Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0168

2008/168/EB: 2008 m. vasario 20 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatoma Europos kaimo plėtros tinklo organizacinė struktūra

OJ L 56, 29.2.2008, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 040 P. 218 - 220

No longer in force, Date of end of validity: 23/11/2014; panaikino 32014D0825

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/168/oj

29.2.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 56/31


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. vasario 20 d.

kuriuo nustatoma Europos kaimo plėtros tinklo organizacinė struktūra

(2008/168/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (1), ypač į jo 91 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/200567 straipsnį sukurtas Europos kaimo plėtros tinklas, skirtas nacionaliniams tinklams, organizacijoms ir administracijoms, veikiančioms kaimo plėtros Bendrijos lygmeniu srityje, sujungti. Reikėtų priimti įgyvendinimo taisykles, kad būtų nustatyta tinklo organizacinė struktūra.

(2)

Kad būtų galima pasirengti Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 67 straipsnio a–f punktuose numatytai veiklai ir ją įgyvendinti, reikėtų įsteigti Europos kaimo plėtros tinklo koordinavimo komitetą. Todėl reikėtų nustatyti koordinavimo komiteto organizacinę struktūrą, užduotis ir procedūrines taisykles.

(3)

Siekiant remti nacionalinius tinklus ir tarptautines bendradarbiavimo iniciatyvas, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 67 straipsnio f punkte, prie koordinavimo komiteto turėtų būti įsteigtas atskiras Leader pakomitetis. Reikėtų apibrėžti šio pakomitečio sudėtį ir užduotis.

(4)

Kad pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 67 straipsnio e punktą būtų galima sukurti ir naudoti ekspertų tinklus siekiant supaprastinti keitimąsi patirtimi ir remti kaimo plėtros politikos įgyvendinimą bei vertinimą, reikėtų įsteigti kaimo plėtros programų vertinimo ekspertų komitetą. Reikėtų apibrėžti šio komiteto sudėtį ir užduotis.

(5)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Kaimo plėtros komiteto nuomonę,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Koordinavimo komitetas

1.   Įsteigiamas Europos kaimo plėtros tinklo Koordinavimo komitetas (toliau – Koordinavimo komitetas).

2.   Koordinavimo komitetas visų pirma:

a)

teikia pagalbą Komisijai, kai rengiamasi įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 67 straipsnio a–f punktuose numatytą veiklą ir kai ji įgyvendinama;

b)

užtikrina Europos kaimo plėtros tinklo, nacionalinių kaimo plėtros tinklų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 68 straipsnyje, ir organizacijų, veikiančių kaimo plėtros Bendrijos lygmeniu srityje, veiklos koordinavimą;

c)

konsultuoja Komisiją Europos kaimo plėtros tinklo kasmetinės veiklos programos klausimais ir prisideda pasirenkant ir koordinuojant Europos kaimo plėtros tinklo teminę veiklą;

d)

jeigu reikia, siūlo Komisijai steigti temines darbo grupes.

Atliekant 5 straipsnyje nurodytą vertinimo tinklo veiklą netaikomos pirmoje pastraipoje minimos užduotys.

2 straipsnis

Koordinavimo komiteto skyrimas ir veikla

1.   Koordinavimo komitetą sudaro 69 nariai, iš kurių:

a)

27 atstovauja nacionalinėms kompetentingoms institucijoms (po vieną atstovą iš kiekvienos valstybės narės);

b)

27 atstovauja nacionaliniams kaimo tinklams (po vieną atstovą iš kiekvienos valstybės narės);

c)

12 atstovauja organizacijoms, aktyviai veikiančioms kaimo plėtros Bendrijos lygmeniu srityje;

d)

du atstovauja Leader pakomitečiui, kuris numatytas 4 straipsnyje;

e)

vienas atstovauja Europos organizacijai, atstovaujančiai vietos veiklos grupėms, kurios nurodytos Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 62 straipsnyje.

2.   Komisija pasirenka 1 dalies c punkte nurodytas organizacijas iš Komisijos sprendimu 2004/391/EB (2) suformuotos kaimo plėtros patariamosios grupės narių, pasikonsultavusi su šia grupe.

Kiekvienam toliau nurodytam tikslui įgyvendinti Komisija pasirenka ne daugiau kaip keturias organizacijas, kurių pagrindinis tikslas ir veikla atitinka tuos tikslus:

a)

didinti žemės ūkio ir miškų ūkio sektorių konkurencingumą;

b)

gerinti aplinką ir kraštovaizdį;

c)

gerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse ir įvairinti kaimo ekonomiką.

Pasirinktos organizacijos po vieną narį paskiria atstovu Koordinavimo komitete.

3.   Koordinavimo komitetui pirmininkauja Komisijos atstovas. Pirmininkas Koordinavimo komitetą sušaukia mažiausiai kartą per metus.

3 straipsnis

Teminė darbo grupė

1.   Pagal 1 straipsnio 2 dalies d punktą steigiama teminė darbo grupė turi aiškiai apibrėžtus įgaliojimus, ir jai vadovauja Komisijos atstovas.

2.   Teminę darbo grupę sudaro ne daugiau kaip 15 narių. Teminės darbo grupės narius Komisija paskiria atsižvelgdama į Koordinavimo komiteto siūlymus.

3.   Teminės darbo grupės Koordinavimo komitetui reguliariai teikia ataskaitas grupės įgaliojimų sričiai priklausančiais klausimais. Veiklos rezultatus teminės darbo grupės pateikia galutinėje atskaitoje per Koordinavimo komiteto susitikimą, ne vėliau kaip per dvejus metus nuo šių grupių įsteigimo.

4 straipsnis

Leader pakomitetis

1.   Įsteigiamas Koordinavimo komiteto Leader pakomitetis.

2.   Leader pakomitetis visų pirma:

a)

prisideda prie Koordinavimo komiteto darbo;

b)

konsultuoja Komisiją Europos kaimo plėtros tinklo kasmetinės veiklos programos klausimais, susijusiais su Leader kryptimi, ir prisideda pasirenkant ir koordinuojant šios srities teminę veiklą;

c)

remia Komisiją, kai stebimas tarptautinių bendradarbiavimo projektų įgyvendinimas, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 67 straipsnio f punkte;

d)

reguliariai teikia veiklos ataskaitas Koordinavimo komitetui.

3.   Leader pakomitetį sudaro 67 nariai, iš kurių:

a)

27 atstovauja nacionalinėms kompetentingoms institucijoms (po vieną atstovą iš kiekvienos valstybės narės);

b)

27 atstovauja nacionaliniams kaimo tinklams (po vieną atstovą iš kiekvienos valstybės narės);

c)

vienas atstovauja Europos organizacijai, atstovaujančiai vietos veiklos grupėms, kurios nurodytos Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 62 straipsnyje;

d)

12 atstovauja organizacijoms, aktyviai veikiančioms kaimo plėtros Bendrijos lygmeniu srityje.

4.   Leader pakomitečiui pirmininkauja Komisijos atstovas. Pirmininkas Leader pakomitetį sušaukia mažiausiai kartą per metus.

Leader pakomitetis du narius paskiria atstovais Koordinavimo komitete.

5 straipsnis

Vertinimo ekspertų komitetas

1.   Įsteigiamas Kaimo plėtros programų vertinimo ekspertų komitetas (toliau – Vertinimo ekspertų komitetas).

2.   Vertinimo ekspertų komitetas tęsia vertinimo ekspertų tinklo, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 67 straipsnio e punkte, veiklą, susijusią su keitimusi patirtimi ir geriausios kaimo plėtros programų vertinimo patirties nustatymu, ir visų pirma:

a)

konsultuoja Komisiją Vertinimo ekspertų tinklo kasmetinės veiklos programos klausimais;

b)

prisideda pasirenkant ir koordinuojant šią vertinimo teminę veiklą;

c)

stebi, kaip vykdomas vertinimas.

Vertinimo ekspertų komitetas apie savo veiklą reguliariai informuoja Koordinavimo komitetą.

3.   Vertinimo ekspertų komitetą sudaro kiekvienos nacionalinės kompetentingos institucijos paskirti atstovai (kiekviena institucija paskiria po du atstovus), o jam pirmininkauja Komisijos atstovas.

6 straipsnis

Bendros taisyklės

1.   Procedūromis suinteresuoti Komisijos ir Europos bendrijos agentūrų atstovai gali dalyvauti komitetų ir teminių darbo grupių posėdžiuose. Pirmininkas gali kviesti komitetui nepriklausančius ekspertus arba stebėtojus, turinčius tam tikros su darbotvarkės tema susijusios ypatingos kompetencijos, dalyvauti komiteto arba teminės darbo grupės darbe.

2.   Komitetai ir teminės darbo grupės paprastai renkasi Komisijos patalpose ir veikia pagal jos nustatytą tvarką ir tvarkaraštį.

3.   Komitetai savo darbo tvarkos taisykles tvirtina vadovaudamiesi standartinėmis Komisijos patvirtintomis darbo tvarkos taisyklėmis.

4.   Komisija gali atitinkamo dokumento originalo kalba internete skelbti visas komitetų parengtas santraukas, išvadas ar dalines išvadas arba darbo dokumentus.

5.   Komisija pagal Komisijoje galiojančias nuostatas nariams grąžina kelionės ir pragyvenimo išlaidas, susijusias su komitetų ir teminių darbo grupių posėdžiais. Už einamas pareigas nariams atlyginimas nemokamas.

7 straipsnis

Įsigaliojimo data

Sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje, 2008 m. vasario 20 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 277, 2005 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2012/2006 (OL L 384, 2006 12 29, p. 8).

(2)  OL L 120, 2004 4 24, p. 50.


Top