EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0380

2008 m. balandžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 380/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1030/2002, nustatantį vienodą leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams formą

OJ L 115, 29.4.2008, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 268 - 274

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/380/oj

29.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 115/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 380/2008

2008 m. balandžio 18 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1030/2002, nustatantį vienodą leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams formą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 63 straipsnio 3 dalies a punktą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Amsterdamo sutartimi siekiama laipsniškai sukurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę bei Komisijai suteikiama iniciatyvos teisė imtis atitinkamų priemonių suderintos imigracijos politikos klausimais.

(2)

Svarbu, kad vienodoje leidimų apsigyventi formoje būtų visa būtina informacija ir kad ji atitiktų labai aukštus techninius standartus, visų pirma dėl apsaugos nuo padirbinėjimo ir klastojimo. Tai padės siekti tikslo užkirsti kelią nelegaliai imigracijai ir nelegaliam gyvenimui bei kovoti su šiais reiškiniais. Ji taip pat turi būti pritaikyta naudoti visoms valstybėms narėms.

(3)

Biometrinių identifikatorių įvedimas yra svarbus žingsnis siekiant naudoti naujus elementus, kurie sukuria patikimesnę turėtojo ir leidimo apsigyventi sąsają, o tai svariai prisideda apsaugant nuo leidimo apsigyventi nesąžiningo naudojimo. Reikėtų atsižvelgti į Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) specifikacijas, išdėstytas dokumento Nr. 9303 3 dalyje dėl 1 ir 2 dydžio mašininio skaitymo oficialių dokumentų.

(4)

Be to, didžioji valstybių narių dauguma taiko principą, pagal kurį vienam asmeniui turi būti išduodamas vienas dokumentas, o tai užtikrina dar didesnį saugumą. Reikėtų išnagrinėti, ar šis principas turėtų tapti privalomas.

(5)

2003 m. birželio 19–20 d. Salonikuose įvykusiame susitikime Europos Vadovų Taryba pabrėžė, kad ES reikia nuoseklaus požiūrio į biometrinius identifikatorius ar biometrinius duomenis, kuriam esant būtų priimti suderinti sprendimai dėl dokumentų trečiųjų šalių piliečiams, ES piliečių pasų ir informacinių sistemų.

(6)

Prieigos prie elektroninių paslaugų srityje turėtų būti sudarytos geresnės sąlygos naudotis naujomis technologijomis, pavyzdžiui, el. vyriausybe ir skaitmeniniu parašu, suteikiant valstybėms narėms galimybę tuo tikslu leidimuose apsigyventi naudoti laikmeną, kuri naudojama biometriniams duomenims įtraukti, arba papildomą laikmeną.

(7)

Šio reglamento tikslas – tik nustatyti apsaugines savybes ir biometrinius identifikatorius, kuriuos valstybės narės turi naudoti vienodoje leidimo apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams formoje.

(8)

Šiuo reglamentu nustatomos tik neslaptos specifikacijos; šias specifikacijas reikia papildyti kitomis specifikacijomis, kurios gali likti slaptos, kad būtų užkirstas kelias padirbinėjimui ir klastojimui, ir kurios negali apimti asmens duomenų ar nuorodų į tokius duomenis. Įgaliojimai tokioms papildomoms specifikacijoms patvirtinti turėtų būti suteikti Komisijai, kuriai padėtų komitetas, įsteigtas pagal 1995 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1683/95, nustatančio vienodą vizų formą (2), 6 straipsnį.

(9)

Atsižvelgiant į tai, kokie asmens duomenys tvarkytini naudojant vienodą leidimų apsigyventi formą ir į 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (3). Turi būti užtikrinta, kad vienodoje leidimų apsigyventi formoje nebūtų laikoma jokia kita informacija, išskyrus atvejus, kai tai numatyta Tarybos reglamente (EB) Nr. 1030/2002 (4), jo priede arba minima atitinkamame kelionės dokumente.

(10)

Vadovaujantis proporcingumo principu, kad būtų pasiektas pagrindinis tikslas – įvesti sąveikių formų biometrinius identifikatorius, yra būtina ir tikslinga nustatyti taisykles visoms valstybėms narėms, taikančioms Šengeno konvenciją. Šiame reglamente nenumatoma nieko, kas nebūtina tikslams pasiekti, kaip nurodyta Sutarties 5 straipsnio trečioje dalyje.

(11)

Kaip nustatyta prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsniuose, Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir dėl to jis nėra jai privalomas ar taikytinas. Kadangi šiuo reglamentu remiamasi Šengeno acquis pagal Europos bendrijos steigimo sutarties IV antraštinės dalies trečios dalies nuostatas, Danija pagal to protokolo 5 straipsnį per šešis mėnesius nuo tos dienos, kai šis reglamentas bus priimtas, turėtų nuspręsti, ar ji įgyvendins jį savo nacionalinėje teisėje.

(12)

Islandijos ir Norvegijos atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytame Susitarime dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (5), patenkančios į Tarybos sprendimo 1999/437/EB (6) dėl tam tikrų priemonių taikant tą susitarimą 1 straipsnio C punkte nurodytą sritį.

(13)

Pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos 3 straipsnį Jungtinė Karalystė 2003 m. gruodžio 29 d. laišku pranešė apie savo ketinimą dalyvauti priimant ir taikant šį reglamentą.

(14)

Pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos 3 straipsnį Airija 2003 m. gruodžio 19 d. pranešė apie savo ketinimą dalyvauti priimant ir taikant šį reglamentą.

(15)

Šveicarijos atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos pasirašytame Susitarime dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis, kurią apima sritis, nurodyta Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio C punkte kartu su Tarybos sprendimo 2004/860/EB (7) 4 straipsnio 1 dalimi,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1030/2002 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis pakeičiamas taip:

a)

1 dalies antras sakinys pakeičiamas taip:

„Leidimai apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams išduodami kaip atskiri ID 1 ar ID 2 formos dokumentai.“;

b)

2 dalies a punktas pakeičiamas taip:

i)

ii papunktis pakeičiamas taip:

„ii)

leidimus, išduotus, kol nagrinėjamas prieglobsčio prašymas, prašymas išduoti leidimą apsigyventi ar pratęsti jo galiojimą.“;

ii)

įterpiamas šis papunktis:

„iia)

leidimus, išduodamus išskirtinėmis aplinkybėmis, siekiant pratęsti leidžiamo buvimo šalyje laikotarpį ne ilgiau nei vienam mėnesiui;“;

2)

2 straipsnio 1 dalis papildoma šiais punktais:

„d)

biometrinių savybių laikmenos techninės specifikacijos ir jų apsauga, įskaitant neteisėtos prieigos prevenciją;

e)

veido atvaizdo ir pirštų atspaudų atvaizdų kokybės reikalavimai ir bendri standartai;

f)

papildomų nacionalinių apsauginių savybių, kurias valstybės narės gali įtraukti pagal priedo h punktą, baigtinis sąrašas.“

3)

3 straipsnio pirma dalis pakeičiama taip:

„Laikantis 7 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos, gali būti nuspręsta, kad 2 straipsnyje nurodytos specifikacijos yra slaptos ir neskelbiamos. Tokiu atveju su jomis gali susipažinti tik institucijos, valstybių narių paskirtos atsakingomis už spausdinimą, ir valstybės narės arba Komisijos tinkamai įgalioti asmenys.“

4)

4 straipsnio antra dalis pakeičiama taip:

„Leidime apsigyventi ar leidimo apsigyventi laikmenoje, nurodytoje 4a straipsnyje, nepateikiama jokia mašininiam skaitymui tinkamos formos informacija, išskyrus atvejus, kai tai numatyta šiame reglamente ar jo priede, arba jei tai paminėta atitinkamame išdavusios valstybės kelionės dokumente vadovaujantis jos nacionalinės teisės aktais. Valstybės narės taip pat gali laikyti duomenis, skirtus elektroninėms paslaugoms, pavyzdžiui, el. vyriausybei ir el. verslui, taip pat papildomas nuostatas, susijusias su leidimu apsigyventi, priedo 16 punkte nurodytame luste. Tačiau visi nacionaliniai duomenys turi būti logiškai atskirti nuo 4a straipsnyje nurodytų biometrinių duomenų.

Šio reglamento tikslais biometrinės savybės leidimuose apsigyventi naudojamos tik patikrinti:

a)

dokumento autentiškumą;

b)

turėtojo asmens tapatybę pagal tiesiogiai prieinamas palyginamas savybes, kai leidimą apsigyventi reikalaujama pateikti pagal nacionalinės teisės aktus.“;

5)

Įterpiami šie straipsniai:

„4a straipsnis

Vienodoje leidimų apsigyventi formoje turi būti laikmena, kurioje yra sąveikia forma pateikiami dokumento turėtojo veido atvaizdas ir du pirštų atspaudų atvaizdai. Duomenys turi būti apsaugoti, o laikmena turi būti pakankamos talpos ir galios, kad būtų garantuotas duomenų vientisumas, autentiškumas ir konfidencialumas.

4b straipsnis

Šio reglamento tikslais valstybės narės ima trečiųjų šalių piliečių biometrinius identifikatorius – veido atvaizdą ir dviejų pirštų atspaudus.

Ši procedūra nustatoma pagal atitinkamos valstybės narės nacionalinę praktiką ir laikantis apsaugos priemonių, nustatytų Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje.

Imami šie biometriniai identifikatoriai:

prašymą pateikusio asmens pateikta arba teikiant prašymą padaryta nuotrauka, ir

du tiesiai įspausti ir skaitmeniniu būdu užfiksuoti pirštų atspaudai.

Biometrinių identifikatorių užfiksavimo techninės specifikacijos nustatomos vadovaujantis 7 straipsnio 2 dalyje aprašyta tvarka ir ICAO standartais bei valstybių narių savo piliečiams išduodamiems pasams taikomomis techninėmis specifikacijomis pagal 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2252/2004 dėl valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartų (8).

Pirštų atspaudų fiksavimas yra privalomas nuo šešių metų amžiaus.

Asmenims, kurių pirštų atspaudų neįmanoma paimti fiziškai, reikalavimas duoti pirštų atspaudus netaikomas.

6)

Įterpiamas šis straipsnis:

„5a straipsnis

Jeigu valstybės narės naudoja vienodą formą šiame reglamente nenumatytais tikslais, reikia imtis tinkamų priemonių užtikrinti, kad nebūtų galima painiava su 1 straipsnyje nurodytu leidimu apsigyventi ir kad tikslas būtų aiškiai nurodytas kortelėje.“;

7)

9 straipsnio trečia dalis pakeičiama taip:

„Veido atvaizdo, kaip pagrindinio biometrinio tapatybės nustatymo duomens, saugojimas įgyvendinamas po 2 straipsnio 1 dalies d ir e punktuose numatytų atitinkamų techninių priemonių priėmimo praėjus ne ilgiau kaip dvejiems metams, o dviejų pirštų atspaudų saugojimas – praėjus ne ilgiau kaip trejiems metams.

Tačiau jau išduotų leidimų apsigyventi galiojimui šio reglamento įgyvendinimas įtakos neturės, nebent atitinkamos valstybės narės nuspręstų kitaip.

Dvejų metų pereinamuoju laikotarpiu po to, kai bus patvirtintos šio straipsnio trečioje dalyje nurodyto veido atvaizdo techninės specifikacijos, gali būti toliau išduodami įklijos formos leidimai apsigyventi.“;

8)

Priedas pakeičiamas pagal šio reglamento I priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2008 m. balandžio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. MATE


(1)  2007 m. birželio 20 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 164, 1995 7 14, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(3)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(4)  OL L 157, 2002 6 15, p. 1.

(5)  OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

(6)  OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

(7)  2004 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas 2004/860/EB dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis pasirašymo Europos bendrijos vardu ir laikino tam tikrų nuostatų taikymo (OL L 370, 2004 12 17, p. 78).

(8)  OL L 385, 2004 12 29, p. 1.“;


I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1030/2002 priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

a punktas iš dalies keičiamas taip:

1)

Pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Leidimas apsigyventi su biometriniais duomenimis išduodamas kaip atskiras ID 1 ar ID 2 formos dokumentas. Jis grindžiamas ICAO dokumentuose dėl mašininio skaitymo vizų (dokumentas 9303, 2 dalis) arba dėl mašininio skaitymo kelionės dokumentų (kortelių) (9303 dokumentas, 3 dalis) nustatytomis specifikacijomis. Įklijos formos leidimas apsigyventi gali būti išduodamas tik dvejus metus po techninių specifikacijų, nurodytų 9 straipsnio trečioje dalyje, patvirtinimo. Jame turi būti šie įrašai:“;

2)

2 įraše paskutinė sakinio dalis „ir prieš jį įrašytą atpažinimo raidę“ išbraukiama;

3)

6.4 įrašo antras sakinys išdėstomas taip:

„Europos Sąjungos piliečio, kuris nesinaudojo laisvo judėjimo teise, šeimos nario leidime apsigyventi turi būti įrašas „šeimos narys“. Naudos gavėjų pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje (1) 3 straipsnio 2 dalį atveju, valstybės narės gali nurodyti „Naudos gavėjas pagal Direktyvos 2004/38/EB 3 straipsnio 2 dalį“.

4)

Įterpiamas šis įrašas:

„8.a:

Ties 1 numeriu nurodytas dokumento pavadinimas taip pat gali būti kartojamas kortelės apačioje dar dviem kalbomis. Ties 2–8 numeriais nurodytos antraštės turėtų būti nurodytos išduodančios valstybės narės kalba (-omis). Išduodančioji valstybė narė toje pačioje eilutėje arba po ta eilute gali papildomai pateikti įrašus ir kitomis Europos Sąjungos institucijų oficialiomis kalbomis, iš viso ne daugiau kaip dviem kalbomis.“;

5)

11 įrašas išdėstomas taip:

„11.

Mašininio skaitymo vietoje turi būti fone išspausdintas tekstas, nurodantis išduodančiąją valstybę narę. Šis tekstas negali turėti poveikio mašininio skaitymo vietos techninėms savybėms.“;

6)

Įrašomi šie įrašai:

„16.

Radijo dažnių lustas naudojamas kaip laikmena pagal 4a straipsnį. Valstybės narės gali laikyti duomenis šiame luste arba į leidimą apsigyventi įtraukti dvigubą sąsają ar atskirą kontaktinį lustą, skirtą naudoti toje valstybėje, kuris tokiu atveju turi būti įtvirtintas ISO standartus atitinkančios kortelės antroje pusėje, ir jokiu būdu nesudaryti trikdžių radijo dažnių lustui.

17.

ICAO simbolis mašininio skaitymo kelionės dokumentui su mikrolustu be kontakto (e-MRTD).“

2.

Įrašomas šis punktas:

h)   Valstybės narės taip pat gali įdiegti papildomas nacionalines apsaugines savybes, jeigu jos yra įrašytos į pagal šio reglamento 2 straipsnio 1 dalies f punkte nustatytą sąrašą, jeigu jos atitinka suderintą toliau pateiktų pavyzdžių išvaizdą ir jeigu nesumažėja suvienodintų apsauginių savybių veiksmingumas.“

3.

Įterpiami šie modeliai:

„ID 1 formos leidimas apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams, į kurį įtraukti biometriniai duomenys

Image

ID 2 formos leidimas apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams, į kurį įtraukti biometriniai duomenys

Image

Image.“


(1)  OL L 158, 2004 4 30, p. 77.“;


II PRIEDAS

Pareiškimas, skelbtinas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiant reglamentą:

„Dėl 1 straipsnio 1 dalies b punkto:

Taryba prašo Komisijos išnagrinėti, kaip būtų galima tinkamiausiai ir proporcingai tikslui nustatyti 1 straipsnio 2 dalies a punkto ii ir iia papunkčiuose nurodytų leidimų apsigyventi suderintas apsaugines savybes.“


Top