EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0377

2008 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 377/2008, įgyvendinantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje nuostatas dėl naudotino kodifikavimo duomenims nuo 2009 m. perduoti, imties dalies naudojimo duomenims apie struktūrinius kintamuosius rinkti ir tiriamųjų ketvirčių apibrėžimo (Tekstas svarbus EEE)

OL L 114, 2008 4 26, p. 57–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/377/oj

26.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 114/57


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 377/2008

2008 m. balandžio 25 d.

įgyvendinantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje nuostatas dėl naudotino kodifikavimo duomenims nuo 2009 m. perduoti, imties dalies naudojimo duomenims apie struktūrinius kintamuosius rinkti ir tiriamųjų ketvirčių apibrėžimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1998 m. kovo 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje (1), ypač į jo 1 straipsnį ir 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 577/98 1 straipsnyje reikalaujama, kad vykdant tęstinį tyrimą Komisija parengtų tiriamus ketvirčius sudarančių savaičių sąrašą.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 577/98 4 straipsnio 3 dalį reikia įgyvendinimo priemonių, kurios apibrėžtų kintamųjų rodiklių kodus, naudojamus duomenims perduoti.

(3)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 577/98 4 straipsnio 4 dalimi, kintamųjų sąrašas (toliau – struktūriniai kintamieji), gali būti nustatomas iš tyrimo rodiklių, kurie turi būti tiriami tik kaip metinių vidurkių įverčiai remiantis 52 savaitėmis, bet ne ketvirčio vidurkių įverčiai. Todėl reikėtų nustatyti imties dalies naudojimo duomenims apie struktūrinius kintamuosius rinkti sąlygas.

(4)

Kadangi užimtumo ir nedarbo duomenys svarbūs, pagal šių rodiklių bendras sumas turėtų būti galima nustatyti, ar jos gautos pagal metinę imties dalį, ar pagal keturių visų ketvirčių imčių metinį vidurkį.

(5)

Atsižvelgiant į pagal ad hoc modulius surinktų duomenų svarbą, šią informaciją turėtų būti įmanoma derinti su visais kitais tyrimo kintamaisiais.

(6)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 577/98 su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1372/2007, privaloma perduoti kintamąjį „atlyginimas iš pagrindinės darbovietės“. Todėl reikėtų iš dalies keisti kintamųjų kodifikavimą.

(7)

2005 m. kovo 15 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 430/2005, įgyvendinančiame Tarybos reglamentą (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje dėl naudotino kodifikavimo duomenims nuo 2006 m. perduoti ir imties dalies panaudojimo duomenims apie struktūrinius kintamuosius rinkti (2) apibrėžiamas naudotinas kodifikavimas duomenims perduoti nuo 2006 m. Tačiau siekiant atsižvelgti į dviejų kintamųjų („aukščiausio sėkmingai įgyto švietimo arba mokymo lygio sritis“ ir „mėnesinis atlyginimas iš pagrindinės darbovietės“) pakeitimus tam, kad būtų galima atitinkamai pakeisti perdavimo skiltis ir ištaisyti kai kurias kitų kintamųjų filtrų klaidas ir praleidimus, kodifikavimo sistemą nuo 2009 m. reikia iš dalies keisti. Todėl nuo 2009 m. sausio 1 d. Reglamentas (EB) Nr. 430/2005 turėtų būti panaikintas.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Tarybos sprendimu 89/382/EEB, Euratomas (3), įsteigto Statistikos programų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Struktūriniai kintamieji

Imties dalies naudojimo duomenims apie struktūrinius kintamuosius rinkti sąlygos nustatytos I priede.

2 straipsnis

Tiriamieji ketvirčiai

Nuo 2009 m. taikytinų tiriamų ketvirčių apibrėžtis pateikiama II priede.

3 straipsnis

Kodifikavimas

Kintamųjų, naudotinų duomenims nuo 2009 m. perduoti, kodai nustatyti III priede.

4 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 430/2005 panaikinamas nuo 2009 m. sausio 1 d.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2009 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. balandžio 25 d.

Komisijos vardu

Joaquín ALMUNIA

Komisijos narys


(1)  OL L 77, 1998 3 14, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1372/2007 (OL L 315, 2007 12 3, p. 42).

(2)  OL L 71, 2005 3 17, p. 36. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 973/2007 (OL L 216, 2007 8 21, p. 10).

(3)  OL L 181, 1989 6 28, p. 47.


I PRIEDAS

IMTIES DALIES NAUDOJIMO DUOMENIMS APIE STRUKTŪRINIUS KINTAMUOSIUS RINKTI SĄLYGOS

1.   Metiniai ir (arba) ketvirtiniai kintamieji

Žodžiu „metiniai“ III priede nustatyto kodifikavimo skiltyje „Periodiškumas“ nurodomi struktūriniai kintamieji, kurie turi būti tiriami neprivalomai tik kaip metiniai vidurkiai, naudojant nepriklausomų stebėjimų imties dalį, remiantis 52 savaitėmis, o ne kaip ketvirtiniai vidurkiai. Kiekvieną ketvirtį tiriami pagrindiniai kintamieji nurodomi kaip „ketvirtiniai“.

2.   Rezultatų reprezentatyvumas

Struktūrinių kintamųjų santykinė bet kurio metinio įverties, sudarančio ne mažiau kaip 1 % darbingo amžiaus gyventojų, standartinė paklaida (neatsižvelgiant į projekto poveikį) neviršija:

a)

9 % šalims, kuriose gyvena nuo 1 mln. iki 20 mln. gyventojų, ir

b)

5 % šalims, kuriose gyvena ne mažiau kaip 20 mln. gyventojų.

Šie tikslumo reikalavimai netaikomi šalims, kuriose gyvena mažiau kaip 1 mln. gyventojų, o struktūriniai kintamieji turėtų būti renkami bendrajai imčiai, jei imtis neatitinka a punkte nustatytų reikalavimų.

Šalims, naudojančioms imties dalį duomenims apie struktūrinius kintamuosius rinkti daugiau nei vienu etapu, bendrąją naudojamą imties dalį sudaro nepriklausomi stebėjimai.

3.   Sumų nuoseklumas

Metinių imties dalių sumų ir visų atrankinių metinių vidurkių nuoseklumas užtikrinamas užimtumui, nedarbui ir neaktyviems gyventojams pagal lytį bei šioms amžiaus grupėms: 15–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55+.

4.   Ad hoc moduliai

Imtis, naudojama informacijai apie ad hoc modulius rinkti, pateikia ir informaciją apie struktūrinius kintamuosius.


II PRIEDAS

TIRIAMŲJŲ KETVIRČIŲ APIBRĖŽTIS

a)

Metų ketvirčiai atitinka dvylika metų mėnesių – sausis, vasaris ir kovas sudaro pirmąjį ketvirtį, balandis, gegužė ir birželis – antrąjį ketvirtį, liepa, rugpjūtis ir rugsėjis – trečiąjį ketvirtį, o spalis, lapkritis ir gruodis – ketvirtąjį ketvirtį.

b)

Tiriamosios savaitės priskiriamos tiriamiesiems ketvirčiams, todėl savaitė priklauso a punkte apibrėžtam ketvirčiui, jei jam priklauso ne mažiau kaip keturios tos savaitės dienos, išskyrus tuos atvejus, kai dėl to pirmąjį metų ketvirtį sudaro tik 12 savaičių. Tokiais atvejais atitinkamų metų ketvirčiai sudaromi iš nuoseklių 13-os savaičių grupių.

c)

Jei remiantis b punktu ketvirtį sudaro ne 13, o 14 savaičių, valstybės narės turėtų pamėginti paskirstyti imtį per visas 14 savaičių.

d)

Jei imties neįmanoma paskirstyti per visas 14 ketvirčio savaičių, atitinkama valstybė narė gali praleisti vieną šio ketvirčio savaitę (t. y. nerinkti duomenų apie ją). Praleidžiama savaitė turėtų būti tipiška, atsižvelgiant į nedarbo, užimtumo ir faktiškai dirbtų valandų vidurkio duomenis ir turėtų būti mėnesio, kuriame yra 5 ketvirtadieniai, dalis.

e)

Pirmasis 2009 m. ketvirtis prasideda 2008 m. gruodžio 29 d., pirmadienį.

Iki 2011 m. pabaigos valstybės narės, kurios vykdo darbo jėgos tyrimą kaip vieną bendrą tyrimą kartu su kitais tyrimais, gali nustatyti tiriamųjų ketvirčių pradžią viena savaite anksčiau nei nurodyta a, b ir e punktuose.


III PRIEDAS

KODIFIKAVIMAS

Pavadinimas

Skiltis

Periodiškumas

Kodas

Aprašymas

Filtras/pastabos

DEMOGRAFINIAI DUOMENYS

HHSEQNUM

1/2

KAS KETVIRTĮ

 

Eilės numeris namų ūkyje (jis turėtų likti vienodas visais etapais)

Kiekvienas asmuo

01-98

Dviejų skaitmenų eilės numeris, paskirtas kiekvienam namų ūkio nariui

HHLINK

3

KASMET

 

Ryšys su tiriamuoju asmeniu namų ūkyje

HHTYPE=1,3

1

Tiriamasis asmuo

2

Tiriamojo asmens sutuoktinis, -ė (arba sugyventinis, -ė)

3

Tiriamojo asmens (arba jo/jos sutuoktinio, -ės ar sugyventinio, -ės) vaikas

4

Tiriamojo asmens (arba jo/jos sutuoktinio, -ės ar sugyventinio, -ės) tėvas, motina, senelis, -ė, prosenelis, -ė

5

Kitas giminaitis

6

Kitas

9

Netaikoma (HHTYPE≠1,3)

HHSPOU

4/5

KASMET

 

Sutuoktinio, -ės (arba sugyventinio, -ės) eilės numeris

HHTYPE=1,3

01-98

Sutuoktinio, -ės (arba sugyventinio, -ės) eilės numeris namų ūkyje

99

Netaikoma (asmuo nepriklauso privačiam namų ūkiui ar neturi partnerio, arba partneris nepriklauso šiam privačiam namų ūkiui)

HHFATH

6/7

KASMET

 

Tėvo eilės numeris

HHTYPE=1,3

01-98

Tėvo eilės numeris namų ūkyje

99

Netaikoma (asmuo nepriklauso privačiam namų ūkiui, arba tėvas nepriklauso šiam privačiam namų ūkiui)

HHMOTH

8/9

KASMET

 

Motinos eilės numeris

HHTYPE=1,3

01-98

Motinos eilės numeris namų ūkyje

99

Netaikoma (asmuo nepriklauso privačiam namų ūkiui, arba motina nepriklauso šiam privačiam namų ūkiui)

SEX

10

KAS KETVIRTĮ

 

Lytis

Kiekvienas asmuo

1

Vyras

2

Moteris

YEARBIR

11/14

KAS KETVIRTĮ

 

Gimimo metai

Kiekvienas asmuo

 

Įvedami 4 gimimo metų skaitmenys

DATEBIR

15

KAS KETVIRTĮ

 

Gimimo data tiriamojo laikotarpio pabaigos atžvilgiu

Kiekvienas asmuo

1

Asmens gimtadienis yra tarp sausio 1 d. ir tiriamosios savaitės pabaigos

2

Asmens gimtadienis yra po tiriamosios savaitės pabaigos

MARSTAT

16

KASMET

 

Šeiminė padėtis

Kiekvienas asmuo

1

Nevedęs/netekėjusi

2

Vedęs/ištekėjusi

3

Našlys/našlė

4

Išsituokęs/išsituokusi arba skyrium gyvenantis sutuoktinis/sutuoktinė

Neužpildyta

Nėra atsakymo

NATIONAL

17/18

KAS KETVIRTĮ

 

Pilietybė

Kiekvienas asmuo

 

Dėl kodavimo žr. ISO šalių klasifikaciją

YEARESID

19/20

KAS KETVIRTĮ

 

Šioje šalyje gyventų metų skaičius

Kiekvienas asmuo

00

Gimęs, -usi šioje šalyje

01-99

Šioje šalyje pragyventų metų skaičius

Neužpildyta

Nėra atsakymo

COUNTRYB

21/22

KAS KETVIRTĮ

 

Gimimo šalis

YEARESID≠00

 

Dėl kodavimo žr. ISO šalių klasifikaciją

99

Netaikoma (19/20=00 stulp.)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

PROXY

23

KAS KETVIRTĮ

 

Dalyvavimo tyrime pobūdis

Kiekvienas 15 metų ar vyresnis asmuo

1

Tiesioginis dalyvavimas

2

Dalyvavimas per kitą namų ūkio narį

9

Netaikoma (jaunesniems kaip 15 metų vaikams)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

UŽIMTUMO STATUSAS

WSTATOR

24

KAS KETVIRTĮ

 

Užimtumas tiriamąją savaitę

Kiekvienas 15 metų ar vyresnis asmuo

1

Atliko bet kokį vienos valandos ar ilgiau trukusį darbą už atlygį arba pelną per tiriamąją savaitę (įskaitant šeimos darbuotojus, bet išskyrus šauktinius į privalomąją karinę tarnybą arba atliekančius viešuosius darbus)

2

Nedirbo, bet turėjo darbą arba verslą, kuriame jis/ji nebuvo per tiriamąją savaitę (įskaitant šeimos darbuotojus, bet išskyrus šauktinius į privalomąją karinę tarnybą arba atliekančius viešuosius darbus)

3

Nedirbo dėl priverstinių atostogų

4

Buvo šauktinis į privalomąją karinę tarnybą arba viešuosius darbus

5

Kiti (15 metų ar vyresni) asmenys, kurie nedirbo, neturėjo darbo arba verslo per tiriamąją savaitę

9

Netaikoma (jaunesniems kaip 15 metų vaikams)

NOWKREAS

25/26

KAS KETVIRTĮ

 

Priežastis, dėl kurios darbą turintis asmuo visai nedirbo, nors turėjo darbą

WSTATOR=2

00

Nepalankios oro sąlygos

01

Vangus darbas dėl techninių ar ekonominių priežasčių

02

Darbo ginčas

03

Mokyklinis ugdymas ar mokymas

04

Liga, sužalojimas ar laikina negalia

05

Motinystės atostogos

06

Vaiko priežiūros atostogos

07

Atostogos

08

Kompensuojamosios atostogos (pagal darbo laiko banko arba metinių valandų sutartį)

09

Kitos priežastys (pvz., asmeninės arba šeimos pareigos)

99

Netaikoma (WSTATOR=1,3-5,9)

UŽIMTUMO PAGRINDINĖJE DARBOVIETĖJE RODIKLIAI

STAPRO

27

KAS KETVIRTĮ

 

Profesinis statusas

WSTATOR=1,2

1

Savarankiškai dirba ir samdo darbuotojus

2

Savarankiškai dirba ir nesamdo darbuotojų

3

Samdomasis darbuotojas

4

Šeimos darbuotojas

9

Netaikoma (WSTATOR=3-5,9)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

SIGNISAL

28

KAS KETVIRTĮ

 

Nuolatinės darbo užmokesčio arba atlyginimo pajamos

(WSTATOR=2 ir NOWKREAS≠04 ir NOWKREAS≠05 ir STAPRO=3) arba WSTATOR=3

1

Nedirbantis iki 3 mėnesių ir 3 mėnesius imtinai

2

Nedirbantis daugiau kaip 3 mėnesius ir gaunantis darbo užmokestį, atlyginimą arba socialines išmokas, atitinkančias pusę arba daugiau atlyginimo

3

Nedirbantis daugiau kaip 3 mėnesius ir gaunantis darbo užmokestį, atlyginimą arba socialines išmokas, atitinkančias mažiau nei pusę atlyginimo

4

Nežino

9

Netaikoma (WSTATOR≠2 arba NOWKREAS=04, arba NOWKREAS=05 arba STAPRO≠3) ir WSTATOR≠3

NACE3D

29/31

KAS KETVIRTĮ

 

Vietinio vieneto ekonominė veikla

WSTATOR=1,2

 

NACE 2 red. 2 arba, jei galima, 3 ženklų lygiu

000

Netaikoma (WSTATOR=3-5,9)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

ISCO4D

32/35

KAS KETVIRTĮ

 

Profesija

WSTATOR=1,2

 

Tarptautinis standartinis profesijų klasifikatorius-88 (ISCO-88) (COM) koduojamas 3 arba, jei galima, 4 ženklų lygiu

9999

Netaikoma (WSTATOR=3-5,9)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

SUPVISOR

36

KASMET

 

Stebėtojų pareigos

STAPRO=3

1

Taip

2

Ne

9

STAPRO≠3

Neužpildyta

Nėra atsakymo

SIZEFIRM

37/38

KASMET

 

Vietiniame vienete dirbančių asmenų skaičius

STAPRO=1,3,4, Neužpildyta

01-10

Tikslus asmenų skaičius, nuo 1 iki 10 asmenų

11

Nuo 11 iki 19 asmenų

12

Nuo 20 iki 49 asmenų

13

Ne mažiau kaip 50 asmenų

14

Nežinoma, bet mažiau kaip 11 asmenų

15

Nežinoma, bet daugiau kaip 10 asmenų

99

Netaikoma (STAPRO=2,9)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

COUNTRYW

39/40

KAS KETVIRTĮ

 

Šalis, kurioje yra darbo vieta

WSTATOR=1,2

 

Dėl kodavimo žr. ISO šalių klasifikaciją

99

Netaikoma (WSTATOR=3-5,9)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

REGIONW

41/42

KAS KETVIRTĮ

 

Regionas, kuriame yra darbo vieta

WSTATOR=1,2

 

NUTS 2

99

Netaikoma (WSTATOR=3-5,9)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

YSTARTWK

43/46

KAS KETVIRTĮ

 

Metai, kuriais asmuo pradėjo dirbti šiam darbdaviui arba kaip savarankiškai dirbantis

WSTATOR=1,2

 

Įveskite 4 atitinkamų metų skaitmenis

9999

Netaikoma (WSTATOR=3-5,9)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

MSTARTWK

47/48

KAS KETVIRTĮ

 

Mėnuo, kurį asmuo pradėjo dirbti šiam darbdaviui arba kaip savarankiškai dirbantis

YSTARTWK≠9999, neužpildyta ir REFYEAR-YSTARTWK<=2

01-12

Įveskite atitinkamo mėnesio skaičių

99

Netaikoma (YSTARTWK=9999, neužpildyta arba REFYEAR-YSTARTWK>2)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

WAYJFOUN

49

KASMET

 

Valstybinės įdarbinimo agentūros dalyvavimas bet kuriuo momentu, randant dabartinį darbą

STAPRO=3 ir pradėjo dirbti šį darbą paskutinius 12 mėnesių

0

Ne

1

Taip

9

STAPRO≠3 arba pradėjo šį darbą anksčiau kaip prieš 1 metus

Neužpildyta

Nėra atsakymo

FTPT

50

KAS KETVIRTĮ

 

Dirba visą darbo laiką/sutrumpintą darbo dieną

WSTATOR=1,2

1

Darbas visą darbo laiką

2

Darbas ne visą darbo dieną

9

WSTATOR≠1,2

Neužpildyta

Nėra atsakymo

FTPTREAS

51

KASMET

 

Priežastis, dėl kurių pasirinktas darbas ne visą darbo dieną

FTPT=2

 

Darbas ne visą darbo dieną pasirinktas:

1

nes asmuo mokosi mokykloje arba dalyvauja mokymuose

2

dėl savo ligos ar negalios

3

dėl vaikų arba nedarbingų suaugusiųjų priežiūros

4

dėl kitų asmeninių ar šeimyninių priežasčių

5

nes asmuo negalėjo rasti darbo visą darbo laiką

6

dėl kitų priežasčių

9

Netaikoma (FTPT≠2)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

TEMP

52

KAS KETVIRTĮ

 

Laikinas ar nuolatinis darbas

STAPRO=3

1

Asmuo turi nuolatinį darbą arba pasirašęs neribotos trukmės darbo sutartį

2

Asmuo turi laikiną darbą ir (arba) pasirašęs ribotos trukmės darbo sutartį

9

Netaikoma (STAPRO≠3)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

TEMPREAS

53

KASMET

 

Priežastys, dėl kurių asmuo turi laikiną darbą ir (arba) pasirašęs ribotos trukmės darbo sutartį

TEMP=2

 

Asmuo turi laikiną darbą ir (arba) pasirašęs ribotos trukmės darbo sutartį, nes

1

tai sutartis, apimanti mokymo laikotarpį (mokiniai, praktikantai, mokslinių tyrimų asistentai ir pan.)

2

asmuo negalėjo rasti nuolatinio darbo

3

asmuo nenorėjo susirasti nuolatinio darbo

4

tai sutartis bandomajam laikotarpiui

9

Netaikoma (TEMP≠2)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

TEMPDUR

54

KAS KETVIRTĮ

 

Bendra laikino darbo arba ribotos trukmės darbo sutarties trukmė

TEMP=2

1

Trumpiau kaip vienas mėnuo

2

Nuo 1 iki 3 mėnesių

3

Nuo 4 iki 6 mėnesių

4

Nuo 7 iki 12 mėnesių

5

Nuo 13 iki 18 mėnesių

6

Nuo 19 iki 24 mėnesių

7

Nuo 25 iki 36 mėnesių

8

Ilgiau kaip 3 metai

9

Netaikoma (TEMP≠2)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

TEMPAGCY

55

KASMET

 

Laikina sutartis per įdarbinimo agentūrą

STAPRO=3

0

Ne

1

Taip

9

Netaikoma (STAPRO≠3)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

NETIPINĖS DARBO FORMOS

SHIFTWK

56

KASMET

 

Darbas pamainomis

STAPRO=3

1

Asmuo dirba pamainomis

3

Asmuo niekada nedirba pamainomis

9

Netaikoma (STAPRO≠3)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

EVENWK

57

KASMET

 

Vakarinis darbas

WSTATOR=1 arba WSTATOR=2

1

Asmuo paprastai dirba vakarais

2

Asmuo kartais dirba vakarais

3

Asmuo niekada nedirba vakarais

9

Netaikoma (WSTATOR=3-5,9)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

NIGHTWK

58

KASMET

 

Naktinis darbas

WSTATOR=1 arba WSTATOR=2

1

Asmuo paprastai dirba naktį

2

Asmuo kartais dirba naktį

3

Asmuo niekada nedirba naktį

9

Netaikoma (WSTATOR=3-5,9)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

SATWK

59

KASMET

 

Darbas šeštadieniais

WSTATOR=1 arba WSTATOR=2

1

Asmuo paprastai dirba šeštadieniais

2

Asmuo kartais dirba šeštadieniais

3

Asmuo niekada nedirba šeštadieniais

9

Netaikoma (WSTATOR=3-5,9)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

SUNWK

60

KASMET

 

Darbas sekmadieniais

WSTATOR=1 arba WSTATOR=2

1

Asmuo paprastai dirba sekmadieniais

2

Asmuo kartais dirba sekmadieniais

3

Asmuo niekada nedirba sekmadieniais

9

Netaikoma (WSTATOR=3-5,9)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

DIRBTA VALANDŲ

HWUSUAL

61/62

KAS KETVIRTĮ

 

Įprastai per savaitę dirbamų valandų skaičius pagrindinėje darbovietėje

WSTATOR=1,2

00

Įprastinės darbo valandos negali būti pateikiamos, kadangi kiekvieną savaitę arba kiekvieną mėnesį labai skiriasi

01-98

Įprastai dirbamų valandų skaičius pagrindinėje darbovietėje

99

Netaikoma (WSTATOR=3-5,9)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

HWACTUAL

63/64

KAS KETVIRTĮ

 

Faktiškai per tiriamąją savaitę dirbamų valandų skaičius pagrindinėje darbovietėje

WSTATOR=1,2

00

Asmuo, turintis darbą arba verslą ir per tiriamąją savaitę visai neužsiėmęs pagrindine veikla

01-98

Faktiškai per tiriamąją savaitę dirbamų valandų skaičius pagrindinėje darbovietėje

99

Netaikoma (WSTATOR=3-5,9)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

HWOVERP

65/66

KAS KETVIRTĮ

 

Apmokėti viršvalandžiai per tiriamąją savaitę pagrindinėje darbovietėje

STAPRO=3

00-98

Apmokėtų viršvalandžių skaičius

99

Netaikoma (STAPRO≠3)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

HWOVERPU

67/68

KAS KETVIRTĮ

 

Neapmokėti viršvalandžiai per tiriamąją savaitę pagrindinėje darbovietėje

STAPRO=3

00-98

Neapmokėtų viršvalandžių skaičius

99

Netaikoma (STAPRO≠3)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

HOURREAS

69/70

KAS KETVIRTĮ

 

Pagrindinės priežastys, dėl kurių per tiriamąją savaitę faktiškai dirbtos valandos skiriasi nuo asmens įprastų dirbamų valandų skaičiaus

HWUSUAL=00-98 ir HWACTUAL=00-98 bei WSTATOR=1

 

Asmuo dirbo daugiau nei įprastai dėl:

01

kintamų valandų (pvz., lankstaus darbo grafiko)

16

viršvalandžių

02

kitų priežasčių.

 

Asmuo dirbo mažiau nei įprastai dėl:

03

nepalankių oro sąlygų

04

vangaus darbo, esant techninėms ar ekonominėms priežastims

05

darbo ginčo

06

švietimo ar mokymo

07

kintamų valandų (pvz., lankstaus darbo grafiko)

08

savo ligos, sužalojimo ar laikinos negalios

09

motinystės ar vaiko priežiūros atostogų

10

specialiųjų atostogų dėl asmeninių ar šeimyninių priežasčių

11

kasmetinių atostogų

12

banko šventinių dienų

13

darbo pradžios ir (arba) pakeitimo per tiriamąją savaitę

14

darbo pabaigos, neturint naujo darbo per tiriamąją savaitę

15

kitų priežasčių.

97

Asmuo, kuris dirbo įprastines valandas per tiriamąją savaitę (HWUSUAL=HWACTUAL=01-98)

98

Asmuo, kurio dirbamos valandos labai skiriasi nuo kiekvieną savaitę ar mėnesį dirbamų valandų ir kuris nenurodė faktiškai dirbamų ir įprastų darbo valandų skirtumo priežasties (HWUSUAL=00 ir HOURREAS≠01-16)

99

Netaikoma (WSTATOR=2-5,9 arba HWUSUAL=neužpildyta, arba HWACTUAL= neužpildyta)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

WISHMORE

71

KAS KETVIRTĮ

 

Pageidavimas paprastai dirbti daugiau valandų negu dabartinis dirbamų valandų skaičius

(WSTATOR=1 arba WSTATOR=2)

0

Ne

1

Taip

9

Netaikoma (WSTATOR=3-5,9)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

WAYMORE

72

KASMET

 

Kaip asmuo nori dirbti daugiau valandų

WISHMORE=1

1

Dirbant papildomą darbą

2

Dirbant daugiau valandų nei dabartinėje darbovietėje

3

Tik dirbant dabartinį darbą

4

Dirbant bet kuriuo pirmiau nurodytu būdu

9

Netaikoma (WISHMORE≠1)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

HWWISH

73/74

KAS KETVIRTĮ

 

Bendras darbo valandų skaičius, kurį asmuo norėtų dirbti

WSTATOR=1 arba WSTATOR=2

01-98

Pageidaujamas bendras darbo valandų skaičius

99

Netaikoma (WSTATOR=3-5,9)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

HOMEWK

75

KASMET

 

Darbas namie

WSTATOR=1 arba WSTATOR=2

1

Asmuo paprastai dirba namie

2

Asmuo kartais dirba namie

3

Asmuo niekada nedirba namie

9

Netaikoma (WSTATOR=3-5,9)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

LOOKOJ

76

KAS KETVIRTĮ

 

Kito darbo paieškos

WSTATOR=1 arba WSTATOR=2

0

Asmuo neieško kito darbo

1

Asmuo ieško kito darbo

9

Netaikoma (WSTATOR=3-5,9)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

LOOKREAS

77

KASMET

 

Kito darbo paieškos priežastys

LOOKOJ=1

1

Grėsmė ar įsitikinimas, kad praras esamą darbą arba su juo bus nutraukta darbo sutartis

2

Dabartinis darbas yra laikomas laikinu

3

Ieško papildomo darbo, kuriame reikėtų dirbti daugiau valandų nei dabartinėje darbovietėje

4

Ieško darbo, kuriame reikėtų dirbti daugiau valandų nei dabartinėje darbovietėje

5

Ieško darbo, kuriame reikėtų dirbti mažiau valandų nei dabartinėje darbovietėje

6

Pageidavimas turėti geresnes darbo sąlygas (pvz., darbo užmokestis, darbo arba laikas, skirtas atvykti į darbą arba grįžti, darbo kokybė)

7

Kitos priežastys.

9

Netaikoma (LOOKOJ≠1)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

NEPAGRINDINIS DARBAS

EXIST2J

78

KAS KETVIRTĮ

 

Daugiau kaip vienas darbas arba verslas

WSTATOR=1 arba WSTATOR=2

1

Asmuo turėjo tik vieną darbą arba verslą per tiriamąją savaitę

2

Asmuo turėjo daugiau kaip vieną darbą arba verslą per tiriamąją savaitę (ne dėl darbo ar verslo keitimo)

9

Netaikoma (WSTATOR=3-5,9)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

STAPRO2J

79

KAS KETVIRTĮ

 

Profesinis statusas (nepagrindinėje darbovietėje)

EXIST2J=2

1

Savarankiškai dirba ir samdo darbuotojus

2

Savarankiškai dirba ir nesamdo darbuotojų

3

Samdomasis darbuotojas

4

Šeimos darbuotojas

9

Netaikoma (EXIST2J=1,9 neužpildyta)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

NACE2J2D

80/81

KAS KETVIRTĮ

 

Vietinio vieneto ekonominė veikla (nepagrindinėje darbovietėje)

EXIST2J=2

 

NACE 2 red.

00

Netaikoma (EXIST2J=1,9, neužpildyta)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

HWACTUA2

82/83

KAS KETVIRTĮ

 

Faktiškai dirbtų valandų skaičius per tiriamąją savaitę nepagrindinėje darbovietėje

EXIST2J=2

00

Asmuo, kuris nedirbo nepagrindinėje darbovietėje per tiriamąją savaitę

01-98

Faktiškai dirbtų valandų skaičius per tiriamąją savaitę nepagrindinėje darbovietėje

99

Netaikoma (EXIST2J=1,9, neužpildyta)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

ANKSTESNĖ NEDIRBANČIO ASMENS DARBO PATIRTIS

EXISTPR

84

KAS KETVIRTĮ

 

Ankstesnė darbo patirtis

WSTATOR=3-5

0

Asmuo niekada nedirbo (visiškai atsitiktinis darbas, toks, kaip darbas atostogų metu, privalomoji karinė tarnyba arba viešieji darbai neturi būti laikomi užimtumu)

1

Asmuo jau yra dirbęs (visiškai atsitiktinis darbas, toks, kaip darbas atostogų metu, privalomoji karinė tarnyba arba viešieji darbai neturi būti laikomi užimtumu)

9

Netaikoma (WSTATOR=1,2 arba 9)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

YEARPR

85/88

KAS KETVIRTĮ

 

Metai, per kuriuos asmuo dirbo paskutinį kartą

EXISTPR=1

 

Įveskite metų, per kuriuos asmuo dirbo paskutinį kartą, 4 skaitmenis

9999

Netaikoma (EXISTPR=0,9, neužpildyta)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

MONTHPR

89/90

KAS KETVIRTĮ

 

Mėnuo, per kurį asmuo dirbo paskutinį kartą

YEARPR≠9999, neužpildyta ir REFYEAR-YEARPR<=2

01-12

Įveskite mėnesio, per kurį asmuo dirbo paskutinį kartą, numerį

99

Netaikoma (YEARPR=9999, neužpildyta arba REFYEAR-YEARPR>2)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

LEAVREAS

91/92

KASMET

 

Pagrindinė priežastis, kodėl paliko paskutinį darbą arba verslą

EXISTPR=1 ir REFYEAR-YEARPR<8

00

Asmuo atleistas iš darbo arba atleistas dėl etatų mažinimo

01

Ribotos trukmės darbas pasibaigė

02

Vaikų arba nedarbingų suaugusiųjų priežiūra

03

Kitos asmeninės arba šeimyninės pareigos

04

Sava liga arba negalia

05

Švietimas arba mokymas

06

Ankstyvas išėjimas į pensiją

07

Nustatytas pensinis amžius

08

Privalomoji karinė tarnyba arba viešieji darbai

09

Kitos priežastys

99

Netaikoma (EXISTPR=0,9, neužpildyta arba EXISTPR=1 ir per pastaruosius 8 metus nedirbo)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

STAPROPR

93

KAS KETVIRTĮ, tik jeigu dirbo paskutinius 12 mėnesių

KASMET Kitaip

 

Profesinis statusas paskutinėje darbovietėje

EXISTPR=1 ir REFYEAR-YEARPR<8

1

Savarankiškai dirba ir samdo darbuotojus

2

Savarankiškai dirba ir nesamdo darbuotoją

3

Samdomasis darbuotojas

4

Šeimos darbuotojas

9

Netaikoma (EXISTPR=0,9, neužpildyta arba EXISTPR=1 Ir per pastaruosius 8 metus nedirbo)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

NACEPR2D

94/95

KAS KETVIRTĮ, jeigu dirbo paskutinius 12 mėnesių

KASMET Kitaip

 

Vietinio vieneto, kuriame asmuo dirbo paskutinį kartą, ekonominė veikla

EXISTPR=1 ir REFYEAR-YEARPR<8

 

NACE 2 red.

00

Netaikoma (EXISTPR=0,9, neužpildyta arba EXISTPR=1 ir per pastaruosius 8 metus nedirbo)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

ISCOPR3D

96/98

KAS KETVIRTĮ, jeigu dirbo paskutinius 12 mėnesių

KASMET Kitaip

 

Profesija paskutinėje darbovietėje

EXISTPR=1 ir REFYEAR-YEARPR<8

 

ISCO-88 (COM)

999

Netaikoma (EXISTPR=0,9, neužpildyta arba EXISTPR=1 ir per pastaruosius 8 metus nedirbo)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

DARBO PAIEŠKOS

SEEKWORK

99

KAS KETVIRTĮ

 

Ieškojo darbo per paskutines keturias savaites

(WSTATOR=3-5 arba SIGNISAL=3) ir amžius<75

1

Asmuo jau surado darbą, kuris prasidės daugiausia po 3 mėnesių

2

Asmuo jau surado darbą, kuris prasidės daugiau kaip po 3 mėnesių, ir darbo neieško

3

Asmuo neieško darbo ir nerado darbo, kurį pradėtų vėliau

4

Asmuo ieško darbo

9

Netaikoma (WSTATOR=1,2 arba 9 ir SIGNISAL≠3) arba 75 metų ar vyresnio amžiaus asmeniui

SEEKREAS

100

KASMET

 

Priežastys, dėl kurių asmuo neieško darbo

SEEKWORK=3

 

Asmuo neieško darbo, nes:

1

laukia nurodymo grįžti į darbą (asmenys, esantys priverstinėse atostogose)

2

dėl savo ligos ar negalios

3

prižiūri vaikus arba nedarbingus suaugusiuosius

4

dėl kitų asmeninių arba šeimyninių pareigų

5

švietimo arba mokymo

6

išėjimo į pensiją

7

įsitikinimo, kad nėra darbo

8

kitų priežasčių

9

Netaikoma (SEEKWORK≠3)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

SEEKTYPE

101

KAS KETVIRTĮ

 

Ieškomo (arba jau rasto) darbo rūšis

SEEKWORK=1,2,4 arba LOOKOJ=1

 

Ieškomo darbo rūšis (SEEKWORK=1,2 darbas rastas):

1

kaip savarankiškai dirbantis asmuo

 

kaip samdomasis darbuotojas:

2

ir ieško (arba jau surado) darbo tik visą darbo laiką

3

ir ieško darbo visą darbo dieną, bet jei jo nėra, priimtinas darbas ne visą darbo dieną

4

ir ieško darbo ne visą darbo dieną, bet jei jo nėra, priimtinas darbas visą darbo laiką

5

ir ieško darbo tik ne visą darbo dieną (arba jau surado)

6

ir asmuo nenurodė, ar ieško darbo visą ar ne visą darbo dieną (arba jau surado)

9

Netaikoma (SEEKWORK≠1,2,4 ir LOOKOJ≠1)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

SEEKDUR

102

KAS KETVIRTĮ

 

Darbo paieškų trukmė

SEEKWORK=1,4 arba LOOKOJ=1

0

Paieška dar neprasidėjo

1

Trumpiau nei 1 mėnuo

2

1–2 mėnesiai

3

3–5 mėnesiai

4

6–11 mėnesių

5

12–17 mėnesių

6

18–23 mėnesiai

7

24–47 mėnesiai

8

4 metus ar ilgiau

9

Netaikoma (SEEKWORK≠1,4 ir LOOKOJ≠1)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

DARBO PAIEŠKOS PER ANKSTESNES KETURIAS SAVAITES METODAI

METHODA

103

KAS KETVIRTĮ

 

Ieškodamas darbo, kreipėsi į valstybinę įdarbinimo agentūrą

SEEKWORK=4 arba LOOKOJ=1

0

Ne

1

Taip

9

Netaikoma (SEEKWORK≠4 ir LOOKOJ≠1)

METHODB

104

KAS KETVIRTĮ

 

Ieškodamas darbo, kreipėsi į privačią įdarbinimo agentūrą

SEEKWORK=4 arba LOOKOJ=1

0

Ne

1

Taip

9

Netaikoma (SEEKWORK≠4 ir LOOKOJ≠1)

METHODC

105

KAS KETVIRTĮ

 

Taikoma tiesiogiai darbdaviams

SEEKWORK=4 arba LOOKOJ=1

0

Ne

1

Taip

9

Netaikoma (SEEKWORK≠4 ir LOOKOJ≠1)

METHODD

106

KAS KETVIRTĮ

 

Kreiptasi į draugus, gimines, profesines sąjungas ir pan.

SEEKWORK=4 arba LOOKOJ=1

0

Ne

1

Taip

9

Netaikoma (SEEKWORK≠4 ir LOOKOJ≠1)

METHODE

107

KAS KETVIRTĮ

 

Paskelbti skelbimai į laikraščius ar žurnalus arba į skelbimus atsiliepta

SEEKWORK=4 arba LOOKOJ=1

0

Ne

1

Taip

9

Netaikoma (SEEKWORK≠4 ir LOOKOJ≠1)

METHODF

108

KAS KETVIRTĮ

 

Nagrinėti skelbimai laikraščiuose arba žurnaluose

SEEKWORK=4 arba LOOKOJ=1

0

Ne

1

Taip

9

Netaikoma (SEEKWORK≠4 ir LOOKOJ≠1)

METHODG

109

KAS KETVIRTĮ

 

Laikė testą, dalyvavo pokalbyje arba egzamine

SEEKWORK=4 arba LOOKOJ=1

0

Ne

1

Taip

9

Netaikoma (SEEKWORK≠4 ir LOOKOJ≠1)

METHODH

110

KAS KETVIRTĮ

 

Ieškojo žemės, patalpų arba įrangos

SEEKWORK=4 arba LOOKOJ=1

0

Ne

1

Taip

9

Netaikoma (SEEKWORK≠4 ir LOOKOJ≠1)

METHODI

111

KAS KETVIRTĮ

 

Ieškojo leidimų, licencijų, finansinių išteklių

SEEKWORK=4 arba LOOKOJ=1

0

Ne

1

Taip

9

Netaikoma (SEEKWORK≠4 ir LOOKOJ≠1)

METHODJ

112

KAS KETVIRTĮ

 

Laukia atsakymo dėl pateikto prašymo priimti į darbą

SEEKWORK=4 arba LOOKOJ=1

0

Ne

1

Taip

9

Netaikoma (SEEKWORK≠4 ir LOOKOJ≠1)

METHODK

113

KAS KETVIRTĮ

 

Laukia pranešimo iš valstybinės įdarbinimo agentūros

SEEKWORK=4 arba LOOKOJ=1

0

Ne

1

Taip

9

Netaikoma (SEEKWORK≠4 ir LOOKOJ≠1)

METHODL

114

KAS KETVIRTĮ

 

Laukia konkurso darbo vietai į valstybinį sektorių rezultatų

SEEKWORK=4 arba LOOKOJ=1

0

Ne

1

Taip

9

Netaikoma (SEEKWORK≠4 ir LOOKOJ≠1)

METHODM

115

KAS KETVIRTĮ

 

Kiti naudoti būdai

SEEKWORK=4 arba LOOKOJ=1

0

Ne

1

Taip

9

Netaikoma (SEEKWORK≠4 ir LOOKOJ≠1)

WANTWORK

116

KAS KETVIRTĮ

 

Darbo neieškančio asmens noras dirbti

SEEKWORK=3

 

Asmuo neieško darbo:

1

tačiau, nepaisant to, norėtų turėti darbą

2

ir nenori jo turėti

9

Netaikoma (SEEKWORK≠3)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

AVAILBLE

117

KAS KETVIRTĮ

 

Galimybė pradėti darbą per dvi savaites

SEEKWORK=1,4 arba WANTWORK=1, neužpildyta, arba WISHMORE=1

 

Jei darbas būtų rastas dabar:

1

asmuo galėtų pradėti dirbti tuoj pat (per 2 savaites)

2

asmuo negalėtų pradėti dirbti tuoj pat (per 2 savaites)

9

Netaikoma (SEEKWORK≠1,4 ir WANTWORK≠1, neužpildyta ir WISHMORE≠1)

AVAIREAS

118

KASMET

 

Priežastys, dėl kurių asmuo negalėtų pradėti dirbti per 2 savaites

AVAILBLE=2

 

Asmuo negalėtų pradėti dirbti tuoj pat (per 2 savaites), nes:

1

jis/ji privalo užbaigti švietimo ar mokymo procesą

2

jis/ji privalo užbaigti privalomąją karinę tarnybą arba viešuosius darbus

3

jis/ji negali palikti dabartinio darbo per dvi savaites dėl pranešimo apie išėjimą įspėjimo laikotarpio

4

dėl asmeninių ar šeimyninių pareigų (įskaitant motinystę)

5

dėl savo ligos ar negalios

6

kitų priežasčių

9

Netaikoma (AVAILBLE≠2)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

PRESEEK

119

KASMET

 

Padėtis prieš pradedant asmeniui ieškoti darbo (arba laukė, kol pradės naują darbą)

SEEKWORK=1,2,4

1

Asmuo dirbo (įskaitant mokinius, praktikantus)

2

Asmuo dalyvavo visą darbo laiką mokymuose (išskyrus mokinius, praktikantus)

3

Asmuo buvo privalomosios karinės tarnybos arba viešųjų darbų šauktinis

4

Asmuo turėjo su namais susijusių ir (arba) šeimyninių pareigų

5

Kita (pvz., išėjęs į pensiją)

9

Netaikoma (SEEKWORK=3,9)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

NEEDCARE

120

KASMET

 

Poreikis turėti priežiūros priemonių

FTPTREAS=3 arba SEEKREAS=3

 

Asmuo neieško darbo arba dirba ne visą darbo dieną, dėl to, kad:

1

jam neprieinamos tinkamos vaikų priežiūros paslaugos arba tokių paslaugų nėra

2

jam neprieinamos tinkamos ligonių, neįgaliųjų, pagyvenusių žmonių priežiūros paslaugos arba tokių paslaugų nėra

3

jam neprieinamos tinkamos vaikų ir ligonių, neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių priežiūros paslaugos arba tokių paslaugų nėra

4

priežiūros paslaugos neturi įtakos sprendimui dirbti ne visą darbo dieną ar neieškoti darbo

9

Netaikoma (FTPTREAS≠3 ir SEEKREAS≠3)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

REGISTER

121

KASMET

 

Registracija valstybinėje įdarbinimo agentūroje

Kiekvienas asmuo nuo 15 iki 74 metų

1

Asmuo yra užsiregistravęs valstybinėje įdarbinimo agentūroje ir gauna pašalpą arba pagalbą

2

Asmuo yra užsiregistravęs valstybinėje įdarbinimo agentūroje, bet negauna pašalpos arba pagalbos

3

Asmuo nėra užsiregistravęs valstybinėje įdarbinimo agentūroje, bet gauna pašalpą arba pagalbą

4

Asmuo nesiregistruoja valstybinėje įdarbinimo agentūroje ir negauna pašalpos arba pagalbos

9

Netaikoma (asmenims, jaunesniems nei 15 metų arba vyresniems nei 75 metų)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

PAGRINDINIS UŽIMTUMO STATUSAS

MAINSTAT (neprivaloma)

122

KASMET

 

Pagrindinis statusas

Kiekvienas 15 metų ar vyresnis asmuo

1

Dirba darbą arba turi tam tikrą profesiją, įskaitant neatlyginamą darbą šeimos verslui arba namų ūkiui, įskaitant pameistrystę arba apmokėtą praktiką ir pan.

2

Bedarbis

3

Mokinys, studentas, tęstinis mokymas, neatlyginamo darbo patirtis

4

Asmuo, išėjęs į pensiją arba į paankstintą pensiją ar atsisakęs verslo

5

Visą laiką neįgalus

6

Privalomosios karinės tarnybos šauktinis

7

Asmuo, atliekantis namų ruošos užduotis

8

Kitas neveiklus asmuo

9

Netaikoma (jaunesniems kaip 15 metų vaikams)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

ŠVIETIMAS IR MOKYMAS

EDUCSTAT

123

KAS KETVIRTĮ

 

Studentas arba mokinys, dalyvaujantis nuoseklaus švietimo procese per pastarąsias keturias savaites

Kiekvienas 15 metų ar vyresnis asmuo

1

Buvo studentas arba mokinys

3

Asmuo, dalyvaujantis nuoseklaus švietimo procese, bet esantis atostogose

2

Nebuvo studentas arba ne mokinys

9

Netaikoma (jaunesniems kaip 15 metų vaikams)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

EDUCLEVL

124

KAS KETVIRTĮ

 

Šio švietimo arba mokymo lygmuo

EDUCSTAT=1 arba 3

1

Tarptautinės standartizuotos švietimo klasifikacijos (ISCED) 1 lygmuo

2

Tarptautinės standartizuotos švietimo klasifikacijos (ISCED) 2 lygmuo

3

Tarptautinės standartizuotos švietimo klasifikacijos (ISCED) 3 lygmuo

4

Tarptautinės standartizuotos švietimo klasifikacijos (ISCED) 4 lygmuo

5

Tarptautinės standartizuotos švietimo klasifikacijos (ISCED) 5 lygmuo

6

Tarptautinės standartizuotos švietimo klasifikacijos (ISCED) 6 lygmuo

9

Netaikoma (EDUCSTAT=2,9, neužpildyta)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

EDUCFILD (neprivaloma)

125/127

KASMET

 

Šio švietimo arba mokymo sritis

EDUCSTAT=1 arba 3 ir EDUCLEVL=nuo 3 iki 6

000

Bendrosios programos

100

Mokytojų rengimas ir švietimo mokslas

200

Humanitariniai mokslai, kalbos ir menai

222

Užsienio kalbos

300

Socialiniai mokslai, verslas ir teisė

400

Gamtos mokslai, matematika ir naudojimasis kompiuteriu

420

Gyvosios gamtos mokslai (įskaitant biologiją ir aplinkotyrą)

440

Fizikos mokslai (įskaitant fiziką, chemiją ir žemės mokslą)

460

Matematika ir statistika

481

Kompiuterių mokslas

482

Naudojimasis kompiuteriu

500

Inžinerija, gamyba ir statyba

600

Žemės ūkis ir veterinarija

700

Sveikata ir rūpyba

800

Paslaugos

900

Nežinomas

999

Netaikoma (EDUCSTAT=2,9, neužpildyta arba EDUCLEVL≠(nuo 3 iki 6))

Neužpildyta

Nėra atsakymo

COURATT

128

KAS KETVIRTĮ

 

Ar lankėte kursus, seminarus, konferencijas arba privačias pamokas, ar dalyvavote instruktažuose, kurie nėra nuoseklios švietimo sistemos dalis (toliau – organizuoto mokymosi veiklos rūšys) per pastarąsias keturias savaites?

Kiekvienas asmuo, ne jaunesnis kaip 15 metų

1

Taip

2

Ne

9

Netaikoma (jaunesniems kaip 15 metų vaikams)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

COURLEN

129/131

KAS KETVIRTĮ

 

Valandų skaičius, skirtas visoms organizuoto mokymosi veiklos rūšims per pastarąsias keturias savaites

COURATT=1

3 skaitmenys

Valandų skaičius

999

Netaikoma (COURATT=2,9, neužpildyta)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

COURPURP (neprivaloma)

132

KASMET

 

Neseniai vykusios organizuoto mokymosi veiklos tikslas

COURATT=1

1

Daugiausia susijęs su darbu (profesinis)

2

Daugiausia asmeninis ir (arba) socialinis

9

Netaikoma (COURATT=2,9, neužpildyta)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

COURFILD (neprivaloma)

133/135

KASMET

 

Neseniai vykusios organizuoto mokymosi veiklos sritis

COURATT=1

000

Bendrosios programos

100

Mokytojų rengimas ir švietimo mokslas

200

Humanitariniai mokslai, kalbos ir menai

222

Užsienio kalbos

300

Socialiniai mokslai, verslas ir teisė

400

Gamtos mokslai, matematika ir naudojimasis kompiuteriu

420

Gyvosios gamtos mokslai (įskaitant biologiją ir aplinkotyrą)

440

Fizikos mokslai (įskaitant fiziką, chemiją ir žemės mokslą)

460

Matematika ir statistika

481

Kompiuterių mokslas

482

Naudojimasis kompiuteriu

500

Inžinerija, gamyba ir statyba

600

Žemės ūkis ir veterinarija

700

Sveikata ir rūpyba

800

Paslaugos

900

Nežinomas

999

Netaikoma (COURATT=2,9, neužpildyta)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

COURWORH (neprivaloma)

136

KASMET

 

Ar pastaruoju metu vykdyta organizuoto mokymosi veikla vyko darbo valandomis, už kurias mokamas atlygis?

COURATT=1

1

Tik darbo valandomis, už kurias mokamas atlygis

2

Daugiausia apmokėtomis darbo valandomis

3

Daugiausia darbo valandomis, už kurias nemokamas atlygis

4

Tik darbo valandomis, už kurias nemokamas atlygis

5

Tuo metu nevyko joks darbas

9

Netaikoma (COURATT=2,9, neužpildyta)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

HATLEVEL

137/138

KAS KETVIRTĮ

 

Aukščiausias sėkmingai įgytas švietimo arba mokymo lygis

Kiekvienas asmuo, ne jaunesnis kaip 15 metų

00

Nėra formaliojo švietimo arba įgytas lygmuo mažesnis nei Tarptautinės standartizuotos švietimo klasifikacijos 1 lygmuo

11

Tarptautinės standartizuotos švietimo klasifikacijos (ISCED) 1 lygmuo

21

Tarptautinės standartizuotos švietimo klasifikacijos (ISCED) 2 lygmuo

22

Tarptautinės standartizuotos švietimo klasifikacijos (ISCED) 3c lygmuo (trunka trumpiau nei dveji metai)

31

Tarptautinės standartizuotos švietimo klasifikacijos (ISCED) 3c lygmuo (trunka dvejus metus ir ilgiau)

32

Tarptautinės standartizuotos švietimo klasifikacijos (ISCED) 3 a, b lygmenys

30

Tarptautinės standartizuotos švietimo klasifikacijos (ISCED) 3 lygmuo (neskiriant a, b arba c, gali būti 2 y+)

41

Tarptautinės standartizuotos švietimo klasifikacijos (ISCED) 4a, b lygmenys

42

Tarptautinės standartizuotos švietimo klasifikacijos (ISCED) 4c lygmuo

43

Tarptautinės standartizuotos švietimo klasifikacijos (ISCED) 4 lygmuo (neskiriant a, b arba c)

51

Tarptautinės standartizuotos švietimo klasifikacijos (ISCED) 5b lygmuo

52

Tarptautinės standartizuotos švietimo klasifikacijos (ISCED) 5a lygmuo

60

Tarptautinės standartizuotos švietimo klasifikacijos (ISCED) 6 lygmuo

99

Netaikoma (jaunesniems kaip 15 metų vaikams)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

HATFIELD

139/141

KASMET

 

Aukščiausio sėkmingai įgyto švietimo arba mokymo lygio sritis

HATLEVEL=nuo 22 iki 60

000

Bendrosios programos (1)

100

Mokytojų rengimas ir švietimo mokslas (1)

200

Humanitariniai mokslai, kalbos ir menai (1)

222

Užsienio kalbos

300

Socialiniai mokslai, verslas ir teisė (1)

400

Gamtos mokslai, matematika ir naudojimasis kompiuteriu (1)

420

Gyvosios gamtos mokslai (įskaitant biologiją ir aplinkotyrą) (1)

440

Fiziniai mokslai (įskaitant fiziką, chemiją ir žemės mokslą) (1)

460

Matematika ir statistika (1)

481

Kompiuterių mokslas

482

Naudojimasis kompiuteriu

500

Inžinerija, gamyba ir statyba (1)

600

Žemės ūkis ir veterinarija (1)

700

Sveikata ir rūpyba (1)

800

Paslaugos (1)

900

Nežinomas

999

Netaikoma (HATLEVEL=00, 11, 21, 99, neužpildyta)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

HATYEAR

142/145

KASMET

 

Aukščiausio sėkmingai baigto švietimo arba mokymo lygmens baigimo metai

HATLEVEL=11-60

 

Įvedami 4 metų, kada buvo sėkmingai baigtas aukščiausias švietimo ar mokymo lygmuo, skaitmenys

9999

Netaikoma (HATLEVEL=00, 99, neužpildyta)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

PADĖTIS VIENERIUS METUS PRIEŠ TYRIMĄ

WSTAT1Y

146

KASMET

 

Padėtis, atsižvelgiant į veiklą vienerius metus prieš tyrimą

Kiekvienas 15 metų ar vyresnis asmuo

1

Dirba darbą arba turi tam tikrą profesiją, įskaitant neatlyginamą darbą šeimos verslui arba namų ūkiui, įskaitant pameistrystę arba apmokėtą praktiką ir pan.

2

Bedarbis

3

Moksleivis, studentas, tolesnis mokymas, neatlyginamo darbo patirtis

4

Asmuo, išėjęs į pensiją arba į paankstintą pensiją ar atsisakęs verslo

5

Visą laiką neįgalus

6

Privalomosios karinės tarnybos šauktinis

7

Asmuo, atliekantis namų ruošos užduotis

8

Kitas neveiklus asmuo

9

Netaikoma (jaunesniems kaip 15 metų vaikams)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

STAPRO1Y

147

KASMET

 

Profesinis statusas vienerius metus prieš tyrimą

WSTAT1Y=1

1

Savarankiškai dirba ir samdo darbuotojus

2

Savarankiškai dirba ir nesamdo darbuotojų

3

Samdomasis darbuotojas

4

Šeimos darbuotojas

9

Netaikoma (WSTAT1Y≠1)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

NACE1Y2D

148/149

KASMET

 

Vietinio vieneto, kuriame asmuo dirbo vienerius metus prieš tyrimą, ekonominė veikla

WSTAT1Y=1

 

NACE 2 red.

00

Netaikoma (WSTAT1Y≠1)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

COUNTR1Y

150/151

KASMET

 

Gyvenamoji šalis vienerius metus prieš tyrimą

Kiekvienas asmuo, ne jaunesnis kaip 1 metų

 

Dėl kodavimo žr. ISO šalių klasifikaciją

99

Netaikoma (jaunesniam kaip vienerių metų vaikui)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

REGION1Y

152/153

KASMET

 

Gyvenamasis regionas vienerius metus prieš tyrimą

Kiekvienas asmuo, ne jaunesnis kaip 1 metų

 

NUTS 2

99

Netaikoma (asmeniui, pakeitusiam gyvenamąją šalį arba jaunesniam kaip vienerių metų vaikui)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

PAJAMOS

INCDECIL

154/155

KASMET

 

Mėnesinis atlyginimas (gaunamas atskaičius mokesčius) iš pagrindinės darbovietės

STAPRO=3

01-10

Nurodomos sveiko skaičiaus dešimtosios dalys

99

Netaikoma (STAPRO≠3)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

SU APKLAUSA SUSIJĘ TECHNINIAI KLAUSIMAI

REFYEAR

156/159

KAS KETVIRTĮ

 

Tyrimo metai

Kiekvienas asmuo

 

4 metų skaitmenys

REFWEEK

160/161

KAS KETVIRTĮ

 

Tiriamoji savaitė

Kiekvienas asmuo

 

Savaitės, trunkančios nuo pirmadienio iki sekmadienio, numeris

INTWEEK

162/163

KAS KETVIRTĮ

 

Apklausos savaitė

Kiekvienas asmuo

 

Savaitės, trunkančios nuo pirmadienio iki sekmadienio, skaičius

COUNTRY

164/165

KAS KETVIRTĮ

 

Šalis

Kiekvienas asmuo

 

Dėl kodavimo žr. ISO šalių klasifikaciją

REGION

166/167

KAS KETVIRTĮ

 

Regionas, kuriame yra namų ūkis

Kiekvienas asmuo

 

NUTS 2

DEGURBA

168

KAS KETVIRTĮ

 

Urbanizacijos laipsnis

Kiekvienas asmuo

1

Tankiai apgyvendinta vietovė

2

Vidutiniškai apgyvendinta vietovė

3

Retai apgyvendinta vietovė

HHNUM

169/174

KAS KETVIRTĮ

 

Namų ūkio eilės numeris

Kiekvienas asmuo

 

Eilės numerius priskiria nacionalinės statistikos institucijos ir jie išlieka nepakitę visais etapais

 

Skirtingų to paties namų ūkio narių įrašai žymimi tuo pačiu eilės numeriu

HHTYPE

175

KAS KETVIRTĮ

 

Namų ūkio rūšis

Kiekvienas asmuo

1

Asmuo, gyvenantis privačiame namų ūkyje (arba nuolat viešbutyje) ir apklaustas šiame namų ūkyje

2

Asmuo, gyvenantis įstaigoje ir apklaustas šioje įstaigoje

3

Asmuo, gyvenantis įstaigoje, bet apklaustas šiame namų ūkyje

4

Asmuo, gyvenantis kitame privačiame namų ūkyje šalies teritorijos, bet apklaustas šiame kilmės namų ūkyje

HHINST

176

KAS KETVIRTĮ

 

Įstaigos rūšis

HHTYPE=2,3

1

Švietimo įstaiga

2

Ligoninė

3

Kita rūpybos institucija

4

Religinė institucija (kita nei jau įtraukta į 1–3)

5

Darbininkų bendrabutis, darbo patalpos statybos aikštelėse, studentų bendrabutis, universiteto patalpos ir pan.

6

Karinė įstaiga

7

Kita (pvz., kalėjimas)

9

Netaikoma (HHTYPE=1,4)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

COEFFY

177/182

KASMET

 

Metinis svorio daugiklis

Kiekvienas asmuo

0000-9999

177–180 skiltis sudaro sveiki skaičiai

00-99

181–182 skiltis sudaro trupmeninės pozicijos

COEFFQ

183/188

KAS KETVIRTĮ

 

Ketvirčio svorio daugiklis

Kiekvienas asmuo

0000-9999

183–186 skiltis sudaro sveiki skaičiai

00-99

187–188 skiltis sudaro trupmeninės pozicijos

COEFFH

189/194

KASMET

 

Namų ūkio rodiklių imties ketvirčio svorio daugiklis (asmenų imties atveju)

 

0000-9999

189–192 skiltis sudaro sveiki skaičiai

 

00-99

193–194 skiltis sudaro trupmeninės pozicijos

 

INTWAVE

195

KAS KETVIRTĮ

 

Tyrimo etapo eilės numeris

Kiekvienas asmuo

1-8

Etapo eilės numeris

INTQUEST

196

KAS KETVIRTĮ

 

Naudojamas klausimynas

Kiekvienas asmuo

1

Tik pagrindiniai kintamieji

2

Visas klausimynas


(1)  arba Tarptautinės standartizuotos švietimo klasifikacijos (ISCED 1997) lygmenys – švietimo sritis – koduojama 3 ženklų lygiu.


Top