EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1276

2007 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1276/2007, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 247/2006 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 552/2007 dėl viršutinių biudžeto ribų nustatymo 2007 m.

OJ L 284, 30.10.2007, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1276/oj

30.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 284/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1276/2007

2007 m. spalio 29 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 247/2006 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 552/2007 dėl viršutinių biudžeto ribų nustatymo 2007 m.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams bei iš dalies keičiantį Reglamentus (EEB) Nr. 2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001 (1), ypač į jo 64 straipsnio 2 dalį ir 70 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2006 m. sausio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 247/2006, nustatantį specialias žemės ūkio priemones atokiausiems Sąjungos regionams (2), ypač į jo 20 straipsnio 3 dalies antrą sakinį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 VIII priede valstybėms narėms yra nustatytos nacionalinės viršutinės ribos, kurių minėto reglamento III dalies 2 skyriuje nurodytos referencinės sumos negali viršyti.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 247/2006 23 straipsnio 2 dalyje nustatytos metinės sumos, kurių neviršydama Bendrija finansuoja minėto reglamento II ir III antraštinėse dalyse numatytas priemones.

(3)

2007 m. gegužės 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 552/2007, nustatančio didžiausią Bendrijos paramą alyvuogių aliejaus sektoriaus darbo programoms ir dalinio ar savanoriško bendrosios išmokos schemos įgyvendinimo 2007 m. biudžeto viršutines ribas bei Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, kuris yra iš dalies keičiamas šiuo reglamentu, nustatytos bendrosios išmokos schemos metinius finansinius paketus (3), I, II ir III prieduose 2007 kalendoriniams metams yra kiekvienu atveju nustatytos atitinkamai tiesioginių išmokų, mokėtinų pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 66–69 straipsnių nuostatas, viršutinės biudžeto ribos; tiesioginių išmokų, mokėtinų pagal reglamento (EB) Nr. 1782/2003 70 straipsnio nuostatas, viršutinės biudžeto ribos ir bendrosios išmokų schemos viršutinės biudžeto ribos.

(4)

Portugalija, remdamasi Reglamento (EB) Nr. 247/2006 20 straipsnio 3 dalies pirmu sakiniu, nusprendė 2007 m. sumažinti teisių į priemoką už karves žindenes nacionalinę viršutinę ribą ir atitinkamą sumą perkelti, kad būtų padidintas Reglamento (EB) Nr. 247/2006 23 straipsnyje numatytas Bendrijos įnašas minėtame reglamente numatytoms specialioms priemonėms finansuoti. Todėl reikėtų iš Portugalijos nacionalinės viršutinės ribos 2007 m., nustatytos Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 VIII priede, atimti sumą, kuri bus pridėta prie finansavimo sumos, nustatytos Reglamento (EB) Nr. 247/2006 23 straipsnio 2 dalyje, ir sumažinti Portugalijai taikomas priemokos už karves žindenes, įskaitant papildomą priemoką, ir išmokų už galvijieną (Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 69 straipsnis), nustatytų Reglamento (EB) Nr. 552/2007 I priede, biudžeto viršutines ribas.

(5)

Remiantis Portugalijos priimtu sprendimu, Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 95 ir 96 straipsniuose numatytos priemokos už pieną ir papildomų išmokų sumos nuo 2007 m. buvo įtrauktos į bendrosios išmokos schemą. Tuo remiantis 2007 m. buvo apskaičiuota Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III dalyje numatytos bendrosios išmokos schemos viršutinė biudžeto riba, taikoma Portugalijai. Ši riba buvo nustatyta Reglamento (EB) Nr. 552/2007 III priede. Tačiau nustatant viršutines biudžeto ribas 2007 m. nebuvo atsižvelgta į tai, kad priemokos už pieną ir papildomos išmokos Azorų salų ir Madeiros ūkininkams į bendrosios išmokos schemą neįtrauktos taikant Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 70 straipsnio 1 dalies b punktą.

(6)

Todėl reikėtų pakeisti 2007 m. Portugalijos pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 70 straipsnį skiriamoms tiesioginėms išmokoms ir bendrosios išmokos schemai taikomas viršutines biudžeto ribas, iš Reglamento (EB) Nr. 552/2007 III priedo atimant atitinkamas pieno gamintojams skirtas su priemokomis už pieną ir papildomomis išmokomis susijusias sumas ir jas įtraukiant į to paties reglamento II priedą.

(7)

Iki 2004 m. rugpjūčio 1 d. Ispanija nusprendė taikyti dalinį bendrosios išmokos schemos įgyvendinimą Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 64–69 straipsniuose numatytomis sąlygomis, visų pirma išmokų už galvijieną atveju. Tačiau taikant 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (4), 8 straipsnį, Ispanijos regionas Kantabrija nuo 2007 m. negali pasinaudoti tame straipsnyje numatyta pereinamojo laikotarpio parama. Todėl Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 125 straipsnio 5 dalyje numatyta papildoma nacionalinė priemoka už karves žindenes, skiriama Kantabrijos regiono ūkiams, negali būti finansuojama iš EŽŪGF. Kad būtų užtikrintas Bendrijos paramos karvių žindenių sektoriuje tęstinumas, Ispanija paprašė perkelti sumą, atitinkančią iki 2006 m. Kantabrijoje išmokėtų papildomos nacionalinės priemokos išmokų sumą, iš Reglamento (EB) Nr. 552/2007 I priede 2007 m. papildomai nacionalinei priemokai nustatytų viršutinių biudžeto ribų į tame pačiame priede priemokai už karves žindenes nustatytas viršutines biudžeto ribas. Todėl reikėtų atitinkamai patikslinti minėtas viršutines biudžeto ribas.

(8)

Todėl reikėtų iš dalies pakeisti reglamentus (EB) Nr. 1782/2003, (EB) Nr. 247/2006 ir (EB) Nr. 552/2007.

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Tiesioginių išmokų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 VIII priede 2007 m. Portugalijai skirta suma pakeičiama „570 997“.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 247/2006 23 straipsnio 2 dalies lentelėje Azorų ir Madeiros saloms 2008 biudžetiniais metais skirta suma pakeičiama „86,98“.

3 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 552/2007 iš dalies keičiamas taip:

1)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

„Priemoka už karves žindenes“ suma Ispanijai pakeičiama „261 153“;

b)

„Papildoma priemoka už karves žindenes“ suma Ispanijai pakeičiama „26 000“;

c)

„Priemoka už karves žindenes“ suma Portugalijai pakeičiama „78 695“;

d)

„Papildoma priemoka už karves žindenes“ suma Portugalijai pakeičiama „9 462“;

e)

„69 straipsnis, galvijiena“ suma Portugalijai pakeičiama „1 681“;

2)

II priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateiktu tekstu;

3)

III priede Portugalijai skirta suma pakeičiama „413 774“.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 29 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais reglamentu (EB) Nr. 1182/2007 (OL L 273, 2007 10 17, p. 1).

(2)  OL L 42, 2006 2 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2013/2006 (OL L 384, 2006 12 29, p. 13).

(3)  OL L 131, 2007 5 23, p. 10.

(4)  OL L 210, 2006 7 31, p. 25. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1989/2006 (OL L 411, 2006 12 30, p. 6; su paskutiniais pakeitimais, padarytais OL L 27, 2007 2 2, p. 5).


PRIEDAS

„II PRIEDAS

TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ, MOKĖTINŲ PAGAL REGLAMENTO (EB) NR. 1782/2003 70 STRAIPSNĮ, VIRŠUTINĖS BIUDŽETO RIBOS

2007 kalendoriniai metai

(tūkstančiais EUR)

 

Belgija

Graikija

Ispanija

Prancūzija

Italija

Nyderlandai

Portugalija

Suomija

70 straipsnio 1 dalies a punktas

Pagalba už sėklas

1 397

1 400

10 347

2 310

13 321

726

272

1 150

70 straipsnio 1 dalies b punktas

Išmokos už lauko kultūras

 

 

23

 

 

 

 

 

Pagalba už ankštinius augalus

 

 

1

 

 

 

 

 

Speciali išmoka už ryžius

 

 

 

3 053

 

 

 

 

Pagalba už tabaką

 

 

 

 

 

 

166

 

Priemoka už pieną

 

 

 

 

 

 

12 608

 

Papildomos išmokos galvijienos gamintojams

 

 

 

 

 

 

6 254“

 


Top