EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0504

2008 m. birželio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 504/2008, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvų 90/426/EEB ir 90/427/EEB nuostatos dėl arklinių identifikavimo metodų (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 149, 7.6.2008, p. 3–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 020 P. 110 - 139

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; panaikino 32015R0262 . Latest consolidated version: 21/11/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/504/oj

7.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 149/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 504/2008

2008 m. birželio 6 d.

kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvų 90/426/EEB ir 90/427/EEB nuostatos dėl arklinių identifikavimo metodų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/426/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių arklinių šeimos gyvūnų importą iš trečiųjų šalių ir jų judėjimą (1), ypač į jos 4 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/427/EEB dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą arklinių šeimos gyvūnais (2), ypač į jos 4 straipsnio 2 dalies c ir d punktus, 6 straipsnio 2 dalies antrą įtrauką ir 8 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą,

atsižvelgdama į 1994 m. birželio 23 d. Tarybos direktyvą 94/28/EB, nustatančią principus, susijusius su zootechniniais bei genealoginiais reikalavimais, taikytinais gyvūnų, jų spermos, kiaušialąsčių bei embrionų importui iš trečiųjų šalių, ir iš dalies keičiančią Direktyvą 77/504/EEB dėl grynaveislių veislinių galvijų (3), ypač į jos 3 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

1993 m. spalio 20 d. Komisijos sprendime 93/623/EEB dėl registruotus arklinių šeimos gyvūnus lydinčio tapatybės nustatymo dokumento (paso) (4) nurodomas registruotų arklinių identifikavimo juos perkeliant gyvūnų sveikatos kontrolės tikslais metodas.

(2)

1999 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendime 2000/68/EB, iš dalies keičiančiame Komisijos sprendimą 93/623/EEB ir nustatančiame veislinių ir produkcinių arklinių identifikavimą (5), išdėstomos taisyklės dėl tapatybės nustatymo dokumento, kuris turi būti pateikiamas perkeliant arklinius.

(3)

Valstybės narės skirtingai įgyvendino sprendimus 93/623/EEB ir 2000/68/EB. Be to, arklinių identifikavimas tuose sprendimuose yra susijęs su judėjimu, tuo tarpu Bendrijos teisės aktuose, susijusiuose su kitomis gyvulių rūšimis, gyvūnai identifikuojami, inter alia, ligų kontrolės tikslais, neatsižvelgiant į jų judėjimo statusą. Be to, ta dviejų lygių sistema, apimanti veislei ir reprodukcijai skirtus arklinius bei registruotus arklinius, gali lemti tai, kad vienam gyvūnui bus išduodamas daugiau kaip vienas tapatybės nustatymo dokumentas, kurį atstoti gali tik pirminio identifikavimo metu ant gyvūno padaromas nenutrinamas, bet nebūtinai matomas ženklas.

(4)

Sprendimu 92/623/EEB nustatytame tapatybės nustatymo dokumente pateikta bendra schema nevisiškai atitinka tarptautinių organizacijų, administruojančių varžyboms ir lenktynėms skirtus arklinius, ir Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) reikalaujamą panašią informaciją. Todėl šiuo reglamentu turėtų būti nustatyta bendra schema, kuri atitiktų Bendrijos poreikius ir tuos tarptautiniu mastu pripažintus reikalavimus.

(5)

Arklinių importui ir toliau taikomos sąlygos, nustatytos Direktyva 90/426/EEB ir ypač 1993 m. vasario 5 d. Komisijos sprendimu 93/196/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų ir veterinarinio sertifikavimo importuojant skerstinus arklinius (6) bei 1993 m. vasario 5 d. Komisijos sprendimu 93/197/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų ir veterinarinio sertifikavimo importuojant registruotus arklinius bei veislinius ir produkcinius arklinius (7).

(6)

Taikant 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2913/92, nustatančiu Bendrijos muitinės kodeksą (8), nustatytas muitinės procedūras, būtina papildomai atsižvelgti į 1973 m. kovo 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 706/73 dėl Bendrijos tvarkos, skirtos prekybai žemės ūkio produktais ir taikomos Lamanšo sąsiaurio saloms bei Meno salai (9). Reglamentu (EEB) Nr. 706/73 nustatyta, kad nuo 1973 m. rugsėjo 1 d. Bendrijos taisyklės taikomos veterinarijos teisės aktų srityje, tačiau Bendrijos zootechnikos teisės aktai neminimi. Šis reglamentas turėtų būti taikomas nepažeidžiant to reglamento nuostatų.

(7)

2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1760/2000, nustatančiame galvijų identifikavimo bei registravimo sistemą ir reglamentuojančiame jautienos bei jos produktų ženklinimą (10), pateikiama gyvulių turėtojo apibrėžtis. Tačiau Direktyvos 90/426/EEB 4 straipsnio 2 dalyje minimas gyvūno savininkas ar augintojas. 1992 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvoje 92/35/EEB, nustatančioje afrikinės arklių ligos kontrolės reikalavimus ir kovos su ja priemones (11), pateikiama bendra savininko ir laikytojo apibrėžtis. Kadangi, remiantis Bendrijos ir nacionalinės teisės aktais, arklinių šeimos gyvūno savininkas nebūtinai yra asmuo, atsakingas už gyvūną, reikėtų aiškiau apibrėžti, kad, visų pirma, arklinių šeimos gyvūno laikytojas, kuris gali būti ir savininkas, turėtų būti atsakingas už arklinių šeimos gyvūnų identifikavimą pagal šio reglamento nuostatas.

(8)

Siekiant Bendrijos teisės aktų nuoseklumo, šiame reglamente numatyti arklinių identifikavimo metodai turėtų būti taikomi nepažeidžiant 1996 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimo 96/78/EB, nustatančio arklinių įrašymo į kilmės knygas veisimo tikslais kriterijus (12).

(9)

Tie metodai turėtų atitikti taisykles, kurias nustato veislininkystės organizacijos, patvirtintos pagal 1992 m. birželio 11 d. Komisijos sprendimą 92/353/EEB, nustatantį organizacijų ir asociacijų, tvarkančių arba užvedančių registruojamų arklinių šeimos gyvūnų kilmės knygas, patvirtinimo arba pripažinimo kriterijus (13). Atsižvelgiant į tą sprendimą, arklinių identifikavimo sistemos, kilmės knygos klasifikavimo ir kilmės knygoje įregistruotų kilmės linijų taisykles nustato veislinių gyvulių kilmės knygą tvarkanti organizacija arba asociacija.

(10)

Be to, Direktyvos 90/427/EEB 4 straipsnio 2 dalies d punkte minimame kilmės pažymėjime, kuris turi būti įtrauktas į tapatybės nustatymo dokumentą, turėtų būti paminėta visa būtina informacija, siekiant užtikrinti, kad iš kitų kilmės knygų perkeliami įrašai apie arklinius būtų įtraukiami į tos klasės kilmės knygą, kurios kriterijus arkliniai atitinka.

(11)

Remiantis 1996 m. liepos 18 d. Komisijos sprendimo 96/510/EB, nustatančio kilmės ir zootechninius pažymėjimus veislinių gyvulių, jų spermos, kiaušialąsčių ir embrionų importui (14), 1 straipsnio trečia įtrauka, kilmės ir zootechninis pažymėjimas registruotiems arkliniams turi atitikti Sprendimu 93/623/EEB nustatytą tapatybės nustatymo dokumentą. Todėl būtina aiškiau apibrėžti, kad bet kokia nuoroda į Sprendimą 93/623/EEB, taip pat į Sprendimą 2000/68/EB turėtų būti suprantama kaip nuoroda į šį reglamentą.

(12)

Kadangi pagal šį reglamentą visi Bendrijoje gimę ar į ją importuoti arkliniai turėtų būti identifikuojami pagal vienodą tapatybės nustatymo dokumentą, būtina nustatyti specialias nuostatas tiems atvejams, kai gyvūno kaip veislei ir reprodukcijai skirto arklinio statusas pakeičiamas registruoto arklinio statusu, kaip apibrėžta Direktyvos 90/426/EEB 2 straipsnio c punkte.

(13)

Valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė nustatyti specialią arklinių, auginamų laukinėmis arba iš dalies laukinėmis sąlygomis nustatytose vietovėse ar teritorijose, įskaitant gamtos draustinius, identifikavimo tvarką, siekiant nuoseklumo su Direktyvos 92/35/EEB 2 straipsnio antra dalimi.

(14)

Elektroniniai arklinių identifikavimo prietaisai (atsakikliai) pasaulyje jau plačiai naudojami. Ta technologija turėtų būti taikoma siekiant užtikrinti glaudų arklinių šeimos gyvūno ir identifikavimo priemonės ryšį. Arkliniai turėtų būti ženklinami atsakikliu, nors reikėtų numatyti alternatyvius gyvūno tapatybės patvirtinimo metodus, su sąlyga, kad tais alternatyviais metodais suteikiamos lygiavertės garantijos, kad būtų išvengta pakartotinio tapatybės nustatymo dokumentų išdavimo.

(15)

Nors pagal dabartinius Bendrijos teisės aktus arkliniai visada turi būti su tapatybės nustatymo dokumentu, reikėtų numatyti nuo to reikalavimo leidžiančią nukrypti nuostatą, kai neįmanoma ar net nepraktiška identifikavimo dokumentą saugoti visą arklinių šeimos gyvūno gyvenimo laikotarpį arba kai toks dokumentas nebuvo išduotas, atsižvelgiant į tai, kad skerdžiamas gyvūnas dar nesulaukė identifikuoti būtino maksimalaus amžiaus.

(16)

Tos leidžiančios nukrypti nuostatos turėtų būti taikomos nepažeidžiant 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos direktyvos 2003/85/EB dėl Bendrijos snukio ir nagų ligos kontrolės priemonių (15) 14 straipsnio, kuriuo leidžiama nukrypti nuo tam tikrų ligos kontrolės priemonių identifikuotiems arkliniams ūkiuose, kuriuose patvirtintas tos ligos protrūkis.

(17)

Valstybėms narėms taip pat turėtų būti leidžiama leisti naudoti supaprastintą jų teritorijoje judančių arklinių tapatybės nustatymo dokumentą. Plastikinės kortelės su integruotais kompiuteriniais lustais (lustinės kortelės) buvo įvestos įvairiose srityse kaip duomenų kaupimo priemonės. Turėtų būti suteikta galimybė išduoti tokias lustines korteles papildomai su tapatybės nustatymo dokumentu ir naudoti jas tam tikromis sąlygomis vietoj arklinių tapatybės nustatymo dokumento, kai jie juda valstybės narės teritorijoje.

(18)

Pagal 2005 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2076/2005, nustatančio pereinamojo laikotarpio priemones Europos Parlamento ir Tarybos reglamentams (EB) Nr. 853/2004, (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004 įgyvendinti (16), 8 straipsnį informacijos apie maisto grandinę reikalavimus, nustatytus arkliniams, reikia įgyvendinti iki 2009 m. pabaigos.

(19)

Būtina numatyti nuostatas, taikytinas praradus tapatybės nustatymo dokumento originalą, išduotą pagal šį reglamentą. Šiomis nuostatomis reikėtų kuo labiau sumažinti galimybes neteisėtai turėti daugiau nei vieną tapatybės nustatymo dokumentą, siekiant tinkamai apibūdinti skirto skersti žmonėms vartoti gyvūno statusą. Turint pakankamai informacijos, kurią galima patikrinti, reikėtų išduoti dokumento dublikatą, kuris būtų paženklintas kaip dublikatas ir kuriuo gyvūnas iš esmės būtų pašalintas iš maisto grandinės. Tokiais atvejais reikėtų išduoti pakaitinį dokumentą, ir taip paženkliną, kuriuo anksčiau registruoto arklinio statusas būtų pakeistas į veislei ir reprodukcijai skirto arklinio statusą.

(20)

Pagal Direktyvos 90/426/EEB 4 ir 5 straipsnius tapatybės nustatymo dokumentas yra priemonė, skirta sustabdyti arklinių judėjimą, jei ūkyje, kuriame jie laikomi ar auginami, nustatomas ligos protrūkis. Todėl būtina numatyti to dokumento galiojimo sustabdymą judėjimo tikslais tam tikros ligos protrūkio atveju, padarant atitinkamą įrašą tapatybės nustatymo dokumente.

(21)

Kai arklinių šeimos gyvūno nugaišimo priežastys yra ne skerdimas skerdykloje, institucija, prižiūrinti negyvo gyvūno tvarkymą pagal 2002 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1774/2002, nustatantį sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms (17), turėtų grąžinti tapatybės nustatymo dokumentą jį išdavusiai įstaigai, taip pat turėtų būti užtikrinta, kad atsakiklis ar bet kokios alternatyvios priemonės, įskaitant ženklus, naudojamos ženklinant arklinių šeimos gyvūnus, negali būti perdirbamos.

(22)

Siekiant išvengti atsakiklių patekimo į maisto grandinę, gyvūnų, kurių atsakiklio nebuvo galima pašalinti skerdžiant, mėsa turėtų būti pripažįstama netinkama žmonėms vartoti pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 854/2004, nustatančio specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (18), I priedo II dalies V skyrių.

(23)

Nustačius standartus dėl atsakiklių implantavimo vietos ir nurodžius tą vietą tapatybės nustatymo dokumentuose, būtų lengviau aptikti implantuotus atsakiklius.

(24)

Pagal 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (19), 2 straipsnį žmonėms vartoti skirti gyvi gyvūnai, paruošti pateikti į rinką, apibrėžiami kaip maistas. Tame reglamente numatoma didelė maisto tvarkymo subjektų atsakomybė visais maisto gamybos etapais, įskaitant maistui auginamų gyvūnų atsekamumą.

(25)

Veislei ir reprodukcijai skirti arkliniai, taip pat registruoti arkliniai tam tikru gyvenimo etapu gali tapti skerstinais arkliniais, kaip apibrėžta Direktyvos 90/426/EEB 2 straipsnio d punkte. Neporanagių (arklinių sinonimas) mėsa apibūdinama 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (20), I priede.

(26)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 853/2004 II priedo III skirsnio 7 pastraipą skerdyklą eksploatuojantis subjektas turi gauti informaciją, kurioje nurodoma maistui auginamų gyvūnų kilmė, istorija ir laikymo būdas, tokią informaciją patikrinti ir vykdyti veiksmus atsižvelgdamas į ją. Kompetentinga institucija gali leisti su naminiais neporanagiais susijusią informaciją apie maisto grandinę siųsti skerdykloms ne iš anksto, o kartu su gyvūnais. Todėl tapatybės nustatymo dokumentas, pateikiamas kartu su skersti skirtais arkliniais, turėtų būti įtrauktas į tą informaciją apie maisto grandinę.

(27)

Atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 854/2004 I priedo II skirsnio III skyriaus 1 dalį, oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas turi patikrinti, ar maisto tvarkymo subjektas laikosi įsipareigojimų, siekdamas užtikrinti, kad skersti priimti gyvūnai, skirti žmonėms vartoti, būtų tinkamai paženklinti.

(28)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 853/2004 II priedo III skirsnio 8 dalį maisto tvarkymo subjektai turi patikrinti su naminiais neporanagiais pateikiamus pasus, siekdami užtikrinti, kad gyvūnas būtų skirtas skersti žmonėms vartoti, ir, priėmę jį skersti, pateikti pasą oficialiai paskirtam veterinarijos gydytojui.

(29)

Nepažeidžiant 1990 m. birželio 26 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2377/90, nustatančio veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje (21), ir 1996 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvos Nr. 96/22/EB dėl draudimo vartoti gyvulininkystėje tam tikras medžiagas, turinčias hormoninį ar tirostatinį poveikį, bei beta antagonistus (22), veterinariniai vaistai arkliniams skiriami laikantis 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio veterinarinius vaistus (23).

(30)

Direktyvos 2001/82/EB 10 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatomos arkliniams taikomos specialios nuo tos direktyvos 11 straipsnio leidžiančios nukrypti nuostatos, susijusios su maistui auginamų gyvūnų gydymu vaistais, kuriems nustatyta didžiausia likučių koncentracija vaistą naudojant netikslinėms gyvūnų rūšims arba kuriuos leidžiama naudoti kitos ligos atveju, su sąlyga, kad tie arkliniai paženklinti laikantis Bendrijos teisės aktų ir jų tapatybės nustatymo dokumentuose nurodoma, kad jie nėra skirti skersti žmonėms vartoti arba kad jie yra skirti skersti žmonėms vartoti praėjus ne trumpesniam kaip šešių mėnesių karencijos laikotarpiui nuo jų gydymo medžiagomis, išvardytomis 2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1950/2006, nustatančiame arklinių šeimos gyvūnams gydyti būtinų medžiagų sąrašą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio veterinarinius vaistus (24).

(31)

Siekiant vykdyti tapatybės nustatymo dokumentų išdavimo kontrolę, duomenų bazėje turėtų būti užregistruotas minimalus atitinkamų duomenų, susijusių su tokių dokumentų išdavimu, rinkinys. Siekiant lengvinti duomenų mainus, duomenų bazės skirtingose valstybėse narėse turėtų būti tarpusavyje suderintos pagal 1989 m. lapkričio 21 d. Tarybos direktyvą 89/608/EEB dėl valstybių narių administracinės valdžios institucijų tarpusavio pagalbos ir jų bendradarbiavimo su Komisija, siekiant užtikrinti teisingą veterinarijos ir zootechnikos teisės aktų taikymą (25).

(32)

Dėl universalaus arklinių registracijos numerio (angl. The Universal Equine Life Number, UELN) sistemos susitarė viso pasaulio didžiosios arklių veislininkystės ir varžybų organizacijos. Ji sukurta Pasaulinės sportinių žirgų federacijos (angl. World Breeding Federation for Sport Horses, WBFSH), Tarptautinio kilmės knygų komiteto (angl. International Stud-Book Committee, ISBC), Pasaulio arabų arklių organizacijos (angl. World Arabian Horse Organization, WAHO), Europos arabų arklių organizacijų konferencijos (angl. European Conference of Arabian Horse Organisations, ECAHO), Tarptautinės konferencijos „Anglų–arabų arkliai“ (pranc. Conférence Internationale de l’Anglo-Arabe, CIAA), Tarptautinės žirginio sporto federacijos (pranc. Fédération Equestre Internationale, FEI) ir Europos ristūnų sąjungos (pranc. Union Européenne du Trot, UET) iniciatyva, o informacijos apie šią sistemą galima rasti UELN svetainėje (26).

(33)

UELN sistemoje galima registruoti registruotus arklinius, ir veislei bei reprodukcijai skirtus arklinius ir palaipsniui kurti kompiuterizuotus tinklus, siekiant užtikrinti, kad registruoto arklinio tapatybė galėtų būti toliau tikrinama pagal Direktyvos 90/427/EEB 6 straipsnį.

(34)

Kai kodai įvedami į duomenų bazes, tie kodai ir įregistruotų atskirų gyvūnų identifikavimo numerių formatas neturėtų jokiu būdu neatitikti nustatytos UELN sistemos. Todėl prieš įvedant į duomenų bazę bet kokį naują kodą reikėtų peržiūrėti nustatytų UELN kodų sąrašą.

(35)

Direktyvos 90/426/EEB 7 straipsnio 3 dalyje reikalaujama, kad oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas įregistruotų paskersto arklinio identifikavimo numerį arba tapatybės nustatymo dokumento numerį ir išsiųstų išvežimo vietos kompetentingai institucijai (pastarosios prašymu) patvirtinimą, kad arklinių šeimos gyvūnas buvo paskerstas. Atsižvelgiant į tos direktyvos 4 straipsnio 4 dalies i punktą, paskerdus registruotus arklinius, jų tapatybės nustatymo dokumentą reikia grąžinti jį išdavusiai įstaigai. Šie reikalavimai taip pat turėtų būti taikomi tapatybės nustatymo dokumentams, išduotiems veislei ir reprodukcijai skirtiems arkliniams. UELN atitinkančio registracijos numerio registravimas ir jo naudojimas siekiant nustatyti tapatybės nustatymo dokumentą išdavusias institucijas ar įstaigas turėtų palengvinti šių reikalavimų laikymąsi. Jei galima, valstybės narės turėtų kreiptis į susižinojimo įstaigas, kurias jos paskyrė pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (27), 35 straipsnį.

(36)

Gyvūnų sveikatos garantijoms suteikti pagal Direktyvos 90/426/EEB 4 ir 5 straipsnius būtiną veterinarinę priežiūrą galima užtikrinti tik tais atvejais, kai ūkis, kaip apibrėžta tos direktyvos 2 straipsnio a punkte, yra žinomas kompetentingai institucijai. Panašūs reikalavimai keliami taikant maisto tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, susijusias su arkliniais kaip maistui auginamais gyvūnais. Tačiau dėl arklinių judėjimo dažnumo, palyginti su kitais gyvuliais, nereikėtų siekti sukurti arklinių nuolatinio atsekamumo realiu laiku sistemos. Todėl arklinių ženklinimas turėtų būti pirmasis arklinių identifikavimo ir registravimo sistemos įgyvendinimo pagal Bendrijos gyvūnų sveikatos politiką etapas.

(37)

Siekiant užtikrinti vienodą, aiškų ir skaidrų Bendrijos teisės aktų, reglamentuojančių arklinių identifikavimą, taikymą valstybėse narėse, turėtų būti panaikinti ir šiuo reglamentu pakeisti sprendimai 93/623/EEB ir 2000/68/EB.

(38)

Turėtų būti numatytos pereinamojo laikotarpio priemonės, kad valstybės narės galėtų prisitaikyti prie taisyklių, nustatytų šiame reglamente.

(39)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto ir Zootechnikos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

DALYKAS, TAIKYMO SRITIS IR APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiame reglamente nustatomos identifikavimo taisyklės, taikomos arkliniams:

a)

gimusiems Bendrijoje; arba

b)

išleistiems į laisvą apyvartą Bendrijoje pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 4 straipsnio 16 dalies a punkte nustatytą muitinės procedūrą.

2.   Šiuo reglamentu nepažeidžiama:

a)

Reglamentas (EEB) Nr. 706/73 ir Sprendimas 96/78/EB; ir

b)

priemonės, kurių imasi valstybės narės ūkiams, kuriuose laikomi arkliniai, registruoti.

2 straipsnis

Apibrėžtys

1.   Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys pateiktos Direktyvos 90/426/EEB 2 straipsnio a, c–f, h ir i punktuose ir Direktyvos 90/427/EEB 2 straipsnio c punkte.

2.   Taip pat vartojami šie terminai:

a)

„laikytojas“ – bet koks fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra arklinių šeimos gyvūno savininkas arba saugotojas ar asmuo, įpareigotas jį laikyti už finansinį atlygį arba be jo, nuolat arba laikinai (pvz., pervežant, prekyvietėse ar varžybose, lenktynėse ar kultūros renginiuose);

b)

„atsakiklis“ – pastovusis pasyvus radijo dažnio atpažinimo prietaisas:

i)

atitinkantis ISO 11784 standartą ir veikiantis pagal HDX arba FDX-B technologiją; ir

ii)

nuskaitomas skaitymo prietaisu, atitinkančiu ISO 11785 standartą, mažiausiai 12 cm atstumu;

c)

„arkliniai“ arba „arklinių šeimos gyvūnai“ – laukiniai arba naminiai visų rūšių neporanagiai žinduoliai, priklausantys arklinių (Equidae) šeimos arklių (Equus) genčiai, ir juos sukryžminus išvestos rūšys;

d)

„unikalus registracijos numeris“ – unikalus 15 skaitmenų raidinis ir skaitmeninis kodas, kuriame kaupiama informacija apie kiekvieną arklinių šeimos gyvūną ir duomenų bazę bei šalį, kurioje ši informacija pirmą kartą įregistruota pagal Universalaus arklinių šeimos gyvūnų registracijos numerio (UELN) kodavimo sistemą, sudarytas iš:

i)

šešių skaitmenų UELN atitinkančio identifikavimo kodo, naudojamo 21 straipsnio 1 dalyje nurodytoje duomenų bazėje; ir

ii)

devynių skaitmenų individualaus identifikavimo numerio, skirto arklinių šeimos gyvūnui;

e)

„lustinė kortelė“ – plastikinis įtaisas su integruotu kompiuteriniu lustu, kuriame galima saugoti duomenis ir persiųsti juos elektroniniu būdu į suderinamas kompiuterines sistemas.

II   SKYRIUS

IDENTIFIKAVIMO DOKUMENTAS

3 straipsnis

Bendrieji principai ir įpareigojimas ženklinti arklinių šeimos gyvūnus

1.   1 straipsnio 1 dalyje minėtų arklinių negalima laikyti, kol jie nėra paženklinti pagal šio reglamento nuostatas.

2.   Jei arklinių šeimos gyvūno laikytojas nėra gyvūno savininkas, jis veikia atsižvelgdamas į šį reglamentą fizinio ar juridinio asmens, kuriam arklinių šeimos gyvūnas priklauso nuosavybės teise (toliau – savininkas), vardu ir gavęs jo sutikimą.

3.   Šio reglamento tikslu arklinių identifikavimo sistemą sudaro šie elementai:

a)

vienas tapatybės nustatymo dokumentas, galiojantis visą gyvūno gyvenimo laikotarpį;

b)

priemonė, skirta užtikrinti vienareikšmišką tapatybės nustatymo dokumento ir arklinių šeimos gyvūno ryšį;

c)

duomenų bazė, kurioje įrašomas unikalus identifikavimo numeris ir identifikavimo duomenys, susiję su gyvūnu, kurio tapatybės nustatymo dokumentas buvo išduotas šioje duomenų bazėje registruotam asmeniui.

4 straipsnis

Arklinių tapatybės nustatymo dokumentus išduodančios įstaigos

1.   Valstybės narės užtikrina, kad tapatybės nustatymo dokumentą, minimą 5 straipsnio 1 dalyje, registruotiems arkliniams išduoda (toliau – dokumentus išduodančios įstaigos):

a)

organizacija ar asociacija, kurią oficialiai patvirtina ar pripažįsta valstybė narė arba oficiali susijusios valstybės narės agentūra, kaip nurodyta Direktyvos 90/427/EEB 2 straipsnio c punkte, tvarkanti tos veislės gyvūno kilmės knygą, kaip nurodyta Direktyvos 90/426/EEB 2 straipsnio c punkte;

b)

tarptautinės asociacijos ar organizacijos, administruojančios varžyboms ar lenktynėms skirtus arklius, kaip numatyta 90/426/EEB 2 straipsnio c punkte, skyrius, kurio būstinė yra valstybėje narėje.

2.   Trečiosios šalies, išduodančios kilmės pažymėjimus pagal Sprendimo 96/510/EB 1 straipsnio trečią įtrauką, valdžios institucijų išduoti identifikavimo dokumentai pagal šį reglamentą laikomi galiojančiais registruotiems arkliniams, minimiems 1 straipsnio 1 dalies b punkte.

3.   Tapatybės nustatymo dokumentą, minimą 5 straipsnio 1 dalyje, veislei ir reprodukcijai skirtiems arkliniams išduodančią įstaigą paskiria kompetentinga valdžios institucija.

4.   Dokumentus išduodančios įstaigos, minimos 1, 2 ir 3 dalyse, veikia atsižvelgdamos į šį reglamentą, visų pirma į 5, 8–12, 14, 16, 17, 21 ir 23 straipsnių nuostatas.

5.   Valstybės narės parengia ir nuolat atnaujina dokumentus išduodančių įstaigų sąrašą bei svetainėje skelbia šią informaciją kitoms valstybėms narėms ir visuomenei.

Informacijoje apie dokumentus išduodančias įstaigas pateikiami bent jau kontaktiniai duomenys, reikalingi, kad būtų laikomasi 19 straipsnio reikalavimų.

Siekdama padėti valstybėms narėms sudaryti galimybę naudotis tais atnaujinamais sąrašais, Komisija sukuria svetainę, kurioje kiekviena valstybė narė pateikia nuorodą į savo nacionalinę svetainę.

6.   Dokumentus išduodančių trečiųjų šalių įstaigų, sąrašas pagal šio straipsnio 2 dalį rengiamas ir atnaujinamas atsižvelgiant į šias sąlygas:

a)

trečiosios šalies, kurioje įsikūrusi dokumentus išduodanti įstaiga, kompetentinga valdžios institucija garantuoja, kad:

i)

dokumentus išduodanti įstaiga atitinka 2 dalies nuostatas;

ii)

dokumentus išduodanti įstaiga, patvirtinta pagal Direktyvos 94/28/EEB nuostatas, turi atitikti šio reglamento 21 straipsnio 3 dalyje nurodytus informacijos reikalavimus;

iii)

dokumentus išduodančių įstaigų sąrašai rengiami, atnaujinami ir siunčiami Komisijai;

b)

Komisija:

i)

reguliariai teikia valstybėms narėms pranešimus apie naujus ar atnaujintus sąrašus, kuriuos ji gavo iš susijusios trečiosios šalies kompetentingos valdžios institucijos pagal a punkto iii papunktį;

ii)

užtikrina, kad atnaujintos tų sąrašų versijos būtų skelbiamos visuomenei;

iii)

prireikus, nedelsdama įtraukia klausimą, susijusį su dokumentus išduodančių trečiųjų šalių įstaigų sąrašu, į Nuolatinio zootechnikos komiteto, priimančio sprendimą pagal Tarybos direktyvos 88/661/EEB (28) 11 straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą, darbotvarkę.

5 straipsnis

Bendrijoje gimusių arklinių identifikavimas

1.   Bendrijoje gimę arkliniai atpažįstami pagal tapatybės nustatymo dokumentą, parengtą pagal arklinių tapatybės nustatymo dokumento pavyzdį, pateiktą I priede (toliau – tapatybės nustatymo dokumentas arba pasas). Jis išduodamas visam arklinių šeimos gyvūno gyvenimo laikotarpiui.

Tapatybės nustatymo dokumentas turi būti spausdintos nedalomos formos; jame turi būti informacijai pagal tokias dalis įvesti skirti laukeliai:

a)

registruotų arklinių atveju: I–X skirsniai;

b)

veislei ir reprodukcijai skirtų arklinių atveju: bent I, III, IV ir VI–IX skirsniai.

2.   Dokumentus išduodanti įstaiga užtikrina, kad tapatybės nustatymo dokumentas arklinių šeimos gyvūnui neišduodamas, jei jame tinkamai neužpildomas bent I skirsnis.

3.   Nepažeidžiant Sprendimo 96/78/EB 1 straipsnio 1 dalies ir nepaisant šio straipsnio 1 dalies a punkto ir 2 dalies, registruoti arkliniai tapatybės nustatymo dokumente identifikuojami pagal dokumentus išduodančių įstaigų, minimų šio reglamento 4 straipsnio 1 ar 2 dalyje, nustatytas taisykles.

4.   Identifikuodama registruotus arklinius, kaip nurodyta šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte ir 2 dalyje, dokumentus išduodanti įstaiga tapatybės nustatymo dokumento II skirsnyje įrašo kilmės pažymėjimo duomenis, kaip nurodyta Direktyvos 90/427/EEB 4 straipsnio 2 dalies d punkte.

Atsižvelgiant į patvirtintos arba pripažintos veislininkystės organizacijos, tvarkančios susijusio registruoto arklinių šeimos gyvūno veislės kilmės knygą, taisykles, kilmės pažymėjime turi būti pateikiama išsami kilmės informacija, nurodoma kilmės knygos, minimos Sprendimo 96/78/EB 2 ar 3 straipsnyje, dalis ir, jei nustatyta, pagrindinės dalies, kurioje nurodomas arklinių šeimos gyvūnas, klasė.

5.   Siekdamas gauti tapatybės nustatymo dokumentą, per šio straipsnio 6 dalyje ir 7 straipsnio 1 dalyje nurodytus laikotarpius laikytojas arba, jei to konkrečiai reikalauja valstybės narės, kurioje gyvūnas gimė, teisė, savininkas 4 straipsnio 1, 2 ar 3 dalyse nurodytai dokumentus išduodančiai įstaigai pateikia prašymą išduoti tapatybės nustatymo dokumentą, nurodytą šio straipsnio 1 dalyje, bei visą informaciją, kuri būtina siekiant laikytis šio reglamento nuostatų.

6.   Nepažeidžiant 13 straipsnio 1 dalies, Bendrijoje gimę arkliniai identifikuojami pagal šį reglamentą iki arklinių šeimos gyvūno gimimo metų gruodžio 31 d. arba per šešis mėnesius nuo gimimo dienos, atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, valstybės narės gali nuspręsti ilgiausią leidžiamą arklinių šeimos gyvūno identifikavimo laikotarpį apriboti iki šešių mėnesių.

Valstybės narės, kurios naudojasi antroje pastraipoje numatyta leidžiančia nukrypti nuostata, atitinkamai informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

7.   Skirsnių išdėstymo tvarka ir jų numeracija tapatybės nustatymo dokumente turi išlikti nepakitusi, išskyrus I dalį, kuri gali būti pateikiama tapatybės nustatymo dokumento viduryje.

8.   Tapatybės nustatymo dokumentas nekopijuojamas ir nekeičiamas, išskyrus atvejus, numatytus 16 ir 17 straipsniuose.

6 straipsnis

Leidžianti nukrypti nuostata tapatybės nustatymo dokumento I skirsniui pildyti

Nukrypstant nuo 5 straipsnio 2 dalies, kai atsakiklis implantuojamas pagal 11 straipsnio nuostatas arba kai gyvūnas pagal 12 straipsnį ženklinamas individualiu, nenutrinamu ir matomu alternatyviu ženklu, tapatybės nustatymo dokumento I skirsnio A dalies 3 pastraipos b–h punktuose ir I skirsnio B dalyje pateikiamos bendros schemos 12–18 punktuose nebūtina pateikti informacijos arba, užuot pildžius tą bendrą schemą, galima pateikti nuotrauką arba atspaudą su duomenimis, kurių pakanka arklinių šeimos gyvūnui identifikuoti.

Pirmoje pastraipoje numatyta leidžianti nukrypti nuostata nepažeidžia 4 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytų dokumentus išduodančių įstaigų nustatytų arklinių identifikavimo taisyklių.

7 straipsnis

Nuo tam tikrų arklinių, gyvenančių laukinėmis ar iš dalies laukinėmis sąlygomis, identifikavimo leidžiančios nukrypti nuostatos

1.   Nukrypstant nuo 5 straipsnio 1, 3 ir 5 dalių, kompetentinga valdžios institucija gali nuspręsti, kad arkliniai, sudarantys nustatytas populiacijas, gyvenančias laukinėmis ar iš dalies laukinėmis sąlygomis tam tikrose vietovėse, įskaitant gamtos draustinius, kurias nustato ta institucija, pagal 5 straipsnį identifikuojami tik tais atvejais, kai jie išvežami iš tokių vietovių arba tampa naminiais gyvūnais.

2.   Valstybės narės, ketinančios pasinaudoti 1 dalyje nustatyta leidžiančia nukrypti nuostata, praneša Komisijai apie susijusią populiaciją ir vietoves:

a)

per šešis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos; arba

b)

prieš taikydamos šią leidžiančią nukrypti nuostatą.

8 straipsnis

Importuoto arklinių šeimos gyvūno identifikavimas

1.   Laikytojas arba, jei to konkrečiai reikalaujama pagal valstybės narės, į kurią importuojamas gyvūnas, teisę, savininkas pateikia prašymą išduoti tapatybės nustatymo dokumentą arba įregistruoti galiojantį tapatybės nustatymo dokumentą atitinkamos dokumentus išduodančios įstaigos duomenų bazėje pagal 21 straipsnį per 30 dienų nuo muitinės procedūros užbaigimo dienos, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 2913/92 4 straipsnio 16 dalies a punkte, kai:

a)

arkliniai importuojami į Bendriją; arba

b)

laikinas įvežimas pagal Direktyvos 90/426/EEB 2 straipsnio i punktą pakeičiamas nuolatiniu įvežimu pagal tos direktyvos 19 straipsnio iii punktą.

2.   Jei kartu su arklinių šeimos gyvūnu, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, pateikiami dokumentai, kurie neatitinka 5 straipsnio 1 dalies nuostatų arba kuriuose trūksta pagal šį reglamentą būtinos tam tikros informacijos, dokumentus išduodanti įstaiga laikytojo arba, jei to konkrečiai reikalaujama pagal valstybės narės, į kurią importuojamas gyvūnas, teisę, savininko prašymu:

a)

užpildo tuos dokumentus, kad jie atitiktų 5 straipsnio reikalavimus; ir

b)

to arklinių šeimos gyvūno identifikavimo duomenis ir papildomą informaciją pagal 21 straipsnį įregistruoja duomenų bazėje.

3.   Jei su arkliniais pateikiamų dokumentų, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, negalima taip pakeisti, kad jie atitiktų 5 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus, jie nelaikomi tinkamais identifikavimo tikslais pagal šį reglamentą.

Jei pirmoje pastraipoje nurodyti dokumentai pateikiami dokumentus išduodančiai įstaigai arba jei ši įstaiga juos paskelbia negaliojančiais, šis faktas užregistruojamas 21 straipsnyje nurodytoje duomenų bazėje, o arkliniai identifikuojami pagal 5 straipsnį.

III   SKYRIUS

PATIKRINIMAI, KURIUOS BŪTINA ATLIKTI PRIEŠ IŠDUODANT TAPATYBĖS NUSTATYMO DOKUMENTUS IR ATSAKIKLIUS

9 straipsnis

Atskirų tapatybės nustatymo dokumentų, išduodamų arkliniams, tikrinimas

Prieš išduodama tapatybės nustatymo dokumentą, jį išduodanti įstaiga arba asmuo, veikiantis jos vardu, imasi visų tinkamų priemonių, kad:

a)

patikrintų, ar toks tapatybės nustatymo dokumentas jau nebuvo išduotas susijusiam arklinių šeimos gyvūnui;

b)

būtų išvengta nesąžiningo pakartotinio tapatybės nustatymo dokumento išdavimo konkrečiam arklinių šeimos gyvūnui.

Tos priemonės apima bent jau turimų atitinkamų dokumentų ir elektroninių įrašų peržiūrą, tikrinimą, ar gyvūnas turi bet kokių ankstesnio identifikavimo žymių ar ženklų, bei 10 straipsnyje numatytų priemonių taikymą.

10 straipsnis

Priemonės, skirtos nustatyti ankstesnį galiojantį arklinių ženklinimą

1.   Priemonės, minimos 9 straipsnyje, apima bent jau priemones, skirtas nustatyti:

a)

bet kokį anksčiau implantuotą atsakiklį, naudojant nuskaitymo prietaisą, atitinkantį ISO 11785 standartą ir galintį nuskaityti HDX ir FDX-B atsakiklius bent tais atvejais, kai skaitytuvas susiliečia su kūno paviršiumi toje vietoje, kur paprastai implantuojamas atsakiklis;

b)

bet kokius klinikinius anksčiau implantuoto atsakiklio pašalinimo chirurginiu būdu ženklus;

c)

bet kokį kitą alternatyvų ženklą, padarytą ant gyvūno pagal 12 straipsnio 3 dalies b punktą.

2.   Jei naudojantis šio straipsnio 1 dalyje nurodytomis priemonėmis aptinkamas anksčiau implantuotas atsakiklis arba bet koks kitas alternatyvus ženklas, padarytas pagal 12 straipsnio 3 dalies b punktą, dokumentus išduodanti įstaiga imasi šių priemonių:

a)

jei arkliniai yra gimę valstybėje narėje, įstaiga išduoda tapatybės nustatymo dokumento kopiją arba tapatybės nustatymo dokumentą atstojantį dokumentą pagal 16 ar 17 straipsnį;

b)

jei arkliniai buvo importuoti, ji veikia pagal 8 straipsnio 2 dalį.

3.   Jei naudojantis šio straipsnio 1 dalies b punkte nurodytomis priemonėmis aptinkamas anksčiau implantuotas atsakiklis arba jei naudojantis 1 dalies c punkte nurodytomis priemonėmis aptinkamas bet koks kitas alternatyvus ženklas, dokumentus išduodanti įstaiga šią informaciją tinkamu būdu įrašo į tapatybės nustatymo dokumento A dalį ir į bendrą schemą, pateikiamą tapatybės nustatymo dokumento I skirsnio B dalyje.

4.   Jei patvirtinama, kad iš arklinių šeimos gyvūno, gimusio Bendrijos teritorijoje, buvo pašalintas atsakiklis arba alternatyvus ženklas dokumentais to nepatvirtinus, remdamasi 4 straipsnio 1 ir 3 dalimis, dokumentus išduodanti įstaiga išduoda pagal 17 straipsnį tapatybės nustatymo dokumentą atstojantį dokumentą.

11 straipsnis

Elektroniniai tapatybės patikrinimo metodai

1.   Dokumentus išduodanti įstaiga užtikrina, kad pirmą kartą identifikuojant arklinių šeimos gyvūną jis ženklinamas implantuojant atsakiklį.

Valstybės narės nustato minimalias šio straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytos procedūros atlikimo sąlygas arba paskiria asmenį arba profesijos atstovą, kuriam(-iai) patikimos tokios operacijos.

2.   Atsakiklis implantuojamas parenteraliai steriliomis sąlygomis kaklo viduryje tarp pakaušio ir gugos, kaklo raiščio srityje.

Tačiau kompetentinga valdžios institucija gali leisti implantuoti atsakiklį kitoje arklinių šeimos gyvūno kaklo vietoje, su sąlyga, kad toks alternatyvus implantavimo būdas nekelia pavojaus gyvūno gerovei ir nedidina atsakiklio migravimo rizikos, palyginti su šio straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytu implantavimo būdu.

3.   Implantavus atsakiklį pagal 1 ir 2 dalis, dokumentus išduodanti įstaiga tapatybės nustatymo dokumente įrašo tokią informaciją:

a)

I skirsnio A dalies 5 punkte: mažiausiai 15 paskutinių atsakiklio perduoto ir po implantavimo skaitytuvo rodomo kodo skaitmenų, prireikus, su lipduku, paženklintu brūkšniniu kodu arba to brūkšninio kodo atspaudu, kuriame užkoduoti bent tie 15 paskutinių atsakiklio perduotų skaitmenų;

b)

I skirsnio A dalies 11 punkte: šio straipsnio 1 dalyje nurodyto asmens, atlikusio identifikavimą ir implantavusio atsakiklį, parašas ir antspaudas;

c)

I skirsnio B dalyje pateikiamos bendros schemos 12 ir 13 punktuose: vieta, kurioje arklinių šeimos gyvūnui buvo implantuotas atsakiklis, atsižvelgiant į šoną, kuriame buvo implantuotas atsakiklis.

4.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 3 dalies a punkto, jei 26 straipsnio 2 dalyje numatytos priemonės taikomos arklinių šeimos gyvūnui, paženklintam anksčiau implantuotu atsakikliu, kuris neatitinka 2 straipsnio 2 dalies b punkte nustatytų standartų, tapatybės nustatymo dokumento I skirsnio A dalies 5 punkte įrašomas gamintojo ar nuskaitymo sistemos pavadinimas.

5.   Jei valstybės narės nustato taisykles, kuriomis pagal 2 straipsnio 2 dalies b punkte minimus standartus siekiama užtikrinti numerių, kuriuos rodo 4 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų dokumentus išduodančių įstaigų, patvirtintų pagal Sprendimą 92/353/EEB tos valstybės narės kompetentingų institucijų, implantuoti atsakikliai, unikalumą, tos taisyklės taikomos nepažeidžiant identifikavimo sistemos, nustatytos kitos valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus išduodančios įstaigos, kuri laikytojo arba, jei to konkrečiai reikalaujama pagal valstybės narės, kurioje gimė gyvūnas, teisę, savininko prašymu pagal šį reglamentą atliko identifikavimo procedūrą.

12 straipsnis

Alternatyvūs tapatybės patikrinimo metodai

1.   Nukrypstant nuo 11 straipsnio 1 dalies, valstybės narės gali leisti ženklinti arklinius taikant tinkamus alternatyvius metodus, įskaitant ženklus, kurie teiktų lygiavertes mokslines garantijas, kuriais atskirai po vieną arba kartu, būtų užtikrinama galimybė patikrinti arklinių šeimos gyvūno tapatybę ir kuriuos taikant būtų veiksmingai vengiama pakartotinio tapatybės nustatymo dokumentų išdavimo („alternatyvus metodas“).

Dokumentus išduodanti įstaiga užtikrina, kad tapatybės nustatymo dokumentas arklinių šeimos gyvūnui būtų neišduodamas, jei alternatyvus metodas, nurodytas pirmoje pastraipoje, nenurodomas tapatybės nustatymo dokumento I skirsnio A dalies 6 ir 7 punktuose ir neįregistruojamas duomenų bazėje pagal 21 straipsnio 1 dalies f punktą.

2.   Jei taikomas alternatyvus metodas, laikytojas sudaro sąlygas naudotis ta identifikavimo informacija arba, kai taikoma, padengia gyvūno tapatybės patikrinimo išlaidas.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad:

a)

alternatyviais metodais kaip vienintele arklinių tapatybės tikrinimo priemone nesinaudojama daugumai arklinių identifikuoti pagal šį reglamentą;

b)

matomi ženklai, daromi veislei ir reprodukcijai skirtiems arkliniams, negali būti painiojami su jų teritorijoje registruotiems arkliniams priklausančiais ženklais.

4.   Valstybės narės, ketinančios pasinaudoti šio straipsnio 1 dalyje numatyta nukrypti leidžiančia nuostata, svetainėje skelbia šią informaciją Komisijai, kitoms valstybėms narėms ir visuomenei.

Siekdama padėti valstybėms narėms sudaryti galimybę naudotis ta informacija, Komisija sukuria svetainę, kurioje kiekviena valstybė narė pateikia nuorodą į savo nacionalinę svetainę.

IV   SKYRIUS

ARKLINIŲ JUDĖJIMAS IR PERVEŽIMAS

13 straipsnis

Registruotų arklinių ir veislei bei reprodukcijai skirtų arklinių judėjimas ir pervežimas

1.   Registruoti arkliniai ir veislei bei reprodukcijai skirti arkliniai visada turi būti su identifikavimo dokumentu.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, toje dalyje nurodyti arkliniai gali būti be tapatybės nustatymo dokumento, jeigu jie:

a)

laikomi tvarte arba ganykloje ir laikytojas gali nedelsdamas pateikti tapatybės nustatymo dokumentą;

b)

laikinai pervedami:

i)

į šalia ūkio esančią vietą valstybės narės ribose, o tapatybės nustatymo dokumentą įmanoma pateikti per tris valandas;

ii)

sezoninio arklinių pervarymo iš vasaros ganyklų ir į jas metu, o tapatybės nustatymo dokumentą galima pateikti išvykimo ūkyje;

c)

yra nenujunkyti ir lydi savo motiną ar žindančią kumelę;

d)

dalyvauja arklių varžybų ar renginio treniruotėje ar atrankoje, dėl kurių turi būti išvesti iš varžybų ar renginio vietos;

e)

perkelti ar pervežti susidarius nepaprastajai padėčiai dėl pačių arklinių šeimos gyvūnų arba, nepažeidžiant Direktyvos 2003/85/EB 14 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, į ūkį, kuriame jie laikomi.

14 straipsnis

Nuostata, leidžianti nukrypti nuo tam tikro judėjimo ir pervežimo atvejų neturint tapatybės nustatymo dokumentų arba turint supaprastintus tapatybės nustatymo dokumentus

1.   Nukrypstant nuo 13 straipsnio 1 dalies, kompetentinga valdžios institucija gali leisti perkelti arba pervežti toje pačioje valstybėje narėje toje dalyje nurodytus arklinius neturint jų tapatybės nustatymo dokumento, su sąlyga, kad juos pervežant yra lustinė kortelė, kurią išdavė jų tapatybės nustatymo dokumentą išdavusi įstaiga ir kurioje pateikiama informacija, nurodyta šio reglamento II priede.

2.   Valstybės narės, kurios naudojasi šio straipsnio 1 dalyje numatyta leidžiančia nukrypti nuostata, gali leisti viena kitai nukrypti nuo 13 straipsnio 1 dalyje nurodytų arklinių judėjimo ar pervežimo savo teritorijų ribose sąlygų.

Apie savo ketinimą suteikti teisę pasinaudoti leidžiančia nukrypti nuostata jos praneša Komisijai.

3.   Dokumentus išduodanti įstaiga išduoda laikiną dokumentą, kuriame pateikiama bent jau nuoroda į unikalų registracijos numerį ir, jei turima, atsakiklio kodą, kuriais remiantis arklinių šeimos gyvūną leidžiama perkelti ar pervežti tos pačios valstybės narės teritorijoje, laikotarpiu, ne ilgesniu nei 45 dienos, per kurias tapatybės nustatymo dokumentas atiduodamas dokumentus išduodančiai įstaigai arba kompetentingai valdžios institucijai siekiant atnaujinti identifikavimo duomenis.

4.   Jei 3 dalyje nurodytu laikotarpiu arklinių šeimos gyvūnas pervežamas į kitą valstybę narę arba per kitą valstybę narę į trečiąją šalį, nepaisant jo registravimo statuso pagal Direktyvos 90/426/EEB C priedą kartu su laikinu dokumentu pateikiamas gyvūno sveikatos pažymėjimas. Jei gyvūnas nepaženklintas atsakikliu arba jei gyvūnas neidentifikuotas alternatyviu metodu pagal šio reglamento 12 straipsnį, su šiuo sveikatos pažymėjimu būtina pateikti aprašymą, parengtą pagal tapatybės nustatymo dokumento I skirsnį.

15 straipsnis

Skerstinų arklinių judėjimas ir pervežimas

1.   Perkeliant ar pervežant į skerdyklą skerstinus arklinius, būtina turėti pagal 5 straipsnio 1 dalį arba 8 straipsnį išduotą tapatybės nustatymo dokumentą.

2.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, kompetentinga valdžios institucija gali leisti pervežti pagal 5 straipsnį tinkamai neidentifikuotą skerstiną arklinių šeimos gyvūną iš ūkio, kuriame jis gimė, tiesiai į skerdyklą toje pačioje valstybėje narėje, su sąlyga, kad:

a)

arklinių šeimos gyvūnas yra jaunesnis nei 12 mėnesių ir turi matomas laikinų priešakinių dantų pulpos žymes;

b)

užtikrinama nepertraukiamos atsekamumo sekos nuo ūkio, kuriame gimė gyvūnas, iki skerdyklos galimybė;

c)

pervežant į skerdyklą arklinių šeimos gyvūną galima atskirai identifikuoti pagal 11 ir 12 straipsnius;

d)

prie siuntos pagal Reglamento (EB) Nr. 853/2004 II priedo III skirsnį pridedama maisto grandinės informacija, kurioje pateikiama nuoroda į individualų identifikavimą pagal šios dalies c punktą.

3.   19 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktai netaikomi, jei skerstini arkliniai perkeliami arba pervežami pagal šio straipsnio 2 dalį.

V   SKYRIUS

TAPATYBĖS NUSTATYMO DOKUMENTO KOPIJOS IŠDAVIMAS, PAKEITIMAS IR GALIOJIMO SUSTABDYMAS

16 straipsnis

Tapatybės nustatymo dokumentų kopijos

1.   Jei prarandamas tapatybės nustatymo dokumento originalas, bet arklinių šeimos gyvūno tapatybę galima nustatyti pagal atsakiklio perduodamą kodą arba alternatyviu metodu, be to, galima susipažinti su nuosavybės deklaracija, dokumentą išduodanti įstaiga pagal 4 straipsnio 1 dalį išduoda tapatybės nustatymo dokumento kopiją, kurioje nurodomas unikalus registracijos numeris, o šioje kopijoje aiškiai pažymima, kad dokumentas yra kopija („tapatybės nustatymo dokumento kopija“).

Tokiais atvejais arklinių šeimos gyvūnas tapatybės nustatymo dokumento kopijos IX skirsnio II dalyje klasifikuojamas kaip neskerstinas žmonėms vartoti.

Išduotos tapatybės nustatymo dokumento kopijos ir arklinių šeimos gyvūno klasifikavimo IX skirsnyje duomenys įvedami į duomenų bazę pagal 21 straipsnį pateikiant nuorodą į unikalų registracijos numerį.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies antros pastraipos, kompetentinga valdžios institucija gali nuspręsti sustabdyti arklinių šeimos gyvūno, kaip skerstino žmonėms vartoti, statusą šešių mėnesių laikotarpiui, jei laikytojas per 30 dienų nuo paskelbtos tapatybės nustatymo dokumento praradimo dienos gali tinkamai įrodyti, jog arklinių šeimos gyvūno, kaip skerstino žmonėms vartoti, statusui nepakenkė gydymas vaistais.

Todėl kompetentinga institucija tapatybės nustatymo dokumento kopijos IX skirsnio III dalies pirmame stulpelyje įrašo šešių mėnesių sustabdymo laikotarpio pradžios datą ir užpildo jos trečią stulpelį.

3.   Jei prarastą tapatybės nustatymo dokumento originalą trečiojoje šalyje išdavė 4 straipsnio 2 dalyje minima dokumentus išduodanti įstaiga, tą originalą išdavusi įstaiga išduoda tapatybės nustatymo dokumento kopiją ir nusiunčia ją laikytojui arba, jei to konkrečiai reikalaujama pagal valstybės narės, kurioje yra gyvūnas, teisę, savininkui per dokumentus išduodančią tos valstybės narės įstaigą ar kompetentingą valdžios instituciją.

Tokiais atvejais arklinių šeimos gyvūnas tapatybės nustatymo dokumento kopijos IX skirsnio II dalyje klasifikuojamas kaip neskerstinas žmonėms vartoti ir atitinkamai pakeičiamas 21 straipsnio 1 dalies l punkte nurodytas įrašas duomenų bazėje.

Tačiau, pritarus originalą išdavusiai trečiosios šalies įstaigai, tapatybės nustatymo dokumento kopiją gali išduoti 4 straipsnio 1 dalies a punkte minima dokumentus išduodanti įstaiga, kuri registruoja tos veislės arklinius, arba 4 straipsnio 1 dalies b punkte minima dokumentus išduodanti įstaiga, kuri tuo tikslu arklinius registruoja valstybėje narėje, kurioje jie yra.

4.   Jei prarastą tapatybės nustatymo dokumento originalą išdavė jau nebeveikianti dokumentus išduodanti įstaiga, tapatybės nustatymo dokumento kopiją pagal šio straipsnio 1 dalį dokumentus išduodanti įstaiga išduoda valstybėje narėje, kurioje yra arklinių šeimos gyvūnas.

17 straipsnis

Tapatybės nustatymo dokumentą atstojantis dokumentas

Jei prarandamas tapatybės nustatymo dokumento originalas ir negalima nustatyti arklinių šeimos gyvūno tapatybės, 4 straipsnio 3 dalyje minima dokumentus išduodanti įstaiga valstybėje narėje, kurioje yra arklinių šeimos gyvūnas, išduoda tapatybės nustatymo dokumentą atstojantį dokumentą („tapatybės nustatymo dokumentą atstojantis dokumentas“), kuris aiškiai pažymimas kaip tapatybės nustatymo dokumentą atstojantis dokumentas ir atitinka 5 straipsnio 1 dalies b punkto reikalavimus.

Tokiais atvejais arklinių šeimos gyvūnas tapatybės nustatymo dokumentą atstojančio dokumento IX skirsnio II dalyje klasifikuojamas kaip neskerstinas žmonėms vartoti.

Išduoto tapatybės nustatymo dokumentą atstojančio dokumento duomenys ir arklinių šeimos gyvūno registracijos statusas ir klasifikavimas to dokumento IX skirsnyje atitinkamai patikslinami duomenų bazėje pagal 21 straipsnį pateikiant nuorodą į unikalų registracijos numerį.

18 straipsnis

Tapatybės nustatymo dokumentų galiojimo sustabdymas judėjimo tikslais

Oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas sustabdo tapatybės nustatymo dokumento galiojimą judėjimo tikslais, padarydamas atitinkamą įrašą jo VIII skirsnyje, jei arklinių šeimos gyvūnas laikomas arba kilęs iš ūkio:

a)

kuriam taikomas draudimas, kaip nurodyta Direktyvos 90/426/EEB 4 straipsnio 5 dalyje; arba

b)

kuris yra valstybėje narėje arba jos dalyje, kurioje afrikinės arklių ligos atvejų nenustatyta.

VI   SKYRIUS

ARKLINIŲ NUGAIŠIMAS IR SKERSTINI ARKLINIAI, SKIRTI ŽMONĖMS VARTOTI, BEI ĮRAŠAI APIE GYDYMĄ VAISTAIS

19 straipsnis

Arklinių nugaišimas

1.   Paskerdus arklinių šeimos gyvūną arba jam nugaišus, imamasi šių priemonių:

a)

atsakiklis apsaugomas nuo nesąžiningo vėlesnio panaudojimo, jį išimant, sunaikinant arba išmetant vietoje;

b)

tapatybės nustatymo dokumentas pripažįstamas negaliojančiu bent jau pirmame jo puslapyje uždedant antspaudą „negaliojantis“;

c)

dokumentus išduodančiai įstaigai tiesiogiai ar per 23 straipsnio 4 dalyje nurodytą kontaktinį punktą perduodamas patvirtinimas su nuoroda į arklinių šeimos gyvūno unikalų registracijos numerį, kad arklinių šeimos gyvūnas buvo paskerstas, užmuštas arba nugaišo; ir

d)

negaliojantis tapatybės nustatymo dokumentas sunaikinamas.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje numatytas priemones vykdo arba jų vykdymą prižiūri:

a)

oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas:

i)

jei gyvūnas paskerdžiamas arba užmušamas siekiant vykdyti ligos kontrolę pagal Direktyvos 90/426/EEB 4 straipsnio 4 dalies i punktą; arba

ii)

po skerdimo pagal Direktyvos 90/426/EEB 7 straipsnio 3 dalį; arba

b)

Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 2 straipsnio 1 dalies i punkte nurodyta kompetentinga valdžios institucija tais atvejais, kai skerdiena sunaikinama arba perdirbama pagal to reglamento 4 ir 5 straipsnius.

3.   Jeigu, kaip nustatyta 1 dalies a punkte, atsakiklio negalima išimti iš žmonėms vartoti paskersto arklinių šeimos gyvūno, oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas pripažįsta mėsą ar mėsos dalį, kurioje yra atsakiklis, netinkama žmonėms vartoti pagal Reglamento (EB) Nr. 854/2004 I priedo II skirsnio V skyriaus 1 dalies n punktą.

4.   Nukrypstant nuo 1 dalies d punkto ir nepažeidžiant dokumentus išduodančios įstaigos tapatybės nustatymo dokumente nurodytų taisyklių, valstybės narės gali nustatyti negaliojančio dokumento grąžinimo dokumentus išduodančiai įstaigai tvarką.

5.   Visais šiame straipsnyje nepaminėtais arklinių šeimos gyvūno nugaišimo ar praradimo atvejais, laikytojas grąžina tapatybės nustatymo dokumentą 4 straipsnio 1, 2 ar 3 dalyse nurodytai atitinkamai dokumentus išduodančiai įstaiga per 30 dienų nuo gyvūno nugaišimo ar praradimo.

20 straipsnis

Skerstini arkliniai, skirti žmonėms vartoti, ir įrašas apie gydymą vaistais

1.   Arklinių šeimos gyvūnas laikomas skerstinu ir skirtu žmonėms vartoti, jeigu tapatybės nustatymo dokumento IX skirsnio II dalyje negrįžtamai pripažįstama, kad jis neskirtas žmonėms vartoti, šių asmenų parašais:

a)

laikytojo ir (arba) savininko jų pačių nuožiūra, arba

b)

laikytojo ir atsakingo veterinarijos gydytojo, veikiančio pagal Direktyvos 2001/82/EB 10 straipsnio 2 dalį.

2.   Prieš bet kokį gydymą pagal Direktyvos 2001/82/EB 10 straipsnio 2 dalį arba bet kokį gydymą vaistais, kuriuos leidžiama vartoti pagal tos direktyvos 6 straipsnio 3 dalį, atsakingas veterinarijos gydytojas patikrina, ar pagal tapatybės nustatymo dokumento IX skirsnio II dalį numatyta, kad skerstinas arklinis skirtas žmonėms vartoti, kaip paprastai yra, arba nėra skirtas žmonėms vartoti.

3.   Jei skerstino arklinių šeimos gyvūno, skirto žmonėms vartoti, neleidžiama gydyti šio straipsnio 2 dalyje nurodytu būdu, atsakingas veterinarijos gydytojas užtikrina, kad remiantis Direktyvos 2001/82/EB 10 straipsnio 2 dalyje numatyta leidžiančia nukrypti nuostata, būtų negrįžtamai pripažįstama, jog nagrinėjamasis arklinių šeimos gyvūnas nėra skirtas žmonėms vartoti:

a)

užpildant ir pasirašant tapatybės nustatymo dokumento IX skirsnio II dalį; ir

b)

panaikinant tapatybės nustatymo dokumento IX skirsnio III dalies galiojimą.

4.   Jei arklinių šeimos gyvūnas gydomas Direktyvos 2001/82/EB 10 straipsnio 3 dalyje nurodytomis sąlygomis, atsakingas veterinarijos gydytojas tapatybės nustatymo dokumento IX skirsnio III dalyje įrašo būtinus duomenis apie vaistus, kurių sudėtyje yra arkliniams gydyti būtinų medžiagų, išvardytų Reglamente (EB) Nr. 1950/2006.

Atsakingas veterinarijos gydytojas įrašo datą, kurią tas vaistas buvo skirtas paskutinį kartą pagal receptą, ir, vadovaudamasis Direktyvos 2001/82/EB 11 straipsnio 4 dalimi, informuoja laikytoją apie karencijos laikotarpio, nustatyto pagal šios direktyvos 10 straipsnio 3 dalį, pabaigos datą.

VII   SKYRIUS

ĮRAŠAI IR SANKCIJOS

21 straipsnis

Duomenų bazė

1.   Išduodama tapatybės nustatymo dokumentą arba registruodama anksčiau išduotus tapatybės nustatymo dokumentus, dokumentus išduodanti įstaiga duomenų bazėje nurodo bent šiuos su arklinių šeimos gyvūnu susijusius duomenis:

a)

unikalų registracijos numerį;

b)

rūšis;

c)

lytį;

d)

spalvą;

e)

gimimo datą (metus, mėnesį ir dieną);

f)

jei taikytina, bent paskutinius 15 atsakikliu perduodamo arba radijo dažnio atpažinimo prietaisu, neatitinkančiu 2 straipsnio 2 dalies b punkte nustatytų standartų, perduodamo kodo skaitmenų ir informaciją apie būtiną duomenų skaitymo sistemą, arba alternatyvius metodus;

g)

gimimo šalį;

h)

tapatybės nustatymo dokumento išdavimo ir bet kokio jo pakeitimo datą;

i)

asmens, kuriam išduotas tapatybės nustatymo dokumentas, vardą ir adresą;

j)

registruotų arklinių arba veislei ir reprodukcijai skirtų arklinių statusą;

k)

gyvūno vardą (gimimo vardą ir, jei taikoma, komercinį vardą);

l)

žinomą skerstino gyvūno, kuris nėra skirtas žmonėms vartoti, statusą;

m)

informaciją apie bet kokią tapatybės nustatymo dokumento kopiją ir tapatybės nustatymo dokumentą atstojantį dokumentą pagal 16 ir 17 straipsnius,

n)

praneštą gyvūno nugaišimo datą.

2.   Dokumentus išduodanti įstaiga laiko šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją savo duomenų bazėje mažiausiai 35 metus arba tol, kol praeina mažiausiai dveji metai nuo arklinių šeimos gyvūno nugaišimo datos, apie kurią buvo pranešta pagal 19 straipsnio 1 dalies c punktą.

3.   Iškart po šio straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos įregistravimo dokumentus išduodanti įstaiga persiunčia tos dalies a–f ir n punktuose nurodytus duomenis į valstybės narės, kurioje gimė arklinių šeimos gyvūnas, centrinę duomenų bazę, jeigu pagal 23 straipsnį tokia duomenų bazė buvo parengta.

22 straipsnis

Dokumentus išduodančių įstaigų duomenų bazių kodo perdavimas

Valstybės narės svetainėje skelbia kitoms valstybėms narėms ir visuomenei dokumentus išduodančių įstaigų duomenų bazių pavadinimus, adresus, įskaitant kontaktinius duomenis, ir šešių skaitmenų UELN atitinkantį identifikavimo kodą.

Siekdama padėti valstybėms narėms skelbti tokią informaciją, Komisija sukuria svetainę, kurioje kiekviena valstybė narė pateikia nuorodą į savo nacionalinę svetainę.

23 straipsnis

Centrinės duomenų bazės, jų tarpusavio suderinimas ir kontaktiniai punktai

1.   Valstybė narė gali nuspręsti, kad dokumentus išduodanti įstaiga turi įtraukti 21 straipsnyje minimą informaciją apie arklinius, gimusius arba paženklintus jos teritorijoje į centrinę duomenų bazę arba kad dokumentus išduodančios įstaigos duomenų bazė turi būti sujungta su ta centrine duomenų baze į vieną tinklą (toliau – centrinė duomenų bazė).

2.   Valstybės narės bendradarbiauja administruodamos savo centrines duomenų bazes pagal Direktyvos 89/608/EEB nuostatas

3.   Valstybės narės svetainėje skelbia kitoms valstybėms narėms ir visuomenei centrinių duomenų bazių pavadinimus, adresus ir šešių skaitmenų UELN atitinkantį identifikavimo kodą.

Siekdama padėti valstybėms narėms skelbti tokią informaciją, Komisija sukuria svetainę, kurioje kiekviena valstybė narė pateikia nuorodą į savo nacionalinę svetainę.

4.   Valstybės narės įsteigia kontaktinį punktą, kuriam siunčiamas 19 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytas leidimas, persiunčiamas vėliau jų teritorijoje paskirtoms dokumentus išduodančioms įstaigoms.

Šiuo kontaktiniu punktu gali būti Reglamento (EB) Nr. 882/2004 35 straipsnyje nurodyta įstaiga ryšiams palaikyti.

Duomenys apie kontaktinį punktą, kurie gali būti įtraukti į centrinę duomenų bazę, skelbiami svetainėje kitoms valstybėms narėms ir visuomenei.

Siekdama padėti valstybėms narėms skelbti tokią informaciją, Komisija sukuria svetainę, kurioje kiekviena valstybė narė pateikia nuorodą į savo nacionalinę svetainę.

24 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų už šio reglamento pažeidimus ir imasi visų būtinų joms įgyvendinti priemonių. Nustatomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios sankcijos.

Valstybės narės vėliausiai iki 2009 m. birželio 30 d. praneša apie šias nuostatas Komisijai. Apie bet kokius pakeitimus, turinčius įtakos nuostatoms, nedelsiant pranešama Komisijai.

VIII   SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimai 93/623/EEB ir 2000/68/EB panaikinami nuo 2009 m. liepos 1 d.

Nuorodos į panaikintus sprendimus laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

26 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Arklinių šeimos gyvūnai, kurie gimė ne vėliau kaip iki 2009 m. birželio 30 d. ir iki tos datos paženklinti pagal sprendimus 93/623/EEB arba 2000/68/EB, laikomi paženklintais pagal šį reglamentą.

Šių arklinių tapatybės nustatymo dokumentai registruojami pagal šio reglamento 21 straipsnio 1 dalį ne vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 31 d.

2.   Arkliniai, kurie gimė ne vėliau kaip iki 2009 m. birželio 30 d. ir kurie iki tos datos nebuvo paženklinti pagal sprendimus 93/623/EEB arba 2000/68/EB, ne vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 31 d ženklinami pagal šį reglamentą.

27 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2009 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 6 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 42. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 352).

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 55.

(3)  OL L 178, 1994 7 12, p. 66.

(4)  OL L 298, 1993 12 3, p. 45. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2000/68/EB (OL L 23, 2000 1 28, p. 72).

(5)  OL L 23, 2000 1 28, p. 72.

(6)  OL L 86, 1993 4 6, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1792/2006 (OL L 362, 2006 12 20, p. 1).

(7)  OL L 86, 1993 4 6, p. 16. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1792/2006.

(8)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(9)  OL L 68, 1973 3 15, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 1174/86 (OL L 107, 1986 4 24, p. 1).

(10)  OL L 204, 2000 8 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006.

(11)  OL L 157, 1992 6 10, p. 19. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2007/729/EB (OL L 294, 2007 11 13, p. 26).

(12)  OL L 19, 1996 1 25, p. 39.

(13)  OL L 192, 1992 7 11, p. 63.

(14)  OL L 210, 1996 8 20, p. 53. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/186/EB (OL L 57, 2004 2 25, p. 27).

(15)  OL L 306, 2003 11 22, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB.

(16)  OL L 338, 2005 12 22, p. 83. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1246/2007 (OL L 281, 2007 10 25, p. 21).

(17)  OL L 273, 2002 10 10, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1432/2007 (OL L 320, 2007 12 6, p. 13).

(18)  OL L 139, 2004 4 30, p. 206; pataisyta versija (OL L 226, 2004 6 25, p. 83). Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006.

(19)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3).

(20)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55; pataisyta versija (OL L 226, 2004 6 25, p. 22). Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1243/2007 (OL L 281, 2007 10 25, p. 8).

(21)  OL L 224, 1990 8 18, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 61/2008 (OL L 22, 2008 1 25, p. 8).

(22)  OL L 125, 1996 5 23, p. 3. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/74/EB (OL L 262, 2003 10 14, p. 17).

(23)  OL L 311, 2001 11 28, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/28/EB (OL L 136, 2004 4 30, p. 58).

(24)  OL L 367, 2006 12 22, p. 33.

(25)  OL L 351, 1989 12 2, p. 34.

(26)  http://www.ueln.net

(27)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1; pataisyta versija (OL L 191, 2004 5 28, p. 1), Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006.

(28)  OL L 382, 1988 12 31, p. 36.


I PRIEDAS

ARKLINIŲ TAPATYBĖS NUSTATYMO DOKUMENTAS

PASAS

Bendroji dalis: nurodymai

Šie nurodymai parengti siekiant teikti pagalbą naudotojui ir neprieštarauja taisyklėms, išdėstytoms Reglamente (EB) Nr. 504/2008.

I.   Pase turi būti pateikti visi jam naudoti reikalingi nurodymai ir dokumentus išduodančios įstaigos duomenys prancūzų, anglų ir viena iš valstybės narės arba šalies, kurioje įkurtas dokumentus išduodančios įstaigos centrinis biuras, oficialių kalbų.

II.   Pase pateikiama informacija

A.   Pase turi būti pateikta ši informacija:

1.   I ir II skirsniai. Identifikavimas

Arklinius identifikuoja kompetentinga institucija. UELN atitinkančiu identifikavimo numeriu aiškiai nurodoma gyvūno tapatybė ir tapatybės dokumentą išdavusi įstaiga.

I skirsnio 5 punkte turi būti palikta vietos bent 15 atsakiklio rodomo kodo skaitmenų įrašyti.

Jei arkliniai registruoti, pase nurodoma kilmė ir kilmės knygos klasė, prie kurios gyvūnas priskirtas pagal išduodančios pasą veislininkystės organizacijos patvirtintas taisykles.

2.   III skirsnis. Savininkas

Prireikus, dokumentus išduodanti įstaiga turi nurodyti savininko arba jo įgaliotinio ar atstovo pavardę.

3.   IV skirsnis. Tapatybės patikrinimų registravimas

Jei to reikalaujama pagal įstatymus ir kitus teisės aktus, arklinių šeimos gyvūnų tapatybės patikrinimus turi registruoti atsakinga institucija.

4.   V ir VI skirsniai. Įrašai apie skiepijimą

Visi skiepijimai turi būti įrašyti V (tik dėl arklių gripo) ir VI dalyse (visi kiti skiepijimai). Ši informacija gali būti pateikiama ant lipduko.

5.   VII skirsnis. Laboratoriniai sveikatos tyrimai

Turi būti užregistruoti visų tyrimų, atliktų siekiant nustatyti užkrečiamas ligas, rezultatai.

6.   VIII skirsnis. Dokumento galiojimas judėjimo tikslais

Dokumento galiojimo panaikinimas ir (arba) galiojimo atnaujinimas pagal Direktyvos 90/426/EEB 4 straipsnio 4 dalį ir ligų, apie kurias privaloma pranešti, sąrašas.

7.   IX skirsnis. Veterinarinių medicininių preparatų skyrimas

Šio skirsnio I ir II dalys arba III dalis turi būti tinkamai užpildytos pagal šiame skirsnyje pateiktus nurodymus.

B.   Pase gali būti pateikta ši informacija:

X skirsnis. Pagrindiniai sveikatos reikalavimai

I   SKIRSNIS

A

dalis. Identifikavimo duomenys

Image

I   SKIRSNIS

B

dalis. Bendra schema

Image

II   SKIRSNIS

Certificat d'origine

Certificate of Origin

Kilmės pažymėjimas

Image

III   SKIRSNIS

[Pildoma tik jei reikalaujama organizacijų, minimų Direktyvos 90/426/EEB 2 straipsnio c punkte, ir pagal jų taisykles]

Détails de droit de propriété

1.

Pour les compétitions sous compétence de la Fédération équestre internationale, la nationalité du cheval est celle de son propriétaire.

2.

En cas de changement de propriétaire, le passeport doit être immédiatement déposé auprès de l'organisation, l'association ou le service officiel l'ayant délivré avec le nom et l'adresse du nouveau propriétaire afin de le lui transmettre après réenregistrement.

3.

S'il y a plus d'un propriétaire ou si le cheval appartient à une société, le nom de la personne responsable pour le cheval doit être inscrit dans le passeport ainsi que sa nationalité. Si les propriétaires sont de nationalités différentes, ils doivent préciser la nationalité du cheval.

4.

Lorsque la Fédération équestre internationale approuve la location d'un cheval par une Fédération équestre nationale, les détails de ces transactions doivent être enregistrés par la Fédération équestre nationale intéressée.

(Tekstas oficialia valstybės narės ir (arba) šalies kalba)

1.

Tarptautinės žirginio sporto federacijos (pranc. Fédération équestre internationale) varžybų tikslais arklio ir jo savininko tautybė yra ta pati.

2.

Savininkui pasikeitus, būtina nedelsiant pateikti pasą jį išdavusiai organizacijai, asociacijai arba oficialiai agentūrai ir nurodyti naujojo savininko pavardę bei adresą, kad arkliai būtų perregistruoti ir perduoti naujam savininkui.

3.

Jei yra daugiau kaip vienas savininkas arba arklys priklauso bendrovei, pase įrašomas atsakingo asmens vardas, pavardė ir tautybė. Jei savininkai yra skirtingų tautybių, jie turi priimti sprendimą dėl arklio tautybės.

4.

Kai Tarptautinė jojimo federacija patvirtina, kad nacionalinė jojikų federacija išsinuomojo arklį, šio sandorio detales turi užregistruoti nacionalinė jojikų federacija.

Details of ownership

1.

For competition purposes under the auspices of the Fédération équestre internationale the nationality of the horse is that of its owner.

2.

On change of ownership the passport must immediately be lodged with the issuing organization, association or official agency, giving the name and address of the new owner, for re-registration and forwarding to the new owner.

3.

If there is more than one owner or the horse is owned by a company, then the name of the individual responsible for the horse must be entered in the passport together with his nationality. If the owners are of different nationalities, they have to determine the nationality of the horse.

4.

When the Fédération équestre internationale approves the leasing of a horse by a national equestrian federation, the details of these transactions must be recorded by the national equestrian federation concerned.


Date d'enregistrement par l'organisation, l'association ou le service officiel

Date of registration, by the organisation, association, or official agency

Organizacijos, asociacijos ar oficialiai paskirtos agentūros atlikto registravimo data

Nom du propriétaire

Name of owner

Savininko pavardė

Adresse du propriétaire

Address of owner

Savininko adresas

Nationalité du propriétaire

Nationality of owner

Savininko tautybė

Signature du propriétaire

Signature of owner

Savininko parašas

Cachet de l'organisation, association ou service officiel et signature

Organization, association or official agency stamp and signature

Organizacijos, asociacijos ar oficialiai paskirtos agentūros antspaudas ir parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba dokumentą išduodančiai įstaigai [tapatybės nustatymo dokumente nespausdinama]: visas šio skirsnio 1–4 punktų tekstas arba jo dalys spausdinami tik tuo atveju, jei jie atitinka taisykles, minimas Direktyvos 90/426/EEB 2 straipsnio c dalyje.

IV   SKIRSNIS

Contrôles d'identité du cheval décrit dans ce passeport

L'identité de l'équidé doit être contrôlée chaque fois que les lois et règlements l'exigent: signer cette page signifie que le signalement du cheval/de l'équidé présenté est conforme à celui de la section I du passeport.

Pase nurodyto arklio identifikavimo kontrolė

Arklinių šeimos gyvūno tapatybė turi būti tikrinama kiekvieną kartą, kai to reikalauja taisyklės ir reglamentai, ir turi būti patvirtinama, kad ji atitinka aprašymą, pateiktą paso I skirsnyje.

Control of identification of the horse described in the passport

The identity of the equine animal must be checked each time this is required by rules and regulations and certified that it conforms to the description given in Section I of the passport.


Date

Date

Data

Ville et pays

Town and country

Miestas ir šalis

Motif du contrôle (concours, certificat sanitaire, etc.)

Reason for check (event, health certificate, etc.)

Tikrinimo priežastis (renginys, sveikatos pažymėjimas ir pan.)

Signature, nom en capitales et qualité de la personne ayant vérifié l'identité

Signature, name (in capital letters) and capacity of official verifying the identification

Identifikuojančio pareigūno parašas, pavardė (didžiosiomis raidėmis) ir pareigos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V   SKIRSNIS

Grippe équine seulement

ou

Grippe équine dans le cadre de vaccins combinés

Enregistrement des vaccinations

Toute vaccination subie par le cheval/l'équidé doit être portée dans le cadre ci-dessous de façon lisible et précise avec le nom et la signature du vétérinaire.

Tik arklių gripo

arba

arklių gripo atveju, naudojant kombinuotą vakciną

Skiepijimų įrašai

Pase turi būti aiškiai įrašyti ir veterinarijos gydytojo pavarde ir parašu patvirtinti išsamūs duomenys apie visus arklio ir (arba) arklinių šeimos gyvūno skiepijimo atvejus.

Equine influenza only

or

equine influenza using combined vaccines

Vaccination record

Details of every vaccination which the horse/equine animal undergoes must be entered clearly and in detail, and certified with the name and signature of veterinarian.


Date

Date

Data

Lieu

Place

Vieta

Pays

Country

Šalis

Vaccin/Vaccine/Vakcina

Nom en capitales et signature du vétérinaire

Name (in capital letters) and signature of veterinarian

Veterinarijos gydytojo pavardė (didžiosiomis raidėmis) ir parašas

Nom

Name

Pavadinimas

Numéro du lot

Batch number

Partijos numeris

Maladie(s)

Disease(s)

Liga(-os)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI   SKIRSNIS

Maladies autres que la grippe équine

Enregistrement des vaccinations

Toute vaccination subie par l'équidé doit être portée dans le cadre ci-dessous de façon lisible et précise avec le nom et la signature du vétérinaire.

Visi kiti skiepijimai, išskyrus nuo arklių gripo

Skiepijimų įrašai

Pase turi būti aiškiai įrašyti ir veterinarijos gydytojo pavarde ir parašu patvirtinti išsamūs duomenys apie visus arklinių šeimos gyvūno skiepijimo atvejus.

Diseases other than equine influenza

Vaccination record

Details of every vaccination which the equine animal undergoes must be entered clearly and in detail, and certified with the name and signature of veterinarian.


Date

Date

Data

Lieu

Place

Vieta

Pays

Country

Šalis

Vaccin/Vaccine/Vakcina

Nom en capitales et signature du vétérinaire

Name (in capital letters) and signature of veterinarian

Veterinarijos gydytojo pavardė (didžiosiomis raidėmis) ir parašas

Nom

Name

Pavadinimas

Numéro du lot

Batch number

Partijos numeris

Maladie(s)

Disease(s)

Liga(-os)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII   SKIRSNIS

Contrôles sanitaires effectués par des laboratoires

Le résultat de tout contrôle effectué par un vétérinaire pour une maladie transmissible ou par un laboratoire agréé par le service vétérinaire gouvernemental du pays doit être noté clairement et en détails par le vétérinaire qui représente l'autorité demandant le contrôle.

Sveikatos laboratorinis tyrimas

Veterinarijos gydytojas, veikiantis tyrimo pareikalavusios institucijos vardu, aiškiai nurodo išsamius kiekvieno užkrečiamųjų ligų tyrimo, kurį atlieka šalyje oficialiai veikiančios veterinarijos tarnybos paskirtas veterinarijos gydytojas ar veterinarijos laboratorija, rezultatus.

Laboratory health test

The result of every test carried out for a transmissible disease by a veterinarian or a laboratory authorised by the official veterinary service of the country must be entered clearly and in detail by the veterinarian acting on behalf of the authority requesting the test.


Date de prélèvement

Sampling date

Ėmimo data

Maladies transmissibles concernées

Transmissible disease tested for

Tiriamoji užkrečiamoji liga

Nature de l’examen

Type of test

Bandymas

Résultat de l’examen

Result of test

Tyrimo rezultatas

Laboratoire officiel d’analyse du prélèvement

Official laboratory to which sample is sent

Oficialiai paskirta laboratorija, kuriai išsiųstas ėminys

Nom en capitales et signature du vétérinaire

Name (in capital letters) and signature of veterinarian

Veterinarijos gydytojo pavardė (didžiosiomis raidėmis) ir parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII   SKIRSNIS

INVALIDATION/REVALIDATION DU DOCUMENT DANS LE CADRE DES MOUVEMENTS

Conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 90/426/CEE

INVALIDATION/REVALIDATION OF THE DOCUMENT FOR MOVEMENT PURPOSES

in accordance with Article 4(4) of Directive 90/426/EEC

DOKUMENTO GALIOJIMO PANAIKINIMAS IR (ARBA) GALIOJIMO ATNAUJINIMAS JUDĖJIMO TIKSLAIS

pagal Direktyvos 90/426/EEB 4 straipsnio 4 dalį

Date

Date

Data

Lieu

Place

Vieta

Validité du document

Validity of document

Dokumento galiojimas

Maladie

Disease

Liga

[įrašyti skaičių, kaip nurodyta toliau]

Nom en capitales et signature du vétérinaire officiel

Name in capitals and signature of official veterinarian

Veterinarijos gydytojo pavardė didžiosiomis raidėmis ir parašas

Validité suspendue

Validity suspended

Galiojimas sustabdytas

Validité rétablie

Validity re-established

Galiojimas atnaujintas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE — COMPULSORILY NOTIFIABLE DISEASES — LIGOS, APIE KURIAS PRIVALOMA PRANEŠTI

1.

Peste équine — African horse sickness — afrikinė arklių liga

2.

Stomatite vésiculeuse — vesicular stomatitis — vezikulinis stomatitas

3.

Dourine — dourine — kergimo liga

4.

Morve — glanders — įnosės

5.

Encéphalomyélites équines (sous toutes ses formes, y compris la VEE) — equine encephalomyelitis (all types including VEE) — arklių encefalomielitas (visų tipų, įskaitant VEE)

6.

Anémie infectieuse — equine infectious anaemia — arklių aneminė infekcija

7.

Rage — rabies — pasiutligė

8.

Fièvre charbonneuse — anthrax — uodligė

IX   SKIRSNIS

Veterinarinių medicininių preparatų skyrimas

Image

Image

X   SKIRSNIS

Exigences sanitaires de base

Les exigences ne sont pas valables pour l'introduction dans la Communauté

Basic health requirements

These requirements are not valid to enter the Community

Pagrindiniai sveikatos reikalavimai

Šie reikalavimai netaikomi įvežant į Bendriją

Je soussigné (1) certifie que l'équidé décrit dans ce passeport satisfait aux conditions suivantes:

I, the undersigned (1), hereby certify that the equine animal described in this passport satisfies the following conditions:

Aš, toliau pasirašydamas (1) patvirtinu, kad šiame pase nurodytas arklinių šeimos gyvūnas atitinka šias sąlygas:

(a)

il a été examiné ce jour, ne présente aucun signe clinique de maladie et est apte au transport;

it has been examined this day, presents no clinical sign of disease and is fit for transport;

jis buvo apžiūrėtas šiandien, nepastebėta jokių klinikinės ligos požymių, vežti tinkamas;

(b)

il n'est pas destiné à l'abattage dans le cadre d'un programme national d'éradication d'une maladie transmissible;

it is not intended for slaughter under a national eradication programme for a transmissible disease;

jo nenumatyta skersti pagal nacionalinę užkrečiamų ligų likvidavimo programą;

(c)

il ne provient pas d'une exploitation faisant l'objet de mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire et n'a pas été en contact avec des équidés d'une telle exploitation;

it does not come from a holding subject to restrictions for animal health reasons and has not been in contact with equidae on such a holding;

jis nėra kilęs iš ūkio, kuriam dėl priežasčių, susijusių su gyvūnų sveikata, buvo taikomi apribojimai ir neturėjo kontakto su arklinių šeimos gyvūnais iš tokio ūkio;

(d)

à ma connaissance, il n'a pas été en contact avec des équidés atteints d'une maladie transmissible au cours des 15 jours précédant l'embarquement.

to the best of my knowledge, it has not been in contact with equidae affected by a transmissible disease during the 15 days prior to loading.

kiek man žinoma, jis 15 dienų iki pakrovimo neturėjo kontakto su užkrečiama liga sergančiais arklinių šeimos gyvūnais.

LA PRÉSENTE CERTIFICATION EST VALABLE 10 JOURS À COMPTER DE LA DATE DE SA SIGNATURE PAR LE VÉTÉRINAIRE OFFICIEL

THIS CERTIFICATION IS VALID FOR 10 DAYS FROM THE DATE OF SIGNATURE BY THE OFFICIAL VETERINARIAN

ŠIS PAŽYMĖJIMAS GALIOJA 10 DIENŲ NUO DATOS, KAI JĮ PASIRAŠO OFICIALIAI PASKIRTAS VETERINARIJOS GYDYTOJAS

Date

Date

Data

Lieu

Place

Vieta

Pour des raisons épidémiologiques particulières, un certificat sanitaire séparé accompagne le présent passeport

For particular epidemiological reasons, a separate health certificate accompanies this passport

Dėl ypatingų epidemiologinių priežasčių su šiuo pasu pateikiamas atskiras sveikatos pažymėjimas

Nom en capitales et signature du vétérinaire officiel

Name in capital letters and signature of official veterinarian

Oficialiai paskirto veterinarijos gydytojo vardas, pavardė didžiosiomis raidėmis ir parašas

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

Taip/ne (nubraukite nereikalingą)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

Taip/ne (nubraukite nereikalingą)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

Taip/ne (nubraukite nereikalingą)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

Taip/ne (nubraukite nereikalingą)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

Taip/ne (nubraukite nereikalingą)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

Taip/ne (nubraukite nereikalingą)

 


(1)  Ce document doit être signé dans les 48 heures précédant le déplacement international de l’équidé.

This document must be signed within 48 hours prior to international transport of equine animal.

Šis dokumentas turi būti pasirašytas per 48 valandas iki arklinių šeimos gyvūno pervežimo tarptautiniu transportu.


II PRIEDAS

Lustinėje kortelėje saugoma informacija

Lustinėje kortelėje pateikiama bent jau:

1.

Matoma informacija:

dokumentą išduodanti įstaiga,

unikalus registracijos numeris,

vardas,

lytis,

spalva,

(atitinkamai) 15 paskutinių kodo, kuris perduodamas atsakikliu, skaitmenų,

arklinio nuotrauka.

2.

Elektroninė informacija, kurią galima gauti naudojantis standartine programine įranga:

bent jau visa privaloma informacija pagal tapatybės nustatymo dokumento I skirsnio A dalį.


Top