EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0629

2008 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 629/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1881/2006, nustatantį didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 173, 3.7.2008, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 192 - 195

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/629/oj

3.7.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 173/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 629/2008

2008 m. liepos 2 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1881/2006, nustatantį didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 315/93, nustatantį Bendrijos procedūras dėl maisto teršalų (1), ypač į jo 2 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 1881/2006 (2) nustatytos didžiausios leistinos tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijos, įskaitant didžiausias leistinas švino, kadmio ir gyvsidabrio koncentracijas.

(2)

Siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą, svarbiausia neleisti, kad teršalų koncentracija pasiektų grėsmę sveikatai keliantį lygį. Didžiausios leistinos švino, kadmio ir gyvsidabrio koncentracijos turi būti saugios ir tokios mažos, kokias pagrįstai galima užtikrinti taikant gerąją žemės ūkio, žuvininkystės ir gamybos patirtį.

(3)

Remiantis nauja informacija, taikant gerąją žemės ūkio ir žuvininkystės patirtį tokių mažų švino, kadmio ir gyvsidabrio koncentracijų, kokios nustatytos Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 priede, tam tikrų rūšių vandens gyvūnuose ir grybuose, pasiekti neįmanoma. Taigi būtina iš naujo svarstyti šių teršalų didžiausias leistinas koncentracijas, išlaikant aukštą vartotojų apsaugos lygį.

(4)

Didelės švino, kadmio ir gyvsidabrio koncentracijos buvo nustatytos tam tikruose maisto papilduose, kaip apibrėžta 2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/46/EB (3) dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo 2 straipsnyje, ir apie jas buvo pranešta per skubaus įspėjimo apie maisto ir pašarų keliamą pavojų sistemą (angl. RASFF). Įrodyta, kad šiuose maisto papilduose esantis švinas, kadmis ir gyvsidabris žmonėms gali daryti didelį poveikį. Siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą, reikia nustatyti didžiausias leistinas švino, kadmio ir gyvsidabrio koncentracijas maisto papilduose. Šios didžiausios leistinos koncentracijos turi būti saugios ir tokios mažos, kokias pagrįstai galima užtikrinti taikant gerąją gamybos patirtį.

(5)

Kadmis natūraliai kaupiasi jūros dumbliuose. Todėl maisto papilduose, kurie yra pagaminti tik iš džiovintų jūros dumblių ar daugiausia iš džiovintų jūros dumblių, arba jūros dumblių antrinių produktų, gali būti didesnė kadmio koncentracija nei kituose maisto papilduose. Siekiant į tai atsižvelgti, reikia nustatyti didesnę leistiną kadmio koncentraciją maisto papilduose, pagamintuose tik ar daugiausia iš jūros dumblių.

(6)

Valstybėms narėms ir maisto verslo subjektams reikėtų duoti laiko prisitaikyti prie naujų didžiausių leistinų koncentracijų maisto papilduose. Todėl reikėtų atidėti didžiausių leistinų koncentracijų maisto papilduose taikymą.

(7)

Būtina iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 priedo pirmąją išnašą, siekiant patikslinti, kad didžiausia leistina koncentracija vaisiuose netaikoma medžių riešutams.

(8)

Komisija pateikė naujas rekomendacijas dėl stebėjimo sistemos savo 2007 m. kovo 28 d. Rekomendacijoje 2007/196/EB dėl furano koncentracijos maisto produktuose stebėsenos (4) ir 2007 m. gegužės 3 d. Komisijos rekomendacijoje 2007/331/EB dėl akrilamido kiekio maisto produktuose stebėsenos (5). Taigi reikia papildyti Reglamento Nr. 1881/2006 nuostatas dėl stebėjimo ir ataskaitų teikimo, įtraukiant nuorodas į tas naujas rekomendacijas. Buvo atlikta policiklinių aromatinių angliavandenilių stebėjimo procedūra, nustatyta Komisijos rekomendacijoje 2005/108/EB (6). Taigi nuorodą į tą rekomendaciją dėl stebėjimo galima išbraukti.

(9)

Taigi Reglamentą (EB) Nr. 1881/2006 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(10)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 iš dalies keičiamas taip:

1.

9 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Valstybės narės turi pranešti Komisijai apie tuos atvejus, kai randama aflatoksinų, dioksinų, dioksinų tipo PCB ir ne dioksinų tipo PCB, kaip apibrėžta Komisijos sprendime 2006/504/EB (7) ir Komisijos rekomendacijoje 2006/794/EB (8). Valstybės narės turi pranešti EMST apie tuos atvejus, kai randama akrilamido ar furanų, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2007/196/EB (9) ir Komisijos rekomendacijoje 2007/331/EB (10).

2.

Priedas pakeičiamas atsižvelgiant į šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Didžiausios leistinos koncentracijos, nustatytos priedo 3.1.18, 3.2.19, 3.2.20 ir 3.3.3 punktuose, pradedamos taikyti nuo 2009 m. liepos 1 d. Jos netaikytinos produktams, teisėtai patekusiems į rinką iki 2009 m. liepos 1 d. Įrodyti, kada produktai buvo pateikti į rinką, privalo maisto verslo subjektas.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. liepos 2 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 37, 1993 2 13, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(2)  OL L 364, 2006 12 20, p. 5. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1126/2007 (OL L 255, 2007 9 29, p. 14).

(3)  OL L 183, 2002 7 12, p. 51. Direktyva su pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2006/37/EB (OL L 94, 2006 4 1, p. 32).

(4)  OL L 88, 2007 3 29, p. 56.

(5)  OL L 123, 2007 5 12, p. 33.

(6)  OL L 34, 2005 2 8, p. 43.

(7)  OL L 199, 2006 7 21, p. 21.

(8)  OL L 322, 2006 11 22, p. 24.

(9)  OL L 88, 2007 3 29, p. 56.

(10)  OL L 123, 2007 5 12, p. 33.“


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

3.1 poskyrio (Švinas) 3.1.11 punktas pakeičiamas taip ir pridedamas naujas 3.1.18 punktas:

„3.1.11

Kopūstinės, lapinės daržovės ir šie grybai (27): Agaricus bisporus (pievagrybiai), Pleurotus ostreatus (gluosninės kreivabudės), Lentinula edodes (šiitake grybai)

0,30

3.1.18

Maisto papildai (1)

3,0

2.

3.2 poskyris (Kadmis) pakeičiamas taip:

„3.2

Kadmis

 

3.2.1

Galvijiena (išskyrus subproduktus), aviena, kiauliena ir paukštiena (6)

0,050

3.2.2

Arkliena, išskyrus subproduktus (6)

0,20

3.2.3

Galvijų, avių, kiaulių, paukščių ir arklių kepenys (6)

0,50

3.2.4

Galvijų, avių, kiaulių, paukščių ir arklių inkstai (6)

1,0

3.2.5

Žuvų, išskyrus 3.2.6, 3.2.7 ir 3.2.8 punktuose išvardytas rūšis, raumenų mėsa (24)(25)

0,050

3.2.6

Šių žuvų raumenų mėsa (24)(25):

 

atlantinių pelamidžių (Sarda sarda),

 

snapasnukių sargų (Diplodus vulgaris),

 

europinių upinių ungurių (Anguilla anguilla),

 

kefalių (Chelon labrosus),

 

paprastųjų stauridžių (Trachurus rūšys),

 

karališkųjų luvarių (Luvarus imperialis),

 

skumbrių (Scomber rūšys),

 

europinių sardinių (Sardina pilchardus),

 

Sardinops rūšies sardinių (Sardinops rūšys),

 

tunų (Thunnus rūšys, Euthynnus rūšys, Katsuwonus pelamis),

 

paprastųjų jūrų liežuvėlių (Dicologoglossa cuneata).

0,10

3.2.7

Šių žuvų raumenų mėsa (24)(25):

bullet tunų (Auxis rūšys)

0,20

3.2.8

Šių žuvų raumenų mėsa (24)(25):

 

europinių ančiuvių (Engraulis rūšys)

 

durklažuvių (Xiphias gladius)

0,30

3.2.9

Vėžiagyviai, išskyrus rudąją krabų mėsą ir omarų bei kitų panašių stambiųjų vėžiagyvių (Nephropidae ir Palinuridae) galvas ir krūtinės dalies mėsą (26)

0,50

3.2.10

Dvigeldžiai moliuskai (26)

1,0

3.2.11

Galvakojai moliuskai (be vidaus organų) (26)

1,0

3.2.12

Grūdai, išskyrus sėlenas, gemalus, kviečių grūdus ir ryžius

0,10

3.2.13

Sėlenos, gemalai, kviečių grūdai ir ryžiai

0,20

3.2.14

Sojų pupelės

0,20

3.2.15

Daržovės ir vaisiai, išskyrus lapines daržoves, šviežias prieskonines žoles, grybus, stiebines daržoves, šakniavaisines daržoves ir bulves (27)

0,050

3.2.16

Stiebinės daržovės, šakniavaisinės daržovės ir bulvės, išskyrus gumbinius salierus (27). Bulvėms taikomos nuskustoms bulvėms nustatytos didžiausios leistinos koncentracijos.

0,10

3.2.17

Lapinės daržovės, šviežios prieskoninės žolės, gumbiniai salierai ir šie grybai (27): Agaricus bisporus (pievagrybiai), Pleurotus ostreatus (gluosninės kreivabudės), Lentinula edodes (šiitake grybai)

0,20

3.2.18

Grybai, išskyrus 3.2.17 punkte nurodytus grybus (27)

1,0

3.2.19

Maisto papildai (2), išskyrus 3.2.20 punkte nurodytus maisto papildus

1,0

3.2.20

Maisto papildai (2) tik ar daugiausia iš džiovintų jūros dumblių arba jūros dumblių antriniai produktai

3,0

3.

3.3 poskyrio (Gyvsidabris) 3.3.2 punktas pakeičiamas taip ir pridedamas naujas 3.3.3 punktas:

„3.3.2

Šių žuvų raumenų mėsa (24)(25):

 

jūrų velnių (Lophius rūšys)

 

atlantinių vilkžuvių (Anarhichas lupus)

 

atlantinių pelamidžių (Sarda sarda)

 

europinių upinių ungurių (Anguilla rūšys)

 

karališkųjų, atlantinių pjūklapilvių (didžiagalvių islandinių) beriksų, viduržemio pjūklapilvių (didžiagalvių) beriksų (Hoplostethus rūšys)

 

bukasnukių ilgauodegių grenadierių (Coryphaenoides rupestris)

 

atlantinių paltusų (Hippoglossus hippoglossus)

 

afrikinių kongrijų (Genypterus capensis)

 

marlinų (Makaira rūšys)

 

megrimų (Lepidorhombus rūšys)

 

paprastųjų barzdočių (Mullus rūšys)

 

juodųjų kongrijų (Genypterus blacodes)

 

lydekų (Esox lucius)

 

vienspalvių bonitų (Orcynopsis unicolor)

 

mažųjų stintmenkių (Trisopterus minutus)

 

Portugalijos baltaakių dygliaryklių (Centroscymnus coelolepis)

 

rajų (Raja rūšys)

 

jūrų ešerių (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)

 

buriažuvių (Istiophorus platypterus)

 

uodeguotųjų kalavijų (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)

 

vaivorykštinių karosų (pangos), raudonųjų pagelų (Pagellus rūšys)

 

ryklių (visų rūšių)

 

pilkųjų taukinių skumbrių, taukinių skumbrių, paprastųjų gyvatinių skumbrių (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)

 

eršketų (Acipenser species)

 

durklažuvių (Xiphias gladius)

 

tunų (Thunnus rūšys, Euthynnus rūšys, Katsuwonus pelamis)

1,0

3.3.3

Maisto papildai (3)

0,10

4.

(1) išnašoje pridedamas šis sakinys:

„Didžiausia leistina koncentracija vaisiuose netaikytina medžių riešutams.“

5.

(8) išnaša pakeičiama taip:

„(8)

Šios kategorijos maisto papildai apibrėžti Komisijos direktyvoje 2006/141/EB (OL L 401, 2006 12 30, p. 1).“


(1)  Didžiausia leistina koncentracija parduodamuose maisto papilduose.“

(2)  Didžiausia leistina koncentracija parduodamuose maisto papilduose.“

(3)  Didžiausia leistina koncentracija parduodamuose maisto papilduose.“


Top