Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0128

2008 m. gruodžio 22 d. Komisijos direktyva 2008/128/EB, nustatanti tam tikrus dažiklių, skirtų naudoti maisto produktuose, grynumo kriterijus (kodifikuota redakcija) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 6, 10.1.2009, p. 20–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2012; panaikino 32012R0231

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/128/oj

10.1.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 6/20


KOMISIJOS DIREKTYVA 2008/128/EB

2008 m. gruodžio 22 d.

nustatanti tam tikrus dažiklių, skirtų naudoti maisto produktuose, grynumo kriterijus

(kodifikuota redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 89/107/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto priedus, kuriuos leidžiama naudoti žmonėms vartoti skirtuose maisto produktuose, suderinimo (1), ypač į jos 3 straipsnio 3 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

1995 liepos 26 d. Komisijos direktyva 95/45/EB, nustatanti tam tikrus dažiklių, skirtų naudoti maisto produktuose, grynumo kriterijus (2), buvo keletą kartų iš esmės keičiama (3). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėta direktyva turėtų būti kodifikuota.

(2)

Yra būtina nustatyti visų dažiklių, išvardytų 1994 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 94/36/EB dėl maisto produktuose naudojamų dažiklių (4), grynumo kriterijus.

(3)

Būtina atsižvelgti į Jungtinio FAO/WHO maisto priedų ekspertų komiteto (JECFA) sudarytame Codex Alimentarius nustatytas dažiklių specifikacijas ir analizės metodus.

(4)

Maisto priedai, paruošti taikant gamybos būdus ar pradines medžiagas, kurios labai skiriasi nuo įvertintų Maisto produktų mokslinio komiteto, arba skiriasi nuo šioje direktyvoje išvardytų priedų, turėtų būti pateikti Europos maisto saugos tarnybai saugumui įvertinti, kreipiant ypatingą dėmesį į grynumo kriterijus.

(5)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę.

(6)

Ši direktyva neturėtų pažeisti valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminais, numatytais II priedo B dalyje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Grynumo kriterijai, nurodyti Direktyvos 89/107/EEB 3 straipsnio, 3 dalies a punkte, Direktyvoje 94/36/EB išvardytiems dažikliams yra nustatyti šios direktyvos I priede.

2 straipsnis

Direktyva 95/45/EB su pakeitimais, padarytais direktyvomis, nurodytomis II priedo A dalyje, yra panaikinama nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminais, numatytais II priedo B dalyje.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal III priede pateiktą atitikmenų lentelę.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 40, 1989 2 11, p. 27.

(2)  OL L 226, 1995 9 22, p. 1.

(3)  Žr. II priedo A dalį.

(4)  OL L 237, 1994 9 10, p. 13.


I PRIEDAS

A.   BENDROSIOS ALIUMINIO DAŽALŲ SPECIFIKACIJOS

Apibrėžimas:

Aliuminio dažalai yra gaminami aliuminio oksidą vandeniniame tirpale veikiant dažikliais, atitinkančiais grynumo kriterijus, nustatytus atitinkamose specifikacijų monografijose. Paprastai šviežiai pagamintas aliuminio oksidas, aliuminio sulfatui arba chloridui reaguojant su natrio arba kalcio karbonatu ar hidrokarbonatu, arba su amoniaku, naudojamas nedžiovintas. Dažalams pasigaminus, produktas filtruojamas, plaunamas vandeniu ir džiovinamas. Gatavame produkte gali būti nesureagavusio aliuminio oksido.

Medžiaga, netirpi HCl

ne daugiau kaip 0,5 %

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

ne daugiau kaip 0,2 % (kai pH 7)

Atitinkamiems dažikliams taikomi specifiniai grynumo kriterijai.

B.   SPECIFINIAI GRYNUMO KRITERIJAI

E 100 KURKUMINAS

Sinonimai

Natūralus geltonasis CI (spalvos indeksas) Nr. 3, kurkumos geltonasis dažiklis, diferoilmetanas

Apibrėžimas

Kurkuminas gaunamas tirpikliais ekstrahuojant kurkumą, t. y. natūraliųjų rūšių Curcumalonga L. susmulkintas šaknis. Koncentruotiems milteliams gauti ekstraktas gryninamas kristalizuojant. Produktą iš esmės sudaro kurkuminai; t. y. dažančioji medžiaga (1,7-bis(4-hidroksi-3-metoksi fenil)hepta-1,6-dien-3,5-dionas) ir įvairiomis dalimis du jo dimetoksidariniai. Gali būti nedideli kiekiai natūraliai kurkume esančių aliejų ir dervų.

Ekstrahavimui galima naudoti tik šiuos tirpiklius: etilacetatą, acetoną, anglies dioksidą, dichlormetaną, n-butanolį, metanolį, etanolį, heksaną.

Klasė

Dicinamoilmetaninis

Spalvos indeksas Nr.

75300

Einecs

207-280-5

Cheminiai pavadinimai

I

1,7-bis(4-hidroksi-3-metoksifenil)hepta-1,6-dien-3,5-dionas

II

1-(4-hidroksifenil)-7-(4-hidroksi-3-metoksifenil)hepta-1,6-dien-3,5-dionas

III

1,7-bis(4-hidroksifenil)hepta-1,6-dien-3,5-dionas

Cheminė formulė

I

C21H20O6

II

C20H18O5

III

C19H16O4

Santykinė molekulinė masė

I:

368,39

II:

338,39

III:

308,39

Analizės duomenys

Bendras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 90 %

E1 cm 1 %1 607, kai bangos ilgis apytikriai lygus 426 nm, tirpiklis etanolis

Apibūdinimas

Oranžiškai geltoni kristaliniai milteliai

Identifikavimas

A.

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 426 nm, tirpiklis etanolis

B.

Lydymosi temperatūros diapazonas

179 °C–182 °C

Grynumas

Tirpiklių likučiai:

Etilacetatas

Acetonas

n-butanolis

Metanolis

Etanolis

Heksanas

ne daugiau kaip 50 mg/kg, atskirai kiekvieno arba bendrai

Dichlormetanas: ne daugiau kaip 10 mg/kg

Arsenas

ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb)

ne daugiau kaip 40 mg/kg

E 101 (i) RIBOFLAVINAS

Sinonimai

Laktoflavinas

Klasė

Izoaloksazinas

Einecs

201-507-1

Cheminiai pavadinimai

7,8-dimetil-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahidroksipentil)benzo(g) pteridin-2,4(3H,10H)-dionas

7,8-dimetil-10-(1′-D-ribitil)izoaloksazinas

Cheminė formulė

C17H20N4O6

Santykinė molekulinė masė

376,37

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 98 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

E1 cm 1 % 328, kai bangos ilgis apytikriai lygus 444 nm, vandeninis tirpalas

Apibūdinimas

Geltoni arba oranžiškai geltoni, truputį kvepiantys kristaliniai milteliai

Identifikavimas

A.

Spektrometrija

A375/A267 santykis yra 0,31–0,33

A444/A267 santykis yra 0,36–0,39

vandeninis tirpalas

Maksimumas atitinka maždaug 444 nm, vandeninis tirpalas

B.

Savitasis poliarizacijos plokštumos sukimas

[α]D20: nuo –115° iki –140°, 0,05 N natrio hidroksido tirpalas

Grynumas

Nuodžiūvis

ne didesnis kaip 1,5 % po 4 h džiovinimo esant 105 °C

Sulfatiniai pelenai

ne daugiau kaip 0,1 %

Pirminiai aromatiniai aminai

ne daugiau kaip 100 mg/kg (skaičiuojant anilinu)

Arsenas

ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb)

ne daugiau kaip 40 mg/kg

E 101 (ii) RIBOFLAVIN-5′-FOSFATAS

Sinonimai

Natrio riboflavin-5′-fosfatas

Apibrėžimas

šios specifikacijos taikomos riboflavin 5'-fosfatui, kuriame yra nedidelis kiekis laisvojo riboflavino ir riboflavino difosfato

Klasė

Izoaloksazinas

Einecs

204-988-6

Cheminiai pavadinimai

Mononatrio

(2R,3R,4S)-5-(3′)10′-dihidro-7′,8′-dimetil-2′,4′-diokso-10′-benzo[γ]pteridinil)-2,3,4-trihidroksipentilfosfatas;

Riboflavin-5′-monofosfato natrio druska

Cheminė formulė

Dihidrato

:

C17H20N4NaO9P · 2 H2O;

Bevandenės druskos

:

C17H20N4NaO9P

Santykinė molekulinė masė

541,36

Analizės duomenys

Bendras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 95 % skaičiuojant C17H20N4NaO9P · 2 H2O

E1 cm 1 % 250, kai bangos ilgis apytikriai lygus 375 nm, vandeninis tirpalas

Apibūdinimas

Geltoni arba oranžiniai kristaliniai higroskopiški milteliai, turintys silpną kvapą ir kartų skonį

Identifikavimas

A.

Spektrometrija

A375/A267 santykis yra 0,30–0,34

A444/A267 santykis yra 0,35–0,40

vandeninis tirpalas

Maksimumas atitinka maždaug 444 nm, vandeninis tirpalas

B.

Savitasis poliarizacijos plokštumos sukimas

[α]D20: nuo + 38° and + 42°, 5 mol/l HCl tirpalas

Grynumas

Nuodžiūvis

ne didesnis kaip 8 % (100 °C, 5 h vakuume virš P2O5) skaičiuojant dihidratui

Sulfatiniai pelenai

ne daugiau kaip 25 %

Neorganiniai fosfatai

ne daugiau kaip 1 % (skaičiuojant PO4 bevandenei medžiagai)

Papildomos dažančiosios medžiagos

Riboflavinas (laisvas)

:

Ne daugiau kaip 6 %

Riboflavino difosfatas

:

Ne daugiau kaip 6 %

Pirminiai aromatiniai aminai

ne daugiau kaip 70 mg/kg (skaičiuojant anilinu)

Arsenas

ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb)

ne daugiau kaip 40 mg/kg

E 102 TARTRAZINAS

Sinonimai

Maistinis geltonasis/maistinis geltonis CI Nr. 4

Apibrėžimas

Tartraziną iš esmės sudaro 5-hidroksi-1-(4-sulfonatofenil)-4-(4-sulfonatofenilazo)-H-pirazol-3-karboksilato trinatrio druska ir papildomos dažančiosios medžiagos, taip pat pagrindiniai nedažantieji komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas.

Tartrazinas yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską.

Klasė

Monoazo

Spalvos indeksas Nr.

19140

Einecs

217-699-5

Cheminiai pavadinimai

Trinatrio-5-hidroksi-1-(4-sulfonatofenil)-4-(4-sulfonatofenilazo)-H-pirazol-3-karboksilatas

Cheminė formulė

C16H9N4Na3O9S2

Santykinė molekulinė masė

534,37

Analizės duomenys

Bendras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 85 % skaičiuojant natrio druska

E1 cm 1 % 530, kai bangos ilgis apytikriai lygus 426 nm, vandeninis tirpalas

Apibūdinimas

Šviesiai oranžiniai milteliai arba granulės

Identifikavimas

A.

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 426 nm, vandeninis tirpalas

B.

Geltonos spalvos vandeninis tirpalas

 

Grynumas

Vandenyje netirpios medžiagos

ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomos dažančiosios medžiagos

ne daugiau kaip 1,0 %

Organiniai junginiai, išskyrus dažančiąsias medžiagas:

 

 

4-hidrazinobenzensulfonrūgštis

 

4-aminobenzen-1-sulfonrūgštis

 

5-okso-1-(4-sulfofenil)-2-pirazolin-3-karboksirūgštis

 

4,4′-diazoaminodi(benzensulfonrūgštis)

 

Tetrahidroksigintaro rūgštis

Bendras kiekis ne didesnis kaip 0,5 %

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai

ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

ne daugiau kaip 0,2 %, kai pH 7

Arsenas

ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb)

ne daugiau kaip 40 mg/kg

E 104 CHINOLINO GELTONASIS

Sinonimai

Maistinis geltonasis CI Nr. 13

Apibrėžimas

Chinolino geltonasis yra gaminamas sulfoninant 2-(2-chinolil) indan-1,3-dioną. Chinolino geltonąjį/geltonį iš esmės sudaro šio junginio disulfonatų (daugiausia), monosulfonatų ir trisulfonatų mišinio natrio druskos ir pagalbinės dažančiosios medžiagos, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas.

Chinolino geltonasis dažiklis/geltonis yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską.

Klasė

Chinoftalonas

Spalvos indeksas Nr.

47005

Einecs

305-897-5

Cheminis pavadinimas

2-(2-chinolil)indan-1,3-diono disulfonatų natrio druskos (pagrindinis komponentas)

Cheminė formulė

C18H9NNa2O8S2 (pagrindinis komponentas)

Santykinė molekulinė masė

477,38 (pagrindinis komponentas)

Analizės duomenys

Bendras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 70 % skaičiuojant natrio druska.

Chinolino geltonasis dažiklis/geltonis turi tokią sudėtį:

Bendro dažančiųjų medžiagų kiekio:

2-(2-chinolil)indan-1,3-diono disulfonatų dinatrio druskos turi sudaryti ne mažiau kaip 80 %

2-(2-chinolil)indan-1,3-diono monosulfonatų natrio druskos neturi būti daugiau kaip 15 %

2-(2-chinolil)indan-1,3-diono trisulfonato trinatrio druskos neturi būti daugiau kaip 7 %

E1 cm 1 % 865 (pagrindinio komponento), kai bangos ilgis apytikriai lygus 411 nm, vandeninis acto rūgšties tirpalas

Apibūdinimas

Geltoni milteliai arba granulės

Identifikavimas

A.

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 411 nm, vandeninis acto rūgšties tirpalas, kurio pH 5

B.

Geltonos spalvos vandeninis tirpalas

 

Grynumas

Vandenyje netirpios medžiagos

ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomos dažančios medžiagos

ne daugiau kaip 4,0 %

Organiniai junginiai, išskyrus dažančias medžiagas:

 

 

2-metilchinolinas

 

2-metilchinolinsulfonrūgštis

 

Ftalio rūgštis

 

2,6-dimetilchinolinas

 

2,6-dimetilchinolinsulfonrūgštis

Bendras kiekis ne didesnis kaip 0,5 %

2′-(2-chinolil)indan-1,3-dionas

ne daugiau kaip 4 mg/kg

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai

ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

ne daugiau kaip 0,2 %, kai pH 7

Arsenas

ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb)

ne daugiau kaip 40 mg/kg

E 110 SAULĖLYDŽIO GELTONASIS FCF

Sinonimai

Maistinis geltonasis CI Nr. 3, oranžinis geltonasis S

Apibrėžimas

Saulėlydžio geltonąjį FCF iš esmės sudaro dinatrio 2-hidroksi-1-(4-sulfonatofenilazo)naftalen-6-sulfonatas ir pagalbinės dažančiosios medžiagos, taip pat pagrindiniai nedažantieji komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas.

Saulėlydžio geltonasis FCF yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską.

Klasė

Monoazo

Spalvos indeksas Nr.

15985

Einecs

220-491-7

Cheminis pavadinimas

Dinatrio 2-hidroksi-1-(4-sulfonatofenilazo)naftalen-6-sulfonatas

Cheminė formulė

C16H10N2Na2O7S2

Santykinė molekulinė masė

452,37

Analizės duomenys

Bendras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 85 % skaičiuojant natrio druska.

E1 cm 1 % 555, kai bangos ilgis apytikriai lygus 485 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 7

Apibūdinimas

Raudonai oranžiniai milteliai arba granulės

Identifikavimas

A.

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 485 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 7

B.

Oranžinės spalvos vandeninis tirpalas

 

Grynumas

Vandenyje netirpios medžiagos

Ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomos dažančiosios medžiagos

Ne daugiau kaip 5,0 %

1-(fenilazo)-2-naftolis (Sudanas I)

Ne daugiau kaip 0,5 mg/kg

Organiniai junginiai, išskyrus dažančiąsias medžiagas:

 

 

4-aminobenzen-1-sulfonrūgštis

 

3-hidroksinaftalen-2,7-disulfonrūgštis

 

6-hidroksinaftalen-2-sulfonrūgštis

 

7-hidroksinaftalen-1,3-disulfonrūgštis

 

4,4′-diazoaminodi(benzensulfonrūgštis)

 

6,6′-oksidi(naftalen-2-sulfonrūgštis)

Bendras kiekis ne didesnis kaip 0,5 %

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai

Ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant kaip aniliną)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %, kai pH 7

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 120 KOŠENILIS, KARMINO RŪGŠTIS, KARMINAI

Apibrėžimas

Karminai ir karmino rūgštis yra gaunami iš vandeninių, vandeninių-alkoholinių ar alkoholinių košenilio, kurį sudaro išdžiovinti moteriškosios lyties vabzdžių Dactylopius coccus Costa kūnai, ekstraktų.

Dažančioji medžiaga yra karmino rūgštis.

Manoma, kad pagamintuose aliuminio karmino rūgšties (karminų) dažaluose aliuminio ir karmino rūgšties molinis santykis yra lygus 1:2.

Parduodamuose produktuose dažančioji medžiaga jungiasi su amonio, kalcio, kalio arba natrio katijonais, su vienu arba gali būti kelių katijonų derinys, gali būti šių katijonų perteklius.

Parduodamuose produktuose gali būti baltyminės medžiagos, kurios šaltinis yra vabzdžiai, taip pat gali būti laisvojo karminato arba nedidelis likutis nesujungtų aliuminio katijonų.

Klasė

Antrachinoninis

Spalvos indeksas Nr.

75470

Einecs

Košenilis: 215-680-6; karmino rūgštis: 215-023-3; karminai: 215-724-4

Cheminiai pavadinimai

7-β-D-gliukopiranozil-3,5,6,8-tetrahidroksi-1-metil-9,10-dioksoantracen-2-karboksirūgštis (karmino rūgštis); karminas yra hidratuotas šios rūgšties ir aliuminio jonų chelatas.

Cheminė formulė

C22H20O13 (karmino rūgštis)

Santykinė molekulinė masė

492,39 (karmino rūgštis)

Analizės duomenys

Karmino rūgšties kiekis ekstraktuose yra ne mažesnis kaip 2,0 %, chelatuose karmino rūgšties kiekis ne mažesnis kaip 50 %

Apibūdinimas

Raudona arba tamsiai raudona puri kieta masė arba milteliai. Košenilio ekstraktai paprastai yra tamsiai raudoni skysčiai, bet milteliams gauti gali būti išdžiovinti

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 518 nm, vandeninis amoniako tirpalas

Karmino rūgšties maksimumas atitinka maždaug 494 nm, praskiestos druskos rūgšties tirpalas

Grynumas

Arsenas

ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

ne daugiau kaip 1mg/kg

Kadmis

ne daugiau kaip 1mg/kg

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb)

ne daugiau kaip 40 mg/kg

E 122 AZORUBINAS, KARMUAZINAS

Sinonimai

Maistinis raudonasis CI Nr. 3

Apibrėžimas

Azorubiną iš esmės sudaro dinatrio 4-hidroksi-3-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalen-1-sulfonatas ir papildomos dažančiosios medžiagos, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas.

Azorubinas yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską.

Klasė

Monoazo

Spalvos indeksas Nr.

14720

Einecs

222-657-4

Cheminis pavadinimas

Dinatrio 4-hidroksi-3-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalen-1-sulfonatas

Cheminė formulė

C20H12N2Na2O7S2

Santykinė molekulinė masė

502,44

Analizės duomenys

Bendras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 85 % skaičiuojant natrio druska

E1 cm 1 % 510, kai bangos ilgis 516 nm, vandeninis tirpalas

Apibūdinimas

Raudoni arba kaštoninės spalvos milteliai arba granulės

Identifikavimas

A.

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 516 nm, vandeninis tirpalas

B.

Oranžinės spalvos vandeninis tirpalas

 

Grynumas

Vandenyje netirpios medžiagos

ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomos dažančiosios medžiagos

ne daugiau kaip 2,0 %

Organiniai junginiai, išskyrus dažančiąsias medžiagas:

 

 

4-aminonaftalen-1-sulfonrūgštis

 

4-hidroksinaftalen-1-sulfonrūgštis

Bendras kiekis ne didesnis kaip 0,5 %

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai

ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

ne daugiau kaip 0,2 %, kai pH 7

Arsenas

ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb)

ne daugiau kaip 40 mg/kg

E 123 AMARANTAS

Sinonimai

Maistinis raudonasis CI Nr. 9

Apibrėžimas

Amarantą iš esmės sudaro trinatrio 2-hidroksi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalen-3,6-disulfonatas ir papildomos dažančiosios medžiagos, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas.

Amarantas yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską.

Klasė

Monoazo

Spalvos indeksas Nr.

16185

Einecs

213-022-2

Cheminis pavadinimas

Trinatrio 2-hidroksi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalen-3,6-disulfonatas

Cheminė formulė

C20H11N2Na3O10S3

Santykinė molekulinė masė

604,48

Analizės duomenys

Bendras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 85 % skaičiuojant natrio druska

E1 cm 1 % 440, bangos ilgis apytikriai lygus 520 nm, vandeninis tirpalas

Apibūdinimas

Raudonai rudi milteliai ar granulės

Identifikavimas

A.

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 520 nm, vandeninis tirpalas

B.

Raudonos spalvos vandeninis tirpalas

 

Grynumas

Vandenyje netirpios medžiagos

ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomos dažančiosios medžiagos

ne daugiau kaip 3,0 %

Organiniai junginiai, išskyrus dažančiąsias medžiagas:

 

 

4-aminonaftalen-1-sulfonrūgštis

 

3-hidroksinaftalen-2,7-disulfonrūgštis

 

6-hidroksinaftalen-2-sulfonrūgštis

 

7-hidroksinaftalen-1,3-disulfonrūgštis

 

7-hidroksinaftalen-1,3,6-trisulfonrūgštis

Bendras kiekis ne didesnis kaip 0,5 %

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai

ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

ne daugiau kaip 0,2 %, kai pH 7

Arsenas

ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb)

ne daugiau kaip 40 mg/kg

E 124 PONSO 4R, KOŠENILIS RAUDONASIS A

Sinonimai

Maistinis raudonasis/maistinė raudė CI Nr. 7, naujasis kokcinas

Apibrėžimas

Ponso 4R iš esmės sudaro trinatrio 2-hidroksi-1-(4-sulfonato-1-nanaftilazo)naftalen-6,8-disulfonatas ir papildomos dažančios medžiagos, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas.

Ponso 4R yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską.

Klasė

Monoazo

Spalvos indeksas Nr.

16255

Einecs

220-036-2

Cheminis pavadinimas

Trinatrio 2-hidroksi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalen-6,8-disulfonatas

Cheminė formulė

C20H11N2Na3O10S3

Santykinė molekulinė masė

604,48

Analizės duomenys

Bendras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 80 % skaičiuojant natrio druska

E1 cm 1 % 430, kai bangos ilgis apytikriai lygus 505 nm, vandeninis tirpalas

Apibūdinimas

Rausvi milteliai arba granulės

Identifikavimas

A.

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 505 nm, vandeninis tirpalas

B.

Raudonos spalvos vandeninis tirpalas

 

Grynumas

Vandenyje netirpios medžiagos

ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomos dažančiosios medžiagos

ne daugiau kaip 1,0 %

Organiniai junginiai, išskyrus dažančiąsias medžiagas:

 

 

4-aminonaftalen-1-sulfonrūgštis

 

7-hidroksinaftalen-1,3-disulfonrūgštis

 

3-hidroksinaftalen-2,7-disulfonrūgštis

 

6-hidroksinaftalen-2-sulfonrūgštis

 

7-hidroksinaftalen-1,3,6-trisulfonrūgštis

Bendras kiekis ne didesnis kaip 0,5 %

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai

ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

ne daugiau kaip 0,2 % (kai pH 7)

Arsenas

ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb)

ne daugiau kaip 40 mg/kg

E 127 ERITROZINAS

Sinonimai

Maistinis raudonasis/maistinė raudė CI Nr. 14

Apibrėžimas

Eritroziną iš esmės sudaro dinatrio 2-(2,4,5,7-tetrajod-3-oksido-6-oksoksanten-9-il)benzoato monohidratas ir papildomos dažančiosios medžiagos, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas.

Eritrozinas yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską.

Klasė

Ksanteninis

Spalvos indeksas Nr.

45430

Einecs

240-474-8

Cheminis pavadinimas

Dinatrio 2-(2,4,5,7-tetrajod-3-oksido-6-oksoksanten-9-il)benzoato monohidratas

Cheminė formulė

C20H6I4Na2O5H2O

Santykinė molekulinė masė

897,88

Analizės duomenys

Bendras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 87 % skaičiuojant bevandene natrio druska

E1 cm 1 %1 100, kai bangos ilgis apytikriai lygus 526 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 7

Apibūdinimas

Raudoni milteliai arba granulės

Identifikavimas

A.

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 526 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 7

B.

Raudonos spalvos vandeninis tirpalas

 

Grynumas

Neorganiniai jodidai skaičiuojant natrio jodidu

ne daugiau kaip 0,1 %

Vandenyje netirpios medžiagos

ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomos dažančiosios medžiagos (išskyrus fluoresceiną)

ne daugiau kaip 4,0 %

Fluoresceinas

ne daugiau kaip 20 mg/kg

Organiniai junginiai, išskyrus dažančiąsias medžiagas:

 

Trijodrezorcinolis

ne daugiau kaip 0,2 %

2-(2,4-dihidroksi-3,5-dijodbenzoil) benzenkarboksirūgštis

ne daugiau kaip 0,2 %

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

Iš tirpalo, kurio pH 7–8, ne daugiau kaip 0,2 %

Arsenas

ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb)

ne daugiau kaip 40 mg/kg

Aliuminio dažalai

Metodas, pagrįstas druskos rūgštyje netirpios medžiagos kiekiu, netinka. Jis yra pakeistas metodu, nustatančiu natrio hidroksido tirpale netirpios medžiagos kiekį, kuris tik šiam dažikliui yra ne didesnis kaip 0,5 %.

E 128 RAUDONASIS 2G

Sinonimai

Maistinis raudonasis/maistinė raudė CI Nr. 10, azogeraninas

Apibrėžimas

Raudonąjį 2G iš esmės sudaro dinatrio 8-acetamido-1-hidroksi-2-fenilazonaftalen-3,6-disulfonatas ir papildomos dažančios medžiagos, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas.

Raudonasis/raudė 2G yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską.

Klasė

Monoazo

Spalvos indeksas Nr.

18050

Einecs

223-098-9

Cheminis pavadinimas

Dinatrio 8-acetamido-1-hidroksi-2-fenilazonaftalen-3,6-disulfonatas

Cheminė formulė

C18H13N3Na2O8S2

Santykinė molekulinė masė

509,43

Analizės duomenys

Bendras dažančių medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 80 % skaičiuojant natrio druska

E1 cm 1 % 620, kai bangos ilgis apytikriai lygus 532 nm, vandeninis tirpalas

Apibūdinimas

Raudoni milteliai arba granulės

Identifikavimas

A.

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 532 nm, vandeninis tirpalas

B.

Raudonos spalvos vandeninis tirpalas

 

Grynumas

Vandenyje netirpios medžiagos

ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomos dažančios medžiagos

ne daugiau kaip 2,0 %

Organiniai junginiai, išskyrus dažančias medžiagas:

 

 

5-acetamido-4-hidroksinaftalen-2,7-disulfonrūgštis

 

5-amino-4-hidroksinaftalen-2,7-disulfonrūgštis

Bendras kiekis ne didesnis kaip 0,5 %

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai

ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

ne daugiau kaip 0,2 % (kai pH 7)

Arsenas

ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb)

ne daugiau kaip 40 mg/kg

E 129 ALURA RAUDONASIS AC

Sinonimai

Maistinis raudonasis/maistinė raudė CI Nr. 17

Apibrėžimas

Alura raudonąjį AC iš esmės sudaro dinatrio 2-hidroksi-1-(2-metoksi-5-metil-4-sulfonato-fenilazo)naftalen-6-sulfonatas ir papildomos dažančiosios medžiagos, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas.

Alura raudonasis AC yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską.

Klasė

Monoazo

Spalvos indeksas Nr.

16035

Einecs

247-368-0

Cheminis pavadinimas

Dinatrio 2-hidroksi-1-(2-metoksi-5-metil-4-sulfonatofenilazo) naftalen-6-sulfonatas

Cheminė formulė

C18H14N2Na2O8S2

Santykinė molekulinė masė

496,42

Analizės duomenys

Bendras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 85 % skaičiuojant natrio druska

E1 cm 1 % 540, kai bangos ilgis apytikriai lygu 504 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 7

Apibūdinimas

Tamsiai raudoni milteliai arba granulės

Identifikavimas

A.

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 504 nm, vandeninis tirpalas

B.

Raudonos spalvos vandeninis tirpalas

 

Grynumas

Vandenyje netirpios medžiagos

ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomos dažančiosios medžiagos

ne daugiau kaip 3,0 %

Organiniai junginiai, išskyrus dažančiąsias medžiagas:

 

6-hidroksi-2-naftalensulfonrūgšties natrio druska

ne daugiau kaip 0,3 %

4-amino-5-metoksi-2-metilbenzen sulfonrūgštis

ne daugiau kaip 0,2 %

6,6-oksibis(2-naftalensulfonrūgšties) dinatrio druska

ne daugiau kaip 1,0 %

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai

ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

ne daugiau kaip 0,2 % ekstrahuojant iš tirpalo, kurio pH 7

Arsenas

ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb)

ne daugiau kaip 40 mg/kg

E 131 MĖLYNASIS PATENTUOTAS V

Sinonimai

Maistinis mėlynasis/maistinis mėlis CI Nr. 5

Apibrėžimas

Mėlynąjį patentuotąjį V iš esmės sudaro [4-(α-(4-dietilaminofenil)-5-hidroksi-2,4-disulfofenilmetiliden)-2,5-cikloheksadien-1-iliden] dietilamonio hidroksido vidinės druskos kalcio arba natrio junginys ir papildomos dažančiosios medžiagos, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas, ir (arba) kalcio sulfatas.

Leidžiama naudoti kalio druską.

Klasė

Triarilmetaninis

Spalvos indeksas Nr.

42051

Einecs

222-573-8

Cheminiai pavadinimai

[4-(α-(4-dietilaminofenil)-5-hidroksi-2,4-disulfofenilmetiliden)-2,5-cikloheksadien-1-iliden]dietilamonio hidroksido vidinės druskos kalcio arba natrio junginys

Cheminė formulė

Kalcio junginys: C27H31N2O7S2Ca Formula

Natrio junginys: C27H31N2O7S2Na

Santykinė molekulinė masė

Kalcio junginys: 579,72

Natrio junginys: 582,67

Analizės duomenys

Bendras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 85 % skaičiuojant natrio druska

E1 cm 1 %2 000, kai bangos ilgis apytikriai lygus 638 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 5

Apibūdinimas

Tamsiai mėlyni milteliai arba granulės

Identifikavimas

A.

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 638 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 5

B.

Mėlynos spalvos vandeninis tirpalas

 

Grynumas

Vandenyje netirpios medžiagos

ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomos dažančiosios medžiagos

ne daugiau kaip 2,0 %

Organiniai junginiai, išskyrus dažančiąsias medžiagas:

 

 

3-hidroksibenzaldehidas

 

3-hidroksibenzenkarboksirūgštis

 

3-hidroksi-4-sulfobenzenkarboksirūgštis

 

N,N-dietilaminobenzensulfonrūgštis

Bendras kiekis ne didesnis kaip 0,5 %

Leukobazė

ne daugiau kaip 4,0 %

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai

ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

ne daugiau kaip 0,2 % ekstrahuojant iš tirpalo, kurio pH 5

Arsenas

ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb)

ne daugiau kaip 40 mg/kg

E 132 INDIGOTINAS, INDIGOKARMINAS

Sinonimai

Maistinis mėlynasis/maistinis mėlis CI Nr. 1

Apibrėžimas

Indigotiną iš esmės sudaro dinatrio 3,3′-diokso-2,2′-biindoliliden-5,5′-disulfonato ir dinatrio 3,3′-diokso-2,2′-biindoliliden-5,7′-disulfonato mišinys ir papildomos dažančiosios medžiagos, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas.

Indigotinas yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską.

Klasė

Indigoidinis

Spalvos indeksas Nr.

73015

Einecs

212-728-8

Cheminis pavadinimas

Dinatrio 3,3′-diokso-2,2′-biindoliliden-5,5′-disulfonatas

Cheminė formulė

C16H8N2Na2O8S2

Santykinė molekulinė masė

466,36

Analizės duomenys

Bendras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 85 % skaičiuojant natrio druska;

dinatrio 3,3′-diokso-2,2′-biindoliliden-5,7′-disulfonato: ne daugiau kaip 18 %

E1 cm 1 % 480, kai bangos ilgis apytikriai lygus 610 nm, vandeninis tirpalas

Apibūdinimas

Tamsiai mėlyni milteliai arba granulės

Identifikavimas

A.

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 610 nm, vandeninis tirpalas

B.

Mėlynos spalvos vandeninis tirpalas

 

Grynumas

Vandenyje netirpios medžiagos

ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomos dažančiosios medžiagos

Išskyrus dinatrio 3,3′-diokso-2,2′-biindoliden-5,7′-disulfonatą: ne daugiau kaip 1,0 %

Organiniai junginiai, išskyrus dažančiąsias medžiagas:

 

 

izatin-5-sulfonrūgštis

 

5-sulfoantranilo rūgštis

 

Antranilo rūgštis

Bendras kiekis ne didesnis kaip 0,5 %

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai

ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

ne daugiau kaip 0,2 %, kai pH 7

Arsenas

ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb)

ne daugiau kaip 40 mg/kg

E 133 BRILIANTINIS MĖLINASIS FCF

Sinonimai

Maistinis mėlynasis/maistinis mėlis CI Nr. 2

Apibrėžimas

Briliantinį mėlynąjį FCF iš esmės sudaro dinatrio α-(4-(N-etil-3-sulfonatobenzilamino)fenil)-α-(4-N-etil-3-sulfonatobenzil amino)cikloheksa-2,5-dieniliden)toluen-2-sulfonatas bei jo izomerai ir papildomos dažančiosios medžiagos, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas.

Briliantinis mėlynasis FCF yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską.

Klasė

Triarilmetaninis

Spalvos indeksas Nr.

42090

Einecs

223-339-8

Cheminis pavadinimas

Dinatrio α-[4-(N-etil-3-sulfonatobenzilamino)fenil]-α-[4-(N-etil-3-sulfonatobenzilamino)cikloheksa-2,5-dieniliden]toluen-2-sulfonatas

Cheminė formulė

C37H34N2Na2O9S3

Santykinė molekulinė masė

792,84

Analizės duomenys

Bendras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 85 % skaičiuojant natrio druska

E1 cm 1 %1 630, kai bangos ilgis apytikriai lygus 630 nm, vandeninis tirpalas

Apibūdinimas

Rausvai mėlyni milteliai arba granulės

Identifikavimas

A.

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 630 nm, vandeninis tirpalas

B.

Mėlynos spalvos vandeninis tirpalas

 

Grynumas

Vandenyje netirpios medžiagos

ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomos dažančiosios medžiagos

ne daugiau kaip 6,0 %

Organiniai junginiai, išskyrus dažančiąsias medžiagas:

 

2-,3-ir 4-formilbenzensulfonrūgščių bendras kiekis

ne daugiau kaip 1,5 %

3-[(etil)(4-sulfofenil)amino]metilbenzen sulfonrūgštis

ne daugiau kaip 0,3 %

Leukobazė

ne daugiau kaip 5,0 %

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai

ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

ne daugiau kaip 0,2 %, kai pH 7

Arsenas

ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb)

ne daugiau kaip 40 mg/kg

E 140 (i) CHLOROFILAI

Sinonimai

Natūralus žaliasis/natūralioji žaluma CI Nr. 3, magnio chlorofilas, magnio feofitinas

Apibrėžimas

Chlorofilai gaunami tirpikliais ekstrahuojant natūraliuosius valgomuosius augalus, žolę, liucerną, dilgėles. Vėliau šalinant tirpiklį iš chlorofilų gali būti visiškai arba iš dalies pašalinti natūraliai juose esantys kompleksadario magnio jonai ir susidaro atitinkami feofitinai. Pagrindinės dažančiosios medžiagos yra feofitinai ir magnio chlorofilai. Ekstrahuotame produkte, iš kurio yra pašalintas tirpiklis, yra kitų pigmentų, pvz., karotinoidų, taip pat aliejų, riebalų ir vaškų, patekusių iš žaliavinės medžiagos. Ekstrahavimui galima naudoti tik šiuos tirpiklius: acetoną, metiletilketoną, dichlormetaną, anglies dioksidą, metanolį, etanolį, propan-2-olį ir heksaną.

Klasė

Porfirinai

Spalvos indeksas Nr.

75810

Einecs

Chlorofilai: 215-800-7; chlorofilas a: 207-536-6; chrorofilas b: 208-272-4

Cheminiai pavadinimai

Pagrindinės dažančiosios medžiagos:

 

fitil(132R,17S,18S)-3-(8-etil-132-metoksikarbonil-2,7,12,18-tetrametil-13′-okso-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidrociklopenta[at]-porfirin-17-il) propionatas (feofitinas a), arba jo magnio kompleksas (chlorofilas a);

 

fitil(132R,17S,18S)-3-(8-etil-7-formil-132-metoksikarbonil-2,12,18-ttrimetil-13′-okso-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidro ciklopenta[at]-porfirin-17-il) propionatas (feofitinas b), arba jo magnio kompleksas (chlorofilas b)

Cheminė formulė

Chlorofilas a (magnio kompleksas): C55H72MgN4O5

Chlorofilas a: C55H74N4O5

Chlorofilas b (magnio kompleksas): C55H70MgN4O6

Chlorofilas b: C55H72N4O6

Santykinė molekulinė masė

Chlorofilas a (magnio kompleksas): 893,51

Chlorofilas a: 871,22

Chlorofilas b (magnio kompleksas): 907,49

Chlorofilas b: 885,20

Analizės duomenys

Chlorofilų ir jų magnio kompleksų bendras kiekis yra ne mažesnis kaip 10 %

E1 cm 1 % 700, kai bangos ilgis apytikriai lygus 409 nm, tirpiklis chloroformas

Apibūdinimas

Kietos vaškiškos medžiagos, kurių spalva gali keistis nuo šviesiai žalios iki tamsiai žalios pagal tai, kiek medžiagoje yra kompleksadario magnio jonų

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 409 nm, tirpiklis chloroformas

Grynumas

Tirpiklių likučiai:

Acetonas

Metiletilketonas

Metanolis

Etanolis

Propan-2-olis

Heksanas

Ne daugiau kaip 50 mg/kg, atskirai kiekvieno arba bendrai

Dichlormetanas: ne daugiau kaip 10 mg/kg

Arsenas

ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb)

ne daugiau kaip 40 mg/kg

E 140 (ii) CHLOROFILINAI

Sinonimai

Natūralusis žaliasis/natūralioji žaluma CI Nr. 5, natrio chlorofilinas, kalio chlorofilinas

Apibrėžimas

Chlorofilinų šarminių metalų druskos yra gaunamos muilinant tirpikliais ekstrahuojamus natūraliųjų valgomųjų augalų, žolės, liucernos, dilgėlių ekstraktus. Muilinant pašalinamos metilo bei fitilo esterių grupės ir iš dalies gali skilti ciklopentenilo žiedas. Karboksigrupės neutralizuojamos susidarant kalio ir (arba) natrio druskoms.

Ekstrahavimui galima naudoti tik šiuos tirpiklius: acetoną, metiletilketoną, dichlormetaną, anglies dioksidą, metanolį, etanolį, propan-2-olį ir heksaną.

Klasė

Porfirinai

Spalvos indeksas Nr.

75815

Einecs

287-483-3

Cheminiai pavadinimai

Pagrindinių dažančiųjų medžiagų rūgštinė forma:

3-(10-karboksilato-4-etil-1,3,5,8-tetrametil-9-okso-2-vinilforbin-7-il)propionatas (chlorofilinas a)

ir

3-(10-karboksilato-4-etil-3-formil-1,5,8-trimetil-9-okso-2-vinilforbin-7-il)propionatas (chlorofilinas b).

Atsižvelgiant į hidrolizės laipsnį ciklopentenilo žiedas gali nutrūkti ir dėl to susidarytų trečioji karboksigrupė.

Dar gali būti magnio kompleksų

Cheminė formulė

Chlorofilinas a (rūgštinė forma): C34H34N4O5

Chlorofilinas b (rūgštinė forma): C34H32N4O6

Santykinė molekulinė masė

Chlorofilinas a: 578,68

Chlorofilinas b: 592,66

Kiekviena gali padidėti dar 18 daltonų, jei nutrūksta ciklopentenilo žiedas

Analizės duomenys

Chlorofilinų bendras kiekis ėminyje, džiovintame 1 h 100 °C, yra ne mažesnis kaip 95 %

E1 cm 1 % 700, kai bangos ilgis apytikriai lygus 405 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 9

E1 cm 1 % 140, kai bangos ilgis apytikriai lygus 653 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 9

Apibūdinimas

Tamsiai žali arba mėlyni (juodi) milteliai

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumai atitinka maždaug 405 nm ir 653 nm, vandenins fosfatinis buferis, kurio pH 9

Grynumas

Tirpiklių likučiai

Acetonas

Metiletilketonas

Metanolis

Etanolis

Propan-2-olis

Heksanas

Ne daugiau kaip 50 mg/kg, atskirai kiekvieno arba bendrai

Dichlormetanas: ne daugiau kaip 10 mg/kg

Arsenas

ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb)

ne daugiau kaip 40 mg/kg

E 141 (i) CHLOROFILŲ VARIO KOMPLEKSAI

Sinonimai

Natūralusis žaliasis/natūralioji žaluma CI Nr. 3, vario chlorofilas, vario feofitinas

Apibrėžimas

Vario chlorofilai susidaro į medžiagą, gautą ekstrahuojant natūraliuosius valgomuosius augalus, žolę, liucerną, dilgėles, pridedant vario druskų. Produkte, iš kurio yra pašalintas tirpiklis, yra kitų pigmentų, pvz., karotinoidų, taip pat riebalų ir vaškų, patekusių iš žaliavinės medžiagos. Pagrindinė dažančioji medžiaga yra vario (II) feofitinai. Ekstrahavimui galima naudoti tik šiuos tirpiklius: acetoną, metiletilketoną, dichlormetaną, anglies dioksidą, metanolį, etanolį, propan-2-olį ir heksaną.

Klasė

Porfirinai

Spalvos indeksas Nr.

75815

Einecs

Vario chlorofilas a: 239-830-5; vario chrorofilas b: 246-020-5

Cheminiai pavadinimai

[fitil(132R,17S,18S)-3-(8-etil-132-metoksikarbonil-2,7,12,18-tetrametil-13′-okso-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidrociklopenta [at]-porfirin-17-il)propionato] varis (II) (vario chlorofilas a);

[fitil(132R,17S,18S)-3-(8-etil-7-formil-132-metoksikarbonil-2,12,18-trimetil-13′-okso-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidro ciklopenta[at]-porfirin-1717-il)propionato] varis (II), (vario chlorofilas b)

Cheminė formulė

Vario chlorofilas a: C55H72CuN4O5

Vario chlorofilas b: C55H70CuN4O6

Santykinė molekulinė masė

Vario chlorofilas a: 932,75

Vario chlorofilas b: 946,73

Analizės duomenys

Vario chlorofilų bendras kiekis yra ne mažesnis kaip 10 %

E1 cm 1 % 540, kai bangos ilgis apytikriai lygus 422 nm, tirpiklis chloroformas

E1 cm 1 % 300, kai bangos ilgis apytikriai lygus 652 nm, tirpiklis chloroformas

Apibūdinimas

Vaškiška kieta medžiaga, kurios spalva gali keistis nuo mėlynai žalios iki tamsiai žalios, priklausomai nuo žaliavinės medžiagos

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumai atitinka maždaug 422 ir 652 nm, tirpiklis chloroformas

Grynumas

Tirpiklių likučiai

Acetonas

Metiletilketonas

Metanolis

Etanolis

Propan-2-olis

Heksanas

ne daugiau kaip 50 mg/kg, atskirai kiekvieno arba bendrai

Dichlormetanas: ne daugiau kaip 10 mg/kg

Arsenas

ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Vario jonai

ne daugiau kaip 200 mg/kg

Bendras vario kiekis

ne didesnis kaip 8 % bendro vario feofitinų kiekio

E 141 (ii) CHLOROFILINŲ VARIO KOMPLEKSAI

Sinonimai

Natrio-vario chlorofilinas, kalio-vario chlorofilinas, natūralusis žaliasis/natūralioji žaluma CI Nr. 5

Apibrėžimas

Vario chlorofilinų šarminių metalų druskos yra gaunamos pridedant vario druskų į produktą, gautą muilinant tirpikliais ekstrahuojamus natūraliųjų valgomųjų augalų, žolės, liucernos, dilgėlių ekstraktus. Muilinant pašalinamos metilo bei fitilo esterių grupės ir iš dalies gali skilti ciklopentenilo žiedas. Į išgrynintus chlorofilinus pridedant vario druskų karboksigrupės neutralizuojamos ir susidaro kalio ir (arba) natrio druskos.

Ekstrahavimui galima naudoti tik šiuos tirpiklius: acetoną, metiletilketoną, dichlormetaną, anglies dioksidą, metanolį, etanolį, propan-2-olį ir heksaną.

Klasė

Porfirinai

Spalvos indeksas Nr.

75815

Einecs

 

Cheminiai pavadinimai

Pagrindinių dažančiųjų medžiagų rūgštinė forma:

3-(10-karboksilato-4-etil-1,3,5,8-tetrametil-9-okso-2-vinilforbin-7-il)propionato vario (II) kompleksas (vario chlorofilinas a)

ir

3-(10-karboksilato-4-etil-3-formil-1,5,8-trimetil-9-okso-2-vinilforbin-7-il)propionato vario (II) kompleksas (vario chlorofilinas b)

Cheminė formulė

Vario chlorofilinas a (rūgštinė forma): C34H34CuN4O5

Vario chlorofilinas b (rūgštinė forma): C34H32CuN4O6

Santykinė molekulinė masė

Vario chlorofilinas a: 640,20

Vario chlorofilinas b: 654,18

Kiekviena gali padidėti dar 18 daltonų, jei nutrūksta ciklopentenilo žiedas

Analizės duomenys

Chlorofilinų bendras kiekis ėminyje, džiovintame 1 h 100 °C, yra ne mažesnis kaip 95 %

E1 cm 1 % 565, kai bangos ilgis apytikriai lygus 405 nm, vandeninis fosfatinis buferis, kurio pH 7,5

E1 cm 1 % 145, kai bangos ilgis apytikriai lygus 630 nm, vandeninis fosfatinis buferis, kurio pH 7,5

Apibūdinimas

Tamsiai žali arba mėlyni (juodi) milteliai

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumai atitinka maždaug 405 nm ir maždaug 630 nm, vandeninis fosfatinis buferis, kurio pH 7,5

Grynumas

Tirpiklių likučiai

Acetonas

Metiletilketonas

Metanolis

Etanolis

Propan-2-olis

Heksanas

Ne daugiau kaip 50 mg/kg, atskirai kiekvieno arba kartu

Dichlormetanas: ne daugiau kaip 10 mg/kg

Arsenas

ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Vario jonai

ne daugiau kaip 200 mg/kg

Bendras vario kiekis

ne didesnis kaip 8 % bendro vario chlorofilinų kiekio

E 142 ŽALIASIS S

Sinonimai

Maistinis žaliasis CI Nr. 4, briliantinė žaluma BS

Apibrėžimas

Žaliąjį dažiklį Siš esmės sudaro N-[4-[[4-(dimetilamino)fenil](2-hidroksi-3,6-disulfo-1-naftalenil)-metilen]-2,5-cikloheksadien-1-iliden]-N-metil-metanaminio natrio druska ir papildomos dažančiosios medžiagos, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas.

Žaliasis S yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską.

Klasė

Triarilmetaninis

Spalvos indeksas Nr.

44090

Einecs

221-409-2

Cheminis pavadinimas

N-[4-[[4-(dimetilamino)fenil](2-hidroksi-3,6-disulfo-1-naftalenil)-metilen]-2,5-cikloheksadien-1-iliden]-N-metil-metanaminio natrio druska;

Natrio 5-[4-dimetilamino-α-(4-dimetiliminocikloheksa-2,5-dieniliden)benzil]-6-hidroksi-7-sulfonato-naftalen-2-sulfonatas (kitas cheminis pavadinimas)

Cheminė formulė

C27H25N2NaO7S2

Santykinė molekulinė masė

576,63

Analizės duomenys

Bendras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 80 % skaičiuojant natrio druska

E1 cm 1 %1 720, kai bangos ilgis apytikriai lygus 632 nm, vandeninis tirpalas

Apibūdinimas

Tamsiai mėlyni ar tamsiai žali milteliai

Identifikavimas

A.

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 632 nm, vandeninis tirpalas

B.

Mėlynos spalvos vandeninis tirpalas

 

Grynumas

Vandenyje netirpios medžiagos

ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomos dažančiosios medžiagos

ne daugiau kaip 1,0 %

Organiniai junginiai, išskyrus dažančiąsias medžiagas:

 

4,4′-bis(dimetilamino)benzhidrilo alkoholis

ne daugiau kaip 0,1 %

4,4′-bis(dimetilamino)benzofenonas

ne daugiau kaip 0,1 %

3-hidroksinaftalen-2,7-disulfonrūgštis

ne daugiau kaip 0,2 %

Leukobazė

ne daugiau kaip 5,0 %

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai

ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

ne daugiau kaip 0,2 %, kai pH 7

Arsenas

ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb)

ne daugiau kaip 40 mg/kg

E 150a PAPRASTOJI KARAMELĖ

Apibrėžimas

Paprastoji karamelė gaminama kontroliuojamomis sąlygomis kaitinant angliavandenius (parduodamus maistinių rūšių saldiklius, kurie yra gliukozės ir fruktozės monomerai ir (arba) jų polimerai, pvz., gliukozės sirupai, sacharozė ir (arba) invertuoti sirupai ir dekstrozė). Karamelinimui skatinti galima naudoti rūgštis, šarmus ir druskas, išskyrus amonio junginius ir sulfitus.

Einecs

232-435-9

Apibūdinimas

Tamsiai rudi arba juodi skysčiai ar kietos medžiagos

Grynumas

DEAE (dietilaminoetil) celiulioze surišamo dažiklio kiekis

ne didesnis kaip 50 %

Fosforilceliulioze surišamo dažiklio kiekis

ne didesnis kaip 50,0 %

Spalvos intensyvumas (1)

0,01–0,12

Bendras azoto kiekis

ne didesnis kaip 0,1 %

Bendras sieros kiekis

ne didesnis kaip 0,2 %

Arsenas

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb)

ne daugiau kaip 25 mg/kg

E 150b ŠARMINĖ SULFITINĖ KARAMELĖ

Apibrėžimas

Šarminė sulfitinė karamelė gaminama kontroliuojamomis sąlygomis kaitinant angliavandenius (parduodamus maistinių rūšių saldiklius, kurie yra gliukozės ir fruktozės monomerai ir (arba) jų polimerai, pvz., gliukozės sirupai, sacharozė ir (arba) invertuoti sirupai ir dekstrozė) su rūgštimis ar šarmais arba be jų, esant sulfitams (sulfitinei rūgščiai, kalio sulfitui, kalio hidrosulfitui, natrio sulfitui ir natrio hidrosulfitui); amonio junginiai nenaudojami.

Einecs

232-435-9

Apibūdinimas

Tamsiai rudi arba juodi skysčiai ar kietosios medžiagos

Grynumas

DEAE celiulioze surišto dažiklio kiekis

ne didesnis kaip 50 %

Spalvos intensyvumas (1)

0,05–0,13

Bendras azoto kiekis

ne didesnis kaip 0,3 (2)

Sieros dioksidas

ne daugiau kaip 0,2 % (2)

Bendras sieros kiekis

0,3–3,5 % (2)

DEAE celiulioze surištos sieros kiekis

Didesnis kaip 40 %

Optinio tankio procentinė dalis, tenkanti DEAE celiulioze surištam dažikliui

19–34

Optinių tankių

(A 280/560) santykis

Didesnis kaip 50

Arsenas

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb)

ne daugiau kaip 25 mg/kg

E 150c AMONIAKINĖ KARAMELĖ

Apibrėžimas

Amoniakinė karamelė gaminama kontroliuojamomis sąlygomis kaitinant angliavandenius (parduodamus maistinių rūšių saldiklius, kurie yra gliukozės ir fruktozės monomerai ir (arba) jų polimerai, pvz., gliukozės sirupai, sacharozė ir (arba) invertuoti sirupai ir dekstrozė) su rūgštimis ar šarmais arba be jų, esant amonio junginiams (amoniakui, amonio karbonatui, amonio hidrokarbonatui ir amonio fosfatui); sulfitai nenaudojami.

Einecs

232-435-9

Apibūdinimas

Tamsiai rudi arba juodi skysčiai ar kietosios medžiagos

Grynumas

DEAE celiulioze surišto dažiklio kiekis

ne didesnis kaip 50 %

Fosforilceliulioze surišto dažiklio kiekis

didesnis kaip 50 %

Spalvos intensyvumas (1)

0,08–0,36

Amoniakinio azoto kiekis

ne didesnis kaip kaip 0,3 % (2)

4-metilimidazolas

ne daugiau kaip 250 mg/kg (2)

2-acetil-4-tetrahidroksibutilimidazolas

ne daugiau kaip 10 mg/kg (2)

Bendras sieros kiekis

ne didesnis kaip 0,2 % (2)

Bendras azoto kiekis

0,7–3,3 % (2)

Optinio tankio procentinė dalis, tenkanti fosforilceliulioze surištam dažikliui

13–35

Arsenas

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb)

ne daugiau kaip 25 mg/kg

E 150d SULFITINĖ AMONIAKINĖ KARAMELĖ

Apibrėžimas

Sulfitinė amoniakinė karamelė gaminama kontroliuojamomis sąlygomis kaitinant angliavandenius (parduodamus maistinių rūšių saldiklius, kurie yra gliukozės ir fruktozės monomerai ir (arba) jų polimerai, pvz., gliukozės sirupai, sacharozė ir (arba) invertuoti sirupai ir dekstrozė) su rūgštimis ar šarmais arba be jų, esant sulfitams ir amonio junginiams (sulfitinei rūgščiai, kalio sulfitui, kalio hidrosulfitui, natrio sulfitui, natrio hidrosulfitui, amoniakui, amonio karbonatui, amonio hidrokarbonatui, amonio fosfatui, amonio sulfatui, amonio sulfitui ir amonio hidrosulfitui).

Einecs

232-435-9

Apibūdinimas

Tamsiai rudi arba juodi skysčiai ar kietosios medžiagos

Grynumas

DEAE celiulioze surišto dažiklio kiekis

Didesnis kaip 50 %

Spalvos intensyvumas (1)

0,10–0,60

Amoniakinio azoto kiekis

ne didesnis kaip 0,6 % (2)

Sieros dioksidas

ne daugiau kaip 0,2 % (2)

4-metilimidazolas

ne daugiau kaip 250 mg/kg (2)

Bendras azoto kiekis

0,3–1,7 % (2)

Bendras sieros kiekis

0,8–2,5 % (2)

Azoto ir sieros santykis nuosėdose, gautose nusodinant alkoholiu

0,7–2,7

Alkoholiu nusodintų nuosėdų optinių tankių santykis (3)

8–14

Optinių tankių (A280/560) santykis

ne didesnis kaip 50

Arsenas

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb)

ne daugiau kaip 25 mg/kg

E 151 BRILIANTINIS JUODASIS BN, JUODASIS PN/BRILIANTINIS JUODASIS DAŽIKLIS BN, JUODASIS DAŽIKLIS PN

Sinonimai

Maistinis juodasis CI Nr. 1

Apibrėžimas

Briliantinį juodąjį BN iš esmės sudaro tetranatrio 4-acetamido-5-hidroksi-6-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenilazo)-1-naftilazo] naftalen-1,7-disulfonatas ir papildomos dažančiosios medžiagos, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas.

Briliantinis juodasis BN yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską.

Klasė

Bisavo

Spalvos indeksas Nr.

28440

Einecs

219-746-5

Cheminis pavadinimas

Tetranatrio 4-acetamido-5-hidroksi-6-[7-sulfonato-4-(sulfonatofenilazo)-1-naftilazo]naftalen-1,7-disulfonatas

Cheminė formulė

C28H17N5Na4O14S4

Santykinė molekulinė masė

867,69

Analizės duomenys

Bendras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 80 % skaičiuojant natrio druska

E1 cm 1 % 530, kai bangos ilgis apytikriai lygus 570 nm, vandeninis tirpalas

Apibūdinimas

Juodi milteliai arba granulės

Identifikavimas

A.

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 570 nm, vandeninis tirpalas

B.

Juodai melsvas vandeninis tirpalas

 

Grynumas

Vandenyje netirpios medžiagos

ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomos dažančiosios medžiagos

ne daugiau kaip 10 % (išreiškiant dažų kiekiu)

Organiniai junginiai, išskyrus dažančiąsias medžiagas:

 

 

4-acetamido-5-hidroksinaftalen-1,7-disulfonrūgštis

 

4-amino-5-hidroksinaftalen-1,7-disulfonrūgštis

 

8-aminonaftalen-2-sulfonrūgštis

 

4,4′-diazoaminodi(benzensulfonrūgštis)

Bendras kiekis ne didesnis kaip 0,8 %

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai

ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

ne daugiau kaip 0,2 %, kai pH 7

Arsenas

ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb)

ne daugiau kaip 40 mg/kg

E 153 AUGALINĖS ANGLYS

Sinonimai

Augalinis juodasis

Apibrėžimas

Augalinės anglys gaminamos karbonizuojant augalines medžiagas, pvz., medieną, celiuliozės likučius, durpes ir kokoso riešutų bei kitus kevalus. Žaliava karbonizuojama esant aukštai temperatūrai. Augalines anglis sudaro smulkios anglies dalelės. Anglyse gali būti nedidelis kiekis azoto, vandenilio ir deguonies. Pagamintas produktas gali sugerti nedidelį kiekį drėgmės.

Spalvos indeksas Nr.

77266

Einecs

215-609-9

Cheminis pavadinimas

Anglis

Cheminė formulė

C

Santykinė molekulinė masė

12,01

Analizės duomenys

Anglies kiekis ne mažesnis kaip 95 % skaičiuojant sausai ir bepelenei medžiagai

Apibūdinimas

Juodi, bekvapiai ir beskoniai milteliai

Identifikavimas

A.

Tirpumas

Netirpios vandenyje ir organiniuose tirpikliuose

B.

Degimas

Pakaitintos iki raudonumo, anglys dega lėtai be liepsnos

Grynumas

Pelenai (bendras kiekis)

ne daugiau kaip 4,0 % (uždegimo temperatūra: 625 °C)

Arsenas

ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb)

ne daugiau kaip 40 mg/kg

Poliaromatiniai angliavandeniliai

Ekstraktas, gautas nepertraukiamo ekstrahavimo aparatu ekstrahuojant 1 g produkto 10 g gryno cikloheksano, turi būti bespalvis, o ekstrakto fluorescencija ultravioletinėje šviesoje turi būti ne intensyvesnė, kaip fluorescencija 0,100 mg chinino sulfato, ištirpinto 1 000 ml 0,01 M sieros rūgšties

Nuodžiūvis

ne didesnis kaip 12 % (120 °C, 4 h)

Šarminiame tirpale tirpi medžiaga

Filtratas, gautas po 2 g ėminio virinimo 20 ml N natrio hidroksido ir filtravimo, turi būti bespalvis

E 154 RUDASIS FK

Sinonimai

Maistinis rudasis CI Nr. 1

Apibrėžimas

Rudąjį FK iš esmės sudaro mišinys:

I:

natrio 4-(2,4-diaminofenilazo)benzensulfonatas

II:

natrio 4-(4,6-diamino-m-tolilazo)benzensulfonatas

III:

dinatrio 4,4′-(4,6-diamino-1,3-fenilenbisazo) di(benzensulfonatas)

IV:

dinatrio 4,4′-(2,4-diamino-1,3-fenilenbisazo) di(benzensulfonatas)

V:

dinatrio 4,4′-(2,4-diamino-5-metil-1,3-fenilenbisazo)di (benzensulfonatas)

VI:

trinatrio 4,4′,4″-(2,4-diaminobenzen-1,3,5-trisazo)tri-(benzenesulfonatas)

ir papildomos dažančiosios medžiagos, taip pat vanduo ir pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas.

Rudasis FK yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską.

Klasė

Azo (mono-, bis-ir trisazodažiklių mišinys)

Einecs

 

Cheminiai pavadinimai

Mišinys:

I:

natrio 4-(2,4-diaminofenilazo)benzensulfonatas

II:

natrio 4-(4,6-diamino-m-tolilazo)benzensulfonatas

III:

dinatrio 4,4′-(4,6-diamino-1,3-fenilenbisazo) di(benzensulfonatas)

IV:

dinatrio 4,4′-(2,4-diamino-1,3-fenilenbisazo) di(benzensulfonatas)

V:

dinatrio 4,4′-(2,4-diamino-5-metil-1,3-fenilenbisazo)di (benzensulfonatas)

VI:

trinatrio 4,4′,4″-(2,4-diaminobenzen-1,3,5-trisazo)tri-(benzensulfonatas)

Cheminė formulė

I:

C12H11N4NaO3S

II:

C13H13N4NaO3S

III:

C18H14N6Na2O6S2

IV:

C18H14N6Na2O6S2

V:

C19H16N6Na2O6S2

VI:

C24H17N8Na3O9S3

Santykinė molekulinė masė

I:

314,30

II:

328,33

III:

520,46

IV:

520,46

V:

534,47

VI:

726,59

Analizės duomenys

Bendras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 70 %

Komponentams tenkanti bendro dažančiųjų medžiagų kiekio dalis turi būti ne didesnė kaip:

I:

26 %

II:

17 %

III:

17 %

IV:

16 %

V:

20 %

VI:

16 %

Apibūdinimas

Raudonai rudi milteliai arba granulės

Identifikavimas

Oranžinės arba raudonos spalvos tirpalas

 

Grynumas

Vandenyje netirpios medžiagos

ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomos dažančiosios medžiagos

ne daugiau kaip 3,5 % (išreiškiant dažų kiekiu)

Organiniai junginiai, išskyrus dažančiąsias medžiagas:

 

4-aminobenzen-1-sulfonrūgštis

ne daugiau kaip 0,7 %,

m-fenilendiaminas ir 4 metil-m-fenilendiaminas

ne daugiau kaip 0,35 %

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai, išskyrus m-fenilendiaminą ir 4 metil-m-fenilendiaminą

ne daugiau kaip 0,007 % (skaičiuojant anilinu)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

ne daugiau kaip 0,2 %, kai tirpalo pH 7

Arsenas

ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb)

ne daugiau kaip 40 mg/kg

E 155 RUDASIS HT

Sinonimai

Maistinis rudasis CI Nr. 3

Apibrėžimas

Rudąjį HT iš esmės sudaro dinatrio 4,4′-(2,4-dihidroksi-5-hidroksimetil-1,3-fenilenbisazo)di(naftalen-1-sulfonatas) ir papildomos dažančiosios medžiagos, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas.

Rudasis HT yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską.

Klasė

Bisazo

Spalvos indeksas Nr.

20285

Einecs

224-924-0

Cheminis pavadinimas

Dinatrio 4,4′-(2,4-dihidroksi-5-hidroksimetil-1,3-fenilenbisazo) di(naftalen-1-sulfonatas)

Cheminė formulė

C27H18N4Na2O9S2

Santykinė molekulinė masė

652,57

Analizės duomenys

Bendras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 70 % skaičiuojant natrio druska

E1 cm 1 % 403, kai bangos ilgis apytikriai lygus 460 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 7

Apibūdinimas

Rausvai rudi milteliai arba granulės

Identifikavimas

A.

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 460 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 7

B.

Rudos spalvos vandeninis tirpalas

 

Grynumas

Vandenyje netirpios medžiagos

ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomos dažančiosios medžiagos

ne daugiau kaip 10,0 % (TLC metodas)

Organiniai junginiai, išskyrus dažančiąsias medžiagas:

 

4-aminonaftalen-1-sulfonrūgštis

ne daugiau kaip 0,7 %

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai

ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

ne daugiau kaip 0,2 %, kai tirpalo pH 7

Arsenas

ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb)

ne daugiau kaip 40 mg/kg

E 160a (i) KAROTINŲ MIŠINYS

1.   

Augaliniai karotinai

Sinonimai

CI maisto oranžinis 5

Apibrėžimas

Karotinų mišinys gaunamas tirpikliais ekstrahuojant natūralių veislių valgomuosius augalus, morkas, augalinius aliejus, žolę, liucerną ir dilgėles.

Pagrindinis dažantis komponentas yra karotinoidai, kurių didžiausią dalį sudaro β-karotinas. Gali būti α-, γ-karotino ir kitų pigmentų. Be dažančių pigmentų šioje medžiagoje gali būti aliejų, riebalų ir vaškų, natūraliai esančių šaltinio medžiagoje.

Ekstrahavimui galima naudoti tik šiuos tirpiklius: acetoną, metiletilketoną, metanolį, etanolį, propan-2-olį, heksaną (4), dichlormetaną ir anglies dioksidą.

Klasė

Karotinoidai

Spalvos indeksas Nr.

75130

Einecs

230-636-6

Cheminė formulė

β-karotinas: C40H56

Santykinė molekulinė masė

β-karotinas: 536,88

Analizės duomenys

Karotinų kiekis (skaičiuojant β-karotinu) yra ne mažesnis kaip 5 %. Produktuose, gautuose ekstrahuojant augalinius aliejus: ne mažesnis kaip 0,2 % maistinių riebalų

E1 cm 1 %2 500, kai bangos ilgis apytikriai 440–457 nm, tirpalas cikloheksane

Identifikavimas

Spektrometrija

Tirpalo cikloheksane maksimumas atitinka 440–457 nm ir 470–486 nm

Grynumas

Tirpiklių likučiai

Acetonas

Metiletilketonas

Metanolis

Propan-2-olis

Heksanas

Etanolis

Ne daugiau kaip 50 mg/kg atskirai arba kartu

Dichlormetanas: ne daugiau kaip 10 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

2.   

Dumblių karotinai

Sinonimai

CI maisto oranžinis 5

Apibrėžimas

Karotinų mišinys taip pat gali būti gaunamas iš natūralių dumblių veislių Dunaliella salina, augančių dideliuose druskinguose Whyalla ežeruose Pietų Australijoje. β-karotinas ekstrahuojamas naudojant eterinį aliejų. Preparatas yra 20–30 % suspensija valgomajame aliejuje. Trans- ir cis-izomerų santykis yra 50/50–71/29 intervale.

Pagrindinis dažantis komponentas yra karotinoidai, kurių didžiausią dalį sudaro β-karotinas. Gali būti α-karotino, liuteino, zeaksantino ir β-kriptoksantino. Be dažančių pigmentų šioje medžiagoje gali būti aliejų, riebalų ir vaškų, natūraliai esančių šaltinio medžiagoje.

Klasė

Karotinoidai

Spalvos indeksas Nr.

75130

Cheminė formulė

β-karotinas: C40H56

Santykinė molekulinė masė

β-karotinas: 536,88

Analizės duomenys

Karotinų kiekis (skaičiuojant β-karotinu) yra ne mažesnis kaip 20 %

E1 cm 1 %2 500, kai bangos ilgis apytikriai 440–457 nm, tirpalas cikloheksane

Identifikavimas

Spektrometrija

Tirpalo cikloheksane maksimumas atitinka 440–457 nm ir 474–486 nm

Grynumas

Natūralūs maistinių aliejų tokoferoliai

Ne daugiau kaip 0,3 %

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

E 160a (ii) β-KAROTINAS

1.   

β-karotinas

Sinonimai

CI maisto oranžinis 5

Apibrėžimas

Šios specifikacijos daugiausia taikomos visiems β-karotino trans-izomerams, ir mažiems kiekiams kitų karotinoidų. Praskiesti ir stabilizuoti preparatai gali turėti skirtingus cis-ir trans-izomerų santykius

Klasė

Karotinoidai

Spalvos indeksas Nr.

40800

Einecs

230-636-6

Cheminis pavadinimas

β-karotinas; β,β-karotinas

Cheminė formulė

C40H56

Santykinė molekulinė masė

536,88

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 96 % suminio dažančiųjų medžiagų kiekio (išreiškiant β-karotinu)

E1 cm 1 %2 500, kai bangos ilgis apytikriai 440–457 nm, tirpalas cikloheksane

Aprašymas

Raudoni arba rusvai raudoni kristalai ar kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Spektrometrija

Tirpalo cikloheksane maksimumas atitinka 453–456 nm

Grynumas

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kai 0,2 %

Papildomos dažančios medžiagos

Karotinoidai, išskyrus β-karotiną: ne daugiau kaip 3,0 % suminio dažančiųjų medžiagų kiekio

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

2.   

β-karotinas iš Blakeslea trispora

Sinonimai

CI maisto oranžinis 5

Apibrėžimas

Gaunamas rauginimo būdu, naudojant grybo Blakeslea trispora natūraliųjų veislių mišrią dviejų lytiškai poruojamų tipų (+) ir (–) kultūrą. β-karotinas iš biomasės ekstrahuojamas etilacetatu arba izobutilacetatu, vėliau izopropilo alkoholiu ir iškristalinamas. Kristalinį produktą iš esmės sudaro trans-β-karotinas. Kadangi tai natūralus procesas, maždaug 3 % produkto sudaro jam būdingų karotinoidų mišinys

Klasė

Karotinoidai

Spalvos indeksas Nr.

40800

Einecs

230-636-6

Cheminis pavadinimas

β-karotinas; β,β-karotinas

Cheminė formulė

C40H56

Santykinė molekulinė masė

536,88

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 96 % suminio dažančiųjų medžiagų kiekio (išreiškiant β-karotinu)

E1 cm 1 %2 500, kai bangos ilgis apytikriai 440–457 nm, tirpalas cikloheksane

Aprašymas

Raudoni arba rusvai raudoni kristalai ar kristalų milteliai (spalva skiriasi priklausomai nuo ekstrahavimo tirpiklio ir kristalizavimo sąlygų)

Identifikavimas

Spektrometrija

Tirpalo cikloheksane maksimumas atitinka 453–456 nm

Grynumas

Tirpiklių likučiai

Etilacetatas

Etanolis

Ne daugiau kaip 0,8 % atskirai arba kartu

Izobutilacetatas: ne daugiau kaip 1,0 %

Izopropilo alkoholis: ne daugiau kaip 0,1 %

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kai 0,2 %

Papildomos dažančios medžiagos

Karotinoidai, išskyrus β-karotiną: Ne daugiau kaip 3,0 % suminio dažančiųjų medžiagų kiekio

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Mikotoksinai:

Aflatoksinas B1

Nėra

Trichotecenas (T2)

Nėra

Ochratoksinas

Nėra

Zeralenonas

Nėra

Mikrobiologija:

Pelėsiai

Ne daugiau kaip 100/g

Mielės

Ne daugiau kaip 100/g

Salmonella

Nėra 25 g

Escherichia coli

Nėra 5 g

E 160b ANATO, BIKSINAS, NORBIKSINAS

Sinonimai

Natūralusis oranžinis CI Nr. 4

Apibrėžimas

Klasė

Karotinoidai

Spalvos indeksas Nr.

75120

Einecs

Anato: 215-735-4; anato sėklų ekstraktas: 289-561-2; biksinas: 230-248-7

Cheminiai pavadinimai

Biksinas

:

6′-metilvandenilis-9′cis-6,6′-diapokarotin-6,6′-dikarboksilatas

6′-metilvandenilis-9′-trans-6,6′-diapokarotin-6,6′-dikarboksilatas

Norbiksinas

:

9′-cis-6,6′-6,6′-diapokarotin-6,6′-dikarboksirūgštis

9′-trans-6,6′-diapokarotin-6,6′-dikarboksirūgštis

Cheminė formulė

Biksinas

:

C25H30O4

Norbiksinas

:

C24H28O4

Santykinė molekulinė masė

Norbiksinas

:

394,51

Norbiksinas

:

380,48

Apibūdinimas

Rausvai rudi milteliai, suspensija ar tirpalas

Identifikavimas

Spektrometrija

Biksinas

:

maksimumas atitinka maždaug 502 nm, tirpiklis chloroformas

Norbiksinas

:

maksimumas atitinka maždaug 482 nm, praskiestas KOH tirpalas

(i)   

Tirpikliais ekstrahuojamas biksinas ir norbiksinas

Apibrėžimas

Biksinas yra gaunamas anato medžio (Bixa orellana L.) sėklų viršutinį lukštą ekstrahuojant vienu ar daugiau šių tirpiklių: acetonu, metanoliu, heksanu ar dichlorometanu, anglies dioksidu. Po ekstrahavimo tirpiklis pašalinamas.

Norbiksinas yra gaunamas biksino ekstraktą hidrolizuojant vandeniniais šarmų tirpalais.

Be biksino ir norbiksino gali būti kitų medžiagų, ekstrahuojamų iš anato sėklų.

Biksino milteliuose yra keli dažantieji komponentai, tarp jų pagrindinis yra biksinas, kuris gali būti cis-ir trans-izomerų pavidalu. Taip pat gali būti biksino terminio skaidymo produktų.

Norbiksino milteliuose pagrindinis dažantysis komponentas yra biksino hidrolizės produktai natrio arba kalio druskų pavidalu. Gali būti abu cis-ir trans-izomerai.

Analizės duomenys

Biksino milteliuose bendras karotinoidų kiekis ne mažesnis kaip 75 % skaičiuojant biksinu

Norbiksino milteliuose bendras karotinoidų kiekis ne mažesnis kaip 25 % skaičiuojant norbiksinu

Biksinas

:

E1 cm 1 %2 870, kai bangos ilgis apytikriai lygus 502 nm, tirpiklis chloroformas

Norbiksinas

:

E1 cm 1 %2 870, kai bangos ilgis apytikriai lygus 482 nm, KOH tirpalas

Grynumas

Tirpiklių likučiai

Acetonas

Metanolis

Heksanas

Ne daugiau kaip 50 mg/kg, atskirai, kiekvieno arba bendrai

Dichlormetanas: ne daugiau kaip 10 mg/kg

Arsenas

ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb)

ne daugiau kaip 40 mg/kg

(ii)   

Šarmais ekstrahuojamas anatas

Apibrėžimas

Vandenyje tirpus anatas yra gaunamas vandeniniu šarmų (natrio arba kalio hidroksido) tirpalu ekstrahuojant anato medžio (Bixa orellana L.) sėklų viršutinį lukštą.

Vandenyje tirpiame anate pagrindinis dažantysis komponentas yra norbiksinas, biksino hidrolizės produktas, natrio arba kalio druskų pavidalu. Gali būti abu cis-ir trans-izomerai.

Analizės duomenys

Bendras karotinoidų kiekis yra ne mažesnis 0,1 % skaičiuojant norbiksinu

Norbiksinas

:

E1 cm 1 %2 870, kai bangos ilgis apytikriai lygus 482 nm, KOH tirpalas

Grynumas

Arsenas

ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb)

ne daugiau kaip 40 mg/kg

(iii)   

Aliejais ekstrahuojamas anatas

Apibrėžimas

Anato aliejiniai ekstraktai kaip tirpalas arba suspensija yra gaunami valgomaisiais aliejais ekstrahuojant anato medžio (Bixa orellana L.) sėklų viršutinį lukštą. Anato aliejiniame ekstrakte yra keli dažantieji komponentai, tarp jų pagrindinis yra biksinas, kuris gali būti cis-ir trans-izomerų pavidalu. Taip pat gali būti biksino terminio skaidymo produktų.

Analizės duomenys

Bendras karotinoidų kiekis yra ne mažesnis 0,1 % skaičiuojant biksinu

Biksinas

:

E1 cm 1 %2 870, kai bangos ilgis apytikriai lygus 502 nm, tirpiklis chloroformas

Grynumas

Arsenas

ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb)

ne daugiau kaip 40 mg/kg

E 160c PAPRIKOS EKSTRAKTAS, KAPSANTINAS, KAPSORUBINAS

Sinonimai

Paprikos ekstrakto eterinis aliejus

Apibrėžimas

Paprikos ekstraktas yra gaunamas tirpikliais ekstrahuojant natūralias paprikos rūšis, t. y. sumaltas Capsicum annuum L. vaisių ankštis, su sėklomis arba be jų, kuriose yra pagrindiniai šio prieskonio dažantieji komponentai. Pagrindiniai dažantieji komponentai yra kapsantinas ir kapsorubinas. Be jų yra įvairių kitų dažančiųjų junginių.

Ekstrahavimui galima naudoti tik šiuos tirpiklius: metanolį, etanolį, acetoną, heksaną, dichlormetaną, etilacetatą ir anglies dioksidą.

Klasė

Karotinoidai

Einecs

Kapsantinas: 207-364-1; kapsorubinas: 207-425-2

Cheminiai pavadinimai

Kapsantinas: (3R,3′S,5′R)-3,3′-dihidroksi-β,k-karotin-6-onas

Kapsorubinas: (3S,3′S,5R,5′R)-3,3′-dihidroksi-k,k-karotin-6,6′-dionas

Cheminė formulė

Kapsantinas: C40H56O3

Kapsorubinas: C40H56O4

Santykinė molekulinė masė

Kapsantinas: 584,85

Kapsorubinas: 600,85

Analizės duomenys

Paprikos ekstraktas: karotinoidų kiekis ne mažesnis kaip 7,0 %

Kapsantinas (kapsorubinas): ne mažiau kaip 30 % bendro karotinoidų kiekio

E1 cm 1 %2 100, kai bangos ilgis apytikriai lygus 462 nm, tirpiklis acetonas

Apibūdinimas

Tamsiai raudonas klampus skystis

Identifikavimas

A.

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 462 nm, tirpiklis acetonas

B.

Spalvinė reakcija

jei į ėminio lašą 2–3 lašuose chloroformo įlašinti lašą sieros rūgšties, susidaro tamsiai mėlynos spalvos tirpalas

Grynumas

Tirpiklių likučiai:

Etilacetatas

Metanolis

Etanolis

Acetonas

Heksanas

Ne daugiau kaip 50 mg/kg, atskirai kiekvieno arba bendrai

Dichlormetanas: ne daugiau kaip 10 mg/kg

Kapsaicinas

ne daugiau kaip 250 mg/kg

Arsenas

ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb)

ne daugiau kaip 40 mg/kg

E 160d LIKOPENAS

Sinonimai

Natūralusis geltonis 27

Apibrėžimas

Likopenas yra gaunamas tirpikliais ekstrahuojant natūraliąsias raudonųjų pomidorų (Lycopersicon esculentum L.) rūšis, tirpiklis vėliau pašalinamas. Galima naudoti tik šiuos tirpiklius: dichlormetaną, anglies dioksidą, etilacetatą, acetoną, propan-2-olį, metanolį, etanolį, heksaną. Pagrindinis pomidorų dažantysis komponentas yra likopenas, gali būti maži kiekiai kitų karotinoidinių pigmentų. Be kitų dažančiųjų pigmentų produkte gali būti aliejų, riebalų, vaškų ir skoninių komponentų, natūraliai esančių pomidoruose.

Klasė

Karotinoidai

Spalvos indeksas Nr.

75125

Cheminiai pavadinimai

Likopenas, ψ,ψ-karotinas

Cheminė formulė

C40H56

Santykinė molekulinė masė

536,85

Analizės duomenys

Bendras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 5,0 %

E1 cm 1 %3 450, kai bangos ilgis apytikriai lygus 472 nm, tirpiklis heksanas

Apibūdinimas

Tamsiai raudonas klampus skystis

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 47 nm, tirpiklis heksanas

Grynumas

Tirpiklių likučiai

Etilacetatas

Metanolis

Etanolis

Acetonas

Heksanas

Propan-2-olis

Ne daugiau kaip 50 mg/kg, atskirai kiekvieno arba bendrai

Dichlormetanas: ne daugiau kaip 10 mg/kg

Sulfatiniai pelenai

ne daugiau kaip 0,1 %

Arsenas

ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb)

ne daugiau kaip 40 mg/kg

E 160e β-APO-8′-KAROTINALIS (C30)

Sinonimai

Maistinis oranžinis CI Nr.6

Apibrėžimas

Šios specifikacijos taikomos daugiausia visiems β-apo-8′-karotinalio trans-izomerams, turintiems nedidelius kiekius kitų karotinoidų. Praskiesti ir stabilizuoti produktai yra ruošiami iš β-apo-8′-karotinalio, atitinkančio šias specifikacijas, juos sudaro β-apo-8′-karotinalio tirpalai arba suspensijos valgomuosiuose riebaluose arba aliejuose, emulsijos ir vandenyje disperguojami milteliai. Šie preparatai gali turėti skirtingą cis-ir trans-izomerų santykį.

Klasė

Karotinoidai

Spalvos indeksas Nr.

40820

Einecs

214-171-6

Cheminiai pavadinimai

β-apo-8′-karotinalis, trans-β-apo-8′-karotinaldehidas

Cheminė formulė

C30H40O

Santykinė molekulinė masė

416,65

Analizės duomenys

Bendras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 96 %

E1 cm 1 %2 640, kai bangos ilgis apytikriai lygus 460–462 nm, tirpiklis cikloheksanas

Apibūdinimas

Tamsiai violetiniai metalinio blizgesio kristalai arba kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 460–462 nm, tirpiklis cikloheksanas

Grynumas

Sulfatiniai pelenai

ne daugiau kaip 0,1 %

Papildomos dažančiosios medžiagos

karotinoidai, išskyrus β-apo-8′-karotinalį:

ne daugiau kaip 3,0 % bendro dažančiųjų medžiagų kiekio

Arsenas

ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb)

ne daugiau kaip 40 mg/kg

E 160f β-APO-8′-KAROTINKARBOKSIRŪGŠTIES ETILESTERIS (C30)

Sinonimai

Maistinis oranžinis CI Nr. 7, β-apo-8′-karotinkarboksirūgšties esteris

Apibrėžimas

Šios specifikacijos taikomos daugiausia visiems β-apo-8′-karotinkarboksirūgšties etilesterio trans-izomerams, turintiems nedidelius kiekius kitų karotinoidų. Praskiesti ir stabilizuoti produktai yra ruošiami iš β-apo-8′-karotinkarboksirūgšties etilesterio, atitinkančio šias specifikacijas, juos sudaro β-apo-8′-karotinkarboksirūgšties etilesterio tirpalai arba suspensijos valgomuosiuose riebaluose arba aliejuose, emulsijos ir vandenyje disperguojami milteliai. Šie preparatai gali turėti skirtingą cis-ir trans-izomerų santykį.

Klasė

Karotinoidai

Spalvos indeksas Nr.

40825

Einecs

214-173-7

Cheminiai pavadinimai

β-apo-8′-karotinkarboksirūgšties etilesteris, etil β-apo-8′-karotinkarboksilatas

Cheminė formulė

C32H44O2

Santykinė molekulinė masė

460,70

Analizės duomenys

Bendro dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 96 %

E1 cm 1 %2 550, kai bangos ilgis apytikriai lygus 449 nm, tirpiklis cikloheksanas

Apibūdinimas

Raudoni arba violetiniai raudoni kristalai ar kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 449 nm, tirpiklis cikloheksanas

Grynumas

Sulfatiniai pelenai

ne daugiau kaip 0,1 %

Papildomos dažančiosios medžiagos

karotinoidai, išskyrus β-apo-8′-karotinkarboksirūgšties etilesterį: ne daugiau kaip 3,0 % bendro dažančiųjų medžiagų kiekio

Arsenas

ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb)

ne daugiau kaip 40 mg/kg

E 161b LIUTEINAS

Sinonimai

Karotinoidų mišinys, ksantofilai

Apibrėžimas

Liuteinas yra gaunamas tirpikliais ekstrahuojant natūralias valgomųjų vaisių ir augalų rūšis, žolę, liucerną ir tagetes erecta. Pagrindinis dažantis komponentas yra karotinoidai, kurių didžiausią dalį sudaro liuteinas ir jo esteriai su riebalų rūgštimis. Taip pat gali būti įvairūs karotinų kiekiai. Be liuteino gali būti riebalų, aliejų ir vaškų, natūraliai esančių žaliavoje.

Ekstrahavimui galima naudoti tik šiuos tirpiklius: metanolį, etanolį, propan-2-olį, heksaną, acetoną, metiletileterį, dichlormetaną ir anglies dioksidą.

Klasė

Karotinoidai

Einecs

204-840-0

Cheminis pavadinimas

3,3′-dihidroksi-d-karotinas

Cheminė formulė

C40H56O2

Santykinė molekulinė masė

568,88

Analizės duomenys

Bendras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 4,0 % skaičiuojant liuteinu

E1 cm 1 %2 550, kai bangos ilgis apytikriai lygus 445 nm, tirpikliai: chloroformas ir etanolis (10 + 90) arba heksanas, etanolis ir acetonas (80 + 10 + 10)

Apibūdinimas

Tamsus gelsvai rudas skystis

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 445 nm, tirpiklis chloroformas ir etanolis (10 + 90)

Grynumas

Tirpiklių likučiai:

Acetonas

Metiletilketonas

Metanolis

Etanolis

propan-2-olis

Heksanas

Ne daugiau kaip 50 mg/kg, atskirai kiekvieno arba bendrai

Dichlormetanas: ne daugiau kaip 10 mg/kg

Arsenas

ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb)

ne daugiau kaip 40 mg/kg

E 161g KANTAKSANTINAS

Sinonimai

Maistinis oranžinis CI Nr. 8

Apibrėžimas

Šios specifikacijos taikomos daugiausia visiems kantaksantino trans-izomerams, turintiems nedidelius kiekius kitų karotinoidų. Praskiesti ir stabilizuoti produktai yra ruošiami iš kantaksantino, atitinkančio šias specifikacijas, juos sudaro kantaksantino tirpalai arba suspensijos valgomuosiuose riebaluose arba aliejuose, emulsijos ir vandenyje disperguojami milteliai. Šie preparatai gali turėti skirtingą cis-ir trans-izomerų santykį.

Klasė

Karotinoidai

Spalvos indeksas Nr.

40850

Einecs

208-187-2

Cheminiai pavadinimai

β-karotin-4,4′-dionas, kantaksantinas, 4,4′-diokso-β-karotinas

Cheminė formulė

C40H52O2

Santykinė molekulinė masė

564,86

Analizės duomenys

Bendras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 96 % (skaičiuojant kantaksantinu)

E1 cm 1 %2 200,

kai bangos ilgis apytikriai lygus 485 nm, tirpiklis chloroformas

kai bangos ilgis 468–472 nm, tirpiklis cikloheksanas

kai bangos ilgis 464–467 nm, tirpiklis petroleteris

Apibūdinimas

Tamsiai violetiniai kristalai ar kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 485 nm, tirpiklis chloroformas

Maksimumas atitinka 468–472 nm, tirpiklis cikloheksanas

Maksimumas atitinka 464–467 nm, tirpiklis petroleteris

Grynumas

Sulfatiniai pelenai

ne daugiau kaip 0,1 %

Papildomos dažančiosios medžiagos

karotinoidai, išskyrus kantaksantiną: ne daugiau kaip 5,0 % bendro dažančiųjų medžiagų kiekio

Arsenas

ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb)

ne daugiau kaip 40 mg/kg

E 162 BUROKĖLIŲ RAUDONASIS/RAUDĖ, BETANINAS

Sinonimai

Burokėlių raudonasis/burokėlių raudė

Apibrėžimas

Burokėlių raudonasis yra gaunamas iš natūralių rūšių raudonųjų burokėlių (Beta vulgaris L. var. rubra) šakniavaisių, kai susmulkinti burokėliai spaudžiami, kaip sultims gaminti, arba burokėlių susmulkinti šakniavaisiai ekstrahuojami vandeniu ir ekstraktas vėliau sodrinamas aktyvaus komponento kiekiui padidinti. Dažiklį sudaro įvairūs pigmentai, visi iš jų priklauso betalainų klasei. Pagrindinis dažantysis komponentas yra betacianinai (raudoni), betaninas juose sudaro 75–95 %. Gali būti nedideli kiekiai betaksantino (geltonas) ir betalainų skaidymo produktų (šviesiai rudi).

Be dažančiųjų pigmentų sultyse arba ekstraktuose yra cukrų, druskų ir (arba) baltymų, natūraliai esančių raudonuosiuose burokėliuose. Tirpalas gali būti koncentruojamas ir kai kurie produktai gali būti gryninami norint pašalinti didesnę dalį cukrų, druskų ir baltymų.

Klasė

Betalainai

Einecs

231-628-5

Cheminiai pavadinimai

(S-(R′,R′)-4-(2-(2-karboksi-5(β-D-gliukopiranoziloksi)-2,3-dihidro-6-hidroksi-1H-indol-1-il)etenil)-2,3-dihidro-2,6-piridindikarboksirūgštis 1-(2-(2,6-dikarboksi-1,2,3,4-tetrahidro-4-piriliden)etiliden)-5(β -D-gliukopiranoziloksi)-6-hidroksiindolinio-2-karboksilatas

Cheminė formulė

Betaninas: C24H26N2O13

Santykinė molekulinė masė

550,48

Analizės duomenys

Raudonojo dažiklio kiekis (išreiškiant betaninu) yra ne mažesnis kaip 0,4 %

E1 cm 1 %1 120, kai bangos ilgis apytikriai lygus 535 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 5

Apibūdinimas

Raudonas arba tamsiai raudonas skystis, pasta, milteliai ar kieta medžiaga

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 535 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 5

Grynumas

Nitratas

ne daugiau kaip 2 g nitrato anijono/g raudonojo dažiklio (apskaičiuoto darant analizę)

Arsenas

ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb)

ne daugiau kaip 40 mg/kg

E 163 ANTOCIANINAI

Apibrėžimas

Antocianinai yra gaunami valgomųjų vaisių ir daržovių natūralias rūšis ekstrahuojant sulfitiniu vandeniu, parūgštintu vandeniu, anglies dioksidu, metanoliu arba etanoliu. Antocianinuose yra įprastų žaliavinės medžiagos komponentų, būtent, antocianino, organinių rūgščių, taninų, cukrų mineralų ir t. t., bet nebūtinai tuo pat santykiu, kaip žaliavinėje medžiagoje.

Klasė

Anthocyanin

Einecs

208-438-6 (cianidinas); 205-125-6 (peonidinas); 208-437-0 (delfinidinas); 211-403-8 (malvidinas); 205-127-7 (pelargodininas)

Cheminiai pavadinimai

3,3′,4′,5,7-pentahidroksiflavilio chloridas (cianidinas)

3,4′,5,7-tetrahidroksi-3′-metoksiflavilio chloridas (peonidinas)

3,4′,5,7-tetrahidroksi-3′,5′-dimetoksiflavilio chloridas (malvidinas)

3,5,7-trihidroksi-2-(3,4,5-trihidroksifenil)-1-benzopirilio chloridas (delfinidinas)

3,3′,4′,5,7-pentahidroksi-5′-metoksiflavilio chloridas (petunidinas)

3,5,7-trihidroksi-2-(4-hidroksifenil)-1-benzopirilio chloridas (pelargodininas)

Cheminė formulė:

Cianidinas: C15H11O6Cl

Peonidinas: C16H13O6Cl

Malvidinas: C17H15O7Cl

Delfinidinas: C15H11O7Cl

Petunidinas: C16H13O7Cl

Pelargoninas: C15H11O5Cl

Santykinė molekulinė masė:

Cianidinas: 322,6

Peonidinas: 336,7

Malvidinas: 366,7

Delfinidinas: 340,6

Petunidinas: 352,7

Pelargoninas: 306,7

Analizės duomenys

E1 cm 1 % 300 gryno pigmento, kai bangos ilgis 515–535 nm, pH 3,0

Apibūdinimas

Rausvai violetinis skystis, milteliai ar pasta, turinti silpną būdingą kvapą

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas, tirpikliu naudojant metanolį su 0,01 % konc. HCl:

cianidino: 535 nm

peonidino: 532 nm

malvidino: 542 nm

delfinidino: 546 nm

petunidino: 543 nm

pelargonino: 530 nm

Grynumas

Tirpiklių likučiai

Metanolis

Etanolis

Ne daugiau kaip 50 mg/kg, atskirai kiekvieno arba bendrai

Sieros dioksidas

ne daugiau kaip 1 000 mg/kg vienam pigmento procentui

Arsenas

ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb)

ne daugiau kaip 40 mg/kg

E 170 KALCIO KARBONATAS

Sinonimai

Baltasis pigmentas CI Nr. 18, kreida

Apibrėžimas

Kalcio karbonatas yra produktas, gaunamas iš sumaltos klinties arba kalcio jonus nusodinant karbonato jonais.

Klasė

Neorganiniai junginiai

Spalvos indeksas Nr.

77220

Einecs

Kalcio karbonatas: 207-439-9

Klintis: 215-279-6

Cheminis pavadinimas

Kalcio karbonatas

Cheminė formulė

CaCO3

Santykinė molekulinė masė

100,1

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 98 % skaičiuojant bevandenei druskai

Apibūdinimas

Balti kristaliniai arba amorfiniai bekvapiai ir beskoniai milteliai

Identifikavimas

Tirpumas

Praktiškai netirpus vandenyje ir alkoholyje. Tirpsta skiriantis burbuliukams praskiestoje acto rūgštyje, praskiestoje druskos rūgštyje ir praskiestoje azoto rūgštyje, o susidarantys tirpalai po virinimo rodo teigiamą kalcio jonų reakciją.

Grynumas

Nuodžiūvis

ne daugiau kaip 2,0 % (200 °C, 4 h)

Rūgštyje netirpios medžiagos

ne daugiau kaip 0,2 %

Magnio ir šarminių metalų druskos

ne daugiau kaip 1,5 %

Fluoridas

ne daugiau kaip 50 mg/kg

Stibis (skaičiuojant Sb)

Varis (skaičiuojant Cu)

Chromas (skaičiuojant Cr)

Cinkas (skaičiuojant Zn)

Baris (skaičiuojant Ba)

ne daugiau kaip 100 mg/kg, atskirai kiekvieno arba bendrai

Arsenas

ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

ne daugiau kaip 10 mg/kg

Kadmis

ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 171 TITANO DIOKSIDAS

Sinonimai

Baltasis pigmentas CI Nr. 6

Apibrėžimas

Titano dioksidą iš esmės sudaro grynas anatazo ir (arba) rutilo titano dioksidas, kuris produkto technologinėms savybėms pagerinti gali būti padengtas nedideliu kiekiu aliuminio oksido ir (arba) silicio dioksido.

Klasė

Neorganiniai junginiai

Spalvos indeksas Nr.

77891

Einecs

236-675-5

Cheminis pavadinimas

Titano dioksidas

Cheminė formulė

TiO2

Santykinė molekulinė masė

79,88

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 99 %, neįskaitant aliuminio ir silicio oksidų

Apibūdinimas

Balti ar šiek tiek spalvoti milteliai

Identifikavimas

Tirpumas

Netirpus vandenyje ir organiniuose tirpikliuose. Lėtai tirpsta vandenilio fluorido rūgštyje ir karštoje koncentruotoje sieros rūgštyje.

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 0,5 % (105 °C, 3 h)

Iškaitinimo nuostoliai

Ne daugiau kaip 1,0 % skaičiuojant po lakiųjų medžiagų pašalinimo (800 °C)

Aliuminio oksidas ir (arba) silicio dioksidas

Bendras kiekis ne didesnis kaip 2,0 %

Medžiaga, ištirpstanti 0,5 N HCl

Ne daugiau kaip 0,5 %, neįskaitant aliuminio ir silicio oksidų, tačiau, jei produktuose yra aliuminio oksido ir (arba) silicio dioksido, ne daugiau kaip 1,5 % parduodamo produkto masės.

Vandenyje tirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 0,5 %

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Stibis

Ne daugiau kaip 50 mg/kg po visiško ištirpinimo

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg po visiško ištirpinimo

Švinas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg po visiško ištirpinimo

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg po visiško ištirpinimo

Cinkas

Ne daugiau kaip 50 mg/kg po visiško ištirpinimo.

E 172 GELEŽIES OKSIDAI IR GELEŽIES HIDROKSIDAI

Sinonimai

Geltonasis geležies oksidas

:

geltonasis pigmentas CI Nr. 42 ir 43

Raudonasis geležies oksidas

:

raudonasis pigmentas CI Nr. 101 ir 102

Juodasis geležies oksidas

:

juodasis pigmentas CI Nr. 11

Apibrėžimas

Geležies oksidai ir geležies hidroksidai gaminami sintetiniu būdu, juos iš esmės sudaro bevandeniai ir (arba) hidratuoti geležies oksidai. Spalvų gama: geltonos, raudonos, rudos ir juodos spalvos. Maistinės kokybės geležies oksidai nuo techninių rūšių skiriasi visų pirma palyginti mažais kiekiais kitų metalų priemaišų. Tai pasiekiama vykdant geležies šaltinio atranką bei kontrolę ir (arba) gamybos procese taikomu gryninimo laipsniu.

Klasė

Neorganiniai junginiai

Spalvos indeksas Nr.

Geltonasis geležies oksidas

:

77492

Juodasis geležies oksidas

:

77491

Raudonasis geležies oksidas

:

77499

Einecs

Geltonasis geležies oksidas

:

257-098-5

Raudonasis geležies oksidas

:

215-168-2

Juodasis geležies oksidas

:

235-442-5

Cheminiai pavadinimai

Geltonasis geležies oksidas

:

hidratuotas geležies (III) oksidas

Raudonasis geležies oksidas

:

bevandenis geležies (III) oksidas

Juodasis geležies oksidas

:

geležies (II) geležies (III) oksidas

Cheminės formulės

Geltonasis geležies oksidas

:

FeO(OH)·xH2O

Raudonasis geležies oksidas

:

Fe2O3

Juodasis geležies oksidas

:

FeO·Fe2O3

Santykinė molekulinė masė

88,85

:

FeO(OH)

159,70

:

Fe2O3

231,55

:

FeO·Fe2O3

Analizės duomenys

Bendras geltonojo oksido geležies kiekis ne mažesnis kaip 60 %, raudonojo ir juodojo oksido – ne mažesnis kaip 68 % skaičiuojant geležimi

Apibūdinimas

Geltonos, raudonos, rudos ar juodos spalvos milteliai

Identifikavimas

Tirpumas

Netirpūs vandenyje ir organiniuose tirpikliuose.

Tirpūs koncentruotose neorganinėse rūgštyse.

Grynumas

Vandenyje tirpi medžiaga

ne daugiau kaip 1,0 %

po visiško ištirpinimo

Arsenas

ne daugiau kaip 5 mg/kg

Baris

ne daugiau kaip 50 mg/kg

Kadmis

ne daugiau kaip 5 mg/kg

Chromas

ne daugiau kaip 100 mg/kg

Varis

ne daugiau kaip 50 mg/kg

Švinas

ne daugiau kaip 20 mg/kg

Gyvsidabris

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Nikelis

ne daugiau kaip 200 mg/kg

Cinkas

ne daugiau kaip 100 mg/kg

E 173 ALIUMINIS

Sinonimai

CI metalo pigmentas, Al

Apibrėžimas

Aliuminio pudrą sudaro labai smulkios aliuminio dalelės. Pudra gaminama esant arba nesant valgomųjų augalinių aliejų ir (arba) maistinių priedų kokybę atitinkančių riebalų rūgščių. Joje nėra jokių kitų medžiagų, išskyrus valgomuosius augalinius aliejus ir (arba) maistinių priedų kokybę atitinkančias riebalų rūgštis.

Spalvos indeksas Nr.

77000

Einecs

231-072-3

Cheminis pavadinimas

Aliuminis

Cheminė formulė

Al

Santykinė molekulinė masė

26,98

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 99 % skaičiuojant Al po aliejų pašalinimo

Apibūdinimas

Sidabriškai pilki milteliai arba ploni lakštai

Identifikavimas

Tirpumas

Netirpus vandenyje ir organiniuose tirpikliuose. Tirpus praskiestoje druskos rūgštyje. Gautas tirpalas rodo teigiamą aliuminio jonų reakciją.

Grynumas

Nuodžiūvis

ne daugiau kaip 0,5 % (105 °C, iki pastovios masės)

Arsenas

ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb)

ne daugiau kaip 40 mg/kg

E 174 SIDABRAS

Sinonimai

Argentum, Ag

Klasė

Neorganiniai junginiai

Spalvos indeksas Nr.

77820

Einecs

231-131-3

Cheminis pavadinimas

Sidabras

Cheminė formulė

Ag

Santykinė molekulinė masė

107,87

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 99,5 % Ag

Apibūdinimas

Sidabro spalvos milteliai arba ploni lakštai

E 175 AUKSAS

Sinonimai

Metalo pigmentas 3, Aurum, Au

Klasė

Neorganiniai junginiai

Spalvos indeksas Nr.

77480

Einecs

231-165-9

Cheminis pavadinimas

Auksas

Cheminė formulė

Au

Santykinė molekulinė masė

197,0

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 90 % Au

Apibūdinimas

Aukso spalvos milteliai arba ploni lakštai

Grynumas

Sidabras

ne daugiau kaip 7,0 %

po visiško ištirpinimo

Varis

ne daugiau kaip 4,0 %

E 180 LITOLRUBINAS BK

Sinonimai

Raudonasis pigmentas CI Nr. 57, karminas 6B

Apibrėžimas

Litolrubiną BK iš esmės sudaro kalcio 3-hidroksi-4-(4-metil-2-sulfonatofenilazo)-2-naftalenkarboksilatas ir papildomos dažančios medžiagos, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – vanduo, kalcio chloridas ir (arba) kalcio sulfatas.

Klasė

Monoazo

Spalvos indeksas Nr.

15850:1

Einecs

226-109-5

Cheminis pavadinimas

Kalcio 3-hidroksi-4-(4-metil-2-sulfonatofenilazo)-2-naftalen karboksilatas

Cheminė formulė

C18H12CaN2O6S

Santykinė molekulinė masė

424,45

Analizės duomenys

Bendras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 90,0 %

E1 cm 1 % 200, kai bangos ilgis apytikriai lygus 442 nm, tirpiklis dimetilformamidas

Apibūdinimas

Raudoni milteliai

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka mažaug 442 nm, tirpiklis dimetilformamidas

Grynumas

Papildomos dažančiosios medžiagos

ne daugiau kaip 0,5 %

Organiniai junginiai, išskyrus dažančiąsias medžiagas:

 

2-amino-5-metilbenzensulfonrūgšties kalcio druska

ne daugiau kaip 0,2 %

3-hidroksi-2-naftalenkarboksirūgšties kalcio druska

ne daugiau kaip 0,4 %

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai

ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

ne daugiau kaip 0,2 %, kai tirpalo pH 7

Arsenas

ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb)

ne daugiau kaip 40 mg/kg


(1)  Spalvos intensyvumas yra apibrėžiamas kaip kietos dažančios karamelės 0,1 % (m/V) vandeninio tirpalo optinis tankis, išmatuotas naudojant 1 cm kiuvetę, kai bangos ilgis 610 nm.

(2)  Išreiškiamas pagal lygiavertį spalvos intensyvumą, t. y. palyginti su produktu, kurio spalvos intensyvumas lygus 0,1 optinio tankio vienetų.

(3)  Alkoholiu nusodintų nuosėdų optinių tankių santykis yra apibrėžiamas kaip nuosėdų optinio tankio, išmatuoto esant bangos ilgiui 280 nm, ir optinio tankio, išmatuoto esant bangos ilgiui 560 nm, santykis (1 cm kiuvetė).

(4)  Benzeno ne daugiau kaip 0,05 % V/V.


II PRIEDAS

A   DALIS

Panaikinama direktyva ir jos vėlesni pakeitimai

(nurodyta 2 straipsnyje)

Komisijos direktyva 95/45/EB

(OL L 226, 1995 9 22, p. 1)

Komisijos direktyva 1999/75/EB

(OL L 206, 1999 8 5, p. 19)

Komisijos direktyva 2001/50/EB

(OL L 190, 2001 7 12, p. 14)

Komisijos direktyva 2004/47/EB

(OL L 113, 2004 4 20, p. 24)

Komisijos direktyva 2006/33/EB

(OL L 82, 2006 3 21, p. 10)

B   DALIS

Perkėlimo į nacionalinę teisę terminų sąrašas

(nurodytas 2 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo terminas

95/45/EB

1996 m. liepos 1 d. (1)

1999/75/EB

2000 m. liepos 1 d.

2001/50/EB

2002 m. birželio 29 d.

2004/47/EB

2005 m. balandžio 1 d. (2)

2006/33/EB

2007 m. balandžio 10 d.


(1)  Pagal Direktyvos 95/45/EB 2 straipsnio 2 dalį tos Direktyvos neatitinkančiais produktais, esančiais rinkoje arba paženklintais iki 1996 m. liepos 1 d., gali būti prekiaujama tol, kol baigsis jų atsargos.

(2)  Pagal Direktyvos 2004/47/EB 3 straipsnį tos Direktyvos neatitinkančiais produktais, esančiais rinkoje arba paženklintais iki 2005 m. balandžio 1 d., gali būti prekiaujama tol, kol baigsis jų atsargos.


III PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Direktyva 95/45/EB

Ši direktyva

1 straipsnio 1 pastraipa

1 straipsnis

1 straipsnio 2 pastraipa

2 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnis

Priedas

I priedas

II priedas

III priedas


Top