EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1238

2007 m. spalio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1238/2007, nustatantis Europos cheminių medžiagų agentūros apeliacinės komisijos narių kvalifikacijos taisykles

OJ L 280, 24.10.2007, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 043 P. 128 - 128

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1238/oj

24.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 280/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1238/2007

2007 m. spalio 23 d.

nustatantis Europos cheminių medžiagų agentūros apeliacinės komisijos narių kvalifikacijos taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (1), ypač į jo 76 straipsnio 1 dalies h punktą ir 89 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 Europos cheminių medžiagų agentūrai (toliau – agentūra) suteikiama teisė priimti atskirus sprendimus dėl cheminių medžiagų registracijos, be to, reglamentu įsteigiama apeliacinė komisija, kuriai galima apskųsti tokius agentūros sprendimus.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 89 straipsnį Komisijai suteikiama teisė priimti išsamias taisykles dėl komisijos narių būtinos kvalifikacijos.

(3)

Komisijai turėtų pirmininkauti pripažintos patirties Bendrijos teisės srityje turintis asmuo.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsniu įkurto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Apeliacinės komisijos narių kvalifikacija

1.   Apeliacinę komisiją sudaro techninę ir teisinę kvalifikaciją turintys nariai. Pirmininkas turi turėti teisinę kvalifikaciją.

2.   Techninę kvalifikaciją turintys nariai ir jų pakaitiniai nariai turi turėti universiteto baigimo diplomą arba atitinkamą kvalifikaciją ir turi turėti pakankamai profesinės patirties cheminių medžiagų pavojingumo žmonių sveikatai arba aplinkai vertinimo, cheminių medžiagų poveikio vertinimo arba rizikos valdymo srityje arba susijusiose srityse.

3.   Teisinę kvalifikaciją turintys nariai arba jų pakaitiniai nariai turi turėti teisinį išsilavinimą ir pripažintos patirties Bendrijos teisės srityje.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 23 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1; pataisyta OL L 136, 2007 5 29, p. 3.


Top