EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0235

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 235/2008/EB, įsteigiantis Europos statistikos valdymo patariamąją tarybą (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 73, 15.3.2008, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 267 - 269

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/235/oj

15.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 73/17


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 235/2008/EB

2008 m. kovo 11 d.

įsteigiantis Europos statistikos valdymo patariamąją tarybą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 285 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

veikdami Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka (1),

kadangi:

(1)

Poreikis nustatyti bendrus Europos standartus dėl nacionalinių ir Bendrijos statistikos institucijų nepriklausomumo, vientisumo ir atskaitomybės paskatino Statistikos programų komitetą, įsteigtą Tarybos sprendimu 89/382/EEB, Euratomas (2), jo susirinkime 2005 m. vasario 24 d. vienbalsiai patvirtinti Europos statistikos praktikos kodeksą (toliau – Praktikos kodeksas), pateiktą 2005 m. gegužės 25 d. Komisijos rekomendacijoje dėl nacionalinių ir Bendrijos statistikos institucijų nepriklausomumo, vientisumo ir atskaitomybės.

(2)

Du pagrindiniai Praktikos kodekso tikslai yra didinti pasitikėjimą statistikos institucijomis sukuriant tam tikras institucines ir organizacines priemones bei gerinti jų rengiamų statistinių duomenų kokybę.

(3)

2005 m. gegužės 25 d. komunikate Europos Parlamentui ir Tarybai dėl nacionalinių ir Bendrijos statistikos institucijų nepriklausomumo, vientisumo ir atskaitomybės Komisija pripažino, kad būtų naudinga įsteigti išorinį patariamąjį organą, kuris aktyviai stebėtų, kaip Praktikos kodeksas įgyvendinamas visoje Europos statistikos sistemoje. 2005 m. gegužės 25 d. pateiktoje rekomendacijoje Komisija pranešė svarstysianti pasiūlymą įsteigti tokį išorinį patariamąjį organą.

(4)

2005 m. lapkričio 8 d. Taryba savo išvadose pareiškė, kad naujas aukšto lygio patariamasis organas sustiprintų Komisijos (Eurostato) ir, atsižvelgiant į tarpusavio peržiūros atliekamą vertinimą, kaip įgyvendinamas Praktikos kodeksas, – visos Europos statistikos sistemos nepriklausomumą, vientisumą ir atskaitomybę. Taryba rekomendavo, kad organas turėtų būti sudarytas iš nedidelės nepriklausomų asmenų, skiriamų pagal jų kompetenciją, grupės.

(5)

Šis organas turėtų būti sudarytas iš narių, kurių kvalifikacija ir patirtis papildo viena kitą, pavyzdžiui, įtraukiant žmones iš akademinės aplinkos ir turinčius nacionalinės ir (arba) tarptautinės darbo patirties statistikos srityje.

(6)

Organas turėtų atlikti Komisijai (Eurostatui) Praktikos kodekso įgyvendinimo vertinimą, analogišką nacionalinių statistikos institucijų atliekamos tarpusavio peržiūros vertinimui.

(7)

Kai reikia, turėtų būti skatinamas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 234/2008/EB (3) sukurtas dialogas dėl Praktikos kodekso su Statistikos programų komitetu ir Europos statistikos patariamuoju komitetu, ir taip pat su valstybių narių suinteresuotų asmenų organais.

(8)

Todėl, nedarant poveikio Europos centrinių bankų sistemos bei Europos centrinio banko statuto protokolo 5 straipsnio taikymui, turėtų būti įsteigta patariamoji taryba ir nustatyti jos uždaviniai bei struktūra,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Patariamoji taryba

Įsteigiama Europos statistikos valdymo patariamoji taryba (toliau – Patariamoji taryba), kurios tikslas pateikti nepriklausomą apžvalgą, kaip Europos statistikos sistemoje įgyvendinamas Europos statistikos praktikos kodeksas (toliau – Praktikos kodeksas).

2 straipsnis

Uždaviniai

1.   Patariamosios tarybos uždaviniai yra:

a)

rengti metinę ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Praktikos kodekso įgyvendinimo, kiek tai susiję su Komisija (Eurostatu), ir perduoti šią ataskaitą Komisijai prieš pateikiant ją Europos Parlamentui ir Tarybai;

b)

įtraukti į šią ataskaitą Praktikos kodekso įgyvendinimo įvertinimą visoje Europos statistikos sistemoje;

c)

patarti Komisijai dėl tinkamų priemonių, kaip palengvinti Praktikos kodekso įgyvendinimą, kiek tai susiję su Komisija (Eurostatu) ir su visa Europos statistikos sistema;

d)

patarti Komisijai (Eurostatui) dėl naudotojų ir duomenų teikėjų informavimo apie Praktikos kodeksą;

e)

patarti Komisijai (Eurostatui) ir Statistikos programų komitetui dėl Praktikos kodekso atnaujinimo.

2.   Patariamoji taryba gali patarti Komisijai ir atsako Komisijai į klausimus, susijusius su naudotojų pasitikėjimu Europos statistika, laikydamasi 1 dalyje nustatytų uždavinių.

3 straipsnis

Patariamosios tarybos sudėtis

1.   Patariamąją tarybą sudaro septyni nariai, įskaitant pirmininką. Jie veikia nepriklausomai. Komisijai (Eurostatui) atstovaujama stebėtojos teisėmis.

2.   Patariamosios tarybos nariai renkami iš kompetentingiausių statistikos srities ekspertų, asmeniškai vykdo savo pareigas ir parenkami taip, kad jų įgūdžiai ir patirtis būtų įvairūs ir papildytų vieni kitus.

3.   Taryba parenka Patariamosios tarybos pirmininką, o Europos Parlamentas, pasikonsultavęs su Komisija, patvirtina jo kandidatūrą.

Patariamosios tarybos pirmininku negali būti asmuo, kuris užima pareigas arba paskutinių dvejų metų laikotarpiu užėmė pareigas valstybės narės statistikos institucijoje arba Komisijoje.

Europos Parlamentas ir Taryba, pasikonsultavę su Komisija, skiria po tris Patariamosios tarybos narius.

4.   Patariamosios tarybos pirmininko ir narių kadencija trunka trejus metus ir gali būti atnaujinta vieną kartą.

5.   Jeigu Patariamosios tarybos narys atsistatydina nesibaigus trejų metų kadencijai, laikantis šio straipsnio nuostatų skiriamas naujas narys, kuris dirba visą kadenciją.

4 straipsnis

Procedūros

1.   Patariamoji taryba priima savo darbo tvarkos taisykles, kurios skelbiamos viešai.

2.   Patariamosios tarybos parengta metinė ataskaita, nurodyta 2 straipsnyje, po pateikimo Europos Parlamentui ir Tarybai skelbiama viešai. Be to, Patariamoji taryba gali priimti sprendimą skelbti bet kokią išvadą, dalinę išvadą ar darbinį dokumentą, jei jos iš anksto buvo perduotos Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai (Eurostatui) ar bet kuriai susijusiai institucijai, turinčiai atitinkamą galimybę reaguoti.

3.   Nepažeidžiant Sutarties 287 straipsnio, Patariamosios tarybos nariams draudžiama atskleisti informaciją, su kuria jie susipažino darbo Patariamojoje taryboje metu, jeigu Komisija informuoja, kad tokia informacija yra pagrįstai konfidencialaus pobūdžio arba kad atsakymas į prašymą pateikti nuomonę arba iškeltą klausimą atskleistų tokią konfidencialią informaciją.

4.   Patariamajai tarybai padeda Komisijos skiriamas sekretoriatas, kuris privalo veikti nepriklausomai nuo Komisijos. Patariamosios tarybos sekretorių skiria Komisija, pasikonsultavusi su Patariamąja taryba. Sekretorius dirba pagal Patariamosios tarybos nurodymus.

5.   Patariamosios tarybos išlaidos įtraukiamos į Komisijos biudžetą.

5 straipsnis

Patariamosios tarybos vaidmuo ir veiksmingumas įvertinami praėjus trejiems metams po jos įsteigimo.

6 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

Priimta Strasbūre, 2008 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. LENARČIČ


(1)  2007 m. spalio 24 d. Europos Parlamento nuomonė (dar neskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. vasario 14 d. Tarybos bendroji pozicija.

(2)  OL L 181, 1989 6 28, p. 47.

(3)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 13.


Top