EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008H0295

2008 m. balandžio 7 d. Komisijos rekomendacija dėl leidimo teikti judriojo ryšio paslaugas orlaiviuose (JRO paslaugos) Europos bendrijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1257) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 98, 10.4.2008, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/295/oj

10.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 98/24


KOMISIJOS REKOMENDACIJA

2008 m. balandžio 7 d.

dėl leidimo teikti judriojo ryšio paslaugas orlaiviuose (JRO paslaugos) Europos bendrijoje

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1257)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/295/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva) (1), ypač į jos 19 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

ES informacinės visuomenės strategijoje ir i2010 iniciatyvoje pabrėžiama tiesioginės prieigos prie informacijos ir ryšių išteklių visose kasdienio gyvenimo srityse nauda. Suderintai reguliuojant judriojo ryšio paslaugų orlaiviuose (JRO paslaugos) teikimą būtų galima užtikrinti tokią naudą ir palengvinti tarpvalstybinių elektroninių ryšių paslaugų teikimą visoje Bendrijoje.

(2)

Išduodamos leidimus teikti JRO paslaugas, valstybės narės privalo vadovautis Pagrindų direktyva ir 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo (Leidimų direktyva) (2).

(3)

Remiantis Pagrindų direktyva, valstybių narių nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų dalyvauti kuriant vidaus rinką, inter alia, šalindamos likusias elektroninių ryšių tinklų, susijusių įrenginių ir paslaugų teikimo bei elektroninių ryšių paslaugų teikimo Europos lygmeniu kliūtis ir skatindamos transeuropinių tinklų kūrimą ir plėtojimą bei visos Europos paslaugų sąveiką, taip pat ryšį tarp galutinių paslaugos gavėjų.

(4)

Remiantis Leidimų direktyva ir siekiant skatinti naujų elektroninių ryšių paslaugų ir visos Europos ryšių tinklų bei paslaugų plėtotę ir suteikti galimybę paslaugų teikėjams bei vartotojams turėti naudos iš bendrosios rinkos masto ekonomijos, elektroninių ryšių tinklams ir paslaugoms teikti turėtų būti taikoma kuo mažiau sunkumų kelianti leidimų sistema. Geriausiai pasiekti šiuos tikslus galima išduodant bendrąjį leidimą teikti visus elektroninių ryšių tinklus ir visas paslaugas.

(5)

Techninės sąlygos, reikalingos sumažinti žalingųjų trikdžių antžeminiams judriojo ryšio tinklams pavojų, kylantį teikiant JRO paslaugas, nustatomos atskirame Komisijos sprendime 2008/294/EB (3).

(6)

Sprendimo 2008/294/EB techninis pagrindas – Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos (CEPT) 016 ataskaita, kurią CEPT parašė atsakydama į 2006 m. spalio 12 d. EK pavedimą dėl JRO paslaugų.

(7)

ETSI darniajame standarte EN 302 480 numatyta prielaida, kad įranga, naudojama JRO paslaugoms teikti Europos Sąjungoje, atitiks esminius 1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo (4) reikalavimus.

(8)

Patys svarbiausi yra su skrydžių sauga susiję klausimai, todėl JRO paslaugos gali būti teikiamos tik su sąlyga, kad jos atitinka skrydžių saugos reikalavimus, nustatytus orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimų išdavimo bei kituose aviacijos susitarimuose, taip pat elektroninių ryšių reikalavimus. Visoje Europos Sąjungoje galiojančius tinkamumo skraidyti pažymėjimus išduoda Europos aviacijos saugos agentūra (EASA).

(9)

Jeigu Sprendime 2008/294/EB ir darniajame standarte EN 302 480 arba lygiaverčiuose standartuose nurodytos techninės sąlygos ir tinkamumo skraidyti pažymėjimai atitiks svarbius reikalavimus, žalingųjų trikdžių pavojus bus menkas, todėl reikėtų svarstyti bendrųjų leidimų teikti JRO paslaugas išdavimą.

(10)

Už leidimą teikti JRO paslaugas pagal tos šalies leidimų išdavimo sistemą turėtų būti atsakinga orlaivio registracijos šalis.

(11)

Galimybė naudotis pakankama informacija bei jos mainai turėtų padėti spręsti galimas tarpvalstybines trikdžių problemas, kylančias teikiant JRO paslaugas.

(12)

Valstybės narės turės teikti tam tikrą Europos radijo ryšio biuro (ERO) radijo dažnių informacinei sistemai (EFIS) reikalingą informaciją pagal 2007 m. gegužės 16 d. Komisijos sprendimą 2007/344/EB dėl suderintų galimybių gauti informaciją apie radijo spektro naudojimą Bendrijoje (5). Kita svarbi informacija gali būti gaunama iš JRO paslaugų operatorių arba civilinės aviacijos administracijų.

(13)

Sudarius visų Europos Sąjungoje bei į ją ir iš jos skrendančių orlaivių, kuriuose teikiamos JRO paslaugos, atitinkamų duomenų specialųjį registrą ir jame laiku kaupiant bendro formato informaciją, būtų galima išspręsti trikdžių problemą. Pirmiausia tokį bendrą registrą, kuris būtų reguliariai peržiūrimas, tvarkytų atitinkami JRO paslaugų operatoriai, ir juo galėtų naudotis Komisija bei valstybės narės.

(14)

Valstybių narių trikdžių problemą taip pat padėtų spręsti tarptautinės ITU (Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga) Radijo ryšio reglamento sutarties nuostatos dėl pranešimo apie paskirtus dažnius bei jų įrašymo ir dėl pranešimo apie žalinguosius trikdžius.

(15)

Leidimų išdavimas orlaiviams, kuriuose teikiamos JRO paslaugos ir kurie skraido valstybių narių oro erdvėje, bet yra registruoti už Europos Sąjungos ribų, būtų palengvintas, jeigu sektorius pateiktų atitinkamą informaciją specialiajam JRO registrui ir jeigu būtų taikomos atitinkamos ITU Radijo ryšio reglamento nuostatos. Taip pat galėtų pagelbėti bendras požiūris į abipusį leidimų teikti JRO paslaugas pripažinimą su šalimis, kuriose registruoti ne ES orlaiviai.

(16)

Valstybės narės jau suteikė teises naudoti radijo dažnius antžeminio judriojo ryšio operatoriams. Tokie leidimai neapima JRO paslaugų ir paprastai išduodami tik teikti antžeminio judriojo ryšio paslaugas.

(17)

Šioje rekomendacijoje laikoma, kad orlaivio salono erdvė priklauso orlaivio registracijos šalies jurisdikcijai ir ši šalis ją kontroliuoja.

(18)

Naudojimasis JRO paslaugomis taip pat gali turėti įtakos viešajam saugumui. Tinkamų priemonių gali būti imamasi nacionaliniu lygmeniu arba vadovaujantis 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2320/2002, nustatančiu civilinės aviacijos saugumo bendrąsias taisykles (6), tam, kad būtų užtikrinta, jog judriojo ryšio telefonai nebūtų naudojami neteisėtiems tikslams.

(19)

Bendrojo leidimų teikti JRO paslaugas išdavimo Europos Sąjungoje reguliavimo ir techninės dalys turėtų būti peržiūrimos tam, kad būtų užtikrinta, kad jos išliktų pakankamos siekiant išvengti žalingųjų trikdžių, o jeigu šio tikslo pasiekti nepavyksta, turi būti apsvarstytos atitinkamos priemonės padėčiai ištaisyti.

(20)

Šioje rekomendacijoje numatytos priemonės atitinka Ryšių komiteto nuomonę,

REKOMENDUOJA:

1.

Ši rekomendacija skirta suderinti nacionalinių leidimų išdavimo sąlygas ir tvarką, susijusias su radijo spektro naudojimu judriojo ryšio paslaugoms teikti orlaiviuose (JRO paslaugos), siekiant palengvinti šių paslaugų įdiegimą Bendrijoje ir išvengti žalingųjų trikdžių, kurių atsiranda teikiant JRO paslaugas tarpvalstybinių skrydžių metu.

Šioje rekomendacijoje nenagrinėjami žmogiškojo faktoriaus klausimai, susiję su JRO paslaugų naudojimu, bei palydoviniai ryšiai tarp orlaivio ir kosminių stočių.

Šioje rekomendacijoje nurodytos nacionalinių leidimų išdavimo sąlygos ir taisyklės taikomos nepažeidžiant teisinių įsipareigojimų, susijusių su skrydžių sauga ir viešuoju saugumu.

2.

Judriojo ryšio paslaugos orlaiviuose (JRO paslaugos) – elektroninių ryšių paslaugos, kaip apibrėžta Pagrindų direktyvos 2 straipsnio c punkte, kurias teikia įmonė, kad sudarytų galimybę oro bendrovių keleiviams naudotis viešaisiais ryšių tinklais skrydžio metu, nesijungiant tiesiogiai prie antžeminių judriojo ryšio tinklų.

3.

Ne vėliau kaip po šešių mėnesių po šios rekomendacijos priėmimo valstybės narės turėtų imtis visų reikalingų veiksmų, kad galėtų išduoti leidimus teikti JRO paslaugas pagal jų jurisdikciją registruotiems orlaiviams.

Valstybės narės turėtų išduoti leidimus teikti JRO paslaugas remdamosi šioje rekomendacijoje išdėstytais principais. Nė viena rekomendacijos nuostata neturėtų prieštarauti optimalių skrydžių saugos sąlygų užtikrinimui.

Valstybės narės neturėtų reikalauti papildomų leidimų teikti JRO paslaugas orlaiviuose, skrendančiuose virš jų teritorijos ir registruotuose kitose valstybėse narėse, remdamosi pagal 4 punktą sutartomis sąlygomis.

Bendrijos leidimo teikti JRO paslaugas už Bendrijos ribų registruotuose orlaiviuose neturėtų reikėti, jeigu šios paslaugos teikiamos laikantis sutartų sąlygų, nustatytų pagal 4 punktą, ir yra registruotos pagal atitinkamas ITU taisykles.

4.

Valstybės narės turėtų išduoti leidimą teikti JRO paslaugas tik tuomet, jei laikomasi Sprendime 2008/294/EB nustatytų techninių sąlygų.

5.

Valstybės narės turėtų apsvarstyti galimybę nustatyti, kad JRO paslaugos pagal jų jurisdikciją registruotuose orlaiviuose būtų teikiamos pagal bendruosius leidimus.

Kai naudoti spektrą JRO paslaugoms teikti reikalingos individualios teisės, valstybės narės turėtų reguliariai vertinti, ar tebėra tokių individualių teisių poreikis, atsižvelgdamos į įgytą patirtį ir siekdamos įtraukti tokių teisių sąlygas į bendrąjį leidimą.

Tokiais atvejais valstybės narės turėtų užtikrinti, kad leidimai teikti JRO paslaugas ir antžeminio judriojo elektroninio ryšio paslaugas tose pačiose dažnių juostose būtų išduoti skirtingais pagrindais.

6.

Valstybės narės turėtų laiku informuoti Komisiją ir kitas valstybes nares apie tai, kad buvo išduoti leidimai teikti JRO paslaugas pagal jų jurisdikciją registruotuose orlaiviuose, ir apie prašymus teikti JRO paslaugas jų nacionalinėje oro erdvėje už Europos Sąjungos ribų registruotuose orlaiviuose.

Prireikus valstybės narės turėtų prašyti JRO paslaugų operatorių pateikti duomenis, reikalingus ankstesnėje pastraipoje nurodytu tikslu.

7.

Valstybės narės turėtų aktyviai, konstruktyviai ir veikdamos išvien bendradarbiauti, prireikus taikydamos dabartines ITU procedūras, kai reikia spręsti bet kokias problemas, susijusias su žalingaisiais trikdžiais, ir kai manoma, jog jie keliami teikiant JRO paslaugas.

Valstybės narės turėtų nedelsdamos pranešti apie žalinguosius trikdžius, kuriuos, kaip manoma, sukelia JRO paslaugos, kurias teikti leidimą išdavė kita valstybė narė, valstybei narei, atsakingai už leidimo teikti šias JRO paslaugas išdavimą, ir informuoti apie tai Komisiją. Prireikus Komisija turėtų informuoti Ryšių komitetą ir Radijo spektro komitetą apie minėtas problemas tam, kad būtų surasti jų sprendimo būdai.

Valstybės narės, kurios išdavė leidimus teikti JRO paslaugas, kurios, kaip įtariama, kelia žalinguosius trikdžius kitos valstybės narės teritorijoje teikiamoms paslaugoms, turėtų reaguoti į pranešimą ir nedelsdamos pašalinti tokius trikdžius.

8.

Valstybės narės turėtų prižiūrėti, kaip naudojamas spektras JRO paslaugoms teikti, visų pirma dėl faktinių ir galimų žalingųjų trikdžių, ir pranešti savo išvadas Komisijai, kad šią rekomendaciją, jei būtina, būtų galima laiku peržiūrėti.

9.

Ši rekomendacija skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2008 m. balandžio 7 d.

Komisijos vardu

Viviane REDING

Komisijos narė


(1)  OL L 108, 2002 4 24, p. 33. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 717/2007 (OL L 171, 2007 6 29, p. 32).

(2)  OL L 108, 2002 4 24, p. 21.

(3)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 19.

(4)  OL L 91, 1999 4 7, p. 10. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(5)  OL L 129, 2007 5 17, p. 67.

(6)  OL L 355, 2002 12 30, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 849/2004 (OL L 158, 2004 4 30, p. 1.


Top