 straipsnis išbraukiamas;

5)

8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Statistikos programų komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje minimas laikotarpis – trys mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikoma Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

6)   INFORMACINĖ VISUOMENĖ

6.1.   1999 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/93/EB dėl Bendrijos elektroninių parašų reguliavimo sistemos  (43)

Dėl Direktyvos 1999/93/EEB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus nustatyti kriterijus, pagal kuriuos valstybės narės nusprendžia, ar reikia paskirti instituciją, kuri nustato, ar saugi parašo formavimo įranga atitinka III priede nurodytus reikalavimus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 1999/93/EB nuostatoms iš dalies pakeisti, jas papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Direktyva 1999/93/EB iš dalies keičiama taip:

1)

3 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Valstybių narių paskirtos atitinkamos valstybės ar privačios institucijos nustato, ar saugi parašo formavimo įranga atitinka III priede nurodytus reikalavimus. Komisija nustato kriterijus, kurių pagrindu valstybės narės skiria institucijas. Ši priemonė, skirta neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti ją papildant, tvirtinama laikantis 9 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

2)

3 straipsnio 5 dalyje žodžiai „9 straipsnyje“ pakeičiami žodžiais „9 straipsnio 2 dalyje“.

3)

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Elektroninio parašo reikalų komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

6.2.   2002 m. balandžio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 733/2002 dėl .eu aukščiausiojo lygio domeno įdiegimo  (44)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 733/2002: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus nustatyti registro paskyrimo kriterijus ir procedūrą bei patvirtinti viešosios tvarkos taisykles, reglamentuojančias .eu aukščiausio lygio domeno diegimą ir funkcijas bei viešosios tvarkos principus dėl registracijos. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Reglamento (EB) Nr. 733/2002 nuostatoms iš dalies pakeisti, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Jeigu dėl neišvengiamų skubos priežasčių negali būti laikomasi įprastų reguliavimo procedūros su tikrinimu terminų, Komisijai turėtų būti sudaryta galimybė taikyti Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 6 dalyje numatytą skubos procedūrą tvirtinant registro paskyrimo kriterijus ir procedūrą.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 733/2002 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

nustato registro paskyrimo kriterijus ir procedūrą; ši priemonė, skirta neesminėms šio reglamento nuostatomis iš dalies keisti jį papildant, tvirtinama laikantis 6 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu. Dėl neišvengiamų skubos priežasčių Komisija gali taikyti 6 straipsnio 4 dalyje minimą skubos procedūrą.“;

2)

5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Pasikonsultavusi su registru, Komisija priima viešosios tvarkos taisykles, reguliuojančias.eu ALD įdiegimą ir funkcijas bei viešosios tvarkos principus dėl registracijos. Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, tvirtinamos laikantis 6 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Viešoji tvarka susideda iš:

a)

neteisminio konfliktų sureguliavimo politikos;

b)

viešosios tvarkos, nukreiptos prieš spekuliacijomis ar piktnaudžiavimu paremtą domenų vardų registraciją, įskaitant galimybę registruoti domenų vardus periodiškai, siekiant užtikrinti nacionalinių ir (arba) Bendrijos įstatymų pripažintiems arba įsteigtiems ankstesnių teisių turėtojams bei viešosioms organizacijoms reikiamas laikinąsias galimybes užregistruoti savo vardus;

c)

politikos, reguliuojančios galimą domenų vardų panaikinimą, išskaitant bona vacantia klausimą;

d)

kalbinius klausimus ir geografines sampratas;

e)

intelektinės nuosavybės ir kitų teisių traktavimo.“;

3)

6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Ryšių komitetas, įsteigtas pagal 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva) (45) 22 straipsnio 1 dalį.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

4.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1, 2, 4 ir 6 dalys bei 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

7.   VIDAUS RINKA

2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo  (46)

Dėl Direktyvos 2005/36/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus iš dalies keisti kai kurias šio teisės akto nuostatas ir apibrėžti kriterijus, būtinus norint įgyvendinti bendrąsias platformas, kuriomis siekiama atsisakyti kompensacinių priemonių. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 2005/36/EB nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Direktyva 2005/36/EB iš dalies keičiama taip:

1)

11 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

c punkto ii papunkčio antras sakinys išbraukiamas;

b)

įterpiama ši pastraipa:

„Komisija gali derinti II priede pateiktą sąrašą, kad būtų atsižvelgta į pirmosios pastraipos c punkto ii papunktyje nustatytas sąlygas atitinkantį rengimą. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, tvirtinamos laikantis 58 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

2)

13 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos trečias sakinys pakeičiamas taip:

„Komisija gali derinti III priedo sąrašą, kad būtų atsižvelgta į reglamentuojamą rengimą, kuris suteikia panašų profesinį standartą ir kuriuo mokomas asmuo rengiamas panašaus lygio pareigoms ir funkcijoms. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, tvirtinamos laikantis 58 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

3)

15 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies antras sakinys pakeičiamas taip:

„Jei Komisija, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, susidaro nuomonę, kad bendrosios platformos projektas padeda abipusiam profesinių kvalifikacijų pripažinimui, ji gali priemonių projektą pateikti tvirtinti. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, ją papildant, tvirtinamos laikantis 58 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

b)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Jei valstybė narė mano, kad pagal 2 dalį patvirtintoje priemonėje nustatyti kriterijai nebesuteikia pakankamų garantijų dėl profesinės kvalifikacijos, ji apie tai atitinkamai informuoja Komisiją. Komisija, jei reikia, pateikia tvirtinti priemonės projektą. Ši priemonė, skirta neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, tvirtinama laikantis 58 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

4)

20 straipsnis pakeičiamas taip:

„20 straipsnis

IV priedo veiklos rūšių sąrašų derinimas

Siekdama atnaujinti arba paaiškinti nomenklatūrą, IV priedo veiklos rūšių, kurioms taikomas profesinės patirties pripažinimas pagal 16 straipsnį, sąrašus Komisija gali derinti, jei dėl to nepasikeičia veiklos rūšys, susijusios su atskiromis kategorijomis. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, tvirtinamos laikantis 58 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

5)

21 straipsnio 6 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„24 straipsnio 3 dalyje, 31 straipsnio 6 dalyje, 34 straipsnio 3 dalyje, 38 straipsnio 3 dalyje, 40 straipsnio 3 dalyje ir 44 straipsnio 3 dalyje nurodytas žinias ir įgūdžius Komisija gali derinti su mokslo ir technikos pažanga. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, tvirtinamos laikantis 58 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

6)

25 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   V priedo 5.1.3 punkte nurodytus trumpiausiuosius rengimo laikotarpius Komisija gali derinti su mokslo ir technikos pažanga. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, tvirtinamos laikantis 58 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

7)

26 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Komisija į V priedo 5.1.3 punktą gali įtraukti naujas medicinos specialybes, bendras bent dviem penktadaliams valstybių narių, siekdama atsižvelgti į nacionalinių teisės aktų pakeitimus. Ši priemonė, skirta neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, tvirtinama laikantis 58 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

8)

31 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„V priedo 5.2.1 punkte nurodytą programos turinį Komisija gali derinti su mokslo ir technikos pažanga. Ši priemonė, skirta neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, tvirtinama laikantis 58 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

9)

34 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„V priedo 5.3.1 punkte nurodytą programos turinį Komisija gali derinti su mokslo ir technikos pažanga. Ši priemonė, skirta neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, tvirtinama laikantis 58 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

10)

35 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Minimalų rengimo laikotarpį, nurodytą antrojoje pastraipoje, Komisija gali derinti su mokslo ir technikos pažanga. Ši priemonė, skirta neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, tvirtinama laikantis 58 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

11)

38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„V priedo 5.4.1 punkte nurodytą programos turinį Komisija gali derinti su mokslo ir technikos pažanga. Ši priemonė, skirta neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, tvirtinama laikantis 58 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

12)

40 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„V priedo 5.5.1 punkte nurodytą programos turinį Komisija gali derinti su mokslo ir technikos pažanga. Ši priemonė, skirta neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, tvirtinama laikantis 58 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

13)

44 straipsnio 2 dalies antros pastraipos antrasis sakinys pakeičiamas taip:

„V priedo 5.6.1 punkte nurodytą programos turinį Komisija gali derinti su mokslo ir technikos pažanga. Ši priemonė, skirta neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, tvirtinama laikantis 58 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

14)

46 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Šio straipsnio 1 dalyje išvardytų žinių ir įgūdžių sąrašą Komisija gali derinti su mokslo ir technikos pažanga. Ši priemonė, skirta neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, tvirtinama laikantis 58 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

15)

58 straipsnis pakeičiamas taip:

„58 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Profesinių kvalifikacijų pripažinimo komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – du mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

8.   SVEIKATA IR VARTOTOJŲ APSAUGA

8.1.   1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/108/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių greitai užšaldytus žmonėms vartoti skirtus maisto produktus, suderinimo  (47)

Dėl Direktyvos 89/108/EEB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus nustatyti grynumo kriterijus, kuriuos turi atitikti kriogeninės medžiagos, greitai užšaldytų maisto produktų bandinių paėmimo tvarką, tokių maisto produktų temperatūros ir temperatūros transporto priemonėse, sandėliuose bei laikymo patalpose tikrinimo tvarką. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti Direktyvos 89/108/EEB neesmines nuostatas, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Direktyva 89/108/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

4 straipsnio trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Grynumo kriterijus, kuriuos turi atitikti šios kriogeninės medžiagos, prireikus nustato Komisija. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, ją papildant, tvirtinamos laikantis 12 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

2)

11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

Greitai užšaldytų maisto produktų bandinių paėmimo tvarką, jų temperatūros ir temperatūros transporto priemonėse, sandėliuose bei laikymo patalpose tikrinimo tvarką nustato Komisija. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, ją papildant, tvirtinamos laikantis 12 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

3)

12 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

b)

3 dalis išbraukiama.

8.2.   1990 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyva 90/496/EEB dėl maisto produktų maistingumo ženklinimo  (48)

Dėl Direktyvos 90/496/EEB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus patvirtinti nuostatas, būtinas keisti vitaminų, mineralų ir rekomenduojamų paros suvartojimo normų sąrašą, apibrėžti skaidulines medžiagas ir susijusius analizės metodus, riboti ar drausti teiginius apie maistingumą, iš dalies keisti ir papildyti maistinių medžiagų kategorijų ir jų konversijos veiksnių sąrašą ir nustatyti taisykles dėl informacijos apie nefasuotus maisto produktus masto ir jos pateikimo būdų. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 90/496/EEB nuostatoms iš dalies keisti, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Direktyva 90/496/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

1 straipsnio 4 dalies a punkto antra pastraipa pakeičiama taip:

„Priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti ir keičiančios vitaminų, mineralų ir rekomenduojamųjų paros suvartojimo normų sąrašo pakeitimus, Komisijos tvirtinamos laikantis 10 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

2)

1 straipsnio 4 dalies b punkto trečioje pastraipoje žodžiai „10 straipsnyje“ pakeičiami žodžiais „10 straipsnio 2 dalyje.“;

3)

1 straipsnio 4 dalies j punktas pakeičiamas taip:

„j)

skaidulinės medžiagos – tai medžiagos, kurias apibrėžia Komisija ir kurios nustatomos Komisijos nustatytu tyrimo metodu. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos neesminėms nuostatoms iš dalies keisti ją papildant, tvirtinamos laikantis 10 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

4)

3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

Leidžiami tik mitybiniai teiginiai apie energetinę vertę, maistines medžiagas, išvardytas 1 straipsnio 4 dalies a punkto ii papunktyje, ir medžiagas, priklausančias maistinių medžiagų kategorijai ar ją sudarančiomis. Nuostatas, apribojančias arba draudžiančias mitybinių teiginių pateikimą, kaip apibrėžta šiame straipsnyje, gali patvirtinti Komisija. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti ją papildant, tvirtinamos laikantis 10 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

5)

5 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Komisija tvirtina 1 dalyje nurodytų konversijos veiksnių pakeitimus ir 1 dalyje pateikto sąrašo papildymą medžiagomis, priklausančiomis vienai iš toje dalyje nurodytų maistinių medžiagų kategorijų ar ją sudarančiomis, ir jų konversijos veiksniais, kad tokiu būdu būtų galima tiksliau apskaičiuoti maisto produktų energinę vertę. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos neesminėms nuostatoms iš dalies keisti, tvirtinamos laikantis 10 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

6)

6 straipsnio 3 dalyje žodžiai „10 straipsnyje“ pakeičiami žodžiais „10 straipsnio 2 dalyje.“;

7)

6 straipsnio 5 dalies b punkte žodžiai „10 straipsnyje“ pakeičiami žodžiais „10 straipsnio 2 dalyje.“;

8)

6 straipsnio 8 dalies antroje pastraipoje žodžiai „10 straipsnyje“ pakeičiami žodžiais „10 straipsnio 2 dalyje.“;

9)

8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

4 straipsnyje nurodytos informacijos apie nefasuotus maisto produktus, skirtus parduoti galutiniam vartotojui arba viešojo maitinimo įstaigoms ir maisto produktus, fasuojamus pardavimo vietoje pirkėjo prašymu ar fasuojamus tiesioginiam pardavimui mastą ir jos pateikimo būdus gali reglamentuoti nacionaliniais įstatymais tol, kol Komisija galutinai patvirtins priemones. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti ją papildant, tvirtinamos laikantis 10 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

10)

10 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

8.3.   1999 m. vasario 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/2/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su jonizuojančiąja spinduliuote apdorotais maisto produktais ir jų ingredientais, suderinimo  (49)

Dėl Direktyvos 1999/2/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus įgyvendinti taisykles, susijusias su maisto produktų apdorojimu spinduliuote. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 1999/2/EB nuostatoms iš dalies keisti, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Siekiant efektyvumo, tvirtinant tam tikras taisyklių, taikomų didžiausioms leistinoms maisto produktų apšvitos dozėms bei apdorojimo švitinimu taikymui kartu su cheminiu apdorojimu, išimtis bei derinant papildomus švitinimo įmonės patvirtinimo reikalavimus, įprasti reguliavimo procedūros su tikrinimu terminai turėtų būti sutrumpinti.

Jeigu dėl neišvengiamų skubos priežasčių negali būti laikomasi įprastų reguliavimo procedūros su tikrinimu terminų, Komisijai turėtų būti sudaryta galimybė taikyti Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 6 dalyje numatytą skubos procedūrą tvirtinant Direktyvos 1999/2/EB arba įgyvendinimo direktyvų pakeitimus, numatančius draudimus arba suvaržymus lyginant su ankstesne teisine padėtimi, tiek, kiek reikia, kad būtų užtikrinta visuomenės sveikatos apsauga.

Todėl Direktyva 1999/2/EB iš dalies keičiama taip:

1)

5 straipsnio 2 pastraipa pakeičiama taip:

„2.   Komisija gali tvirtinti 1 dalies nuostatų išimtis. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti ją papildant, tvirtinamos laikantis 12 straipsnio 4 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

2)

7 straipsnio 2 pastraipa pakeičiama taip:

„2.   Patvirtinama tik tuo atveju, jei įmonė:

atitinka Jungtinės FAO/WHO Codex Alimentarius komisijos rekomenduojamo tarptautinio praktikos kodekso reikalavimus maisto produktų apdorojimui skirtų švitinimo įmonių darbui (nuoroda FAO/WHO/CAC, XV tomas, 1 leidimas) ir visus papildomus reikalavimus, kuriuos gali patvirtinti Komisija. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti ją papildant, tvirtinamos laikantis 12 straipsnio 4 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu,

paskiria asmenį, atsakingą už visų būtinų apdorojimo sąlygų laikymąsi.“;

3)

8 straipsnio 3 dalyje žodžiai „12 straipsnyje“ pakeičiami žodžiais „12 straipsnio 2 dalyje.“;

4)

9 straipsnio 2 dalies a punkto pirmame papunktyje žodžiai „12 straipsnyje“ pakeičiami žodžiais „12 straipsnio 2 dalyje.“;

5)

12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

1.   Komisijai padeda Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 178/2002 (50) įsteigtas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

4.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 5 dalies b punktas bei 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 3 dalies c punkte ir 4 dalies b punkte ir e punkte nustatyti terminai – atitinkamai du mėnesiai, vienas mėnuo ir du mėnesiai.

5.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1, 2, 4 ir 6 dalys bei 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

6)

14 straipsnio 2 dalyje žodžiai „12 straipsnyje“ pakeičiami žodžiais „12 straipsnio 2 dalyje.“;

7)

14 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Komisija gali derinti šią direktyvą arba jos įgyvendinimo direktyvą, tačiau tik tiek, kiek reikia, kad būtų užtikrinta visuomenės sveikatos apsauga, ir jie visada apsiribos tik draudimais arba suvaržymais lyginant su ankstesne teisine padėtimi. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, inter alia, ją papildant, tvirtinamos laikantis 12 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu. Dėl neišvengiamų skubos priežasčių Komisija gali taikyti 12 straipsnio 5 dalyje minimą skubos procedūrą.“

8.4.   2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo  (51)

Dėl Direktyvos 2002/46/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus patvirtinti konkrečias taisykles, taikomas vitaminams ir mineralams, naudojamiems kaip maisto papildai, įskaitant nustatyti konkrečias vertes, taikomas maisto papilduose esančių vitaminų ir mineralinių medžiagų didžiausiai ir mažiausiai koncentracijai, bei jų grynumo kriterijus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 2002/46/EB nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Jeigu dėl neišvengiamų skubos priežasčių negali būti laikomasi įprastų reguliavimo procedūros su tikrinimu terminų, Komisijai turėtų būti sudaryta galimybė taikyti Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 6 dalyje numatytą skubos procedūrą tvirtinant priemones, kuriomis uždraudžiama naudoti anksčiau patvirtintą vitaminą arba mineralinę medžiagą.

Todėl Direktyva 2002/46/EB iš dalies keičiama taip:

1)

4 straipsnio 2 pastraipa pakeičiama taip:

„2.   Šios direktyvos II priede išvardytų medžiagų grynumo kriterijus tvirtina Komisija, išskyrus atvejus, kai tokie kriterijai taikomi pagal 3 dalį. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti ją papildant, tvirtinamos laikantis 13 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

2)

4 straipsnio 5 pastraipa pakeičiama taip:

„5.   1 dalyje nurodytų sąrašų pakeitimai, skirti neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, priimami laikantis 13 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu. Dėl neišvengiamų skubos priežasčių Komisija gali taikyti 13 straipsnio 4 dalyje minimą skubos procedūrą, kai iš šio straipsnio 1 dalyje nurodyto sąrašo reikia išbraukti vitaminą arba mineralą.“;

3)

5 straipsnio 4 pastraipa pakeičiama taip:

„4.   Šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytus didžiausius ir mažiausius vitaminų ir mineralinių medžiagų kiekius tvirtina Komisija. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti ją papildant, tvirtinamos laikantis 13 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

4)

12 straipsnio 3 pastraipa pakeičiama taip:

„3.   Siekdama pašalinti 1 dalyje aprašytus sunkumus bei užtikrinti žmogaus sveikatos apsaugą, Komisija atlieka šios direktyvos arba jos įgyvendinimo aktų derinimą. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, inter alia, ją papildant, tvirtinamos laikantis 13 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu. Dėl neišvengiamų skubos priežasčių Komisija gali taikyti 13 straipsnio 4 dalyje minimą skubos procedūrą siekdama patvirtinti tokius derinimus. Valstybė narė, kuri ėmėsi apsaugos priemonių, tokiu atveju jas gali taikyti tol, kol bus patvirtinti derinimai.“;

5)

13 straipsnis pakeičiamas taip:

„13 straipsnis

1.   Komisijai padeda Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 178/2002 (52) įsteigtas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

4.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1, 2, 4 ir 6 dalys bei 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

9.   ENERGETIKA IR TRANSPORTAS

9.1.   1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 91/672/EEB dėl vidaus vandenų keliais krovinius ir keleivius vežančių laivų kapitonams išduotų nacionalinių pažymėjimų abipusio pripažinimo  (53)

Dėl Direktyvos 91/672/EEB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus taisyti nacionalinių kapitonų pažymėjimų, išduodamų kroviniams ir keleiviams vežti vidaus vandenų keliais, sąrašą. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 91/672/EEB nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Direktyva 91/672/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

Prireikus Komisija suderina šios direktyvos I priede nurodytą pažymėjimų sąrašą. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, ją papildant, tvirtinamos laikantis 7 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

2)

7 straipsnis pakeičiamas taip:

„7 straipsnis

1.   Komisijai padeda komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

9.2.   1992 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyva 92/75/EEB dėl buitinių prietaisų energijos ir kitų išteklių sunaudojimo parodymo ženklinant gaminį bei pateikiant standartinę informaciją apie gaminį  (54)

Dėl Direktyvos 92/75/EEB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus 1 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą papildyti naujais buitinių prietaisų tipais bei patvirtinti išvardytų buitinių prietaisų tipų įgyvendinimo taisykles. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 92/75/EEB nuostatoms iš dalies pakeisti, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Direktyva 92/75/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Šiame straipsnyje gali būti įrašyti ir kiti buitinių prietaisų tipai. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, tvirtinamos laikantis 10 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

2)

2 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Etiketės ir vardinių parametrų lentelės išsamiai apibūdinamos direktyvose kiekvienam prietaiso tipui, priimtose pagal šią direktyvą. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti ją papildant, tvirtinamos laikantis 10 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

3)

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Komisija tvirtina priemones, susijusias su sistemos įvedimu ir taikymu, ir pritaiko jas prie technikos pažangos įgyvendindama direktyvas bei papildydama 1 straipsnio 1 dalies sąrašą kitais buitiniais prietaisais, jeigu yra galimybė smarkiai taupyti energiją.

Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, ją papildant, tvirtinamos laikantis 10 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

4)

10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

1.   Komisijai padeda komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

9.3.   1996 m. liepos 23 d. Tarybos direktyva 96/50/EB dėl nacionalinių laivų kapitonų pažymėjimų, leidžiančių vežti krovinius ir keleivius Bendrijos vidaus vandenų keliais, įgijimo sąlygų suderinimo  (55)

Dėl Direktyvos 96/50/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus laivo kapitono pažymėjimo formai taisyti ir atsižvelgti į profesinių žinių, kurias privaloma įgyti norint gauti pažymėjimą, plėtrą. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 96/50/EB nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Direktyva 96/50/EB iš dalies keičiama taip:

1)

11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

Komisija gali priderinti I priede nustatytą laivo kapitono pažymėjimo formą tam, kad būtų atsižvelgiama į profesinių žinių, kurias privaloma įgyti norint gauti pažymėjimą ir kurios apibrėžtos II priede, vystymąsi. Šios priemonės, skirtos neesminėms šio dokumento nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, jį papildant, tvirtinamos laikantis 12 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

2)

12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

1.   Komisijai padeda pagal Direktyvos 91/672/EEB 7 straipsnį įsteigtas komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

9.4.   1998 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 98/41/EB dėl įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracijos  (56)

Dėl Direktyvos 98/41/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus suderinti tam tikras šios direktyvos nuostatas, neišplečiant jos taikymo srities, kad būtų galima atsižvelgti į SOLAS konvencijos pakeitimus, susijusius su registravimo sistemomis. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 98/41/EB nuostatoms iš dalies pakeisti, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Direktyva 98/41/EB iš dalies keičiama taip:

1)

9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalies b punkte žodžiai „13 straipsnyje“ pakeičiami žodžiais „13 straipsnio 2 dalyje“;

b)

4 dalies trečiojoje pastraipoje žodžiai „13 straipsnyje“ pakeičiami žodžiais „13 straipsnio 2 dalyje“;

2)

12 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Nepažeidžiant SOLAS konvencijos keitimo tvarkos, ši direktyva gali būti keičiama, kad, kaip apibrėžta šioje direktyvoje ir neišplečiant jos taikymo srities, užtikrintų dalinių pakeitimų, susijusių su registravimo sistemomis, kurios įsigaliojo po šios direktyvos priėmimo, taikymą SOLAS konvencijai. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, tvirtinamos laikantis 13 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

3)

13 straipsnis pakeičiamas taip:

„13 straipsnis

1.   Komisijai padeda Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetas (COSS), įsteigtas pagal Reglamento (EB) Nr. 2099/2002 3 straipsnį.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi 1999 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (57), 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – du mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

9.5.   2000 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/59/EB dėl uosto priėmimo įrenginių, skirtų laivuose susidarančioms atliekoms ir krovinių likučiams  (58)

Dėl Direktyvos 2000/59/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus suderinti šios direktyvos priedus, jos 2 straipsnio b punkte pateiktą apibrėžimą ir nuorodas į Bendrijos bei TJO dokumentus ir derinti priedus, siekiant pagerinti Direktyva 2000/59/EB nustatytą tvarką ir atsižvelgti į Bendrijos bei TJO priemones, kurios įsigalioja vėliau, kad būtų užtikrintas jų suderinimas. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 2000/59/EB nuostatoms iš dalies pakeisti, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Direktyva 2000/59/EB iš dalies keičiama taip:

1)

14 straipsnis pakeičiamas taip:

„14 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2099/2002 (59) 3 straipsnį įsteigtas Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetas (COSS).

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

2)

15 straipsnis pakeičiamas taip:

„15 straipsnis

Pakeitimų procedūra

Komisija gali suderinti šios direktyvos priedus, 2 straipsnio b punkto apibrėžimą ir nuorodas į Bendrijos bei TJO dokumentus, siekdama, kad jie atitiktų įsigaliojusias Bendrijos arba TJO priemones, jei tik tokie pakeitimai neišplečia šios direktyvos taikymo srities.

Be to, Komisija šios direktyvos priedus gali iš dalies keisti, kai būtina pagerinti šia direktyva nustatytą tvarką, jei tik tokie pakeitimai neišplečia šios direktyvos taikymo srities.

Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, tvirtinamos laikantis 14 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

2 straipsnyje nurodytų tarptautinių dokumentų pakeitimai gali būti pašalinti iš šios direktyvos taikymo srities, laikantis Reglamento (EB) Nr. 2099/2002 5 straipsnio.“

9.6.   2001 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/96/EB, nustatanti sausakrūvių laivų saugaus pakrovimo ir iškrovimo suderintus reikalavimus ir tvarką  (60)

Dėl Direktyvos 2001/96/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus suderinti tam tikrus apibrėžimus, nuorodas į tarptautines konvencijas ir kodeksus bei TJO rezoliucijas ir aplinkraščius, nuorodas į ISO standartus ir nuorodas į Bendrijos dokumentus bei jų priedus, kad būtų įgyvendinta direktyvoje nustatyta tvarka ir užtikrintas jų atitikimas tarptautiniams ir Bendrijos dokumentams, kurie buvo priimti, iš dalies pakeisti arba įsigaliojo įsigaliojus Direktyvai 2001/96/EB, su sąlyga, kad taip nėra išplečiama tos direktyvos taikymo sritis. Komisijai taip pat turėtų būti suteikti įgaliojimai iš dalies keisti sausakrūvių laivų bei terminalų darbo tvarką ir atskaitomybės prievolę. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 2001/96/EB nuostatoms iš dalies keisti, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Direktyva 2001/96/EB iš dalies keičiama taip:

1)

14 straipsnis pakeičiamas taip:

„14 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2099/2002 (61) 3 straipsnį įsteigtas Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetas (COSS).

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

2)

15 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   3 straipsnio 1–6 ir 15–18 punktuose pateikti apibrėžimai, nuorodos į tarptautines konvencijas ir kodeksus bei TJO rezoliucijas bei aplinkraščius, nuorodos į ISO standartus, nuorodos į Bendrijos dokumentus ir jų priedus gali būti iš dalies keičiami, siekiant juos suderinti su tarptautiniais ir Bendrijos dokumentais, kurie buvo priimti, iš dalies keičiami arba įsigaliojo priėmus šią direktyvą, su sąlyga, kad taip nėra išplečiama šios direktyvos taikymo sritis. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, tvirtinamos laikantis 14 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

2.   Komisija gali iš dalies keisti 8 straipsnį ir priedus, kad būtų įgyvendinta šioje direktyvoje nustatyta tvarka, ir gali iš dalies keisti arba panaikinti atskaitomybės prievolę, nurodytą 11 straipsnio 2 dalyje ir 12 straipsnyje, su sąlyga, kad taip nėra išplečiama šios direktyvos taikymo sritis. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, tvirtinamos laikantis 14 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“

9.7.   2002 m. vasario 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/6/EB dėl pranešimo formalumų, nustatytų į Bendrijos valstybių narių uostus įplaukiantiems ir (arba) iš jų išplaukiantiems laivams  (62)

Dėl Direktyvos 2002/6/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus iš dalies keisti laivams taikomų pranešimo formalumų sąrašus, pasirašančiuosius asmenis, technines specifikacijas ir TJO FAL formų pavyzdžius. Komisijai taip pat turėtų būti suteikti įgaliojimai derinti nuorodas į TJO dokumentus, kad Direktyva 2002/6/EB būtų suderinta su Bendrijos ir TJO priemonėmis. Kadangi yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 2002/6/EB nuostatoms iš dalies keisti, šios priemonės turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Direktyva 2002/6/EB iš dalies keičiama taip:

1)

5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Dalinio pakeitimo tvarka

Visus šios direktyvos I ir II priedų derinimo priemones ir nuorodas į TJO priemones, siekiant suderinti juos su įsigaliojusiomis Bendrijos ar TJO priemonėmis, priima Komisija, jei tik tokie pakeitimai neišplečia šios direktyvos taikymo srities. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, tvirtinamos laikantis 6 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

2)

6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda pagal Reglamento (EB) Nr. 2099/2002 (63) 3 straipsnį įsteigtas Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetas (COSS).

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio| 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

9.8.   2002 m. kovo 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/30/EB dėl taisyklių ir tvarkos, reglamentuojančios triukšmingų operacijų apribojimų įvedimą Bendrijos oro uostuose, nustatymo  (64)

Dėl Direktyvos 2002/30/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus derinti didmiesčių oro uostų sąrašą, pateiktą I priede. Kadangi yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 2002/30/EB nuostatoms iš dalies keisti, šios priemonės turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Direktyva 2002/30/EB iš dalies keičiama taip:

1)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

Paskutinis b punkto sakinys išbraukiamas.

b)

Straipsnis papildomas šia antra pastraipa:

„Komisija gali derinti I priedą. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, tvirtinamos laikantis 13 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

2)

13 straipsnio 3 pastraipa pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

9.9.   2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/91/EB dėl pastatų energinio naudingumo  (65)

Dėl Direktyvos 2002/91/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus tam tikras bendrosios sistemos, išdėstytos tos direktyvos priede, dalis derinti su technikos pažanga. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 2002/91/EB nuostatoms iš dalies keisti, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Direktyva 2002/91/EB iš dalies keičiama taip:

1)

3 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Valstybės narės nacionaliniu ar regioniniu lygiu taiko pastatų energinio naudingumo apskaičiavimo metodiką, parengtą remiantis bendrąja sistema, apibrėžta šios direktyvos priede. Komisija priedo 1 ir 2 punktus suderina su technikos pažanga atsižvelgdama į pagal nacionalinius įstatymus taikomus standartus arba normas. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, tvirtinamos laikantis 14 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

2)

13 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Šios direktyvos priedo 1 ir 2 punktų derinimai su technikos pažanga, skirti neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, tvirtinamos laikantis 14 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

3)

14 straipsnis pakeičiamas taip:

„14 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

9.10.   2003 m. balandžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/25/EB dėl specialių ro-ro keleivinių laivų stabilumo reikalavimų  (66)

Dėl Direktyvos 2003/25/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus derinti specialius stabilumo reikalavimus ir orientacinius nurodymus nacionalinėms administracijoms, siekiant atsižvelgti į tarptautinę pažangą, visų pirma TJO, ir padidinti šios direktyvos veiksmingumą atsižvelgiant į patirtį ir technikos pažangą. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 2003/25/EB nuostatoms iš dalies keisti, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Direktyva 2003/25/EB iš dalies keičiama taip:

1)

10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

Adaptacijos

Komisija gali iš dalies keisti šios direktyvos priedus, siekdama atsižvelgti į tarptautinę pažangą, visų pirma – Tarptautinėje jūrų organizacijoje (TJO), ir padidinti šios direktyvos veiksmingumą atsižvelgdama į patirtį ir technikos pažangą. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, tvirtinamos laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

2)

11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2099/2002 (67) 3 straipsnį įkurtas Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetas (COSS).

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

9.11.   2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo  (68)

Dėl Direktyvos 2003/59/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus atlikti šios direktyvos priedų derinimą su mokslo ir technikos pažanga. Kadangi yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 2003/59/EB nuostatoms iš dalies keisti, šios priemonės turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Direktyva 2003/59/EB iš dalies keičiama taip:

1)

11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

Derinimas su mokslo ir technikos pažanga

I ir II priedų derinimai su mokslo ir technikos pažanga, skirti neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, tvirtinami laikantis 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

2)

12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

9.12.   2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 785/2004 dėl draudimo reikalavimų oro vežėjams ir orlaivių naudotojams  (69)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 785/2004: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus adaptuoti atsakomybės už keleivius, bagažą bei krovinius draudimo sumas ir atsakomybės trečiųjų šalių atžvilgiu draudimo sumas. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Reglamento (EB) Nr. 785/2004 nuostatoms iš dalies keisti, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 785/2004 iš dalies keičiamas taip:

1)

6 straipsnio 5 dalies pakeičiama taip:

„5.   Šiame straipsnyje nurodyti dydžiai gali būti prireikus derinami, jeigu dėl pakeitimų susijusiose tarptautinėse sutartyse tai yra būtina. Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies keisti, tvirtinamos laikantis 9 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

2)

7 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Šiame straipsnyje nurodyti dydžiai gali būti prireikus derinami, jeigu dėl pakeitimų susijusiose tarptautinėse sutartyse tai yra būtina. Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies keisti, tvirtinamos laikantis 9 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

3)

9 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

9.13.   2006 m. vasario 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 336/2006 dėl Tarptautinio saugaus valdymo kodekso įgyvendinimo Bendrijoje  (70)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 336/2006: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus derinti šio reglamento nuostatų administracijoms dėl tarptautinio saugaus valdymo kodekso įgyvendinimo priedą. Kadangi yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Reglamento (EB) Nr. 336/2006 nuostatoms iš dalies keisti, šios priemonės turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 336/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

11 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   II priedo derinimai, skirti neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti, tvirtinami laikantis 12 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

2)

12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetas (COSS) (71), įsteigtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2099/2002 3 straipsnį.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nurodytas laikotarpis yra du mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

9.14.   2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/32/EB dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų  (72)

Dėl Direktyvos 2006/32/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus tam tikras vertes ir apskaičiavimo metodus derinti su technikos pažanga, patikslinti ir papildyti sutaupytos energijos matavimo ir patikrinimo bendrąją sistemą, padidinti suderintų „nuo atskiro prie bendro“ tipo skaičiavimų, naudojamų suderintame skaičiavimo modelyje, procentinę dalį ir parengti darniuosius efektyvumo rodiklius bei gaires. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 2006/32/EB nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti tvirtinamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Direktyva 2006/32/EB iš dalies keičiama taip:

1)

15 straipsnis pakeičiamas taip:

„15 straipsnis

Peržiūra ir derinimas su technine pažanga

1.   Šios direktyvos II–V prieduose nurodytos vertės ir apskaičiavimo metodai suderinami su technikos pažanga. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, tvirtinamos laikantis 16 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

2.   Iki 2010 m. sausio 1 d. Komisija, laikydamasi IV priede išdėstytos bendrosios sistemos, prireikus dar patikslina ir papildo šio priedo 2–6 punktus. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, inter alia, ją papildant, tvirtinamos laikantis 16 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

3.   Iki 2012 m. sausio 1 d. Komisija padidina suderintų „nuo atskiro prie bendro“ tipo skaičiavimų, naudojamų suderintame skaičiavimo modelyje, nurodytame IV priedo 1 punkte, procentinę dalį, nepažeisdama nacionalinių schemų, kuriose jau numatyta didesnė procentinė dalis. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, tvirtinamos laikantis 16 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu. Naujas suderinto skaičiavimo modelis su didesne suderintų „nuo atskiro prie bendro“ tipo skaičiavimų procentine dalimi pradedamas taikyti nuo 2012 m. sausio 1 d.

Kai naudinga ir įmanoma, bendras sutaupytas kiekis per šios direktyvos taikymo laikotarpį nustatomas taikant pirmoje pastraipoje nurodytą naują suderinto skaičiavimo modelį, nepažeidžiant nacionalinių schemų, kuriose jau numatyta didesnė „nuo atskiro prie bendro“ tipo skaičiavimų procentinė dalis.

4.   Komisija, atsižvelgdama į turimus duomenis ir į duomenis, kuriuos galima ekonomiškai efektyviai surinkti apie visas valstybes nares, ne vėliau kaip iki 2010 m. sausio 1 d. nustato suderintus energijos naudojimo efektyvumo rodiklius ir jais grindžiamas gaires. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti ją papildant, tvirtinamos laikantis 16 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu. Komisija, nustatydama šiuos suderintus energijos naudojimo efektyvumo rodiklius ir gaires, atsižvelgia į V priede pateikiamą pavyzdinį sąrašą. Valstybės narės palaipsniui įtraukia šiuos rodiklius ir gaires į statistikos duomenis, kurie pagal 14 straipsnio reikalavimus pateikiami jų EEVP, ir juos naudoja kaip priemonę spęsti, kurioms EEVP sritims derėtų teikti pirmenybę.

Ne vėliau kaip 2011 m. gegužės 17 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pranešimą apie rodiklių ir gairių nustatymo proceso raidą.“;

2)

16 straipsnis pakeičiamas taip:

„16 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“


(1)  OL L 66, 1999 3 13, p. 26.

(2)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.“

(3)  OL L 197, 2000 8 3, p. 19.

(4)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.“

(5)  OL L 183, 1989 6 29, p. 1.

(6)  OL L 113, 1992 4 30, p. 19.

(7)  OL L 177, 2002 7 6, p. 13.

(8)  OL L 42, 2003 5 12, p. 38.

(9)  OL L 159, 2004 4 30, p. 1.

(10)  OL L 114, 2006 4 27, p. 38.

(11)  OL L 262, 1976 9 27, p. 153.

(12)  OL L 262, 1976 9 27, p. 201.

(13)  OL 196, 1967 8 16, p. 1.“

(14)  OL L 164, 1994 6 30, p. 15.

(15)  OL L 32, 1997 2 3, p. 1.

(16)  OL L 200, 1999 7 30, p. 1.

(17)  OL  196, 1967 8 16, p. 1.“

(18)  OL L 124, 2002 5 9, p. 1.

(19)  OL L 171, 2003 7 9, p. 1.

(20)  OL L 135, 2004 4 30, p. 1.

(21)  OL L 31, 1976 2 5, p. 1.

(22)  OL L 135, 1991 5 30, p. 40.

(23)  OL L 375, 1991 12 31, p. 1.

(24)  OL L 365, 1994 12 31, p. 24.

(25)  OL L 10, 1997 1 14, p. 13.

(26)  OL L 182, 1999 7 16, p. 1.

(27)  OL L 12, 2000 1 18, p. 16.

(28)  OL L 332, 2000 12 28, p. 91.

(29)  OL L 189, 2002 7 18, p. 12.

(30)  OL L 268, 2003 10 18, p. 24.

(31)  OL L 143, 2004 4 30, p. 87.

(32)  OL L 161, 2006 6 14, p. 1.

(33)  OL L 264, 2006 9 25, p. 20.

(34)  OL L 376, 2006 12 27, p. 14.

(35)  OL L 76, 1993 3 30, p. 1.

(36)  OL L 291, 1995 12 6, p. 32.

(37)  OL L 154, 2003 6 21, p. 1.

(38)  OL L 165, 2003 7 3, p. 1.

(39)  OL L 33, 2004 2 5, p. 1.

(40)  OL L 143, 2004 4 30, p. 49.

(41)  OL L 35, 2005 2 8, p. 23.

(42)  OL L 191, 2005 7 22, p. 22.

(43)  OL L 13, 2000 1 19, p. 12.

(44)  OL L 113, 2002 4 30, p. 1.

(45)  OL L 108, 2002 4 24, p. 33.“

(46)  OL L 255, 2005 9 30, p. 22.

(47)  OL L 40, 1989 2 11, p. 34.

(48)  OL L 276, 1990 10 6, p. 40.

(49)  OL L 66, 1999 3 13, p. 16.

(50)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.“;

(51)  OL L 183, 2002 7 12, p. 51.

(52)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.“

(53)  OL L 373, 1991 12 31, p. 29.

(54)  OL L 297, 1992 10 13, p. 16.

(55)  OL L 235, 1996 9 17, p. 31.

(56)  OL L 188, 1998 7 2, p. 35.

(57)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.“

(58)  OL L 332, 2000 12 28, p. 81.

(59)  OL L 324, 2002 11 29, p. 1.“;

(60)  OL L 13, 2002 1 16, p. 9.

(61)  OL L 324, 2002 11 29, p. 1.“;

(62)  OL L 67, 2002 3 9, p. 31.

(63)  OL L 324, 2002 11 29, p. 1.“

(64)  OL L 85, 2002 3 28, p. 40.

(65)  OL L 1, 2003 1 4, p. 65.

(66)  OL L 123, 2003 5 17, p. 22.

(67)  OL L 324, 2002 11 29, p. 1.“

(68)  OL L 226, 2003 9 10, p. 4.

(69)  OL L 138, 2004 4 30, p. 1.

(70)  OL L 64, 2006 3 4, p. 1.

(71)  OL L 324, 2002 11 29, p. 1.“

(72)  OL L 114, 2006 4 27, p. 64.


Chronologinis sąrašas

1.

1975 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyva 76/160/EEB dėl maudyklų kokybės

2.

1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais, suderinimo

3.

1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/767/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su bendromis nuostatomis dėl slėgio indų ir jų tikrinimo metodų, suderinimo

4.

1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/108/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių greitai užšaldytus žmonėms vartoti skirtus maisto produktus, suderinimo

5.

1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo

6.

1990 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyva 90/496/EB dėl maisto produktų maistingumo ženklinimo

7.

1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 91/271/EEB dėl miesto nuotėkų valymo

8.

1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyva 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių

9.

1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 91/672/EEB dėl vidaus vandenų keliais krovinius ir keleivius vežančių laivų kapitonams išduotų nacionalinių pažymėjimų abipusio pripažinimo

10.

1992 m. kovo 31 d. Tarybos direktyva 92/29/EEB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, skirtų gerinti medicininį gydymą laivuose

11.

1992 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyva 92/75/EEB dėl buitinių prietaisų energijos ir kitų išteklių sunaudojimo parodymo ženklinant gaminį bei pateikiant standartinę informaciją apie gaminį

12.

1993 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 696/93 dėl statistinių vienetų gamybos sistemai stebėti ir analizuoti Bendrijoje

13.

1994 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/25/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su pramoginiais laivais, suderinimo

14.

1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/63/EB dėl lakiųjų organinių junginių išskyrimo į aplinką laikant benziną ir tiekiant jį iš terminalų į degalines kontrolės

15.

1995 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 95/57/EB dėl statistinės informacijos turizmo srityje rinkimo

16.

1996 m. liepos 23 d. Tarybos direktyva 96/50/EB dėl nacionalinių laivų kapitonų pažymėjimų, leidžiančių vežti krovinius ir keleivius Bendrijos vidaus vandenų keliais, įgijimo sąlygų suderinimo

17.

1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos direktyva 96/82/EB dėl didelių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės

18.

1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/73/EB dėl dviejų komponentų tekstilės pluoštų mišinių tam tikrų kiekybinės analizės metodų

19.

1998 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 98/41/EB dėl įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracijos

20.

1999 m. vasario 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/4/EB dėl kavos ir cikorijos ekstraktų

21.

1999 m. vasario 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/2/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su jonizuojančiąja spinduliuote apdorotais maisto produktais ir jų ingredientais, suderinimo

22.

1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų

23.

1999 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų derinimo

24.

1999 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/93/EB dėl Bendrijos elektroninių parašų reguliavimo sistemos

25.

1999 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/94/EB dėl vartotojų galimybės gauti informaciją apie degalų taupymą ir išmetamųjų CO2 dujų kiekį parduodant naujus keleivinius automobilius

26.

2000 m. birželio 23 d. Europos Parlamento direktyva 2000/36/EB dėl žmonėms vartoti skirtų kakavos ir šokolado produktų

27.

2000 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/59/EB dėl uosto priėmimo įrenginių, skirtų laivuose susidarančioms atliekoms ir krovinių likučiams

28.

2000 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/76/EB dėl atliekų deginimo

29.

2001 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/96/EB, nustatanti sausakrūvių laivų saugaus pakrovimo ir iškrovimo suderintus reikalavimus ir tvarką

30.

2002 m. vasario 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/6/EB dėl pranešimo formalumų, nustatytų į Bendrijos valstybių narių uostus įplaukiantiems ir (arba) iš jų išplaukiantiems laivams

31.

2002 m. kovo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/24/EB dėl dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo

32.

2002 m. kovo 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/30/EB dėl taisyklių ir tvarkos, reglamentuojančios triukšmingų operacijų apribojimų įvedimą Bendrijos oro uostuose, nustatymo

33.

2002 m. balandžio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 733/2002 dėl .eu Aukščiausiojo lygio domeno įdiegimo

34.

2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo

35.

2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo

36.

2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/44/EB dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizinių veiksnių (vibracijos) keliama rizika darbuotojams (šešioliktoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)

37.

2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/91/EB dėl pastatų energetinio naudingumo

38.

2003 m. vasario 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/10/EB dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizinių veiksnių (triukšmo) keliama rizika darbuotojams (septynioliktoji atskira direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)

39.

2003 m. balandžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/25/EB dėl specialių ro-ro keleivinių laivų stabilumo reikalavimų

40.

2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo

41.

2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/37/EB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirtų techninių mazgų tipo patvirtinimo

42.

2003 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS)

43.

2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo

44.

2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo

45.

2003 m. gruodžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 138/2004 dėl žemės ūkio ekonominių sąskaitų Bendrijoje

46.

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/22/EB dėl matavimo priemonių

47.

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/42/EB dėl lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikruose dažuose, lakuose ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktuose, išmetamų kiekių ribojimo

48.

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 808/2004 dėl informacinės visuomenės Bendrijos statistikos

49.

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 785/2004 dėl draudimo reikalavimų oro vežėjams ir orlaivių naudotojams

50.

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/40/EB dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizikinių veiksnių (elektromagnetinių laukų) keliama rizika darbuotojams (aštuonioliktoji atskira direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)

51.

2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 184/2005 dėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų Bendrijos statistikos

52.

2005 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1161/2005 dėl ketvirtinių nefinansinių sąskaitų rengimo pagal institucinius sektorius

53.

2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo

54.

2006 m. vasario 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 336/2006 dėl Tarptautinio saugaus valdymo kodekso įgyvendinimo Bendrijoje

55.

2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/25/EB dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizikinių veiksnių (dirbtinės optinės spinduliuotės) keliama rizika darbuotojams (19-oji atskira direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)

56.

2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/32/EB dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų

57.

2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų

58.

2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/44/EB dėl gėlojo vandens, kuriam reikalinga apsauga arba kurį reikia gerinti, kad jame galėtų gyventi žuvys, kokybės

59.

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/113/EB dėl vandenų, kuriuose veisiasi vėžiagyviai, kokybės


Top