EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0451

2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 451/2008, nustatantis naują statistinį produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorių (CPA) ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3696/93 (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 145, 4.6.2008, p. 65–226 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 036 P. 54 - 215

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/451/oj

4.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 145/65


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 451/2008

2008 m. balandžio 23 d.

nustatantis naują statistinį produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorių (CPA) ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3696/93

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 285 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (1),

kadangi:

(1)

Reglamentu (EEB) Nr. 3696/93 (2) buvo sudarytas statistinis Europos ekonominės bendrijos produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorius (CPA).

(2)

Siekiant atsižvelgti į technologijos raidą ir struktūrinius ekonomikos pokyčius, turėtų būti priimtas atnaujintas CPA.

(3)

Produktų klasifikatoriaus struktūros išdėstymas pagal gamybinę veiklą leidžia išvengti nesusijusių kodavimo schemų kūrimo ir lengvai identifikuoti atitinkamų rinkų gamintojų produktus.

(4)

Būtina sukurti orientacinę sistemą, kurią naudojant galėtų būti lyginami statistiniai gamybos, vartojimo, išorės prekybos ir transporto duomenys.

(5)

Atnaujintas CPA yra svarbiausias nuolatinių Komisijos pastangų iš esmės pertvarkyti Bendrijos statistiką objektas; tikimasi, kad parengus lengviau palyginamus ir tinkamus duomenis pagerės ekonomikos valdymas Europos bendrijos ir nacionaliniu lygiu.

(6)

Vidaus rinkai veikti reikalingi statistikos standartai, taikomi nacionaliniams ir Bendrijos statistikos duomenims rinkti, perduoti ir skelbti, kad įmonės, finansų institucijos, Vyriausybės ir visi kiti vidaus rinkoje veikiantys ūkio subjektai galėtų gauti patikimus ir palyginamus statistinius duomenis. Todėl ypač svarbu, kad visose valstybėse narėse įvairių CPA kategorijų turinys būtų aiškinamas vienodai.

(7)

Patikima ir palyginama statistika būtina, kad įmonės galėtų įvertinti savo konkurencingumą, ir naudinga Bendrijų institucijoms, siekiančioms užkirsti kelią konkurencijos iškreipimui.

(8)

Pats bendro statistinio produktų pagal veiklos rūšį klasifikatoriaus sudarymas per se neįpareigoja valstybių narių rinkti, skelbti ar teikti duomenis. Tik tuo atveju, kai valstybės narės naudoja produktų klasifikatorius, susietus su Bendrijos klasifikatoriumi, galima teikti visokeriopą informaciją, kuri atitiktų vidaus rinkos valdymo poreikius patikimumo, greičio, lankstumo ir išsamumo aspektais.

(9)

Reikėtų numatyti nuostatą, kad valstybės narės, siekdamos patenkinti nacionalinius poreikius, savo nacionaliniuose klasifikatoriuose galėtų įrašyti papildomas kategorijas, grindžiamas CPA.

(10)

Siekiant tarptautinio ekonomikos statistikos palyginamumo, svarbu, kad valstybės narės ir Bendrijos institucijos naudotų produktų klasifikatorius, kurie tiesiogiai susieti su Svarbiausio produktų klasifikatoriaus (CPC) antrąja redakcija, kurią priėmė Jungtinių Tautų Statistikos komisija.

(11)

Naudojant CPA Bendrijoje būtina, kad Komisijai padėtų Tarybos sprendimu 89/382/EEB, Euratomas (3), įsteigtas Statistikos programų komitetas, – ypač nagrinėjant CPA įgyvendinimo problemas ir įtraukiant CPA pakeitimus.

(12)

Nustatant naują statistinį produktų klasifikatorių pirmiausia reikia pakeisti nuorodas į CPA. Todėl būtina panaikinti Reglamentą (EEB) Nr. 3696/93.

(13)

Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimtos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (4). Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus iš dalies pakeisti CPA, kad būtų atsižvelgta į technologijų arba ekonominius pokyčius ir CPA būtų priderinta prie kitų ekonominių ar socialinių klasifikatorių. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jas papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(14)

Kadangi valstybės narės negali deramai įgyvendinti šiame reglamente numatyto tikslo, t. y. nustatyti naujo CPA, o Bendrijos lygmeniu juos įgyvendinti lengviau, Bendrija gali imtis priemonių laikydamasi subsidiarumo principo kaip numatyta Sutarties 5 straipsnyje. Laikantis tame pačiame straipsnyje nustatyto proporcingumo principo, šiame reglamente numatomos tik tos priemonės, kurios būtinos šiam tikslui pasiekti.

(15)

Konsultuotasi su Statistikos programų komitetu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomas naujas bendras CPA Bendrijoje, siekiant užtikrinti atitikimą ekonominei tikrovei ir nacionalinių, Bendrijos ir tarptautinių klasifikatorių bei nacionalinės, Bendrijos ir tarptautinės statistikos palyginamumą.

2.   Terminas „produktas“ reiškia ekonominės veiklos rezultatus – prekes arba paslaugas.

3.   Šis reglamentas taikomas tik statistiniams tikslams naudojamam klasifikavimui.

2 straipsnis

CPA lygiai ir struktūra

1.   CPA sudaro:

a)

pirmasis lygis, kurį sudaro pavadinimai, identifikuojami pagal abėcėlinį vienaženklį kodą (sekcijos);

b)

antrasis lygis, kurį sudaro pavadinimai, identifikuojami pagal skaitmeninį dviejų pozicijų kodą (skyriai);

c)

trečiasis lygis, kurį sudaro pavadinimai, identifikuojami pagal skaitmeninį trijų pozicijų kodą (grupės);

d)

ketvirtasis lygis, kurį sudaro pavadinimai, identifikuojami pagal skaitmeninį keturių pozicijų kodą (klasės);

e)

penktasis lygis, kurį sudaro pavadinimai, identifikuojami pagal skaitmeninį penkių pozicijų kodą (kategorijos);

f)

šeštasis lygis, kurį sudaro pavadinimai, identifikuojami pagal skaitmeninį šešių pozicijų kodą (pakategorės).

2.   CPA pateikiamas priede.

3 straipsnis

CPA naudojimas

Komisija CPA naudoja visai statistikai, kur klasifikuojami produktai pagal veiklos rūšį.

4 straipsnis

Nacionaliniai produktų klasifikatoriai pagal veiklos rūšis

1.   Valstybės narės gali naudoti CPA suvestinei arba išsamiai, nacionalinei, specifinei arba funkcinei adaptacijai, kuri grindžiama CPA pakategorėmis.

2.   Tokie klasifikatoriai turi būti susieti su CPA laikantis šių taisyklių:

a)

klasifikatoriai, kurie yra mažiau detalūs nei CPA, turi būti sudaryti iš CPA pakategorių tikslių junginių;

b)

klasifikatoriai, kurie yra detalesni nei CPA, turi būti sudaryti iš pozicijų visiškai padengiančių CPA pakategores.

Pagal šią dalį sudarytų klasifikatorių kodavimo sistema gali būti kitokia.

3.   Valstybės narės gali naudoti nacionalinius produktų klasifikatorius pagal ekonominės veiklos rūšis, sudarytus pagal CPA. Tokiu atveju jos persiunčia Komisijai projektus, kuriuose apibūdinami jų nacionaliniai klasifikatoriai. Gavusi tokį projektą, Komisija per tris mėnesius patikrina, ar numatytas nacionalinis klasifikatorius atitinka 2 dalį ir jį perduoda nacionalinį klasifikatorių kitoms valstybėms narėms susipažinti. Valstybių narių nacionaliniuose klasifikatoriuose pateikiamos jų ir CPA atitikties lentelės.

5 straipsnis

Komisijos veikla

Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, užtikrina CPA platinimą, priežiūrą ir propagavimą, visų pirma:

a)

rengdama, tobulindama ir skelbdama aiškinamąsias CPA pastabas;

b)

rengdama ir skelbdama CPA taikymo gaires;

c)

skelbdama šias atitikties lenteles: naujosios ir ankstesnės CPA versijos; ankstesnės ir naujosios CPA versijos; CPA ir Kombinuotosios nomenklatūros (KN), pateiktos 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (5) I priede;

d)

siekdama didesnės darnos su kitais klasifikatoriais.

6 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

1.   Pagal 7 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą priimamos šios priemonės, skirtos įgyvendinti ir tobulinti šį reglamentą:

a)

sprendimai, kurių reikia kilus CPA įgyvendinimo problemoms, įskaitant produktų priskyrimą tam tikroms klasėms; ir

b)

techninės priemonės, užtikrinančios visiškai koordinuotą perėjimą nuo buvusios CPA versijos.

2.   Šios priemonės, skirtos pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, priimamos laikantis 7 straipsnio 3 dalyje numatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu:

a)

CPA pakeitimai, skirti atsižvelgti į technologijų ir ekonomikos plėtrą; ir

b)

CPA pakeitimai, skirti jį suderinti su kitais ekonominiais ir socialiniais klasifikatoriais;

3.   Turi būti skiriamas dėmesys principui, kad CPA tobulinimo nauda viršytų išlaidas, ir principui, kad papildomos išlaidos ir našta būtų protingo dydžio.

7 straipsnis

Komitetas

1.   Komisijai padeda Statistikos programų komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į 8 straipsnio nuostatas.

8 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 3696/93 panaikinimas

Reglamentas (EEB) Nr. 3696/93 panaikinamas nuo 2008 m. sausio 1 d.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2008 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2008 m. balandžio 23 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. LENARČIČ


(1)  2007 m. liepos 10 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. vasario 14 d. Tarybos sprendimas.

(2)  OL L 342, 1993 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(3)  OL L 181, 1989 6 28, p. 47.

(4)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(5)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 360/2008 (OL L 111, 2008 4 23, p. 9).


PRIEDAS

CPA 2008

(n. k. n.: niekur kitur nepriskirta; (*): dalis)

Kodas

Pavadinimas

CPC 2 red.

A

ŽEMĖS ŪKIO, MIŠKININKYSTĖS IR ŽUVININKYSTĖS PRODUKTAI

 

01

Žemės ūkio, medžioklės ir susijusios paslaugos

 

01.1

Vienmečiai augalai

 

01.11

Grūdiniai (išskyrus ryžius), ankštiniai augalai ir aliejingosios sėklos

 

01.11.1

Kviečiai

 

01.11.11

Kietieji kviečiai

01111 (*)

01112 (*)

01.11.12

Kviečiai, išskyrus kietuosius kviečius

01111 (*)

01112 (*)

01.11.2

Kukurūzai

 

01.11.20

Kukurūzai

01121

01122

01.11.3

Miežiai, rugiai ir avižos

 

01.11.31

Miežiai

01151

01152

01.11.32

Rugiai

01161

01162

01.11.33

Avižos

01171

01172

01.11.4

Sorgai, soros ir kiti javai

 

01.11.41

Sorgai

01141

01142

01.11.42

Soros

01181

01182

01.11.49

Kiti javai

01190

01.11.5

Javų šiaudai ir išaižos

 

01.11.50

Javų šiaudai ir išaižos

01913

01.11.6

Šviežios ankštinės daržovės

 

01.11.61

Šviežios pupos

01241

01.11.62

Švieži žirniai

01242

01.11.69

Kitos šviežios ankštinės daržovės

01249

01.11.7

Džiovintos ankštinės daržovės

 

01.11.71

Sausos pupos

01701

01.11.72

Sausos pupelės

01702

01.11.73

Sausi sėjamieji avinžirniai

01703

01.11.74

Sausi lęšiai

01704

01.11.75

Sausi žirniai

01705

01.11.79

Niekur kitur nepriskirti ankštiniai (džiovintos ankštinės daržovės)

01709

01.11.8

Sojų pupelės, žemės riešutai ir medvilnės sėklos

 

01.11.81

Sojos pupelės

01411

01412

01.11.82

Negliaudyti žemės riešutai

01421

01422

01.11.83

Gliaudyti žemės riešutai

21421

01.11.84

Medvilnės sėklos

01431

01432

01.11.9

Kitos aliejingosios sėklos

 

01.11.91

Sėmenys

01441

01.11.92

Garstyčių sėklos

01442

01.11.93

Rapsų ar rapsukų sėklos

01443

01.11.94

Sezamų sėklos

01444

01.11.95

Saulėgrąžų sėklos

01445

01.11.99

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, aliejingosios sėklos

01446

01449

01.12

Ryžiai su luobelėmis

 

01.12.1

Ryžiai su luobelėmis

 

01.12.10

Ryžiai su luobelėmis

01131

01132

01.13

Daržovės ir melionai, šakniavaisiai ir gumbavaisiai

 

01.13.1

Lapinės arba stiebinės daržovės

 

01.13.11

Smidrai (šparagai)

01211

01.13.12

Kopūstai

01212

01.13.13

Žiediniai kopūstai ir brokoliai

01213

01.13.14

Salotos

01214 (*)

01.13.15

Trūkažolės (cikorijos)

01214 (*)

01.13.16

Špinatai

01215

01.13.17

Artišokai

01216

01.13.19

Kitos lapinės arba stiebinės daržovės

01219

01.13.2

Melionai

 

01.13.21

Arbūzai

01221

01.13.29

Kiti melionai

01229

01.13.3

Kitos vaisius vedančios daržovės

 

01.13.31

Švieži ankštiniai pipirai ir vienmetės paprikos (tik Capsicum)

01231

01.13.32

Agurkai ir dygliuotieji agurkai (kornišonai)

01232

01.13.33

Baklažanai

01233

01.13.34

Pomidorai

01234

01.13.39

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, vaisius vedančios daržovės

01235

01239

01.13.4

Šakniavaisinės, svogūninės ir gumbavaisinės daržovės

 

01.13.41

Morkos ir ropės

01251

01.13.42

Česnakai

01252

01.13.43

Svogūnai

01253

01.13.44

Porai ir kitos svogūninės daržovės

01254

01.13.49

Kitos šakniavaisinės, svogūninės ir gumbavaisinės daržovės (neturinčios daug krakmolo arba inulino)

01259

01.13.5

Valgomieji šakniavaisiai ir gumbavaisiai, turintys daug krakmolo arba inulino

 

01.13.51

Bulvės

01510

01.13.52

Batatai

01591

01.13.53

Manijokai

01592

01.13.59

Kiti valgomieji šakniavaisiai ir gumbavaisiai, turintys daug krakmolo arba inulino

01593

01599

01.13.6

Daržovių sėklos, išskyrus runkelių sėklas

 

01.13.60

Daržovių sėklos, išskyrus runkelių sėklas

01260

01.13.7

Cukriniai runkeliai ir cukrinių runkelių sėklos

 

01.13.71

Cukriniai runkeliai

01801

01.13.72

Cukrinių runkelių sėklos

01803

01.13.8

Grybai ir trumai

 

01.13.80

Grybai ir trumai

01270

01.13.9

Niekur kitur nepriskirtos šviežios daržovės

 

01.13.90

Niekur kitur nepriskirtos šviežios daržovės

01290

01.14

Cukranendrės

 

01.14.1

Cukranendrės

 

01.14.10

Cukranendrės

01802

01809

01.15

Neperdirbtas tabakas

 

01.15.1

Neperdirbtas tabakas

 

01.15.10

Neperdirbtas tabakas

01970

25010

01.16

Pluoštiniai augalai

 

01.16.1

Pluoštiniai augalai

 

01.16.11

Valyta ar nevalyta medvilnė

01921

01.16.12

Džiutas, kenafas ir kiti tekstilės karnienos pluoštai, žaliaviniai arba mirkyti, išskyrus linus, tikrąsias kanapes ir ramę (pluoštinę bemeriją)

01922

01.16.19

Kiti, niekur kitur nepriskirti, linai, tikrosios kanapės ir žaliaviniai pluoštiniai augalai

01929

01.19

Kiti vienmečiai augalai

 

01.19.1

Pašariniai augalai

 

01.19.10

Pašariniai augalai

01911

01912

01919

01.19.2

Skintos gėlės ir gėlių pumpurai; gėlių sėklos

 

01.19.21

Skintos gėlės ir gėlių pumpurai

01962

01.19.22

Gėlių sėklos

01963

01.19.3

Runkelių sėklos, pašarinių augalų sėklos; kitos augalinės žaliavos

 

01.19.31

Runkelių sėklos (išskyrus cukrinių runkelių sėklas) ir pašarinių augalų sėklos

01940

01.19.39

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, augalinės žaliavos

01990

01.2

Daugiamečiai augalai

 

01.21

Vynuogės

 

01.21.1

Vynuogės

 

01.21.11

Valgomosios vynuogės

01330 (*)

01.21.12

Kitos šviežios vynuogės

01330 (*)

01.22

Tropiniai ir subtropiniai vaisiai ir uogos

 

01.22.1

Tropiniai ir subtropiniai vaisiai ir uogos

 

01.22.11

Avokadai

01311

01.22.12

Bananai, paprastieji bananai ir panašūs vaisiai

01312

01313

01.22.13

Datulės

01314

01.22.14

Figos

01315

01.22.19

Kiti tropiniai ir subtropiniai vaisiai ir uogos

01316

01317

01318

01319

01.23

Citrusiniai vaisiai

 

01.23.1

Citrusiniai vaisiai

 

01.23.11

Didieji greipfrutai ir greipfrutai

01321

01.23.12

Citrinos ir žaliosios citrinos

01322

01.23.13

Apelsinai

01323

01.23.14

Tikrieji mandarinai, mandarinai, klementinos

01324

01.23.19

Kiti citrusiniai vaisiai

01329

01.24

Sėklavaisiai ir kaulavaisiai

 

01.24.1

Obuoliai

 

01.24.10

Obuoliai

01351

01.24.2

Kiti sėklavaisiai ir kaulavaisiai

 

01.24.21

Kriaušės

01352 (*)

01.24.22

Svarainiai

01352 (*)

01.24.23

Abrikosai

01353

01.24.24

Vyšnios

01354

01.24.25

Persikai

01355 (*)

01.24.26

Nektarinai

01355 (*)

01.24.27

Slyvos

01356 (*)

01.24.28

Dygiosios slyvos

01356 (*)

01.24.29

Kiti, niekur kitur nepriskirti, sėklavaisiai ir kaulavaisiai

01359

01.25

Kiti vaismedžių, uogakrūmių ir riešutmedžių vaisiai

 

01.25.1

Šilauogių (Vaccinium) genties augalų uogos ir vaisiai

 

01.25.11

Kiviai

01342

01.25.12

Avietės

01343

01.25.13

Braškės (žemuogės)

01344

01.25.19

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, šilauogių (Vaccinium) genties augalų uogos ir vaisiai

01341

01349

01.25.2

Vaisių sėklos

 

01.25.20

Vaisių sėklos

01360

01.25.3

Riešutai (išskyrus laukinius valgomuosius riešutus, žemės riešutus ir kokosus)

 

01.25.31

Migdolai

01371

21422

01.25.32

Kaštainiai

01373

21429 (*)

01.25.33

Lazdyno riešutai

01374

21423

01.25.34

Pistacijos

01375

21429 (*)

01.25.35

Graikiniai riešutai

01376

21429 (*)

01.25.39

Kiti riešutai (išskyrus laukinius valgomuosius riešutus, žemės riešutus ir kokosus)

01372

01377

01379

21424

21429 (*)

01.25.9

Kiti, niekur kitur nepriskirti, vaismedžių ir uogakrūmių vaisiai bei uogos

 

01.25.90

Kiti, niekur kitur nepriskirti, vaismedžių ir uogakrūmių vaisiai bei uogos

01391

01399

01.26

Aliejinių augalų vaisiai ir uogos

 

01.26.1

Alyvuogės

 

01.26.11

Valgomosios alyvuogės

01450 (*)

01.26.12

Alyvuogės alyvuogių aliejui spausti

01450 (*)

01.26.2

Kokosai

 

01.26.20

Kokosai

01460

21429 (*)

01.26.9

Kiti aliejinių augalų vaisiai ir uogos

 

01.26.90

Kiti aliejinių augalų vaisiai ir uogos

01491

01499

01.27

Gėrimams gaminti naudojami augalai

 

01.27.1

Gėrimams gaminti naudojami augalai

 

01.27.11

Neskrudintos kavos pupelės

01610

01.27.12

Arbatžolės

01620

01.27.13

Matės lapeliai

01630

01.27.14

Kakavos pupelės

01640

01.28

Prieskoniai, kvapieji, vaistiniai ir kitokie farmacijos pramonėje naudojami augalai

 

01.28.1

Neapdirbti prieskoniai

 

01.28.11

Žali pipirai (Piper spp.)

01651

01.28.12

Sausi (capsicum spp.) ankštiniai pipirai ir vienmetės paprikos

01652

01.28.13

Neparuošti muskatai, muskato kevalo milteliai ir kardamonas

01653

01.28.14

Neparuoštos anyžinių ožiažolių, žvaigždanyžių (badijonų), kalendrų, kmynų, paprastųjų kmynų, paprastųjų pankolių sėklos, kadagių uogos

01654

01.28.15

Neparuoštas cinamonas (canella)

01655

01.28.16

Neparuošti gvazdikėliai (su stiebais)

01656

01.28.17

Neparuoštas sausas imbieras

01657

01.28.18

Neparuošta vanilė

01658

01.28.19

Kiti neapdirbti prieskoniai

01690

01.28.2

Apynių spurgai

 

01.28.20

Apynių spurgai

01659

01.28.3

Augalai, dažniausiai naudojami parfumerijoje, farmacijoje arba kaip insekticidai, fungicidai ar panašiai

 

01.28.30

Augalai, dažniausiai naudojami parfumerijoje, farmacijoje arba kaip insekticidai, fungicidai ar panašiai

01930 (*)

01.29

Kiti daugiamečiai augalai

 

01.29.1

Gamtinis kaučiukas

 

01.29.10

Gamtinis kaučiukas

01950

01.29.2

Nukirstos kalėdinės eglutės

 

01.29.20

Nukirstos kalėdinės eglutės

03241

01.29.3

Augalinės medžiagos, daugiausia tinkamos pynimui, kimšimui, išklojimui, dažymui ar rauginimui

 

01.29.30

Augalinės medžiagos, daugiausia tinkamos pynimui, kimšimui, išklojimui, dažymui ar rauginimui

03250

01.3

Sodinamoji medžiaga: gyvi augalai, svogūnėliai, gumbai ir šaknys, auginiai ir ūgliai; grybiena

 

01.30

Sodinamoji medžiaga: gyvi augalai, svogūnėliai, gumbai ir šaknys, auginiai ir ūgliai; grybiena

 

01.30.1

Sodinamoji medžiaga: gyvi augalai, svogūnėliai, gumbai ir šaknys, auginiai ir ūgliai; grybiena

 

01.30.10

Sodinamoji medžiaga: gyvi augalai, svogūnėliai, gumbai ir šaknys, auginiai ir ūgliai; grybiena

01961 (*)

01.4

Gyvi gyvūnai ir gyvūninės kilmės produktai

 

01.41

Gyvi pieniniai galvijai, šviežias pieninių galvijų pienas

 

01.41.1

Gyvi pieniniai galvijai

 

01.41.10

Gyvi pieniniai galvijai

0211 (*)

01.41.2

Šviežias pieninių galvijų pienas

 

01.41.20

Šviežias pieninių galvijų pienas

0221

01.42

Kiti gyvi galvijai ir buivolai bei jų sperma

 

01.42.1

Kiti gyvi galvijai ir buivolai

 

01.42.11

Kiti gyvi galvijai ir buivolai, išskyrus veršelius

0211 (*)

01.42.12

Gyvi galvijų ir buivolų veršeliai

0211 (*)

01.42.2

Galvijų ir buivolų sperma

 

01.42.20

Galvijų ir buivolų sperma

02411

01.43

Gyvi arkliai ir kiti arklinių šeimos atstovai

 

01.43.1

Gyvi arkliai ir kiti arklinių šeimos atstovai

 

01.43.10

Gyvi arkliai ir kiti arklinių šeimos atstovai

02130

01.44

Gyvi kupranugariai ir kupranugarių šeimos atstovai

 

01.44.1

Gyvi kupranugariai ir kupranugarių šeimos atstovai

 

01.44.10

Gyvi kupranugariai ir kupranugarių šeimos atstovai

02121

01.45

Gyvos avys ir ožkos; avių ir ožkų šviežias pienas ir kirptos vilnos

 

01.45.1

Gyvos avys ir ožkos

 

01.45.11

Gyvos avys

02122

01.45.12

Gyvos ožkos

02123

01.45.2

Šviežias avių ir ožkų pienas

 

01.45.21

Šviežias avių pienas

02291

01.45.22

Šviežias ožkų pienas

02292

01.45.3

Neplauta kirpta avių ir ožkų vilna, įskaitant prieš kirpimą plautą vilną

 

01.45.30

Neplauta kirpta avių ir ožkų vilna, įskaitant prieš kirpimą plautą vilną

02941

01.46

Gyvos kiaulės

 

01.46.1

Gyvos kiaulės

 

01.46.10

Gyvos kiaulės

02140

01.47

Gyvi naminiai paukščiai ir kiaušiniai

 

01.47.1

Gyvi naminiai paukščiai

 

01.47.11

Gyvi viščiukai

02151

01.47.12

Gyvi kalakutai

02152

01.47.13

Gyvos žąsys

02153

01.47.14

Gyvos antys ir patarškos

02154

02155

01.47.2

Švieži kiaušiniai su lukštais

 

01.47.21

Švieži vištų kiaušiniai su lukštais

02310

01.47.22

Švieži kitų naminių paukščių kiaušiniai su lukštais

02320

01.47.23

Perinti skirti kiaušiniai

02330

01.49

Kiti auginamieji gyvūnai ir gyvūninės kilmės produktai

 

01.49.1

Kiti gyvi auginamieji gyvūnai

 

01.49.11

Gyvi naminiai triušiai

02191

01.49.12

Kiti. niekur kitur nepriskirti. gyvi auginamieji paukščiai

02193

02194

01.49.13

Gyvi auginamieji ropliai (įskaitant gyvates ir vėžlius)

02195

01.49.19

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gyvi auginamieji gyvūnai

02129

02192

02196

02199

01.49.2

Kiti auginamųjų gyvūnų produktai

 

01.49.21

Natūralus medus

02910

01.49.22

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, šviežias pienas

02293

02299

01.49.23

Šviežios, atšaldytos, sušaldytos, džiovintos, sūdytos arba užpiltos sūrymu sraigės, išskyrus jūrų sraiges

02920

01.49.24

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gyvulinės kilmės maisto produktai

02930

01.49.25

Šilkaverpių kokonai, tinkami išvynioti

02944

01.49.26

Rafinuotas arba nerafinuotas, dažytas arba nedažytas vabzdžių vaškas ir spermacetas

02960

01.49.27

Veisimui skirti gyvūnų embrionai

02419

02420

01.49.28

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gyvulinės kilmės ne maisto produktai

02943

01.49.3

Neapdoroti kailiai ir įvairios žaliavinės odos

 

01.49.31

Neapdoroti kailiai, išskyrus kailinių ėriukų kailius

02955 (*)

01.49.32

Neapdoroti kailinių ėriukų kailiai

02955 (*)

01.49.39

Niekur kitur nepriskirtos žalios (neišdirbtos) gyvūnų odos (šviežios arba konservuotos, bet toliau neapdorotos)

02959

01.6

Žemės ūkio ir gyvulininkystės paslaugos (išskyrus veterinarijos paslaugas)

 

01.61

Augalininkystei būdingos paslaugos

 

01.61.1

Augalininkystei būdingos paslaugos

 

01.61.10

Augalininkystei būdingos paslaugos

86119

01.62

Gyvulininkystei būdingos paslaugos

 

01.62.1

Gyvulininkystei būdingos paslaugos

 

01.62.10

Gyvulininkystei būdingos paslaugos

86121

01.63

Derliaus apdorojimo paslaugos

 

01.63.1

Derliaus apdorojimo paslaugos

 

01.63.10

Derliaus apdorojimo paslaugos

86111

01.64

Sėklų paruošimo sėjai paslaugos

 

01.64.1

Sėklų paruošimo sėjai paslaugos

 

01.64.10

Sėklų paruošimo sėjai paslaugos

86112

01.7

Medžioklės, gaudymo spąstais ir susijusios paslaugos

 

01.70

Medžioklės, gaudymo spąstais ir susijusios paslaugos

 

01.70.1

Medžioklės, gaudymo spąstais ir susijusios paslaugos

 

01.70.10

Medžioklės, gaudymo spąstais ir susijusios paslaugos

86130

02

Miškininkystės, medienos ruošos ir susijusios paslaugos

 

02.1

Miško medžiai ir medelynų paslaugos

 

02.10

Miško medžiai ir medelynų paslaugos

 

02.10.1

Augantys miško medžių sodinukai; miško medžių sėklos

 

02.10.11

Augantys miško medžių sodinukai

01961 (*)

02.10.12

Miško medžių sėklos

01360

02.10.2

Miško medžių medelynų paslaugos

 

02.10.20

Miško medžių medelynų paslaugos

86140 (*)

02.10.3

Miško medžiai

 

02.10.30

Miško medžiai

03300

02.2

Padarinė mediena

 

02.20

Padarinė mediena

 

02.20.1

Padarinė mediena

 

02.20.11

Spygliuočių rąstai

03110

02.20.12

Lapuočių rąstai, išskyrus atogrąžų medžių rąstus

03120 (*)

02.20.13

Atogrąžų medžių rąstai

03120 (*)

02.20.14

Malkos

03130 (*)

02.3

Laukiniai nemedieniniai produktai

 

02.30

Laukiniai nemedieniniai produktai

 

02.30.1

Gamtinės dervos

 

02.30.11

Balata, gutaperčia, gvajulė, čiklė ir panašios gamtinės dervos

03211

02.30.12

Šelakas, balzamai ir kitos gamtinės dervos bei sakai

03219

02.30.2

Gamtinė kamštiena, žaliavinė arba paprastai paruošta

 

02.30.20

Gamtinė kamštiena, žaliavinė arba paprastai paruošta

03220

02.30.3

Dekoratyviniams tikslams tinkančios augalų dalys, žolės, samanos ir kerpės

 

02.30.30

Dekoratyviniams tikslams tinkančios augalų dalys, žolės, samanos ir kerpės

03249

02.30.4

Laukinių augalų valgomieji produktai

 

02.30.40

Laukinių augalų valgomieji produktai

03230

02.4

Miškininkystei būdingos paslaugos

 

02.40

Miškininkystei būdingos paslaugos

 

02.40.1

Miškininkystei būdingos paslaugos

 

02.40.10

Miškininkystei būdingos paslaugos

86140 (*)

03

Žuvys ir kiti žuvininkystės produktai; akvakultūros produktai; žuvininkystei būdingos paslaugos

 

03.0

Žuvys ir kiti žuvininkystės produktai; akvakultūros produktai; žuvininkystei būdingos paslaugos

 

03.00

Žuvys ir kiti žuvininkystės produktai; akvakultūros produktai; žuvininkystei būdingos paslaugos

 

03.00.1

Gyvos žuvys

 

03.00.11

Gyvos dekoratyvinės žuvytės

04111

03.00.12

Gyvos neveisiamos jūros žuvys

04119 (*)

03.00.13

Gyvos neveisiamos gėlavandenės žuvys

04119 (*)

03.00.14

Gyvos veisiamos jūros žuvys

04119 (*)

03.00.15

Gyvos veisiamos gėlavandenės žuvys

04119 (*)

03.00.2

Šviežios arba atšaldytos žuvys

 

03.00.21

Šviežios arba atšaldytos jūros žuvys, neveisiamos

04120 (*)

03.00.22

Šviežios arba atšaldytos gėlavandenės žuvys, neveisiamos

04120 (*)

03.00.23

Šviežios arba atšaldytos jūros žuvys, veisiamos

04120 (*)

03.00.24

Šviežios arba atšaldytos gėlavandenės žuvys, veisiamos

04120 (*)

03.00.3

Nesušaldyti vėžiagyviai

 

03.00.31

Nesušaldyti vėžiagyviai, neauginamieji

04210 (*)

03.00.32

Nesušaldyti vėžiagyviai, auginamieji

04210 (*)

03.00.4

Moliuskai ir kiti gyvi, švieži arba atšaldyti vandens bestuburiai

 

03.00.41

Gyvos, šviežios arba atšaldytos austrės, neauginamosios

04220 (*)

03.00.42

Kiti gyvi, švieži arba atšaldyti moliuskai ir vandens bestuburiai, neauginamieji

0429 (*)

03.00.43

Gyvos, šviežios arba atšaldytos austrės, auginamosios

04220 (*)

03.00.44

Kiti gyvi, švieži arba atšaldyti moliuskai ir vandens bestuburiai, auginamieji

0429 (*)

03.00.5

Neapdoroti perlai

 

03.00.51

Gamtiniai neapdoroti perlai

38210 (*)

03.00.52

Dirbtiniu būdu išauginti neapdoroti perlai

38210 (*)

03.00.6

Kiti vandens augalai, gyvūnai ir jų produktai

 

03.00.61

Koralai ir panašūs produktai, moliuskų geldelės, vėžiagyvių arba dygiaodžių kiautai ir sepijų skeleto plokštelės

04910

03.00.62

Gyvūninės natūraliosios pintys

04920

03.00.63

Jūriniai vandens augalai ir kiti dumbliai, neauginamieji

04930 (*)

03.00.64

Jūriniai vandens augalai ir kiti dumbliai, auginamieji

04930 (*)

03.00.69

Kiti, niekur kitur nepriskirti, vandens augalai, gyvūnai ir jų produktai

0 (*)

03.00.7

Žuvininkystei ir akvakultūrai būdingos paslaugos

 

03.00.71

Žuvininkystei būdingos paslaugos

86150 (*)

03.00.72

Akvakultūrai būdingos paslaugos

86150 (*)

B

KASYBA IR KARJERŲ EKSPLOATAVIMAS

 

05

Akmens ir rusvosios anglys (lignitas)

 

05.1

Juodosios akmens anglys (antracitas)

 

05.10

Juodosios akmens anglys (antracitas)

 

05.10.1

Juodosios akmens anglys (antracitas)

 

05.10.10

Juodosios akmens anglys (antracitas)

11010

05.2

Rusvosios anglys (lignitas)

 

05.20

Rusvosios anglys (lignitas)

 

05.20.1

Rusvosios anglys (lignitas)

 

05.20.10

Rusvosios anglys (lignitas)

11030 (*)

06

Žalia nafta ir gamtinės dujos

 

06.1

Žalia nafta

 

06.10

Žalia nafta

 

06.10.1

Nevalyta naftos alyva ir nevalyta alyva, gauta iš bituminių mineralų

 

06.10.10

Nevalyta naftos alyva ir nevalyta alyva, gauta iš bituminių mineralinių iškasenų

12010

06.10.2

Bituminis arba naftingasis skalūnas ir bitumingasis smėlis

 

06.10.20

Bituminis arba naftingasis skalūnas ir bitumingasis smėlis

12030

06.2

Gamtinės dujos, suskystintos arba dujinės būsenos

 

06.20

Gamtinės dujos, suskystintos arba dujinės būsenos

 

06.20.1

Gamtinės dujos, suskystintos arba dujinės būsenos

 

06.20.10

Gamtinės dujos, suskystintos arba dujinės būsenos

12020

07

Metalo rūda

 

07.1

Geležies rūda

 

07.10

Geležies rūda

 

07.10.1

Geležies rūda

 

07.10.10

Geležies rūda

14100

07.2

Spalvotųjų metalų rūda

 

07.21

Urano ir torio rūda

 

07.21.1

Urano ir torio rūda

 

07.21.10

Urano ir torio rūda

13000

07.29

Kitų spalvotųjų metalų rūda ir koncentratai

 

07.29.1

Kitų spalvotųjų metalų rūda ir koncentratai

 

07.29.11

Vario rūda ir koncentratai

14210

07.29.12

Nikelio rūda ir koncentratai

14220

07.29.13

Aliuminio rūda ir koncentratai

14230

07.29.14

Tauriųjų metalų rūda ir koncentratai

14240

07.29.15

Švino, cinko ir alavo rūda bei koncentratai

14290 (*)

07.29.19

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, spalvotųjų metalų rūda ir koncentratai

14290 (*)

08

Kiti kasybos ir karjerų eksploatavimo produktai

 

08.1

Akmuo, smėlis ir molis

 

08.11

Dekoratyvinis ar statybinis akmuo, klintys, gipsas, kreida ir skalūnas

 

08.11.1

Dekoratyvinis ar statybinis akmuo

 

08.11.11

Marmuras ir kiti dekoratyviniai ar statybiniai kalkakmeniai

15120

08.11.12

Granitas, smiltainis ir kiti dekoratyviniai ar statybiniai akmenys

15130

08.11.2

Klintys ir gipsas

 

08.11.20

Klintys ir gipsas

15200

08.11.3

Kreida ir nedegtas dolomitas

 

08.11.30

Kreida ir nedegtas dolomitas

16330

08.11.4

Skalūnas

 

08.11.40

Skalūnas

15110

08.12

Žvyras, smėlis, molis ir kaolinas

 

08.12.1

Žvyras ir smėlis

 

08.12.11

Gamtinis smėlis

15310

08.12.12

Akmenų granulės, trupiniai ir milteliai; gargždas, žvyras

15320 (*)

08.12.13

Šlakų ir panašių pramoninių atliekų mišiniai su (arba be) gargždu, žvyru, žvirgždu ir titnagu, naudojami statyboms

15320 (*)

08.12.2

Molis ir kaolinas

 

08.12.21

Kaolinas ir kitas kaolininis molis

15400 (*)

08.12.22

Kitas molis, andalūzitas, kianitas ir silimanitas; mulitas; šamotas arba dinasas

15400 (*)

08.9

Kiti, niekur kitur nepriskirti, kasybos ir karjerų eksploatavimo produktai

 

08.91

Mineralinės iškasenos chemijos pramonei ir trąšoms gaminti

 

08.91.1

Mineralinės iškasenos chemijos pramonei ir trąšoms gaminti

 

08.91.11

Gamtiniai kalcio fosfatai, gamtiniai aliuminio kalcio fosfatai

16110

08.91.12

Nedegti geležies piritai; nevalyta arba nerafinuota siera

16120

08.91.19

Kitos mineralinės iškasenos chemijos pramonei ir trąšoms gaminti

16190 (*)

08.92

Durpės

 

08.92.1

Durpės

 

08.92.10

Durpės

11040 (*)

08.93

Druska ir grynas natrio chloridas; jūros vanduo

 

08.93.1

Druska ir grynas natrio chloridas; jūros vanduo

 

08.93.10

Druska ir grynas natrio chloridas; jūros vanduo

16200 (*)

08.99

Kiti, niekur kitur nepriskirti, kasybos ir karjerų eksploatavimo produktai

 

08.99.1

Gamtinis bitumas ir gamtinis asfaltas; asfaltitai ir asfaltinės uolienos

 

08.99.10

Gamtinis bitumas ir gamtinis asfaltas; asfaltitai ir asfaltinės uolienos

15330

08.99.2

Brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys; pramoniniai deimantai, neapdirbti arba tik supjaustyti, suskaldyti arba grubiai apdoroti; pemza; švitras; gamtinis korundas, gamtinis granatas ir kitos natūraliosios abrazyvinės medžiagos; kitos mineralinės iškasenos

 

08.99.21

Brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys (neįskaitant pramoninių deimantų), neapdirbti arba tik supjaustyti ar grubiai apdirbti

16310

08.99.22

Pramoniniai deimantai, neapdirbti arba tik supjaustyti, suskaldyti arba grubiai apdoroti; pemza; švitras; gamtinis korundas, gamtinis granatas ir kitos natūraliosios abrazyvinės medžiagos

16320

08.99.29

Kitos mineralinės iškasenos

16390

09

Kalnakasybai būdingos paslaugos

 

09.1

Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingos paslaugos

 

09.10

Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingos paslaugos

 

09.10.1

Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingos paslaugos

 

09.10.11

Gręžimo paslaugos, susijusios su naftos ir gamtinių dujų gavyba

86211 (*)

09.10.12

Gręžimo bokštų montavimo, remonto, išardymo ir kitos paslaugos, susijusios su naftos ir gamtinių dujų gavyba

86211 (*)

09.10.13

Gamtinių dujų skystinimo gabenimo tikslams ir suskystintųjų dujų pavertimo dujomis paslaugos, atliekamos kasykloje

86211 (*)

09.9

Kitos kasybai ir karjerų eksploatavimui būdingos paslaugos

 

09.90

Kitos kasybai ir karjerų eksploatavimui būdingos paslaugos

 

09.90.1

Kitos kasybai ir karjerų eksploatavimui būdingos paslaugos

 

09.90.11

Juodosios akmens anglies gavybai būdingos paslaugos

86219 (*)

09.90.19

Kitokios, niekur kitur nepriskirtos, kasybos ir karjerų eksploatavimui būdingos paslaugos

86219 (*)

C

PAGAMINTI PRODUKTAI

 

10

Maisto produktai

 

10.1

Konservuota mėsa ir mėsos produktai

 

10.11

Perdirbta ir konservuota mėsa

 

10.11.1

Šviežia arba atšaldyta galvijiena, kiauliena, aviena, ožkiena, arkliena ir kitų arklinių šeimos atstovų mėsa

 

10.11.11

Šviežia arba atšaldyta galvijiena

21111

21112

10.11.12

Šviežia arba atšaldyta kiauliena

21113

10.11.13

Šviežia arba atšaldyta aviena

21115

10.11.14

Šviežia arba atšaldyta ožkiena

21116

10.11.15

Šviežia arba atšaldyta arkliena arba kitų arklinių šeimos atstovų mėsa

21118

10.11.2

Švieži arba atšaldyti galvijienos, kiaulienos, avienos, ožkienos, arklienos ir kitų arklinių šeimos atstovų valgomieji subproduktai

 

10.11.20

Švieži arba atšaldyti galvijienos, kiaulienos, avienos, ožkienos, arklienos ir kitų arklinių šeimos atstovų valgomieji subproduktai

21151 (*)

21152 (*)

21153 (*)

21155 (*)

21156 (*)

10.11.3

Sušaldyta mėsa ir valgomieji subproduktai; kita mėsa ir valgomieji subproduktai

 

10.11.31

Sušaldyta galvijiena

21131

21132

10.11.32

Sušaldyta kiauliena

21133

10.11.33

Sušaldyta aviena

21135

10.11.34

Sušaldyta ožkiena

21136

10.11.35

Sušaldyta arkliena arba kitų arklinių šeimos atstovų mėsa

21138

10.11.39

Kita šviežia, atšaldyta arba sušaldyta mėsa ir valgomieji subproduktai

21114

21117

21119

21134

21137

21139

21151 (*)

21152 (*)

21153 (*)

21155 (*)

21156 (*)

21159

21190

10.11.4

Galvijų arba arklinių šeimos atstovų, avių ir ožkų pešta vilna ir žaliavinė oda

 

10.11.41

Neplauta pešta vilna, įskaitant prieš pešimą plautą vilną

02942

10.11.42

Žaliavinė galvijų oda arba arklena

02951

10.11.43

Kita žaliavinė galvijų oda arba arklena

02952

10.11.44

Žaliavinė avena arba ėrena

02953

10.11.45

Žaliavinė ožkena arba ožiukena

02954

10.11.5

Galvijų, avių, ožkų arba kiaulių taukai

 

10.11.50

Galvijų, avių, ožkų arba kiaulių taukai

21511 (*)

21512

21513

21514

21515

21519 (*)

21521

10.11.6

Nevalgoma subproduktų žaliava

 

10.11.60

Nevalgoma subproduktų žaliava

39110 (*)

10.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtos ir konservuotos mėsos gamybos dalis

 

10.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtos ir konservuotos mėsos gamybos dalis

88111 (*)

10.12

Perdirbta ir konservuota paukštiena

 

10.12.1

Šviežia arba atšaldyta paukštiena

 

10.12.10

Šviežia arba atšaldyta paukštiena

21121

21122

21123

21124

21125

10.12.2

Sušaldyta paukštiena

 

10.12.20

Sušaldyta paukštiena

21141

21142

21143

21144

21149

10.12.3

Naminių paukščių taukai

 

10.12.30

Naminių paukščių taukai

21511 (*)

21522

10.12.4

Paukštienos maistiniai subproduktai

 

10.12.40

Paukštienos maistiniai subproduktai

21160

10.12.5

Plunksnos ir paukščių odos su plunksnomis

 

10.12.50

Plunksnos ir paukščių odos su plunksnomis

39110 (*)

10.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtos ir konservuotos paukštienos gamybos dalis

 

10.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtos ir konservuotos paukštienos gamybos dalis

88111 (*)

10.13

Paukštienos ir kitos mėsos produktai

 

10.13.1

Konservai ir gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo

 

10.13.11

Kiauliena, sukapota gabalais, sūdyta, džiovinta arba rūkyta (bekono šoninė ir kumpis)

21171

10.13.12

Galvijiena sūdyta, džiovinta arba rūkyta

21172

10.13.13

Kita mėsa ir maistiniai subproduktai, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti (išskyrus kiaulieną ir galvijiena); valgomieji mėsos arba mėsos subproduktų miltai ir rupiniai

21173

10.13.14

Dešros ir panašūs produktai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo

21174

10.13.15

Kiti gaminiai arba konservai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo, išskyrus paruoštą mėsą ir subproduktų patiekalus

21179

10.13.16

Nemaistiniai miltai, rupiniai ir granulės iš mėsos; lydytų taukų likučiai

21181

21182

21183

21184

21185

21186

21187

21188

21189

10.13.9

Virimas ir kitos mėsos produktų paruošimo paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruoštos ir konservuotos paukštienos ir kitos mėsos gamybos dalis

 

10.13.91

Virimas ir kitos mėsos produktų paruošimo paslaugos

88111 (*)

10.13.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruoštos ir konservuotos paukštienos ir kitos mėsos gamybos dalis

88111 (*)

10.2

Paruošta ir konservuota žuvis, vėžiagyviai ir moliuskai

 

10.20

Paruošta ir konservuota žuvis, vėžiagyviai ir moliuskai

 

10.20.1

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta žuvis

 

10.20.11

Žuvų filė ir kita žuviena (malta arba nemalta), šviežia arba atšaldyta

21221

10.20.12

Žuvų kepenėlės, ikrai ir pieniai, švieži arba atšaldyti

21225

10.20.13

Sušaldyta žuvis

21210

10.20.14

Sušaldyta žuvų filė

21222

10.20.15

Sušaldyta (malta arba nemalta) žuviena

21223

10.20.16

Sušaldytos žuvų kepenėlės, ikrai ir pieniai

21226

10.20.2

Kitaip paruošta ar konservuota žuvis; ikrai ir ikrų pakaitalai

 

10.20.21

Žuvų filė, vytinta, sūdyta arba užpilta sūrymu, išskyrus rūkytą

21224

10.20.22

Žuvų kepenys, ikrai ir pieniai, vytinti, rūkyti, sūdyti arba užpilti sūrymu; maistiniai žuvų miltai, rupiniai ir granulės

21227

21233 (*)

10.20.23

Džiovinta, sūdyta arba ne arba užpilta sūrymu žuvis

21231

10.20.24

Rūkyta žuvis, įskaitant filė

21232

10.20.25

Kitaip paruošta ar konservuota žuvis, išskyrus paruoštus žuvų patiekalus

21242 (*)

10.20.26

Ikrai ir ikrų pakaitalai

21243

10.20.3

Sušaldyti vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai, jų gaminiai arba konservai

 

10.20.31

Sušaldyti vėžiagyviai

21250

10.20.32

Sušaldyti, vytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu, rūkyti moliuskai

21261

10.20.33

Kiti sušaldyti, vytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu, rūkyti vandens bestuburiai

21269

10.20.34

Kitaip paruošti ar konservuoti vėžiagyviai; kitaip paruošti arba konservuoti moliuskai ir kiti vandens bestuburiai

21270

21280

10.20.4

Nemaistiniai miltai, rupiniai ir granulės bei kiti, niekur kitur nepriskirti, žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių produktai

 

10.20.41

Nemaistiniai miltai, rupiniai ir granulės iš žuvų, vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių

21291

10.20.42

Kiti nevalgomi produktai iš žuvies, vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių

21299

10.20.9

Rūkymas ir kitos žuvies produktų konservavimo ir paruošimo paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruoštos ir konservuotos žuvies, vėžiagyvių ir moliuskų gamybos dalis

 

10.20.91

Rūkymas ir kitos žuvies produktų konservavimo ir paruošimo paslaugos

88111 (*)

10.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruoštos ir konservuotos žuvies, vėžiagyvių ir moliuskų gamybos dalis

88111 (*)

10.3

Paruošti, perdirbti ir konservuoti vaisiai, uogos ir daržovės

 

10.31

Paruoštos, perdirbtos ir konservuotos bulvės

 

10.31.1

Paruoštos, perdirbtos ir konservuotos bulvės

 

10.31.11

Sušaldytos bulvės

21313

10.31.12

Džiovintos bulvės, supjaustytos stambiais gabalais ar griežinėliais arba nesupjaustytos, bet toliau neapdorotos

21393 (*)

10.31.13

Džiovintų bulvių miltai; rupiniai; dribsniai; granulės ir gumulėliai

21392

10.31.14

Paruoštos arba konservuotos bulvės

21323 (*)

10.31.9

Virimas ir kitos bulvių ir bulvių produktų ruošimo paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruoštų ir konservuotų bulvių gamybos dalis

 

10.31.91

Virimas ir kitos bulvių ir bulvių produktų ruošimo paslaugos

88111 (*)

10.31.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruoštų, perdirbtų ir konservuotų bulvių gamybos dalis

88111 (*)

10.32

Vaisių, uogų ir daržovių sultys

 

10.32.1

Vaisių, uogų ir daržovių sultys

 

10.32.11

Pomidorų sultys

21331

10.32.12

Apelsinų sultys

21431

10.32.13

Greipfrutų sultys

21432

10.32.14

Ananasų sultys

21433

10.32.15

Vynuogių sultys

21434

10.32.16

Obuolių sultys

21435

10.32.17

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių mišiniai

21339

10.32.19

Kitos vaisių ir uogų bei daržovių sultys

21439

10.32.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vaisių ir daržovių sulčių gamybos dalis

 

10.32.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamybos dalis

88111 (*)

10.39

Kiti paruošti, perdirbti ir konservuoti vaisiai, uogos ir daržovės

 

10.39.1

Paruoštos, perdirbtos ir konservuotos daržovės, išskyrus bulves

 

10.39.11

Sušaldytos daržovės

21311

21312

21319

10.39.12

Laikinai konservuotos daržovės

21399 (*)

10.39.13

Džiovintos daržovės

21393 (*)

10.39.14

Supjaustyti ir supakuoti vaisiai, uogos ir daržovės

0 (*)

10.39.15

Kitaip nei su actu arba acto rūgštimi konservuotos pupos, išskyrus paruoštus daržovių patiekalus

21321

10.39.16

Kitaip nei su actu arba acto rūgštimi konservuoti žirniai, išskyrus paruoštus daržovių patiekalus

21322

10.39.17

Kitos kitaip nei su actu arba acto rūgštimi konservuotos daržovės, išskyrus bulves ir paruoštus daržovių patiekalus

21329 (*)

21399

10.39.18

Daržovės (išskyrus bulves), vaisiai, uogos, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruoštos arba konservuotos su actu arba acto rūgštimi

21394

10.39.2

Paruošti, perdirbti ir konservuoti vaisiai, uogos ir riešutai

 

10.39.21

Sušaldyti nevirti arba virti vaisiai, uogos ir riešutai

21493

10.39.22

Džemai, vaisių, uogų drebučiai (želė) ir vaisių, uogų arba riešutų tyrės bei pastos

21494

10.39.23

Žemės ir kiti riešutai, skrudinti, sūdyti ar kitaip paruošti

21495

10.39.24

Laikinai konservuoti vaisiai, uogos ir riešutai, bet nėra paruošti vartoti nedelsiant

21496

10.39.25

Kiti paruošti arba konservuoti vaisiai ir uogos

21411

21412

21419

21491

21492

10.39.3

Augalinės medžiagos ir augalinės atliekos, augaliniai likučiai ir šalutiniai produktai

 

10.39.30

Augalinės medžiagos ir augalinės atliekos, augaliniai likučiai ir šalutiniai produktai

39120 (*)

10.39.9

Virimo ir kitos ruošimo paslaugos vaisiams, uogoms ir daržovėms konservuoti; Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruoštų ir konservuotų kitų vaisių, uogų ir daržovių gamybos dalis

 

10.39.91

Virimo ir kitos ruošimo paslaugos vaisiams, uogoms ir daržovėms konservuoti

88111 (*)

10.39.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruoštų ir konservuotų kitų vaisių, uogų ir daržovių gamybos dalis

88111 (*)

10.4

Augaliniai ir gyvūniniai riebalai ir aliejus

 

10.41

Aliejus ir riebalai

 

10.41.1

Neapdoroti gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos

 

10.41.11

Neemulsuotas, nesumaišytas arba kitaip neapdorotas kiaulinių taukų stearinas, kiaulinių taukų aliejus, oleostearinas, oleoaliejus ir lajaus aliejus

21529 (*)

10.41.12

Žuvų ir jūrų žinduolių riebalai ir aliejus bei jų frakcijos

21524

21525

21526

10.41.19

Kiti gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

21519 (*)

21523

21529 (*)

10.41.2

Neapdorotas augalinis aliejus

 

10.41.21

Neapdorotas sojų aliejus

21531

10.41.22

Neapdorotas žemės riešutų aliejus

21532

10.41.23

Neapdorotas alyvuogių aliejus

21537

10.41.24

Neapdorotas saulėgrąžų aliejus

21533

10.41.25

Neapdorotas medvilnės aliejus

21538

10.41.26

Neapdorotas rapsų, rapsukų ir garstyčių aliejus

21534

10.41.27

Neapdorotas palmių aliejus

21535

10.41.28

Neapdorotas kokosų aliejus

21536

10.41.29

Kitas neapdorotas augalinis aliejus

21539 (*)

10.41.3

Medvilnės pūkai

 

10.41.30

Medvilnės pūkai

21600

10.41.4

Išspaudos ir kiti kietieji augalinių riebalų arba aliejaus likučiai; aliejingųjų sėklų arba vaisių miltai ir rupiniai

 

10.41.41

Išspaudos ir kiti kietieji augalinių riebalų arba aliejaus likučiai

21710

10.41.42

Aliejingųjų sėklų arba vaisių miltai ir rupiniai, išskyrus garstyčių sėklų miltus ir rupinius

21720

10.41.5

Rafinuotas aliejus, išskyrus liekanas

 

10.41.51

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas sojų aliejus ir jo frakcijos

21541

10.41.52

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas žemės riešutų aliejus ir jo frakcijos

21542

10.41.53

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas alyvuogių aliejus ir jo frakcijos

21547

10.41.54

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas saulėgrąžų aliejus ir jo frakcijos

21543

10.41.55

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas medvilnės aliejus ir jo frakcijos

21548

10.41.56

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas rapsų, rapsukų ir garstyčių aliejus bei jo frakcijos

21544

10.41.57

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas palmių aliejus ir jo frakcijos

21545

10.41.58

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas kokosų aliejus ir jo frakcijos

21546

10.41.59

Kitas rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas aliejus ir jo frakcijos; nelakūs augaliniai riebalai bei kitas, niekur kitur nepriskirtas, augalinis aliejus (išskyrus kukurūzų aliejų) ir jų frakcijos, bet chemiškai nemodifikuoti

21549 (*)

10.41.6

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, visiškai hidrinti, esterinti, bet toliau neapdoroti

 

10.41.60

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, visiškai hidrinti, esterinti, bet toliau neapdoroti

21590 (*)

10.41.7

Augalinis vaškas (išskyrus trigliceridus); degra; riebiųjų medžiagų arba gyvūninio ar augalinio vaško apdorojimo atliekos

 

10.41.71

Augalinis vaškas (išskyrus trigliceridus)

21731

10.41.72

Degra; riebiųjų medžiagų arba gyvūninio ar augalinio vaško apdorojimo atliekos

21732

10.41.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip riebalų ir aliejaus gamybos dalis

 

10.41.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip riebalų ir aliejaus gamybos dalis

88111 (*)

10.42

Margarinas ir panašūs valgomieji riebalai

 

10.42.1

Margarinas ir panašūs valgomieji riebalai

 

10.42.10

Margarinas ir panašūs valgomieji riebalai

21550

10.42.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip margarino ir panašių valgomųjų riebalų gamybos dalis

 

10.42.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip margarino ir panašių valgomųjų riebalų gamybos dalis

88111 (*)

10.5

Pieno produktai

 

10.51

Pieno ir sūrių produktai

 

10.51.1

Apdorotas skystas pienas ir grietinėlė

 

10.51.11

Apdorotas skystas pienas

22110

10.51.12

Nekoncentruotas ir nesaldintas pienas ir grietinėlė, kurių riebumas didesnis kaip 6 %

22120

10.51.2

Sausas pienas

 

10.51.21

Nugriebto pieno milteliai

22212

10.51.22

Nenugriebto pieno milteliai

22211

10.51.3

Sviestas ir pieno pastos

 

10.51.30

Sviestas ir pieno produktų pastos

22241

22242

22249

10.51.4

Sūris ir varškė

 

10.51.40

Sūris ir varškė

22251

22252

22253

22254

22259

10.51.5

Kiti pieno produktai

 

10.51.51

Koncentruoti arba su cukrumi ar kitais saldikliais pienas ir grietinėlė, išskyrus sausą pieną ir grietinėlę

22221

22222

22229

10.51.52

Jogurtas ir kitas fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinėlė

22230

10.51.53

Kazeinas

22260

10.51.54

Laktozė ir laktozės sirupas

23210 (*)

10.51.55

Išrūgos

22130

22219 (*)

10.51.56

Kiti, niekur kitur nepriskirti, pieno produktai

22290

10.51.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip pieno ir sūrių produktų gamybos dalis

 

10.51.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip pieno ir sūrių produktų gamybos dalis

88111 (*)

10.52

Grietininiai ledai

 

10.52.1

Grietininiai ir kiti valgomieji ledai

 

10.52.10

Grietininiai ir kiti valgomieji ledai

22270

10.52.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip grietininių ledų gamybos dalis

 

10.52.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip grietininių ledų gamybos dalis

88111 (*)

10.6

Grūdų malimo produktai, krakmolas ir krakmolo produktai

 

10.61

Grūdų malimo produktai

 

10.61.1

Pusiau arba visiškai malti, arba lukštenti, arba skaldyti ryžiai

 

10.61.11

Lukštenti ryžiai

23162

10.61.12

Pusiau arba visiškai malti arba skaldyti ryžiai

23161

10.61.2

Javų ir daržovių miltai; jų mišiniai

 

10.61.21

Kvietiniai arba meslino miltai

23110

10.61.22

Kitų javų miltai

23120

10.61.23

Daržovių miltai ir rupūs miltai

23170

10.61.24

Mišiniai kepiniams kepti

23180

10.61.3

Kruopos, rupūs miltai ir granulės bei kiti javų grūdų produktai

 

10.61.31

Kviečių kruopos ir rupūs miltai

23130 (*)

10.61.32

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, javų kruopos, rupūs miltai ir granulės

23130 (*)

10.61.33

Grūdai pusryčiams ir kiti javų grūdų produktai

23140

10.61.4

Sėlenos, išsijos ir kiti malimo likučiai

 

10.61.40

Sėlenos, išsijos ir kiti malimo liekanos

39120 (*)

10.61.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip grūdų malimo produktų gamybos dalis

 

10.61.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip grūdų malimo produktų gamybos dalis

88111 (*)

10.62

Krakmolas ir krakmolo produktai

 

10.62.1

Krakmolas ir krakmolo produktai; kitas, niekur kitur nepriskirtas, cukrus ir cukraus sirupas

 

10.62.11

Krakmolas; inulinas; kviečių glitimas; dekstrinai ir kitas modifikuotas krakmolas

23220

10.62.12

Tapijoka ir iš krakmolo pagaminti jos pakaitalai, dribsnių, grūdų arba panašaus pavidalo

23230

10.62.13

Gliukozė ir gliukozės sirupas; fruktozė ir fruktozės sirupas; invertuotasis cukrus; kitas, niekur kitur nepriskirtas, cukrus ir cukraus sirupas

23210 (*)

10.62.14

Kukurūzų aliejus

21539 (*)

21549 (*)

10.62.2

Krakmolo gamybos ir panašios liekanos

 

10.62.20

Krakmolo gamybos ir panašios liekanos

39130

10.62.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip krakmolo ir krakmolo produktų gamybos dalis

 

10.62.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip krakmolo ir krakmolo produktų gamybos dalis

88111 (*)

10.7

Kepyklos ir miltiniai produktai

 

10.71

Duona; švieži pyragai ir bandelės

 

10.71.1

Duona, švieži pyragai ir bandelės

 

10.71.11

Šviežia duona

23491

10.71.12

Švieži pyragai ir bandelės

23431

10.71.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šviežios arba sušaldytos duonos, pyragų ir bandelių gamybos dalis

 

10.71.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip šviežios arba sušaldytos duonos, pyragų ir bandelių gamybos dalis

88111 (*)

10.72

Džiūvėsiai ir sausainiai; ilgai išsilaikantys konditerijos kepiniai ir pyragaičiai

 

10.72.1

Džiūvėsiai ir sausainiai; ilgai išsilaikantys konditerijos kepiniai ir pyragaičiai

 

10.72.11

Traškučiai, džiūvėsiai, kepintos duonos arba pyrago riekelės ir panašūs kepinti produktai

23410

10.72.12

Meduoliai su imbieru ir panašūs gaminiai; saldieji sausainiai; vafliai ir sausblyniai

23420

10.72.19

Kiti sausi arba ilgai išsilaikantys kepiniai

23439

23499

10.72.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip džiūvėsių ir sausainių gamybos dalis; ilgai išsilaikantys konditerijos kepiniai ir pyragaičiai

 

10.72.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip džiūvėsių ir sausainių gamybos dalis; ilgai išsilaikantys konditerijos kepiniai ir pyragaičiai

88111 (*)

10.73

Makaronai, vermišeliai, kuskusas ir panašūs miltiniai produktai

 

10.73.1

Makaronai, lakštiniai, kuskusas ir panašūs miltų produktai

 

10.73.11

Makaronai, lakštiniai ir panašūs miltų produktai

23710

10.73.12

Kuskusas

23721 (*)

10.73.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip makaronų, vermišelių, kuskuso ir panašių miltinių produktų gamybos dalis

 

10.73.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip makaronų, vermišelių, kuskuso ir panašių miltinių produktų gamybos dalis

88111 (*)

10.8

Kiti maisto produktai

 

10.81

Cukrus

 

10.81.1

Žaliavinis arba rafinuotas cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus; melasa

 

10.81.11

Žaliavinis kietasis cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus

23511

23512

10.81.12

Rafinuotas kietasis cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus ir chemiškai gryna sacharozė, be kvapiųjų medžiagų ar maisto dažiklių

23520

10.81.13

Rafinuotas cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus su kvapiosiomis medžiagomis ar maisto dažikliais; klevų cukrus ir klevų sirupas

23530

10.81.14

Melasa

23540

10.81.2

Cukrinių runkelių išspaudos, cukranendrių išspaudos ir kitos cukraus gamybos atliekos

 

10.81.20

Cukrinių runkelių išspaudos, cukranendrių išspaudos ir kitos cukraus gamybos atliekos

39140

10.81.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip cukraus gamybos dalis

 

10.81.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip cukraus gamybos dalis

88111 (*)

10.82

Kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų gamyba

 

10.82.1

Kakavos pasta, iš kurios pašalinti arba nepašalinti riebalai, kakavos sviestas, riebalai ir aliejus, kakavos milteliai

 

10.82.11

Kakavos pasta, iš kurios pašalinti arba nepašalinti riebalai

23610

10.82.12

Kakavos sviestas, riebalai ir aliejus

23620

10.82.13

Kakavos milteliai be cukraus arba kitų saldiklių

23630

10.82.14

Kakavos milteliai, į kuriuos pridėta cukraus arba kitokių saldiklių

23640

10.82.2

Šokoladas ir cukraus saldumynai

 

10.82.21

Šokolado ir maistinių preparatų su kakava milteliai (išskyrus saldintus kakavos miltelius)

23650

10.82.22

Šokoladas ir maistiniai preparatai su kakava (išskyrus saldintus kakavos miltelius), kito pavidalo negu milteliai

23660

10.82.23

Cukraus saldumynai be kakavos (įskaitant baltąjį šokoladą)

23670

10.82.24

Cukruje konservuoti vaisiai, uogos, riešutai, vaisių žievelės ir kitos augalų dalys

21499

10.82.3

Kakavos lukštai, išaižos, luobelės ir kitos kakavos atliekos

 

10.82.30

Kakavos lukštai, išaižos, luobelės ir kitos kakavos atliekos

39150

10.82.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų gamybos dalis

 

10.82.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų gamybos dalis

88111 (*)

10.83

Apdorota ir perdirbta arbata bei kava

 

10.83.1

Apdorota arbata ir kava

 

10.83.11

Kava, be kofeino arba skrudinta

23911

10.83.12

Kavos pakaitalai; kavos arba kavos pakaitalų ekstraktai, esencijos ir koncentratai; kavos išaižos ir luobelės

23912

10.83.13

Nefermentuota žalioji arbata, fermentuota ir iš dalies fermentuota juodoji arbata, tiesiogiai fasuota į pakus, kuriuose jos masė ne didesnė kaip 3 kg

23913

10.83.14

Arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai bei mišiniai

23914

10.83.15

Žolių užpilai

01930 (*)

10.83.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip kavos ir arbatos gamybos dalis

 

10.83.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip kavos ir arbatos gamybos dalis

88111 (*)

10.84

Uždarai ir pagardai

 

10.84.1

Actas; padažai; maišyti užgardai; garstyčių milteliai ir rupūs miltai; paruoštos garstyčios

 

10.84.11

Actas ir jo pakaitalai, pagaminti iš acto rūgšties

23994

10.84.12

Padažai; sumaišyti užgardai ir sumaišyti pagardai; garstyčių milteliai ir rupūs miltai bei paruoštos garstyčios

23995

10.84.2

Paruošti prieskoniai

 

10.84.21

Paruošti pipirai (Piper spp.)

23921

10.84.22

Paruoštos sausos paprikos ir pipirai (capsicum spp.)

23922

10.84.23

Paruoštas cinamonas (canella); kiti paruošti prieskoniai

23923

23924

23925

23926

23927

23928

10.84.3

Maistinė druska

 

10.84.30

Maistinė druska

16200 (*)

10.84.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip uždarų ir pagardų gamybos dalis

 

10.84.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip uždarų ir pagardų gamybos dalis

88111 (*)

10.85

Paruošti valgiai ir patiekalai

 

10.85.1

Paruošti valgiai ir patiekalai

 

10.85.11

Paruošti valgiai ir patiekalai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo

21176

10.85.12

Paruošti valgiai ir patiekalai iš žuvies, vėžiagyvių ir moliuskų

21241

21242 (*)

10.85.13

Paruošti valgiai ir patiekalai iš daržovių

21391

10.85.14

Paruošti valgiai ir patiekalai iš makaronų gaminių

23721 (*)

23722

10.85.19

Kiti paruošti patiekalai ir valgiai (įskaitant sušaldytas picas)

23997

10.85.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruoštų valgių ir patiekalų gamybos dalis

 

10.85.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruoštų valgių ir patiekalų gamybos dalis

88111 (*)

10.86

Homogenizuoti ir dietiniai maisto produktai

 

10.86.1

Homogenizuoti ir dietiniai maisto produktai

 

10.86.10

Homogenizuoti ir dietiniai maisto produktai

23991

10.86.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip homogenizuotų ir dietinių maisto produktų gamybos dalis

 

10.86.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip homogenizuotų ir dietinių maisto produktų gamybos dalis

88111 (*)

10.89

Kiti, niekur kitur nepriskirti, maisto produktai

 

10.89.1

Sriubos, kiaušiniai, mielės ir kiti maisto produktai; mėsos, žuvų ir kitų vandens bestuburių ekstraktai ir sultys

 

10.89.11

Sriubos ir sultiniai bei jų mišiniai

23992

10.89.12

Švieži arba konservuoti kiaušiniai be lukštų ir kiaušinių tryniai; konservuoti arba virti kiaušiniai su lukštais; kiaušinių baltymai

22300

23993

10.89.13

Mielės (aktyviosios arba neaktyviosios); kiti negyvi vienaląsčiai mikroorganizmai; paruošti kepimo milteliai

23996

10.89.14

Mėsos, žuvų ir kitų vandens bestuburių ekstraktai ir sultys

21175

10.89.15

Augalų gyvasakiai ir ekstraktai; virškinimą skatinančios medžiagos; augaliniai klijai ir tirštikliai

23999 (*)

10.89.19

Kiti, niekur kitur nepriskirti, įvairūs maisto produktai

23210 (*)

23999 (*)

10.89.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto produktų gamybos dalis

 

10.89.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto produktų gamybos dalis

88111 (*)

10.9

Paruošti pašarai gyvūnams

 

10.91

Paruošti pašarai ūkio gyvuliams

 

10.91.1

Paruošti pašarai ūkio gyvuliams, išskyrus liucernų rupinius ir granules

 

10.91.10

Paruošti pašarai ūkio gyvuliams, išskyrus liucernų rupinius ir granules

23311

23313

23315

23319

10.91.2

Liucernų (alfalfa) rupiniai ir granulės

 

10.91.20

Liucernų (alfalfa) rupiniai ir granulės

23320

10.91.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruoštų pašarų ūkio gyvuliams gamybos dalis

 

10.91.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruoštų pašarų ūkio gyvuliams gamybos dalis

88111 (*)

10.92

Paruoštas naminių gyvūnėlių ėdalas

 

10.92.1

Paruoštas naminių gyvūnėlių ėdalas

 

10.92.10

Paruoštas naminių gyvūnėlių ėdalas

23314

10.92.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruošto naminių gyvūnėlių ėdalo gamybos dalis

 

10.92.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruošto naminių gyvūnėlių ėdalo gamybos dalis

88111 (*)

11

Gėrimai

 

11.0

Gėrimai

 

11.01

Distiliuoti alkoholiniai gėrimai

 

11.01.1

Distiliuoti alkoholiniai gėrimai

 

11.01.10

Distiliuoti alkoholiniai gėrimai

24131

24139

11.01.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip distiliuotų alkoholinių gėrimų gamybos dalis

 

11.01.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip distiliuotų alkoholinių gėrimų gamybos dalis

88111 (*)

11.02

Vynuogių vynas

 

11.02.1

Šviežių vynuogių vynas; vynuogių misa

 

11.02.11

Šviežių vynuogių putojantis vynas

24211

11.02.12

Šviežių vynuogių vynas, išskyrus putojantį vyną; vynuogių misa

24212

11.02.2

Vyno nuosėdos; vyno akmuo

 

11.02.20

Vyno nuosėdos; vyno akmuo

39170

11.02.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vynuogių vyno gamybos dalis

 

11.02.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vynuogių vyno gamybos dalis

88111 (*)

11.03

Sidras ir kiti vaisių ir uogų vynai

 

11.03.1

Kiti fermentuoti gėrimai (pavyzdžiui, sidras, kriaušių sidras, midus); maišyti alkoholiniai gėrimai

 

11.03.10

Kiti fermentuoti gėrimai (pavyzdžiui, sidras, kriaušių sidras, midus); maišyti alkoholiniai gėrimai

24230

11.03.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sidro ir kito vaisių ir uogų vyno gamybos dalis

 

11.03.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sidro ir kito vaisių ir uogų vyno gamybos dalis

88111 (*)

11.04

Kiti nedistiliuoti fermentuoti gėrimai

 

11.04.1

Vermutas ir kitas aromatintas šviežių vynuogių vynas

 

11.04.10

Vermutas ir kitas aromatintas šviežių vynuogių vynas

24220

11.04.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų nedistiliuotų fermentuotų gėrimų gamybos dalis

 

11.04.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų nedistiliuotų fermentuotų gėrimų gamybos dalis

88111 (*)

11.05

Alus

 

11.05.1

Alus, išskyrus alaus žlaugtus

 

11.05.10

Alus, išskyrus alaus žlaugtus

24310

11.05.2

Alaus arba alkoholinių gėrimų gamybos žlaugtai

 

11.05.20

Alaus arba alkoholinių gėrimų gamybos žlaugtai

39160

11.05.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip alaus gamybos dalis

 

11.05.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip alaus gamybos dalis

88111 (*)

11.06

Salyklas

 

11.06.1

Salyklas

 

11.06.10

Salyklas

24320

11.06.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip salyklo gamybos dalis

 

11.06.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip salyklo gamybos dalis

88111 (*)

11.07

Gaivieji gėrimai; mineralinis vanduo ir kitas vanduo buteliuose

 

11.07.1

Mineralinis vanduo ir gaivieji gėrimai

 

11.07.11

Nesaldytas ir nearomatintas mineralinis ir gazuotas vanduo

24410

11.07.19

Kiti nealkoholiniai gėrimai

24490

11.07.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip mineralinio vandens ir gaiviųjų gėrimų gamybos dalis

 

11.07.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip mineralinio vandens ir gaiviųjų gėrimų gamybos dalis

88111 (*)

12

Tabako gaminiai

 

12.0

Tabako gaminiai

 

12.00

Tabako gaminiai

 

12.00.1

Tabako gaminiai, išskyrus atliekas

 

12.00.11

Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, cigarilės ir cigaretės su tabaku ar tabako pakaitalais

25020

12.00.19

Kitas perdirbtas tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai; homogenizuotas arba regeneruotas tabakas; tabako ekstraktai ir esencijos

25090

12.00.2

Tabako atliekos

 

12.00.20

Tabako atliekos

39180

12.00.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tabako gaminių gamybos dalis

 

12.00.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tabako gaminių gamybos dalis

88112

13

Tekstilės gaminiai

 

13.1

Tekstilės verpalai ir siūlai

 

13.10

Tekstilės verpalai ir siūlai

 

13.10.1

Vilnų riebalai (įskaitant lanoliną)

 

13.10.10

Vilnų riebalai (įskaitant lanoliną)

21519 (*)

13.10.2

Verpti paruošti natūralieji tekstilės pluoštai

 

13.10.21

Šilko žaliava (nesukta)

26110

13.10.22

Skalbta arba karbonizuota, nekaršta arba nešukuota vilna

26130

13.10.23

Vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų šukuotinės pašukos

26140

13.10.24

Karšta arba šukuota vilna ir švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai

26150

13.10.25

Karšta arba šukuota medvilnė

26160

13.10.26

Apdorotas, bet nesuverptas džiutas ir kiti tekstilės pluoštai (išskyrus linus, tikrąsias kanapes ir ramę (kiniškąją dilgėlę))

26170

13.10.29

Kiti apdoroti, bet nesuverpti augaliniai tekstilės pluoštai

26190

13.10.3

Verpti paruošti cheminiai tekstilės kuokšteliniai pluoštai

 

13.10.31

Karšti, šukuoti arba kitaip verpimui paruošti sintetiniai kuokšteliniai pluoštai

26210

13.10.32

Karšti, šukuoti arba kitaip verpimui paruošti dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai

26220

13.10.4

Šilko ir iš šilko atliekų suverpti verpalai

 

13.10.40

Šilko ir iš šilko atliekų suverpti verpalai

26310

13.10.5

Mažmeninei prekybai skirti arba neskirti vilnos verpalai; švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų arba ašutų verpalai

 

13.10.50

Mažmeninei prekybai skirti arba neskirti vilnos verpalai; švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų arba ašutų verpalai

26320

26330

26340

13.10.6

Medvilniniai verpalai; medvilniniai siuvimo siūlai

 

13.10.61

Medvilniniai verpalai (išskyrus siuvimo siūlus)

26360

26370

13.10.62

Medvilniniai siuvimo siūlai

26350

13.10.7

Verpalai iš augalinių tekstilės pluoštų, išskyrus medvilnę (įskaitant linus, džiutą, koiro ir tikrąsias kanapes); popieriaus verpalai

 

13.10.71

Lininiai verpalai

26380 (*)

13.10.72

Džiuto verpalai ar kitų tekstilės karnienos pluoštų verpalai; verpalai iš kitų augalinių tekstilės pluoštų; popieriaus verpalai

26380 (*)

13.10.8

Tekstilės verpalai ir siūlai iš cheminių gijų arba kuokštelinių pluoštų

 

13.10.81

Mažmeninei prekybai neskirti cheminių gijų verpalai, antriniai arba daugiasukiai (išskyrus siuvimo siūlus, didelio trūkio stiprumo poliamidų, poliesterių arba viskozinio pluošto verpalus); mažmeninei prekybai skirti cheminiai gijiniai siūlai (išskyrus siuvimo siūlus)

26420

13.10.82

Sintetinių kuokštelinių pluoštų verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), kuriuose sintetiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro ≥ 85 % masės

26430

13.10.83

Sintetinių kuokštelinių pluoštų verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), kuriuose sintetiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro < 85 % masės

26440

13.10.84

Mažmeninei prekybai neskirti dirbtinių kuokštelinių pluoštų verpalai (išskyrus siuvimo siūlus)

26450

26460

13.10.85

Siuvimo siūlai ir verpalai iš dirbtinių ir sintetinių gijų ir pluoštų

26410

13.10.9

Pešenos; natūraliųjų tekstilės pluoštų ruošimo paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip tekstilės verpalų ir siūlų gamybos dalis

 

13.10.91

Vilnų arba švelniavilnių, arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų pešenos

39213

13.10.92

Medvilnės pešenos ir kitos medvilnės atliekos

39215

13.10.93

Natūraliųjų tekstilės pluoštų ruošimo paslaugos

88121 (*)

13.10.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tekstilės verpalų ir siūlų gamybos dalis

88121 (*)

13.2

Tekstilės audiniai

 

13.20

Tekstilės audiniai

 

13.20.1

Nemedvilniniai natūraliojo pluošto audiniai (išskyrus specialiuosius audinius)

 

13.20.11

Šilko arba šilko atliekų audiniai

26510

13.20.12

Karštos arba šukuotos vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų, arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų, arba ašutų audiniai

26520

26530

26540

26550

13.20.13

Lino audiniai

26560

13.20.14

Džiutas ir kiti karnienos tekstilės pluoštai (išskyrus linus, tikrąsias kanapes ir ramę (kiniškąją dilgėlę))

26570

13.20.19

Kitų augalinių tekstilės pluoštų audiniai; popieriaus verpalų audiniai

26590

13.20.2

Medvilnės audiniai

 

13.20.20

Medvilnės audiniai

26610

26620

26630

26690

13.20.3

Audiniai (išskyrus specialiuosius audinius) iš cheminių gijų ir kuokštelinių pluoštų

 

13.20.31

Audiniai iš sintetinių ir dirbtinių gijų verpalų

26710

26720

26730

13.20.32

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų

26740

26760 (*)

26770 (*)

26790 (*)

13.20.33

Dirbtinių štapelio kuokštelinių audiniai

26750

26760 (*)

26770 (*)

26790 (*)

13.20.4

Pūkiniai, kilpiniai rankšluosčių ir kiti specialieji audiniai

 

13.20.41

Pūkiniai ir šeniliniai audiniai (išskyrus kilpinius rankšluosčių ir siauruosius audinius)

26810

26820

26830

13.20.42

Medvilniniai kilpiniai rankšluosčių audiniai ir panašūs kilpiniai audiniai, išskyrus siauruosius audinius

26840

13.20.43

Kiti kilpiniai rankšluosčių audiniai ir panašūs kilpiniai audiniai, išskyrus siauruosius audinius

26850

13.20.44

Marlė (išskyrus siauruosius audinius)

26860

13.20.45

Siūtiniai pūkiniai tekstiliniai audiniai, išskyrus kilimus

26880

13.20.46

Stiklo pluoštų audiniai (įskaitant siauruosius audinius)

26890

13.20.5

Austinė kailio imitacija

 

13.20.50

Austinė kailio imitacija

28330

13.20.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tekstilės gaminių gamybos dalis

 

13.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tekstilės gaminių gamybos dalis

88121 (*)

13.3

Tekstilės apdailos paslaugos

 

13.30

Tekstilės apdailos paslaugos

 

13.30.1

Tekstilės apdailos paslaugos

 

13.30.11

Pluoštų ir verpalų balinimo ir dažymo paslaugos

88122 (*)

13.30.12

Audinių ir tekstilės dirbinių (įskaitant drabužius) balinimo paslaugos

88122 (*)

13.30.13

Audinių ir tekstilės dirbinių (įskaitant drabužius) dažymo paslaugos

88122 (*)

13.30.14

Audinių ir tekstilės dirbinių (įskaitant drabužius) marginimo paslaugos

88122 (*)

13.30.19

Kitos audinių ir tekstilės dirbinių (įskaitant drabužius) apdailos paslaugos

88122 (*)

13.9

Kiti tekstilės gaminiai ir dirbiniai

 

13.91

Megzti (trikotažiniai) arba nerti gaminiai ir dirbiniai

 

13.91.1

Megztos arba nertos medžiagos

 

13.91.11

Megztos arba nertos, pūkinės ar kilpinės medžiagos

28110

13.91.19

Kiti megzti arba nerti audiniai, įskaitant megztą kailio imitaciją

28190

28330

13.91.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip megztų arba nertų audinių gamybos dalis

 

13.91.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip megztų arba nertų audinių gamybos dalis

88121 (*)

13.92

Gatavi tekstilės dirbiniai, išskyrus drabužius

 

13.92.1

Gatavi namų apyvokos tekstilės dirbiniai

 

13.92.11

Antklodės ir kelioniniai pledai, išskyrus elektrines antklodes

27110

13.92.12

Patalynės skalbiniai

27120 (*)

13.92.13

Stalo skalbiniai

27120 (*)

13.92.14

Kūno priežiūros ir virtuvės skalbiniai

27120 (*)

13.92.15

Užuolaidos (įskaitant portjeras) ir vidinės uždangos; užuolaidų arba lovų dekoratyvinės juostos

27130

13.92.16

Kiti, niekur kitur nepriskirti, dirbiniai baldams ir būstui dekoruoti audinių ir verpalų rinkiniai, skirti kilimėliams, gobelenams ir panašiems tekstilės dirbiniams gaminti

27140

13.92.2

Kiti gatavi tekstilės dirbiniai

 

13.92.21

Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti

27150

13.92.22

Brezentas, apdangalai ir pastogėlės (markizės); laivų, burlenčių arba sausumos laivų burės; palapinės ir stovyklaviečių reikmenys (įskaitant pripučiamus čiužinius)

27160

13.92.23

Parašiutai (įskaitant dirižablių parašiutus) ir rotošiutai; bei jų dalys

27170

13.92.24

Vatinės antklodės, dygsniuotos pūkinės antklodės, dekoratyvinės pagalvėlės, pufai, pagalvės, miegmaišiai ir panašūs gaminiai, spyruokliniai, kimštiniai, užpildyti bet kokiomis medžiagomis arba pagaminti iš akytos gumos ar iš plastikų

27180

13.92.29

Kiti gatavi tekstilės dirbiniai (įskaitant audinius grindims, indams plauti, dulkėms šluostyti ir panašius valymui skirtus audinius, gelbėjimosi diržus ir gelbėjimosi liemenes)

27190

13.92.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus drabužius, gamybos dalis

 

13.92.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus drabužius, gamybos dalis

88121 (*)

13.93

Kilimai ir kilimėliai

 

13.93.1

Kilimai ir kilimėliai

 

13.93.11

Rištiniai kilimai ir kitos rištinės tekstilinės grindų dangos

27210

13.93.12

Austiniai kilimai ir kita austinė tekstilinė grindų danga, nesiūtinė ir neklijuotinė

27220

13.93.13

Siūtiniai kilimai ir kitos siūtinės tekstilinės grindų dangos

27230

13.93.19

Kiti kilimai ir kitos tekstilinės grindų dangos, įskaitant pagamintas iš veltinio

27290

13.93.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kilimų ir kilimėlių gamybos dalis

 

13.93.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kilimų ir kilimėlių gamybos dalis

88121 (*)

13.94

Virvės, lynai, virvelės ir tinklai

 

13.94.1

Virvės, lynai, virvelės ir tinklai, išskyrus atliekas

 

13.94.11

Virvelės, virvės, lynai ir trosai iš džiuto arba kitų tekstilės karnienos pluoštų

27310

13.94.12

Tinklai rišti iš virvelių, virvių arba lynų, gatavi žvejybos tinklai iš tekstilės medžiagų; kiti, niekur kitur nepriskirti, dirbiniai ir gaminiai iš verpalų arba juostelių

27320

13.94.2

Skudurai, virvelių, virvių, lynų ir trosų atliekos, taip pat naudoti dirbiniai ir gaminiai iš tekstilės medžiagų

 

13.94.20

Skudurai, virvelių, virvių, lynų ir trosų atliekos, taip pat naudoti dirbiniai ir gaminiai iš tekstilės medžiagų

39218

13.94.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip virvių, lynų, virvelių ir tinklų gamybos dalis

 

13.94.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip virvių, lynų, virvelių ir tinklų gamybos dalis

88121 (*)

13.95

Neaustinės medžiagos ir neaustinių medžiagų gaminiai ir dirbiniai, išskyrus drabužius

 

13.95.1

Neaustinės medžiagos ir neaustinių medžiagų gaminiai ir dirbiniai, išskyrus drabužius

 

13.95.10

Neaustinės medžiagos ir neaustinių medžiagų gaminiai ir dirbiniai, išskyrus drabužius

27922

13.95.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip neaustinių medžiagų ir neaustinių medžiagų gaminių ir dirbinių, išskyrus drabužius, gamybos dalis

 

13.95.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip neaustinių medžiagų ir neaustinių medžiagų gaminių ir dirbinių, išskyrus drabužius, gamybos dalis

88121 (*)

13.96

Kiti techniniai ir pramoniniai tekstilės gaminiai

 

13.96.1

Metalizuotieji verpalai arba metalizuotieji galioniniai verpalai; audiniai iš metalinių siūlų ir metalizuotųjų verpalų; guminiai siūlai ir kordai, padengti tekstilės medžiaga ir techninės paskirties tekstilės produktai ir dirbiniai

 

13.96.11

Metalizuotieji verpalai arba metalizuotieji galioniniai verpalai

27993

13.96.12

Kiti, niekur kitur nepriskirti, audiniai iš metalinių siūlų ir metalizuotųjų verpalų

27994

13.96.13

Guminiai siūlai ir kordas, padengti tekstilės medžiagomis; tekstilės verpalai ir juostelės, įmirkytos arba padengtos guma ar plastikais

27992

13.96.14

Kiti, niekur kitur nepriskirti, įmirkyti, aptraukti arba padengti tekstilės audiniai

27997

13.96.15

Padangų kordo audinys iš didelio trūkio stiprumo nailono arba kitų poliamidų, poliesterių arba viskozinio pluošto verpalų

27996

13.96.16

Techninės paskirties tekstilės produktai ir dirbiniai (įskaitant dagtis, kaitinimo tinklelius, tekstilines žarnas, konvejerių juostas, pavarų diržus, sietų audinius ir filtravimo audinius)

27998

13.96.17

Juostiniai audiniai; juostiniai audiniai, kuriuos sudaro tik metmenys, be ataudų, surišti lipnia medžiaga (bolducs); apsiuvai ir panašūs dirbiniai

27911

13.96.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pramoninių ir techninių tekstilės gaminių gamybos dalis

 

13.96.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pramoninių ir techninių tekstilės gaminių gamybos dalis

88121 (*)

13.99

Kiti, niekur kitur nepriskirti, tekstilės gaminiai ir dirbiniai

 

13.99.1

Tiulis, nėriniai ir siuvinėjimo dirbiniai; apvytiniai verpalai ir juostelės; pūkajuosčių verpalai; fasoniniai kilpuotieji arba pumpuruotieji verpalai

 

13.99.11

Tiulis ir kitos tinklinės medžiagos (išskyrus austas), megztos arba nertos medžiagos; nėriniai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais

27912

13.99.12

Siuvinėjimo dirbiniai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais

27913

13.99.13

Aptrauktas, padengtas arba sluoksniuotasis veltinis

27921

13.99.14

Tekstilės plaušeliai, kurių ilgis ≤ 5 mm, tekstilės dulkės ir gumuliukai

27991 (*)

13.99.15

Galioniniai verpalai ir juostelės; šeniliniai verpalai; apskritai megztieji kilpoti siūlai

27995

13.99.16

Dygsniuotieji tekstilės dirbiniai rietime

27999

13.99.19

Kita, niekur kitur nepriskirta, tekstilė ir tekstilės gaminiai

38994 (*)

13.99.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, tekstilės gaminių gamybos dalis

 

13.99.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, tekstilės gaminių gamybos dalis

88121 (*)

14

Drabužiai

 

14.1

Drabužiai, išskyrus kailinius drabužius

 

14.11

Odiniai drabužiai

 

14.11.1

Drabužiai iš odos arba iš kompozicinės odos

 

14.11.10

Drabužiai iš odos arba iš kompozicinės odos

28241

14.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip odinių drabužių gamybos dalis

 

14.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip odinių drabužių gamybos dalis

88124 (*)

14.12

Darbo drabužiai

 

14.12.1

Vyriški darbo drabužiai

 

14.12.11

Vyriški darbo ir profesiniai ansambliai, švarkeliai ir sportiniai švarkai

28231 (*)

14.12.12

Vyriškos darbo ir profesinės kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir trumpės (šortai)

28231 (*)

14.12.2

Moteriški darbo drabužiai

 

14.12.21

Moteriški darbo ir profesiniai ansambliai, švarkeliai ir sportiniai švarkai

28233 (*)

14.12.22

Moteriškos darbo arba profesinės kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir trumpės (šortai)

28233 (*)

14.12.3

Kiti darbo drabužiai

 

14.12.30

Kiti darbo drabužiai

28236 (*)

14.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip darbo drabužių gamybos dalis

 

14.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip darbo drabužių gamybos dalis

88123 (*)

14.13

Kiti viršutiniai drabužiai

 

14.13.1

Megzti arba nerti viršutiniai drabužiai

 

14.13.11

Vyriški arba berniukų megzti arba nerti apsiaustai, kelioniniai apsiaustai, skraistės (pelerinos), mantijos, striukės su gobtuvais, neperpučiamos striukės bei panašūs gaminiai ir dirbiniai

28221 (*)

14.13.12

Megzti arba nerti vyriški arba berniukų kostiumai, ansambliai, švarkeliai, sportiniai švarkai, kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir trumpės (šortai)

28221 (*)

14.13.13

Moteriški arba mergaičių megzti arba nerti apsiaustai, kelioniniai apsiaustai, skraistės (pelerinos), mantijos, striukės su gobtuvais, neperpučiamos striukės bei panašūs gaminiai ir dirbiniai

28223 (*)

14.13.14

Megzti arba nerti moteriški ir mergaičių kostiumai, ansambliai, švarkai, sportiniai švarkai, suknelės, sijonai, sijonkelnės, kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir trumpės (šortai)

28223 (*)

14.13.2

Kiti vyriški ir berniukų viršutiniai drabužiai

 

14.13.21

Audekliniai vyriški arba berniukų apsiaustai, kelioniniai apsiaustai, skraistės (pelerinos), mantijos, striukės su gobtuvais, neperpučiamos striukės bei panašūs gaminiai ir dirbiniai

28231 (*)

14.13.22

Audekliniai vyriški arba berniukų kostiumai ir ansambliai

28231 (*)

14.13.23

Audekliniai vyriški arba berniukų švarkeliai ir sportiniai švarkai

28231 (*)

14.13.24

Audeklinės vyriškos arba berniukų kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir trumpės (šortai)

28231 (*)

14.13.3

Kiti moteriški ir mergaičių viršutiniai drabužiai

 

14.13.31

Moteriški arba mergaičių audekliniai apsiaustai, kelioniniai apsiaustai, skraistės (pelerinos), mantijos, striukės su gobtuvais, neperpučiamos striukės bei panašūs tekstilės gaminiai ir dirbiniai

28233 (*)

14.13.32

Audekliniai moteriški arba mergaičių kostiumai ir ansambliai

28233 (*)

14.13.33

Audekliniai moteriški arba mergaičių švarkeliai ir sportiniai švarkai

28233 (*)

14.13.34

Audeklinės moteriškos arba mergaičių suknelės, sijonai ir sijonkelnės

28233 (*)

14.13.35

Audeklinės moteriškos arba mergaičių kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir trumpės (šortai)

28233 (*)

14.13.4

Dėvėti drabužiai ir kiti dėvėti gaminiai bei dirbiniai

 

14.13.40

Dėvėti drabužiai ir kiti dėvėti gaminiai bei dirbiniai

39217

14.13.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip viršutinių drabužių gamybos dalis

 

14.13.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip viršutinių drabužių gamybos dalis

88123 (*)

14.14

Apatiniai drabužiai

 

14.14.1

Megzti arba nerti apatiniai drabužiai

 

14.14.11

Megzti arba nerti vyriški arba berniukų marškiniai

28222 (*)

14.14.12

Megztos arba nertos vyriškos arba berniukų apatinės kelnės, trumpikės, naktiniai marškiniai, pižamos, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai

28222 (*)

14.14.13

Megztos arba nertos moteriškos arba mergaičių palaidinukės, marškiniai ir marškiniai-palaidinukės

28224 (*)

14.14.14

Megzti arba nerti moteriški arba mergaičių apatinukai, apatiniai sijonai, apatinės kelnės, kelnaitės, naktiniai marškiniai, pižamos, peniuarai, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai

28224 (*)

14.14.2

Audekliniai apatiniai drabužiai

 

14.14.21

Audekliniai vyriški arba berniukų marškiniai

28232 (*)

14.14.22

Audekliniai vyriški arba berniukų apatiniai marškiniai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai, apatinės kelnės, trumpikės, naktiniai marškiniai, pižamos, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai

28232 (*)

14.14.23

Audeklinės moteriškos arba mergaičių palaidinukės, marškiniai ir marškiniai-palaidinukės

28234 (*)

14.14.24

Audekliniai moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai, apatinukai, apatiniai sijonai, apatinės kelnės, kelnaitės, naktiniai marškiniai, pižamos, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs gaminiai bei dirbiniai

28234 (*)

14.14.25

Megztos ar nertos arba nemegztos ir nenertos liemenėlės, juosmenėlės, korsetai, petnešos, keliaraiščiai ir panašūs dirbiniai bei jų dalys

28237

14.14.3

Megzti arba nerti trumparankoviai marškinėliai, apatiniai marškinėliai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai

 

14.14.30

Megzti arba nerti trumparankoviai marškinėliai, apatiniai marškinėliai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai

28225

14.14.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip apatinių drabužių gamybos dalis

 

14.14.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip apatinių drabužių gamybos dalis

88123 (*)

14.19

Kiti drabužiai ir drabužių priedai

 

14.19.1

Megzti arba nerti kūdikių drabužėliai, sportiniai kostiumai ir kiti drabužiai, drabužių reikmenys ir dalys

 

14.19.11

Megzti arba nerti kūdikių drabužėliai ir jų reikmenys

28227

14.19.12

Megzti arba nerti sportiniai kostiumai, slidinėjimo kostiumai, maudymosi kostiumai ir kiti drabužiai

28228

14.19.13

Megztos arba nertos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės

28229 (*)

14.19.19

Kiti megzti arba nerti gatavų drabužių priedai ir drabužių bei drabužių priedų dalys

28229 (*)

14.19.2

Audekliniai kūdikių drabužėliai, kiti drabužiai ir drabužių priedai

 

14.19.21

Audekliniai kūdikių drabužėliai ir jų priedai

28235

14.19.22

Sportiniai kostiumai, slidinėjimo kostiumai ir maudymosi kostiumai; kiti audekliniai drabužiai

28236 (*)

14.19.23

Nosinės, šaliai, kaklaskarės, vualiai, kaklajuostės, kaklaraiščiai, pirštinės ir kiti gatavų drabužių priedai; kitos, niekur kitur nepriskirtos, audeklinių drabužių ar drabužių priedų dalys

28238

14.19.3

Odiniai drabužių priedai; drabužiai iš veltinio arba neaustinių medžiagų; drabužiai iš padengtų tekstilės audinių

 

14.19.31

Drabužių priedai iš odos arba kompozicinės odos, išskyrus sportines pirštines

28242

14.19.32

Gatavi drabužiai iš veltinio arba neaustinių medžiagų; gatavi drabužiai iš įmirkytų ar padengtų tekstilės medžiagų

28250

14.19.4

Skrybėlės ir galvos apdangalai

 

14.19.41

Veltiniai skrybėlių modeliai, korpusai ir gobtuvai; veltiniai plokšti ir cilindriniai skrybėlių ruošiniai; skrybėlių ruošiniai, pinti arba pagaminti iš sujungtų bet kokių medžiagų juostelių

28261

14.19.42

Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai, iš veltinio, pinti arba pagaminti iš sujungtų bet kokių medžiagų juostelių, megzti arba nerti ar pagaminti iš nėrinių arba iš kitų tekstilės medžiagų tinkleliai plaukams

28262

14.19.43

Kiti galvos apdangalai iš gumos ar plastikų, apsauginiai galvos apdangalai, galvos apdangalai iš asbesto; kaspinai, pamušalai, apvalkalai, skrybėlių pagrindai, skrybėlių karkasai, snapeliai ir pasmakrėje surišami raišteliai, skirti galvos apdangalams

28269

14.19.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų drabužių ir drabužių priedų gamybos dalis

 

14.19.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų drabužių ir drabužių priedų gamybos dalis

88123 (*)

14.2

Kailiniai dirbiniai ir gaminiai

 

14.20

Kailiniai dirbiniai ir gaminiai

 

14.20.1

Aprangos gaminiai ir dirbiniai, drabužių priedai ir kiti gaminiai bei dirbiniai iš kailių, išskyrus galvos apdangalus

 

14.20.10

Aprangos gaminiai ir dirbiniai, drabužių priedai ir kiti gaminiai bei dirbiniai iš kailių, išskyrus galvos apdangalus

28320

14.20.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kailinių dirbinių gamybos dalis

 

14.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kailinių dirbinių gamybos dalis

88123 (*)

14.3

Megzti (trikotažiniai) arba nerti drabužiai

 

14.31

Megzti (trikotažiniai) arba nerti gaminiai ir dirbiniai

 

14.31.1

Pėdkelnės, triko, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs megzti (trikotažiniai) arba nerti gaminiai ir dirbiniai

 

14.31.10

Pėdkelnės, triko, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs megzti (trikotažiniai) arba nerti gaminiai ir dirbiniai

28210

14.31.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip megztų (trikotažinių) arba nertų gaminių ir dirbinių gamybos dalis

 

14.31.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip megztų (trikotažinių) arba nertų gaminių ir dirbinių gamybos dalis

88123 (*)

14.39

Kiti megzti (trikotažiniai) arba nerti drabužiai

 

14.39.1

Megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai, liemenės ir panašūs megzti (trikotažiniai) arba nerti gaminiai bei dirbiniai

 

14.39.10

Megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai, liemenės ir panašūs megzti (trikotažiniai) arba nerti gaminiai bei dirbiniai

28226

14.39.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų megztų (trikotažinių) arba nertų drabužių gamybos dalis

 

14.39.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų megztų (trikotažinių) arba nertų drabužių gamybos dalis

88123 (*)

15

Oda ir odos dirbiniai

 

15.1

Rauginta ir išdirbta oda; lagaminai, rankinės, balno reikmenys ir pakinktai; išdirbti ir dažyti kailiai

 

15.11

Rauginta ir išdirbta oda; išdirbti ir dažyti kailiai

 

15.11.1

Rauginti ir išdirbti kailiai

 

15.11.10

Rauginti ir išdirbti kailiai

28310

15.11.2

Zomšinės odos; lakinės odos ir lakinės laminuotos odos; metalizuotos odos

 

15.11.21

Zomšinės odos

29110 (*)

15.11.22

Lakinės odos ir lakinės laminuotos odos; metalizuotos odos

29110 (*)

15.11.3

Galvijų odos arba arklenos, be plaukų

 

15.11.31

Galvijų odos be plaukų, neskeltinės

29120 (*)

15.11.32

Galvijų odos be plaukų, skeltinės

29120 (*)

15.11.33

Arklenos, be plaukų

29120 (*)

15.11.4

Avių, ožkų odos be vilnos arba kiaulenos be plaukų

 

15.11.41

Avių arba ėriukų odos be vilnos

29130 (*)

15.11.42

Ožkų arba ožiukų odos be plaukų

29130 (*)

15.11.43

Kiaulenos

29130 (*)

15.11.5

Kitų gyvūnų odos; kompozicinė oda, kurios pagrindas yra oda

 

15.11.51

Kitų gyvūnų odos be plaukų

29130 (*)

15.11.52

Kompozicinė oda, kurios pagrindas yra oda arba odos pluoštai

29130 (*)

15.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip raugintos ir išdirbtos odos gamybos dalis; išdirbti ir dažyti kailiai

 

15.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip raugintos ir išdirbtos odos gamybos dalis; išdirbti ir dažyti kailiai

88124 (*)

15.12

Lagaminai, rankinės ir panašūs reikmenys, balno reikmenys ir pakinktai

 

15.12.1

Balnai ir pakinktai; lagaminai, rankinės ir panašūs reikmenys; kiti gaminiai ir dirbiniai iš odos

 

15.12.11

Iš įvairios medžiagos pagaminti balno reikmenys ir pakinktai įvairiems gyvūnams

29210

15.12.12

Lagaminai, rankinės ir panašūs reikmenys, iš odos arba kompozicinės odos, iš lakštinių plastikų, tekstilės medžiagų, vulkanizuoto pluošto arba kartono; kelioniniai asmens tualeto, siuvimo, batų arba drabužių valymo rinkiniai

29220

15.12.13

Laikrodžių dirželiai (išskyrus metalinius), juostelės ir apyrankės bei jų dalys

29230

15.12.19

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gaminiai ir dirbiniai iš odos arba kompozicinės odos (įskaitant gaminius ir dirbinius, naudojamus mašinose arba mechaniniuose aparatuose, arba kitos techninės paskirties gaminius)

29290

15.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip balno reikmenų ir pakinktų, lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų gamybos dalis

 

15.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip balno reikmenų ir pakinktų, lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų gamybos dalis

88124 (*)

15.2

Avalynė

 

15.20

Avalynė

 

15.20.1

Avalynė, išskyrus sportinę ir apsauginę avalynę bei ortopedinius batus

 

15.20.11

Neperšlampama avalynė su guminiais arba plastikiniais padais ir batviršiais, išskyrus avalynę su metalinėmis apsauginėmis nosimis

29310

15.20.12

Avalynė su guminiais arba plastikiniais padais ir batviršiais, išskyrus neperšlampamą arba sportinę avalynę

29320

15.20.13

Avalynė su odiniais batviršiais, išskyrus sportinę avalynę, avalynę su metalinėmis apsauginėmis nosimis ir įvairią specialią avalynę

29330

15.20.14

Avalynė su batviršiais iš tekstilės medžiagų, išskyrus sportinę avalynę

29340

15.20.2

Sportinė avalynė

 

15.20.21

Teniso bateliai, krepšinio bateliai, gimnastikos bateliai, treniruočių bateliai ir panaši avalynė

29420

15.20.29

Kita sportinė avalynė, išskyrus slidinėjimo avalynę ir čiuožimo batus

29490

15.20.3

Kita, niekur kitur nepriskirta, apsauginė ir kitokia avalynė

 

15.20.31

Avalynė su metalinėmis apsauginėmis nosimis

29510

15.20.32

Medinė avalynė, įvairi speciali avalynė ir kita, niekur kitur nepriskirta, avalynė

29520

15.20.4

Odinės avalynės dalys; išimami vidpadžiai, pakulnės ir panašūs dirbiniai; getrai, antblauzdžiai ir panašūs dirbiniai bei jų dalys

 

15.20.40

Odinės avalynės dalys; išimami vidpadžiai, pakulnės ir panašūs dirbiniai; getrai, antblauzdžiai ir panašūs dirbiniai bei jų dalys

29600 (*)

15.20.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip avalynės gamybos dalis

 

15.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip avalynės gamybos dalis

88124 (*)

16

Mediena bei medienos ir kamštienos gaminiai bei dirbiniai (išskyrus baldus); gaminiai iš šiaudų ir pynimo medžiagų

 

16.1

Obliuotoji pjautinė mediena

 

16.10

Obliuotoji pjautinė mediena

 

16.10.1

Mediena, kurios storis > 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės; neįmirkyti mediniai geležinkelio arba tramvajaus pabėgiai

 

16.10.10

Mediena, kurios storis > 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės; neįmirkyti mediniai geležinkelio arba tramvajaus pabėgiai

31100

16.10.2

Mediena, ištisai profiliuota išilgai bet kurio krašto ar šono; medienos vilna; medienos miltai; medienos skiedros arba drožlės

 

16.10.21

Mediena, ištisai profiliuota išilgai bet kurio krašto ar šono (įskaitant tarpusavyje nesujungtas parketlentes ir lentjuostes, skirtas parketo grindims, taip pat užkarpas ir bagetus)

31210

16.10.22

Medienos vilna; medienos miltai

31220

16.10.23

Medienos skiedros arba drožlės

31230

16.10.3

Padarinė mediena; įmirkyti arba kitaip apdirbti mediniai geležinkelio arba tramvajaus pabėgiai (skersinės)

 

16.10.31

Padarinė mediena, apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais

31310

31330 (*)

16.10.32

Įmirkyti mediniai geležinkelio arba tramvajaus pabėgiai (skersiniai pabėgiai)

31320

16.10.39

Kita padarinė mediena, įskaitant skeltuosius stulpus ir kuolus

31330 (*)

16.10.9

Padarinės medienos džiovinimo, įmirkymo arba cheminio apdorojimo paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip obliuotosios pjautinės medienos gamybos dalis

 

16.10.91

Padarinės medienos džiovinimo, įmirkymo arba cheminio apdorojimo paslaugos

88130 (*)

16.10.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip obliuotosios pjautinės medienos gamybos dalis

88130 (*)

16.2

Dirbiniai iš medienos, kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų

 

16.21

Faneravimo danga ir medienos plokštės

 

16.21.1

Klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji mediena; medienos drožlių ir panašios plokštės iš medienos arba iš kitų panašių į medieną medžiagų

 

16.21.11

Bambuko klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji bambuko mediena

31410

31450

16.21.12

Kita klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji mediena

31420

16.21.13

Medienos drožlių ir panašios plokštės iš medienos arba iš kitų panašių į medieną medžiagų

31430

16.21.14

Medienos plaušų plokštės arba kitos panašių į medieną medžiagų plaušu plokštės

31440

16.21.2

Faneravimo dangos; klijuotos sluoksninės medienos plokštės; tankioji mediena

 

16.21.21

Faneravimo dangos ir klijuotos sluoksninės medienos plokštės bei kita mediena, kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta, nudrožta ar be žievės

31510

16.21.22

Tankioji blokų, plokščių, lentjuosčių arba profilių pavidalo mediena

31520

16.21.9

Skydų bei plokščių apdailos paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip faneravimo dangos ir medienos plokščių gamybos dalis

 

16.21.91

Skydų ir plokščių apdailos paslaugos

88130 (*)

16.21.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip faneravimo dangos ir medienos plokščių gamybos dalis

88130 (*)

16.22

Sumontuotas grindų parketas

 

16.22.1

Sujungtos parketo plokštės

 

16.22.10

Sujungtos parketo plokštės

31600 (*)

16.22.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sumontuotų parketo grindų gamybos dalis

 

16.22.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sumontuotų parketo grindų gamybos dalis

88130 (*)

16.23

Kiti statybiniai dailidžių ir stalių dirbiniai

 

16.23.1

Statybiniai stalių ir dailidžių dirbiniai iš medienos (išskyrus surenkamuosius medinius statinius)

 

16.23.11

Mediniai langai, prancūziškieji langai ir jų staktos, durys ir jų staktos bei slenksčiai

31600 (*)

16.23.12

Mediniai statybiniai betonavimo klojiniai, malksnos ir skalos

31600 (*)

16.23.19

Kiti, niekur kitur nepriskirti, mediniai statybiniai stalių ir dailidžių dirbiniai

31600 (*)

16.23.2

Surenkamieji mediniai statiniai

 

16.23.20

Surenkamieji mediniai statiniai

38701

16.23.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų dailidžių ir statybinių stalių dirbinių gamybos dalis

 

16.23.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų dailidžių ir statybinių stalių dirbinių gamybos dalis

88130 (*)

16.24

Medinė tara

 

16.24.1

Medinė tara

 

16.24.11

Mediniai padėklai, dėžiniai padėklai ir kiti krovinių padėklai

31700 (*)

16.24.12

Statinės ir panašūs medienos dirbiniai

31700 (*)

16.24.13

Kita medinė tara ir jos dalys

31700 (*)

16.24.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip medinės taros gamybos dalis

 

16.24.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip medinės taros gamybos dalis

88130 (*)

16.29

Kiti medienos gaminiai; dirbiniai iš kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų

 

16.29.1

Kiti medienos gaminiai

 

16.29.11

Mediniai įrankiai, įrankių korpusai, įrankių rankenos, šluotų, šepečių ir teptukų korpusai ir kotai, ruošiniai, naudojami pypkėms gaminti, kurpaliai ir kailiamaučiai

31911

16.29.12

Mediniai stalo ir virtuvės indai

31912

16.29.13

Medienos mozaikos ir inkrustuotoji mediena, medinės papuošalų ar stalo įrankių dėžutės ir panašūs medienos dirbiniai, statulėlės ir kiti mediniai puošybiniai dirbiniai

31913

16.29.14

Mediniai paveikslų, fotografijų, veidrodžių ar panašių daiktų rėmai ir kiti mediniai gaminiai bei dirbiniai

29600 (*)

31914

38922 (*)

16.29.2

Dirbiniai iš kamštienos, šiaudų ar kitų pynimo medžiagų; krepšiai ir pinti dirbiniai

 

16.29.21

Gamtinė kamštiena, be žievės arba grubiai aptašyta formuojant kvadrato skerspjūvį, arbą bloką, plokštę, lakštą arba juostą; trupinta, granuliuota arba malta kamštiena; kamštienos atliekos

31921

16.29.22

Gamtinės kamštienos gaminiai ir dirbiniai

31922 (*)

16.29.23

Blokai, plokštės, lakštai ir juostos, tašeliai, įvairios formos malksnos (gontai), vientisi cilindrai iš aglomeruotos kamštienos

31922 (*)

16.29.24

Aglomeruota kamštiena; kiti, niekur kitur nepriskirti, gaminiai ir dirbiniai iš aglomeruotos kamštienos

31922 (*)

16.29.25

Dirbiniai iš šiaudų, esparto arba kitų pynimo medžiagų; krepšiai ir pinti dirbiniai

31923

16.29.9

Medienos ir kamštienos, išskyrus baldų, šiaudų ir pynimo medžiagų gamybos paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų medienos produktų, dirbinių iš kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamybos dalis

 

16.29.91

Medienos ir kamštienos, išskyrus baldų, šiaudų ir pynimo medžiagų gamybos paslaugos

88130 (*)

16.29.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dirbinių iš medienos, kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamybos dalis

88130 (*)

17

Popierius ir popieriaus gaminiai

 

17.1

Plaušiena, popierius ir kartonas

 

17.11

Plaušiena

 

17.11.1

Medienos arba kitų pluoštinių celiuliozinių medžiagų plaušiena

 

17.11.11

Cheminė tirpioji medienos plaušiena

32111

17.11.12

Cheminė natroninė arba sulfatinė medienos plaušiena, išskyrus tirpiąsias rūšis

32112 (*)

17.11.13

Cheminė sulfitinė medienos plaušiena, išskyrus tirpiąsias rūšis

32112 (*)

17.11.14

Mechaninė medienos plaušiena; pusiau cheminė medienos plaušiena; kitų pluoštinių celiuliozinių medžiagų, kitokių negu mediena, plaušiena

32113

17.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plaušienos gamybos dalis

 

17.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plaušienos gamybos dalis

88140 (*)

17.12

Popierius ir kartonas

 

17.12.1

Laikraštinis popierius, rankų darbo popierius ir kitas nepadengtas popierius arba kartonas, naudojamas grafikai

 

17.12.11

Ritininis arba lakštinis laikraštinis popierius

32121

17.12.12

Rankų darbo popierius ir kartonas

32122

17.12.13

Popierius ir kartonas, naudojamas šviesai, šilumai arba elektrai jautriam popieriui gaminti; popierius, naudojamas kopijavimo popieriui gaminti; apmušalų pagrindas

32129 (*)

17.12.14

Kitas popierius arba kartonas, naudojamas grafikai

32129 (*)

17.12.2

Tualetiniam popieriui, veido servetėlėms, rankšluosčiams arba vystyklams gaminti naudojama žaliava, celiuliozinė vata ir audiniai iš celiuliozės pluoštų

 

17.12.20

Tualetiniam popieriui, veido servetėlėms, rankšluosčiams arba vystyklams gaminti naudojama žaliava, celiuliozinė vata ir audiniai iš celiuliozės pluoštų

32131

17.12.3

Taros kartonas

 

17.12.31

Nepadengtas ir nebalintas kraftpopieris išoriniams daugiasluoksnio kartono sluoksniams

32132 (*)

17.12.32

Kraftpopieris išoriniams daugiasluoksnio kartono sluoksniams baltu viršumi padengtas kraftpopieris išoriniams daugiasluoksnio kartono sluoksniams

32132 (*)

17.12.33

Pavirintasis gofravimo popierius

32134 (*)

17.12.34

Perdirbtas gofravimo ir kitoks gofravimo popierius

32134 (*)

17.12.35

Popierius ir kartonas išoriniams daugiasluoksnio kartono sluoksniams, pagamintas iš popieriaus atliekų ir liekanų (testlainer)

32135

17.12.4

Nepadengtas popierius

 

17.12.41

Nepadengtas kraftpopieris; krepinis ar klostytas maišinis kraftpopieris

32133 (*)

17.12.42

Sulfitinis vyniojamasis popierius ir kitas nepadengtas popierius (išskyrus rūšis, naudojamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams)

32136 (*)

17.12.43

Filtravimo popierius ir kartonas; veltinis popierius

32136 (*)

17.12.44

Rūkomasis popierius, nesupjaustytas pagal nustatytus matmenis, taip pat knygelių arba tūtelių pavidalo

32136 (*)

17.12.5

Nepadengtas kartonas (išskyrus rūšis, naudojamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams)

 

17.12.51

Nepadengtas kartonas pilku vidumi

32133 (*)

17.12.59

Kitas nepadengtas kartonas

32133 (*)

17.12.6

Augalinis pergaminas, riebalams nelaidus popierius, vaškuotės, blizgusis pergaminas ir kitas blizgusis skaidrus arba pusiau permatomas popierius

 

17.12.60

Augalinis pergaminas, riebalams nelaidus popierius, vaškuotės, blizgusis pergaminas ir kitas blizgusis skaidrus arba pusiau permatomas popierius

32137

17.12.7

Apdorotas popierius ir kartonas

 

17.12.71

Kombinuotas popierius ir kartonas, nepadengtų paviršiumi ar neįmirkytas

32141

17.12.72

Krepinis, klostytas, įspaustinis arba perforuotas popierius ir kartonas

32142

17.12.73

Kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžiagomis padengtas popierius ir kartonas naudojamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafiniams tikslams

32143 (*)

17.12.74

Kraftpopieris (netinkamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafiniams tikslams) padengtas kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžiagomis

32143 (*)

17.12.75

Kraftpopieris (netinkamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafiniams tikslams) padengtas kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžiagomis

32143 (*)

17.12.76

Anglinis popierius (kalkė), savaiminio kopijavimo popierius ir kitas kopijavimo arba vaizdų perkėlimo ritininis arba lakštinis popierius

32149 (*)

17.12.77

Ritininis arba lakštinis popierius, kartonas, celiuliozinė vata ir audiniai iš celiuliozės pluoštų klodai, įmirkyti, padengti, dažytu paviršiumi, dekoruotu paviršiumi arba su spaudais

32149 (*)

17.12.78

Pilkas kartonas (netinkamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafiniams tikslams), padengtas kaolinu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis

32143 (*)

17.12.79

Kitas kartonas (netinkamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafiniams tikslams), padengtas kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžiagomis

32143 (*)

17.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip popieriaus ir kartono gamybos dalis

 

17.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip popieriaus ir kartono gamybos dalis

88140 (*)

17.2

Popieriaus ir kartoniniai gaminiai

 

17.21

Gofruotasis popierius, kartonas ir tara iš popieriaus ir kartono

 

17.21.1

Gofruotasis popierius, kartonas ir tara iš popieriaus ir kartono

 

17.21.11

Ritininis arba lakštinis gofruotasis kartonas

32151

17.21.12

Popieriniai maišai ir krepšiai

32152

17.21.13

Dėžutės, dėžės ir apvalkalai iš gofruotojo popieriaus ar gofruotojo kartono

32153 (*)

17.21.14

Sulankstomos dėžės, dėžutės ir apvalkalai iš negofruotojo popieriaus arba kartono

32153 (*)

17.21.15

Kartotekų dėžės, rašomojo popieriaus dėtuvės, dėklai ir panašūs gaminiai ir dirbiniai iš popieriaus, naudojami įstaigose, prekybos įmonėse (parduotuvėse) arba kitur

32153 (*)

17.21.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gofruotojo popieriaus ir kartono bei popierinės ir kartoninės taros gamybos dalis

 

17.21.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gofruotojo popieriaus ir kartono bei popierinės ir kartoninės taros gamybos dalis

88140 (*)

17.22

Buitiniai ir higienos reikmenys bei tualeto reikmenys

 

17.22.1

Buitinis ir tualetinis popierius bei popieriniai gaminiai

 

17.22.11

Tualetinis popierius, popierinės nosinės, higieninės arba veido servetėlės ir popieriniai rankšluosčiai, staltiesės ir stalo servetėlės, iš popieriaus masės, popieriaus, celiuliozinės vatos arba celiuliozės pluoštų klodai

32193 (*)

17.22.12

Higieniniai paketai ir tamponai, kūdikių vystyklai, vystyklų įklotai ir panašūs sanitariniai dirbiniai, aprangos gaminiai ir dirbiniai ir drabužių reikmenys iš popieriaus masės, popieriaus, celiuliozinės vatos arba celiuliozės pluoštų

27991 (*)

32193 (*)

17.22.13

Popierinės arba kartoninės dėtuvės, dubenys, lėkštės, puodeliai ir panašūs dirbiniai

32199 (*)

17.22.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip buitinių ir higienos reikmenų bei tualeto reikmenų gamybos dalis

 

17.22.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip buitinių ir higienos reikmenų bei tualeto reikmenų gamybos dalis

88140 (*)

17.23

Popieriniai raštinės reikmenys

 

17.23.1

Popieriniai raštinės reikmenys

 

17.23.11

Anglinis popierius (kalkė), savaiminio kopijavimo popierius ir kitas kopijavimo bei vaizdų perkėlimo popierius; popierinės kopijavimo aparatų matricos arba ofsetinės plokštės; klijintas arba lipnusis popierius

32191

17.23.12

Vokai, kortelės laiškams, paprastieji atvirlaiškiai ir susirašinėjimo kortelės iš popieriaus arba kartono; dėžutės, maišeliai, aplankai ir rašymo rinkiniai iš popieriaus arba kartono su popieriniais raštinės reikmenimis

32192

17.23.13

Registrai, buhalterijos knygos, segtuvai, blankai ir kiti raštinės reikmenys iš popieriaus arba kartono

32700

17.23.14

Kitos popieriaus ir kartono rūšys, naudojamos rašyti ar spausdinti arba kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams, t. t. spaudos, įspaustinės arba perforuotos

32199 (*)

17.23.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip popierinių raštinės reikmenų gamybos dalis

 

17.23.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip popierinių raštinės reikmenų gamybos dalis

88140 (*)

17.24

Sienų apmušalai (tapetai)

 

17.24.1

Sienų apmušalai (tapetai)

 

17.24.11

Sienų apmušalai (tapetai) ir panašios sienų dangos; skaidrios popierinės langų dangos

32194

17.24.12

Tekstiliniai sienų apmušalai

32195

17.24.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sienų apmušalų (tapetų) gamybos dalis

 

17.24.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sienų apmušalų (tapetų) gamybos dalis

88140 (*)

17.29

Kiti popieriniai arba kartoniniai gaminiai

 

17.29.1

Kiti popieriniai arba kartoniniai gaminiai

 

17.29.11

Popierinės arba kartoninės etiketės

32197

17.29.12

Filtravimo blokai, lakštai ir plokštės iš popieriaus plaušienos

32198

17.29.19

Rūkomasis popierius; tūtelės, ritės, šeivos ir panašūs laikikliai; filtravimo popierius ir kartonas; kiti, niekur kitur nepriskirti, popieriaus ir kartono gaminiai

32199 (*)

17.29.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų popieriaus ir kartono gaminių gamybos dalis

 

17.29.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų popieriaus ir kartono gaminių gamybos dalis

88140 (*)

18

Spausdinimo ir įrašymo paslaugos

 

18.1

Spausdinimo paslaugos ir su spausdinimu susijusios paslaugos

 

18.11

Laikraščių spausdinimo paslaugos

 

18.11.1

Laikraščių spausdinimo paslaugos

 

18.11.10

Laikraščių spausdinimo paslaugos

89121 (*)

18.12

Kitos spausdinimo paslaugos

 

18.12.1

Kitos spausdinimo paslaugos

 

18.12.11

Pašto ženklų, mokesčių ženklų, disponavimo prekėmis dokumentų, lustinių kortelių, čekių ir kitų apsauginio popieriaus bei panašių gaminių spausdinimo paslaugos

89121 (*)

18.12.12

Reklaminių katalogų, programų, plakatų arba kitos reklamos spausdinimo paslaugos

89121 (*)

18.12.13

Žurnalų ir periodinių leidinių, leidžiamų rečiau kaip keturis kartus per savaitę, spausdinimo paslaugos

89121 (*)

18.12.14

Knygų, žemėlapių, visų rūšių hidrografijų arba panašių schemų, paveikslėlių, piešinių ir nuotraukų bei atvirukų spausdinimo paslaugos

89121 (*)

18.12.15

Etikečių ir kortelių spausdinimo paslaugos

89121 (*)

18.12.16

Tiesioginio spausdinimo ant plastikinių, stiklinių, metalinių, medinių ir keraminių paviršių paslaugos

89121 (*)

18.12.19

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, spausdinimo paslaugos

89121 (*)

18.13

Parengiamosios spausdinimo ir žiniasklaidos paslaugos

 

18.13.1

Parengiamosios spausdinimo paslaugos

 

18.13.10

Parengiamosios spausdinimo paslaugos

89121 (*)

18.13.2

Spausdinimo plokštės arba cilindrai ar kitos įspaustos priemonės, naudojamos spausdinti

 

18.13.20

Spausdinimo plokštės arba cilindrai ar kitos įspaustos priemonės, naudojamos spausdinti

32800

18.13.3

Pagalbinės su spausdinimu susijusios paslaugos

 

18.13.30

Pagalbinės su spausdinimu susijusios, paslaugos

89121 (*)

18.14

Įrišimo ir susijusios paslaugos

 

18.14.1

Įrišimo ir susijusios paslaugos

 

18.14.10

Įrišimo ir susijusios paslaugos

89121 (*)

18.2

Įrašytų laikmenų tiražavimo paslaugos

 

18.20

Įrašytų laikmenų tiražavimo paslaugos

 

18.20.1

Garso įrašų tiražavimo paslaugos

 

18.20.10

Garso įrašų tiražavimo paslaugos

89122 (*)

18.20.2

Vaizdo įrašų tiražavimo paslaugos

 

18.20.20

Vaizdo įrašų tiražavimo paslaugos

89122 (*)

18.20.3

Programinės įrangos tiražavimo paslaugos

 

18.20.30

Programinės įrangos tiražavimo paslaugos

89122 (*)

19

Koksas ir rafinuoti naftos produktai

 

19.1

Koksavimo krosnių produktai

 

19.10

Koksavimo krosnių produktai

 

19.10.1

Koksas ir puskoksis iš akmens anglių, rusvųjų anglių (lignito) arba durpių; retortų anglys

 

19.10.10

Koksas ir puskoksis iš akmens anglių, rusvųjų anglių (lignito) arba durpių; retortų anglys

33100

19.10.2

Degutai, distiliuoti iš akmens anglių, rusvųjų anglių (lignito) arba durpių; kiti pusskysčiai gamtiniai bitumai

 

19.10.20

Degutai, distiliuoti iš akmens anglių, rusvųjų anglių (lignito) arba durpių; kiti pusskysčiai gamtiniai bitumai

33200

19.10.3

Pikis ir pikio koksas

 

19.10.30

Pikis ir pikio koksas

34540 (*)

19.10.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip koksavimo krosnių produktų gamybos dalis

 

19.10.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip koksavimo krosnių produktų gamybos dalis

88151 (*)

19.2

Rafinuoti naftos produktai

 

19.20

Rafinuoti naftos produktai

 

19.20.1

Briketai, ovoidai ir panašios kietojo kuro rūšys

 

19.20.11

Briketai, ovoidai ir panašios kietojo kuro rūšys, pagamintos iš akmens anglių

11020

19.20.12

Briketai, ovoidai ir panašios kietojo kuro rūšys, pagamintos iš rusvųjų anglių (lignito)

11030 (*)

19.20.13

Briketai, ovoidai ir panašios kietojo kuro rūšys, pagamintos iš durpių

11040 (*)

19.20.2

Naftinis kuras ir dujos; tepalinės alyvos

 

19.20.21

Benzinas, įskaitant aviacinį benziną

33310

19.20.22

Benzininis reaktyvinių variklių kuras

33320

19.20.23

Lengvosios naftos alyvos, kiti, niekur kitur nepriskirti, lengvieji produktai

33330

19.20.24

Žibalas

33341

19.20.25

Žibalinis reaktyvinių variklių kuras

33342

19.20.26

Gazoliai

33360

19.20.27

Vidutinės naftos alyvos; kiti, niekur kitur nepriskirti, vidutinių alyvų produktai

33350

19.20.28

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, naftinis kuras

33370

19.20.29

Tepalinės naftos alyvos; kiti, niekur kitur nepriskirti, sunkiųjų alyvų produktai

33380

19.20.3

Naftos dujos ir kiti dujiniai angliavandeniliai, išskyrus gamtines dujas

 

19.20.31

Suskystintas propanas ir butanas

33410

19.20.32

Etilenas, propenas, butenas, butadienas ir kitos naftos dujos ar dujiniai angliavandeniliai, išskyrus gamtines dujas

33420

19.20.4

Kiti naftos produktai

 

19.20.41

Vazelinas; parafinas; naftos vaškas ir kitoks vaškas

33500 (*)

19.20.42

Naftos koksas; naftos bitumas ir kiti naftos alyvų likučiai

33500 (*)

19.20.9

Veikla pagal subrangos sutartis kaip rafinuotų naftos produktų gamybos dalis

 

19.20.99

Veikla pagal subrangos sutartis kaip rafinuotų naftos produktų gamybos dalis

88151 (*)

20

Chemikalai ir chemijos pramonės gaminiai

 

20.1

Pagrindiniai chemikalai, trąšos ir azoto junginiai, pirminis plastikas ir sintetinis kaučiukas

 

20.11

Pramoninės dujos

 

20.11.1

Pramoninės dujos

 

20.11.11

Vandenilis, argonas, inertinės dujos, azotas ir deguonis

34210 (*)

20.11.12

Anglies dioksidas ir kiti neorganiniai nemetalų junginiai su deguonimi

34210 (*)

20.11.13

Skystasis ir suslėgtasis oras

34250 (*)

20.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pramoninių dujų gamybos dalis

 

20.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pramoninių dujų gamybos dalis

88160 (*)

20.12

Dažikliai ir pigmentai

 

20.12.1

Oksidai, peroksidai ir hidroksidai

 

20.12.11

Cinko oksidas ir peroksidas; titano oksidas

34220 (*)

20.12.12

Chromo, mangano, švino ir vario oksidai bei hidroksidai

34220 (*)

20.12.19

Kiti metalų oksidai, peroksidai ir hidroksidai

34220 (*)

20.12.2

Rauginimo ar dažymo ekstraktai; taninai ir jų dariniai; kitos, niekur kitur nepriskirtos, dažiosios medžiagos

 

20.12.21

Sintetinės organinės dažiosios medžiagos ir jų pagrindu pagaminti preparatai; sintetiniai organiniai produktai, naudojami kaip fluorescuojančios balinimo medžiagos arba kaip švytalai (liuminoforai); spalvotieji lakai ir jų pagrindu pagaminti preparatai

34310

20.12.22

Augaliniai rauginimo ekstraktai; taninai ir jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai; augalinės arba gyvūninės dažiosios medžiagos

34320

20.12.23

Sintetinės organinės rauginimo medžiagos; neorganinės rauginimo medžiagos; rauginimo preparatai; fermentiniai parengiamojo rauginimo preparatai

34330

20.12.24

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, dažiosios medžiagos; neorganinės medžiagos, naudojamos kaip švytalai (liuminoforai)

34340

20.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dažiklių ir pigmentų gamybos dalis

 

20.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dažiklių ir pigmentų gamybos dalis

88160 (*)

20.13

Kiti pagrindiniai neorganiniai chemikalai

 

20.13.1

Sodrintasis uranas ir plutonis; nuskurdintasis uranas ir toris; kiti radioaktyvieji elementai

 

20.13.11

Sodrintasis uranas ir plutonis bei jų junginiai

33620

88152 (*)

20.13.12

Nuskurdintasis uranas ir toris bei jų junginiai

33630

88152 (*)

20.13.13

Kiti radioaktyvieji elementai, izotopai ir junginiai; lydiniai, dispersijos, keramikos produktai ir mišiniai, kurių sudėtyje yra šių elementų, izotopų arba junginių

33690

20.13.14

Neapšvitintieji branduolinių reaktorių kuro elementai (kasetės)

33710

20.13.2

Kiti, niekur kitur nepriskirti, cheminiai elementai; neorganinės rūgštys ir junginiai

 

20.13.21

Metaloidai

34231 (*)

20.13.22

Nemetalų junginiai su halogenais ar siera

34231 (*)

20.13.23

Šarminiai arba šarminių žemių metalai; retųjų žemių metalai, skandis ir itris; gyvsidabris

34231 (*)

20.13.24

Vandenilio chloridas; oleumas; difosforo pentoksidas; kitos neorganinės rūgštys; silicio ir sieros dioksidai

34231 (*)

34232

20.13.25

Oksidai, hidroksidai ir peroksidai; hidrazinas ir hidroksilaminas ir jų neorganinės druskos

34231 (*)

20.13.3

Metalo halogenitai; hipochloritai, chloratai ir perchloratai

 

20.13.31

Metalo halogenitai

34240 (*)

20.13.32

Hipochloritai, chloratai ir perchloratai

34240 (*)

20.13.4

Sulfidai, sulfatai; nitratai, fosfatai ir karbonatai

 

20.13.41

Sulfidai, sulfitai ir sulfatai

34240 (*)

20.13.42

Fosfinatai, fosfonatai, fosfatai, polifosfatai ir nitratai (išskyrus kalį)

34240 (*)

20.13.43

Karbonatai

34240 (*)

20.13.5

Kitų metalų druskos

 

20.13.51

Metalų oksorūgščių ar peroksorūgščių druskos; tauriųjų metalų koloidai

34250 (*)

20.13.52

Kiti, niekur kitur nepriskirti, neorganiniai junginiai, įskaitant distiliuotą vandenį; amalgamos, ne iš tauriųjų metalų

34250 (*)

20.13.6

Kiti pagrindiniai neorganiniai chemikalai

 

20.13.61

Kiti, niekur kitur nepriskirti, izotopai ir jų junginiai (įskaitant sunkųjį vandenį)

34260

20.13.62

Cianidai, oksicianidai ir cianidų kompleksai; fulminatai, cianatai ir tiocianatai; silikatai; boratai; peroksoboratai; kitos neorganinių rūgščių arba peroksorūgščių druskos

34270

20.13.63

Vandenilio peroksidas

34280 (*)

20.13.64

Fosfidai; karbidai; hidridai; nitridai; azidai; silicidai ir boridai

34280 (*)

20.13.65

Retųjų žemių metalų, itrio ar skandžio junginiai

34290

20.13.66

Siera, išskyrus sublimacinę sierą, nusodinamąją sierą ir koloidinę sierą

34520

20.13.67

Degti geležies piritai

34530

20.13.68

Pjezoelektrinis kvarcas; kiti neapdirbti sintetiniai arba regeneruoti brangakmeniai ar pusbrangiai akmenys

34560

20.13.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų pagrindinių neorganinių chemikalų gamybos dalis

 

20.13.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų pagrindinių neorganinių chemikalų gamybos dalis

88160 (*)

20.14

Kiti pagrindiniai organiniai chemikalai

 

20.14.1

Angliavandeniliai ir jų dariniai

 

20.14.11

Alifatiniai (acikliniai) angliavandeniliai

34110 (*)

20.14.12

Cikliniai angliavandeniliai

34110 (*)

20.14.13

Chlorinti alifatinių (aciklinių) angliavandenilių dariniai

34110 (*)

20.14.14

Sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti angliavandenilių dariniai, halogeninti arba nehalogeninti

34110 (*)

20.14.19

Kiti angliavandenilių dariniai

34110 (*)

20.14.2

Alkoholiai, fenoliai, fenolalkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti ar nitrozinti dariniai; pramoniniai riebalų alkoholiai

 

20.14.21

Pramoniniai riebalų alkoholiai

34139 (*)

20.14.22

Monohidroksiliniai alkoholiai

34139 (*)

20.14.23

Dioliai, polialkoholiai, cikliniai alkoholiai ir jų dariniai

34139 (*)

34570 (*)

20.14.24

Fenoliai; fenolalkoholiai ir fenolių dariniai

34139 (*)

20.14.3

Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; karboksirūgštys ir jų dariniai

 

20.14.31

Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; rafinuotas rūgštusis aliejus

34120

20.14.32

Sočiosios alifatinės (aciklinės) monokarboksirūgštys ir jų dariniai

34140 (*)

20.14.33

Nesočiosios monokarboksirūgštys, cikloalkaninės, cikloalkeninės ir cikloterpeninės alifatinės (aciklinės) polikarboksirūgštys ir jų dariniai

34140 (*)

20.14.34

Aromatinės polikarboksirūgštys ir karboksirūgštys, kurių struktūroje yra papildomoji funkcinė deguonies grupė; jų dariniai, išskyrus salicilo rūgštį ir jos druskas

34140 (*)

20.14.4

Organiniai junginiai, kurių molekulėse yra azotinė funkcinė grupė

 

20.14.41

Junginiai su funkcine amino grupe

34150 (*)

20.14.42

Aminojunginiai, kurių molekulėse yra deguoninė funkcinė grupė, išskyrus liziną ir glutamo rūgštis

34150 (*)

20.14.43

Ureinai; junginiai su funkcine karboksiimido grupe, junginiai su funkcine nitrilo grupe; jų dariniai

34150 (*)

20.14.44

Junginiai su kitomis funkcinėmis azoto grupėmis

34150 (*)

20.14.5

Organiniai sieros junginiai bei kiti organiniai ir neorganiniai junginiai; kiti, niekur kitur nepriskirti, heterocikliniai junginiai

 

20.14.51

Organiniai sieros junginiai bei kiti organiniai ir neorganiniai junginiai

34160 (*)

20.14.52

Kiti, niekur kitur nepriskirti, heterocikliniai junginiai; nukleino rūgštys ir jų druskos

34160 (*)

20.14.53

Fosfato rūgšties esteriai arba kitų neorganinių rūgščių esteriai (išskyrus vandenilio halogenidų esterius) ir jų druskos; ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

34180

20.14.6

Eteriai, organiniai peroksidai, epoksidai, acetaliai ir hemiacetaliai; kiti organiniai junginiai

 

20.14.61

Junginiai, kurių molekulėse yra aldehidinė funkcinė grupė

34170 (*)

20.14.62

Junginiai, kurių molekulėse yra ketono ir chinono funkcinė grupė

34170 (*)

20.14.63

Eteriai, organiniai peroksidai, epoksidai, acetaliai ir hemiacetaliai bei jų dariniai

34170 (*)

20.14.64

Fermentai ir kiti, niekur kitur nepriskirti, organiniai junginiai

34170 (*)

20.14.7

Įvairūs pagrindiniai organiniai cheminiai dariniai

 

20.14.71

Augalinių arba dervų produktų dariniai

34400

20.14.72

Medžio anglys

34510

20.14.73

Akmens anglių deguto distiliavimo aukštoje temperatūroje alyvos ir kiti produktai bei panašūs produktai

34540 (*)

20.14.74

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio

24110

20.14.75

Denatūruotas etilo alkoholis ir kitas denatūruotas bet kurio stiprumo spiritas

34131

20.14.8

Medienos plaušienos gamybos likutiniai šarmai, išskyrus talo alyvą

 

20.14.80

Medienos plaušienos gamybos likutiniai šarmai, išskyrus talo alyvą

39230

20.14.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų pagrindinių organinių chemikalų gamybos dalis

 

20.14.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų pagrindinių organinių chemikalų gamybos dalis

88160 (*)

20.15

Trąšos ir azoto junginiai

 

20.15.1

Azoto rūgštis; sulfonrūgštys; amoniakas

 

20.15.10

Azoto rūgštis; sulfonrūgštys; amoniakas

34233

34651

34652

20.15.2

Amonio chloridas; nitritai

 

20.15.20

Amonio chloridas; nitritai

34653

20.15.3

Mineralinės arba cheminės azoto trąšos

 

20.15.31

Karbamidas

34611

20.15.32

Amonio sulfatas

34612

20.15.33

Amonio nitratas

34613

20.15.34

Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai

34614

20.15.35

Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos

34615

20.15.39

Kitos azoto trąšos ir mišiniai

34619

20.15.4

Mineralinės arba cheminės fosforo trąšos

 

20.15.41

Superfosfatai

34621

20.15.49

Kitos fosforo trąšos

34629

20.15.5

Mineralinės arba cheminės kalio trąšos

 

20.15.51

Kalio chloridas (potašo chloridas)

34631

20.15.52

Kalio sulfatas (potašo sulfatas)

34632

20.15.59

Kitos kalio trąšos

34639

20.15.6

Natrio nitratas

 

20.15.60

Natrio nitratas

34150 (*)

20.15.7

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, trąšos

 

20.15.71

Trąšos, kurių sudėtyje yra trys maistinės medžiagos: azotas, fosforas ir kalis

34641

20.15.72

Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas)

34642

20.15.73

Mononatrio fosfatas

34643

20.15.74

Trąšos, kurių sudėtyje yra dvi maistingosios medžiagos: azotas ir fosforas

34644

20.15.75

Trąšos, kurių sudėtyje yra dvi maistingosios medžiagos: fosforas ir kalis

34645

20.15.76

Kalio nitratai

34646

20.15.79

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra bent dvi maistingosios medžiagos (azotas, fosfatas, potašas)

34649

34659

20.15.8

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, gyvūninės arba augalinės trąšos

 

20.15.80

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, gyvūninės arba augalinės trąšos

34654

20.15.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip trąšų ir azoto junginių gamybos dalis

 

20.15.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip trąšų ir azoto junginių gamybos dalis

88160 (*)

20.16

Pirminiai plastikai

 

20.16.1

Pirminiai etileno polimerai

 

20.16.10

Pirminiai etileno polimerai

34710

20.16.2

Pirminiai stireno polimerai

 

20.16.20

Pirminiai stireno polimerai

34720

20.16.3

Pirminiai vinilchlorido arba kitų halogenintų alkenų polimerai

 

20.16.30

Pirminiai vinilchlorido arba kitų halogenintų alkenų polimerai

34730

20.16.4

Pirminiai poliacetaliai, kiti polieteriai ir epoksidinės dervos; pirminiai polikarbonatai, alkidinės dervos, polialilo esteriai ir kiti poliesteriai

 

20.16.40

Pirminiai poliacetaliai, kiti polieteriai ir epoksidinės dervos; pirminiai polikarbonatai, alkidinės dervos, polialilo esteriai ir kiti poliesteriai

34740

20.16.5

Kiti pirminiai plastikai; jonitai

 

20.16.51

Pirminiai propeno arba kitų alkenų polimerai

34790 (*)

20.16.52

Pirminiai vinilacetato arba kitų vinilesterių polimerai ir kiti vinilo polimerai

34790 (*)

20.16.53

Pirminiai akrilo polimerai

34790 (*)

20.16.54

Pirminiai poliamidai

34790 (*)

20.16.55

Pirminės karbamido dervos, tiokarbamido dervos ir melamino dervos

34790 (*)

20.16.56

Kitos pirminės amino dervos, fenolio dervos ir poliuretanai

34790 (*)

20.16.57

Pirminiai silikonai

34790 (*)

20.16.59

Kiti, niekur kitur nepriskirti, pirminiai plastikai

34790 (*)

20.16.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip pirminių plastikų gamybos dalis

 

20.16.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip pirminių plastikų gamybos dalis

88170 (*)

20.17

Pirminis sintetinis kaučiukas

 

20.17.1

Pirminis sintetinis kaučiukas

 

20.17.10

Pirminis sintetinis kaučiukas

34800

20.17.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pirminio sintetinio kaučiuko gamybos dalis

 

20.17.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pirminio sintetinio kaučiuko gamybos dalis

88170 (*)

20.2

Pesticidai ir kitos agrocheminės medžiagos

 

20.20

Pesticidai ir kitos agrocheminės medžiagos

 

20.20.1

Pesticidai ir kiti agrochemijos produktai

 

20.20.11

Insekticidai

34661

20.20.12

Herbicidai

34663 (*)

20.20.13

Augalų dygimo lėtikliai ir augalų augimo reguliatoriai

34663 (*)

20.20.14

Dezinfekcijos priemonės

34664

20.20.15

Fungicidai

34662

20.20.19

Kiti pesticidai ir kiti agrochemijos produktai

34666

34669

20.20.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų gamybos dalis

 

20.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų gamybos dalis

88160 (*)

20.3

Dažai, lakai ir panašios dangų medžiagos, spaustuviniai dažai ir mastikos

 

20.30

Dažai, lakai ir panašios dangų medžiagos, spaustuviniai dažai ir mastikos

 

20.30.1

Dažai ir lakai, kurių pagrindas yra polimerai

 

20.30.11

Dažai ir lakai, kurių pagrindas yra akrilo arba vinilo polimerai, ištirpdyti vandeninėje terpėje

35110 (*)

20.30.12

Dažai ir lakai, kurių pagrindas yra poliesteriai, akrilo arba vinilo polimerai, ištirpdyti nevandeninėje terpėje; tirpalai

35110 (*)

20.30.2

Kiti dažai ir lakai bei panašios medžiagos; dailininkams skirti dažai ir spaustuviniai dažai

 

20.30.21

Paruošti pigmentai, drumstikliai ir dažikliai, stiklėjantys emaliniai dažai ir glazūros, aplipdai (angobai), skysti liustriniai dažai ir panašūs preparatai; stiklo fritas

35110 (*)

20.30.22

Kiti dažai ir lakai; paruošti džiovikliai

35110 (*)

20.30.23

Dailininkams, mokiniams arba iškabų apipavidalintojams skirti dažai, atspalvių modifikavimo priemonės, pramogoms skirti dažikliai ir panašios medžiagos

35120

20.30.24

Spaustuviniai dažai

35130

20.30.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dažų, lakų ir panašių dangų medžiagų, spaustuvinių dažų ir mastikos gamybos dalis

 

20.30.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dažų, lakų ir panašių dangų medžiagų, spaustuvinių dažų ir mastikos gamybos dalis

88160 (*)

20.4

Muilas ir plovikliai, valikliai ir blizgikliai, kvepalų ir tualeto priemonės

 

20.41

Muilas ir plovikliai, valikliai ir blizgikliai

 

20.41.1

Glicerolis

 

20.41.10

Glicerolis

34570 (*)

20.41.2

Organinės aktyviosios paviršiaus medžiagos, išskyrus muilą

 

20.41.20

Organinės aktyviosios paviršiaus medžiagos, išskyrus muilą

35310

20.41.3

Muilas, skalbikliai ir valikliai

 

20.41.31

Muilas ir organinės aktyviosios paviršiaus medžiagos bei preparatai, naudojami kaip muilas; popierius, vata, veltinys ir neaustinės medžiagos, įmirkytos, vilktos arba padengtos muilu arba plovikliu

35321 (*)

20.41.32

Plovikliai ir skalbikliai

35322

20.41.4

Kvapieji preparatai ir vaškas

 

20.41.41

Patalpų oro kvėpinimo preparatai arba gaivikliai

35331

20.41.42

Dirbtinis vaškas ir paruoštas vaškas

35332

20.41.43

Blizginimo priemonės ir tepalai, skirti avalynės, baldų, grindų, kėbulų, stiklo arba metalo priežiūrai

35333

20.41.44

Šveitimo pastos ir milteliai bei kiti šveitimo preparatai

35334

20.41.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių gamyba

 

20.41.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių gamyba

88160 (*)

20.42

Kvepalai ir tualeto priemonės

 

20.42.1

Kvepalai ir tualeto priemonės

 

20.42.11

Kvepalai ir tualetinis vanduo

35323 (*)

20.42.12

Lūpų ir akių makiažo preparatai

35323 (*)

20.42.13

Manikiūro ar pedikiūro preparatai

35323 (*)

20.42.14

Kosmetinės ar tualetinės pudros

35323 (*)

20.42.15

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gražinimosi, makiažo ar odos priežiūros preparatai (įskaitant įdegio imitavimo preparatus)

35323 (*)

20.42.16

Šampūnai, plaukų lakai, ilgalaikio plaukų garbanojimo arba ištiesinimo preparatai

35323 (*)

20.42.17

Losjonai ir kiti, niekur kitur nepriskirti, plaukų preparatai

35323 (*)

20.42.18

Burnos ertmės arba dantų higienos preparatai (įskaitant dantų protezų įtvirtinimo pastas ir miltelius), tarpdančių valymo siūlai

35323 (*)

20.42.19

Preparatai, naudojami skutimuisi; kūno dezodorantai ir priemonės nuo prakaitavimo (antiperspirantai); vonios preparatai; kiti, niekur kitur nepriskirti, parfumerijos, kosmetikos ar tualetiniai preparatai

35321 (*)

35323 (*)

20.42.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kvepalų ir tualetinių priemonių gamybos dalis

 

20.42.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kvepalų ir tualetinių priemonių gamybos dalis

88160 (*)

20.5

Kitos cheminės medžiagos

 

20.51

Sprogmenys

 

20.51.1

Paruošti sprogmenys; degtuvai; sprogdinimo arba padegimo kapsulės; degikliai; elektriniai detonatoriai; fejerverkai

 

20.51.11

Šovininis parakas ir paruošti sprogmenys

35450 (*)

20.51.12

Degtuvai; sprogdikliai; kapsulės; degikliai; elektriniai detonatoriai

35450 (*)

20.51.13

Fejerverkai

35460 (*)

20.51.14

Signalinės raketos, lietaus raketos, rūko signalai ir kiti pirotechnikos gaminiai ir dirbiniai, išskyrus fejerverkus

35460 (*)

20.51.2

Degtukai

 

20.51.20

Degtukai

38998

20.51.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sprogmenų gamybos dalis

 

20.51.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sprogmenų gamybos dalis

88160 (*)

20.52

Klijai

 

20.52.1

Klijai

 

20.52.10

Klijai

35420 (*)

20.52.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip klijų gamybos dalis

 

20.52.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip klijų gamybos dalis

88160 (*)

20.53

Eterinis aliejus

 

20.53.1

Eterinis aliejus

 

20.53.10

Eterinis aliejus

35410

20.53.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip eterinio aliejaus gamybos dalis

 

20.53.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip eterinio aliejaus gamybos dalis

88160 (*)

20.59

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, cheminės medžiagos

 

20.59.1

Fotografinės plokštelės ir juostos, momentinės fotografijos juostos; cheminiai preparatai ir nesumaišytos medžiagos, skirtos naudoti fotografijoje

 

20.59.11

Fotografinės plokštelės ir juostos bei momentinės fotografijos juostos, jautrintos ir neeksponuotos; fotografijos popierius

48341

20.59.12

Jautrinančiosios emulsijos, skirtos naudoti fotografijoje; kiti, niekur kitur nepriskirti, cheminiai preparatai, skirti naudoti fotografijoje

48342

20.59.2

Chemiškai modifikuoti gyvūniniai ar augaliniai riebalai ir aliejus; nemaistiniai gyvūninių arba augalinių riebalų ar aliejaus mišiniai

 

20.59.20

Chemiškai modifikuoti gyvūniniai ar augaliniai riebalai ir aliejus; nemaistiniai gyvūninių arba augalinių riebalų ar aliejaus mišiniai

34550

20.59.3

Rašalai ar tušai

 

20.59.30

Rašalai ar tušai

35140

20.59.4

Tepimo priemonės; priedai; antifriziniai preparatai

 

20.59.41

Tepimo priemonės

35430 (*)

20.59.42

Antidetonaciniai preparatai; mineralinių alyvų priedai ir panašios medžiagos

35430 (*)

20.59.43

Hidraulinių stabdžių skysčiai; antifriziniai preparatai ir paruošti skysčiai nuo apledėjimo

35430 (*)

20.59.5

Įvairios cheminės medžiagos

 

20.59.51

Peptonai, kitos, niekur kitur nepriskirtos, baltyminės medžiagos ir jų dariniai; odos milteliai

35420 (*)

20.59.52

Modeliavimo pastos; odontologinis vaškas ar kiti preparatai, skirti odontologijai, daugiausia pagaminti iš gipso; gesintuvų preparatai ir užpildai; paruoštos terpės mikroorganizmų kultūroms auginti; niekur kitur nepriskirti sudėtiniai diagnostiniai ir laboratoriniai reagentai

35440 (*)

20.59.53

Disko pavidalo cheminiai elementai ir legiruotieji junginiai, skirti elektronikai

35470

20.59.54

Aktyvintos anglys

35490 (*)

20.59.55

Apdailos reagentai, priemonės, naudojamos dažymui arba dažiklių fiksacijai pagreitinti ir kitos panašios medžiagos

35490 (*)

20.59.56

Pikeliavimo preparatai; fliusai; paruošti kaučiuko vulkanizavimo greitikliai; sudėtiniai gumos arba plastikų plastifikatoriai ir stabilizatoriai; kiti, niekur kitur nepriskirti, kataliziniai preparatai; niekur kitur nepriskirti mišrieji alkilbenzenai ir mišrieji alkilnaftalenai

35490 (*)

20.59.57

Paruoštos liejimo formų arba gurgučių rišikliai; cheminės medžiagos

35490 (*)

20.59.59

Įvairios kitos, niekur kitur nepriskirtos, cheminės medžiagos

35490 (*)

20.59.6

Želatina ir jos dariniai, įskaitant pieno baltymus

 

20.59.60

Chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų liekamieji produktai, nenurodyti kitoje vietoje

35420 (*)

20.59.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių medžiagų gamybos dalis

 

20.59.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių medžiagų gamybos dalis

88160 (*)

20.6

Cheminiai pluoštai

 

20.60

Cheminiai pluoštai

 

20.60.1

Sintetiniai pluoštai

 

20.60.11

Nekaršti ar nešukuoti sintetiniai kuokšteliniai pluoštai ir gijų gniūžtės

35510

20.60.12

Poliamidų ir poliesterių didelio trūkio stiprumo gijiniai verpalai

35520 (*)

20.60.13

Kiti sintetiniai gijiniai siūlai, vienagijai

35520 (*)

20.60.14

Sintetiniai vienagijai siūlai; juostelės ir panašūs gaminiai iš sintetinių tekstilės medžiagų

35530

20.60.2

Dirbtiniai pluoštai

 

20.60.21

Nekaršti ar nešukuoti dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai ir gijų gniūžtės

35540

20.60.22

Didelio trūkio stiprumo viskoziniai gijiniai siūlai

35550 (*)

20.60.23

Kiti dirbtiniai vienagijai siūlai

35550 (*)

20.60.24

Dirbtiniai vienagijai siūlai; juostelės ir panašūs gaminiai iš dirbtinių tekstilės medžiagų

35560

20.60.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip cheminių pluoštų gamybos dalis

 

20.60.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip cheminių pluoštų gamybos dalis

88160 (*)

21

Pagrindiniai vaistų pramonės gaminiai ir vaistų preparatai

 

21.1

Pagrindiniai vaistų pramonės gaminiai

 

21.10

Pagrindiniai vaistų pramonės gaminiai

 

21.10.1

Salicilo rūgštis, O-acetilsalicilo rūgštis, jų druskos ir esteriai

 

21.10.10

Salicilo rūgštis, O-acetilsalicilo rūgštis, jų druskos ir esteriai

35210

21.10.2

Lizinas, glutamo rūgštis ir jų druskos; ketvirtinės amonio druskos ir hidroksidai; fosfoaminolipidai; amidai, jų dariniai ir jų druskos

 

21.10.20

Lizinas, glutamo rūgštis ir jų druskos; ketvirtinės amonio druskos ir hidroksidai; fosfoaminolipidai; amidai, jų dariniai ir jų druskos

35220

21.10.3

Niekur kitur nepriskirti laktonai, heterocikliniai junginiai, tiktai su azoto heteroatomais, kuriuose yra nekondensuotas pirazolo, pirimidino, piperazino žiedas, nekondensuotas triazino žiedas ar daugiau nekondensuota fentiazino žiedų sistema; hidantoinas ir jo dariniai; sulfamidai

 

21.10.31

Niekur kitur nepriskirti laktonai, heterocikliniai junginiai, tiktai su azoto heteroatomais, kuriuose yra nekondensuotas pirazolo, pirimidino, piperazino žiedas, nekondensuotas triazino žiedas ar daugiau nekondensuota fentiazino žiedų sistema; hidantoinas ir jo dariniai

35230 (*)

21.10.32

Sulfamidai

35230 (*)

21.10.4

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, chemiškai grynas cukrus; kiti, niekur kitur nepriskirti, cukraus eteriai ir cukraus esteriai bei jų druskos

 

21.10.40

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, chemiškai grynas cukrus; kiti, niekur kitur nepriskirti, cukraus eteriai ir cukraus esteriai bei jų druskos

35240

21.10.5

Provitaminai, vitaminai ir hormoniniai preparatai; glikozidai ir augaliniai alkaloidai bei jų dariniai; antibiotikai

 

21.10.51

Provitaminai, vitaminai ir jų dariniai

35250 (*)

21.10.52

Hormoniniai preparatai, jų dariniai; kiti steroidai, daugiausia vartojami kaip hormoniniai preparatai

35250 (*)

21.10.53

Glikozidai, augaliniai alkaloidai, jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai

35250 (*)

21.10.54

Antibiotikai

35250 (*)

21.10.6

Liaukos ir kiti organai; jų ekstraktai ir kitos, niekur kitur nepriskirtos, žmogaus ir gyvūninės medžiagos

 

21.10.60

Liaukos ir kiti organai; jų ekstraktai ir kitos, niekur kitur nepriskirtos, žmogaus ir gyvūninės medžiagos

35270 (*)

21.10.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pagrindinių vaistų pramonės gaminių gamybos dalis

 

21.10.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pagrindinių vaistų pramonės gaminių gamybos dalis

88160 (*)

21.2

Vaistų preparatai

 

21.20

Vaistų preparatai

 

21.20.1

Vaistai

 

21.20.11

Vaistai, kurių sudėtyje yra penicilino ar kitų antibiotikų

35260 (*)

21.20.12

Vaistai, kurių sudėtyje yra hormoninių preparatų, bet nėra antibiotikų

35260 (*)

21.20.13

Vaistai, kurių sudėtyje yra alkaloidų ar jų darinių, bet nėra hormoninių preparatų ar antibiotikų

35260 (*)

21.20.2

Kiti vaistų preparatai

 

21.20.21

Imuniniai serumai ir vakcinos

35270 (*)

21.20.22

Cheminės kontraceptinės priemonės, kurių pagrindinės medžiagos yra hormoniniai preparatai arba spermicidai

35270 (*)

35290 (*)

21.20.23

Diagnostikos reagentai ir kiti farmaciniai preparatai

35270 (*)

35290 (*)

21.20.24

Lipnioji tvarsliava, ketgutas ir panašios medžiagos; pirmosios pagalbos vaistinėlės

35270 (*)

35290 (*)

21.20.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vaistų preparatų gamybos dalis

 

21.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vaistų preparatų gamybos dalis

88152

88160 (*)

22

Guminiai ir plastikiniai gaminiai

 

22.1

Guminiai dirbiniai

 

22.11

Guminės padangos ir kameros; guminių padangų restauravimas ir atnaujinimas

 

22.11.1

Naujos guminės padangos ir kameros

 

22.11.11

Naujos pneumatinės guminės variklinių automobilių padangos

36111

22.11.12

Naujos pneumatinės guminės motociklų arba dviračių padangos

36112

22.11.13

Naujos pneumatinės guminės autobusų, krovininių automobilių arba orlaivių padangos

36113 (*)

22.11.14

Žemės ūkio mašinų padangos; kitos naujos guminės pneumatinės padangos

36113 (*)

22.11.15

Guminės kameros, pilnavidurės padangos, keičiami padangų protektoriai ir padangų ratjuosčiai

36114

22.11.16

Protektorių juostos guminėms padangoms restauruoti

36115

22.11.2

Restauruotos pneumatinės guminės padangos

 

22.11.20

Restauruotos pneumatinės guminės padangos

36120

22.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip guminių padangų ir kamerų gamybos dalis; guminių padangų restauravimas ir atnaujinimas

 

22.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip guminių padangų ir kamerų gamybos dalis; guminių padangų restauravimas ir atnaujinimas

88170 (*)

22.19

Kiti gumos gaminiai

 

22.19.1

Pirminių formų arba plokščių, lakštų ar juostelių pavidalo regeneruotas kaučiukas

 

22.19.10

Pirminių formų arba plokščių, lakštų ar juostelių pavidalo regeneruotas kaučiukas

36210

22.19.2

Nevulkanizuotas kaučiukas ir jo gaminiai bei dirbiniai; vulkanizuotas kaučiukas (išskyrus kietąją gumą), turintis siūlų, kordų, plokščių, lakštų, juostelių, strypų ir profiliuočių pavidalą

 

22.19.20

Nevulkanizuotas kaučiukas ir jo gaminiai bei dirbiniai; vulkanizuotas kaučiukas (išskyrus kietąją gumą), turintis siūlų, kordų, plokščių, lakštų, juostelių, strypų ir profiliuočių pavidalą

36220

22.19.3

Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš vulkanizuoto kaučiuko, išskyrus kietąją gumą

 

22.19.30

Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš vulkanizuoto kaučiuko, išskyrus kietąją gumą

36230

22.19.4

Konvejerių juostos ar pavarų diržai arba diržinės pavaros iš vulkanizuoto kaučiuko

 

22.19.40

Konvejerių juostos ar pavarų diržai arba diržinės pavaros iš vulkanizuoto kaučiuko

36240

22.19.5

Gumuoti tekstilės audiniai, išskyrus padangų kordo audinius

 

22.19.50

Gumuoti tekstilės audiniai, išskyrus padangų kordo audinius

36250

22.19.6

Aprangos detalės ir drabužių priedai iš vulkanizuoto kaučiuko, išskyrus kietąją gumą

 

22.19.60

Aprangos detalės ir drabužių priedai iš vulkanizuoto kaučiuko, išskyrus kietąją gumą

36260

22.19.7

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gaminiai ir dirbiniai iš vulkanizuoto kaučiuko; kietoji guma; gaminiai ir dirbiniai iš kietosios gumos

 

22.19.71

Higienos arba farmacijos gaminiai ir dirbiniai (įskaitant čiulptukus) iš vulkanizuoto kaučiuko, išskyrus kietąją gumą

36270 (*)

22.19.72

Grindų dangos ir dembliai iš vulkanizuoto kaučiuko, kitokios negu akytosios gumos

36270 (*)

22.19.73

Kiti, niekur kitur nepriskirti, vulkanizuoto kaučiuko gaminiai ir dirbiniai; įvairaus pavidalo kietoji guma ir gaminiai bei dirbiniai iš jos; grindų dangos ir dembliai iš vulkanizuoto akytojo kaučiuko

29600 (*)

36270 (*)

22.19.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų guminių dirbinių gamybos dalis

 

22.19.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų guminių dirbinių gamybos dalis

88170 (*)

22.2

Plastikiniai gaminiai

 

22.21

Plastikinės plokštės, lakštai, vamzdžiai ir profiliuočiai

 

22.21.1

Plastikiniai vienagijai siūlai, kurių bet kuris skerspjūvio matmuo didesnis nei 1 mm, strypai, virbai ir profiliuočiai

 

22.21.10

Plastikiniai vienagijai siūlai, kurių bet kuris skerspjūvio matmuo didesnis nei 1 mm, strypai, virbai ir profiliuočiai

36310

22.21.2

Plastikiniai vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos, taip pat jų jungiamosios detalės

 

22.21.21

Dirbtinės žarnos iš sukietintų baltymų arba iš celiuliozinių medžiagų; plastikiniai standieji vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos

36320 (*)

22.21.29

Kiti plastikiniai vamzdžiai, vamzdeliai, žarnos ir jų jungiamosios detalės

36320 (*)

22.21.3

Plastikinės plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, nesutvirtintos ir panašiai nekombinuotos su kitomis medžiagomis

 

22.21.30

Plastikinės plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, nesutvirtintos ir panašiai nekombinuotos su kitomis medžiagomis

36330

22.21.4

Kitos plastikinės plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės

 

22.21.41

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš akytųjų plastikų

36390 (*)

22.21.42

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš neakytųjų plastikų

36390 (*)

22.21.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir profiliuočių gamybos dalis

 

22.21.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir profiliuočių gamybos dalis

88170 (*)

22.22

Plastikinės pakuotės

 

22.22.1

Plastikinės pakuotės

 

22.22.11

Maišai ir krepšiai (įskaitant kūginius) iš etileno polimerų

36410 (*)

22.22.12

Maišai ir krepšiai (įskaitant kūginius) iš kitų plastikų, išskyrus etileno polimerus

36410 (*)

22.22.13

Plastikinės dėžės, skrynutės, narvinės dėžės ir panašūs dirbiniai

36490 (*)

22.22.14

Plastikiniai didbuteliai, buteliai, kolbos ir panašūs dirbiniai

36490 (*)

22.22.19

Kitos plastikinės pakuotės

36490 (*)

22.22.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plastikinių pakuočių gamybos dalis

 

22.22.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plastikinių pakuočių gamybos dalis

88170 (*)

22.23

Plastikiniai statybos dirbiniai

 

22.23.1

Plastikiniai statybos dirbiniai; linoleumas ir kieta neplastikinė grindų danga

 

22.23.11

Plastikinė grindų, sienų arba lubų danga, susukta į ritinius arba plokščių pavidalo

36910

22.23.12

Plastikinės vonios, praustuvės, unitazai, unitazų dangteliai, tualeto bakeliai ir panašūs santechnikos gaminiai

36930

22.23.13

Plastikiniai rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų

36950 (*)

22.23.14

Plastikinės durys, langai bei staktos ir durų slenksčiai; langinės, žaliuzės ir panašūs gaminiai bei dirbiniai bei jų dalys

36950 (*)

22.23.15

Linoleumas ir kieta neplastikinė grindų danga, t. t. elastinga grindų danga, tokia kaip vinilas, linoleumas ir pan.

38930

22.23.19

Niekur kitur nepriskirti plastikiniai statybos dirbiniai

36950 (*)

22.23.2

Surenkamieji plastikiniai statiniai

 

22.23.20

Surenkamieji plastikiniai statiniai

38703

22.23.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plastikinių statybos dirbinių gamybos dalis

 

22.23.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plastikinių statybos dirbinių gamybos dalis

88170 (*)

22.29

Kiti plastikiniai dirbiniai

 

22.29.1

Plastikinė apranga ir drabužių priedai (įskaitant pirštines)

 

22.29.10

Plastikinė apranga ir drabužių priedai (įskaitant pirštines)

28243

22.29.2

Kiti, niekur kitur nepriskirti, plastikiniai dirbiniai

 

22.29.21

Plastikinės lipniosios plokštės, lakštai, plėvelės, folijos, juostelės, juostos ir kitos plokščios formos, susuktos į ritinius, kurių plotis ne didesnis kaip 20cm

36920 (*)

22.29.22

Kitos plastikinės lipniosios plokštės, lakštai, plėvelės, folijos, juostelės, juostos ir kitos plokščios formos

36920 (*)

22.29.23

Valgomieji reikmenys ir virtuvės indai, kiti plastikiniai namų apyvokos ir tualeto reikmenys

36940

22.29.24

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, plastikinės lempų ir šviestuvų dalys, šviečiančiosios iškabos ir panašūs plastikiniai dirbiniai

36960

22.29.25

Plastikiniai įstaigos arba mokyklos reikmenys

36990 (*)

22.29.26

Plastikinės baldų, kėbulų ar panašių gaminių jungiamosios detalės; plastikinės statulėlės ir kiti dekoratyviniai dirbiniai

36990 (*)

22.29.29

Kiti plastikiniai dirbiniai

29600 (*)

36990 (*)

38922 (*)

38994 (*)

22.29.9

Kitų plastikinių dirbinių gamybos paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų plastikinių dirbinių gamybos dalis

 

22.29.91

Kitų plastikinių dirbinių gamybos paslaugos

88170 (*)

22.29.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų plastikinių dirbinių gamybos dalis

88170 (*)

23

Kiti nemetalo mineraliniai produktai

 

23.1

Stiklas ir stiklo dirbiniai

 

23.11

Plokščiasis stiklas

 

23.11.1

Plokščiasis stiklas

 

23.11.11

Lietinio, valcuotojo, temptojo ar pūstinio stiklo lakštai, bet kitaip neapdoroti

37112

23.11.12

Flotacinio stiklo ir stiklo šlifuotu arba poliruotu paviršiumi lakštai, bet kitaip neapdoroti

37113

23.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip lakštinio stiklo gamybos dalis

 

23.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip lakštinio stiklo gamybos dalis

88180 (*)

23.12

Supjaustytas ir apdorotas plokščiasis stiklas

 

23.12.1

Supjaustytas ir apdorotas plokščiasis stiklas

 

23.12.11

Plokščiasis, išlenktas, apdorotomis briaunomis, graviruotas, pragręžtas, emaliuotas arba kitaip apdirbtas, bet neįrėmintas ar neįmontuotas stiklas

37114

23.12.12

Beskeveldris stiklas

37115

23.12.13

Stikliniai veidrodžiai; daugiasieniai izoliacijos elementai iš stiklo

37116

23.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip supjaustyto ir apdoroto lakštinio stiklo gamybos dalis

 

23.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip supjaustyto ir apdoroto lakštinio stiklo gamybos dalis

88180 (*)

23.13

Tuščiaviduris stiklas

 

23.13.1

Tuščiaviduris stiklas

 

23.13.11

Buteliai, stiklainiai, buteliukai ir kitos stiklinės talpyklos, išskyrus ampules; stikliniai kamščiai, dangteliai ir kiti uždarymo reikmenys

37191

23.13.12

Taurės ir stiklinės, išskyrus pagamintas iš stiklo keramikos

37193 (*)

23.13.13

Stiklo dirbiniai, naudojami stalui serviruoti, virtuvėje, tualetui, įstaigoje, interjerams dekoruoti ir panašios paskirties dirbiniai

37193 (*)

23.13.14

Stiklinės nedidelių termosų arba kitų vakuuminių indų kolbos

37199 (*)

23.13.9

Tuščiavidurio stiklo apdailos paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip tuščiavidurio stiklo gamybos dalis

 

23.13.91

Taurių ir stiklinių bei kitų stiklinių indų, naudojamų stalui serviruoti ar virtuvėje, apdailos paslaugos

88180 (*)

23.13.92

Stiklinių talpyklų apdailos paslaugos

88180 (*)

23.13.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tuščiavidurio stiklo gamybos dalis

88180 (*)

23.14

Stiklo pluoštai

 

23.14.1

Stiklo pluoštai

 

23.14.11

Gijos, pusverpaliai, verpalai ir kapotos sruogos iš stiklo pluoštų

37121

23.14.12

Vualiai, tinklai, dembliai, čiužiniai, plokštės ir panašūs neaustiniai gaminiai ir dirbiniai iš stiklo pluoštų

37129

23.14.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip stiklo pluoštų gamybos dalis

 

23.14.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip stiklo pluoštų gamybos dalis

88180 (*)

23.19

Kitas apdorotas stiklas, įskaitant stiklo dirbinius techninėms reikmėms

 

23.19.1

Kiti stiklo pusgaminiai

 

23.19.11

Neapdirbta stiklo masė, rutulių (išskyrus mikrosferas), strypų arba vamzdžių pavidalo

37111 (*)

23.19.12

Grindinio blokai, plytos, plytelės ir kiti statybiniai gaminiai ir dirbiniai iš presuoto arba formuoto stiklo; švinu aptaisyto stiklo langai (vitražai) ir panašūs dirbiniai; akytasis stiklas arba putstiklis, turintis blokų, plokščių arba panašų pavidalą

37117

23.19.2

Techninis ir kitas stiklas

 

23.19.21

Atviri stikliniai gaubtai bei jų stiklinės dalys, skirtos elektros lempoms, elektroniniams vamzdžiams ir panašiems dirbiniams