EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0100

2008 m. spalio 28 d. Komisijos direktyva 2008/100/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 90/496/EEB dėl maisto produktų maistingumo ženklinimo nuostatas dėl rekomenduojamų paros suvartojimo normų, energinės vertės perskaičiavimo koeficientų ir apibrėžčių (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 285, 29.10.2008, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 208 - 211

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2014; panaikino 32011R1169 . Latest consolidated version: 18/11/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/100/oj

29.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 285/9


KOMISIJOS DIREKTYVA 2008/100/EB

2008 m. spalio 28 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 90/496/EEB dėl maisto produktų maistingumo ženklinimo nuostatas dėl rekomenduojamų paros suvartojimo normų, energinės vertės perskaičiavimo koeficientų ir apibrėžčių

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyvą 90/496/EEB dėl maisto produktų maistingumo ženklinimo (1), ypač į jos 1 straipsnio 4 dalies a ir j punktus ir 5 straipsnio 2 dalį,

pasikonsultavusi su Europos maisto saugos tarnyba,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 90/496/EEB nurodyta, kad skaidulinės medžiagos turėtų būti apibrėžtos.

(2)

Tokių teiginių apie maistingumą kaip „skaidulinių medžiagų šaltinis“ arba „daug skaidulinių medžiagų“ sąlygos yra nustatytos 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (2) priede.

(3)

Dėl aiškumo ir nuoseklumo su kitais Bendrijos teisės aktais, kuriuose minima ši sąvoka, reikalinga pateikti „skaidulinių medžiagų“ apibrėžtį.

(4)

Apibrėžiant skaidulines medžiagas reikia vadovautis atitinkamomis Codex Alimentarius normomis ir Europos maisto saugos tarnybos Dietinių produktų, mitybos ir alergologijos specialistų grupės pranešimu apie skaidulines medžiagas, paskelbtu 2007 m. liepos 6 d.

(5)

Skaidulinės medžiagos tradiciškai vartojamos kaip augalų medžiaga ir turi vieną ar daugiau teigiamų fiziologinių poveikių, tokių kaip: maisto slinkimo žarnynu pagreitėjimas, išmatų tūrio padidėjimas, yra fermentuojamos gaubtinės žarnos mikrofloros, bendro cholesterolio kiekio, MTL cholesterolio kiekio, gliukozės kiekio po valgio arba insulino kiekio kraujyje sumažėjimas. Naujausių mokslinių tyrimų duomenimis, panašių teigiamų fiziologinių poveikių gali turėti kiti, nevirškinami ir natūraliai nesantys vartojamame maiste, angliavandenių polimerai. Todėl tikslinga, kad į skaidulinių medžiagų apibrėžtį būtų įtraukti angliavandenių polimerai, turintys vieną ar daugiau teigiamų fiziologinių poveikių.

(6)

Augalinės kilmės angliavandenių polimerai, atitinkantys skaidulinių medžiagų apibrėžtį, gali būti glaudžiai susiję su augalų ligninu ar kitais neangliavandenių komponentais, tokiais, kaip fenolio junginiai, vaškai, saponinai, fitatai, kutinas, fitosteroliai. Kai šios medžiagos yra glaudžiai susijusios su augalinės kilmės angliavandenių polimerais ir skaidulinių medžiagų analizei ekstrahuojamos su angliavandenių polimerais, jos galėtų būti laikomos skaidulinėmis medžiagomis. Tačiau, kai šios medžiagos atskiriamos nuo angliavandenių polimerų ir jomis papildomas maistas, jos neturėtų būti laikomos skaidulinėmis medžiagomis.

(7)

Kad būtų atsižvelgta į naujus mokslo ir technologijos pasiekimus, reikia iš dalies pakeisti energinės vertės perskaičiavimo koeficientų sąrašą.

(8)

Maisto ir žemės ūkio organizacijos (MŽŪO) techninio seminaro apie Maisto energinės vertės analizės metodus ir perskaičiavimo koeficientus ataskaitoje nurodoma, kad 70 procentų tradiciniuose maisto produktuose esančių skaidulinių medžiagų yra fermentuojamos. Todėl tikslinga, kad vidutinė skaidulinių medžiagų energinė vertė būtų 8 kJ/g (2 kcal/g).

(9)

Eritritolis gali būti naudojamas įvairiuose maisto produktuose; be kita ko, jis naudojamas kaip maistinių medžiagų, pavyzdžiui, cukraus, pakaitalas, kai norima sumažinti energinę vertę.

(10)

Eritritolis yra poliolis ir, remiantis Direktyvos 90/496/EEB 5 straipsnio 1 dalyje pateiktomis taisyklėmis, jo energinė vertė turėtų būti skaičiuojama taikant poliolių energinės vertės perskaičiavimo koeficientą, t. y. 10 kJ/g (2,4 kcal/g). Taikant šį energinės vertės perskaičiavimo koeficientą, vartotojas būtų nepakankamai informuotas apie sumažintą produkto energinę vertę, kuri buvo pasiekta, naudojant eritritolį jo gamyboje. 2003 m. kovo mėn. paskelbtoje nuomonėje dėl eritritolio Maisto produktų mokslinis komitetas pažymėjo, kad eritritolio teikiama energija yra mažesnė nei 0,9 kJ/g (mažesnė nei 0,2 kcal/g). Todėl tikslinga patvirtinti tinkamą eritritolio energinės vertės perskaičiavimo koeficientą.

(11)

Direktyvos 90/496/EEB priede išvardyti vitaminai ir mineralinės medžiagos, kurie gali būti nurodomi ženklinant maistingumą, apibrėžtos jų rekomenduojamos paros normos (RPN) ir nustatyta reikšmingo kiekio skaičiavimo taisyklė. Šiuo RPN sąrašu siekiama pateikti maistingumo ženklinimui taikomas vertes ir reikšmingo kiekio skaičiavimo taisyklę.

(12)

Reikšmingo kiekio taisykle, nustatyta Direktyvos 90/496/EEB priede, remiamasi kituose Bendrijos teisės aktuose, ypač 2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo (3) 8 straipsnio 3 dalyje, Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede ir 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1924/2006 dėl maisto produktų papildymo vitaminais ir mineralais bei tam tikromis kitomis medžiagomis (4) 6 straipsnio 6 dalyje.

(13)

RPN, išvardintos Direktyvos 90/496/EEB priede, yra pagrįstos MŽŪO ir PSO ekspertų konsultacinio pasitarimo, vykusio Helsinkyje 1988 m., rekomendacija.

(14)

Siekiant užtikrinti suderinamumą su kitais Bendrijos teisės aktais, dabartinis vitaminų, mineralinių medžiagų ir jų RPN sąrašas turėtų būti atnaujintas, atsižvelgiant į mokslinius pasiekimus po 1988 m.

(15)

2003 m. kovo 5 d. paskelbtoje nuomonėje dėl nurodomųjų maistingumo ženklinimo verčių, Maisto produktų mokslinis komitetas įtraukė nurodomąsias ženklinimo vertes suaugusiesiems. Į šią nuomonę įtraukti vitaminai ir mineralinės medžiagos, išvardinti Direktyvos 2006/46/EB I priede ir Reglamento (EB) Nr. 1925/2006 I priede.

(16)

Todėl Direktyvos 90/496/EEB priedas turėtų būti iš dalies pakeistas.

(17)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 90/496/EEB iš dalies keičiama taip:

1.

1 straipsnio 4 dalies j punktas papildomas šiuo sakiniu:

„Medžiagos apibrėžtis ir jei būtina, tyrimo metodai, įtraukiami į II priedą,“

2.

5 straipsnio 1 dalyje įrašomos šios įtraukos:

„—

skaidulinės medžiagos 2 kcal/g – 8 kJ/g,

eritritolis 0 kcal/g – 0 kJ/g.“

3.

Priedas yra pakeičiamas šios direktyvos I priede pateiktu tekstu.

4.

Įtraukiamas šios direktyvos II priedo tekstas.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2009 m. spalio 31 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstą ir tų nuostatų bei šios direktyvos atitikties lentelę.

Šias nuostatas jos taiko taip, kad nuo 2012 m. spalio 31 d. būtų uždrausta prekyba produktais, neatitinkančiais Direktyvos 90/496/EEB, su pakeitimais, padarytais šia direktyva.

Priimdamos tas nuostatas, valstybės narės daro jose nuorodą į šią direktyvą, arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Valstybės narės nustato tokios nuorodos darymo tvarką.

2.   Valstybės narės Komisijai pateikia šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinių teisės aktų nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. spalio 28 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 276, 1990 10 6, p. 40.

(2)  OL L 12, 2007 1 18, p. 3.

(3)  OL L 183, 2002 7 12, p. 51.

(4)  OL L 404, 2006 12 30, p. 26.


I PRIEDAS

Direktyvos 90/496/EEB priedas keičiamas taip:

„I PRIEDAS

Vitaminai ir mineralinės medžiagos, kurios gali būti nurodomos, ir jų rekomenduojamos paros normos (RPN)

Vitaminas A (g)

800

Vitaminas D (g)

5

Vitaminas E (mg)

12

Vitaminas K (g)

75

Vitaminas C (mg)

80

Tiaminas (mg)

1,1

Riboflavinas (mg)

1,4

Niacinas (mg)

16

Vitaminas B6 (mg)

1,4

Folio rūgštis (g)

200

Vitaminas B12 (g)

2,5

Biotinas (g)

50

Pantoteno rūgštis (mg)

6

Kalis (mg)

2 000

Chloridas (mg)

800

Kalcis (mg)

800

Fosforas (mg)

700

Magnis (mg)

375

Geležis (mg)

14

Cinkas (mg)

10

Varis (mg)

1

Manganas (mg)

2

Fluoridas (mg)

3,5

Selenas (μg)

55

Chromas (μg)

40

Molibdenas (μg)

50

Jodas (μg)

150

Sprendžiant, kas sudaro reikšmingą kiekį, orientuojamasi į 15 % šiame priede nurodytos rekomenduojamos paros normos 100 g arba 100 ml produkto arba pakuotėje, jei joje yra tik viena porcija.“


II PRIEDAS

Direktyva 90/496/EEB papildoma šiuo II priedu:

„II PRIEDAS

Medžiagų, priskiriamų skaidulinėms medžiagoms, apibrėžtis ir tyrimo metodai, kaip nurodyta 1 straipsnio 4 dalies j punkte

Medžiagų, priskiriamų skaidulinėms medžiagoms, apibrėžtis

Šioje direktyvoje „skaidulinės medžiagos“ reiškia angliavandenių polimerus, sudarytus iš trijų ar daugiau monomerų grandžių, kurie nėra nei virškinami, nei absorbuojami žmogaus plonosiose žarnose ir priklauso šioms kategorijoms:

valgomieji angliavandenių polimerai, natūraliai esantys maiste,

valgomieji angliavandenių polimerai, išgauti iš maisto žaliavos fiziniu, fermentavimo arba cheminiu būdu ir turintys teigiamą fiziologinį poveikį, patvirtintą visuotinai pripažintais moksliniais įrodymais,

valgomieji sintetiniai angliavandenių polimerai, turintys teigiamą fiziologinį poveikį, patvirtintą visuotinai pripažintais moksliniais įrodymais.“


Top