Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0361

2008 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 361/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas)

OJ L 121, 7.5.2008, p. 1–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 035 P. 33 - 63

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/361/oj

7.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 121/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 361/2008

2008 m. balandžio 14 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ir ypač į jos 36 ir 37 straipsnius,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1)

Siekiant supaprastinti bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) reglamentavimo aplinką, Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (toliau – bendras BRO reglamentas) (1) panaikinti ir vienu teisės aktu pakeisti visi reglamentai, kuriuos Taryba priėmė nuo tada, kai buvo pradėta taikyti BŽŪP, nustatant žemės ūkio produktų ar jų grupių bendrą rinkų organizavimą.

(2)

Bendro BRO reglamento 7 konstatuojamojoje dalyje paaiškinta, kad supaprastinimu nesiekta ginčyti per daugelį metų BŽŪP srityje priimtų politinių sprendimų ir kad todėl juo nenumatyta nustatyti naujų instrumentų ar priemonių. Todėl bendrame BRO reglamente atspindimi politiniai sprendimai, priimti iki tol, kai Komisija pasiūlė bendro BRO reglamento tekstą.

(3)

Vykstant deryboms Taryboje dėl bendro BRO reglamento priėmimo, Taryba kartu derėjosi dėl daugelio politinių sprendimų keliuose sektoriuose ir juos priėmė. Tai įvykdyta cukraus, sėklų, pieno ir pieno produktų sektoriuose.

(4)

2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (2) iš dalies pakeistas daugiausia siekiant įgyvendinti atitinkamos rinkos struktūrinę pusiausvyrą. Šie pakeitimai priimti ir paskelbti prieš pat bendro BRO reglamento paskelbimą.

(5)

2005 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1947/2005 dėl bendro sėklos rinkos organizavimo (3) buvo iš dalies pakeistas tuo pačiu metu, kai buvo priimtas bendras BRO reglamentas. Priėmus šį pakeitimą, Suomija nebeteko galimybės teikti nacionalinę pagalbą už sėklas bei javų sėklas, ir, siekiant suteikti Suomijos ūkininkams galimybę pasirengti tokiai padėčiai, kai nacionalinė pagalba nebebus teikiama, nustatomas galutinis papildomas pereinamasis laikotarpis, kuriuo Suomija gali teikti nacionalinę pagalbą sėklos ir javų sėklos, išskyrus pašarinio motiejuko sėklą, gamybai.

(6)

1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (4) buvo iš dalies pakeistas prieš pat priimant bendrą BRO reglamentą, nustatant įvairius valstybės intervencijos bei privataus sandėliavimo tvarkos sviesto ir nugriebto pieno miltelių atžvilgiu pakeitimus, panaikinant karinėms pajėgoms anksčiau teiktą galimybę pirkti sviestą sumažintomis kainomis ir nustatant vienodo dydžio pagalbą švietimo įstaigų moksleivių aprūpinimui visų kategorijų pienu.

Be to, 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2597/97, nustatantis papildomas taisykles dėl bendro geriamam pienui skirto pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (5), taip pat buvo iš dalies pakeistas tuo pačiu metu, kaip ir Reglamentas (EB) Nr. 1255/1999, leidžiant kaip geriamuoju pienu prekiauti produktais, kurių riebumas kitoks, nei anksčiau nustatytas tame reglamente.

(7)

Tuos pakeitimus būtina įtraukti į bendrą BRO reglamentą, siekiant užtikrinti, kad tie politiniai sprendimai būtų taikomi ir toliau, kai bendras BRO reglamentas bus pradėtas taikyti atitinkamuose sektoriuose.

(8)

Vykstant deryboms ir priimant bendrą BRO reglamentą, Taryba kartu derėjosi dėl politikos reformos vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose ir ją patvirtino. Šiuo tikslu 2007 m. rugsėjo 26 d. buvo priimtas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1182/2007, nustatantis konkrečias taisykles vaisių ir daržovių sektoriui (6). Kaip paaiškinta bendro BRO reglamento 8 konstatuojamojoje dalyje, nuo pat pradžių į bendrą BRO reglamentą buvo įtrauktos tik tos dviejų minėtų sektorių nuostatos, kurioms netaikytinos politikos reformos, o esminės nuostatos, kurioms taikyti politikos pakeitimai, turėtų būti įtrauktos į bendrą BRO reglamentą, kai jos bus priimtos. Dėl to vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriai dabar turėtų būti visiškai įtraukti į bendrą BRO reglamentą, įtraukiant į jį Reglamentu (EB) Nr. 1182/2007 priimtus politinius sprendimus dėl šių dviejų sektorių produktų bendro rinkų organizavimo.

(9)

2007 m. birželio 11 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 700/2007 dėl prekybos dvylikos mėnesių ir jaunesnių galvijų mėsa (7) nustatytos naujos atitinkamų produktų prekybos taisyklės. Bendru BRO reglamentu buvo siekiama sujungti visas galiojančias bendro rinkų organizavimo taisykles į vieną teisinę sistemą, o sektorinius požiūrius pakeisti horizontaliuoju požiūriu. Bendrame BRO reglamente pateiktos įvairiems sektoriams taikomos prekybos taisyklės, todėl tikslinga į bendrą BRO reglamentą įtraukti naujas prekybos taisykles, nustatytas Reglamentu (EB) Nr. 700/2007.

(10)

Įtraukiant šias nuostatas į bendrą BRO reglamentą, reikėtų laikytis to paties požiūrio, kurio buvo laikomasi priimant bendrą BRO reglamentą, t. t. neginčyti politinių sprendimų, kurie buvo priimti Tarybai priimant tas nuostatas, ir neginčyti tų politinių sprendimų motyvacijos, išreikštos atitinkamų reglamentų konstatuojamosiose dalyse.

(11)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti bendrą BRO reglamentą.

(12)

Pakeitimus reikėtų pradėti taikyti vėliausiai nuo tų pačių datų, kai bendras BRO reglamentas bus pradėtas taikyti atitinkamiems sektoriams pagal to reglamento 204 straipsnio 2 dalį. 204 straipsnyje nustatyta, kad bendras BRO reglamentas sėklos, galvijienos, pieno ir pieno produktų sektoriams pradedamas taikyti nuo 2008 m. liepos 1 d. Todėl ir šiame reglamente taip pat reikėtų nustatyti, kad šiems sektoriams jis taikomas nuo 2008 m. liepos 1 d.

(13)

Kelios nuostatos, kurios bendrame BRO reglamente jau buvo numatytos vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriams, pagal to reglamento 204 straipsnio 2 dalį taikomos nuo 2008 m. sausio 1 d. Todėl atitinkami šiame reglamente numatyti pakeitimai galėtų būti taikomi nuo tos pačios datos, kaip ir sėklos, galvijienos, pieno ir pieno produktų sektoriams taikomi pakeitimai, t. y. nuo 2008 m. liepos 1 d.

(14)

Reglamento (EB) Nr. 1152/2007 2 straipsnyje nurodyta, kad kai kurie tuo reglamentu padaryti pakeitimai pieno sektoriuje turėtų būti taikomi tik nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. Ta pati taikymo data turėtų būti numatyta atitinkamiems su šiuo reglamentu susijusiems pakeitimams.

(15)

Pagal bendro BRO reglamento 204 straipsnio 2 dalies antros pastraipos c punktą šis reglamentas taikomas cukraus sektoriui nuo 2008 m. spalio 1 d. Todėl šiuo reglamentu numatytos nuostatos dėl minėto sektoriaus taip pat turėtų būti pradėtos taikyti nuo 2008 m. spalio 1 d.

(16)

Toliau nurodyti reglamentai vaisių ir daržovių sektoriuje yra pasenę, todėl, siekiant teisinio tikrumo, jie turėtų būti panaikinti: 1969 m. kovo 11 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 449/69 dėl pagalbos, valstybių narių teikiamos vaisių ir daržovių gamintojų organizacijoms, grąžinimo (8), 1969 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1467/69 dėl Maroko kilmės citrusinių vaisių importo (9), 1969 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2511/69, nustatantis specialias priemones, skirtas Bendrijos citrusinių vaisių gamybai ir pardavimui skatinti (10), 1970 m. spalio 20 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2093/70, nustatantis Reglamento (EEB) Nr. 2517/69, nustatančio tam tikras vaisių auginimo Bendrijos pertvarkymo priemones, 6 straipsnio ir 7 straipsnio 1 dalies bendras taikymo taisykles (11), 1972 m. balandžio 24 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 846/72, numatantis specialias priemones sudarant sutartis dėl pomidorų, kuriems buvo taikomos intervencinės priemonės, perdirbimo (12), 1973 m. gegužės 14 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1252/73 dėl Kipro kilmės citrusinių vaisių importo (13), 1973 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 155/74 dėl Libano kilmės citrusinių vaisių importo (14), 1975 m. birželio 26 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1627/75 dėl Izraelio kilmės šviežių citrinų importo (15), 1976 m. balandžio 6 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 794/76, nustatantis tolesnes Bendrijos vaisių produkcijos reorganizavimo priemones (16), 1977 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1180/77 dėl tam tikrų Turkijos kilmės žemės ūkio produktų importo į Bendriją (17), 1981 m. sausio 1 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 10/81, nustatantis vaisių ir daržovių atžvilgiu bendrąsias 1979 m. Stojimo akto įgyvendinimo taisykles (18), 1981 m. sausio 1 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 40/81, nustatantis Graikijoje žiediniams kopūstams ir obuoliams taikomas bazines kainas ir supirkimo kainas (19), 1981 m. gruodžio 15 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3671/81 dėl tam tikrų Turkijos kilmės žemės ūkio produktų importo į Bendriją (20), 1983 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1603/83, nustatantis specialias priemones, skirtas 1981 m. derliaus džiovintų vynuogių ir figų, kurias laiko sandėliavimo agentūros, realizavimui (21), 1989 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 790/89, nustatantis papildomos vienodo dydžio pagalbos gamintojų organizacijoms steigti normą ir riešutų bei saldžiavaisio pupmedžio vaisių kokybės bei prekybos gerinimui skirtos pagalbos maksimalią sumą (22), 1990 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3650/90 dėl griežtesnio bendrų kokybės standartų taikymo Portugalijos vaisiams ir daržovėms priemonių (23), 1992 m. vasario 25 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 525/92 dėl laikino kompensavimo už situacijos Jugoslavijoje padarinius tam tikrų šviežių vaisių ir daržovių vežimui iš Graikijos (24), 1992 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3438/92 nustatantis specialias priemones, skirtas tam tikrų Graikijos kilmės šviežių vaisių ir daržovių vežimui (25), 1992 m. gruodžio 28 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3816/92, numatantis vaisių ir daržovių sektoriaus kompensavimo mechanizmo panaikinimą, taikomą prekyboje tarp Ispanijos ir kitų valstybių narių, ir susijusias priemones (26), 1993 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 742/93, numatantis vaisių ir daržovių sektoriaus kompensavimo mechanizmo panaikinimą, taikomą prekyboje tarp Portugalijos ir kitų valstybių narių (27), 1993 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 746/93 dėl pagalbos teikimo gamintojų organizacijų steigimui Portugalijoje skatinti bei jų veiklai palengvinti, kaip numatyta Reglamentuose (EEB) Nr. 1035/72 ir (EEB) Nr. 1360/78 (28), 1994 m. vasario 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 399/94 dėl konkrečių priemonių džiovintoms vynuogėms (29), 2001 m. lapkričio 15 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2241/2001, iš dalies keičiantis autonominį česnako, kuriam priskirtas KN kodas 0703 20 00, bendrojo muitų tarifo mokestį (30), 2002 m. kovo 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 545/2002, išplečiantis kai kurių riešutų ir saldžiavaisio pupmedžio ankščių kokybės ir prekybos jais gerinimo planų finansavimą, patvirtintą Reglamento (EEB) Nr. 1035/72 II dalies a punktu, ir nustatantis konkrečią pagalbą lazdyno riešutams (31),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007 iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Vyno sektoriui taikomas tik šio reglamento 195 straipsnis.“;

b)

Įterpiama ši dalis:

„4.   Bulvėms, šviežioms arba šaldytoms, klasifikuojamoms KN 0701 pozicijoje, taikomas IV dalies II skyrius.“

2.

3 straipsnis papildomas tokia pastraipa:

„Vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių produktų sektoriams prekybos metus prireikus nustato Komisija.“

3.

6 straipsnio 2 dalies c punktas panaikinamas.

4.

8 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis pakeičiamas taip:

„ii)

169,80 EUR už 100 kg nugriebto pieno miltelių;“

5.

10 straipsnio 1 dalies f punktas pakeičiamas taip:

„f)

aukščiausios kokybės nugriebto pieno milteliams, kurie patvirtintoje Bendrijos įmonėje pagaminti iš pieno purškimo būdu ir kurių baltymų kiekis ne mažesnis kaip 34,0 % neriebalinės sausosios medžiagos masės.“

6.

15 straipsnis pakeičiamas taip:

„15 straipsnis

Sviestas

1.   Valstybės intervencija sviestui taikoma kovo 1 d. – rugpjūčio 31 d.

2.   Jeigu intervencijai pasiūlyti kiekiai 1 dalyje nustatytu laikotarpiu viršija 30 000 tonų, Komisija gali sustabdyti valstybės intervencinį supirkimą. Tokiu atveju supirkimas gali būti vykdomas konkurso tvarka pagal specifikacijas, kurias turi nustatyti Komisija.“

7.

22 straipsnis pakeičiamas taip:

„22 straipsnis

Sviestas

Nepažeidžiant intervencinių kainų nustatymo konkurso tvarka 15 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju, sviesto intervencinė kaina sudaro 90 % referencinės kainos.“

8.

23 straipsnio antra pastraipa išbraukiama.

9.

26 straipsnis iš dalies pakeičiamas taip:

a)

2 dalies a punkto ii papunktis pakeičiamas taip:

„ii)

eksportuoti toliau jo neperdirbant arba perdirbus į Sutarties I priede išvardytus produktus ar šio reglamento XX priedo III dalyje išvardytas prekes, arba“;

b)

2 dalies a punktas papildomas šiuo papunkčiu:

„iii)

pramoninėms reikmėms, nurodytoms 62 straipsnyje.“

10.

28 straipsnio a punktas pakeičiamas taip:

„a)

šių produktų:

i)

nesūdyto sviesto, pagaminto patvirtintoje Bendrijos įmonėje iš grietinėlės arba pieno, kurio pieno riebalų kiekis ne mažesnis kaip 82 % masės, sausosios neriebalinės pieno medžiagos kiekis ne didesnis kaip 2 % masės, o drėgmė ne didesnė kaip 16 % masės;

ii)

sūdyto sviesto, pagaminto patvirtintoje Bendrijos įmonėje iš grietinėlės arba pieno, kurio pieno riebalų kiekis ne mažesnis kaip 80 % masės, sausosios neriebalinės pieno medžiagos kiekis ne didesnis kaip 2 % masės, drėgmė ne didesnė kaip 16 % masės, o druskos kiekis ne didesnis kaip 2 % masės.“

11.

29 straipsnis pakeičiamas taip:

„29 straipsnis

Už sviestą skiriamos pagalbos sąlygos ir dydis

Pagalbos už sviestą dydį nustato Komisija, atsižvelgdama į sandėliavimo išlaidas ir šviežio sviesto bei sviesto atsargų kainų tikėtinas tendencijas.

Jei išvežant sviestą iš sandėlių rinkoje atsirado neigiamų pokyčių, nenumatytų įvežant į sandėlius, pagalba gali būti padidinta.“

12.

31 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

Išbraukiamas 1 dalies d punktas;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   1 dalyje nurodytą pagalbą už privatų sandėliavimą Komisija nustato iš anksto arba konkurso tvarka.

1 dalies e punkte nurodytų sūrių atveju pagalba nustatoma atsižvelgiant į sandėliavimo išlaidas ir poreikį išlaikyti pusiausvyrą tarp sūrių, kuriems teikiama pagalba, ir kitų į rinką pateikiamų sūrių.“

13.

35 straipsnis išbraukiamas.

14.

50 straipsnio 5 ir 6 dalys pakeičiamos taip:

„5.   Cukraus gamybos įmonės, prieš sėją nesudariusios kvotinių runkelių tiekimo minimalia kaina sutarčių dėl runkelių kiekio, lygiaverčio iš jų pagamintam kvotiniam cukrui, kurio kvota kiekvienu konkrečiu atveju gali būti patikslinta taikant prevencinio pašalinimo koeficientą, nustatytą pagal 52 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą, turės mokėti bent minimalią kvotinių runkelių kainą už visus cukrinius runkelius, kuriuos jos perdirba į cukrų.

6.   Atitinkamai valstybei narei pritarus, tarpšakiniuose prekybos susitarimuose gali būti nukrypstama nuo 3, 4 ir 5 dalių.“

15.

52 straipsnis pakeičiamas taip:

„52 straipsnis

Cukraus atšaukimas iš rinkos

1.   Siekiant išsaugoti struktūrinę rinkos pusiausvyrą išlaikant referencinei kainai artimą kainų lygį, atsižvelgiant į Bendrijos įsipareigojimus pagal susitarimus, sudarytus pagal Sutarties 300 straipsnį, Komisija gali nuspręsti atitinkamais prekybos metais atšaukti iš rinkos kvotinio cukraus ar izogliukozės kiekį, viršijantį pagal šio straipsnio 2 dalį apskaičiuotą ribą.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta atšaukimo riba kiekvienai kvotą turinčiai įmonei apskaičiuojama padauginant jai skirtą kvotą iš koeficiento, kurį Komisija, atsižvelgdama į numatomas rinkos tendencijas, nustato ne vėliau kaip praeitų prekybos metų kovo 16 d. 2008–2009 prekybos metais koeficientas kvotai taikomas pagal Reglamentą (EB) Nr. 320/2006 atsisakius kvotų ir atsisakymą patenkinus ne vėliau kaip 2008 m. kovo 15 d.

Remdamasi naujausiais duomenimis apie rinkos tendencijas, Komisija gali iki atitinkamų prekybos metų spalio 31 d. nuspręsti patikslinti koeficientą arba, jeigu toks sprendimas pagal šios dalies pirmą pastraipą nebuvo priimtas, tokį koeficientą nustatyti.

3.   Kiekviena įmonė, kuriai paskirta kvota, iki kitų prekybos metų pradžios savo sąskaita sandėliuoja pagal 2 dalį apskaičiuotą ribą viršijantį kvotinio cukraus kiekį. Prekybos metais atšauktas cukraus ar izogliukozės kiekis laikomas pirmuoju kiekiu, pagamintu pagal kitų prekybos metų kvotą.

Nukrypstant nuo šios dalies pirmos pastraipos, Komisija, atsižvelgdama į numatomas cukraus rinkos tendencijas, gali nuspręsti visą atšauktą cukraus ar izogliukozės kiekį arba jo dalį laikyti einamųjų ir (arba) kitų prekybos metų:

a)

cukraus ar izogliukozės pertekliumi, iš kurio gali būti gaminamas pramoninis cukrus ar pramoninė izogliukozė; arba

b)

produkcija pagal laikiną kvotą, kurios dalis gali būti skirta eksportui laikantis Bendrijos įsipareigojimų pagal susitarimus, sudarytus pagal Sutarties 300 straipsnį.

4.   Jeigu cukraus pasiūla Bendrijoje yra nepakankama, Komisija gali nuspręsti, kad tam tikras atšaukto cukraus kiekis gali būti parduotas Bendrijos rinkoje iki atšaukimo laikotarpio pabaigos.

5.   Tais atvejais, kai atšauktas cukrus laikomas pirmuoju cukraus kiekiu, pagamintu kitais prekybos metais, cukrinių runkelių augintojams mokama minimali tų prekybos metų kaina.

Tais atvejais, kai atšauktas cukrus tampa pramoniniu cukrumi arba yra eksportuojamas pagal šio straipsnio 3 dalies a ir b punktus, 49 straipsnyje nustatyti reikalavimai dėl minimalios kainos netaikomi.

Tais atvejais, kai atšauktas cukrus parduodamas Bendrijos rinkoje iki atšaukimo laikotarpio pabaigos pagal 4 dalį, cukrinių runkelių augintojams mokama einamųjų prekybos metų minimali kaina.“

16.

Įterpiamas šis straipsnis:

„52a straipsnis

Cukraus atšaukimas 2008–2009 ir 2009–2010 prekybos metais

1.   Nukrypstant nuo šio Reglamento 52 straipsnio 2 dalies, valstybėms narėms, kurių nacionalinės cukraus kvotos buvo sumažintos jų atsisakius pagal Reglamento (EB) Nr. 320/2006 3 straipsnį ir 4a straipsnio 4 dalį, Komisija 2008–2009 ir 2009–2010 prekybos metams nustato koeficientą, taikydama šio reglamento VIIc priedą.

2.   Įmonei, kuri pagal Reglamento (EB) Nr. 320/2006 3 straipsnio 1 dalies a ar b punktus nuo kitų prekybos metų atsisako visos jai paskirtos kvotos, jos prašymu netaikomi koeficientai, nurodyti šio reglamento 52 straipsnio 2 dalyje. Toks prašymas pateikiamas iki prekybos metų, kuriais taikomas atšaukimas, pabaigos.“

17.

59 straipsnis pakeičiamas taip:

„59 straipsnis

Kvotų valdymas

1.   VI priede 2008–2009 prekybos metams nustatytas kvotas Komisija patikslina iki 2008 m. balandžio 30 d., o 2009–2010 ir 2010–2011 prekybos metams – atitinkamai iki 2009 ir 2010 m. vasario 28 d. Šie patikslinimai atliekami atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalies, šio reglamento 58 straipsnio ir Reglamento (EB) Nr. 320/2006 3 straipsnio ir 4a straipsnio 4 dalies taikymą.

2.   Atsižvelgdama į Reglamente (EB) Nr. 320/2006 numatytos restruktūrizavimo schemos įgyvendinimo rezultatus, Komisija ne vėliau kaip iki 2010 m. vasario 28 d. nustato bendrą procentinę dalį, kuria kiekvienai valstybei narei ar regionui reikia sumažinti esamas cukraus ir izogliukozės kvotas, kad būtų išvengta rinkos pusiausvyros sutrikimų nuo 2010–2011 prekybos metų. Valstybės narės atitinkamai patikslina kiekvienos įmonės kvotą.

Nukrypstant nuo šios dalies pirmos pastraipos, valstybėms narėms, kurių nacionalinės kvotos buvo sumažintos jų atsisakius pagal Reglamento (EB) Nr. 320/2006 3 straipsnį ir 4a straipsnio 4 dalį, Komisija nustato procentinę dalį, taikydama šio reglamento VIIa priedą. Šios valstybės narės patikslina kiekvienos jų teritorijoje esančios įmonės, kuriai paskirta kvota, procentinę dalį pagal šio reglamento VIIb priedą.

Šios dalies pirma ir antra pastraipos netaikomos atokiausiems regionams, nurodytiems Sutarties 299 straipsnio 2 dalyje.“

18.

60 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

Antraštė pakeičiama taip:

„60 straipsnis

Nacionalinių kvotų perskirstymas ir kvotų sumažinimas“;

b)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   2008–2009 ir po jų einantiems prekybos metams valstybės narės gali iki 10 % sumažinti cukraus ar izogliukozės kvotą, paskirtą jos teritorijoje įsisteigusiai įmonei, nepažeisdama įmonių teisės laisvai dalyvauti mechanizmuose, nustatytuose Reglamentu (EB) Nr. 320/2006. Tai darydamos valstybės narės taiko objektyvius ir nediskriminuojančius kriterijus.“;

c)

įterpiama tokia dalis:

„4.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 3 dalies, kai taikomas Reglamento (EB) Nr. 320/2006 4a straipsnis, valstybės narės patikslina atitinkamai įmonei skirtą kvotą ją sumažindamos, kaip apibrėžta to straipsnio 4 dalyje, neviršydamos šio straipsnio 1 dalyje nustatytos procentinės dalies.“

19.

64 straipsnio c punktas pakeičiamas taip:

„c)

cukraus ir izogliukozės kiekiui, atšauktam iš rinkos pagal 52 ir 52a straipsnius, dėl kurio nėra įvykdyti 52 straipsnio 3 dalyje numatyti įsipareigojimai.“

20.

101 straipsnio b–e punktai pakeičiami taip:

„b)

konditerijos gaminių ir ledų gamintojai;

c)

kitų maisto produktų, kuriuos turi nustatyti Komisija, gamintojai;

d)

tiesioginiam koncentruoto sviesto vartojimui.“

21.

102 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Bendrijos pagalbos už bet kurios rūšies pieną dydis yra 18,15 EUR/100 kg.

Kitiems reikalavimus atitinkantiems pieno produktams pagalbos dydis nustatomas atsižvelgiant į atitinkamų produktų pieno komponentus.“

22.

II dalies I antraštinės dalies IV skyriuje įterpiamas šis IVa skirsnis:

„4a skirsnis

Pagalba vaisių ir daržovių sektoriuje

1 poskirsnis

Gamintojų Grupės

103a straipsnis

Pagalba gamintojų grupėms

1.   Pereinamuoju laikotarpiu, kurį leidžiama taikyti pagal 125e straipsnį, valstybės narės gali suteikti gamintojų grupėms vaisių ir daržovių sektoriuje, kurios buvo sudarytos tam, kad būtų pripažintos gamintojų organizacija:

a)

pagalbą jų kūrimuisi skatinti ir palankesnėms sąlygoms jų administracinei veiklai sudaryti;

b)

pagalbą, teikiamą tiesiogiai arba per kredito įstaigas, daliai investicijų, reikalingų pripažinimui gauti ir numatytų 125e straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje nurodytame pripažinimo plane, padengti.

2.   Bendrija kompensuoja 1 dalyje nurodytą pagalbą pagal tokių priemonių finansavimo taisykles, kurias turi patvirtinti Komisija, įskaitant žemutines bei viršutines ribas ir Bendrijos finansavimo lygį.

3.   1 dalies a punkte nurodyta pagalba kiekvienai gamintojų grupei nustatoma remiantis jos parduodama produkcija ir pirmaisiais, antraisiais, trečiaisiais, ketvirtaisiais ir penktaisiais metais sudaro:

a)

valstybėse narėse, kurios įstojo į Europos Sąjungą 2004 m. gegužės 1 d. arba vėliau, atitinkamai 10 %, 10 %, 8 %, 6 % ir 4 % gamintojų grupių parduodamos produkcijos vertės; ir

b)

atokiausiuose Bendrijos regionuose, kaip nurodyta Sutarties 299 straipsnio 2 dalyje, arba mažosiose Egėjo jūros salose, kaip nurodyta 2006 m. rugsėjo 18 d. Reglamento (EB) Nr. 1405/2006, nustatančio konkrečias žemės ūkio priemones mažosioms Egėjo jūros saloms (32) 1 straipsnio 2 dalyje, atitinkamai 5 %, 5 %, 4 %, 3 % ir 2 % gamintojų grupių parduodamos produkcijos vertės.

Šios procentinės normos gali būti sumažintos ribą viršijančios parduodamos produkcijos vertei. Pagalbai, mokamai gamintojų grupei bet kuriais nurodytais metais, gali būti taikoma viršutinė riba.

2 poskirsnis

Veiklos fondai ir veiklos programos

103b straipsnis

Veiklos fondai

1.   Gamintojų organizacijos vaisių ir daržovių sektoriuje gali įsteigti veiklos fondą. Fondas finansuojamas:

a)

gamintojų organizacijos narių ar pačios gamintojų organizacijos finansiniais įnašais;

b)

iš Bendrijos finansinės pagalbos, kuri gali būti teikiama gamintojų organizacijoms.

2.   Veiklos fondai naudojami tik valstybių narių pagal 103g straipsnį patvirtintoms veiklos programoms finansuoti.

103c straipsnis

Veiklos programos

1.   Veiklos programomis vaisių ir daržovių sektoriuje turi būti siekiama dviejų ar daugiau 122 straipsnio c punkte nurodytų tikslų ar toliau nurodytų tikslų:

a)

gamybos planavimo;

b)

produktų kokybės gerinimo;

c)

produktų komercinės vertės didinimo;

d)

šviežių arba perdirbtų produktų pardavimo skatinimo;

e)

aplinkos apsaugos priemonių ir aplinką tausojančių gamybos būdų, įskaitant ekologinį ūkininkavimą;

f)

krizių prevencijos ir valdymo.

2.   Krizių prevencija ir valdymu siekiama išvengti krizių vaisių ir daržovių rinkose arba jas įveikti; šioje srityje tai apima:

a)

pašalinimą iš rinkos;

b)

neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimą arba derliaus nenuėmimą;

c)

pardavimo skatinimą ir informavimą;

d)

mokymo priemones;

e)

derliaus draudimą;

f)

paramą savitarpio fondų steigimo administracinėms išlaidoms padengti.

Krizių prevencijos ir valdymo priemonėms, įskaitant pagrindinės sumos grąžinimą ir palūkanas, kaip nurodyta trečioje pastraipoje, neskiriama daugiau nei trečdalis išlaidų pagal veiklos programą.

Krizių prevencijos ir valdymo priemonėms finansuoti gamintojų organizacijos gali imti paskolas komercinėmis sąlygomis. Šiuo atveju pagrindinės sumos grąžinimas ir šių paskolų palūkanos gali sudaryti veiklos programos dalį ir todėl jiems gali būti taikoma Bendrijos finansinė pagalba pagal 103d straipsnį. Konkretūs veiksmai, susiję su krizių prevencija ir valdymu, finansuojami iš tokių paskolų arba tiesiogiai, bet ne abiem būdais.

3.   Valstybės narės numato, kad:

a)

veiklos programos apima du ar daugiau aplinkosaugos veiksmų; arba

b)

ne mažiau nei 10 % išlaidų pagal veiklos programas tenka aplinkosaugos veiksmams.

Aplinkosaugos veiksmais laikomasi agrarinės aplinkosaugos išmokoms taikomų reikalavimų, nustatytų 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (33) 39 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje.

Jeigu ne mažiau nei 80 % gamintojų organizacijos gamintojų narių pagal tą nuostatą turi vieną ar daugiau su agrarine aplinkosauga susijusių vienodų įsipareigojimų, tuomet kiekvienas iš šių įsipareigojimų laikomas aplinkosaugos veiksmu, kaip nurodyta pirmos pastraipos a punkte.

Iš paramos pirmoje pastraipoje nurodytiems aplinkosaugos veiksmams padengiamos su veiksmu susijusios papildomos išlaidos ir prarastos pajamos.

4.   3 dalis taikoma tik Bulgarijoje ir Rumunijoje nuo 2011 m. sausio 1 d.

5.   Investicijos, kurios didina poveikį aplinkai, leidžiamos tik tais atvejais, kai įdiegiamos veiksmingos aplinkos apsaugos nuo tokio poveikio priemonės.

103d straipsnis

Bendrijos finansinė pagalba

1.   Bendrijos finansinė pagalba yra lygi 103b straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų faktiškai sumokėtų finansinių įnašų sumai, tačiau negali viršyti 50 % faktiškai patirtų išlaidų.

2.   Bendrijos finansinė pagalba negali viršyti 4,1 % kiekvienos gamintojų organizacijos rinkoje parduodamos produkcijos vertės.

Tačiau ta procentinė dalis gali būti padidinta iki 4,6 % parduodamos produkcijos vertės, jei suma, viršijanti 4,1 % parduodamos produkcijos vertės, naudojama tik krizių prevencijos ir valdymo priemonėms.

3.   Gamintojų organizacijos prašymu 1 dalyje numatyta procentinė dalis yra 60 % veiklos programai arba veiklos programos daliai, kai ji atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

a)

ją pateikia kelios Bendrijos gamintojų organizacijos, veikiančios skirtingose valstybėse narėse ir įgyvendinančios tarptautines schemas;

b)

ją pateikia viena ar daugiau gamintojų organizacijų, dalyvaujančių tarpšakiniu pagrindu vykdomose schemose;

c)

joje numatoma tik konkreti parama ekologiškų produktų gamybai, kuriai iki 2008 m. gruodžio 31 d. taikomas 1991 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2092/91 dėl ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir nuorodų apie tokią gamybą ant žemės ūkio ir maisto produktų (34), o nuo 2009 m. sausio 1 d.–2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo (35);

d)

ją pateikia vienos iš valstybių narių, įstojusių į Europos Sąjungą 2004 m. gegužės 1 d. arba vėliau, gamintojų organizacija, o pagal ją įgyvendinamos priemonės bus vykdomos ne ilgiau kaip iki 2013 m. pabaigos;

e)

ji yra pirma programa, kurią pateikė pripažinta gamintojų organizacija, susijungusi su kita pripažinta gamintojų organizacija;

f)

ji yra pirma programa, kurią pateikė pripažinta gamintojų organizacijų asociacija;

g)

ją pateikia valstybių narių, kuriose gamintojų organizacijos parduoda mažiau nei 20 % vaisių ir daržovių produkcijos, gamintojų organizacijos;

h)

ją pateikia viename iš atokiausių Bendrijos regionų esanti gamintojų organizacija;

i)

ji apima tik konkrečią paramą veiksmams, skirtiems vaikų skatinimui vartoti vaisius ir daržoves mokymo įstaigose.

4.   1 dalyje nurodyta procentinė dalis yra 100 % tais atvejais, kai vaisiai ir daržovės sudaro ne daugiau kaip 5 % rinkoje kiekvienos gamintojų organizacijos parduodamos produkcijos apimties ir yra pašalinami iš rinkos vienu iš šių būdų:

a)

nemokamai paskirstomi tam tikslui valstybių narių patvirtintoms labdaros organizacijoms ir fondams naudoti jų veikloje padedant asmenims, kurių teisę į valstybės paramą pripažįstama nacionalinės teisės aktais, visų pirma dėl to, kad jie stokoja pragyvenimui būtinų lėšų;

b)

nemokamai paskirstomi bausmių atlikimo įstaigoms, mokykloms ir viešosioms švietimo įstaigoms bei vaikų atostogų stovykloms, taip pat ligoninėms ir senelių namams, kuriuos nurodo valstybės narės, kurios imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad šitaip paskirstomi kiekiai papildytų tų įstaigų paprastai perkamus kiekius.

103e straipsnis

Nacionalinė finansinė pagalba

1.   Valstybių narių regionuose, kuriuose gamintojų organizavimo lygis vaisių ir daržovių sektoriuje yra ypač žemas, Komisija gali leisti valstybėms narėms, pateikus deramai pagrįstą prašymą, gamintojų organizacijoms suteikti nacionalinę finansinę pagalbą, kuri negali būti didesnė nei 80 % gamintojų finansinių įnašų, nurodytų 103b straipsnio 1 dalies a punkte. Ši pagalba yra papildoma veiklos fondui. Valstybių narių regionuose, kuriose gamintojų organizacijos parduoda mažiau nei 15 % užaugintų vaisių ir daržovių vertės, o vaisių ir daržovių produkcija sudaro bent 15 % jų bendros žemės ūkio produkcijos, suinteresuotos valstybės narės prašymu Bendrija gali kompensuoti pirmoje pastraipoje nurodytą pagalbą.

2.   Nukrypstant nuo šio reglamento 180 straipsnio, Sutarties 87, 88 ir 89 straipsniai netaikomi nacionalinei finansinei pagalbai, kuri leidžiama pagal 1 dalį.

103f straipsnis

Nacionalinė sistema ir nacionalinė strategija veiklos programoms rengti

1.   Valstybės narės nustato nacionalinę sistemą bendroms sąlygoms, susijusioms su 103c straipsnio 3 dalyje nurodytais veiksmais, parengti. Šioje sistemoje visų pirma numatoma, kad tokie veiksmai atitinka atitinkamus Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 reikalavimus, įskaitant to reglamento 5 straipsnyje išdėstytus reikalavimus dėl papildomumo, darnos ir atitikties.

Valstybės narės savo siūlomą sistemą pateikia Komisijai, kuri gali pareikalauti per tris mėnesius ją pakeisti, jei ji nustato, kad tas pasiūlymas neleidžia pasiekti tikslų, išdėstytų Sutarties 174 straipsnyje ir šeštojoje Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programoje (36). Pagal veiklos programas remiamomis investicijomis į atskirus ūkius taip pat turi būti siekiama šių tikslų.

2.   Valstybės narės parengia nacionalinę tvarių veiklos programų vaisių ir daržovių rinkoje strategiją. Tokioje strategijoje numatomos šios dalys:

a)

padėties analizė, įvertinant privalumus bei trūkumus ir vystymosi potencialą;

b)

pasirinktų prioritetų pagrindimas;

c)

veiklos programų tikslai bei priemonės ir veiklos rodikliai;

d)

veiklos programų vertinimas;

e)

gamintojų organizacijų atsiskaitymo įsipareigojimai.

Nacionalinė strategija taip pat apima 1 dalyje nurodytą nacionalinę sistemą.

3.   1 ir 2 dalys netaikomos valstybėms narėms, kuriose nėra pripažintų gamintojų organizacijų.

103g straipsnis

Veiklos programų tvirtinimas

1.   Veiklos programų projektai pateikiami kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, kurios jas patvirtina, atmeta arba prašo pakeisti atsižvelgiant į šio poskirsnio nuostatas.

2.   Gamintojų organizacijos valstybei narei praneša kiekvieniems metams apskaičiuotą veiklos fondo dydį ir nurodo atitinkamus motyvus, pagrįstus veiklos programos sąmata, einamųjų ir galbūt ankstesnių metų išlaidomis ir, prireikus, numatomais kitų metų produkcijos kiekiais.

3.   Valstybė narė gamintojų organizacijai arba gamintojų organizacijų asociacijai praneša Bendrijos finansinės pagalbos, atitinkančios 103d straipsnyje nustatytas ribas, numatomą dydį.

4.   Bendrijos finansinės pagalbos išmokos mokamos remiantis išlaidomis, patirtomis vykdant veiklos programoje numatytas schemas. Avansiniai mokėjimai gali būti atliekami tokių pačių schemų įgyvendinimui tik pateikus garantiją arba užstatą.

5.   Gamintojų organizacija valstybei narei praneša ankstesnių metų galutinę išlaidų sumą, pridėdama reikalingus patvirtinančius dokumentus, kad galėtų gauti likusią Bendrijos finansinės pagalbos dalį.

6.   Veiklos programų ir jų finansavimo iš gamintojų bei gamintojų organizacijų įnašų ir Bendrijos fondų minimali trukmė yra treji, maksimali – penkeri metai.

103h straipsnis

Įgyvendinimo taisyklės

Komisija nustato išsamias šio skirsnio taikymo taisykles, visų pirma:

a)

103a straipsnyje nurodytų priemonių finansavimo taisykles, įskaitant žemutines ir viršutines pagalbos ribas ir Bendrijos bendro finansavimo teikiant pagalbą lygį;

b)

103e straipsnio 1 dalyje nurodytų priemonių apmokėjimo išsamias taisykles ir dalį;

c)

taisykles dėl investavimo į atskirus ūkius;

d)

103g straipsnyje nurodytų pranešimų ir informavimo datas;

e)

103g straipsnyje nurodytos Bendrijos finansinės pagalbos dalinius mokėjimus.

23.

113 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Komisija gali priimti nuostatas dėl prekybos standartų, taikomų vienam ar daugiau produktų šiuose sektoriuose:

a)

alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriuje I priedo VII dalies a punkte nurodytiems produktams;

b)

vaisių ir daržovių;

c)

perdirbtų vaisių ir daržovių;

d)

bananų;

e)

gyvų augalų.“;

b)

2 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

a punktas iš dalies keičiamas taip:

ia)

iii papunktis pakeičiamas taip:

„iii)

vartotojų norą gauti pakankamą ir skaidrią informaciją apie produktą, visų pirma įskaitant informaciją apie produktus vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose, apie produkto kilmės šalį, klasę ir, atitinkamas atvejais, rūšis (ar prekės rūšį);“;

ib)

įterpiamas šis punktas:

„v)

vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose – Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT/EEK) rekomendacijas dėl standartų.“;

ii)

b punktas pakeičiamas taip:

„b)

visų pirma gali būti susiję su kokybe, klasifikavimu, svoriu, dydžiu, tara, pakavimu, sandėliavimu, vežimu, pateikimu, prekyba, kilme ir ženklinimu.“

24.

Įterpiami šie straipsniai:

„113a straipsnis

Papildomi reikalavimai prekybai vaisių ir daržovių sektoriaus produktais

1.   Vaisių ir daržovių sektoriaus produktai, kurie skirti švieži parduoti vartotojui, gali būti parduodami tik geros ir tinkamos prekinės kokybės ir jei yra nurodyta kilmės šalis.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje ir 113 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nurodyti prekybos standartai taikomi visais prekybos etapais, įskaitant importo ir eksporto etapus, jeigu Komisija nenumato kitaip.

3.   Vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriaus produktų, kuriems taikomi prekybos standartai, turėtojas negali tokių produktų viešai pateikti pardavimui arba siūlyti juos parduoti, arba tiekti ar kitu būdu pateikti juos į rinką Bendrijoje nesilaikydamas tų standartų ir atsako už tai, kad būtų laikomasi tokių standartų.

4.   Atsižvelgdamos 113 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos reikalavimus ir nepažeisdamos jokių konkrečių nuostatų, kurias Komisija gali priimti pagal 194 straipsnį, visų pirma dėl nuoseklaus atitikties patikrinimų taikymo valstybėse narėse, valstybės narės vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose remdamosi rinkos analize pasirinktinai tikrina, ar atitinkami produktai atitinka tuos prekybos standartus. Vykdant šiuos patikrinimus daugiausia dėmesio skiriama etapui prieš produktų išvežimą iš gamybos vietų, kai tie produktai yra pakuojami arba pakraunami. Produktai iš trečiųjų šalių tikrinami prieš išleidžiant juos į laisvą apyvartą.

113b straipsnis

Prekyba dvylikos mėnesių ir jaunesnių galvijų mėsa

1.   Nepažeidžiant 42 straipsnio 1 dalies a punkto ir to straipsnio 2 dalies bei V priedo A punkto nuostatų, XIa priede nustatytos sąlygos, visų pirma jo III punkte nurodytos prekinių pavadinimų naudojimo sąlygos, taikomos dvylikos mėnesių ir jaunesnių galvijų, paskerstų 2008 m. liepos 1 d. arba vėliau, mėsai, kuri buvo pagaminta Bendrijoje ar importuota iš trečiųjų šalių.

Tačiau dvylikos mėnesių ir jaunesnių galvijų, paskerstų iki 2008 m. liepos 1 d., mėsa gali būti toliau prekiaujama nepaisant XIa priede nustatytų sąlygų.

2.   1 dalyje nurodytos sąlygos netaikomos galvijų, kurių saugoma kilmės vietos nuoroda ar geografinė nuoroda buvo įregistruota pagal 2006 m. kovo 20 d. Reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (37) iki 2007 m. birželio 29 d., mėsai.

25.

121 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

113 ir 113a straipsniuose nurodytais prekybos standartais, įskaitant taisykles dėl:

i)

nuostatų, leidžiančių nukrypti nuo standartų taikymo, ar standartų taikymo išimčių;

ii)

standartuose reikalaujamos informacijos pateikimo ir prekybos bei ženklinimo;

iii)

standartų taikymo į Bendriją importuojamiems ir iš jos eksportuojamiems produktams;

iv)

113a straipsnio 1 dalies atveju – siekiant apibrėžti, koks produktas yra geros ir tinkamos prekinės kokybės.“;

b)

Įterpiamas šis j punktas:

„j)

dėl sąlygų, taikomų prekybai dvylikos mėnesių ir jaunesnių galvijų mėsa pagal 113b straipsnį:

i)

praktiniai XIa priedo II punkte apibrėžtos kategorijos identifikavimo raidės nurodymo būdai, nustatant naudojamų ženklų vietą ir dydį;

ii)

XIa priedo VIII punkte nurodytas mėsos importas iš trečiųjų šalių, nustatant atitikties šiam reglamentui tikrinimo būdus.“;

c)

Įterpiama ši pastraipa:

„Komisija gali iš dalies pakeisti XIa priedo III punkto 2 dalyje pateiktos lentelės B dalį.“

26.

122 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

kurias sudaro gamintojai iš vieno iš šių sektorių:

i)

apynių;

ii)

alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių;

iii)

vaisių ir daržovių, kai ūkininkai augina vieną ar daugiau to sektoriaus produktų ir (arba) tokius produktus, kurie skirti tik perdirbimui;

iv)

šilkaverpių;“;

b)

c punktas pakeičiamas taip:

„c)

kurios siekia konkretaus tikslo, kuris pirmiausia gali apimti, arba, vaisių bei daržovių sektoriuje, turi apimti vieną ar kelis toliau nurodytus tikslus:

i)

užtikrinimas, kad gamyba būtų planuojama ir pritaikoma prie paklausos, ypač kokybės ir kiekio atžvilgiu;

ii)

savo narių pagamintų produktų pasiūlos koncentracija ir pateikimas į rinką;

iii)

gamybos išlaidų optimizavimas ir gamintojo kainų stabilizavimas.“

27.

123 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

pirma pastraipa tampa 1 dalimi;

b)

antra pastraipa pakeičiama taip:

„2.   Tais atvejais, kai 1 dalyje nurodytos tarpšakinės organizacijos vykdo veiklą kelių valstybių narių teritorijose, jų pripažinimą svarsto Komisija nepadedant 195 straipsnio 1 dalyje nurodytam komitetui.“;

c)

Įrašoma ši dalis:

„3.   Atsižvelgiant į 1 straipsnio nuostatas, valstybės narės taip pat pripažįsta tarpšakines organizacijas:

a)

kurias sudaro ekonominės veiklos, susijusios su vaisių ir daržovių sektoriaus produktų gamyba ir (arba) prekyba ir (arba) perdirbimu, atstovai;

b)

kurios yra įsteigtos visų ar kai kurių jas sudarančių organizacijų ar asociacijų iniciatyva;

c)

kurios viename ar keliuose Bendrijos regionuose, atsižvelgdamos į vartotojų interesus, vykdo dviejų ar daugiau toliau nurodytų rūšių veiklą:

i)

tobulina žinias apie gamybą bei rinką ir jų skaidrumą;

ii)

padeda geriau koordinuoti vaisių ir daržovių pateikimą į rinką, visų pirma pasitelkiant mokslinius ir rinkos tyrimus;

iii)

parengia tipines sutarčių formas, atitinkančias Bendrijos taisykles;

iv)

didesniu mastu išnaudoja išaugintų vaisių ir daržovių potencialą;

v)

teikia informaciją ir atlieka mokslinius tyrimus, būtinus siekiant orientuoti gamybą į produktus, kurie geriau atitinka rinkos reikalavimus ir vartotojų skonį bei lūkesčius, visų pirma susijusius su produkto kokybe ir aplinkos apsauga;

vi)

ieško būdų riboti augalų apsaugos produktų bei kitų priemonių naudojimą ir užtikrinti produkto kokybę ir vandens bei dirvožemio kokybės išlaikymą;

vii)

plėtoja būdus ir priemones produkto kokybei gerinti;

viii)

išnaudoja ekologinio ūkininkavimo, taip pat kilmės vietos nuorodų, kokybės ženklų ir geografinių nuorodų, potencialą ir juos saugo;

ix)

skatina integruotą gamybą ar kitus aplinkosaugos požiūriu patikimus gamybos metodus;

x)

nustato su XVIa priedo 2 ir 3 punktuose nurodytomis gamybos ir prekybos taisyklėmis susijusias taisykles, kurios yra griežtesnės negu Bendrijos ar nacionalinės taisyklės.“

28.

II dalies II antraštinėje dalyje įterpiamas šis skirsnis:

„1a skirsnis

Taisyklės dėl gamintojų organizacijų, tarpšakinių organizacijų ir gamintojų grupių vaisių ir daržovių sektoriuje

1 poskirsnis

Gamintojų organizacijų įstatai ir pripažinimas

125a straipsnis

Gamintojų organizacijų įstatai

1.   Pagal gamintojų organizacijos vaisių ir daržovių sektoriuje įstatus reikalaujama, kad jos nariai gamintojai visų pirma:

a)

taikytų gamintojų organizacijos priimtas taisykles, susijusias su duomenų apie gamybą teikimu, gamyba, prekyba ir aplinkos apsauga;

b)

priklausytų tik vienai gamintojų organizacijai atitinkamo ūkio gaminamo 122 straipsnio a punkto iii papunktyje nurodyto produkto atžvilgiu;

c)

visą atitinkamą produkciją parduotų per gamintojų organizaciją;

d)

teiktų gamintojų organizacijos statistikos tikslais reikalaujamą informaciją, ypač apie auginimo plotus, užauginamus kiekius, derlingumą ir tiesioginį pardavimą;

e)

mokėtų asociacijos įstatuose numatytus finansinius įnašus 103b straipsnyje numatytam veiklos fondui sukurti ir papildyti.

2.   Nepaisant 1 dalies c punkto, jei gamintojų organizacija įgalioja ir jei tai atitinka gamintojų organizacijos nustatytas sąlygas bei nuostatas, gamintojai nariai gali:

a)

tiesiogiai savo ūkyje ir (arba) už savo ūkio ribų vartotojų asmeniniam vartojimui parduoti tik nustatytą savo produkcijos ir (arba) produktų procentinę dalį; šią procentinę dalį nustato valstybė narė ir ji negali būti mažesnė negu 10 %;

b)

patys arba per savo gamintojų organizacijos paskirtą kitą gamintojų organizaciją parduoti nedidelius palyginti su savo organizacijos parduodamomis apimtimis produktų kiekius;

c)

savarankiškai ar per savo gamintojų organizacijos paskirtą kitą gamintojų organizaciją parduoti produktus, kurių dėl jų savybių paprastai tos organizacijos komercinė veikla neapima.

3.   Gamintojų organizacijos įstatuose taip pat numatoma:

a)

1 dalyje nurodytų taisyklių nustatymo, priėmimo ir keitimo tvarka;

b)

gamintojų organizacijai finansuoti reikalingi narių finansiniai įnašai;

c)

taisyklės, leidžiančios gamintojams nariams demokratiškais būdais kruopščiai tikrinti savo organizaciją ir jos sprendimus;

d)

sankcijos už įsipareigojimų pagal įstatus pažeidimus, ypač už finansinių įnašų nesumokėjimą arba gamintojų organizacijos nustatytų taisyklių pažeidimus;

e)

naujų narių priėmimo taisyklės, visų pirma minimalus narystės laikotarpis;

f)

organizacijos veikimui būtinos apskaitos ir biudžeto taisyklės.

4.   Ekonominių klausimų srityje gamintojų organizacijos vaisių ir daržovių sektoriuje laikomos veikiančiomis savo narių vardu ir jų naudai.

125b straipsnis

Pripažinimas

1.   Valstybės narės gamintojų organizacijomis vaisių ir daržovių sektoriuje pripažįsta visus dėl tokio pripažinimo besikreipiančius juridinius asmenis arba aiškiai apibrėžtas juridinių asmenų dalis, jeigu:

a)

jų tikslas – skatinti aplinkos apsaugos požiūriu patikimos auginimo praktikos, gamybos metodų ir atliekų tvarkymo praktikos naudojimą, visų pirma siekiant apsaugoti vandens, dirvožemio ir kraštovaizdžio kokybę ir išsaugoti ar puoselėti biologinę įvairovę, ir jei jie atitinka 122 ir 125a straipsniuose nustatytus reikalavimus ir pateikia atitinkamus to įrodymus;

b)

jos turi minimalų narių skaičių ir minimalią parduodamos produkcijos apimtį arba vertę, kuriuos nustato valstybės narės, ir pateikia atitinkamus įrodymus;

c)

yra pakankamai įrodymų, kad laiko ir efektyvumo bei tiekimo sutelktumo požiūriu jos gali vykdyti savo veiklą tinkamai, todėl valstybės narės gali nuspręsti, kokius 122 straipsnio a punkto iii papunktyje nurodytus produktus ar produktų grupes turėtų apimti gamintojų organizacijos veiklos sritis;

d)

jos veiksmingai padeda savo nariams gauti techninę pagalbą naudojant aplinkos apsaugos požiūriu patikimą auginimo praktiką;

e)

jos, jei to reikia, veiksmingai aprūpina savo narius techninėmis jų produktų surinkimo, sandėliavimo, pakavimo ir pardavimo priemonėmis;

f)

jos užtikrina tinkamą savo veiklos komercinį ir buhalterinį valdymą; ir

g)

jos neužima dominuojančios padėties atitinkamoje rinkoje, išskyrus atvejus, kai to reikia siekiant Sutarties 33 straipsnio tikslų.

2.   Valstybės narės:

a)

per tris mėnesius nuo prašymo su visais atitinkamais įrodymais pateikimo sprendžia, ar pripažinti gamintojų organizaciją;

b)

atlieka reguliarius patikrinimus, kad įsitikintų, ar gamintojų organizacijos laikosi šio skyriaus nuostatų, o jei šio reglamento nuostatų nesilaikoma arba jos pažeidžiamos, skiria tokioms organizacijoms sankcijas ir prireikus nusprendžia panaikinti pripažinimą;

c)

apie visus sprendimus dėl pripažinimo suteikimo, atsisakymo suteikti ar panaikinimo kartą per metus praneša Komisijai.

2 poskirsnis

Gamintojų organizacijų ir gamintojų grupių asociacija

125c straipsnis

Gamintojų organizacijų asociacija vaisių ir daržovių sektoriuje

Gamintojų organizacijų asociacija vaisių ir daržovių sektoriuje įsteigiama pripažintų gamintojų organizacijų iniciatyva ir gali vykdyti bet kokią šiame reglamente nurodytą gamintojų organizacijos veiklą. Šiuo tikslu gavusios prašymą, valstybės narės gali pripažinti gamintojų organizacijų asociaciją, jei:

a)

valstybė narė mano, kad asociacija yra pajėgi veiksmingai vykdyti šią veiklą; ir

b)

asociacija neužima dominuojančios padėties atitinkamoje rinkoje, išskyrus atvejus, kai to reikia siekiant Sutarties 33 straipsnio tikslų.

125a straipsnio 4 dalis taikoma mutatis mutandis.

125d straipsnis

Užsakomosios paslaugos

Valstybės narės gali leisti pripažintai gamintojų organizacijai vaisių ir daržovių sektoriuje ar pripažintai gamintojų organizacijų asociacijai tame sektoriuje naudotis užsakomosiomis paslaugomis, įskaitant dukterinių įmonių paslaugas, jei ji valstybei narei pateikia pakankamai įrodymų, kad tai yra tinkamas būdas siekti atitinkamos gamintojų organizacijos ar gamintojų organizacijų asociacijos tikslų.

125e straipsnis

Gamintojų grupės vaisių ir daržovių sektoriuje

1.   Valstybėse narėse, kurios į Europos Sąjungą įstojo 2004 m. gegužės 1 d. arba vėliau, atokiausiuose Bendrijos regionuose, kaip nurodyta Sutarties 299 straipsnio 2 dalyje, arba mažosiose Egėjo jūros salose, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1405/2006 1 straipsnio 2 dalyje, ūkininkų, auginančių vieną ar daugiau vaisių ir daržovių sektoriaus produktų ir (arba) tik perdirbimui skirtus tokius produktus, iniciatyva kaip juridinis asmuo arba aiškiai apibrėžta juridinio asmens dalis gali būti steigiamos gamintojų grupės, kad jos būtų pripažintos gamintojų organizacija.

Tokioms gamintojų grupėms gali būti leidžiama taikyti pereinamąjį laikotarpį 122 straipsnyje nurodytoms pripažinimo gamintojų organizacija sąlygoms įvykdyti.

Siekdamos įvykdyti pripažinimo reikalavimus, šios gamintojų grupės pateikia atitinkamai valstybei narei etapais išdėstytą pripažinimo planą, kurio priėmimas reiškia antroje pastraipoje nurodyto penkerių metų laikotarpio pradžią ir preliminarų pripažinimą. Pereinamasis laikotarpis trunka ne ilgiau nei penkerius metus.

2.   Prieš priimdamos pripažinimo planą, valstybės narės informuoja Komisiją apie savo ketinimus ir galimą jų finansinį poveikį.

3 poskirsnis

Taisyklių taikymo išplėtimas ekonominės zonos gamintojams

125f straipsnis

Taisyklių taikymo išplėtimas

1.   Tais atvejais, kai laikoma, kad gamintojų organizacija vaisių ir daržovių sektoriuje, veikianti konkrečioje ekonominėje zonoje, toje zonoje atstovauja konkretaus produkto gamybai ir gamintojams, atitinkama valstybė narė gamintojų organizacijos prašymu gali nustatyti, kad toje ekonominėje zonoje įsisteigusiems gamintojams, kurie nepriklauso tai gamintojų organizacijai, yra privalomos:

a)

125a straipsnio 1 dalies a punkte nurodytos taisyklės;

b)

taisyklės, reikalingos 103c straipsnio 2 dalies c punkte nurodytoms priemonėms įgyvendinti.

Pirma pastraipa taikoma su sąlyga, kad tos taisyklės:

a)

galioja bent vienerius prekybos metus;

b)

yra įtrauktos į išsamų XVIa priede pateikiamą sąrašą;

c)

yra nustatomos privalomomis ne ilgiau kaip trejiems prekybos metams.

Tačiau antros pastraipos a punkte nurodyta sąlyga netaikoma, jei atitinkamos taisyklės yra nurodytos XVIa priedo 1, 3 ir 5 punktuose. Šiuo atveju taisyklių taikymo išplėtimas negali būti taikomas ilgiau nei vienerius prekybos metus.

2.   Šiame poskirsnyje „ekonominė zona“ yra geografinė zona, kurią sudaro gretimi arba kaimyniniai gamybos regionai, kuriuose gamybos ir prekybos sąlygos yra vienodos.

Valstybės narės pateikia Komisijai ekonominių zonų sąrašą.

Per vieną mėnesį nuo pranešimo gavimo Komisija patvirtina sąrašą arba pasikonsultavusi su atitinkama valstybe nare nusprendžia, kokius pakeitimus pastaroji turi padaryti. Komisija jos manymu tinkamais būdais viešai skelbia patvirtintą sąrašą.

3.   Gamintojų organizacija yra laikoma atstovaujančia pagal 1 dalį, jei jos nariai sudaro ne mažiau kaip 50 % tos ekonominės zonos, kurioje ji veikia, gamintojų ir jai tenka ne mažiau kaip 60 % tos zonos produkcijos apimties. Nepažeidžiant 5 dalies, apskaičiuojant šias procentines dalis neatsižvelgiama į ekologiškų produktų, kuriems iki 2008 m. gruodžio 31 d. taikomas Reglamentas (EEB) Nr. 2092/91, o nuo 2009 m. sausio 1 d. – Reglamentas (EB) Nr. 834/2007, gamintojus ar produkciją.

4.   Taisyklės, kurios yra nustatomos privalomomis visiems konkrečios ekonominės zonos gamintojams:

a)

nedaro jokios žalos kitiems atitinkamos valstybės narės ar Bendrijos gamintojams;

b)

jeigu jose aiškiai nenurodoma kitaip, netaikomos produktams, pateiktiems perdirbti pagal sutartį, pasirašytą iki prekybos metų pradžios, išskyrus taisykles, reglamentuojančias duomenų apie gamybą teikimą, nurodytą 125a straipsnio 1 dalies a punkte;

c)

neprieštarauja galiojančioms Bendrijos ir nacionalinėms taisyklėms.

5.   Taisyklės negali būti nustatytos privalomomis ekologiškų produktų, kuriuos iki 2008 m. gruodžio 31 d. reglamentuoja Reglamentas (EEB) Nr. 2092/91, o nuo 2009 m. sausio 1 d. – Reglamentas (EB) Nr. 834/2007, gamintojams, išskyrus tuo atveju, kai tokiai priemonei pritaria ne mažiau kaip 50 % ekonominės zonos, kurioje gamintojų organizacija veikia ir kurioje gamintojų organizacijai tenka bent 60 % produkcijos, gamintojų.

125g straipsnis

Pranešimas

Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie taisykles, kurias jos nustatė privalomomis visiems gamintojams konkrečioje ekonominėje zonoje pagal 125f straipsnio 1 dalį. Komisija jos manymu tinkamais būdais viešai skelbia šias taisykles.

125h straipsnis

Taisyklių taikymo išplėtimo panaikinimas

Komisija nusprendžia, kad valstybė narė turi panaikinti taisyklių taikymo išplėtimą, dėl kurio ta valstybė narė pagal 125f straipsnio 1 dalį priėmė sprendimą:

a)

jeigu ji nustato, kad tas taikymo išplėtimas didelėje vidaus rinkos dalyje panaikina konkurenciją arba kelia pavojų laisvai prekybai ar kelia grėsmę Sutarties 33 straipsnio tikslams;

b)

jeigu ji nustato, kad Sutarties 81 straipsnio 1 dalis taikoma taisyklėms, kurių taikymas išplėstas kitiems gamintojams. Komisijos sprendimas dėl tų taisyklių taikomas tik nuo tokio nustatymo datos;

c)

jeigu atlikusi patikrinimus ji nustato, kad buvo nesilaikoma šio poskirsnio nuostatų.

125i straipsnis

Nariais nesančių gamintojų finansiniai įnašai

Kai taikoma 125f straipsnio 1 dalis, suinteresuota valstybė narė, išnagrinėjusi pateiktus įrodymus, gali nuspręsti, kad nariais nesantys gamintojai privalo sumokėti gamintojų organizacijai dalį gamintojų narių mokamų finansinių įnašų, naudojamų padengti:

a)

administracinėms išlaidoms, atsirandančioms taikant 125f straipsnio 1 dalyje nurodytas taisykles;

b)

organizacijos arba asociacijos atliekamų ir visiems tos zonos gamintojams naudingų mokslinių tyrimų, rinkos tyrimų ir pardavimo skatinimo išlaidoms.

125j straipsnis

Gamintojų organizacijų asociacijų taisyklių taikymo išplėtimas

Šiame poskirsnyje visos nuorodos į gamintojų organizacijas taip pat suprantamos kaip nuorodos į pripažintas gamintojų organizacijų asociacijas.

4 poskirsnis

Tarpšakinės organizacijos vaisių ir daržovių sektoriuje

125k straipsnis

Pripažinimas ir pripažinimo panaikinimas

1.   Jei valstybės narės struktūros tai pateisina, valstybės narės tarpšakinėmis organizacijomis vaisių ir daržovių sektoriuje gali pripažinti visus jų teritorijoje įsteigtus ir tinkamą paraišką pateikusius juridinius asmenis, jei jie:

a)

savo veiklą vykdo viename ar keliuose atitinkamos valstybės narės regionuose;

b)

tame regione ar tuose regionuose atstovauja didelei vaisių bei daržovių ir iš vaisių bei daržovių perdirbtų produktų gamybos ir (arba) prekybos ir (arba) perdirbimo daliai, o daugiau kaip vieno regiono atveju kiekvienos iš jas sudarančių šakų atveju gali įrodyti minimalų atstovavimo mastą kiekviename regione;

c)

vykdo dviejų ar daugiau 123 straipsnio 3 dalies c punkte nurodytų rūšių veiklą;

d)

patys nedalyvauja vaisių ir daržovių ar iš vaisių ir daržovių perdirbtų produktų gamyboje, perdirbime arba pardavime;

e)

nedalyvauja jokiuose 176a straipsnio 4 dalyje nurodytuose susitarimuose, sprendimuose ir suderintuose veiksmuose.

2.   Prieš suteikdamos pripažinimą, apie pripažinimo paraiškas pateikusias tarpšakines organizacijas valstybės narės praneša Komisijai ir pateikia visą susijusią informaciją apie jų atstovaujamumą ir įvairių rūšių veiklą bei visą kitą įvertinimui reikalingą informaciją.

Per du mėnesius nuo pranešimo Komisija gali paprieštarauti dėl pripažinimo.

3.   Valstybės narės:

a)

per tris mėnesius nuo paraiškos su visais reikalingais patvirtinančiais dokumentais pateikimo nusprendžia, ar suteikti pripažinimą;

b)

atlieka reguliarius patikrinimus, kad įsitikintų, ar tarpšakinės organizacijos laikosi pripažinimo nuostatų ir sąlygų, o jei jos nesilaiko šio reglamento nuostatų arba jas pažeidžia, skiria tokioms organizacijoms sankcijas ir prireikus nusprendžia panaikinti pripažinimą;

c)

panaikina pripažinimą, jei:

i)

nebesilaikoma šiame poskirsnyje nustatytų pripažinimo reikalavimų ir sąlygų;

ii)

tarpšakinė organizacija dalyvauja 176a straipsnio 4 dalyje nurodytuose susitarimuose, sprendimuose ar suderintuose veiksmuose, neapribojant jokių kitų sankcijų, kurios turi būti taikomos pagal nacionalinės teisės aktus;

iii)

tarpšakinė organizacija nesilaiko 176a straipsnio 2 dalyje nurodytos pareigos pranešti;

d)

per du mėnesius praneša Komisijai apie kiekvieną sprendimą dėl pripažinimo suteikimo, atsisakymo jį suteikti ar jo panaikinimo.

4.   Komisija nustato sąlygas ir nuostatas, pagal kurias valstybės narės turi pranešti Komisijai apie tarpšakinių organizacijų veiklą ir šių pranešimų dažnumą.

Atlikusi patikrinimus Komisija gali prašyti valstybės narės panaikinti pripažinimą.

5.   Pripažinimą sudaro leidimas vykdyti 123 straipsnio 3 dalies c punkte išvardytą veiklą laikantis šio reglamento sąlygų.

6.   Komisija jos manymu tinkamais būdais viešai skelbia pripažintų tarpšakinių organizacijų sąrašą, nurodydama jų veiklos ekonominę sritį ar zoną ir vykdomą veiklą, kaip apibrėžta 125l straipsnyje. Apie pripažinimo panaikinimą taip pat skelbiama viešai.

125l straipsnis

Taisyklių taikymo išplėtimas

1.   Tais atvejais, kai valstybės narės konkrečiame regione ar regionuose tarpšakinė organizacija yra laikoma atstovaujančia tam tikro produkto gamybai, prekybai juo arba jo perdirbimui, atitinkama valstybė narė tos tarpšakinės organizacijos prašymu gali ribotam laikotarpiui nustatyti, kad kai kurie toje organizacijoje sudaryti susitarimai, sprendimai ar suderinti veiksmai būtų privalomi kitiems tame regione ar tuose regionuose atskirai ar grupėmis veikiantiems ūkio subjektams, kurie tai organizacijai nepriklauso.

2.   Tarpšakinė organizacija yra laikoma atstovaujančia pagal šio straipsnio 1 dalį, jei atitinkamame valstybės narės regione ar regionuose jai tenka ne mažiau kaip du trečdaliai atitinkamo produkto ar produktų gamybos, prekybos jais arba jų perdirbimo. Jei paraiška dėl jos taisyklių taikymo išplėtimo kitiems ūkio subjektams pateikiama dėl daugiau kaip vieno regiono, ta tarpšakinė organizacija privalo įrodyti bent minimaliai atstovaujanti kiekvienai iš ją sudarančių šakų kiekviename iš tų regionų.

3.   Taisyklės, kurių taikymo išplėtimo kitiems ūkio subjektams gali būti prašoma:

a)

turi vieną iš šių tikslų:

i)

duomenų teikimas apie gamybą ir rinką;

ii)

griežtesnės negu Bendrijoje nustatytos ar nacionalinės gamybos taisyklės;

iii)

su Bendrijos taisyklėmis suderinamų standartinių sutarčių sudarymas;

iv)

pardavimo taisyklės;

v)

aplinkos apsaugos taisyklės;

vi)

priemonės, kuriomis siekiama skatinti ir išnaudoti produktų potencialą;

vii)

priemonės apsaugoti ekologinę žemdirbystę, taip pat kilmės vietos nuorodas, kokybės ženklus ir geografines nuorodas;

b)

galioja jau bent vienerius prekybos metus;

c)

gali būti nustatytos privalomomis ne ilgiau kaip trejiems prekybos metams;

d)

nedaro jokios žalos kitiems atitinkamos valstybės narės ar Bendrijos ūkio subjektams.

Tačiau pirmos pastraipos b punkte nurodyta sąlyga netaikoma, jei atitinkamos taisyklės yra nurodytos XVIa priedo 1, 3 ir 5 punktuose. Šiuo atveju taisyklių taikymo išplėtimas negali būti taikomas ilgiau nei vienerius prekybos metus.

4.   3 dalies a punkto ii, iv ir v papunkčiuose nurodytos taisyklės negali būti kitos nei pateiktos XVIa priede. 3 dalies a punkto ii papunktyje nurodytos taisyklės netaikomos už 1 dalyje nurodyto konkretaus regiono ar regionų ribų pagamintiems produktams.

125m straipsnis

Pranešimas apie taisyklių taikymo išplėtimą ir taisyklių taikymo išplėtimo panaikinimas

1.   Valstybės narės nedelsdamos Komisijai praneša apie taisykles, kurias jos viename ar keliuose konkrečiuose regionuose yra nustačiusios privalomomis visiems ūkio subjektams pagal 125l straipsnio 1 dalį. Komisija jos manymu tinkamais būdais viešai skelbia šias taisykles.

2.   Prieš viešai paskelbdama taisykles Komisija informuoja pagal 195 straipsnį įsteigtą komitetą apie visus pranešimus dėl tarpšakinių susitarimų taikymo išplėtimo.

3.   125h straipsnyje nurodytais atvejais Komisija nusprendžia, kad valstybė narė privalo panaikinti savo nustatytą taisyklių taikymo išplėtimą.

125n straipsnis

Ne narių finansiniai įnašai

Tais atvejais, kai išplečiamas taisyklių dėl vieno ar kelių produktų taikymas ir kai pripažinta tarpšakinė organizacija vykdo vienos ar kelių iš 125l straipsnio 3 dalies a punkte nurodytų rūšių veiklą, atitinkančią asmenų, kurių veikla yra susijusi su vienu ar keliais atitinkamais produktais, bendrą ekonominį interesą, pripažinimą suteikusi valstybė narė gali nuspręsti, kad tai tarpšakinei organizacijai nepriklausantys, bet iš tos veiklos naudą gaunantys atskiri asmenys ar grupės mokėtų tai organizacijai visus arba dalį jos narių mokamų finansinių įnašų tokiu mastu, kokiu tie įnašai yra skiriami tiesiogiai dėl tos veiklos atsiradusioms išlaidoms padengti.“

29.

127 straipsnyje įterpiamas šis punktas:

„da)

taisykles dėl transnacionalinių gamintojų organizacijų ir transnacionalinių gamintojų organizacijų asociacijų, įskaitant dėl atitinkamų kompetentingų institucijų teiktinos administracinės pagalbos transnacionalinio bendradarbiavimo atveju;“

30.

130 straipsnyje įterpiami šie punktai:

„fa)

vaisių ir daržovių;

fb)

perdirbtų vaisių ir daržovių;“

31.

Įterpiamas šis straipsnis:

„140a straipsnis

Įvežimo kainų vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose sistema

1.   Jei bendrojo muitų tarifo muito normos taikymas priklauso nuo importuotos siuntos įvežimo kainos, šios kainos patikimumas tikrinamas naudojant Komisijos pagal produktą ir kilmę apskaičiuotą vienodo dydžio importo vertę, remiantis to produkto kainų valstybių narių reprezentatyviose importo rinkose arba, kur tinka, kitose rinkose svertiniu vidurkiu.

Tačiau Komisija gali priimti konkrečias nuostatas produktų, importuotų visų pirma perdirbimui, įvežimo kainai patikrinti.

2.   Jei atitinkamos prekių siuntos deklaruota įvežimo kaina yra didesnė nei vienodo dydžio importo vertė, pridėjus Komisijos nustatytą maržą, kuri negali daugiau kaip 10 % viršyti vienodo dydžio importo vertės, reikalaujama pateikti garantiją, lygią importo muitui, nustatytam remiantis vienodo dydžio importo verte.

3.   Jei atitinkamos siuntos įvežimo kaina nedeklaruojama atliekant muitinės formalumus, taikoma bendrojo muitų tarifo muito norma priklauso nuo vienodo dydžio importo vertės arba yra nustatoma taikant atitinkamas muitų teisės aktų nuostatas pagal Komisijos nustatomas sąlygas.“

32.

141 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„1.   Papildomas importo muitas taikomas laikantis 135–140a straipsniuose nustatytos muito normos grūdų, ryžių, cukraus, vaisių ir daržovių, perdirbtų vaisių ir daržovių, galvijienos, pieno ir pieno produktų, kiaulienos, avienos ir ožkienos, kiaušinių, paukštienos ir bananų sektorių vieno ar daugiau produktų importui, siekiant užkirsti kelią neigiamam poveikiui Bendrijos rinkai, kurį gali sukelti toks importas, arba neutralizuoti tokį poveikį, jeigu:“

33.

153 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„1.   Nustatytas tradicinis rafinuoti skirto cukraus tiekimo poreikis Bendrijoje yra 2 424 735 tonos per prekybos metus, išreiškus baltojo cukraus kiekiu.“

34.

160 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„1.   Tais atvejais, kai dėl laikinojo įvežimo perdirbti tvarkos trikdoma arba gali būti sutrikdyta Bendrijos rinka, valstybės narės prašymu arba savo iniciatyva Komisija gali visiškai arba iš dalies sustabdyti laikinojo įvežimo perdirbti tvarkos taikymą grūdų, ryžių, cukraus, alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių, vaisų ir daržovių, perdirbtų vaisių ir daržovių, galvijienos, pieno ir pieno produktų, kiaulienos, avienos ir ožkienos, kiaušinių, paukštienos ir žemės ūkio kilmės etilo alkoholio sektorių produktams. Gavusi valstybės narės prašymą, Komisija priima dėl jo sprendimą per penkias darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.“

35.

161 straipsnio 1 dalyje įterpiami tokie punktai:

„da)

vaisių ir daržovių;

db)

perdirbtų vaisių ir daržovių;“

36.

174 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„1.   Tais atvejais, kai dėl laikinojo išvežimo perdirbti tvarkos trikdoma arba gali būti sutrikdyta Bendrijos rinka, valstybės narės prašymu arba savo iniciatyva Komisija gali visiškai arba iš dalies sustabdyti laikinojo išvežimo perdirbti tvarkos taikymą grūdų, ryžių, vaisių ir daržovių, perdirbtų vaisių ir daržovių, galvijienos, kiaulienos, avienos ir ožkienos bei paukštienos sektorių produktams. Gavusi valstybės narės prašymą, Komisija priima dėl jo sprendimą per penkias darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.“

37.

175 straipsnis pakeičiamas taip:

„175 straipsnis

Sutarties 81–86 straipsnių taikymas

Išskyrus atvejus, kai šiame reglamente numatyta kitaip, Sutarties 81–86 straipsniai ir jų įgyvendinimo nuostatos, remiantis šio reglamento 176–177 straipsniais, taikomi visiems Sutarties 81 straipsnio 1 dalyje ir 82 straipsnyje nurodytiems susitarimams, sprendimams ir veiksmams, susijusiems su šio reglamento 1 straipsnio 1 dalies a–k punktuose ir m–u punktuose bei 1 straipsnio 3 dalyje nurodytų produktų gamyba arba prekyba jais.“

38.

Įterpiamas šis straipsnis:

„176a straipsnis

Susitarimai ir suderinti veiksmai vaisių ir daržovių sektoriuje

1.   Sutarties 81 straipsnio 1 dalis netaikoma pripažintų tarpšakinių organizacijų susitarimams, sprendimams ir suderintiems veiksmams, kurių tikslas – vykdyti šio reglamento 123 straipsnio 3 dalies c punkte nurodytą veiklą.

2.   1 dalis taikoma tik tais atvejais, kai:

a)

apie susitarimus, sprendimus ir suderintus veiksmus buvo pranešta Komisijai;

b)

per du mėnesius nuo visų pareikalautų duomenų gavimo Komisija nenustato, kad tie susitarimai, sprendimai ar suderinti veiksmai yra nesuderinami su Bendrijos taisyklėmis.

3.   Susitarimai, sprendimai ir suderinti veiksmai negali būti įgyvendinami anksčiau nei baigiasi 2 dalies b punkte nurodytas laikotarpis.

4.   Toliau išvardyti susitarimai, sprendimai ir suderinti veiksmai visais atvejais paskelbiami nesuderinamais su Bendrijos taisyklėmis:

a)

susitarimai, sprendimai ir suderinti veiksmai, dėl kurių Bendrijoje gali atsirasti bet kokios formos rinkų padalijimas;

b)

susitarimai, sprendimai ir suderinti veiksmai, kurie gali turėti įtakos stabiliam rinkos organizavimui;

c)

susitarimai, sprendimai ir suderinti veiksmai, dėl kurių gali būti iškreipta konkurencija ir kurie nėra būtini, kad būtų pasiekti bendros žemės ūkio politikos tikslai, kurių siekiama tarpšakinės organizacijos vykdoma veikla;

d)

susitarimai, sprendimai ir suderinti veiksmai, kurie apima kainų nustatymą, nedarant poveikio tarpšakinių organizacijų vykdomai veiklai taikant konkrečias Bendrijos taisykles;

e)

susitarimai, sprendimai ir suderinti veiksmai, dėl kurių didelės atitinkamų produktų dalies atžvilgiu gali atsirasti diskriminacija arba būti panaikinta konkurencija.

5.   Jei praėjus 2 dalies b punkte nurodytam dviejų mėnesių laikotarpiui Komisija nustato, kad neįvykdytos 1 dalies taikymo sąlygos, ji priima sprendimą, kuriuo paskelbia, kad atitinkamam susitarimui, sprendimui ar suderintiems veiksmams taikoma Sutarties 81 straipsnio 1 dalis.

Tas Komisijos sprendimas taikomas ne anksčiau negu apie jį pranešama atitinkamai tarpšakinei organizacijai, nebent ta tarpšakinė organizacija yra pateikusi neteisingą informaciją ar piktnaudžiavusi 1 dalyje numatyta išimtimi.

6.   Jei sudaromas daugiametis susitarimas, pranešimas pirmaisiais susitarimo metais galioja ir vėlesniems susitarimo taikymo metams. Tačiau tokiu atveju Komisija bet kuriuo metu savo iniciatyva arba valstybės narės prašymu gali paskelbti apie nustatytą neatitikimą.“

39.

179 straipsnis pakeičiamas taip:

„179 straipsnis

Susitarimų ir suderintų veiksmų vaisių ir daržovių bei tabako sektoriuose įgyvendinimo taisyklės

Komisija gali priimti išsamias 176a, 177 ir 178 straipsnių taikymo taisykles, įskaitant taisykles dėl pranešimo ir paskelbimo.“

40.

180 straipsnis pakeičiamas taip:

„180 straipsnis

Sutarties 87, 88 ir 89 straipsnių taikymas

Išskyrus šiame reglamente numatytus atvejus, ir ypač – išskyrus šio reglamento 182 straipsnyje nurodytą valstybės pagalbą, Sutarties 87, 88 ir 89 straipsniai taikomi šio reglamento 1 straipsnio 1 dalies a–k ir m–u punktuose ir 1 straipsnio 3 dalyje nurodytų produktų gamybai ir prekybai jais.“

41.

182 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Suomija, gavusi Komisijos leidimą, gali skirti pagalbą už tam tikrą tik Suomijoje iki 2010 m., įskaitant tų metų derlių, išaugintų sėklų, išskyrus pašarinio motiejuko (Phleum pratense L.) sėklas, kiekį ir tam tikrą javų sėklų kiekį.

Iki 2008 m. gruodžio 31 d. Suomija pateikia Komisijai išsamią ataskaitą dėl pagalbos, kurią buvo leista teikti, rezultatų.“;

b)

Įterpiamos šios dalys:

„5.   Iki 2011 m. gruodžio 31 d. pagal galiojančias schemas valstybės narės gali toliau teikti valstybės pagalbą bulvių, šviežių arba atšaldytų, klasifikuojamų KN 0701 pozicijoje, gamybai ir prekybai jomis.

6.   Iki 2010 m. gruodžio 31 d. valstybės narės gali teikti valstybės pagalbą vaisių ir daržovių sektoriuje tokiomis sąlygomis:

a)

jei valstybės pagalba teikiama tik tiems vaisų ir daržovių augintojams, kurie nėra pripažintos gamintojų organizacijos nariai, pasirašiusiems sutartį su pripažinta gamintojų organizacija, kuria jie sutinka taikyti atitinkamos gamintojų organizacijos krizių prevencijos ir valdymo priemones;

b)

jei tokiems gamintojams teikiama valstybės pagalba neviršija 75 % Bendrijos paramos, kurią gauna atitinkamos gamintojų organizacijos nariai; ir

c)

jei iki 2010 m. gruodžio 31 d. atitinkama valstybė narė pateikia Komisijai ataskaitą dėl valstybės pagalbos veiksmingumo ir efektyvumo, kurioje visų pirma analizuojama, kaip ja buvo paremtas sektoriaus organizavimas. Komisija išnagrinėja ataskaitą ir nusprendžia, ar reikia rengti atitinkamus pasiūlymus.“

42.

184 straipsnis papildomas šiuo punktu:

„4)

iki 2013 m. gruodžio 31 d. Europos Parlamentui ir Tarybai II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IVa skirsnio ir II dalies II antraštinės dalies II skyriaus nuostatų įgyvendinimo ataskaitą dėl gamintojų organizacijų, veiklos fondų ir veiklos programų vaisių ir daržovių sektoriuje.“

43.

Įterpiamas toks straipsnis:

„203a straipsnis

Pereinamojo laikotarpio taisyklės vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose

1.   1996 m. spalio 28 d. Reglamentuose (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 2202/96 nustatančiuose Bendrijos pagalbos schemą tam tikrų citrusų vaisių augintojams (38) numatytos ir Reglamentu (EB) Nr. 1182/2007 panaikintos pagalbos schemos kiekvienam atitinkamam produktui galioja prekybos metais, kurie baigiasi 2008 m.

2.   Gamintojų organizacijos ir gamintojų organizacijų asociacijos, kurios pagal Reglamentą (EB) Nr. 2200/96 jau yra pripažintos iki šio reglamento įsigaliojimo dienos, toliau pripažįstamos pagal šį reglamentą. Prireikus jos prisitaiko prie šio reglamento reikalavimų iki 2010 m. gruodžio 31 d.

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1182/2007 jau pripažintos gamintojų organizacijos ir gamintojų organizacijų asociacijos toliau pripažįstamos pagal šį reglamentą.

3.   Gamintojų organizacijos prašymu veiksmų programa, pagal Reglamentą (EB) Nr. 2200/96 patvirtinta iki Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 taikymo pradžios:

a)

gali būti tęsiama iki jos pabaigos; arba

b)

būti pakeista, kad atitiktų šio Reglamento reikalavimus; arba

c)

būti pakeista pagal šį Reglamentą patvirtinta nauja veiksmų programa.

103d straipsnio 3 dalies e ir f punktai taikomi 2007 m. pateiktoms, tačiau šio reglamento taikymo metu dar nepatvirtintoms veiklos programoms, kurios kitais aspektais atitinka šiuose punktuose numatytus kriterijus.

4.   Gamintojų grupėms, kurioms buvo suteiktas preliminarus pripažinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 2200/96, pagal šį reglamentą toliau taikomas tas preliminarus pripažinimas. Pagal Reglamentą (EB) Nr. 2200/96 priimti pripažinimo planai toliau laikomi priimtais pagal šį reglamentą. Tačiau prireikus planai pakeičiami, kad gamintojų grupės galėtų atitikti šio reglamento 125b straipsnyje nustatytus gamintojų organizacijų pripažinimo kriterijus. Valstybių narių, kurios į Europos Sąjungą įstojo 2004 m. gegužės 1 d. ar vėliau, gamintojų grupių pripažinimo planams 103a straipsnio 3 dalies a punkte nustatytos pagalbos normos taikomos nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos.

5.   Reglamento (EB) Nr. 2202/96 3 straipsnio 2 dalyje nurodytos sutartys, sudarytos ilgiau nei vieneriems citrusų vaisių perdirbimui taikomos pagalbos schemos prekybos metams ir susijusios su prekybos metais, prasidedančiais 2008 m. spalio 1 d., ar su vėlesniais prekybos metais, abiejų sutarties šalių sutarimu gali būti iš dalies pakeistos ar nutrauktos, kad būtų atsižvelgta į to reglamento panaikinimą Reglamentu (EB) Nr. 1182/2007 ir su tuo susijusį pagalbos panaikinimą. Dėl tokio pakeitimo ar panaikinimo atitinkamoms šalims nebus taikomos jokios sankcijos pagal tą reglamentą ar jo įgyvendinimo taisykles.

6.   Jeigu valstybė narė pasinaudoja pereinamojo laikotarpio priemone pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 68b ar 143bc straipsnį, pagal Reglamento (EB) Nr. 2201/96 6 straipsnį arba Reglamento (EB) Nr. 2202/96 6 straipsnį priimtos taisyklės dėl perdirbimui pristatomų žaliavų būtiniausių savybių ir galutiniams produktams taikomų būtiniausių kokybės reikalavimų toliau taikomos žaliavoms, kurių derlius nuimamas jos teritorijoje.

7.   Kol pagal 113 ir 113a straipsnius bus priimti nauji vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių prekybos standartai, toliau taikomi prekybos standartai, parengti pagal Reglamentą (EB) Nr. 2200/96 ir Reglamentą (EB) Nr. 2201/96.

8.   Komisija gali patvirtinti priemones, kurių reikia perėjimui nuo Reglamentuose (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96, (EB) Nr. 2202/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 numatytos tvarkos prie šiame Reglamente nustatytos tvarkos, įskaitant šio straipsnio 1–7 dalyse nurodytas priemones, palengvinti.

44.

Priedai iš dalies keičiami taip:

a)

I priedo XXI dalis iš dalies keičiama taip:

i)

išbraukiami įrašai, klasifikuojami KN pozicijose 0511 99 31, 0511 99 39 ir 0511 99 85;

ii)

įrašas, klasifikuojamas KN pozicijoje, pakeičiamas taip:

„Augalai ir augalų dalys (įskaitant sėklas ir vaisius), dažniausiai naudojami parfumerijoje, farmacijoje arba kaip insekticidai, fungicidai ar panašiai, švieži arba džiovinti, supjaustyti arba nesupjaustyti, grūsti arba negrūsti, sumalti į miltelius arba nemalti, išskyrus KN ex 1211 90 85 pozicijoje klasifikuojamus produktus, išvardytus šio priedo IX dalyje“;

b)

Įterpiami VIIa, VIIb ir VIIc priedai, kurių tekstas yra pateiktas šio reglamento I priede;

c)

VIII priedo VI punktas pakeičiamas taip:

„VI.

Kai taikoma 59 straipsnio 2 dalis, valstybės narės patikslintas kvotas paskirsto ne vėliau kaip iki vasario mėn. pabaigos, kad jas galima būtų taikyti kitais prekybos metais.“;

d)

Įterpiamas XIa priedas, kurio tekstas pateikiamas šio reglamento II priede;

e)

XIII priedo III punkto 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Termiškai apdorotas pienas, kuriame esantis riebalų kiekis neatitinka pirmos pastraipos b, c ir d punktuose nustatytų reikalavimų, laikomas geriamuoju pienu su sąlyga, kad riebalų kiekis yra aiškiai nurodytas taikant dešimtainę sistemą ir lengvai įskaitomas, ant pakuotės pažymint „… % riebalų“. Toks pienas nevadinamas nenugriebtu pienu, pusiau nugriebtu pienu arba nugriebtu pienu.“;

f)

Įterpiamas XVIa priedas, kurio tekstas pateiktas šio reglamento III priede;

g)

XXII priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento IV priedą.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1184/2006 pakeitimai

Reglamento (EB) Nr. 1184/2006 1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Šiame Reglamente nustatomos taikytinos taisyklės dėl Sutarties 81–86 straipsnių ir tam tikrų 88 straipsnio nuostatų, susijusių su Sutarties I priede išvardintų produktų, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 (39) 1 straipsnio 1 dalies a–k punktuose ir m–u punktuose bei 1 straipsnio 3 dalyje nurodytus produktus, gamyba ir prekyba jais, taikymo.

3 straipsnis

Panaikinimai

1.   Reglamentai (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96, (EB) Nr. 700/2007 ir (EB) Nr. 1182/2007 panaikinami.

Nuorodos į panaikintus Reglamentus laikomos nuorodomis į Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007 ir aiškinamos pagal atitinkamas koreliacijos lenteles, pateiktas to reglamento XXII priede.

2.   Reglamentai (EEB) Nr. 449/69, (EEB) Nr. 1467/69, (EEB) Nr. 2511/69, (EEB) Nr. 2093/70, (EEB) Nr. 846/72, (EEB) Nr. 1252/73, (EEB) Nr. 155/74, (EEB) Nr. 1627/75, (EEB) Nr. 794/76, (EEB) Nr. 1180/77, (EEB) Nr. 10/81, (EEB) Nr. 40/81, (EEB) Nr. 3671/81, (EEB) Nr. 1603/83, (EEB) Nr. 790/89, (EEB) Nr. 3650/90, (EEB) Nr. 525/92, (EEB) Nr. 3438/92, (EEB) Nr. 3816/92, (EEB) Nr. 742/93, (EEB) Nr. 746/93, (EB) Nr. 399/94, (EB) Nr. 2241/2001 ir (EB) Nr. 545/2002 panaikinami.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2008 m. liepos 1 d. Tačiau:

a)

1 straipsnio 3, 4, 5, 8, 12 ir 13 punktai taikomi nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.;

b)

1 straipsnio 9, 14–19, 33 punktai ir 44 punkto b ir c papunkčiai taikomi nuo 2008 m. spalio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2008 m. balandžio 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. JARC


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 248/2008 (OL L 76, 2008 3 19, p. 6).

(2)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1260/2007 (OL L 283, 2007 10 27, p. 1).

(3)  OL L 312, 2005 11 29, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1247/2007 (OL L 282, 2007 10 26, p. 1).

(4)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1152/2007 (OL L 258, 2007 10 4, p. 3).

(5)  OL L 351, 1997 12 23, p. 13. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1153/2007 (OL L 258, 2007 10 4, p. 6).

(6)  OL L 273, 2007 10 17, p. 1.

(7)  OL L 161, 2007 6 22, p. 1.

(8)  OL L 61, 1969 3 12, p. 2. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 3669/93 (OL L 338, 1993 12 31, p. 26).

(9)  OL L 197, 1969 8 8, p. 95. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 2365/70 (OL L 257, 1970 11 26, p. 1).

(10)  OL L 318, 1969 12 18, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 1130/89 (OL L 119, 1989 4 29, p. 22).

(11)  OL L 232, 1970 10 21, p. 5.

(12)  OL L 100, 1972 4 27, p. 3.

(13)  OL L 133, 1973 5 21, p. 113.

(14)  OL L 18, 1974 1 22, p. 97.

(15)  OL L 165, 1975 6 28, p. 9.

(16)  OL L 93, 1976 4 8, p. 3.

(17)  OL L 142, 1977 6 9, p. 10. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2008/97 (OL L 284, 1997 10 16, p. 17).

(18)  OL L 1, 1981 1 1, p. 17.

(19)  OL L 3, 1981 1 1, p. 11.

(20)  OL L 367, 1981 12 23, p. 3. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 1555/84 (OL L 150, 1984 6 6, p. 4).

(21)  OL L 159, 1983 6 17, p. 5. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 1979/85 (OL L 186, 1985 7 19, p. 5).

(22)  OL L 85, 1989 3 30, p. 6. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1825/97 (OL L 260, 1997 9 23, p. 9).

(23)  OL L 362, 1990 12 27, p. 22. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1468/97 (OL L 200, 1997 7 29, p. 1).

(24)  OL L 58, 1992 3 3, p. 1.

(25)  OL L 350, 1992 12 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1600/96 (OL L 206, 1996 8 16, p. 45).

(26)  OL L 387, 1992 12 31, p. 10. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1363/95 (OL L 132, 1995 6 16, p. 8).

(27)  OL L 77, 1993 3 31, p. 8.

(28)  OL L 77, 1993 3 31, p. 14. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 952/97 (OL L 142, 1997 6 2, p. 30).

(29)  OL L 54, 1994 2 25, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).

(30)  OL L 303, 2001 11 20, p. 8.

(31)  OL L 84, 2002 3 28, p. 1.

(32)  OL L 265, 2006 9 26, p. 1.

(33)  OL L 277, 2005 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 146/2008 (OL L 46, 2008 2 21, p. 1).

(34)  OL L 198, 1991 7 22, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 123/2008 (OL L 38, 2008 2 13, p. 3).

(35)  OL L 189, 2007 7 20, p. 1.

(36)  2002 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1600/2002/EB, nustatantis šeštąją Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programą (OL L 242, 2002 9 10, p. 1).“

(37)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).“

(38)  OL L 297, 1996 11 21, p. 49. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1933/2001 (OL L 262, 2001 10 2, p. 6).“

(39)  OL L 299, 2007 11 16. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 361/2008 (OL L 121, 2008 5 7, p. 1)“.


I PRIEDAS

VIIa PRIEDAS

PAGAL 59 STRAIPSNIO 2 DALIES ANTRĄ PASTRAIPĄ NUSTATYTINOS PROCENTINĖS DALIES APSKAIČIAVIMAS

1.   Atliekant 2 punkte nurodytus apskaičiavimus taikomos tokios sąvokų apibrėžtys:

a)

procentinė dalis valstybės narės lygiu – procentinė dalis, nustatytina pagal 2 punktą siekiant apskaičiuoti visą sumažintiną kiekį atitinkamos valstybės narės lygiu;

b)

bendra procentinė dalis – bendra procentinė dalis, Komisijos nustatyta pagal 59 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą;

c)

sumažinimas – skaičius, gaunamas padalijus visas valstybėje narėje atsisakytas kvotas iš nacionalinių kvotų, nustatytų Reglamento (EB) Nr. 318/2006 redakcijos, taikomos nuo 2006 m. liepos 1 d., III priede. Valstybėms narėms, kurios 2006 m. liepos 1 d. nebuvo Bendrijos narės, nuoroda į III priedą reiškia nuorodą į priedo redakciją, taikytą jų stojimo į Bendriją dieną.

2.   Procentinė dalis valstybės narės lygiu yra apskaičiuojama bendrą procentinę dalį padauginus iš 1 – ((1/0,6) × sumažinimas).

Kai rezultatas yra mažesnis už nulį, taikoma procentinė dalis yra lygi nuliui.

VIIb PRIEDAS

PAGAL 59 STRAIPSNIO 2 DALIES ANTRĄ PASTRAIPĄ ĮMONĖMS TAIKOMOS PROCENTINĖS DALIES APSKAIČIAVIMAS

1.   Atliekant 2 punkte nurodytus apskaičiavimus taikomos tokios sąvokų apibrėžtys:

a)

taikoma procentinė dalis – procentinė dalis, nustatytina pagal 2 punktą ir taikoma kvotai, kuri paskirta atitinkamai įmonei;

b)

bendra procentinė dalis valstybės narės lygiu – procentinė dalis, atitinkamai valstybei narei apskaičiuota taip:

Qty/Σ [(1 – R/K) × Q]

kai:

Qty

=

kiekis, sumažintinas valstybės narės lygiu, kaip nurodyta VIIa priedo 1 punkto a papunktyje,

R

=

atitinkamos įmonės atsisakymas, kaip nurodyta c papunktyje,

Q

=

tos pačios atitinkamos įmonės kvota, kurią ji turės 2010 m. vasario mėn. pabaigoje,

K

=

skaičius, apskaičiuotas pagal d papunktį,

Σ reiškia sandaugos (1 – R/K) × Q rezultatų, apskaičiuotų kiekvienai valstybėje narėje esančiai įmonei, kuri turi kvotą, sumą; ji laikoma lygia nuliui, kai sandaugos rezultatas yra mažesnis už nulį;

c)

atsisakymas – skaičius, gautas kvotų, kurių atsisakė atitinkama įmonė, kiekį padalijus iš jos kvotos, kuri buvo paskirta pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 7 straipsnį bei 11 straipsnio 1–3 dalis ir šio reglamento 60 straipsnio 1–3 dalis;

d)

„K“ kiekvienoje valstybėje narėje yra apskaičiuojamas visą kvotos sumažinimą toje valstybėje narėje (savanoriškus atsisakymus sudėjus su kiekiu, sumažintinu valstybės narės lygiu, kaip nurodyta VIIa priedo 1 punkto a papunktyje) padalijus iš jos pradinės kvotos, nustatytos Reglamento (EB) Nr. 318/2006 redakcijos, taikomos nuo 2006 m. liepos 1 d., III priede. Valstybėms narėms, kurios 2006 m. liepos 1 d. nebuvo Bendrijos narės, nuoroda į III priedą reiškia nuorodą į priedo redakciją, taikytą jų stojimo į Bendriją dieną.

2.   Taikoma procentinė dalis yra apskaičiuojama bendrą procentinę dalį valstybės narės lygiu padauginus iš 1 – ((1/K) × atsisakymas).

Kai rezultatas yra mažesnis už nulį, taikoma procentinė dalis yra lygi nuliui.

VIIc PRIEDAS

PAGAL 52A STRAIPSNIO 1 DALĮ NUSTATYTINO KOEFICIENTO APSKAIČIAVIMAS

1.   Atliekant 2 punkte nurodytus apskaičiavimus taikomos tokios sąvokų apibrėžtys:

a)

koeficientas valstybės narės lygiu – pagal 2 punktą nustatytinas koeficientas;

b)

sumažinimas – skaičius, gaunamas padalijus visas valstybėje narėje atsisakytas kvotas, įskaitant tas, kurių atsisakyta prekybos metais, kuriems taikomas atšaukimas, iš nacionalinių cukraus kvotų, nustatytų pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 redakcijos, taikomos nuo 2006 m. liepos 1 d., III priedą. Valstybėms narėms, kurios 2006 m. liepos 1 d. nebuvo Bendrijos narės, nuoroda į III priedą reiškia nuorodą į priedo redakciją, taikytą jų stojimo į Bendriją dieną;

c)

koeficientas – Komisijos pagal 52 straipsnio 2 dalį nustatytas koeficientas.

2.   2008–2009 ir 2008–2009 prekybos metais koeficientas valstybės narės lygiu lygus koeficientui pridėjus ((1/0,6) × sumažinimas) × (1 – koeficientas).

Kai gautas rezultatas yra didesnis už 1, taikomas koeficientas yra lygus 1.


II PRIEDAS

„XIa PRIEDAS

PREKYBA DVYLIKOS MĖNESIŲ IR JAUNESNIŲ GALVIJŲ MĖSA PAGAL 113B STRAIPSNĮ

I.   Sąvokos apibrėžtis

Šiame priede „mėsa“ – dvylikos mėnesių ir jaunesnių galvijų visa skerdiena, mėsa su kaulais arba be kaulų ir išpjauti arba neišpjauti subproduktai, skirti žmonėms vartoti, visa tai pateikta šviežia, sušaldyta arba užšaldyta, prieš tai suvyniota ar supakuota arba ne.

II.   Dvylikos mėnesių ir jaunesnių galvijų skirstymas į kategorijas skerdykloje

Skerdimo metu ūkio subjektai, šio priedo VII punkto 1 papunktyje nurodytai kompetentingai institucijai vykdant priežiūrą, visus dvylikos mėnesių arba jaunesnius galvijus priskiria vienai iš dviejų kategorijų:

A)

V kategorija: aštuonių mėnesių ir jaunesni galvijai

Kategorijos identifikavimo raidė: V;

B)

Z kategorija: vyresni nei aštuonių mėnesių, tačiau ne vyresni nei dvylikos mėnesių galvijai

Kategorijos identifikavimo raidė: Z.

Į šias kategorijas skirstoma remiantis galvijų pase nurodyta informacija arba, jei tokio nėra, 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1760/2000, nustatančio galvijų identifikavimo bei registravimo sistemą, reglamentuojančio jautienos bei jos produktų ženklinimą (1), 5 straipsnyje nurodytos kompiuterinės duomenų bazės duomenimis.

III.   Prekiniai pavadinimai

1.   Prekinis pavadinimas yra pavadinimas, kuriuo parduodamas maisto produktas, kaip apibrėžta Direktyvos 2000/13/EB 5 straipsnio 1 dalyje.

2.   Dvylikos mėnesių ir jaunesnių galvijų mėsa valstybėse narėse prekiaujama tik tokiu (-ais) prekiniu (-ais) pavadinimu (-ais), nustatytu (-ais) kiekvienoje valstybėje narėje:

A)

V kategorijos galvijų mėsai:

Prekiaujanti šalis

Naudotinas prekinis pavadinimas

Belgija

veau, viande de veau/kalfsvlees/Kalbfleisch

Bulgarija

месо от малки телета

Čekija

telecí

Danija

lyst kalvekød

Vokietija

Kalbfleisch

Estija

vasikaliha

Graikija

μοσχάρι γάλακτος

Ispanija

ternera blanca, carne de ternera blanca

Prancūzija

veau, viande de veau

Airija

veal

Italija

vitello, carne di vitello

Kipras

μοσχάρι γάλακτος

Latvija

teļa gaļa

Lietuva

veršiena

Liuksemburgas

veau, viande de veau/Kalbfleisch

Vengrija

borjúhús

Malta

vitella

Nyderlandai

kalfsvlees

Austrija

Kalbfleisch

Lenkija

cielęcina

Portugalija

vitela

Rumunija

carne de vițel

Slovėnija

teletina

Slovakija

teľacie mäso

Suomija

vaalea vasikanliha/ljust kalvkött

Švedija

ljust kalvkött

Jungtinė Karalystė

veal

B)

Z kategorijos galvijų mėsai:

Prekiaujanti šalis

Naudotinas prekinis pavadinimas

Belgija

jeune bovin, viande de jeune bovin/jongrundvlees/Jungrindfleisch

Bulgarija

телешко месо

Čekija

hovězí maso z mladého skotu

Danija

kalvekød

Vokietija

Jungrindfleisch

Estija

noorloomaliha

Graikija

νεαρό μοσχάρι

Ispanija

ternera, carne de ternera

Prancūzija

jeune bovin, viande de jeune bovin

Airija

rosé veal

Italija

vitellone, carne di vitellone

Kipras

νεαρό μοσχάρι

Latvija

jaunlopa gaļa

Lietuva

jautiena

Liuksemburgas

jeune bovin, viande de jeune bovin/Jungrindfleisch

Vengrija

növendék marha húsa

Malta

vitellun

Nyderlandai

rosé kalfsvlees

Austrija

Jungrindfleisch

Lenkija

młoda wołowina

Portugalija

vitelão

Rumunija

carne de tineret bovin

Slovėnija

meso težjih telet

Slovakija

mäso z mladého dobytka

Suomija

vasikanliha/kalvkött

Švedija

kalvkött

Jungtinė Karalystė

beef

3.   2 dalyje nurodytus prekinius pavadinimus galima papildyti atitinkamais mėsos dalių arba vidaus organų pavadinimais arba apibūdinimais.

4.   2 dalyje pateiktos lentelės A punkte nurodyti V kategorijos prekiniai pavadinimai ir visi nauji jų pagrindu sudaryti prekiniai pavadinimai naudojami tik tada, jei laikomasi visų šio priedo reikalavimų.

Visų pirma, terminai „veau“, „telecí“, „Kalb“, „μοσχάρι“, „ternera blanca“, „kalv“, „veal“, „vitello“, „vitella“, „kalf“, „vitela“ ir „teletina“ nenaudojami prekiniame pavadinime arba ženklinime parduodant vyresnių nei dvylikos mėnesių galvijų mėsą.

IV.   Privaloma informacija etiketėje

1.   Nepažeidžiant Direktyvos 2000/13/EB 3 straipsnio 1 dalies ir Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 13, 14 ir 15 straipsnių, ūkio subjektai kiekvienu gamybos ir prekybos etapu ženklindami 12 mėnesių ar jaunesnių galvijų mėsą pateikia tokią informaciją:

a)

gyvulių amžių skerdimo metu, kuris dažnai nurodomas „amžius skerdimo metu: ne daugiau kaip 8 mėnesių“ aštuonių mėnesių ir jaunesnių galvijų atveju ar „amžius skerdimo metu: nuo 8 iki 12 mėnesių“ vyresnių nei aštuonių mėnesių, bet ne vyresnių nei dvylikos mėnesių galvijų atveju;

b)

prekės pavadinimą pagal šio priedo III punktą.

Tačiau, nukrypstant nuo a punkto, kiekvienu gamybos ir prekybos etapu, išskyrus pateikimą galutiniam vartotojui, ūkio subjektai amžių skerdimo metu gali pakeisti kategorijos identifikavimo raide, kaip apibrėžta šio priedo II punkte.

2.   Kai iš anksto nesupakuota dvylikos mėnesių ir jaunesnių galvijų mėsa galutiniam vartotojui parduodama mažmeninės prekybos vietose, valstybės narės nustato taisykles, pagal kurias nurodoma 1 dalyje nurodyta informacija.

V.   Neprivaloma informacija etiketėje

Ūkio subjektai IV punkte nurodytą privalomą informaciją gali papildyti neprivaloma informacija, patvirtinta Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 16 arba 17 straipsnyje numatyta tvarka.

VI.   Registravimas

Ūkio subjektai, siekdami užtikrinti IV ir V punktuose nurodytos ženklinimo informacijos tikslumą, kiekvienu dvylikos mėnesių ir jaunesnių galvijų mėsos gamybos ir prekybos etapu visų pirma registruoja šią informaciją:

a)

tik skerdyklos lygiu nurodomas gyvulio identifikavimo numeris ir gimimo data;

b)

nurodomas nuorodinis numeris, pagal kurį galima nustatyti ryšį tarp gyvulių, kurių mėsa pateikiama, identifikavimo ir prekinio pavadinimo, amžiaus skerdimo metu ir kategorijos identifikavimo raidės etiketėje;

c)

nurodomos gyvulių ir mėsos atvežimo į įmonę ir išvežimo iš jos datos, siekiant užtikrinti, kad atvežimo ir išvežimo duomenys sutaptų.

VII.   Oficialūs patikrinimai

1.   Iki 2008 m. liepos 1 d. valstybės narės paskiria kompetentingą instituciją ar institucijas, kurios atsako už oficialius patikrinimus, kuriais įvertinama, kaip taikomas 113b straipsnis ir šis priedas, ir apie tai praneša Komisijai.

2.   Kompetentinga institucija ar institucijos oficialius patikrinimus atlieka pagal bendruosius principus, nustatytus 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (2).

3.   Komisija su kompetentingomis institucijomis užtikrina, kad valstybės narės laikytųsi 113b straipsnio ir šio priedo nuostatų.

4.   Komisijos ekspertai prireikus kartu su atitinkamomis kompetentingomis institucijomis, o atitinkamais atvejais – su valstybių narių ekspertais, atlieka patikrinimus vietoje, kad būtų užtikrintas 113b straipsnio ir šio priedo nuostatų įgyvendinimas.

5.   Valstybė narė, kurios teritorijoje atliekami patikrinimai, Komisijai suteikia visą pagalbą, kurios šiai gali prireikti užduotims įvykdyti.

VIII.   Iš trečiųjų šalių importuojama mėsa

1.   Iš trečiųjų šalių importuota dvylikos mėnesių ir jaunesnių galvijų mėsa Bendrijos rinkoje prekiaujama laikantis 113b straipsnio ir šio priedo nuostatų.

2.   Trečiosios šalies ūkio subjektų, norinčių į Bendrijos rinką pateikti mėsą, kaip nurodyta 1 dalyje, veiklą tikrina tos trečiosios šalies paskirta kompetentinga institucija arba, jei tokios nėra, nepriklausoma trečioji institucija. Nepriklausoma institucija turi pateikti garantijas, kad laikomasi Europos standarte EN 45011 arba ISO/IEC 65 vadove („Bendrieji reikalavimai produktų sertifikavimo sistemas valdančioms įstaigoms“) nustatytų sąlygų.

3.   Paskirta kompetentinga institucija arba, jei tokios nėra, nepriklausoma trečioji institucija užtikrina, kad būtų laikomasi 113b straipsnio ir šio priedo reikalavimų.

IX.   Sankcijos

Nepažeisdamos jokių konkrečių nuostatų, kurias Komisija gali priimti pagal šio reglamento 194 straipsnį, valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų už 113b straipsnio ir šio priedo nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės apie nuostatas dėl sankcijų praneša Komisijai ne vėliau kaip 2009 m. liepos 1 d. ir nedelsdamos ją informuoja apie visus vėlesnius jų pakeitimus.“


(1)  OL L 204, 2000 8 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(2)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 180/2008 (OL L 56, 2008 2 29, p. 4).


III PRIEDAS

„XVIa PRIEDAS

IŠSAMUS TAISYKLIŲ SĄRAŠAS, KURIO TAIKYMĄ PAGAL 125F IR 125L STRAIPSNIUS GALIMA IŠPLĖSTI NARIAIS NESANTIEMS GAMINTOJAMS

1.   Informavimo apie gamybą taisyklės:

a)

pranešimas apie auginimo ketinimus pagal produktus ir, atitinkamais atvejais, pagal veisles;

b)

pranešimas apie sėją ir sodinimą;

c)

pranešimas apie bendrus auginamus plotus, pagal produktus ir, jei galima, pagal veisles;

d)

pranešimas apie numatomą kiekį tonomis ir tikėtinas derliaus nuėmimo datas, pagal produktus ir, jei galima, pagal veisles;

e)

periodiški pranešimai apie nuimto derliaus kiekius ir turimas atsargas, pagal veisles;

f)

informacija apie sandėliavimo pajėgumus.

2.   Gamybos taisyklės:

a)

naudotinos sėklos pasirinkimas pagal numatomą paskirtį (šviežių produktų rinkai/pramoniniam perdirbimui);

b)

sodų retinimas.

3.   Pardavimo taisyklės:

a)

konkrečios derliaus nuėmimo pradžios, pardavimo išdėstymo datos;

b)

minimalūs kokybės ir dydžio reikalavimai;

c)

paruošimas, pateikimas, pakavimas ir žymėjimas pirmame pardavimo etape;

d)

produkto kilmės nurodymas.

4.   Aplinkos apsaugos taisyklės:

a)

trąšų ir mėšlo naudojimas;

b)

augalų apsaugos produktų ir kitų derliaus apsaugos būdų naudojimas;

c)

didžiausias augalų apsaugos produktų ir trąšų likučių kiekis vaisiuose ir daržovėse;

d)

šalutinių produktų ir naudotos medžiagos šalinimo taisyklės;

e)

taisyklės dėl iš rinkos pašalintų produktų.

5.   Taisyklės dėl pardavimo skatinimo ir informacijos perdavimo krizių prevencijos ir valdymo atveju, kaip nurodyta 103c straipsnio 2 dalies c punkte.“


IV PRIEDAS

PAKEITIMAI, SUSIJĘ SU REGLAMENTO (EB) Nr. 1234/2007 XXII PRIEDU

1.   4 punkte pateiktos lentelės, susijusios su Reglamentu (EEB) Nr. 2759/75, eilutė, kurioje nurodyta sąsaja tarp to reglamento 3 straipsnio pirmos pastraipos pirmos įtraukos ir atitinkamos bendro BRO reglamento nuostatos, pakeičiama taip:

„3 straipsnio pirmos pastraipos pirma įtrauka

31 straipsnio 1 dalies e punktas“

2.   26 punkte pateiktos lentelės, susijusios su Reglamentui (EB) Nr. 1255/1999, eilutės, kuriose nurodytos sąsajos tarp to reglamento 6–9 straipsnių ir atitinkamų bendro BRO reglamento straipsnių, pakeičiamos taip:

„6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

15 straipsnio 1 dalis ir 22 straipsnis

6 straipsnio 1 dalies antra ir trečia pastraipos

15 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkto pirma įtrauka

10 straipsnio 1 dalies e punktas

6 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkto antra ir trečia įtraukos bei b punktas

10 straipsnis, siejant su 43 straipsnio a punktu

6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

10 straipsnis, siejant su 43 straipsnio a punktu

6 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

28 straipsnio a punktas

6 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

29 straipsnis

6 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

43 straipsnio d punkto i papunktis

6 straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa

43 straipsnio d punkto iii papunktis

6 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa ir antros pastraipos pirmas sakinys

25 straipsnis ir 43 straipsnio f punktas

6 straipsnio 4 dalies antros pastraipos antras sakinys

43 straipsnio d punkto iii papunktis

6 straipsnio 5 dalis

6 straipsnio 6 dalis

6 straipsnio 2 dalies b ir c punktai

7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

10 straipsnio 1 dalies f punktas, 16 straipsnio pirma pastraipa ir 43 straipsnio a punktas

7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

23 straipsnis ir 43 straipsnio a punktas

7 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

43 straipsnio l dalis

7 straipsnio 2 dalis

16 straipsnio antra pastraipa

7 straipsnio 4 dalis

25 straipsnis ir 43 straipsnio e punktas

8 straipsnio 1 dalis

28 straipsnio b punktas

8 straipsnio 2 ir 3 dalys

30 straipsnis ir 43 straipsnio d punkto i ir iii papunkčiai

9 straipsnio 1 dalis

31 straipsnio 1 dalies d punktas ir 36 straipsnio 1 dalis

9 straipsnio 2 dalis

31 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 3 dalis

43 straipsnio d punkto iii papunktis

9 straipsnio 4 dalis

36 straipsnio 2 dalis“

3.   30 punkte pateiktos lentelės, susijusios su Reglamentu (EB) Nr. 2529/2001, eilutė, kurioje nurodoma sąsaja tarp to reglamento 12 straipsnio ir atitinkamos bendro BRO reglamento nuostatos, pakeičiama taip:

„12 straipsnis

31 straipsnio 1 dalies f punktas ir 38 straipsnis“

4.   40 punkte pateiktoje lentelėje, susijusioje su Reglamentu (EB) Nr. 318/2006, po eilutės, susijusios su to reglamento 19 straipsniui, įterpiamas toks punktas:

„19a straipsnis

52a straipsnis“

5.   Pridedamos šios lentelės:

45.   Reglamentas (EB) Nr. 700/2007

Reglamentas (EB) Nr. 700/2007

Šis reglamentas

1 straipsnio 1 ir 2 dalys

113b straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

1 straipsnio 3 dalis

113b straipsnio 2 dalis

2 straipsnis

XIa priedo I punktas

3 straipsnis

XIa priedo II punktas

4 straipsnis

XIa priedo III punktas

5 straipsnis

XIa priedo IV punktas

6 straipsnis

XIa priedo V punktas

7 straipsnis

XIa priedo VI punktas

8 straipsnis

XIa priedo VII punktas

9 straipsnis

XIa priedo VIII punktas

10 straipsnis

XIa priedo IX punktas

11 straipsnio 1 dalis

121 straipsnio pirmos pastraipos j punktas

11 straipsnio 2 dalis

121 straipsnio antra pastraipa

12 straipsnis

195 straipsnis

13 straipsnis

113b straipsnio 1 dalies antra pastraipa

46.   Reglamentas (EB) Nr. 1182/2007

Reglamentas (EB) Nr. 1182/2007

Šis reglamentas

1 straipsnio pirma pastraipa

1 straipsnio 1 dalies i ir j punktai

1 straipsnio antra pastraipa

1 straipsnio 4 dalis

2 straipsnio 1 dalis

113a straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 2 dalis

113 straipsnio 1 dalies b ir c punktai

2 straipsnio 3 dalis

113 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis

2 straipsnio 4 dalies a punktas

121 straipsnio a punktas

2 straipsnio 4 dalies b punktas

113 straipsnio 2 dalies a punktas

2 straipsnio 4 dalies c punktas

113 straipsnio 2 dalies b punktas

2 straipsnio 5 dalis

113a straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 6 dalis

113a straipsnio 3 dalis

2 straipsnio 7 dalis

203a straipsnio 7 dalis

3 straipsnio 1 dalies a punktas

122 straipsnio a ir b punktai

3 straipsnio 1 dalies b punktas

125b straipsnio 1 dalies a punktas

3 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

122 straipsnio c punkto ii papunktis

3 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis

122 straipsnio c punkto i papunktis

3 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktis

122 straipsnio c punkto iii papunktis

3 straipsnio 1 dalies d punktas

125a straipsnio 1 dalies įvadiniai žodžiai

3 straipsnio 1 dalies e punktas

122 straipsnis

3 straipsnio 2–5 dalys

125a straipsnis

4 straipsnis

125b straipsnis

5 straipsnis

125c straipsnis

6 straipsnis

125d straipsnis

7 straipsnio 1 ir 2 dalys

125e straipsnis

7 straipsnio 3–5 dalys

103a straipsnis

8 straipsnis

103b straipsnis

9 straipsnis

103c straipsnis

10 straipsnis

103d straipsnis

11 straipsnis

103e straipsnis

12 straipsnis

103f straipsnis

13 straipsnis

103g straipsnis

14 straipsnis

125f straipsnis

15 straipsnis

125g straipsnis

16 straipsnis

125h straipsnis

17 straipsnis

125i straipsnis

18 straipsnis

125j straipsnis

19 straipsnis

184 straipsnio 4 dalis

20 straipsnis

123 straipsnio 3 dalis

21 straipsnis

125k straipsnis

22 straipsnis

176a straipsnis

23 straipsnis

125l straipsnis

24 straipsnis

125m straipsnis

25 straipsnis

125n straipsnis

26 straipsnis

128 straipsnis

27 straipsnis

129 straipsnis

28 straipsnis

130 straipsnio 1 dalies fa ir fb punktai

29 straipsnis

131 straipsnis

30 straipsnis

132 straipsnis

31 straipsnis

133 straipsnis

32 straipsnis

134 straipsnis

33 straipsnis

135 straipsnis

34 straipsnis

140a straipsnis

35 straipsnio 1–3 dalys

141 straipsnis

35 straipsnio 4 dalis

143 straipsnis

36 straipsnis

144 straipsnis

37 straipsnio pirma pastraipa

145 straipsnis

37 straipsnio antros pastraipos a, b ir c punktai

148 straipsnis

38 straipsnis

159 straipsnis

39 straipsnis

160 straipsnis

40 straipsnis

161 straipsnio 1 dalies da ir db punktai

41 straipsnis

174 straipsnis

42 straipsnio a punkto i papunktis

121 straipsnio a punktas

42 straipsnio a punkto ii papunktis

113a straipsnio 3 dalis

42 straipsnio a punkto iii papunktis

121 straipsnio a punkto i papunktis

42 straipsnio a punkto iv papunktis

121 straipsnio a punkto ii papunktis

42 straipsnio a punkto v papunktis

121 straipsnio a punkto iii papunktis

42 straipsnio b punkto i papunktis

127 straipsnio e punktas

42 straipsnio b punkto ii papunktis

103h straipsnio a punktas

42 straipsnio b punkto iii papunktis

103h straipsnio b punktas

42 straipsnio b punkto iv papunktis

103h straipsnio c punktas

42 straipsnio b punkto v papunktis

103h straipsnio d punktas

42 straipsnio b punkto vi papunktis

103h straipsnio e punktas

42 straipsnio c punktas

127 ir 179 straipsniai

42 straipsnio d–g punktai

194 straipsnis

42 straipsnio h punktas

134 straipsnis, 143 straipsnio b punktas ir 148 straipsnis

42 straipsnio i punktas

192 straipsnis

42 straipsnio j punktas

203a straipsnio 8 dalis

43 straipsnio pirma pastraipa

1 straipsnio 4 dalis ir 180 straipsnis

43 straipsnio antros pastraipos a punktas

182 straipsnio 5 dalis

43 straipsnio antros pastraipos b punktas

43 straipsnio antros pastraipos c punktas

182 straipsnio 6 dalis

44 straipsnis

192 straipsnis

45 straipsnis

190 straipsnis

46–54 straipsniai

55 straipsnis

203a straipsnio 1–6 dalys“


Top