EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1233

2007 m. spalio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1233/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 885/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 nuostatų dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų akreditavimo bei EŽŪGF ir EŽŪFKP sąskaitų patikrinimo ir patvirtinimo taikymo taisykles

OJ L 279, 23.10.2007, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 002 P. 177 - 181

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/09/2014; panaikino 32014R0907

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1233/oj

23.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 279/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1233/2007

2007 m. spalio 22 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 885/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 nuostatų dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų akreditavimo bei EŽŪGF ir EŽŪFKP sąskaitų patikrinimo ir patvirtinimo taikymo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (1), ypač į jo 42 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 3 ir 4 straipsnius, iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), taikant pasidalijamąjį valdymą, finansuojamos tik pagal Bendrijos teisę padarytos išlaidos. Valstybių narių neteisėtai gavėjams išmokėtos sumos, kai tokios išmokos yra ne 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (2) 1 straipsnio 2 dalyje apibrėžtų pažeidimų išdava, bet nacionalinių administracijų klaidų rezultatas, yra sumokėtos ne pagal Bendrijos teisės aktus, todėl jos iš Bendrijos biudžeto nefinansuojamos. Būtent dėl šios priežasties, jei valstybės narės nesusigrąžina tokių neteisėtų išmokų iki tų finansinių metų, kuriais jos buvo nustatytos, pabaigos, jos iš mokėjimų agentūrų metinių ataskaitų turi būti išbraukiamos. Atitinkamai tokie mokėjimai į Komisijos reglamento (EB) Nr. 885/2006 (3) III priedo lentelę neturi būti įtraukiami.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 32 straipsnio 3 dalimi, perdavusios metines sąskaitas, valstybės narės Komisijai pateikia dėl pažeidimų pradėtų išieškojimo procedūrų suvestinę ataskaitą. Ataskaitoje valstybės narės atskirai nurodo per nustatytą laikotarpį nesusigrąžintas sumas ir sumas, kurių buvo nuspręsta neišieškoti. Siekiant palengvinti Komisijos atliekamą mokėjimo agentūrų sąskaitų patvirtinimą, sąskaitose turėtų būti nurodyta visa suma, kuri turi būti pervesta į Bendrijos biudžetą, ir visa suma, kuri turi būti pervesta į valstybės narės biudžetą pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 atitinkamai 32 straipsnio 5 dalį, jei tai EŽŪGF, ir 33 straipsnio 8 dalies pirmą pastraipą, jei tai EŽŪFKP, ir visa suma, kuri turi būti pervesta į Bendrijos biudžetą pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 atitinkamai 32 straipsnio 6 dalį, jei tai EŽŪGF, ir 33 straipsnio 7 dalį, jei tai EŽŪFKP.

(3)

Apskaitos tikslais turi būti reikalaujama, kad valstybės narės kartu su metinėmis ataskaitomis Komisijai pateiktų informaciją apie susigrąžintinas sumas, išskyrus sumas, susidariusias dėl nacionalinių administracijų klaidų arba gavėjų klaidų, pavyzdžiui, susigrąžintinas sumas, susidariusias sumažinus išmokas ir visai jų neskyrus dėl kompleksinio paramos susiejimo reikalavimų pažeidimo. Todėl turi būti pridedama nustatytos formos lentelė su reikalaujama informacija.

(4)

Neseniai buvo atlikti informacinių sistemų saugumo pakeitimai, todėl turėtų būti pakeistos tam tikros susijusios nuorodos.

(5)

III priedas turėtų būti supaprastintas atsižvelgiant į jį taikant įgytą patirtį.

(6)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 885/2006.

(7)

Šiame reglamente nurodytos priemonės atitinka Žemės ūkio fondų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 885/2006 iš dalies keičiamas taip:

1.

6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

Metinių sąskaitų turinys

Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 8 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktyje nurodytas metines sąskaitas sudaro:

a)

Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 34 straipsnyje nurodytos priskirtosios įplaukos;

b)

atskiruose Bendrijos biudžeto punktuose ir papunkčiuose susumuotos EŽŪGF išlaidos, iš jų atėmus visas neteisėtas išmokas, kurios nebuvo susigrąžintos finansinių metų pabaigoje (išskyrus h punkte nurodytas sumas), įskaitant visas taikytas palūkanas;

c)

EŽŪFKP išlaidos pagal programas ir priemones. Programos įgyvendinimo pabaigoje visos nesusigrąžintos neteisėtos išmokos (išskyrus h punkte nurodytas sumas), įskaitant visas taikytas palūkanas, atimamos iš atitinkamų finansinių metų išlaidų;

d)

informacija apie išlaidas ir paskirtąsias įplaukas arba patvirtinimas, kad su kiekviena operacija susiję išsamūs duomenys laikomi Komisijos žinioje esančioje kompiuterinėje laikmenoje;

e)

lentelė, kurioje pagal punktus ir papunkčius arba, EŽŪFKP atveju, pagal programą ir priemonę nurodomi skirtumai tarp metinėse sąskaitose nurodytų išlaidų bei priskirtųjų įplaukų ir išlaidų bei priskirtųjų įplaukų, deklaruotų už tą patį laikotarpį dokumentuose, nurodytuose 2006 m. birželio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 883/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 taikymo taisykles dėl mokėjimo agentūrų apskaitos tvarkymo, išlaidų ir įplaukų deklaravimo ir išlaidų kompensavimo iš EŽŪGF ir EŽŪFKP sąlygų (4), 4 straipsnio 1 dalies c punkte, jei tai EŽŪGF, ir to paties reglamento 16 straipsnio 2 dalyje, jei tai EŽŪFKP, taip pat kiekvieno skirtumo paaiškinimai;

f)

atskirai sumos, kurias turi sumokėti konkreti valstybė narė ir Bendrija atitinkamai pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 32 straipsnio 5 dalies pirmą pastraipą ir 32 straipsnio 6 dalį;

g)

atskirai sumos, kurias turi sumokėti konkreti valstybė narė ir Bendrija atitinkamai pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 33 straipsnio 8 dalies pirmą pastraipą ir 33 straipsnio 7 dalį;

h)

lentelė pagal III priede nurodytą pavyzdį, kurioje nurodytos finansinių metų pabaigoje susigrąžintinos neteisėtai, pažeidžiant Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 (5) 1 straipsnio 2 dalies nuostatas išmokėtos sumos, įskaitant visas taikomas baudas ir palūkanas;

i)

išrašas iš skolininkų apskaitos knygos pagal IIIa priede nurodytą pavyzdį apie sumas, kurios turi būti susigrąžintos ir sumokėtos EŽŪGF arba EŽŪFKP (išskyrus b, c ir h punktuose nurodytas sumas), įskaitant visas taikomas baudas ir palūkanas;

j)

intervencinių operacijų suvestinė ir ataskaita apie finansinių metų pabaigoje esančių atsargų kiekį ir jų laikymo vietą;

k)

patvirtinimas, kad kiekvieno intervencinių atsargų perkėlimo duomenys yra užfiksuoti mokėjimo agentūros bylose.

2.

I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą.

3.

III priedas pakeičiamas šio reglamento II priedo tekstu.

4.

Po III priedo šio reglamento III priedo tekstas įterpiamas kaip IIIa priedas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1 straipsnio 1, 3 ir 4 punktai taikomi nuo 2007 m. spalio 16 d. dėl 2008 ir vėlesnių finansinių metų.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 22 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 378/2007 (OL L 95, 2007 4 5, p. 1).

(2)  OL L 312, 1995 12 23, p. 1.

(3)  OL L 171, 2006 6 23, p. 90.

(4)  OL L 171, 1996 6 23, p. 1.

(5)  OL L 312, 1995 12 23, p. 1.“.


I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 885/2006 I priedo B dalies 3 punktas pakeičiamas taip:

a)

įžanginė frazė pakeičiama taip:

„Informacinių sistemų saugumas turi būti pagrįstas atitinkamais finansiniais metais naudojamoje versijoje nurodytais kriterijais taikant vieną iš toliau nurodytų tarptautinių standartų:“;

b)

i punktas pakeičiamas taip:

„i)

Tarptautinė standartizacijos organizacija 27002: Informacijos saugumo valdymo praktikos kodeksas (ISO),“.


II PRIEDAS

„III PRIEDAS

(6 straipsnio h punkte nurodytos lentelės pavyzdys)

Pasitelkdamos šia lentele valstybės narės pateikia 6 straipsnio h punkte nurodytą informaciją apie kiekvieną mokėjimo agentūrą:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

(l + m + n + o)

u

Mokėjimo agentūra

Fondas

(nuoroda į Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 3 arba 4 straipsnį.)

Finansiniai metai n

Valiutos vienetas

Bylos identifikavimo numeris

Rinkinio identifikavimo numeris, jei taikoma (1)

Skolininkų apskaitos knygoje nurodytas atvejis?

Gavėjo identifikavimo kodas

Programa baigta?

(tik EŽŪFKP atveju

Finansiniai metai, kuriais nustatytas pažeidimas

Taikomos juridinės procedūros

Pradinė susigrąžintina suma

Visa ištaisyta suma

(per visą susigrąžinimo laikotarpį)

Visa susigrąžinta suma

(per visą susigrąžinimo laikotarpį)

Suma, paskelbta nesusigrgžinama

Finansiniai metai, kuriais pripažinta, kad sumos neįmanoma susigrąžinti

Nesusigrąžinimo priežastys

Ištaisyta suma

(n finansiniais metais)

Susigrąžinta suma

(n finansiniais metais)

Suma, kurios susigrąžinimo procesas vyksta

Suma, kuri turi būtu sumokėta į Bendrijos biudžetą

 

3/4

 

 

 

 

taip/ne

 

 

 

taip/ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/4

 

 

 

 

taip/ne

 

 

 

taip/ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/4

 

 

 

 

taip/ne

 

 

 

taip/ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/4

 

 

 

 

taip/ne

 

 

 

taip/ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Tai susiję su bendru identifikavimu tais atvejais, apie kuriuos buvo pranešta pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1848/2006 (OL L 355, 2006 12 15, p. 56).“


III PRIEDAS

„IIIa PRIEDAS

(6 straipsnio i punkte nurodytos lentelės pavyzdys)

Kitos skolininkų apskaitos knygoje nurodytos sumos, kurios turi būti sumokėtos EŽŪGF ir EŽŪFKP.

Pasitelkdamos šią lentelę valstybės narės pateikia 6 straipsnio i punkte nurodytą informaciją apie kiekvieną mokėjimo agentūrą:

a

b

c

d

e

f

g

h

Mokėjimo agentūra

Fondas

Valiutos vienetas

Likutis

N-1 m. spalio 15 d.

Nauji atvejai

(N metai)

Iš viso susigrąžintinų sumų

(N metais)

Visos atlikus ištaisymus gautos sumos, įskaitant sumas, pripažintas nesusigrąžinamomis

(N metai)

Susigrąžintina suma

N metų spalio 15 d.“

 

 

 

 

 

 

 

 


Top