EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1029

2008 m. spalio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1029/2008, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl nuorodos į tam tikrus Europos standartus atnaujinimo (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 278, 21.10.2008, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 208 - 208

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; netiesiogiai panaikino 32017R0625

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1029/oj

21.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 278/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1029/2008

2008 m. spalio 20 d.

iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl nuorodos į tam tikrus Europos standartus atnaujinimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (1), ypač į jo 64 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 882/2004 nustatyta suderinta bendrųjų taisyklių, taikomų organizuojant oficialią kontrolę, kuri atliekama siekiant tikrinti, ar laikomasi pašarus ir maisto produktus reglamentuojančių teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių, sistema.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 882/2004 12 straipsnį kompetentinga institucija paskiria laboratorijas, kurios gali atlikti oficialių tikrinimų metu paimtų mėginių tyrimus. Tos laboratorijos turi būti akredituotos pagal tam tikrus Europos standartus.

(3)

Europos standartizacijos komitetas (CEN) parengė Europos standartus (EN standartai), tinkamus Reglamentui (EB) Nr. 882/2004 įgyvendinti ir visų pirma laboratorijoms akredituoti.

(4)

CEN pakeitė Europos standartus EN 45002 dėl „Bendrųjų tyrimo laboratorijų vertinimo kriterijų“ ir EN 45003 dėl „Kalibravimo ir tyrimo laboratorijų akreditavimo sistemos – Bendrųjų veiklos ir pripažinimo reikalavimų“ pagal standartą EN ISO/IEC 17011 „Bendrieji akreditavimo įstaigų, akredituojančių atitikties vertinimo įstaigas, reikalavimai“. Todėl yra tikslinga atnaujinti nuorodą į šiuos Europos standartus Reglamento (EB) Nr. 882/2004 12 straipsnyje.

(5)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 882/2004 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(6)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 882/2004 12 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1.

12 straipsnio 2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

EN ISO/IEC 17011 „Bendrieji akreditavimo įstaigų, akredituojančių atitikties vertinimo įstaigas, reikalavimai“,“

2.

12 straipsnio 2 dalies c punktas išbraukiamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 20 dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. spalio 20 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1.


Top