EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1560

2007 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1560/2007, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 21/2004 nuostatas, susijusias su avių ir ožkų elektroninio identifikavimo taikymo pradžios data

OJ L 340, 22.12.2007, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; netiesiogiai panaikino 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1560/oj

22.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/25


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1560/2007

2007 m. gruodžio 17 d.

iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 21/2004 nuostatas, susijusias su avių ir ožkų elektroninio identifikavimo taikymo pradžios data

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

2003 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 21/2004, nustatančiame avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo sistemą (2), nustatyta, kad kiekviena valstybė narė, laikydamasi to reglamento nuostatų, privalo nustatyti avių ir ožkų identifikavimo ir registravimo sistemą.

(2)

Tame reglamente taip pat nustatyta, kad nuo 2008 m. sausio 1 d. turi tapti privalomas visų nuo tos datos gimusių gyvūnų elektroninis identifikavimas.

(3)

Be to, tame reglamente nustatyta, kad Komisija iki 2006 m. birželio 30 d. turi pateikti Tarybai elektroninio identifikavimo sistemos įgyvendinimo ataskaitą, o kartu ir atitinkamus pasiūlymus, dėl kurių Taryba turi balsuoti ir patvirtinti arba prireikus pakeisti datą, nuo kurios tą sistemą privaloma taikyti, ir jei reikia atnaujinti su elektroninio identifikavimo įgyvendinimu susijusius techninius aspektus.

(4)

Komisijos ataskaitoje padaryta išvada, kad nėra pagrindo nurodyti nuo 2008 m. sausio 1 d. pradėti taikyti privalomą elektroninį identifikavimą. Todėl tikslinga šią datą pakeisti ir ją nukelti į 2009 m. gruodžio 31 d., kad valstybės narės galėtų imtis priemonių, būtinų tinkamai įgyvendinti sistemą, kuriose būtų atsižvelgta į jos dabartinį ir potencialų ekonominį poveikį.

(5)

Kelios valstybės narės jau sukūrė technologiją, būtiną pradėti taikyti elektroninį identifikavimą, ir įgijo nemažai šios sistemos įgyvendinimo patirties. Joms neturėtų būti sudaromos kliūtys pradėti ją taikyti nacionaliniu lygiu, jeigu jų manymu tai tikslinga. Jų patirtis Komisijai ir kitoms valstybėms narėms suteiktų papildomos vertingos informacijos apie techninius rezultatus taikant elektroninį identifikavimą bei apie jo poveikį.

(6)

Atsižvelgiant į šio reglamento ekonominę svarbą, būtina remtis skubumo priežastimis, numatytomis prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos Bendrijų steigimo sutarčių pridedamo Protokolo dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje I skyriaus 3 dalyje.

(7)

Kadangi šis reglamentas turi būti taikomas nuo 2008 m. sausio 1 d., jis turėtų nedelsiant įsigalioti.

(8)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 21/2004 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 21/2004 iš dalies keičiamas taip:

1)

9 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„3.   Visų gyvūnų elektroninis identifikavimas pagal 1 dalyje nurodytas gaires ir atitinkamas priedo A skirsnio nuostatas privalomas nuo 2009 m. gruodžio 31 d.“;

2)

9 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Valstybės narės gali iki 2009 m. gruodžio 31 d. pradėti taikyti jų teritorijoje gimusių gyvūnų privalomą elektroninį identifikavimą.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. SILVA


(1)  2007 m. gruodžio 13 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 5, 2004 1 9, p. 8. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).


Top