EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1524

2007 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1524/2007 iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2004/2003 dėl reglamentų, reglamentuojančių Europos politines partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių

OJ L 343, 27.12.2007, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 210 - 213

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/11/2014; panaikino 32014R1141

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1524/oj

27.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 343/5


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1524/2007

2007 m. gruodžio 18 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2004/2003 dėl reglamentų, reglamentuojančių Europos politines partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 191 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (1),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2004/2003 (2) 12 straipsniu nustatoma, kad Europos Parlamentas paskelbia šio reglamento taikymo ataskaitą, taip pat prireikus nurodydamas, kaip būtų galima iš dalies keisti finansavimo sistemą.

(2)

2006 m. kovo 23 d. rezoliucijoje dėl Europos politinių partijų (3) Europos Parlamentas išdėstė nuomonę, kad atsižvelgiant į patirtį, įgytą nuo 2003 m. įsigaliojus Reglamentui (EB) Nr. 2004/2003, jis kai kuriais atžvilgiais turėtų būti patobulintas, siekiant pagrindinio tikslo – pagerinti tų politinių partijų ir su jomis susijusių fondų finansavimo padėtį.

(3)

Turėtų būti išdėstytos finansinės paramos Europos politiniams fondams nuostatos, nes su Europos politinėmis partijomis susiję Europos politiniai fondai gali savo veikla palaikyti ir remti Europos politinių partijų tikslus, ypač prisidėdami prie diskusijų Europos viešosios politikos ir Europos integracijos klausimais, taip pat veikdami kaip naujų idėjų, analizės ir politikos pasirinkimo galimybių katalizatoriai. Kaip ir Europos politinių partijų atveju, ši finansinė parama turėtų būti teikiama pagal Europos Sąjungos bendrojo biudžeto skyrių, pavadintą „Parlamentas“.

(4)

Svarbiu tikslu išlieka užtikrinti kiek įmanoma gausesnį piliečių dalyvavimą demokratiniame Europos Sąjungos gyvenime. Šiame kontekste ypatingą vaidmenį, skatindamos jaunimo susidomėjimą Europos Sąjungos politine sistema ir didindamos konkrečias žinias apie ją, gali turėti politinės jaunimo organizacijos, aktyviai remiančios jaunimo dalyvavimą demokratinėje veikloje Europos lygmeniu.

(5)

Siekiant pagerinti Europos politinių partijų finansavimo sąlygas kartu jas skatinant užtikrinti deramą ilgalaikį finansinį planavimą, turėtų būti patikslinti minimalūs bendro finansavimo reikalavimai. Tokio paties lygio bendro finansavimo turėtų būti reikalaujama ir Europos politiniams fondams.

(6)

Siekiant toliau stiprinti ir remti europinį Europos Parlamento rinkimų pobūdį, turėtų būti aiškiai nustatyta, kad iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto gaunami asignavimai taip pat gali būti naudojami Europos politinių partijų vykdomoms Europos Parlamento rinkimų kampanijoms finansuoti, laikantis sąlygos, kad jais tiesiogiai arba netiesiogiai nefinansuojamos nacionalinės politinės partijos arba kandidatai. Politinės partijos Europos lygmeniu veikia Europos Parlamento rinkimų kontekste ypač siekdamos išryškinti šių rinkimų europinį pobūdį. Tačiau, atsižvelgiant į Aktą dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise, pridėto prie Tarybos sprendimo 76/787/EAPB, EEB, Euratomas (4) 8 straipsnį, Europos Parlamento rinkimų išlaidų finansavimas ir apribojimai kiekvienoje valstybėje narėje reglamentuojami nacionalinėmis nuostatomis. Nacionalinė teisė taip pat taikoma nacionalinių rinkimų ir referendumų išlaidoms,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2004/2003 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 2004/2003 keičiamas taip:

1.

2 straipsnis papildomas šiais punktais:

„4.

Europos politinis fondas – subjektas arba subjektų tinklas, turintis juridinio asmens statusą valstybėje narėje ir susijęs su Europos politine partija, ir kuris, atsižvelgdamas į Europos Sąjungos tikslus bei pagrindines vertybes, savo veikla remia bei papildo Europos politinės partijos tikslus, visų pirma vykdydamas tokias užduotis:

diskusijų Europos viešosios politikos ir Europos integracijos proceso klausimais stebėjimas, analizavimas ir indėlis į jas,

su Europos viešosios politikos klausimais susijusios veiklos plėtojimas, pvz., pagrindinių suinteresuotųjų šalių, įskaitant jaunimo organizacijas ir kitus pilietinės visuomenės atstovus, seminarų, mokymų, konferencijų ir studijų tokiais klausimais organizavimas ir rėmimas,

tos pačios rūšies subjektų bendradarbiavimo plėtojimas siekiant skatinti demokratiją,

buvimas nacionalinių politinių fondų, mokslininkų ir kitų svarbių veikėjų bendradarbiavimo Europos lygmeniu pagrindu.

5.

Finansavimas iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto tai dotacijos pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (5) (toliau – Finansinis reglamentas) 108 straipsnio 1 dalį.

2.

3 straipsnyje vienintelė dalis tampa 1 dalimi ir įterpiamos šios dalys:

„2.   Europos politinis fondas tenkina tokias sąlygas:

a)

turi būti susijęs su viena iš Europos politinių partijų, pripažįstamų pagal 1 dalį, tos partijos patvirtinimu;

b)

turi būti juridinis asmuo valstybėje narėje, kurioje jis įsikūręs. Tai atskiras nuo Europos politinės partijos, su kuria fondas susijęs, juridinis asmuo;

c)

turi, visų pirma savo programoje ir veikloje, laikytis principų, kuriais remiantis sukurta Europos Sąjunga, t. t. laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms ir teisinės valstybės principų;

d)

jis nesiekia pelno;

e)

jis turi geografijos požiūriu proporcingai sudarytą valdymo organą.

3.   Remdamasi šiuo reglamentu kiekviena Europos politinė partija ir Europos politinis fondas pagal nacionalinę teisę patys apibrėžia savo santykių ypatumus, įskaitant tinkamą tiek Europos politinio fondo, tiek Europos politinės partijos, su kuria jis susijęs, kasdieninės veiklos ir valdymo struktūrų atskyrimo laipsnį.“;

3.

4 straipsnis keičiamas taip:

a)

2 dalies a punktas keičiamas taip:

„a)

dokumentais, įrodančiais, kad pareiškėjas atitinka 2 ir 3 straipsniuose nustatytas sąlygas;“;

b)

pridedamos šios dalys:

„4.   Europos politinis fondas gali prašyti finansavimo iš bendrojo Europos Sąjungos biudžeto tik per Europos politinę partiją, su kuria jis susijęs.

5.   Finansavimas Europos politiniam fondui skiriamas remiantis jo sąsaja su Europos politine partija, laikantis 10 straipsnio 1 dalies nuostatų. Tokiu būdu skirtoms lėšoms taikomi 9 ir 9a straipsniai.

6.   Europos politiniam fondui skirtos lėšos naudojamos tik jo veiklai pagal 2 straipsnio 4 dalį finansuoti. Jokiu būdu jų negalima naudoti rinkimų arba referendumų kampanijoms finansuoti.

7.   1 ir 3 dalys Europos politiniams fondams taikomos mutatis mutandis vertinant prašymus dėl finansavimo iš Europos Sąjungos biudžeto.“;

4.

5 straipsnis papildomas šiomis dalimis:

„4.   2 dalis Europos politiniams fondams taikoma mutatis mutandis.

5.   Jeigu Europos politinė partija, su kuria susijęs Europos politinis fondas, netenka savo statuso, tas Europos politinis fondas pagal šį reglamentą nebefinansuojamas.

6.   Jeigu Europos Parlamentas nustato, kad nebetenkinama nei viena iš 3 straipsnio 2 dalies c punkto sąlygų, tas Europos politinis fondas pagal šį reglamentą nebefinansuojamas.“;

5.

6, 7 ir 8 straipsniai pakeičiami taip:

„6 straipsnis

Su finansavimu susijusios pareigos

1.   Europos politinė partija ir Europos politinis fondas:

a)

kasmet skelbia savo pajamas ir išlaidas bei pateikia turto ir įsipareigojimų ataskaitą;

b)

deklaruoja savo finansavimo šaltinius, pateikdami rėmėjų ir iš kiekvieno rėmėjo gautų sumų, viršijančių 500 EUR per metus ir kiekvienam donorui, sąrašą.

2.   Europos politinė partija ir Europos politinis fondas nepriima:

a)

anoniminių dovanojamų lėšų;

b)

dovanojamų lėšų iš Europos Parlamento politinių grupių biudžetų;

c)

dovanojamų lėšų iš tokių įmonių, kurioms tiesioginę ar netiesioginę dominuojančią įtaką gali turėti viešos institucijos, nes yra tų įmonių savininkai ar finansiškai dalyvauja jų veikloje, arba dėl taisyklių, reglamentuojančių tokių įmonių veiklą;

d)

dovanojamų lėšų, viršijančių 12 000 EUR per metus vienam rėmėjui, iš bet kokių fizinių ar juridinių asmenų, išskyrus c punkte minimas įmones, ir laikantis 3 ir 4 dalių nuostatų;

e)

dovanojamų lėšų iš trečiosios šalies valdžios institucijų, įskaitant tokias įmones, kurioms tiesioginę ar netiesioginę dominuojančią įtaką gali turėti viešos institucijos, nes yra tų įmonių savininkai ar finansiškai dalyvauja jų veikloje, arba dėl taisyklių, reglamentuojančių tokių įmonių veiklą.

3.   Priimtini nacionalinių politinių partijų, kurios yra Europos politinės partijos narės, arba nario (fizinio asmens) įnašai Europos politinei partijai. Nacionalinių politinių partijų arba fizinių asmenų įnašai Europos politinei partijai negali viršyti 40 % tos Europos politinės partijos metinio biudžeto.

4.   Priimtini nacionalinių politinių fondų, kurie yra Europos politinio fondo nariai, ir Europos politinių partijų įnašai Europos politiniam fondui. Tokie įnašai neturi viršyti 40 % Europos politinio fondo metinio biudžeto ir neturi kilti iš finansavimo, kurį gauna Europos politinė partija pagal šį reglamentą iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto.

Įrodinėjimo pareiga tenka atitinkamai Europos politinei partijai.

7 straipsnis

Draudimas finansuoti

1.   Europos politinių partijų finansavimui skirtos lėšos iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto arba iš bet kokio kito šaltinio negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai naudojamos kitoms politinėms partijoms, visų pirma nacionalinėms partijoms ar kandidatams, finansuoti. Tokias nacionalines politines partijas ir kandidatus ir toliau reglamentuoja nacionalinės taisyklės.

2.   Europos politinių fondų finansavimui skirtos lėšos iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto arba bet kurio kito šaltinio negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai naudojamos Europos arba nacionalinėms politinėms partijoms ar kandidatams arba nacionaliniams fondams finansuoti.

8 straipsnis

Išlaidų pobūdis

Nepažeidžiant politinių fondų finansavimo, asignavimai, gauti iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto pagal šį reglamentą, gali būti naudojami tik išlaidoms, tiesiogiai susijusioms su tikslais, išdėstytais 4 straipsnio 2 dalies b punkte minimoje politinėje programoje.

Į tokias išlaidas įeina administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su technine parama, susitikimais, tyrimais, tarptautiniais renginiais, studijomis, informacija ir leidiniais.

Į šias Europos politinių partijų išlaidas taip pat gali įeiti Europos politinių partijų vykdomų kampanijų finansavimas vykstant Europos Parlamento rinkimams, kuriuose jos dalyvauja, kaip reikalaujama pagal 3 straipsnio 1 dalies d punktą. Pagal 7 straipsnį šie asignavimai negali būti naudojami tiesiogiai ar netiesiogiai finansuoti nacionalinėms partijoms arba kandidatams.

Šios išlaidos nenaudojamos referendumų kampanijoms finansuoti.

Tačiau pagal Akto dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 8 straipsnį, visų Europos Parlamento rinkimuose dalyvaujančių partijų ir kandidatų rinkimų išlaidų finansavimas ir apribojimai kiekvienoje valstybėje narėje nustatomi laikantis nacionalinių nuostatų.“;

6.

9 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Asignavimai Europos politinėms partijoms ir Europos politiniams fondams finansuoti nustatomi pagal kasmetinę biudžeto sudarymo procedūrą ir naudojami remiantis Finansiniu reglamentu ir jo įgyvendinimo nuostatomis.

Šio reglamento įgyvendinimo tvarką nustato leidimus duodantis pareigūnas.

2.   Kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas ir jo nuvertėjimas vertinami laikantis nuostatų, taikomų institucijoms, kaip nustatyta Finansinio reglamento 133 straipsnyje.

3.   Pagal šį reglamentą suteikiamo finansavimo kontrolė vykdoma remiantis Finansiniu reglamentu ir jo įgyvendinimo nuostatomis.

Kontrolė taip pat vykdoma remiantis kasmetiniu išorės ir nepriklausomo audito atliekamu sertifikavimu. Per šešis mėnesius nuo atitinkamų finansinių metų pabaigos šis sertifikavimas perduodamas Europos Parlamentui.“;

7.

Įterpiamas šis straipsnis:

„9a straipsnis

Skaidrumas

Europos Parlamentas bendrai paskelbia savo tinklavietės skirsnyje, sukurtame šiuo tikslu, toliau išvardytus dokumentus:

metinę ataskaitą su lentele, kurioje nurodomos kiekvienų finansinių metų, kuriais buvo mokamos dotacijos, sumos, išmokėtos kiekvienai Europos politinei partijai ir kiekvienam Europos politiniam fondui,

Europos Parlamento ataskaitą, susijusią su šio reglamento taikymu ir finansuota veikla, kaip nurodoma 12 straipsnyje,

nuostatas dėl šio reglamento įgyvendinimo.“;

8.

10 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Iš bendrojo Europos Sąjungos biudžeto gaunamas finansavimas neviršija 85 % Europos politinės partijos arba politinio fondo išlaidų, kurios yra tinkamos finansuoti. Įrodinėjimo pareiga tenka atitinkamai Europos politinei partijai.“;

9.

12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

Vertinimas

Europos Parlamentas paskelbia šio reglamento taikymo ir finansuotos veiklos ataskaitą iki 2011 m. vasario 15 d. Ataskaitoje prireikus nurodoma, kaip būtų galima iš dalies keisti finansavimo sistemą.“

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Šio reglamento nuostatos taikomos dotacijoms, kurios skiriamos Europos politinėms partijoms nuo 2008 finansinių metų.

Visos Europos politinių fondų paraiškos finansavimui 2008 finansiniams metams pagal Reglamento (EB) Nr. 2004/2003 4 straipsnio 4 dalį taikomos tik toms tinkamoms išlaidoms, kurios patirtos po 2008 m. rugsėjo 1 d.

Deramai savo paraiškas dėl dotacijos 2008 metams pateikusios Europos politinės partijos gali iki 2008 m. kovo 28 d. pateikti papildomą paraišką finansavimui, remdamosi šiuo reglamentu padarytais pakeitimais ir, jei tinka, pateikti paraišką dotacijai, skirtai su ta politine partija siejamam Europos politiniam fondui. Europos Parlamentas patvirtina tinkamas įgyvendinimo priemones.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2007 m. gruodžio 18 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. LABO ANTUNES


(1)  2007 m. lapkričio 29 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2007 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas.

(2)  OL L 297, 2003 11 15, p. 1.

(3)  OL C 292 E, 2006 12 1, p. 127.

(4)  OL L 278, 1976 10 8, p. 1. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2002/772/EB, Euratomas (OL L 283, 2002 10 21, p. 1).

(5)  2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 16, p. 1). Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1525/2007 (OL L 343, 2007 12 27, p. 9)“;


Top