EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1019

2008 m. spalio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1019/2008, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos II priedas (Tekstas svarbus EEE)

OL L 277, 2008 10 18, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1019/oj

18.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 277/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1019/2008

2008 m. spalio 17 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos II priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (1), ypač į jo 13 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 852/2004 nustatytos bendros maisto produktų higienos taisyklės, kurių turi laikytis maisto tvarkymo subjektai. Maisto tvarkymo subjektai, vykdydami bet kokį maisto gamybos, perdirbimo ir platinimo etapą po pirminio gamybos etapo privalo laikytis minėto reglamento II priede nustatytų bendrųjų higienos reikalavimų.

(2)

Minėto priedo VII skyriuje nustatyta, kad vandens tiekimui prireikus turi būti naudojamas geriamasis vanduo, siekiant užtikrinti, kad maistas nebūtų užterštas ir kad su neišdarinėtais žuvininkystės produktais gali būti naudojamas švarus vanduo. Jame taip pat numatyta, kad švarų jūros vandenį galima naudoti su gyvais dvigeldžiais moliuskais, dygiaodžiais, gaubtagyviais ir jūriniais pilvakojais ir kad išoriniam jų plovimui taip pat gali būti naudojamas švarus vanduo.

(3)

Naudojant švarų vandenį su neišdarinėtais žuvininkystės produktais ir išoriniam gyvų dvigeldžių moliuskų, dygiaodžių, gaubtagyvių ir jūrinių pilvakojų plovimui nekeliama grėsmė visuomenės sveikatai, jei maisto tvarkymo subjektai parengia ir taiko rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT) principais grindžiamą procedūrą, užtikrindami, kad nebūtų keliamas taršos pavojus.

(4)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 852/2004 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 852/2004 II priedo VII skyriaus 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Su neišdarinėtais žuvininkystės produktais galima naudoti švarų vandenį.

Švarų jūros vandenį galima naudoti su gyvais dvigeldžiais moliuskais, dygiaodžiais, gaubtagyviais ir jūriniais pilvakojais; švarų vandenį taip galima naudoti išoriniam plovimui.

Naudojant švarų vandenį, jo tiekimui turi būti įrengti tinkami įrengimai ir procedūros, siekiant užtikrinti, kad naudojimo metu nebūtų keliamas maisto taršos pavojus.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. spalio 17 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 139, 2004 4 30, p. 1.


Top