EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0030

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/30/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (Tekstas svarbus EEE)

OL L 81, 2008 3 20, p. 53–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/30/oj

20.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/53


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2008/30/EB

2008 m. kovo 11 d.

iš dalies keičianti Direktyvos 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 44 straipsnio 2 dalies g punktą,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/43/EB (3) numatyta, kad tam tikros priemonės turi būti patvirtintos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (4).

(2)

Sprendimas 1999/468/EB buvo iš dalies pakeistas Sprendimu 2006/512/EB, kuriuo nustatyta reguliavimo procedūra su tikrinimu, taikytina tvirtinant bendro pobūdžio priemones, skirtas iš dalies pakeisti neesmines pagrindinio teisės akto, priimto laikantis Sutarties 251 straipsnyje nurodytos tvarkos, nuostatas, inter alia, išbraukiant kai kurias tokias nuostatas arba papildant teisės aktą naujomis neesminėmis nuostatomis.

(3)

Pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą (5) dėl Sprendimo 2006/512/EB, tam, kad reguliavimo procedūra su tikrinimu galėtų būti taikoma jau galiojantiems teisės aktams, priimtiems laikantis Sutarties 251 straipsnyje nurodytos tvarkos, tie teisės aktai turi būti pataisyti laikantis taikomų procedūrų.

(4)

Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus patvirtinti priemones, būtinas Direktyvai 2006/43/EB įgyvendinti, ypač siekiant užtikrinti pasitikėjimą audito veikla ir vienodą reikalavimų dėl profesinės etikos, kokybės užtikrinimo sistemų, nepriklausomumo ir objektyvumo taikymą, patikslinti dalykų, kuriuos reikia įtraukti į auditorių teorinių žinių testą, sąrašą, patvirtinti tarptautinius audito standartus, bendrus audito ataskaitų dėl metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės standartus bei apibrėžti tiesioginio dokumentų perdavimo trečiosioms šalims išimtinius atvejus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2006/43/EB nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(5)

Direktyvoje 2006/43/EB Komisijai suteiktiems įgyvendinimo įgaliojimams numatytas ribotas terminas. Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pareiškime dėl Sprendimo 2006/512/EB nurodė, kad Sprendime 2006/512/EB pateikiamas horizontalus priimtinas sprendimas dėl Europos Parlamento pageidavimo tikrinti teisės aktų, priimtų taikant bendro sprendimo procedūrą, įgyvendinimą ir kad atitinkamai įgyvendinimo įgaliojimai Komisijai turėtų būti suteikti neribotam terminui. Europos Parlamentas ir Taryba taip pat pareiškė užtikrinsią, kad būtų kuo greičiau patvirtinti pasiūlymai, kuriais siekiama panaikinti teisės aktų nuostatas, kuriose įtvirtintas galutinis įgyvendinimo įgaliojimų suteikimo Komisijai terminas. Pradėjus taikyti reguliavimo procedūrą su tikrinimu, Direktyvos 2006/43/EB nuostata dėl riboto termino turėtų būti išbraukta.

(6)

Komisija turėtų reguliariai vertinti nuostatų, susijusių su jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais, veikimą, kad Europos Parlamentas ir Taryba galėtų nustatyti, ar šių įgaliojimų apimtis bei Komisijai keliami procedūriniai reikalavimai yra tinkami ir ar užtikrina veiksmingumą bei demokratinę atskaitomybę.

(7)

Todėl Direktyvą 2006/43/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(8)

Kadangi šia direktyva padaryti Direktyvos 2006/43/EB pakeitimai yra techninio pobūdžio ir susiję tik su komiteto procedūra, jų nereikia perkelti į valstybių narių teisę. Todėl atitinkamos nuostatos nebūtinos,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Pakeitimai

Direktyva 2006/43/EB iš dalies keičiama taip:

1)

8 straipsnio 3 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

išbraukiami žodžiai „48 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka“;

b)

pridedamas toks sakinys:

„Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, tvirtinamos taikant 48 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2)

21 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

išbraukiami žodžiai „48 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka“;

b)

pridedamas toks sakinys:

„Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos taikant 48 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3)

22 straipsnio 4 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

išbraukiami žodžiai „48 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka “;

b)

pridedama tokia pastraipa:

„Pirmoje pastraipoje nurodytos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos taikant 48 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

4)

26 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalyje žodžiai „48 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka“ pakeičiami žodžiais „48 straipsnio 2a dalyje nurodyta tvarka“;

b)

2 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

išbraukiami žodžiai „48 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka“;

ii)

pridedama tokia pastraipa:

„Pirmoje pastraipoje nurodytos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos taikant 48 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

5)

28 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

išbraukiami žodžiai „48 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka“;

b)

pridedamas toks sakinys:

„Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos taikant 48 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

6)

29 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

išbraukiami žodžiai „48 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka“;

b)

pridedamas toks sakinys:

„Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos taikant 48 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

7)

36 straipsnio 7 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

išbraukiami žodžiai „48 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka“;

b)

pridedamas toks sakinys:

„Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos taikant 48 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

8)

45 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Kad būtų užtikrintas vienodas šio straipsnio 5 dalies d punkto taikymas, jame nurodytą lygiavertiškumą vertina Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, ir sprendimą ji priima pagal 48 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą. Kol Komisija tokio sprendimo nepriėmė, valstybės narės gali įvertinti šio straipsnio 5 dalies d punkte nurodytą lygiavertiškumą.

Atsižvelgdama į tai, Komisija gali patvirtinti priemones, kuriomis pagal 22, 24, 25 ir 26 straipsnių reikalavimus siekiama nustatyti bendrus lygiavertiškumo kriterijus, kurie būtų taikomi visoms trečiosioms šalims ir kuriuos naudotų valstybės narės, vertindamos lygiavertiškumą nacionaliniu lygmeniu. Šie kriterijai negali būti griežtesni negu 22, 24, 25 ir 26 straipsniuose numatyti reikalavimai. Tos priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, tvirtinamos taikant 48 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

9)

46 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Kad būtų užtikrintas vienodas šio straipsnio 1 dalies taikymas, jame nurodytą lygiavertiškumą vertina Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, ir sprendimą ji priima pagal 48 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą. Kol Komisija tokio sprendimo nepriėmė, valstybės narės gali įvertinti šio straipsnio 1 dalyje nurodytą lygiavertiškumą arba kliautis kitos valstybės narės įvertinimu. Jei Komisija nusprendžia, kad šio straipsnio 1 dalies lygiavertiškumo reikalavimo nesilaikoma, ji gali leisti atitinkamiems auditoriams ir audito subjektams toliau tęsti audito veiklą tam tikrą pereinamąjį laikotarpį, vadovaujantis atitinkamos valstybės narės reikalavimais.

Atsižvelgdama į tai, Komisija gali patvirtinti priemones, kuriomis pagal 29, 30 ir 32 straipsnių reikalavimus siekiama nustatyti bendrus lygiavertiškumo kriterijus, kurie būtų taikomi visoms trečiosioms šalims ir kuriuos naudotų valstybės narės, vertindamos lygiavertiškumą nacionaliniu lygmeniu. Šie kriterijai negali būti griežtesni negu 29, 30 ir 32 straipsniuose numatyti reikalavimai. Tos priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, tvirtinamos taikant 48 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

10)

47 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Siekiant užtikrinti vieningą 1 dalies c punkto nuostatų taikymą, Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, vertina šiame punkte nurodytą tinkamumą ir sprendimą ji priima pagal 48 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių Komisijos sprendimui įgyvendinti.

Minėtasis tinkamumo vertinimas grindžiamas 36 straipsnio reikalavimais ar iš esmės lygiaverčiais veiklos rezultatais. Bet kokios priemonės, kurių šiuo atžvilgiu imamasi ir kurios skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant bei kuriomis siekiama palengvinti kompetentingų institucijų bendradarbiavimą, tvirtinamos taikant 48 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

b)

5 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

išbraukiami žodžiai „48 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka“;

ii)

pridedamas toks sakinys:

„Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos taikant 48 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

11)

48 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiama tokia dalis:

„2a.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.“;

b)

3 ir 4 dalys keičiamos taip:

„3.   Iki 2010 m. gruodžio 31 d., o vėliau mažiausiai kas trejus metus Komisija persvarsto nuostatas, susijusias su jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais, ir Europos Parlamentui bei Tarybai pateikia ataskaitą apie šių įgaliojimų veikimą. Visų pirma ataskaitoje išnagrinėjama, ar Komisija turėtų siūlyti šios direktyvos pakeitimus siekiant užtikrinti tinkamą Komisijai suteiktų įgyvendinimo įgaliojimų apimtį. Kartu su išvada, kurioje nurodoma, ar būtini pakeitimai, išsamiai nurodomos ją pagrindžiančios priežastys. Jei reikia, kartu su ataskaita pateikiamas teisės akto pasiūlymas pakeisti nuostatas, pagal kurias Komisijai suteikiami įgyvendinimo įgaliojimai.“

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2008 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. LENARČIČ


(1)  OL C 161, 2007 7 13, p. 45.

(2)  2007 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 157, 2006 6 9, p. 87.

(4)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(5)  OL C 255, 2006 10 21, p. 1.


Top