EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0022(01)

2009/98/EB: 2008 m. gruodžio 11 d. Europos centrinio banko sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio banko metinės atskaitomybės (ECB/2008/22)

OJ L 36, 5.2.2009, p. 22–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2010; netiesiogiai panaikino 32010D0021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/98(1)/oj

5.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 36/22


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2008 m. gruodžio 11 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio banko metinės atskaitomybės

(ECB/2008/22)

(2009/98/EB)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą, ypač į jo 26 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Siekiant atspindėti politinius sprendimus ir rinkos pokyčius reikia iš dalies pakeisti 2006 m. lapkričio 10 d. Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio banko metinės atskaitomybės (1).

(2)

Siekdamas toliau didinti Europos centrinio banko (ECB) metinės atskaitomybės skaidrumą, ECB peržiūrėjo savo vertybinių popierių sandorių atskleidimo politiką. Viena iš peržiūrėtos politikos dalių – vertybiniai popieriai, anksčiau laikyti finansiniu ilgalaikiu turtu, iš balanso straipsnio „Kitas finansinis turtas“ turėtų būti perklasifikuoti į antraštės „turtas“ atitinkamą straipsnį, atsižvelgiant į emitento kilmę, valiutinę išraišką ir į tai, ar vertybiniai popieriai yra laikomi iki termino pabaigos. Be to, visos finansinės priemonės, kurios yra atidėto portfelio dalis, turėtų būti įtrauktos į straipsnį „Kitas finansinis turtas“.

(3)

Sprendime ECB/2006/17 nėra specialiųjų taisyklių dėl išankstinių palūkanų normų apsikeitimo sandorių, užsienio valiutos ateities sandorių ir nuosavybės priemonių ateities sandorių. Tokios priemonės yra vis labiau naudojamos finansų rinkose ir gali būti svarbios ECB užsienio atsargų valdymui. Išankstiniai palūkanų normų apsikeitimo sandoriai turėtų būti apskaitomi taip pat, kaip standartiniai palūkanų normų apsikeitimo sandoriai, o užsienio valiutos ateities sandoriai ir nuosavybės priemonių ateities sandoriai turėtų būti apskaitomi taip pat, kaip palūkanų normų ateities sandoriai,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Daliniai pakeitimai

Sprendimas ECB/2006/17 iš dalies keičiamas taip:

1.

8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Auksas, užsienio valiutos priemonės, vertybiniai popieriai, išskyrus vertybinius popierius, klasifikuojamus kaip laikomus iki termino pabaigos, ir neapyvartinius vertybinius popierius, taip pat finansinės priemonės, balansiniai ir nebalansiniai, perkainojami pagal vidutinius rinkos kursus ir kainas metų pabaigoje.“

b)

Pridedama ši 4 dalis:

„4.   Vertybiniai popieriai, klasifikuojami kaip laikomi iki termino pabaigos, ir neapyvartiniai vertybiniai popieriai vertinami amortizacijos sąnaudomis ir atsižvelgiant į vertės sumažėjimą.“

2.

10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

Apyvartinės nuosavybės priemonės

Apyvartinės nuosavybės priemonės apskaitomos pagal Gairių ECB/2006/16 9 straipsnį.“

3.

16 straipsnis pakeičiamas taip:

„16 straipsnis

Ateities sandoriai

Ateities sandoriai apskaitomi pagal Gairių ECB/2006/16 16 straipsnį.“

4.

17 straipsnis papildomas šiuo sakiniu:

„Išankstinių palūkanų normų apsikeitimo sandorių amortizacija prasideda sandorio įvertinimo dieną.“

5.

Sprendimo ECB/2006/17 I ir III priedai iš dalies keičiami pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Baigiamoji nuostata

Šis sprendimas įsigalioja 2008 m. gruodžio 31 d.

Priimta Frankfurte prie Maino, 2008 m. gruodžio 11 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  OL L 348, 2006 12 11, p. 38.


PRIEDAS

Sprendimo ECB/2006/17 I ir III priedai iš dalies keičiami taip:

1)

I priedo lentelė „Turtas“ pakeičiama taip:

„TURTAS

Balanso straipsnis

Balanso straipsnių turinio kategorijos

Vertinimo principas

Turtas

1

Auksas ir gautinas auksas

Fizinis auksas, t. y. luitai, monetos, lakštai, grynuoliai saugykloje ar „kelyje“. Ne fizinis auksas, pvz., likučiai aukso sąskaitose iki pareikalavimo (neskirstomose sąskaitose), terminuotieji indėliai ir reikalavimai gauti auksą, kylantys iš šių sandorių: i) aukso kiekį didinančių ar mažinančių sandorių; ii) aukso vietos ar grynumo apsikeitimo sandorių, kai tarp aukso išdavimo ir gavimo yra daugiau nei viena darbo diena

Rinkos vertė

2

Reikalavimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Reikalavimai užsienio valiuta sandorio šalims ne euro zonos rezidentėms, įskaitant tarptautines bei viršvalstybines organizacijas ir centrinius bankus už euro zonos ribų

 

2.1

Gautinos lėšos iš Tarptautinio valiutos fondo (TVF)

a)

Atsargų dalies (grynosios) neviršijančios skolinimosi teisės

Nacionalinė kvota, atėmus TVF disponuojamų sąskaitų eurais likučius. Į šį straipsnį arba straipsnį „Įsipareigojimai eurais ne euro zonos rezidentams“ galima įtraukti TVF sąskaitą Nr. 2 (sąskaita eurais administravimo išlaidoms)

a)

Atsargų dalies (grynosios) neviršijančios skolinimosi teisės

Nominalioji vertė, perskaičiuota pagal užsienio valiutos rinkos kursą

b)

Specialiosios skolinimosi teisės

Turimos specialiosios skolinimosi teisės (bendrąja verte)

b)

Specialiosios skolinimosi teisės

Nominalioji vertė, perskaičiuota pagal užsienio valiutos rinkos kursą

c)

Kiti reikalavimai

Bendrieji skolinimosi susitarimai, pagal specialiuosius skolinimosi susitarimus suteiktos paskolos, indėliai pagal Skurdo mažinimo ir augimo programą

c)

Kiti reikalavimai

Nominalioji vertė, perskaičiuota pagal užsienio valiutos rinkos kursą

2.2

Likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, užsienio paskolos ir kitas užsienio turtas

a)

Ne euro zonos bankų sąskaitų likučiai, išskyrus tuos, kurie priskiriami turto straipsniui „Kitas finansinis turtas“

Einamosios sąskaitos, terminuotieji indėliai, vienos dienos paskolos, atvirkštiniai atpirkimo sandoriai

a)

Ne euro zonos bankų sąskaitų likučiai

Nominalioji vertė, perskaičiuota pagal užsienio valiutos rinkos kursą

b)

Ne euro zonos investicijos į vertybinius popierius, išskyrus tas, kurios priskiriami turto straipsniui „Kitas finansinis turtas“

Ne euro zonos rezidentų išleisti skoliniai įsipareigojimai ir obligacijos, vekseliai, obligacijos be atkarpos, pinigų rinkos vertybiniai popieriai, nuosavybės priemonės, laikomos kaip užsienio atsargų dalis

b)i)

Apyvartiniai vertybiniai popieriai, išskyrus laikomus iki termino pabaigos

Rinkos kaina ir užsienio valiutos rinkos kursas

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

b)ii)

Apyvartiniai vertybiniai popieriai, klasifikuojami kaip laikomi iki termino pabaigos

Vertė atsižvelgiant į jos sumažėjimą ir užsienio valiutos rinkos kursą

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

b)iii)

Neapyvartiniai vertybiniai popieriai

Vertė atsižvelgiant į jos sumažėjimą ir užsienio valiutos rinkos kursą

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

b)iv)

Apyvartinės nuosavybės priemonės

Rinkos kaina ir užsienio valiutos rinkos kursas

c)

Užsienio paskolos (indėliai) ne euro zonos rezidentams, išskyrus tas, kurios priskiriamos turto straipsniui „Kitas finansinis turtas“

c)

Užsienio paskolos

Indėliai nominaliąja verte, perskaičiuota pagal užsienio valiutos rinkos kursą

d)

Kitas užsienio turtas

Ne euro zonos banknotai ir monetos

d)

Kitas užsienio turtas

Nominalioji vertė, perskaičiuota pagal užsienio valiutos rinkos kursą

3

Reikalavimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

a)

Investicijos į vertybinius popierius euro zonoje, išskyrus tas, kurios priskiriamos turto straipsniui „Kitas finansinis turtas“

Euro zonos rezidentų išleisti skoliniai įsipareigojimai ir obligacijos, vekseliai, obligacijos be atkarpos, pinigų rinkos vertybiniai popieriai, nuosavybės priemonės, laikomos kaip užsienio atsargų dalis

a)i)

Apyvartiniai vertybiniai popieriai, išskyrus laikomus iki termino pabaigos

Rinkos kaina ir užsienio valiutos rinkos kursas

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

a)ii)

Apyvartiniai vertybiniai popieriai, klasifikuojami kaip laikomi iki termino pabaigos

Vertė atsižvelgiant į jos sumažėjimą ir užsienio valiutos rinkos kursas

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

a)iii)

Neapyvartiniai vertybiniai popieriai

Vertė atsižvelgiant į jos sumažėjimą ir užsienio valiutos rinkos kursas

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

a)iv)

Apyvartinės nuosavybės priemonės

Rinkos kaina ir užsienio valiutos rinkos kursas

b)

Kiti reikalavimai euro zonos rezidentams, išskyrus tuos, kurie priskiriami turto straipsniui „Kitas finansinis turtas“

Paskolos, indėliai, atvirkštiniai atpirkimo sandoriai, kitas skolinimas

b)

Kiti reikalavimai

Indėliai ir kitas skolinimas nominaliąja verte, perskaičiuota pagal užsienio valiutos rinkos kursą

4

Reikalavimai ne euro zonos rezidentams eurais

 

 

4.1

Likučiai bankuose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos

a)

Ne euro zonos bankų sąskaitų likučiai, išskyrus tuos, kurie priskiriami turto straipsniui „Kitas finansinis turtas“

Einamosios sąskaitos, terminuotieji indėliai, vienos dienos paskolos, atvirkštiniai atpirkimo sandoriai, susiję su vertybinių popierių eurais valdymu

a)

Ne euro zonos bankų sąskaitų likučiai

Nominalioji vertė

b)

Ne euro zonos investicijos į vertybinius popierius, išskyrus tas, kurios priskiriamos turto straipsniui „Kitas finansinis turtas“

Ne euro zonos rezidentų išleisti nuosavybės priemonės, skoliniai įsipareigojimai ir obligacijos, vekseliai, obligacijos be atkarpos, pinigų rinkos vertybiniai popieriai

b)i)

Apyvartiniai vertybiniai popieriai, išskyrus laikomus iki termino pabaigos

Rinkos kaina

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

b)ii)

Apyvartiniai vertybiniai popieriai, klasifikuojami kaip laikomi iki termino pabaigos

Vertė atsižvelgiant į jos sumažėjimą

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

b)iii)

Neapyvartiniai vertybiniai popieriai:

Vertė atsižvelgiant į jos sumažėjimą

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

b)iv)

Apyvartinės nuosavybės priemonės

Rinkos kaina

c)

Paskolos ne euro zonos rezidentams, išskyrus tas, kurios priskiriamos turto straipsniui „Kitas finansinis turtas“

c)

Ne euro zonos paskolos

Indėliai nominaliąja verte

d)

Ne euro zonos subjektų išleisti vertybiniai popieriai, išskyrus tuos, kurie priskiriami turto straipsniui „Kitas finansinis turtas“

Viršvalstybinių ar tarptautinių organizacijų, pvz., Europos investicijų banko, nepriklausomai nuo jų geografinės vietos išleisti vertybiniai popieriai

d)i)

Apyvartiniai vertybiniai popieriai, išskyrus laikomus iki termino pabaigos

Rinkos kaina

Premijos ir (arba) nuolaidos amortizuojamos

d)ii)

Apyvartiniai vertybiniai popieriai, klasifikuojami kaip laikomi iki termino pabaigos

Vertė atsižvelgiant į jos sumažėjimą

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

d)iii)

Neapyvartiniai vertybiniai popieriai

Vertė atsižvelgiant į jos sumažėjimą

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

4.2

Reikalavimai, kylantys iš kredito priemonės pagal VKM II

Skolinimas pagal VKM II sąlygas

Nominalioji vertė

5

Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais

5.1–5.5 straipsniai: sandoriai pagal atitinkamas pinigų politikos priemones, aprašytas 2000 m. rugpjūčio 31 d. Gairių ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (1) I priede

 

5.1

Pagrindinės refinansavimo operacijos

Reguliarūs likvidumą teikiantys atvirkštiniai sandoriai, sudaromi kas savaitę, paprastai nustatant vienos savaitės terminą

Nominalioji vertė arba atpirkimo kaina

5.2

Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos

Reguliarūs likvidumą teikiantys atvirkštiniai sandoriai, sudaromi kas mėnesį, paprastai nustatant trijų mėnesių terminą

Nominalioji vertė arba atpirkimo kaina

5.3

Koreguojamosios atvirkštinės operacijos

Atvirkštiniai sandoriai, vykdomi koregavimo tikslais kaip ad hoc sandoriai

Nominalioji vertė arba atpirkimo kaina

5.4

Struktūrinės atvirkštinės operacijos

Atvirkštiniai sandoriai, kuriais tikslinama Eurosistemos struktūrinė pozicija finansų sektoriaus atžvilgiu

Nominalioji vertė arba atpirkimo kaina

5.5

Ribinio skolinimo galimybė

Vienos nakties likvidumo paskola, kurios palūkanos atitinkamo turto atžvilgiu numatytos iš anksto (nuolatinė galimybė)

Nominalioji vertė arba atpirkimo kaina

5.6

Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole

Papildomas kreditas kredito įstaigoms dėl pagrindinio kitų šioms kredito įstaigoms suteiktų kreditų turto vertės padidėjimo

Nominalioji vertė arba įsigijimo kaina

6

Kiti reikalavimai euro zonos kredito įstaigoms eurais

Einamosios sąskaitos, terminuotieji indėliai, vienos dienos paskolos, atvirkštiniai atpirkimo sandoriai, susiję su vertybinių popierių portfelių, priskiriamų turto straipsniui „euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais“, valdymu, įskaitant sandorius dėl ankstesnių euro zonos užsienio valiutos atsargų pasikeitimo, ir kiti reikalavimai. Ne vidaus euro zonos kredito įstaigų korespondentinės sąskaitos. Kiti su Eurosistemos pinigų politikos operacijomis nesusiję reikalavimai ir operacijos

Nominalioji vertė arba įsigijimo kaina

7

Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais

Vertybiniai popieriai, išskyrus tuos, kurie priskiriami turto straipsniui „Kitas finansinis turtas“: nuosavybės priemonės, skoliniai įsipareigojimai ir obligacijos, vekseliai, obligacijos be atkarpos, pinigų rinkos vertybiniai popieriai, laikomi iki jų galiojimo termino, įskaitant Vyriausybės vertybinius popierius iki EPS, eurais; ECB skolos sertifikatai, įsigyti koregavimo tikslais

i)

Apyvartiniai vertybiniai popieriai, išskyrus laikomus iki termino pabaigos

Rinkos kaina

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

ii)

Apyvartiniai vertybiniai popieriai, klasifikuojami kaip laikomi iki termino pabaigos

Vertė atsižvelgiant į jos sumažėjimą

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

iii)

Neapyvartiniai vertybiniai popieriai

Vertė atsižvelgiant į jos sumažėjimą

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

iv)

Apyvartinės nuosavybės priemonės

Rinkos kaina

8

Valdžios sektoriaus skola eurais

Reikalavimai Vyriausybei, atsiradę iki EPS (neapyvartiniai vertybiniai popieriai, paskolos)

Indėliai ir (arba) paskolos nominaliąja verte, neapyvartiniai vertybiniai popieriai įsigijimo verte

9

Vidiniai Eurosistemos reikalavimai

 

 

9.1

Reikalavimai, susiję su skoliniais įsipareigojimais, kuriais garantuojamas ECB skolos sertifikatų išleidimas

Tik ECB balanso straipsnis

Nacionalinių centrinių bankų išleisti skoliniai įsipareigojimai dėl kompensacinio susitarimo, susijusio su ECB skolos sertifikatais

Nominalioji vertė

9.2

Reikalavimai, susiję su eurų banknotų paskirstymu Eurosistemoje

Reikalavimai, susiję su ECB banknotų emisija pagal 2001 m. gruodžio 6 d. Sprendimą ECB/2001/15 dėl euro banknotų emisijos (2)

Nominalioji vertė

9.3

Kiti vidiniai Eurosistemos reikalavimai (grynieji)

Šių straipsnio dalių grynoji pozicija:

 

a)

grynieji reikalavimai dėl likučių TARGET2 sąskaitose ir NCB korespondentinėse sąskaitose, t. y. grynoji reikalavimų ir įsipareigojimų suma – taip pat žr. įsipareigojimų straipsnį „Kiti vidiniai Eurosistemos įsipareigojimai (grynieji)“

a)

Nominalioji vertė

b)

kiti galimi Eurosistemos vidaus reikalavimai, įskaitant tarpinį ECB senjoražo pajamų paskirstymą nacionaliniams centriniams bankams

b)

Nominalioji vertė

10

Straipsniai, pagal kuriuos turi būti atsiskaityta

Atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai (reikalavimai), įskaitant inkasuojamų čekių srautą

Nominalioji vertė

11

Kitas turtas

 

 

11.1

Euro zonos monetos

Eurų monetos

Nominalioji vertė

11.2

Materialusis ir nematerialusis ilgalaikis turtas

Žemė ir pastatai, baldai ir įranga, įskaitant kompiuterių techninę įrangą, programinė įranga

Įsigijimo kaina minus nusidėvėjimas

Nusidėvėjimas yra sistemingas turto nusidėvėjimo sumos atskaitymas to turto eksploatavimo trukmės laikotarpiu. Eksploatavimo trukmė yra laikotarpis, per kurį, kaip tikimasi, subjektas galės naudotis ilgalaikiu turtu. Konkretaus materialiojo ilgalaikio turto eksploatavimo trukmė gali būti sistemingai peržiūrima, jeigu tikėtina trukmė skiriasi nuo anksčiau prognozuotos. Stambus turtas gali apimti sudedamąsias dalis, kurių eksploatavimo trukmė yra skirtinga. Tokių sudedamųjų dalių trukmė turėtų būti įvertinama individualiai

Nematerialiojo turto kaina apima nematerialiojo turto įsigijimo kainą. Kitos tiesioginės ar netiesioginės sąnaudos turi būti priskiriamos išlaidoms

Išlaidų kapitalizacija: pagal nustatytas ribas (mažiau negu 10 000 EUR be PVM: nekapitalizuojama)

11.3

Kitas finansinis turtas

Dalyvavimas kapitale ir investavimas į dukterines bendroves, nuosavybės priemonės, laikomos dėl strateginių ir (arba) politinių priežasčių

Vertybiniai popieriai, įskaitant nuosavybės priemones, ir kitos finansinės priemonės ir likučiai, įskaitant terminuotuosius indėlius ir einamąsias sąskaitas, laikomus kaip atidėtą portfelį

Atvirkštiniai atpirkimo sandoriai su kredito įstaigomis dėl į šį straipsnį įtraukiamų vertybinių popierių portfelių valdymo

a)

Apyvartinės nuosavybės priemonės

Rinkos kaina

b)

Dalyvavimas kapitale ir nelikvidžios nuosavybės akcijos ir bet kokios kitos nuosavybės priemonės, laikomos kaip ilgalaikės investicijos

Vertė atsižvelgiant į jos sumažėjimą

c)

Investicijos į dukterines bendroves arba reikšmingas dalyvavimas

Grynoji turto vertė

d)

Apyvartiniai vertybiniai popieriai, išskyrus laikomus iki termino pabaigos

Rinkos kaina

Premijos ir (arba) nuolaidos amortizuojamos

e)

Apyvartiniai vertybiniai popieriai, klasifikuojami kaip laikomi iki termino pabaigos arba laikomi kaip ilgalaikės investicijos

Vertė atsižvelgiant į jos sumažėjimą

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

f)

Neapyvartiniai vertybiniai popieriai

Vertė atsižvelgiant į jos sumažėjimą

g)

Likučiai bankuose ir paskolos

Nominalioji vertė, perskaičiuota pagal užsienio valiutos rinkos kursą, jeigu likučiai ir (arba) indėliai yra išreikšti užsienio valiutomis

11.4

Nebalansinių priemonių perkainojimo skirtumai

Užsienio valiutos išankstinių ir apsikeitimo sandorių, palūkanų normų apsikeitimo ir išankstinių sandorių, vertybinių popierių išankstinių sandorių, neatidėliotinų valiutos keitimo sandorių nuo sandorio sudarymo dienos iki atsiskaitymo dienos vertinimo rezultatai

Išankstinių ir neatidėliotinų sandorių grynoji pozicija užsienio valiutos rinkos kursu

11.5

Sukauptos sumos ir iš anksto apmokėtos išlaidos

Ataskaitiniu laikotarpiu negautinos, tačiau jam priskiriamos pajamos. Iš anksto apmokėtos išlaidos ir sukauptos sumokėtų palūkanų sumos (t. y. sukauptos palūkanos, nupirktos kartu su vertybiniu popieriumi)

Nominalioji vertė, užsienio valiuta, perskaičiuota pagal rinkos kursą

11.6

Kita

a)

Avansai, paskolos, kiti mažaverčiai straipsniai. Paskolos patikos pagrindu

a)

Nominalioji vertė arba įsigijimo kaina

b)

Investicijos, susijusios su klientų aukso indėliais

b)

Rinkos vertė

c)

Grynasis pensijų turtas

c)

Kaip 22 straipsnio 3 dalyje

12

Metų nuostolis

 

Nominalioji vertė

2.

III priedo lentelės pirmojo stulpelio 2.3 paantraštės žodžiai „Pervedimai į užsienio valiutos kurso ir kainų rizikos atidėjimus ir iš jų“ pakeičiami žodžiais „Pervedimai į užsienio valiutos kurso, palūkanų normos ir aukso kainų rizikos atidėjinius ir iš jų“.


(1)  OL L 310, 2000 12 11, p. 1.

(2)  OL L 337, 2001 12 20, p. 52.“


Top