EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1322

2007 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1322/2007, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 458/2007 dėl integruotos Europos socialinės apsaugos statistikos sistemos (ESSPROS), kiek tai susiję su pagrindinės ESSPROS sistemos bei pensijų gavėjų modulio tinkamais duomenų perdavimo formatais, perduodamais rezultatais ir kokybės vertinimo kriterijais

OJ L 294, 13.11.2007, p. 5–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 188 - 193

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1322/oj

13.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 294/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1322/2007

2007 m. lapkričio 12 d.

kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 458/2007 dėl integruotos Europos socialinės apsaugos statistikos sistemos (ESSPROS), kiek tai susiję su pagrindinės ESSPROS sistemos bei pensijų gavėjų modulio tinkamais duomenų perdavimo formatais, perduodamais rezultatais ir kokybės vertinimo kriterijais

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. balandžio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 458/2007 dėl Europos integruotos socialinės apsaugos statistikos sistemos (ESSPROS) (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 ir 2 dalis,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 458/2007 sukurta metodologinė sistema, skirta lyginamiesiems statistiniams duomenims Bendrijos labui rinkti, ir nustatyti pagal ESSPROS surinktų statistinių duomenų perdavimo ir platinimo terminai.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 458/2007 7 straipsnio 2 dalį turėtų būti priimtos įgyvendinimo priemonės, susijusios su pagrindinės ESSPROS sistemos bei pensijų gavėjų modulio duomenų perdavimo formatais, perduodamais rezultatais ir kokybės vertinimo kriterijais.

(3)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Statistikos programų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 458/2007 7 straipsnio 2 dalyje reikalaujamos pagrindinės ESSPROS sistemos įgyvendinimo priemonės (susijusios su kiekybiniais duomenimis ir kokybine informacija, suskirstyta pagal programas ir detalias išmokas) ir pensijų gavėjų modulio įgyvendinimo priemonės nustatomos I ir II prieduose.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 12 d.

Komisijos vardu

Joaquín ALMUNIA

Komisijos narys


(1)  OL L 113, 2007 4 30, p. 3.


I PRIEDAS

TINKAMI DUOMENŲ PERDAVIMO FORMATAI IR PERDUODAMI REZULTATAI

1.   TINKAMI PAGRINDINĖS ESSPROS SISTEMOS DUOMENŲ PERDAVIMO FORMATAI IR PERDUODAMI REZULTATAI

1.1.   Programų sąrašas

Naudojant standartinę lentelę turi būti pateikta ši informacija:

1)

atskirų programų identifikacinis serijos numeris;

2)

atskirų programų pavadinimai;

3)

pavadinimo santrumpa (neprivaloma);

4)

programų klasifikacija, pagrįsta penkiais kriterijais, išdėstytais Europos Komisijos ir valstybių narių bendrai parengtame ESSPROS žinyne.

1.2.   Kiekybiniai duomenys

ESSPROS kiekybinių duomenų klausimyne renkama informacija apie pajamas, išlaidas ir detalias išmokas.

1.2.1.   Duomenų tvarkymas

Duomenys turi būti susiję su vieneriais tų kalendorinių metų, kurių duomenis reikia perduoti (kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 458/2007 dėl Europos integruotos socialinės apsaugos statistikos sistemos (ESSPROS) I priede), metais.

Standartinė metinių duomenų lentelė sudaroma taip:

eilutės atitinka išsamias pajamų, išlaidų ir išmokų klasifikacijas,

stulpeliai atitinka programas, išvardytas lentelėje „Programų sąrašas“ (po vieną stulpelį kiekvienai programai ir vienas stulpelis bendriems visų programų duomenims),

jei pridedama nauja programa, prie lentelės pridedamas naujas stulpelis.

1.2.2.   Perduodami duomenys

Turi būti pateikiami nacionaline valiuta išreikšti kiekvienų metų smulkiausio lygio duomenys; kiekvienai programai turi būti pateikiami kuo išsamesni duomenys (suvestiniai duomenys automatiškai apskaičiuojami pagal formules).

1.2.3.   Informacinis žinynas

Išsami klasifikacija, kuria reikia vadovautis teikiant duomenis, yra pateikta Europos Komisijos ir valstybių narių bendrai parengto ESSPROS žinyno 1 priedėlyje.

1.3.   Kokybinė informacija pagal programas ir detalias išmokas

ESSPROS kokybinės informacijos klausimyne renkami Europos Komisijos ir valstybių narių bendrai parengto ESSPROS žinyno 2 priedėlyje pateiktų sričių duomenys.

1.3.1.   Duomenų tvarkymas

Duomenys turi būti susiję su vieneriais tų kalendorinių metų, kurių duomenis reikia perduoti (kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 458/2007 dėl Europos integruotos socialinės apsaugos statistikos sistemos (ESSPROS) priede), metais.

Informaciją sudaro:

informacija, susijusi su visomis šalyje vykdomomis programomis,

konkreti atskira kiekvienos programos informacija.

1.3.2.   Perduodami duomenys

Valstybės narės privalo pateikti arba atnaujinti kokybinę informaciją apie kiekvieną programą ir kiekvieną detalią išmoką.

1.3.3.   Informacinis žinynas

Išsami informacija, kurią reikia perduoti, yra pateikta Europos Komisijos ir valstybių narių bendrai parengto ESSPROS žinyno 2 priedėlyje.

2.   TINKAMI PENSIJŲ GAVĖJŲ MODULIO DUOMENŲ PERDAVIMO FORMATAI IR PERDUODAMI REZULTATAI

ESSPROS pensijų gavėjų klausimynas yra standartinė lentelė.

2.1.   Duomenų tvarkymas

Duomenys turi būti susiję su vieneriais tų kalendorinių metų, kurių duomenis reikia perduoti (kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 458/2007 dėl Europos integruotos socialinės apsaugos statistikos sistemos (ESSPROS) I priede), metais.

Standartinė metinių duomenų lentelė sudaroma taip:

eilutės atitinka pensijų gavėjų kategorijas, pagrįstas Europos Komisijos ir valstybių narių bendrai parengto ESSPROS žinyno 3 priedėlyje pateikta klasifikacija,

stulpeliai atitinka programas, kuriose yra bent viena gavėjų kategorija.

2.2.   Perduodami duomenys

Duomenys apie gavėjus turi būti perduodami kiekvienais metais.

Klausimynas

Klausimynas yra lentelė, kurioje reikia pateikti informaciją tik apie tas išmokas, dėl kurių atitinkamoje šalyje patiriamos išlaidos. Jeigu pradedama vykdyti nauja programa, ji gali būti įtraukta į lentelę išlaikant tą patį formatą. Kiekvienai šaliai ir (arba) metams yra atskiras duomenų rinkimo lapas.

Atskaitos data

Balansiniai N metų duomenys – tai gavėjų skaičius kalendorinių metų pabaigoje.

Duomenys apie lytį

Duomenys apie gavėjus turi būti suskirstyti pagal jų lytį. Šie duomenys privalomi tik visų programų suvestiniu lygmeniu.


II PRIEDAS

KOKYBĖS VERTINIMO KRITERIJAI

1.   PAGRINDINĖS ESSPROS SISTEMOS KOKYBĖS VERTINIMO KRITERIJAI

1.1.   Tikslumas ir patikimumas

1.1.1.   Kiekybiniai duomenys

1.1.1.1.   Duomenų šaltinių aprėptis

Valstybės narės privalo pateikti informaciją apie:

naudotų šaltinių rūšis: registrai arba kiti administraciniai šaltiniai, tyrimai, vertinimai ir pan.,

pranešimus apie problemas (įskaitant vėlavimą), dėl kurių reikia vertinti duomenis,

programas, apie kurias informacija surinkta iš įvairių šaltinių,

jei įmanoma, išmokas, susijusias su įvairiomis šaltinių rūšimis (jei naudojami kryžminiai šaltiniai, pvz., darbo kaštų tyrimai).

1.1.1.2.   Vertinimų metodika ir prielaidos

Valstybės narės privalo pateikti informaciją apie:

programų, apie kurias neįmanoma gauti duomenų, vertinimus,

trūkstamų duomenų apie pajamas, išlaidas ir detalias išmokas vertinimus:

a)

jei duomenų iš viso nėra;

b)

jei trūksta vienos išmokos arba išmokų grupės dalies (pvz., vienos išmokos skaidymo į išmokas, patikrinus materialinę padėtį, ir į išmokas, netikrinant materialinės padėties, dalies arba konkrečios funkcijos piniginės išmokos skaidymo į kelias detalias išmokas dalies).

1.1.1.3.   Statistinių duomenų tikslinimas

Valstybės narės privalo pateikti informaciją apie:

naudojamų šaltinių pasikeitimus,

naudojamų duomenų vertinimo metodų pasikeitimus,

duomenų tikslinimą, susijusį su sistemų derinimu (pavyzdžiui, nacionalinių sąskaitų derinimu),

duomenų tikslinimą, susijusį su atsiradusia galimybe naudoti galutinius statistinius duomenis,

duomenų tikslinimą, susijusį su kokybės peržiūrėjimu.

1.1.2.   Kokybinė informacija

Netaikytina.

1.2.   Lyginamumas

1.2.1.   Kiekybiniai duomenys

Geografinis lyginamumas

Kad Eurostatas galėtų vertinti šalių duomenų lyginamumą, valstybės narės privalo pateikti informaciją apie:

duomenų apie programas išsamumo laipsnį,

duomenų apie pajamas, išlaidas ir detalias išmokas išsamumo laipsnį,

apie atvejus, kai ESSPROS metodika nebuvo taikoma (pateikti išsamų sąrašą).

1.2.2.   Kokybinė informacija

Netaikytina.

2.   PENSIJŲ GAVĖJŲ MODULIO KOKYBĖS VERTINIMO KRITERIJAI

2.1.   Tikslumas ir patikimumas

2.1.1.   Duomenų šaltinių aprėptis

Valstybės narės privalo pateikti informaciją apie:

naudotų šaltinių rūšis: registrai arba kiti administraciniai šaltiniai, tyrimai, vertinimai ir pan.,

pranešimus apie problemas (įskaitant vėlavimą), dėl kurių reikia vertinti duomenis,

programas, apie kurias informacija surinkta iš įvairių šaltinių.

2.1.2.   Dvigubo apskaitymo aiškinimo ir vertinimo metodikos bei prielaidos

Valstybės narės privalo pateikti informaciją apie:

programų, apie kurias neįmanoma gauti duomenų, vertinimus,

dvigubo apskaitymo aiškinimą apie:

a)

vienos programos pensijų kategoriją;

b)

programas (visoms programoms priklausančią pensijos kategoriją);

c)

pensijas, patikrinus materialinę padėtį, ir pensijų, netikrinant materialinės padėties;

d)

suvestines kategorijas.

2.1.3.   Statistinių duomenų tikslinimas

Valstybės narės privalo pateikti informaciją apie:

naudojamų šaltinių pasikeitimus,

naudojamų duomenų vertinimo metodų pasikeitimus,

duomenų tikslinimą, susijusį su atsiradusia galimybe naudoti galutinius statistinius duomenis,

duomenų tikslinimą, susijusį su kokybės peržiūrėjimu.

2.2.   Lyginamumas

Geografinis lyginamumas

Kad Eurostatas galėtų vertinti šalių duomenų lyginamumą, valstybės narės privalo pateikti informaciją apie:

duomenų apie programas išsamumo laipsnį,

duomenų apie gavėjus išsamumo laipsnį,

apie atvejus, kai ESSPROS metodika nebuvo taikoma (pateikti išsamų sąrašą).

3.   KOKYBĖS ATASKAITŲ RENGIMO TVARKARAŠTIS

3.1.   Pagrindinė sistema

Kokybės ataskaitos apie pagrindinę sistemą teikiamos kasmet. N metų ataskaita turi būti perduota Eurostatui iki N+2 metų rugsėjo mėn. pabaigos. Remdamasis pateiktomis ataskaitomis, Eurostatas iki N+2 metų gruodžio mėn. pabaigos parengs ir išplatins suvestinę šių ataskaitų versiją.

3.2.   Pensijų gavėjų modulis

Kokybės ataskaitos apie pensijų gavėjų modulį teikiamos kasmet. N metų ataskaita Eurostatui turi būti perduota iki N+2 metų rugpjūčio mėn. pabaigos. Remdamasis pateiktomis ataskaitomis, Eurostatas iki N+2 metų lapkričio mėn. pabaigos parengs ir išplatins suvestinę šių ataskaitų versiją.


Top