Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0630

2008/630/EB: 2008 m. liepos 24 d. Komisijos sprendimas dėl neatidėliotinų priemonių, taikomų vėžiagyviams, importuojamiems iš Bangladešo ir skirtiems vartoti žmonėms (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 3698) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 205, 1.8.2008, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 186 - 187

No longer in force, Date of end of validity: 03/12/2015; panaikino 32015D2260

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/630/oj

1.8.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 205/49


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. liepos 24 d.

dėl neatidėliotinų priemonių, taikomų vėžiagyviams, importuojamiems iš Bangladešo ir skirtiems vartoti žmonėms

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 3698)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/630/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (1), ypač į jo 53 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 178/2002 nustatyti Bendrijos ir nacionaliniai maisto bei pašarų principai apskritai ir ypač maisto ir pašarų saugos bendrieji reguliavimo principai. Jame numatytos neatidėliotinos priemonės, kai yra akivaizdu, jog iš trečiųjų šalių importuotas maistas ar pašarai gali kelti didelį pavojų žmonių ir gyvūnų sveikatai ar aplinkai ir kad šio pavojaus atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) nustatytomis priemonėmis neįmanoma deramai apriboti.

(2)

1996 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvoje 96/23/EB dėl kai kurių medžiagų ir jų likučių gyvuose gyvūnuose ir gyvūninės kilmės produktuose monitoringo priemonių (2), numatyta, kad gyvūnų bei gyvūninės kilmės pirminių produktų gamybos procesas turi būti stebimas, siekiant aptikti gyvuose gyvūnuose, gyvūnų ekskrementuose ir kūno skysčiuose bei audiniuose, gyvūninės kilmės produktuose, gyvūnams skirtame pašare ir geriamajame vandenyje esančius kai kuriuos likučius ir medžiagas.

(3)

Veterinarinių medicinos produktų likučiai ir neleistinos medžiagos buvo aptikti vėžiagyviuose, importuotuose iš Bangladešo ir skirtuose vartoti žmonėms. Šių produktų ir medžiagų buvimas maiste kelia potencialų pavojų žmonių sveikatai.

(4)

Po paskutinės Bendrijos patikros Bangladeše buvo nustatyta svarbių gyvų gyvūnų ir gyvūninės kilmės produktų likučių kontroliavimo sistemos trūkumų bei tinkamų laboratorijos pajėgumų kai kurių veterinarinių medicinos produktų likučių gyvuose gyvūnuose ir gyvūninės kilmės produktuose tikrinimui stoka.

(5)

Bangladešas neseniai ėmėsi priemonių dėl nustatytų žuvies produktų apdorojimo ir tikrinimo trūkumų.

(6)

Kadangi šios priemonės yra neveiksmingos, tikslinga priimti skubias Bendrijos lygmens priemones, taikomas vėžiagyvių importui iš Bangladešo, kad būtų užtikrinta veiksminga ir vienoda žmonių sveikatos apsauga visose valstybėse narėse.

(7)

Todėl, valstybės narės turėtų leisti importuoti vėžiagyvius iš Bangladešo tik tada, jeigu gali būti įrodyta, kad kilmės vietoje buvo atlikti analitiniai tyrimai, patvirtinantys, kad juose nėra neleistinų medžiagų ir tam tikrų veterinarinių medicinos produktų likučių kiekis neviršija didžiausios ribos, nustatytos Bendrijos teisės aktais.

(8)

Tačiau tikslinga laikinai leisti importuoti siuntas, jeigu prie jų nėra pridėti analitinių tyrimų kilmės vietoje rezultatai, su sąlyga, jei valstybės narės užtikrins, kad atgabenus prie Bendrijos sienos tos siuntos bus atitinkamai patikrintos.

(9)

Šis sprendimas turėtų būti persvarstytas atsižvelgiant į Bangladešo pateiktas garantijas ir valstybių narių atliktų analitinių tyrimų rezultatus.

(10)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šis sprendimas taikomas vėžiagyvių siuntoms, importuotoms iš Bangladešo ir skirtoms vartoti žmonėms (toliau – produktai).

2 straipsnis

Valstybės narės leidžia importuoti produktus į Bendrija, jeigu prie jų pridėti analizių kilmės vietoje rezultatai, užtikrinantys, kad jie nekelia pavojaus žmonių sveikatai (toliau – analitiniai tyrimai).

Analizės turėtų būti atliekamos ypač siekiant aptikti chloramfenikolį, nitrofuranų metabolitus, tetracikliną, žaliąjį malachitą ir metilvioletinį pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 (3) ir Komisijos sprendimą 2002/657/EB (4).

3 straipsnis

Nukrypdamos nuo 2 straipsnio, valstybės narės leidžia importuoti produktus, prie kurių nėra pridedami analitinių tyrimų, atliktų kilmės vietoje, rezultatai, jeigu importuojanti valstybė narė užtikrina, kad atgabenus prie Bendrijos sienos, kiekviena šių produktų siunta bus ištirta, siekiant užtikrinti, kad ji nekelia pavojaus žmonių sveikatai.

Tačiau, šios siuntos turi būti sulaikytos prie Bendrijos sienų kol laboratoriniais tyrimais nustatoma, kad jose nėra 2 straipsnyje minėtų Bendrijos teisės aktais draudžiamų medžiagų arba jų kiekis neviršija Bendrijos teisės aktais nustatytų maksimalių leistinų veterinarinių medicinos produktų likučių kiekio, kaip nurodyta tame straipsnyje.

4 straipsnis

1.   Valstybės narės privalo nedelsdamos informuoti Komisiją, jeigu atlikus analitinius tyrimus, aptinkama:

a)

bet kokių medžiagų, neleidžiamų naudoti pagal Bendrijos teisės aktus; arba

b)

veterinarinių medicinos produktų likučių kiekis, viršijantis didžiausią leidžiamą likučių ribą, nustatytą Bendrijos teisės aktais.

Teikdamos minėtą informaciją valstybės narės naudojasi Reglamente (EB) Nr. 178/2002 nustatyta skubaus įspėjimo apie pavojų sistema, taikoma maistui ir pašarams.

2.   Kas tris mėnesius valstybės narės Komisijai pateikia analitinių tyrimų rezultatų ataskaitas.

Šios ataskaitos pateikiamos po kiekvieno kalendorinio ketvirčio einantį mėnesį (balandį, liepą, spalį ir sausį).

5 straipsnis

Visas išlaidas, patirtas taikant šį sprendimą, apmoka siuntėjas, gavėjas arba jų įgaliotinis.

6 straipsnis

Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie priemones, kurių imasi šiam sprendimui įvykdyti.

7 straipsnis

Šis sprendimas turėtų būti persvarstytas atsižvelgiant į Bangladešo pateiktas garantijas ir valstybių narių atliktų analitinių tyrimų rezultatus.

8 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. liepos 24 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 202/2008 (OL L 60, 2008 3 5, p. 17).

(2)  OL L 125, 1996 5 23, p. 10. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 352).

(3)  OL L 224, 1990 8 18, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 542/2008 (OL L 157, 2008 6 17, p. 43).

(4)  OL L 221, 2002 8 17, p. 8. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/25/EB (OL L 6, 2004 1 10, p. 38).


Top