Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0112

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/112/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 76/768/EEB, 88/378/EEB, 1999/13/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2000/53/EB, 2002/96/EB ir 2004/42/EB, siekiant suderinti jas su Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 345, 23.12.2008, p. 68–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 152 - 158

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/112/oj

23.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 345/68


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2008/112/EB

2008 m. gruodžio 16 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 76/768/EEB, 88/378/EEB, 1999/13/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2000/53/EB, 2002/96/EB ir 2004/42/EB, siekiant suderinti jas su Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį ir 175 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (3) numatyta suderinti cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimą ir ženklinimą Bendrijoje. Minėtu reglamentu bus pakeista 1967 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, nuostatų suderinimo (4), taip pat 1999 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų derinimo (5).

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1727/2008 remiamasi su direktyvomis 67/548/EEB ir 1999/45/EB susijusia patirtimi ir į jį įtraukiami tarptautiniu mastu JT struktūroje priimti cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo ir ženklinimo kriterijai, numatyti Pasaulinėje suderintoje cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemoje (toliau – GHS).

(3)

Tam tikros direktyvose 67/548/EEB ir 1999/45/EB nustatytos klasifikavimo ir ženklinimo nuostatos taip pat naudojamos taikant kitus Bendrijos teisės aktus, tokius kaip 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/768/EEC dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos gaminiais, suderinimo (6), 1988 m. gegužės 3 d. Tarybos direktyva 88/378/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su žaislų sauga, suderinimo (7), 1999 m. kovo 11 d. Tarybos direktyva 1999/13/EB dėl tam tikrų veiklos rūšių ir tam tikrų įrenginių lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius, emisijos apribojimo (8), 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (9), 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (10) ir 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/42/EB dėl lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikruose dažuose, lakuose ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktuose, išmetamų kiekių ribojimo (11).

(4)

GHS kriterijų įtraukimas į Bendrijos teisės aktus reiškia naujų pavojingumo klasių ir kategorijų, kurios tik iš dalies atitinka direktyvomis 67/548/EEB ir 1999/45/EB numatytas klasifikavimo ir ženklinimo nuostatas, nustatymą. Analizuojant galimą perėjimo nuo senosios klasifikavimo ir ženklinimo sistemos prie naujosios sistemos poveikį, prieita prie išvados, kad suderinus direktyvų 76/768/EEB, 88/378/EEB, 2000/53/EB ir 2002/96/EB nuorodas į klasifikavimo kriterijus su Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 įvesta naująja sistema, minėtų teisės aktų taikymo apimtis turėtų likti tokia pati.

(5)

Taip pat, atsižvelgiant į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (12), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, priėmimą, būtina pritaikyti Direktyvą 76/768/EEB.

(6)

Tikslinga suderinti Direktyvą 1999/13/EB su rizikos frazės R40 pakeitimu dviem naujomis rizikos frazėmis R40 ir R68 pagal Direktyvą 67/548/EEB, kad taip būtų užtikrintas tinkamas perėjimas prie Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 nustatytų pavojingumo frazių.

(7)

Perėjimas nuo direktyvose 67/548/EEB ir 1999/45/EB pateiktų klasifikavimo kriterijų prie naujųjų kriterijų turėtų būti visiškai baigtas 2015 m. birželio 1 d. Kosmetikos, žaislų, dažų, lakų, transporto priemonių pakartotinės apdailos produktų ir transporto priemonių bei elektros ir elektroninės įrangos gamintojai, kaip ir operacijų vykdytojai, kurių veikla reglamentuojama Direktyva 1999/13/EB, laikomi gamintojais, importuotojais arba tolesniais naudotojais, kaip tai numatyta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008. Pagal šią direktyvą jiems visiems turėtų būti suteikta galimybė parengti savo pereinamojo laikotarpio strategijas per laikotarpį, panašų į numatytą Reglamente (EB) Nr. 1272/2008.

(8)

Valstybės narės pagal tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros (13) 34 punktą savo ir Bendrijos labui raginamos parengti lenteles, kuriose būtų kuo geriau iliustruojama šios direktyvos ir perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių atitiktis, ir jas viešai paskelbti.

(9)

Direktyvos 76/768/EEB, 88/378/EEB, 1999/13/EB, 2000/53/EB, 2002/96/EB ir 2004/42/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 76/768/EEB pakeitimai

Direktyva 76/768/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

žodis „preparatas“ arba „preparatai“ (atitinkamais linksniais) pagal 2006 m. gruodžio 30 d. redakcijos Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 2 dalį visame tekste atitinkamai pakeičiamas žodžiu „mišinys“ arba „mišiniai“ (atitinkamai linksniais);

2)

4a straipsnio 1 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d)

jų teritorijoje bandyti su gyvūnais ingredientus arba ingredientų derinius siekiant, kad jie atitiktų šios direktyvos reikalavimus, vėliausiai nuo tos dienos, nuo kurios reikalaujama šiuos bandymus pakeisti vienu arba keliais įteisintais alternatyviais metodais, išvardytais 2008 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 440/2008, kuriuo nustatomi bandymų metodai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (14), arba šios direktyvos IX priede.

3)

nuo 2010 m. gruodžio 1 d. 4b straipsnis pakeičiamas taip:

„4b straipsnis

Kosmetikos gaminių sudėtyje draudžiama naudoti chemines medžiagas, kurios pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (15) VI priedo 3 dalį klasifikuojamos kaip 1A, 1B ir 2 kategorijos kancerogeninį poveikį, mutageninį poveikį lytinėms ląstelėms arba toksinį poveikį reprodukcijai turinčios medžiagos. Šiuo tikslu Komisija priima būtinas priemones pagal 10 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą. Cheminė medžiaga, priskirta 2 kategorijai, gali būti naudojama kosmetikoje, jei Vartotojų produktų mokslinis komitetas (VPMK) ją įvertina ir nustato, kad ji tinkama naudoti kosmetikos gaminiuose.

4)

nuo 2010 m. gruodžio 1 d. 7a straipsnio 1 dalies h punkto antros pastraipos paskutinis sakinys pakeičiamas taip:

„Viešai prieinamos kiekybinės informacijos, kurią reikia pateikti pagal a punktą, reikalavimas apsiriboja cheminėmis medžiagomis, atitinkančiomis Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priede nustatytus bet kurios iš toliau pateikiamų pavojingumo klasių ar kategorijų kriterijus:

a)

2.1–2.4, 2.6 ir 2.7 pavojingumo klasės, 2.8 klasės A ir B tipai, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 klasės 1 ir 2 kategorijos, 2.14 klasės 1 ir 2 kategorijos, 2.15 klasės A–F tipai;

b)

3.1–3.6 pavojingumo klasės, 3.7 klasė – neigiamas poveikis lytinei funkcijai ir vaisingumui arba vystymuisi, 3.8 klasė – ne narkotinis poveikis, 3.9 ir 3.10 klasės;

c)

4.1 pavojingumo klasė;

d)

5.1 pavojingumo klasė.“;

5)

IX priedo pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Šiame priede išvardijami Jungtinių tyrimų centro Alternatyvių metodų patvirtinimo Europos centro (ECVAM) patvirtinti alternatyvūs metodai, kurie gali atitikti šios direktyvos reikalavimus ir nėra įtraukti į Reglamentą (EB) Nr. 440/2008.“

2 straipsnis

Direktyvos 88/378/EEB pakeitimai

Direktyva 88/378/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

žodis „preparatas“ arba „preparatai“ (atitinkamais linksniais) pagal 2006 m. gruodžio 30 d. redakcijos Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 2 dalį visame tekste atitinkamai pakeičiamas žodžiu „mišinys“ arba „mišiniai“ (atitinkamais linksniais);

2)

nuo 2010 m. gruodžio 1 d. II priedo II dalies 2 skirsnio b punktas pakeičiamas taip:

„b)

žaislų sudėtyje negali būti cheminių medžiagų ar mišinių, kurie gali tapti degiais netekę nedegių lakiųjų komponentų, jei dėl jų funkcionavimui svarbių priežasčių, ypač kai medžiagos ar reikmenys naudojami chemijos bandymams, modelių surinkimui, plastikinei ir keraminei lipdybai, emaliavimui, fotografijai ir panašioms veiklos rūšims, tokių žaislų sudėtyje yra mišinių, kurie yra pavojingi, kaip apibrėžta Direktyvoje 67/548/EEB, arba cheminių medžiagų, atitinkančių 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo bei pakavimo (16) I priede nustatytus bet kurios iš toliau pateikiamų pavojingumo klasių ar kategorijų kriterijus:

i)

2.1–2.4, 2.6 ir 2.7 pavojingumo klasių, 2.8 klasės A ir B tipų, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 klasių 1 ir 2 kategorijos, 2.14 klasės 1 ir 2 kategorijų, 2.15 klasės A–F tipų;

ii)

3.1–3.6 pavojingumo klasių, 3.7 klasės – neigiamas poveikis lytinei funkcijai ir vaisingumui arba palikuonių vystymuisi, 3.8 klasės – ne narkotinis poveikis, 3.9 ir 3.10 klasių;

iii)

4.1 pavojingumo klasės;

iv)

5.1 pavojingumo klasės.

3)

nuo 2015 m. birželio 1 d. II priedo II dalies 2 skirsnio b punktas pakeičiamas taip:

„b)

žaislų sudėtyje negali būti cheminių medžiagų ar mišinių, kurie gali tapti degiais netekę nedegių lakiųjų komponentų, jei dėl jų funkcionavimui svarbių priežasčių, ypač kai medžiagos ar reikmenys naudojami chemijos bandymams, modelių surinkimui, plastikinei ir keraminei lipdybai, emaliavimui, fotografijai ir panašioms veiklos rūšims, tokių žaislų sudėtyje yra cheminių medžiagų arba mišinių, atitinkančių 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (17) I priede nustatytus bet kurios iš toliau pateikiamų pavojingumo klasių ar kategorijų kriterijus:

i)

2.1–2.4, 2.6 ir 2.7 pavojingumo klasių, 2.8 klasės A ir B tipų, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 klasių 1 ir 2 kategorijų, 2.14 klasės 1 ir 2 kategorijų, 2.15 klasės A–F tipų;

ii)

3.1–3.6 pavojingumo klasių, 3.7 klasės – neigiamas poveikis lytinei funkcijai ir vaisingumui arba palikuonių vystymuisi, 3.8 klasės – ne narkotinis poveikis, 3.9 ir 3.10 klasių;

iii)

4.1 pavojingumo klasės;

iv)

5.1 pavojingumo klasės.

4)

nuo 2010 m. gruodžio 1 d. II priedo II dalies 3 skirsnio 3 punkto pirma pastraipa pakeičiama taip:

„3.

žaislų sudėtyje negali būti mišinių, laikomų pavojingais pagal 1999 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų derinimo (18) arba cheminių medžiagų, kurios atitinka Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priede nustatytus bet kurios iš toliau pateikiamų pavojingumo klasių ar kategorijų kriterijus:

a)

2.1–2.4, 2.6 ir 2.7 pavojingumo klasių, 2.8 klasės A ir B tipų, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 klasių 1 ir 2 kategorijų, 2.14 klasės 1 ir 2 kategorijų, 2.15 klasės A–F tipų;

b)

3.1–3.6 pavojingumo klasių, 3.7 klasės – neigiamas poveikis lytinei funkcijai ir vaisingumui arba palikuonių vystymuisi, 3.8 klasės – ne narkotinis poveikis, 3.9 ir 3.10 klasių;

c)

4.1 pavojingumo klasės;

d)

5.1 pavojingumo klasės;

tokių kiekių, kurie gali pakenkti juos vartojančių vaikų sveikatai. Visais atvejais griežtai draudžiama tokias chemines medžiagas ar mišinius įtraukti į žaislo sudėtį, jei jie skirti vartoti, kai su tuo žaislu žaidžiama.

5)

nuo 2015 m. birželio 1 d. II priedo II dalies 3 skirsnio 3 punkto pirma pastraipa pakeičiama taip:

„3.

Žaislų sudėtyje negali būti cheminių medžiagų ar mišinių, atitinkančių Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priede nustatytus bet kurios iš toliau pateikiamų pavojingumo klasių ar kategorijų kriterijus:

a)

2.1–2.4, 2.6 ir 2.7 pavojingumo klasių, 2.8 klasės A ir B tipų, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 klasių 1 ir 2 kategorijų, 2.14 klasės 1 ir 2 kategorijų, 2.15 klasės A–F tipų;

b)

3.1–3.6 pavojingumo klasių, 3.7 klasės – neigiamas poveikis lytinei funkcijai ir vaisingumui arba palikuonių vystymuisi, 3.8 klasės – ne narkotinis poveikis, 3.9 ir 3.10 klasių;

c)

4.1 pavojingumo klasės;

d)

5.1 pavojingumo klasės;

tokių kiekių, kurie gali pakenkti juos vartojančių vaikų sveikatai. Visais atvejais griežtai draudžiama tokias chemines medžiagas ar mišinius įtraukti į žaislo sudėtį, jei jie skirti vartoti, kai su tuo žaislu žaidžiama.“;

6)

nuo 2010 m. gruodžio 1 d. IV priedo 4 skirsnio antraštinė dalis ir a punktas pakeičiami taip:

„4.   Žaislai, kurių sudėtyje yra natūraliai pavojingų cheminių medžiagų ar mišinių. Cheminiai žaislai

a)

Nepažeidžiant Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 pateiktų nuostatų taikymo, instrukcijose, kuriose nurodoma, kaip naudoti žaislus, kurių sudėtyje yra natūraliai pavojingų mišinių arba cheminių medžiagų, atitinkančių Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priede nustatytus bet kurios iš toliau pateikiamų pavojingumo klasių ar kategorijų kriterijus:

i)

2.1–2.4, 2.6 ir 2.7 pavojingumo klasių, 2.8 klasės A ir B tipų, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 klasių 1 ir 2 kategorijų, 2.14 klasės 1 ir 2 kategorijų, 2.15 klasės A–F tipų;

ii)

3.1–3.6 pavojingumo klasių, 3.7 klasė – neigiamas poveikis lytinei funkcijai ir vaisingumui arba palikuonių vystymuisi, 3.8 klasės – ne narkotinis poveikis, 3.9 ir 3.10 klasių;

iii)

4.1 pavojingumo klasės;

iv)

5.1 pavojingumo klasės;

glaustai ir atsižvelgiant į žaislo tipą pateikiamas įspėjimas dėl šių cheminių medžiagų ar mišinių pavojingo pobūdžio ir nurodomos atsargumo priemonės, kurių turi imtis vartotojas, kad išvengtų su jais susijusių pavojų. Taip pat nurodoma pirmoji pagalba, kuri turi būti teikiama įvykus rimtam nelaimingam atsitikimui vartojant šio tipo žaislą. Be to, įspėjama, kad žaislai turi būti laikomi labai mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.“;

7)

nuo 2015 m. birželio 1 d. IV priedo 4 skirsnio antraštinė dalis ir a punktas pakeičiami taip:

„4.   Žaislai, kurių sudėtyje yra natūraliai pavojingų cheminių medžiagų ar mišinių. Cheminiai žaislai

a)

Nepažeidžiant Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 pateiktų nuostatų taikymo, instrukcijose, kuriose nurodoma, kaip naudoti žaislus, kurių sudėtyje yra cheminių medžiagų arba mišinių, atitinkančių to Reglamento I priede nustatytus bet kurios iš toliau pateikiamų pavojingumo klasių ar kategorijų kriterijus:

i)

2.1–2.4, 2.6 ir 2.7 pavojingumo klasių, 2.8 klasės A ir B tipų, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 klasių 1 ir 2 kategorijų, 2.14 klasės 1 ir 2 kategorijų, 2.15 klasės A–F tipų;

ii)

3.1–3.6 pavojingumo klasių, 3.7 klasės – neigiamas poveikis lytinei funkcijai ir vaisingumui arba palikuonių vystymuisi, 3.8 klasės – ne narkotinis poveikis, 3.9 ir 3.10 klasių;

iii)

4.1 pavojingumo klasės;

iv)

5.1 pavojingumo klasės;

glaustai ir atsižvelgiant į žaislo tipą pateikiamas įspėjimas dėl šių cheminių medžiagų ar mišinių pavojingo pobūdžio ir nurodomos atsargumo priemonės, kurių turi imtis vartotojas, kad išvengtų su jais susijusių pavojų. Taip pat nurodoma pirmoji pagalba, kuri turi būti teikiama įvykus rimtam nelaimingam atsitikimui vartojant šio tipo žaislą. Be to, įspėjama, kad žaislai turi būti laikomi labai mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.“

3 straipsnis

Direktyvos 1999/13/EB pakeitimas

Direktyva 1999/13/EB iš dalies keičiama taip:

1)

žodis „preparatas“ arba „preparatai“ (atitinkamais linksniais) pagal 2006 m. gruodžio 30 d. redakcijos Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 2 dalį visame tekste atitinkamai pakeičiamas žodžiu „mišinys“ arba „mišiniai“ (atitinkamais linksniais);

2)

5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

nuo 2010 m. gruodžio 1 d. 6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Cheminės medžiagos ar mišiniai, kurie dėl jų sudėtyje esančių lakiųjų organinių junginių, klasifikuojamų pagal 2008 m. gruodžio 16 d. d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (19) kaip kancerogeniniai, mutageniniai arba toksiškai veikiantys reprodukciją, ir dėl to, kad jiems priskiriamos pavojingumo frazės H340, H350, H350i, H360D ar H360F arba rizikos frazės R45, R46, R49, R60 arba R61 arba jie turi būti jomis pažymėti, per kiek įmanoma trumpesnį laiką turi būti pakeisti kiek įmanoma mažiau kenksmingomis cheminėmis medžiagomis ar mišiniais, atsižvelgiant į 7 straipsnio 1 dalyje nurodytas rekomendacijas.

b)

nuo 2015 m. birželio 1 d. 6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Cheminės medžiagos ar mišiniai, kuriems dėl jų sudėtyje esančių lakiųjų organinių junginių, klasifikuojamų pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (20) kaip kancerogeniniai, mutageniniai arba toksiškai veikiantys reprodukciją, priskiriamos pavojingumo frazės H340, H350, H350i, H360D ar H360F arba jie turi būti jomis pažymėti, per kiek įmanoma trumpesnį laiką turi būti pakeisti kiek įmanoma mažiau kenksmingomis cheminėmis medžiagomis ar mišiniais, atsižvelgiant į 7 straipsnio 1 dalyje nurodytas rekomendacijas.

c)

8 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

žodžiai „rizikos frazė R40“ pakeičiami žodžiais „rizikos frazės R40 arba R68“;

ii)

žodžiai „ženklinimas R40“ pakeičiami žodžiais „ženklinimai R40 arba R68“;

iii)

nuo 2015 m. birželio 1 d. žodžiai „rizikos frazės R40 arba R68“ pakeičiami žodžiais „pavojingumo frazės H341 arba H351“;

iv)

nuo 2015 m. birželio 1 d. žodžiai „ženklinimai R40 arba R68“ pakeičiami žodžiais „pavojingumo frazės H341 arba H351“.

d)

nuo 2015 m. birželio 1 d. 9 dalyje žodžiai „rizikos frazių“ pakeičiami žodžiais „pavojingumo frazių“;

e)

13 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

žodžiai „taikomas ženklinimas R40, R60 arba R61“ pakeičiami žodžiais „taikomos rizikos frazės R40, R68, R60 arba R61“;

ii)

nuo 2015 m. birželio 1 d. žodžiai „taikomos rizikos frazės R40, R68, R60 arba R61“ pakeičiami žodžiais „taikomos pavojingumo frazės H341, H351, H360F arba H360D“.

4 straipsnis

Direktyvos 2000/53/EB pakeitimas

Nuo 2010 m. gruodžio 1 d. Direktyvos 2000/53/EB 2 straipsnio 11 punktas pakeičiamas taip:

„11)

pavojinga medžiaga – tai bet kuri cheminė medžiaga, kuri atitinka 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (21) I priede nustatytus bet kurios iš toliau pateikiamų pavojingumo klasių ar kategorijų kriterijus;

a)

2.1–2.4, 2.6 ir 2.7 pavojingumo klasių, 2.8 klasės A ir B tipų, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 klasių 1 ir 2 kategorijų, 2.14 klasės 1 ir 2 kategorijų, 2.15 klasės A–F tipų;

b)

3.1–3.6 pavojingumo klasių, 3.7 klasės – neigiamas poveikis lytinei funkcijai ir vaisingumui arba palikuonių vystymuisi, 3.8 klasės – ne narkotinis poveikis, 3.9 ir 3.10 klasių;

c)

4.1 pavojingumo klasės;

d)

5.1 pavojingumo klasės;

5 straipsnis

Direktyvos 2002/96/EB pakeitimai

Direktyva 2002/96/EB iš dalies keičiama taip:

l)

žodis „preparatas“ arba „preparatai“ (atitinkamais linksniais) pagal 2006 m. gruodžio 30 d. redakcijos Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 2 dalį visame tekste atitinkamai pakeičiamas žodžiu „mišinys“ arba „mišiniai“ (atitinkamais linksniais);

2)

nuo 2010 m. gruodžio 1 d. 3 straipsnio l punktas pakeičiamas taip:

„l)

pavojinga medžiaga arba mišinys – tai bet koks mišinys, laikomas pavojingu pagal 1999 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų derinimo (22), arba bet kokia cheminė medžiaga, atitinkanti 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (23) I priede nustatytus bet kurios iš toliau pateikiamų pavojingumo klasių ar kategorijų kriterijus:

i)

2.1–2.4, 2.6 ir 2.7 pavojingumo klasių, 2.8 klasės A ir B tipų, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 klasių 1 ir 2 kategorijų, 2.14 klasės 1 ir 2 kategorijų, 2.15 klasės A–F tipų;

ii)

3.1–3.6 pavojingumo klasių, 3.7 klasė – neigiamas poveikis lytinei funkcijai ir vaisingumui arba palikuonių vystymuisi, 3.8 klasės – ne narkotinis poveikis, 3.9 ir 3.10 klasių;

iii)

4.1 pavojingumo klasės;

iv)

5.1 pavojingumo klasės.

3)

nuo 2015 m. birželio 1 d. 3 straipsnio l punktas pakeičiamas taip:

„l)

pavojinga medžiaga ar mišinys – tai bet kuri cheminė medžiaga arba mišinys, atitinkantys 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (24) dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo I priede nustatytus bet kurios iš toliau pateikiamų pavojingumo klasių ar kategorijų kriterijus:

i)

2.1–2.4, 2.6 ir 2.7 pavojingumo klasių, 2.8 klasės A ir B tipų, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 klasių 1 ir 2 kategorijų, 2.14 klasės 1 ir 2 kategorijų, 2.15 klasės A–F tipų;

ii)

3.1–3.6 pavojingumo klasių, 3.7 klasės – neigiamas poveikis lytinei funkcijai ir vaisingumui arba palikuonių vystymuisi, 3.8 klasės – ne narkotinis poveikis, 3.9 ir 3.10 klasių;

iii)

4.1 pavojingumo klasės;

iv)

5.1 pavojingumo klasės.

4)

II priedo 1 skirsnio trylikta įtrauka pakeičiama taip:

„—

ugniai atsparių keraminių pluoštų turintys komponentai, kaip apibrėžta. Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje“;

6 straipsnis

Direktyvos 2004/42/EB pakeitimas

Direktyvos 2004/42/EB 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalyje žodis „preparatai“ pakeičiamas žodžiu „mišiniai“;

b)

8 dalyje žodis „preparatas“ pakeičiamas žodžiu „mišinys“.

7 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės užtikrina, kad iki 2010 m. balandžio 1 d. įsigaliotų ir būtų paskelbti įstatymai bei kiti teisės aktai, būtini šiai direktyvai įgyvendinti. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2010 m. birželio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos šiuos teisės aktus, daro juose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma juos oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinių teisės aktų nuostatų tekstus.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

9 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2008 m. gruodžio 16 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. LE MAIRE


(1)  OL C 120, 2008 5 16, p. 50.

(2)  2008 m. rugsėjo 3 d. Europos Parlamento nuomonė (dar neskelbta Oficialiajame leidinyje)ir 2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 353, 2008 12 31, p. 1.

(4)  OL 196, 1967 8 16, p. 1.

(5)  OL L 200, 1999 7 30, p. 1.

(6)  OL L 262, 1976 9 27, p. 169.

(7)  OL L 187, 1988 7 16, p. 1.

(8)  OL L 85, 1999 3 29, p. 1.

(9)  OL L 269, 2000 10 21, p. 34.

(10)  OL L 37, 2003 2 13, p. 24.

(11)  OL L 143, 2004 4 30, p. 87.

(12)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1. Ištaisyta OL L 136, 2007 5 29, p. 3.

(13)  OL C 321, 2003 12 31, p. 1.

(14)  OL L 142, 2008 5 31, p. 1.“;

(15)  OL L 353, 2008 12 31, p. 1.“;

(16)  OL L 353, 2008 12 31, p. 1.“;

(17)  OL L 353, 2008 12 31, p. 1.“;

(18)  OL L 200, 1999 7 30, p. 1.“;

(19)  OL L 353, 2008 12 31, p. 1.“;

(20)  OL L 353, 2008 12 31, p. 1.“;

(21)  OL L 353, 2008 12 31, p. 1.“

(22)  OL L 200, 1999 7 30, p. 1.

(23)  OL L 353, 2008 12 31, p. 1.“;

(24)  OL L 353, 2008 12 31, p. 1.“;


Top