Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1226

2007 m. spalio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1226/2007, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2368/2002, įgyvendinantį Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais

OJ L 277, 20.10.2007, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1226/oj

20.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 277/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1226/2007

2007 m. spalio 17 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2368/2002, įgyvendinantį Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2368/2002, įgyvendinantį Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais (1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1038/2007 (2), ypač į jo 19 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 2368/2002 19 straipsnyje nurodomas III priede pateiktas Komisijos sudaromas Bendrijos institucijų sąrašas.

(2)

Bulgarija paskyrė Bendrijos instituciją ir apie tai informavo Komisiją. Komisija padarė išvadą, kad pateikta pakankamai įrodymų, jog ši institucija gali patikimai, laiku, veiksmingai ir tiksliai vykdyti Reglamento (EB) Nr. 2368/2002 II, III ir V skyriuose nurodytas užduotis.

(3)

Priemonės, nustatytos šiame reglamente, atitinka Reglamento (EB) Nr. 2368/2002 22 straipsnyje nurodyto Komiteto nuomonę.

(4)

III priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2368/2002 III priedas pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 17 d.

Komisijos vardu

Benita FERRERO-WALDNER

Komisijos narė


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 28.

(2)  OL L 238, 2007 9 11, p. 23.


PRIEDAS

„III PRIEDAS

2 ir 19 straipsniuose nurodytų valstybių narių kompetentingų institucijų ir jų užduočių sąrašas

BELGIJA

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie,

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Tel. (32-3) 206 94 70

Faks. (32-3) 206 94 90

E. paštas kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

Belgijoje neapdorotų deimantų importo ir eksporto kontrolė bei muitinės procedūros pagal Reglamentą (EB) Nr. 2368/2002 atliekamos adresu:

The Diamond Office

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

BULGARIJA

Ministry of Finance

External Finance Directorate

102, G. Rakovski str.

Sofia, 1040

Bulgaria

Tel. (359-2) 98 59 24 01/98 59 24 10/98 59 24 15

Faks. (359-2) 98 12 498

E. paštas: extfin@minfin.bg

ČEKIJA

Čekijoje neapdorotų deimantų importo ir eksporto kontrolė bei muitinės procedūros pagal Reglamentą (EB) Nr. 2368/2002 atliekamos adresu:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Tel. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell (420-737) 213 793

Faks. (420-2) 61 33 38 70

E. paštas diamond@cs.mfcr.cz

VOKIETIJA

Vokietijoje neapdorotų deimantų importo ir eksporto kontrolė pagal Reglamentą (EB) Nr. 2368/2002, įskaitant Bendrijos sertifikatų išdavimą, atliekama tik šioje institucijoje:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tel. (49-6781) 56 27-0

Faks. (49-6781) 56 27-19

E. paštas poststelle@zabir.bfinv.de

Siekiant įgyvendinti šio reglamento 5 straipsnio 3 dalyje, 6, 9, 10 straipsniuose, 14 straipsnio 3 dalyje, 15 ir 17 straipsniuose numatytus įsipareigojimus, pirmiausiai prievolę teikti ataskaitas Komisijai, ši institucija veikia kaip kompetentinga Vokietijos institucija:

Oberfinanzdirektion Koblenz

Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung

Vorort Außenwirtschaftsrecht

Postfach 10 07 64

D-67407 Neustadt/Weinstraße

Tel. (49-6321) 89 43 49

Faks. (49-6321) 89 48 50

E. paštas diamond.cert@ofdko-nw.bfinv.de

RUMUNIJA

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Direcția Metale Prețioase și Pietre Prețioase

Strada Georges Clemenceau nr. 5, sectorul 1

București, România

Cod poștal 010295

Tel. (40-21) 3184635, 3129890, 3121275

Faks. (40-21) 3184635, 3143462

www.anpc.ro

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Tel. (44-207) 008 6903

Faks. (44-207) 008 3905

GDO@gtnet.gov.uk“


Top