EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1021

2008 m. spalio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1021/2008, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 854/2004, nustatančio specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles, I, II ir III priedai ir Reglamento (EB) Nr. 2076/2005 nuostatos dėl gyvų dvigeldžių moliuskų, tam tikrų žuvininkystės produktų ir darbuotojų, padedančių vykdyti oficialią kontrolę skerdyklose (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 277, 18.10.2008, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 83 - 85

No longer in force. Latest consolidated version: 28/10/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1021/oj

18.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 277/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1021/2008

2008 m. spalio 17 d.

kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 854/2004, nustatančio specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles, I, II ir III priedai ir Reglamento (EB) Nr. 2076/2005 nuostatos dėl gyvų dvigeldžių moliuskų, tam tikrų žuvininkystės produktų ir darbuotojų, padedančių vykdyti oficialią kontrolę skerdyklose

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 854/2004, nustatantį specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (1), ypač į jo 16 straipsnį ir 17 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 854/2004 I priedo I skirsnio III skyriuje nustatyti reikalavimai dėl skerdenų ženklinimo sveikumo ženklu, kai nėra priežasčių skelbti, kad mėsa netinkama žmonėms vartoti. Dėl kai kurių iš šių reikalavimų atsirado painiavos identifikuojant Bendrijoje ir ne Bendrijoje pagamintus produktus. Todėl šias nuostatas reikėtų patikslinti, kad būtų užtikrintas jų sklandus įgyvendinimas.

(2)

Tačiau siekiant nesutrikdyti prekybos nagrinėjamaisiais produktais, reikėtų nustatyti, kad produktai, kurie sveikumo ženklu pagal Reglamentą (EB) Nr. 854/2004 buvo paženklinti iki 2009 m. lapkričio 1 d., į Bendriją gali būti importuojami iki 2009 m. gruodžio 31 d.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 854/2004 5 straipsnio 6 dalį valstybės narės vykdant oficialią mėsos iš paukštienos ir kiškienos gamybos kontrolę gali leisti skerdyklos darbuotojams padėti atlikti tam tikras specialiąsias oficialiai paskirtų padėjėjų užduotis. To reglamento I priedo III skirsnio III skyriaus A dalyje nustatyta, kad leidimas gali būti suteiktas tik tuo atveju, jei įmonės darbuotojai oficialiai paskirtų padėjėjų užduotims atlikti yra parengti kompetentingai institucijai priimtinu būdu – taip pat, kaip ir pastarieji.

(4)

2005 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2076/2005, nustatančio pereinamojo laikotarpio priemones Europos Parlamento ir Tarybos reglamentams (EB) Nr. 853/2004, (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004 įgyvendinti ir iš dalies keičiančio reglamentus (EB) Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 84/2004 (2), 14 straipsnyje nustatyta, kad iki 2009 m. gruodžio 31 d. skerdyklų darbuotojai turėtų būti mokomi tik tų specialiųjų užduočių, kurias jiems leidžiama atlikti.

(5)

Šis apribojimas neturėjo neigiamos įtakos šviežios mėsos oficialios kontrolės reikalavimams, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 854/2004. Todėl Reglamente (EB) Nr. 2076/2005 numatytą pereinamojo laikotarpio priemonę reikėtų padaryti nuolatine ir leisti valstybėms narėms įgyvendinti visą arba ribotą mokymo sistemą bei priimti sprendimą dėl jos praktinio sutvarkymo, įskaitant egzaminavimo procedūrą. Todėl Reglamento (EB) Nr. 2076/2005 14 straipsnį reikėtų išbraukti ir atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 854/2004 I priedo III skirsnio III skyriaus A dalį.

(6)

Reglamento (EB) Nr. 854/2004 II priedo II skyriaus A dalies 4 punkte nurodyta, kad B klasės zonoms priskiriamų gyvų dvigeldžių moliuskų 100 g mėsos ir vidinėje ertmėje esančio skysčio negali būti daugiau kaip 4 600E. coli bakterijų. Reglamento (EB) Nr. 2076/2005 17a straipsniu 10 % tų zonų kilmės gyvų dvigeldžių moliuskų mėginių iki 2009 m. gruodžio 31 d. nustatytas leistinas nukrypimas.

(7)

Dėl šio leistino nukrypimo visuomenės sveikatai pavojus nekyla, jeigu 10 % gyvų dvigeldžių moliuskų mėginių 100 g mėsos ir vidinėje ertmėje esančio skysčio nėra daugiau kaip 46 000E. coli bakterijų. Todėl šį leistiną nukrypimą reikėtų padaryti nuolatiniu. Todėl Reglamento (EB) Nr. 2076/2005 17a straipsnį reikėtų išbraukti ir atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 854/2004 II priedo II skyriaus A dalies 4 punktą.

(8)

2004 m. rugpjūčio 30 d. Europos maisto saugos tarnybos priimtoje nuomonėje dėl teršalų, susijusių su Gempylidae (gyvatinių skumbrių) šeimai priklausančių žuvininkystės produktų toksiškumu, maisto grandinėje nurodyta, kad šiai šeimai priklausantys žuvininkystės produktai, ypač Ruvettus pretiosus (taukinės skumbrės) ir Lepidocybium flavobrunneum (pilkosios taukinės skumbrės), vartojami nesilaikant tam tikrų sąlygų, gali daryti neigiamą poveikį virškinimo traktui. Reglamente (EB) Nr. 854/2004 nustatyta, kad kompetentingos valstybių narių institucijos turi atlikti tikrinimus dėl prekybos sąlygų, kurių maisto verslo subjektai privalo laikytis dėl žuvininkystės produktų iš Gempylidae šeimos žuvų.

(9)

Tos sąlygos taikomos iš tų rūšių žuvų gautiems šviežiems, paruoštiems ir perdirbtiems žuvininkystės produktams. Tačiau vartotojui panašų pavojų gali kelti iš tos šeimos žuvų gauti sušaldyti žuvininkystės produktai. Todėl kompetentingos institucijos taip pat turėtų tikrinti šiai šeimai priklausančius sušaldytus žuvininkystės produktus.

(10)

Todėl reglamentus (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 2076/2005 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(11)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 854/2004 I, II ir III priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2076/2005 14 ir 17a straipsniai išbraukiami.

3 straipsnis

Gyvūninės kilmės produktai, kurie sveikumo ženklu pagal Reglamento (EB) Nr. 854/2004 I priedo I skirsnio III skyriaus 3 dalies c punktą buvo paženklinti iki 2009 m. lapkričio 1 d., į Bendriją gali būti importuojami iki 2009 m. gruodžio 31 d.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Tačiau šio reglamento priedo 1 punkto a papunktis taikomas nuo 2009 m. lapkričio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. spalio 17 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 139, 2004 4 30, p. 206.

(2)  OL L 338, 2005 12 22, p. 83.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 854/2004 I, II ir III priedai iš dalies keičiami taip:

1)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

I skirsnio III skyriaus 3 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

jeigu ženklas buvo uždėtas Bendrijoje įsikūrusioje skerdykloje, ženkle turi būti nurodytos CE, EB, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK arba WE santrumpos.

Šios santrumpos negali būti nurodomos ženkluose, taikomuose iš skerdyklų, kurios yra ne Bendrijoje, į Bendriją importuojamai mėsai.“

b)

III skirsnio III skyriaus A dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Jeigu nustatoma, kad įmonė mažiausiai 12 mėnesių vadovavosi gerąja higienos patirtimi pagal šio reglamento 4 straipsnio 4 dalį ir RVASVT sistemą, kompetentinga institucija įmonės darbuotojams gali suteikti leidimą atlikti oficialiai paskirtų padėjėjų užduotis. Šis leidimas gali būti suteiktas tik tuo atveju, jei įmonės darbuotojai oficialiai paskirtų padėjėjų užduotims atlikti yra parengti kompetentingai institucijai priimtinu būdu – taip pat, kaip ir pastarieji. Šiuos darbuotojus turi prižiūrėti, jiems vadovauti ir už juos atsakyti oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas. Šiomis aplinkybėmis oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas dalyvauja patikrinimuose prieš skerdimą ir po skerdimo, prižiūri, kaip vykdoma ši veikla, ir reguliariai atlieka veiklos patikrinimus siekdamas užtikrinti, kad skerdyklos darbuotojų veikla atitiktų kompetentingos institucijos nustatytus specialiuosius reikalavimus, bei įformina šio veiklos patikrinimo rezultatus. Jeigu šių darbuotojų veikla turi neigiamo poveikio įmonės higienos lygiui, jeigu jie netinkamai atlieka užduotis arba jei kompetentinga institucija mano, kad jų vykdoma veikla yra apskritai netinkama, tokie darbuotojai pakeičiami oficialiai paskirtais padėjėjais.“

2)

II priedo II skyriaus A dalies 4 punktas pakeičiamas taip:

„4.

Kompetentinga institucija gali priskirti B klasei zonas, kuriose galima rinkti gyvus dvigeldžius moliuskus, tačiau juos pateikti į rinką žmonėms vartoti galima tik apdorojus valymo centre ar po apsivalymo, taip siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 3 punkte paminėtų veterinarinių reikalavimų. 90 % šiose vietose surinktų gyvų dvigeldžių moliuskų mėginių 100 g mėsos ir vidinėje ertmėje esančio skysčio negali būti daugiau kaip 4 600E. coli bakterijų. Kituose 10 % gyvų dvigeldžių moliuskų mėginių 100 g mėsos ir vidinėje ertmėje esančio skysčio negali būti daugiau kaip 46 000E. coli bakterijų.

Šio tyrimo pamatinis metodas yra ISO 16649-3 standarte apibūdintas labiausiai tikėtino skaičiaus testas, atliekamas naudojant penkis mėgintuvėlius ir tris praskiedimus. Alternatyvius metodus galima naudoti, jei jie patvirtinti pagal šį pamatinį metodą remiantis EN/ISO 16140 standarte nustatytais kriterijais.“

3)

III priedo II skyriaus G dalis pakeičiama taip:

„G.   NUODINGI ŽUVININKYSTĖS PRODUKTAI

Patikrinimai turi būti atliekami siekiant užtikrinti, kad:

1.

Rinkai nebūtų tiekiami žuvininkystės produktai iš šių šeimų nuodingų žuvų: Tetraodontidae (keturdančių pūsliažuvių), Molidae (mėnulžuvinių), Diodontidae (dvidančių pūsliažuvių) ir Canthigasteridae (aštriasnukių dygliapilvių).

2.

Švieži, paruošti, sušaldyti ir perdirbti žuvininkystės produktai iš Gempylidae (gyvatinių skumbrių) šeimai priklausančių žuvų, ypač Ruvettus pretiosus (traukinės skumbrės) ir Lepidocybium flavobrunneum (pilkosios taukinės skumbrės), rinkai gali būti tiekiami tik suvynioti ir (arba) supakuoti ir turi būti atitinkamai paženklinti nurodant vartotojui informaciją apie paruošimo ir (arba) gaminimo būdus bei apie pavojų, susijusį su juose esančiomis medžiagomis, kurios neigiamai veikia virškinimo traktą. Ant etiketės turi būti nurodyti moksliniai ir bendriniai žuvininkystės produktų pavadinimai.

3.

Rinkai nebūtų tiekiami žuvininkystės produktai, kuriuose aptikta tokių biotoksinų, kaip ciguatera, ar kitų, žmonių sveikatai pavojingų toksinų. Tačiau žuvininkystės produktai iš dvigeldžių moliuskų, dygiaodžių, gaubtagyvių ir jūrų pilvakojų, rinkai gali būti tiekiami, jeigu jie buvo pagaminti vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo VII skirsniu ir atitinka to skirsnio V skyriaus 2 punkte nustatytus standartus.“


Top