Help Print this page 

Document 32008D0743

Title and reference
2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 743/2008/EB dėl Bendrijos dalyvavimo kelių valstybių narių įgyvendinamoje mokslinių tyrimų ir plėtros programoje, skirtoje remti mokslinius tyrimus ir plėtrą vykdančias mažąsias ir vidutines įmones (Tekstas svarbus EEE)
  • In force
OJ L 201, 30.7.2008, p. 58–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 211 - 220

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/743(1)/oj
Multilingual display
Text

30.7.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 201/58


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 743/2008/EB

2008 m. liepos 9 d.

dėl Bendrijos dalyvavimo kelių valstybių narių įgyvendinamoje mokslinių tyrimų ir plėtros programoje, skirtoje remti mokslinius tyrimus ir plėtrą vykdančias mažąsias ir vidutines įmones

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 169 straipsnį ir 172 straipsnio antrą pastraipą,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 1982/2006/EB dėl Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.) (3) (toliau – Septintoji bendroji programa) numatomas Bendrijos dalyvavimas kelių valstybių narių įgyvendinamose mokslinių tyrimų ir plėtros programose, taip pat ir dalyvavimas toms programoms vykdyti sukurtose struktūrose, kaip apibrėžta Sutarties 169 straipsnyje.

(2)

Septintojoje bendrojoje programoje apibrėžiami keli kriterijai tokioms iniciatyvų pagal 169 straipsnį sritimis nustatyti: tiesioginė sąsaja su Bendrijos tikslais, aiškus siekiamo tikslo apibrėžimas ir jo tiesioginė sąsaja su Septintosios bendrosios programos tikslais, jau sukurto pagrindo buvimas (galiojančios arba numatytos nacionalinės mokslinių tyrimų programos), Europos pridėtinė vertė, kritinė masė atsižvelgiant į vykdomų programų dydį ir skaičių ir pagal jas atliekamos veiklos panašumas ir Sutarties 169 straipsnio, kaip tinkamiausios priemonės tikslams pasiekti, veiksmingumas.

(3)

2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendime Nr. 2006/974/EB dėl specialiosios programos „Pajėgumai“, įgyvendinančios Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintąją bendrąją programą (2007–2013 m.) (4), (toliau – specialioji programa „Pajėgumai“) 169 straipsnio iniciatyva mokslinius tyrimus atliekančių mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) srityje išskiriama kaip viena iš sričių, tinkamų Bendrijos dalyvavimui nacionalinėse mokslinių tyrimų programose, bendrai įgyvendinamose pagal Sutarties 169 straipsnį.

(4)

2004 m. rugsėjo 24 d. išvadose Taryba pripažino svarbų Septintosios pagrindų programos vaidmenį skatinant Europos mokslinių tyrimų erdvės (EMTE) plėtrą ir tomis aplinkybėmis pabrėžė, kaip svarbu stiprinti EMTE ir tokių Europos tarpvyriausybinių organizacijų kaip EUREKA ryšius.

(5)

2004 m. lapkričio 25–26 d. išvadose Taryba pabrėžė, kokios svarbios MVĮ Europos augimui ir konkurencingumui, taigi ir poreikį, kad valstybės narės ir Komisija didintų MVĮ skirtų nacionalinių ir Europos paramos programų veiksmingumą ir papildomumą. Ji paragino Komisiją ištirti galimą sistemos „iš apačios į viršų“ pritaikymą mokslinius tyrimus atliekančioms MVĮ. Taryba priminė apie nacionalinių programų koordinavimo svarbą EMTE plėtrai. Taryba paragino valstybes nares ir Komisiją glaudžiai bendradarbiauti nustatant ribotą sričių, kuriose būtų toliau taikomas Sutarties 169 straipsnis, skaičių. Taryba, primindama 2004 m. birželio 18 d. vykusią EUREKA ministrų konferenciją, paragino Komisiją toliau plėtoti Bendrijų veiksmų ir remiantis tarpvyriausybinėmis struktūromis, visų pirma EUREKA, vykdomos veiklos bendradarbiavimą ir koordinavimą.

(6)

Savo 2005 m. kovo 10 d. rezoliucijoje dėl mokslo ir technologijų – Europos Sąjungos mokslinių tyrimų rėmimo politikos gairės (5) – Europos Parlamentas paragino valstybes nares imtis mokestinių ir kitokių paskatų skatinant pramonės inovacijas, įskaitant ryšius su EUREKA, ypač MVĮ atveju, ir pabrėžė, kad EMTE galėtų būti sukurta tik tuo atveju, jei Europos Sąjunga didesnę mokslinių tyrimų finansavimo dalį skirtų siekdama glaudžiau koordinuoti Europos, nacionalinės ir regioninės mokslinių tyrimų politikos turinį ir finansavimą, ir jeigu šis finansavimas papildytų valstybių narių ir jų tarpusavio mokslinių tyrimų politiką. Europos Parlamentas nurodė, kad siekiant remti mokslinius tyrimus ir plėtrą (toliau – MTP) ir inovacijas turėtų būti veiksmingiau ir koordinuočiau naudojami kiti finansavimo ir paramos mechanizmai, be kitų, EUREKA. Jis paprašė didinti nacionalinių mokslinių tyrimų programų bendradarbiavimą ir paragino Komisiją imtis iniciatyvų pagal Sutarties 169 straipsnį.

(7)

Komisija 2003 m. birželio 4 d. komunikate pavadinimu „Investicijos į tyrimus: veiksmų planas Europai“ pabrėžė MVĮ dalyvavimo tiesioginėse mokslinių tyrimų ir inovacijų rėmimo priemonėse svarbą, nes tai turi esminę reikšmę didinant inovacinius pajėgumus didelėje ūkio dalyje.

(8)

Šiuo metu kelios MTP programos ir veikla, kurią atskirai nacionaliniu lygmeniu įgyvendina valstybės narės ir kuri skirta MVĮ vykdomai MTP paremti, nepakankamai koordinuojamos Europos lygmeniu, todėl negalimas nuoseklus požiūris į veiksmingą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programą Europos lygmeniu.

(9)

Siekdamos nuoseklaus požiūrio Europos lygmeniu MTP vykdančių MVĮ srityje ir veikti efektyviai, kelios valstybės narės pagal EUREKA ėmėsi iniciatyvos įsteigti bendrą mokslinių tyrimų ir plėtros programą „Eurostars“ (toliau – bendra programa „Eurostars“) MTP vykdančioms MVĮ paremti, kad būtų pasiekta valdymo ir finansinių išteklių kritinė masė bei sujungti įvairių valstybių papildoma kompetencija ir turimi ištekliai visoje Europoje.

(10)

Bendros programos „Eurostars“ tikslas – remti MTP vykdančias MVĮ, suteikiant būtiną teisinį ir organizacinį pagrindą plataus masto valstybių narių bendradarbiavimui Europos lygmeniu bet kurio technologijų arba pramonės sektoriaus taikomųjų mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje tų MVĮ naudai. Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Vokietija, Estija, Airija, Graikija, Ispanija, Prancūzija, Italija, Kipras, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Vengrija, Nyderlandai, Austrija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovėnija, Slovakija, Suomija, Švedija ir Jungtinė Karalystė (toliau – dalyvaujančiosios valstybės narės), taip pat Islandija, Izraelis, Norvegija, Šveicarija ir Turkija (toliau – kitos dalyvaujančiosios valstybės) susitarė koordinuoti ir bendrai įgyvendinti veiklą, kuria siekiama prisidėti prie bendros programos „Eurostars“. Numatoma bendra jų dalyvavimo vertė – mažiausiai 300 mln. EUR siūlomu šešerių metų laikotarpiu. Bendrijos finansinis įnašas turėtų sudaryti daugiausia 25 % viso viešojo įnašo į bendrą programą „Eurostars“, numatoma, kad šis bus 400 mln. EUR.

(11)

Kad būtų padidintas bendros programos „Eurostars“ poveikis, dalyvaujančiosios valstybės narės ir kitos dalyvaujančiosios valstybės pritarė tokiam Bendrijos dalyvavimui bendroje programoje „Eurostars“. Bendrija turėtų joje dalyvauti skirdama ne didesnį kaip 100 mln. EUR finansinį įnašą bendros programos „Eurostars“ laikotarpiu. Atsižvelgiant į tai, kad bendra programa „Eurostars“ atitinka Septintosios bendrosios programos mokslinius tikslus ir kad bendros programos „Eurostars“ sritis priklauso temai „MVĮ skirti moksliniai tyrimai“ pagal specialiąją programą „Pajėgumai“, Bendrijos finansinis įnašas turėtų būti skiriamas iš šiai temai skirtų biudžeto asignavimų. Kitas finansavimo galimybes gali suteikti, inter alia, Europos investicijų bankas (EIB), visų pirma taikydamas EIB ir Komisijos pagal Sprendimo 2006/974/EB III priedą bendrai parengtą rizikos pasidalijimo finansinę priemonę.

(12)

Bendrijos finansinė parama turėtų būti teikiama su sąlyga, kad sudaromas finansavimo planas, pagrįstas kompetentingų nacionalinių institucijų oficialiais įsipareigojimais bendrai įgyvendinti MTP programas ir veiklą, kurių imamasi nacionaliniu lygmeniu, ir prisidėti finansuojant bendros programos „Eurostars“ bendrą vykdymą.

(13)

Šiam bendram nacionalinių mokslinių tyrimų programų įgyvendinimui reikės sukurti arba naudoti esamą specialią įgyvendinimo struktūrą, kaip numatyta specialiojoje programoje „Pajėgumai“.

(14)

Dalyvaujančiosios valstybės narės susitarė dėl tokios bendrai programai „Eurostars“ įgyvendinti skirtos specialios įgyvendinimo struktūros.

(15)

Speciali įgyvendinimo struktūra turėtų būti Bendrijos finansinio įnašo gavėja ir užtikrinti veiksmingą bendros programos „Eurostars“ vykdymą.

(16)

Bendrijos įnašas turėtų būti skiriamas su sąlyga, kad dalyvaujančiosios valstybės narės ir kitos dalyvaujančiosios valstybės įsipareigos skirti išteklius ir faktiškai mokės savo finansinius įnašus.

(17)

Bendrijos įnašas turėtų būti mokamas tik po to, kai Komisija Europos Bendrijos vardu ir speciali įgyvendinimo struktūra sudarys bendrąjį susitarimą, kuriame bus nustatyta išsami Bendrijos įnašo naudojimo tvarka. Į bendrąjį susitarimą turėtų būti įtrauktos būtinos nuostatos, užtikrinančios Bendrijos finansinių interesų apsaugą.

(18)

Bendrijos finansinio įnašo palūkanos turėtų būti laikomos asignuotomis įplaukomis pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (6) (toliau – Finansinis reglamentas) 18 straipsnio 2 dalį. Komisija gali atitinkamai padidinti šiame sprendime nurodytą didžiausią Bendrijos įnašą.

(19)

Bendrija turėtų turėti teisę sumažinti savo finansinį įnašą, sustabdyti arba nutraukti jo mokėjimą, jei bendra programa „Eurostars“ būtų įgyvendinama netinkamai, iš dalies arba vėluojant, arba jei dalyvaujančiosios valstybės narės ir kitos dalyvaujančiosios valstybės neprisidėtų, prisidėtų iš dalies arba vėluodamos prie bendros programos „Eurostars“ finansavimo, laikydamasi susitarime, kurį turi sudaryti Bendrija ir speciali įgyvendinimo struktūra, nustatytų sąlygų.

(20)

Siekiant veiksmingai įgyvendinti bendrą programą „Eurostars“ finansinė parama turėtų būti teikiama bendros programos „Eurostars“ projektų (toliau – „Eurostars“ projektai), centralizuotai atrinktų paskelbus kvietimus teikti paraiškas, dalyviams. Tokia finansinė parama ir su ja susiję mokėjimai turėtų būti skaidrūs ir veiksmingi. Mokėjimai turėtų būti atlikti per laikotarpį, nustatomą pagal susitarimą, kurį turi sudaryti nacionalinės finansavimo įstaigos ir speciali įgyvendinimo struktūra. Speciali įgyvendinimo struktūra turėtų paskatinti dalyvaujančias valstybes nares ir kitas dalyvaujančias valstybes palengvinti mokėjimus atrinktų „Eurostars“ projektų dalyviams, jei reikia, išmokant iš anksto numatytas sumas vienu kartu.

(21)

Pasiūlymus turėtų centralizuotai vertinti nepriklausomi ekspertai. Atrankos rezultatai turėtų būti patvirtinti centralizuotai, ir jie turėtų būti privalomi skiriant Bendrijos įnašo lėšas ir nacionalinių biudžetų lėšas, skirtas „Eurostars“ projektams.

(22)

Bendrijos įnašas turėtų būti valdomas taikant netiesioginį centralizuotą valdymą pagal Finansinį reglamentą ir 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles (7) (toliau – įgyvendinimo taisyklės).

(23)

Kiekvieno atrinkto „Eurostars“ projekto atveju MTP vykdančios MVĮ turėtų kartu prisidėti padengdamos didesnę dalį visų su MTP veikla susijusių dalyvių bendrų išlaidų.

(24)

Bet kuri valstybė narė turėtų galėti prisijungti prie bendros programos „Eurostars“.

(25)

Pagal Septintosios bendrosios programos tikslus prie Septintosios bendrosios programos prisijungusių valstybių arba kitų valstybių dalyvavimas bendroje programoje „Eurostars“ turėtų būti įmanomas su sąlyga, kad toks dalyvavimas numatytas atitinkamame tarptautiniame susitarime ir tam pritaria Komisija ir dalyvaujančiosios valstybės narės bei kitos dalyvaujančios valstybės.

(26)

Pagal Septintąją bendrąją programą Bendrija turėtų turėti teisę susitarti dėl savo finansinio įnašo bendrai programai „Eurostars“ sąlygų, jei ją įgyvendinant joje dalyvautų bet kuri prie Septintosios bendrosios programos prisijungusi valstybė arba, kai tai labai svarbu bendros programos „Eurostars“ įgyvendinimui, bet kuri kita programoje dalyvaujanti valstybė, laikydamasi šiame sprendime nustatytų taisyklių ir sąlygų.

(27)

Reikėtų imtis atitinkamų priemonių siekiant užkirsti kelią pažeidimams ir sukčiavimui ir būtinų veiksmų susigrąžinti prarastas, klaidingai sumokėtas arba netinkamai panaudotas lėšas, remiantis 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (8), 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentu (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (9) ir 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų (10).

(28)

Nepaprastai svarbu, kad pagal bendrą programą „Eurostars“ vykdoma mokslinių tyrimų veikla atitiktų pagrindinius etikos principus, įskaitant Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje nustatytus principus, ir kad ji nepažeistų lyčių aspekto integravimo ir lyčių lygybės principų.

(29)

Komisija turėtų atlikti tarpinį vertinimą, kuriuo būtų įvertinami MTP vykdančių MVĮ gebėjimai, ypač gebėjimai pasinaudoti bendra programa „Eurostars“, programos įgyvendinimo kokybė ir veiksmingumas bei pažanga siekiant nustatytų tikslų, ir galutinį vertinimą.

(30)

Bendros programos „Eurostars“ įgyvendinimo stebėsena turėtų būti veiksminga ir nesudaryti nereikalingos naštos programos dalyviams, ypač MVĮ.

(31)

Speciali įgyvendinimo struktūra turėtų skatinti atrinktų „Eurostars“ projektų dalyvių bendravimą, platinti jų rezultatus ir viešai skelbti šią informaciją,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Įgyvendindama Septintąją bendrąją programą, Bendrija moka finansinį įnašą į bendrą programą „Eurostars“, kurią bendrai įgyvendina Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Vokietija, Estija, Airija, Graikija, Ispanija, Prancūzija, Italija, Kipras, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Vengrija, Nyderlandai, Austrija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovėnija, Slovakija, Suomija, Švedija ir Jungtinė Karalystė (dalyvaujančiosios valstybės narės) bei Islandija, Izraelis, Norvegija, Šveicarija ir Turkija (kitos dalyvaujančiosios valstybės).

2.   Laikydamasi I priede nustatytų principų, Septintosios bendrosios programos laikotarpiu Bendrija moka finansinį įnašą, kuris sudaro ne daugiau kaip vieną trečdalį faktinių dalyvaujančiųjų valstybių narių ir kitų dalyvaujančiųjų valstybių įnašų, ir neviršija 100 mln. EUR.

3.   Bendrijos finansinis įnašas mokamas iš specialiosios programos „Pajėgumai“ temai „MVĮ skirti moksliniai tyrimai“ skirtų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto asignavimų.

2 straipsnis

Bendrijos finansinis įnašas teikiamas tokiomis sąlygomis:

a)

dalyvaujančiosioms valstybėms narėms ir kitoms dalyvaujančiosioms valstybėms įrodžius, kad I priede aprašyta bendra programa „Eurostars“ buvo iš tiesų įsteigta;

b)

dalyvaujančiosioms valstybėms narėms ir kitoms dalyvaujančiosioms valstybėms ar dalyvaujančiųjų valstybių narių ir kitų dalyvaujančiųjų valstybių paskirtoms organizacijoms oficialiai įsteigus arba paskyrus juridinio asmens statusą turinčią specialią įgyvendinimo struktūrą, kuri atsakinga už bendros programos „Eurostars“ įgyvendinimą ir už Bendrijos finansinio įnašo gavimą, skyrimą ir kontrolę taikant netiesioginį centralizuotą valdymą pagal Finansinio reglamento 54 straipsnio 2 dalies c punktą ir 56 straipsnį bei Įgyvendinimo taisyklių 35 straipsnį, 38 straipsnio 2 dalį ir 41 straipsnį;

c)

įsteigus tinkamą ir veiksmingą bendros programos „Eurostars“ valdymo modelį pagal II priedą;

d)

specialiai įgyvendinimo struktūrai veiksmingai vykdant I priede aprašytą veiklą, kurios dalis – kvietimų teikti paraiškas subsidijų skyrimui skelbimas, pagal bendrą programą „Eurostars“;

e)

dalyvaujančiosioms valstybėms narėms ir kitoms dalyvaujančiosioms valstybėms įsipareigojus prisidėti prie bendros programos „Eurostars“ finansavimo ir iš tiesų mokant savo finansinį įnašą, visų pirma teikiant finansavimą pagal bendrą programą „Eurostars“ paskelbus kvietimus teikti paraiškas atrinktų „Eurostars“ projektų dalyviams;

f)

laikantis Bendrijos valstybės pagalbos taisyklių, ypač nustatytųjų Bendrijos valstybės pagalbos moksliniams tyrimams, taikomajai veiklai ir naujovių diegimui sistemoje (11);

g)

užtikrinus aukšto lygio mokslinę kompetenciją ir etikos principų laikymąsi pagal bendruosius Septintosios bendrosios programos principus, lyčių aspekto integravimą ir lyčių lygybę, prisidedant prie tvaraus vystymosi; ir

h)

suformulavus su pagal bendrą programą „Eurostars“ vykdoma veikla susijusias intelektinės nuosavybės teises reglamentuojančias nuostatas ir įgyvendinus bei koordinuojant dalyvaujančiųjų valstybių narių ir kitų dalyvaujančiųjų valstybių nacionaliniu lygmeniu įgyvendinamas MTP programas bei veiklą tokiu būdu, kad jomis būtų siekiama skatinti tokių žinių kūrimą ir paremti platų sukurtų žinių panaudojimą ir sklaidą.

3 straipsnis

Bendros programos „Eurostars“ įgyvendinimo metu finansinė parama skiriama po kvietimų teikti paraiškas subsidijoms gauti pagal II priedo nuostatas centralizuotai atrinktų „Eurostars“ projektų dalyviams, laikantis vienodų sąlygų ir skaidrumo principų. Finansinė parama skiriama remiantis moksline kompetencija ir atsižvelgiant į specifinį MVĮ tikslinės grupės pobūdį, socialinį ekonominį poveikį Europos lygmeniu ir svarbą bendriems programos tikslams pagal I priede nustatytus principus ir procedūras.

4 straipsnis

Bendrijos finansinio įnašo skyrimo tvarka ir su finansine atsakomybe ir intelektinės nuosavybės teisėmis susijusios taisyklės bei išsamios specialios įgyvendinimo struktūros finansinės paramos teikimo trečiosioms šalims taisyklės nustatomos bendruoju susitarimu, kurį turi sudaryti Komisija Bendrijos vardu ir speciali įgyvendinimo struktūra, bei metiniais finansavimo susitarimais.

5 straipsnis

Pagal Finansinio reglamento 18 straipsnio 2 dalį bendrai programai „Eurostars“ skirto Bendrijos finansinio įnašo palūkanos laikomos asignuotomis įplaukomis. Komisija gali atitinkamai padidinti šio sprendimo 1 straipsnyje nurodytą didžiausią Bendrijos įnašą.

6 straipsnis

Jei bendra programa „Eurostars“ neįgyvendinama ar įgyvendinama netinkamai, iš dalies arba vėluojant, arba jei dalyvaujančiosios valstybės narės ir kitos dalyvaujančiosios valstybės neprisideda, prisideda iš dalies arba vėluodamos prie bendros programos „Eurostars“ finansavimo, Bendrija gali sumažinti savo finansinį įnašą, sustabdyti arba nutraukti jo mokėjimą, atsižvelgdama į faktinį bendros programos „Eurostars“ įgyvendinimą ir dalyvaujančiųjų valstybių narių ir kitų dalyvaujančiųjų valstybių bendros programos „Eurostars“ įgyvendinimui skirtą viešojo finansavimo sumą susitarime, kurį turi sudaryti Komisija ir speciali įgyvendinimo struktūra, nustatytomis sąlygomis.

7 straipsnis

Įgyvendindamos bendrą programą „Eurostars“ dalyvaujančiosios valstybės narės ir kitos dalyvaujančiosios valstybės imasi visų teisinių, reguliavimo, administracinių arba kitų priemonių, būtinų Bendrijos finansiniams interesams apsaugoti. Visų pirma dalyvaujančiosios valstybės narės ir kitos dalyvaujančiosios valstybės imasi būtinų priemonių, kad užtikrintų visišką Bendrijai priklausančių sumų sugrąžinimą pagal Finansinio reglamento 54 straipsnio 2 dalies c punktą ir įgyvendinimo taisyklių 38 straipsnio 2 dalį.

8 straipsnis

Komisija ir Audito Rūmai per savo pareigūnus arba tarnautojus gali atlikti visus patikrinimus ir inspektavimus, būtinus siekiant užtikrinti tinkamą Bendrijos lėšų valdymą ir apsaugoti Bendrijos finansinius interesus nuo sukčiavimo arba pažeidimų. Šiuo tikslu dalyvaujančiosios valstybės narės ir kitos dalyvaujančiosios valstybės bei speciali įgyvendinimo struktūra tinkamu laiku pateikia visus turimus susijusius dokumentus Komisijai ir Audito Rūmams.

9 straipsnis

Komisija perduoda visą susijusią informaciją Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams. Dalyvaujančiosios valstybės narės ir kitos dalyvaujančiosios valstybės kviečiamos per specialią įgyvendinimo struktūrą pateikti Komisijai bet kokią Europos Parlamento, Tarybos ir Audito Rūmų prašomą papildomą informaciją, susijusią su specialios įgyvendinimo struktūros finansų valdymu.

10 straipsnis

Bet kuri valstybė narė gali prisijungti prie bendros programos „Eurostars“ pagal 2 straipsnio e–h punktuose nustatytus kriterijus.

11 straipsnis

Bet kuri trečioji šalis gali prisijungti prie bendros programos „Eurostars“ pagal 2 straipsnio e–h punktuose nustatytus kriterijus su sąlyga, kad toks dalyvavimas numatytas atitinkamame tarptautiniame susitarime ir kad tam pritaria Komisija bei dalyvaujančiosios valstybės narės ir kitos dalyvaujančiosios valstybės.

12 straipsnis

Remdamasi šiame sprendime nustatytomis taisyklėmis ir bet kokiomis įgyvendinimo taisyklėmis ir tvarka, Bendrija gali tartis dėl sąlygų, susijusių su jos finansiniu įnašu, kai bendroje programoje „Eurostars“ dalyvauja bet kuri prie Septintosios bendrosios programos prisijungusi valstybė arba, jei tai labai svarbu bendros programos „Eurostars“ įgyvendinimui, bet kuri kita valstybė.

13 straipsnis

1.   Į Europos Parlamentui ir Tarybai pagal Sutarties 173 straipsnį teikiamą metinę ataskaitą dėl Septintosios bendrosios programos įtraukiama bendros programos „Eurostars“ veiklos santrauka pagal metinę ataskaitą, kurią Komisijai turi pateikti speciali įgyvendinimo struktūra.

2.   Komisija atlieka tarpinį bendros programos „Eurostars“ vertinimą po dvejų metų nuo bendros programos „Eurostars“ pradžios ir šis vertinimas apima pažangą siekiant I priede nustatytų tikslų. Vertinime taip pat pateikiamos rekomendacijos dėl tinkamiausių būdų toliau didinti mokslinę, valdymo ir finansinę integraciją bei vertinami, visų pirma MTP vykdančių MVĮ gebėjimai, pasinaudoti bendra programa „Eurostars“, programos įgyvendinimo kokybė ir veiksmingumas bei pažanga. Komisija perduoda vertinimo išvadas ir savo pastabas bei prireikus pasiūlymus iš dalies pakeisti šį sprendimą Europos Parlamentui ir Tarybai.

3.   Bendros programos „Eurostars“ pabaigoje Komisija atlieka galutinį programos vertinimą. Galutinio vertinimo rezultatai pateikiami Europos Parlamentui ir Tarybai.

14 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

15 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2008 m. liepos 9 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-P. JOUYET


(1)  2008 m. gegužės 29 d. nuomonė (dar neskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2008 m. balandžio 10 d. Europos Parlamento nuomonė (dar neskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 412, 2006 12 30, p. 1.

(4)  OL L 400, 2006 12 30, p. 299, su pakeitimais, padarytais OL L 54, 2007 2 22, p. 101.

(5)  OL C 320 E, 2005 12 15, p. 259.

(6)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1525/2007 (OL L 343, 2007 12 27, p. 9).

(7)  OL L 357, 2002 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 478/2007 (OL L 111, 2007 4 28, p. 13).

(8)  OL L 312, 1995 12 23, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1233/2007 (OL L 279, 2007 10 23, p. 10).

(9)  OL L 292, 1996 11 15, p. 2.

(10)  OL L 136, 1999 5 31, p. 1.

(11)  OL C 323, 2006 12 30, p. 1.


I PRIEDAS

BENDROS PROGRAMOS „EUROSTARS“ TIKSLŲ IR VEIKLOS APRAŠYMAS

I.   Tikslai

Šios iniciatyvos, kurios ėmėsi EUREKA valstybės narės, tikslas – įsteigti bendrą programą „Eurostars“, skirtą MTP vykdančioms MVĮ. Tokios MVĮ yra intensyviai žinias naudojančios, technologijomis ir inovacijomis paremtos bendrovės, kurioms tenka pagrindinis vaidmuo inovacijų diegimo procese. Jos tvirtai orientuotos į klientus arba rinką, siekia užimti tvirtą tarptautinę padėtį vadovaudamos labai novatoriškiems, į rinką orientuotiems projektams. Turėdamos savo MTP pajėgumus, jos gali kurti produktus, procesus arba paslaugas, teikiančius aiškią inovacinę arba technologinę naudą. Bendrovių dydis ir veiklos mastas gali skirtis: tai gali būti jau įsitvirtinusios įmonės, praeityje vykdžiusios į taikymus orientuotą, pažangiausią MTP, arba didelį potencialą turinčios veiklą pradedančios įmonės. MTP yra pagrindinis jų įmonių strategijos ir verslo planų elementas. Šios bendrovės turėtų būtų MVĮ, kaip apibrėžta 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB dėl mikro, mažų ir vidutinio dydžio įmonių apibrėžimo (1), ir žymią dalį savo veiklos turėtų skirti MTP. Būtinieji ribiniai šios veiklos rodiklių dydžiai išsamiai paaiškinami pagal II priedą.

Bendra programa „Eurostars“ siekiama remti tokias MTP vykdančias MVĮ šiomis priemonėmis:

1)

sukuriant joms skirtą lengvai prieinamą ir tvarų Europos MTP paramos mechanizmą;

2)

skatinant jas kurti naujas ekonominės veiklos rūšis remiantis MTP rezultatais ir pateikti į rinką naujus produktus, procesus ir paslaugas greičiau negu tai būtų įmanoma kitais būdais;

3)

remiant jų technologinę ir verslo plėtrą ir internacionalizaciją.

Bendra programa „Eurostars“ papildomos esamos nacionalinės ir Europos Sąjungos programos, skirtos remti MTP vykdančias MVĮ jų inovacijų diegimo procese.

Ja prisidedama prie Europos konkurencingumo, inovacijų diegimo, užimtumo, ekonominių pokyčių, tvaraus vystymosi ir aplinkos apsaugos bei padedama siekti Lisabonos ir Barselonos tikslų. Ja pagal principą „iš apačios į viršų“ remiama tarptautinių konsorciumų, kuriuos sudaro MTP vykdančios MVĮ, vykdoma mokslinių tyrimų, plėtros ir demonstracinė veikla; prireikus konsorciumai bendradarbiauja su mokslinių tyrimų organizacijomis ir (arba) didelėmis įmonėmis.

Bendros programos „Eurostars“ tikslas – suderinti ir sinchronizuoti atitinkamas nacionalines mokslinių tyrimų ir inovacijų programas, siekiant įsteigti bendrą programą, kuri apimtų mokslinę, valdymo ir finansinę integraciją, ir taip reikšmingai prisidėti prie EMTE įgyvendinimo. Mokslinė integracija pasiekiama bendrai apibrėžiant ir įgyvendinant veiklą pagal bendrą programą „Eurostars“. Valdymo integracija pasiekiama panaudojant EUREKA sekretoriatą kaip specialią įgyvendinimo struktūrą. Jo užduotis – valdyti bendrą programą „Eurostars“ ir stebėti jos vykdymą, kaip išsamiau aprašyta II priede. Finansinė integracija reiškia, kad dalyvaujančiosios valstybės narės ir kitos dalyvaujančiosios valstybės faktiškai prisideda prie bendros programos „Eurostars“ finansavimo, visų pirma įsipareigodamos finansuoti atrinktų „Eurostars“ projektų dalyvius iš nacionalinių bendrai programai „Eurostars“ numatytų biudžetų.

Ilgainiui šia iniciatyva turėtų būti siekiama plėtoti glaudesnes mokslinės, valdymo ir finansinės integracijos formas. Dalyvaujančiosios valstybės narės ir kitos dalyvaujančiosios valstybės turėtų toliau stiprinti tokią integraciją ir pašalinti esamas nacionalines teisines bei administracines kliūtis tarptautiniam bendradarbiavimui vykdant šią iniciatyvą.

II.   Veikla

Pagrindinė bendros programos „Eurostars“ veikla yra MTP veikla, kurią vykdo viena arba kelios dalyvaujančiosiose valstybėse narėse arba kitose dalyvaujančiosiose valstybėse įsisteigusios MTP vykdančios MVĮ. Šioje programoje taip pat gali dalyvauti mokslinių tyrimų organizacijos, universitetai, kitos MVĮ arba didelės bendrovės. MTP veikla gali būti vykdoma visose mokslo ir technologijų srityse ir:

1)

yra įgyvendinama pagal tarptautinius projektus, kuriuose dalyvauja daug partnerių ir bent du nepriklausomi dalyviai iš skirtingų dalyvaujančiųjų valstybių narių ir kitų dalyvaujančiųjų valstybių ir kurie susiję su moksliniais tyrimais, technologine plėtra, demonstracine veikla, mokymu ir sklaida;

2)

pagrindinę veiklos dalį atlieka MTP vykdančios MVĮ. Kiekvieno atrinkto „Eurostars“ projekto atveju MTP vykdančios MVĮ turėtų bendrai prisidėti padengdamos didesnę dalį visų su MTP veikla susijusių dalyvių bendrų išlaidų. Jei projektui būtina, nedidelei jo daliai leidžiama naudoti subrangovus;

3)

veikla yra skirta į rinką orientuotai MTP, ji turėtų būti trumpalaikė arba vidutinės trukmės, darbas turi būti atliekamas tose MTP srityse, kuriose kyla daugiausia uždavinių; MVĮ turėtų įrodyti gebėjimą pasinaudoti projekto rezultatais per realų laikotarpį;

4)

jai vadovauja ir ją koordinuoja dalyvaujanti bei MTP vykdanti MVĮ – vadinamoji „vadovaujančioji MVĮ“.

Be to, siekiant skatinti bendrą programą „Eurostars“ ir didinti jos poveikį, ribotai remiama tarpininkavimo, programos sklaidos ir tinklų kūrimo veikla. Ji turėtų apimti seminarų organizavimą ir ryšių su kitomis suinteresuotosiomis šalimis, pavyzdžiui, investuotojais ir žinių valdymo paslaugų teikėjais, užmezgimą.

III.   Numatomi programos įgyvendinimo rezultatai

Pagrindinis bendros programos „Eurostars“ rezultatas – nauja Europos mokslinių tyrimų ir plėtros programa, skirta MTP vykdančioms MVĮ, paremta principu „iš apačios į viršų“, grindžiama EUREKA ir bendrai finansuojama nacionalinių MTP programų ir Bendrijos įnašais.

Speciali įgyvendinimo struktūra teikia metinę ataskaitą, kurioje išsamiai apžvelgiamas programos įgyvendinimas (vertinimo ir atrankos procesai, vertintojų grupės sudėties statistika, pateiktų ir finansavimui atrinktų projektų skaičius, Bendrijos lėšų panaudojimas, nacionalinių lėšų paskirstymas, dalyvių rūšys, statistika pagal valstybes, tarpininkavimo renginiai, sklaidos veikla ir kt.) ir pažanga siekiant tolesnės integracijos. Programos „Eurostars“ pabaigoje speciali įgyvendinimo struktūra atlieka ex-post poveikio vertinimą.

IV.   Programos įgyvendinimas

Bendrą programą „Eurostars“ valdo speciali įgyvendinimo struktūra. Paskelbus centralizuotą ir bendrą kasmetinį kvietimą teikti paraiškas ir nustačius kelias datas, pareiškėjai centralizuotai teikia paraiškas specialiai įgyvendinimo struktūrai (bendra prieiga). Projekto paraiškos vertinamos ir atrenkamos dviem etapais centriniu lygmeniu pagal skaidrius ir įprastai taikomus tinkamumo ir vertinimo kriterijus. Pirmajame etape paraiškas vertina bent du nepriklausomi ekspertai, kurie tikrina tiek techninius, tiek su rinka susijusius paraiškos aspektus. Šie ekspertai gali atlikti vertinimą nuotoliniu būdu. Tarptautinė vertinimo grupė, kurią sudaro nepriklausomi ekspertai, suskirsto paraiškas pagal eilę antrajame etape. Centriniu lygmeniu patvirtintu eilės sąrašu privaloma vadovautis skiriant Bendrijos įnašo ir nacionalinių biudžetų lėšas, numatytas programos „Eurostars“ projektams. Speciali įgyvendinimo struktūra atsako už projektų stebėjimą; yra nustatomos bendrosios veiklos procedūros, taikomos visam projekto ciklui valdyti. Speciali įgyvendinimo struktūra imasi atitinkamų priemonių, kuriomis skatinama pripažinti Bendrijos įnašą ir į bendrą programą „Eurostars“ apskritai, ir į atskirus projektus. Ji turėtų siekti, kad šis įnašas būtų deramai regimas, ir tuo tikslu, skelbiant visą su bendra programa „Eurostars“ susijusią medžiagą, įskaitant spausdintus ir elektroninius leidinius, būtų naudojamas Bendrijos logotipas. Administracinis atrinktų „Eurostars“ projektų dalyvių tvarkymas vykdomas pagal atitinkamas jų nacionalines programas.

V.   Finansavimo mechanizmas

Bendrą programą „Eurostars“ bendrai finansuoja dalyvaujančiosios valstybės narės, kitos dalyvaujančiosios valstybės ir Bendrija. Dalyvaujančiosios valstybės narės ir kitos dalyvaujančiosios valstybės parengia daugiametį dalyvavimo bendroje programoje „Eurostars“ finansavimo planą ir prisideda prie bendro jos veiklos finansavimo. Nacionaliniai įnašai gali būti skiriami iš esamų arba naujai sukurtų nacionalinių programų, jeigu jos atitinka bendros programos „Eurostars“ pobūdį „iš apačios į viršų“. Kiekviena dalyvaujančioji valstybė narė ar kita dalyvaujanti valstybė programos laikotarpiu gali bet kada padidinti savo nacionalinį finansavimą, numatytą bendrai programai „Eurostars“.

Finansavimas programos lygmeniu

Bendrijos įnašas į bendrą programą „Eurostars“, kurį valdo speciali įgyvendinimo struktūra, apskaičiuojamas kaip daugiausia vienas trečdalis dalyvaujančiųjų valstybių narių ir kitų dalyvaujančiųjų valstybių faktinių finansinių įnašų, jis negali viršyti 100 mln. EUR.

Prie bendros programos „Eurostars“ bendrųjų veiklos išlaidų finansavimo speciali įgyvendinimo struktūra prisideda skirdama ne daugiau kaip 4,5 % Bendrijos finansinio įnašo.

Speciali įgyvendinimo struktūra perveda atrinktiems „Eurostars“ projektams skirtą Bendrijos finansinį įnašą dalyvaujančiųjų valstybių narių ir kitų dalyvaujančiųjų valstybių paskirtoms nacionalinėms finansavimo įstaigoms susitarimo, kurį turi sudaryti nacionalinės finansavimo įstaigos ir speciali įgyvendinimo struktūra, pagrindu. Nacionalinės finansavimo įstaigos finansuoja nacionalinius dalyvius, kurių pasiūlymai atrenkami centriniu lygmeniu, ir nukreipia specialios įgyvendinimo struktūros skiriamą Bendrijos finansinį įnašą.

„Eurostar s“ projektų finansavimas

Bendrijos įnašo ir nacionalinių biudžetų lėšos, numatytos atrinktiems „Eurostars“ projektams, paskirstomos eilės sąrašo tvarka. Finansinis įnašas šių projektų dalyviams apskaičiuojamas pagal dalyvaujančių nacionalinių programų finansavimo taisykles.

Jeigu imamos paskolos, taikomas tipinis bruto subsidijos ekvivalento skaičiavimas atsižvelgiant į palūkanų subsidijos intensyvumą ir vidutinį nacionalinės programos nesėkmių rodiklį.

VI.   Nuostatos dėl intelektinės nuosavybės teisių

Speciali įgyvendinimo struktūra patvirtina bendros programos „Eurostars“ intelektinės nuosavybės politiką pagal šio sprendimo 4 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Tokios bendros programos „Eurostars“ intelektinės nuosavybės politikos tikslas – skatinti žinių kūrimą, kartu panaudojant ir skleidžiant projekto rezultatus MTP vykdančių MVĮ tikslinės grupės naudai. Šiuo atžvilgiu 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1906/2006, nustatančiame įmonių, mokslinių tyrimų centrų ir universitetų dalyvavimo Septintosios bendrosios programos veiksmuose ir mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos taisykles (2007–2013 m.) (2), taikomu metodu turėtų būti naudojamasi kaip pavyzdžiu.


(1)  OL L 124, 2003 5 20, p. 36.

(2)  OL L 391, 2006 12 30, p. 1.


II PRIEDAS

BENDROS PROGRAMOS „EUROSTARS“ VALDYMAS

Bendros programos „Eurostars“ valdymo sistemą sudaro keturios pagrindinės įstaigos:

1.

„EUREKA aukšto lygio grupė“ (EUREKA ALG), kurią sudaro EUREKA narėmis esančių valstybių narių aukšto lygio atstovais paskirti asmenys, įskaitant Komisijos atstovą. Ji atsakinga už nedalyvaujančių valstybių narių arba kitų nedalyvaujančių valstybių priėmimą į bendrą programą „Eurostars“ pagal šio sprendimo 10 ir 11 straipsniuose nustatytus reikalavimus.

2.

„Eurostars aukšto lygio grupę“ („Eurostars“ ALG) sudaro dalyvaujančių valstybių narių ir kitų dalyvaujančių valstybių EUREKA aukšto lygio atstovai. Komisija ir bendroje programoje „Eurostars“ nedalyvaujančiosios valstybės narės pasilieka galimybę siųsti atstovus į jos susitikimus kaip stebėtojus. Ji kompetentinga prižiūrėti bendros programos „Eurostars“ įgyvendinimą, visų pirma skiriant „Eurostars“ patariamosios grupės narius, tvirtinant bendros programos „Eurostars“ veiklos valdymo procedūras, tvirtinant kvietimų teikti paraiškas planavimą ir kvietimų biudžetą ir finansuotinų „Eurostars“ projektų eilės sąrašą.

3.

„Eurostars patariamąją grupę“ sudaro EUREKA nacionaliniai projektų koordinatoriai iš dalyvaujančių valstybių narių ir kitų dalyvaujančių valstybių, o jai pirmininkauja EUREKA sekretoriato (ESE) vadovas. „Eurostars“ patariamoji grupė pataria ESE bendros programos „Eurostars“ vykdymo ir jos įgyvendinimo tvarkos klausimais, pavyzdžiui, dėl finansavimo procedūrų, vertinimo ir atrankos proceso, centrinių ir nacionalinių procedūrų sinchronizavimo ir projektų stebėjimo. Ji teikia patarimus dėl kasmet rengiamų kvietimų teikti paraiškas terminų planavimo. Ji taip pat pataria bendrosios programos vykdymo pažangos klausimais, įskaitant pažangą siekiant tolesnės integracijos.

4.

ESE veikia kaip bendros programos „Eurostars“ speciali įgyvendinimo struktūra. ESE vadovas veikia kaip programos „Eurostars“ teisinis atstovas. ESE atsakingas už bendros programos „Eurostars“ vykdymą, visų pirma už:

metinio kvietimų teikti paraiškas biudžeto nustatymą, centralizuotą bendrų kvietimų teikti paraiškas organizavimą ir projekto paraiškų priėmimą (bendra prieiga),

centralizuotą projekto paraiškų tinkamumo ir vertinimo organizavimą pagal bendruosius tinkamumo ir vertinimo kriterijus, centralizuotą projekto paraiškų atrankos finansavimui organizavimą ir projektų stebėjimą bei tolesnę veiklą,

Bendrijos įnašo gavimą, paskirstymą ir kontrolę,

duomenų, patvirtinančių dalyvaujančiųjų valstybių narių arba kitų dalyvaujančiųjų valstybių finansavimo įstaigų atliktą lėšų paskirstymą „Eurostars“ projektų dalyviams, surinkimą,

bendros programos „Eurostars“ sklaidą,

ataskaitų dėl bendros programos „Eurostars“, įskaitant pažangą siekiant tolesnės integracijos, teikimą EUREKA ALG, „Eurostars“ ALG ir Komisijai,

EUREKA tinklo informavimą apie bendros programos „Eurostars“ veiklą.


Top