Help Print this page 

Document 32008D0386

Title and reference
2008/386/EB: 2008 m. balandžio 23 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 2006/679/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio techninių sąveikos specifikacijų A priedą ir Sprendimo 2006/860/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio techninių sąveikos specifikacijų A priedą (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1565) (Tekstas svarbus EEE)
  • No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2012; panaikino 32012D0088
OJ L 136, 24.5.2008, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 034 P. 60 - 66

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/386/oj
Multilingual display
Text

24.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 136/11


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. balandžio 23 d.

iš dalies keičiantis Sprendimo 2006/679/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio techninių sąveikos specifikacijų A priedą ir Sprendimo 2006/860/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio techninių sąveikos specifikacijų A priedą

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1565)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/386/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. liepos 23 d. Tarybos direktyvą 96/48/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos sąveikos (1), ypač jos 6 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2001 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos (2), ypač jos 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendime 2006/679/EB (3) nustatoma pirmoji transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizavimo posistemiui taikoma techninės sąveikos specifikacija (toliau – TSS).

(2)

Komisijos sprendime 2002/731/EB (4) nustatoma pirmoji Europos greitųjų geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizavimo posistemiui taikoma techninės sąveikos specifikacija (toliau – TSS); šis sprendimas buvo pakeistas Komisijos sprendimu 2006/860/EB (5).

(3)

Sprendimu 2007/153/EB Sprendimų 2006/679/EB ir 2006/860/EB A priedas buvo suderintas su technikos pažanga.

(4)

Kad būtų atsižvelgta į Europos geležinkelių agentūros darbo grupių susitarimą dėl 108 pogrupio, reikia atnaujinti A priedą.

(5)

Pagal Direktyvos 96/48/EB 6 straipsnio 2 dalį ir Direktyvos 2001/16/EB 6 straipsnio 2 dalį Agentūra yra atsakinga už TSS persvarstymo ir atnaujinimo rengimą bei bet kokių rekomendacijų teikimą Direktyvos 96/48/EB 21 straipsnyje nurodytam komitetui, siekiant, kad būtų atsižvelgiama į technologijos patobulinimus arba socialinius reikalavimus.

(6)

Europos geležinkelių agentūra pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 881/2004 (6) 12 straipsnį užtikrina, kad TSS būtų derinamos su technikos pažanga, bendrosiomis rinkos raidos kryptimis, socialiniais reikalavimais, ir siūlo Komisijai, kaip Agentūros nuomone reikėtų keisti TSS.

(7)

2008 m. sausio 14 d. Europos geležinkelių agentūra priėmė rekomendaciją dėl privalomų techninių reikalavimų ir informacinių techninių reikalavimų sąrašo, nustatyto paprastųjų geležinkelių ir greitųjų geležinkelių sistemų TSS.

(8)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Direktyvos 96/48/EB 21 straipsniu įsteigto Komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Prie Sprendimo 2006/679/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio techninių sąveikos specifikacijų pridėtame A priede nustatytasis privalomų techninių reikalavimų ir informacinių techninių reikalavimų sąrašas bei prie Sprendimo 2006/860/EB transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio techninių sąveikos specifikacijų pridėtame A priede nustatytasis privalomų techninių reikalavimų ir informacinių techninių reikalavimų sąrašas keičiamas prie šio sprendimo pridedamu privalomų techninių reikalavimų ir informacinių techninių reikalavimų sąrašu.

2 straipsnis

Prie šio sprendimo pridedamos Europos traukinių kontrolės sistemos (ETCS) specifikacijos, į kurias bus įtrauktos atnaujintos bendrosios bandymų specifikacijos ir ištaisytos klaidos, bus užbaigtos iki 2008 m. gruodžio 31 d.

3 straipsnis

Nepažeisdamos Direktyvos 96/48/EB 7 straipsnio ir Direktyvos 2001/16/EB 7 straipsnio, valstybės narės iki 2008 m. gruodžio 31 d. praneša Komisijai, kuriose jų geležinkelių linijose jau naudojamos arba bus naudojamos ETCS, taip pat pateikia privalomąsias specifikacijas, taikomas iki šio sprendimo įsigaliojimo dienos.

Iki tos pačios dienos valstybės narės taip pat praneša Komisijai datą, iki kurios šiame sprendime nurodytus techninius reikalavimus atitinkančius traukinius bus galima eksploatuoti visose Europos traukinių kontrolės sistemai priklausančiose tų valstybių narių geležinkelių linijose.

4 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2008 m. birželio 1 d.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 235, 1996 9 17, p. 6. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/32/EB (OL L 141, 2007 6 2, p. 63).

(2)  OL L 110, 2001 4 20, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/32/EB.

(3)  OL L 284, 2006 10 16, p. 1. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/153/EB (OL L 67, 2007 3 7, p. 13).

(4)  OL L 245, 2002 9 12, p. 37. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/447/EB (OL L 155, 2004 4 30, p. 65).

(5)  OL L 342, 2006 12 7, p. 1. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/153/EB.

(6)  OL L 164, 2004 4 30, p. 1.


PRIEDAS

„PRIVALOMŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS

Rodyklės Nr.

Nuoroda

Dokumento pavadinimas

Versija

1.

ERA/ERTMS/003204

ERTMS/ETCS Functional requirement specification

5.0

2.

 

Išbraukta sąmoningai

 

3.

UNISIG SUBSET-023

Glossary of terms and abbreviations

2.0.0

4.

UNISIG SUBSET-026

System requirement specification

2.3.0

5.

UNISIG SUBSET-027

FFFIS Juridical recorder-downloading tool

2.2.9

6.

UNISIG SUBSET-033

FIS for man-machine interface

2.0.0

7.

UNISIG SUBSET-034

FIS for the train interface

2.0.0

8.

UNISIG SUBSET-035

Specific transmission module FFFIS

2.1.1

9.

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

2.4.1

10.

UNISIG SUBSET-037

EuroRadio FIS

2.3.0

11.

Rezervuota 05E537

Offline key management FIS

 

12.

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

2.1.2

13.

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and engineering rules

2.0.0

14.

UNISIG SUBSET-041

Performance requirements for interoperability

2.1.0

15.

ERA SUBSET-108

Interoperability related consolidation on TSI annex A documents

1.2.0

16.

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop subsystem

2.2.0

17.

Išbraukta sąmoningai

 

 

18.

UNISIG SUBSET-046

Radio infill FFFS

2.0.0

19.

UNISIG SUBSET-047

Trackside-trainborne FIS for radio infill

2.0.0

20.

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for radio infill

2.0.0

21.

UNISIG SUBSET-049

Radio infill FIS with LEU/interlocking

2.0.0

22.

Išbraukta sąmoningai

 

 

23.

UNISIG SUBSET-054

Assignment of values to ETCS variables

2.0.0

24.

Išbraukta sąmoningai

 

 

25.

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe time layer

2.2.0

26.

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe link layer

2.2.0

27.

UNISIG SUBSET-091

Safety requirements for the technical interoperability of ETCS in levels 1 and 2

2.2.11

28.

Rezervuota

Reliability — availability requirements

 

29.

UNISIG SUBSET-102

Test specification for interface “k”

1.0.0

30.

Išbraukta sąmoningai

 

 

31.

UNISIG SUBSET-094

UNISIG Functional requirements for an onboard reference test facility

2.0.0

32.

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

7

33.

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

15

34.

A11T6001 12

(MORANE) Radio transmission FFFIS for EuroRadio

12

35.

ECC/DC(02)05

ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876-880 and 921-925 MHz bands

 

36a.

Išbraukta sąmoningai

 

 

36b.

Išbraukta sąmoningai

 

 

36c.

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

1.0.0

37a.

Išbraukta sąmoningai

 

 

37b.

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

2.2.2

37c.

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences

2.0.0

37d.

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

1.0.0

37e.

Išbraukta sąmoningai

 

 

38.

06E068

ETCS Marker-board definition

1.0

39.

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio conformance requirements

2.2.5

40.

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

2.2.5

41.

Rezervuota

UNISIG SUBSET 028

JRU Test specification

 

42.

Išbraukta sąmoningai

 

 

43.

UNISIG SUBSET 085

Test specification for Eurobalise FFFIS

2.2.2

44.

Rezervuota

Odometry FIS

 

45.

UNISIG SUBSET-101

Interface “K” specification

1.0.0

46.

UNISIG SUBSET-100

Interface “G” specification

1.0.1

47.

Rezervuota

Safety requirements and requirements to safety analysis for interoperability for the control-command and signalling subsystem

 

48.

Rezervuota

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

49.

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

2.1.1

50.

Rezervuota

UNISIG SUBSET-103

Test specification for Euroloop

 

51.

Rezervuota

Ergonomic aspects of the DMI

 

52.

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application layer

2.1.1

53.

Rezervuota

AEIF-ETCS-Variables-Manual

AEIF-ETCS Variables manual

 

54.

Išbraukta sąmoningai

 

 

55.

Rezervuota

Juridical recorder baseline requirements

 

56.

Rezervuota

05E538

ERTMS Key management conformance requirements

 

57.

Rezervuota

UNISIG SUBSET-107

Requirements on pre-fitting of ERTMS onboard equipment

 

58.

UNISIG SUBSET-097

Requirements for RBC-RBC safe communication interface

1.1.0

59.

Rezervuota

UNISIG SUBSET-105

Requirements on pre-fitting of ERTMS trackside equipment

 

60.

Rezervuota

UNISIG SUBSET-104

ETCS Version management

 

61.

Rezervuota

GSM-R Version management

 

62.

Rezervuota

UNISIG SUBSET-099

RBC-RBC Test specification for safe communication interface

 

63.

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe communication interface

1.0.0“

„INFORMACINIŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS

Rodyklės Nr.

Nuoroda

Dokumento pavadinimas

Versija

Tipas

B1.

EEIG 02S126

RAM requirements (chapter 2 only)

6

2 (28 rodyklė)

B2.

EEIG 97S066

Environmental conditions

5

2 (A5 rodyklė)

B3.

UNISIG SUBSET-074-1

Methodology for testing FFFIS STM

1.0.0

2 (36 rodyklė)

B4.

EEIG 97E267

Odometer FFFIS

5

1 (44 rodyklė)

B5.

O_2475

ERTMS GSM-R QoS test specification

1.0.0

2

B6.

UNISIG SUBSET-038

Offline key management FIS

2.1.9

1 (11 rodyklė)

B7.

UNISIG SUBSET-074-3

FFFIS STM Test specification traceability of test cases with specific transmission module FFFIS

1.0.0

2 (36 rodyklė)

B8.

UNISIG SUBSET-074-4

FFFIS STM Test specification traceability of testing the packets specified in the FFFIS STM application layer

1.0.0

2 (36 rodyklė)

B9.

UNISIG SUBSET 076-0

ERTMS/ETCS Class 1, test plan

2.2.3

2 (37 rodyklė)

B10.

UNISIG SUBSET 076-2

Methodology to prepare features

2.2.1

2 (37 rodyklė)

B11.

UNISIG SUBSET 076-3

Methodology of testing

2.2.1

2 (37 rodyklė)

B12.

UNISIG SUBSET 076-4-1

Test sequence generation: methodology and rules

1.0.0

2 (37 rodyklė)

B13.

UNISIG SUBSET 076-4-2

ERTMS ETCS Class 1 states for test sequences

1.0.0

2 (37 rodyklė)

B14.

UNISIG SUBSET 076-5-3

Onboard data dictionary

2.2.0

2 (37 rodyklė)

B15.

UNISIG SUBSET 076-5-4

SRS v.2.2.2 traceability

2.2.2

2 (37 rodyklė)

B16.

UNISIG SUBSET 076-6-1

UNISIG test database

2.2.2.

2 (37 rodyklė)

B17.

UNISIG SUBSET 076-6-4

Test cases coverage

2.0.0

2 (37 rodyklė)

B18.

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

B19.

UNISIG SUBSET 077

UNISIG causal analysis process

2.2.2

2 (27 rodyklė)

B20.

UNISIG SUBSET 078

RBC interface: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (27 rodyklė)

B21.

UNISIG SUBSET 079

MMI: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (27 rodyklė)

B22.

UNISIG SUBSET 080

TIU: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (27 rodyklė)

B23.

UNISIG SUBSET 081

Transmission system: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (27 rodyklė)

B24.

UNISIG SUBSET 088

ETCS Application levels 1 and 2 — safety analysis

2.2.10

2 (27 rodyklė)

B25.

TS50459-1

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 1 — Ergonomic principles of ERTMS/ETCS/GSM-R information

2005

2 (51 rodyklė)

B26.

TS50459-2

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 2 — Ergonomic arrangements of ERTMS/ETCS information

2005

2 (51 rodyklė)

B27.

TS50459-3

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 3 — Ergonomic arrangements of ERTMS/GSM-R information

2005

2 (51 rodyklė)

B28.

TS50459-4

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 4 — Data entry for the ERTMS/ETCS/GSM-R systems

2005

2 (51 rodyklė)

B29.

TS50459-5

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 5 — Symbols

2005

2 (51 rodyklė)

B30.

TS50459-6

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 6 — Audible information

2005

2 (51 rodyklė)

B31.

Rezervuota

EN50xxx

Railway applications — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 7 — Specific transmission modules

 

2 (51 rodyklė)

B32.

Rezervuota

Guideline for references

 

None

B33.

EN 301 515

Global System for Mobile communication (GSM); Requirements for GSM operation in railways

2.1.0

2 (32, 33 rodyklė)

B34.

06E225

Operational DMI information

1

1 (51 rodyklė)

B35.

Rezervuota

UNISIG SUBSET-069

ERTMS Key management conformance requirements

 

1 (56 rodyklė)

B36.

04E117

ETCS/GSM-R Quality of service user requirements — Operational analysis

1

2 (32 rodyklė)

B37.

UNISIG SUBSET-093

GSM-R Interfaces — Class 1 requirements

2.3.0

1 (32, 33 rodyklė)

B38.

UNISIG SUBSET-107A

Requirements on pre-fitting of ERTMS onboard equipment

1.0.0

2 (57 rodyklė)

B39.

UNISIG SUBSET-076-5-1

ERTMS ETCS Class 1 feature list

2.2.2

2 (37 rodyklė)

B40.

UNISIG SUBSET-076-6-7

Test sequences evaluation and validation

1.0.0

2 (37 rodyklė)

B41.

UNISIG SUBSET-076-6-8

Generic train data for test sequences

1.0.0

2 (37 rodyklė)

B42.

UNISIG SUBSET-076-6-10

Test sequence viewer (TSV)

2.10

2 (37 rodyklė)

B43.

04E083

Safety requirements and requirements to safety analysis for interoperability for the control-command and signalling subsystem

1.0

1 (47 rodyklė)

B44.

04E084

Justification report for the safety requirements and requirements to safety analysis for interoperability for the control-command and signalling subsystem

1.0

2 (B43 rodyklė)

B45.

ERA/ERTMS/003205

Traceability of changes to ETCS FRS

0.1

2 (1 rodyklė)“


Top