Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1126

2007 m. rugsėjo 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1126/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1881/2006, nustatantį didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas, susijusias su Fusarium toksinais kukurūzuose ir kukurūzų produktuose (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 255, 29.9.2007, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 157 - 160

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1126/oj

29.9.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 255/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1126/2007

2007 m. rugsėjo 28 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1881/2006, nustatantį didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas, susijusias su Fusarium toksinais kukurūzuose ir kukurūzų produktuose

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 315/93, nustatantį Bendrijos procedūras dėl maisto teršalų (1), ypač į jo 2 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1881/2006, nustatančiame didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (2), nustatyta didžiausia leistina Fusarium toksinų koncentracija tam tikruose maisto produktuose.

(2)

Didžiausia leistina koncentracija turi būti griežtai nustatyta tokio lygio, kad būtų įmanoma jį pasiekti laikantis geros žemės ūkio ir gamybos praktikos bei atsižvelgiant į su maisto produktų vartojimu susijusį pavojų.

(3)

Didžiausią įtaką Fusarium toksino kiekiui turi klimato sąlygos augimo, o ypač žydėjimo, metu. Tačiau gera žemės ūkio praktika, kuria vadovaujantis rizikos veiksniai sumažinami iki minimumo, tam tikru mastu gali padėti išvengti užteršimo Fusarium grybeliais. 2006 m. rugpjūčio 17 d. Komisijos rekomendacijoje 2006/583/EB dėl grūduose ir grūdų produktuose esančių Fusarium toksinų prevencijos ir jų koncentracijos mažinimo (3), įskaitant kukurūzus ir kukurūzų produktus, nustatyti bendri grūdų taršos Fusarium toksinais (zearalenonu, fumonizinais ir trichotecenais) mažinimo ir prevencijos principai, kurie bus įgyvendinami rengiant šiais principais pagrįstus nacionalinius praktikos kodeksus.

(4)

Didžiausia leistina Fusarium toksinų koncentracija grūduose ir grūdų produktuose, įskaitant kukurūzus ir kukurūzų produktus, buvo nustatyta 2005 m. Kalbant apie kukurūzus, nebuvo tiksliai žinomi visi veiksniai, lemiantys Fusarium toksinų, ypač zearalenono ir fumonizinų B1 ir B2, susidarymą. Taigi didžiausią leistiną deoksinivalenolio ir zearalenono koncentraciją kukurūzuose ir kukurūzų produktuose buvo numatyta taikyti tik nuo 2007 m. liepos 1 d., o fumonizinų B1 ir B2 – nuo 2007 m. spalio 1 d., jei iki to laiko nebus nustatyta pakeista didžiausia leistina koncentracija, remiantis nauja informacija apie jos buvimą ir susidarymą. Šis laikotarpis buvo skirtas tam, kad grūdų grandinės maisto verslo operatoriai galėtų atlikti šių mikotoksinų susidarymo šaltinių tyrimus ir nustatyti valdymo priemones, kurių reikia imtis, siekiant, kiek tai pagrįstai įmanoma, užkirsti kelią mikotoksinų susidarymui.

(5)

Atsižvelgiant į nuo 2005 m. pasirodžiusią naują informaciją, reikėtų pakeisti didžiausias leistinas koncentracijas kukurūzuose ir kukurūzų produktuose, o taip pat ir šių koncentracijų taikymo datą.

(6)

Pateikta naujausia informacija rodo, kad 2005 m. ir 2006 m. kukurūzų derliuje dėl oro sąlygų nustatyta didesnė daugiausiai zearalenono bei fumonizinų ir, šiek tiek mažesne apimtimi, deoksinivalenolio koncentracija, nei 2003 m. ir 2004 m. derliuose. Taigi esant tam tikroms oro sąlygoms numatytos zearalenono ir fumonizinų koncentracijos kukurūzuose neįmanoma laikytis, net jei kiek įmanoma taikomos prevencijos priemonės. Todėl didžiausias leistinas koncentracijas reikia iš dalies pakeisti siekiant nesutrikdyti rinkos ir tuo pat metu išlaikyti aukštą visuomenės sveikatos apsaugos lygį užtikrinant, kad poveikis žmonėms išliks žymiai mažesnis už visuomenės sveikatos apsaugos tikslais nustatytą didžiausią rekomenduojamą vertę.

(7)

Siekiant užtikrinti, kad didžiausia leistina koncentracija būtų taikoma teisingai ir sklandžiai, taip pat reikėtų jas taikyti visiems tą patį sezoną išaugintiems kukurūzams ir kukurūzų produktams, todėl taikymo data turi atspindėti kitų derliaus metų pardavimo sezono pradžią. Kadangi kukurūzų derlių Europoje paprastai pradedama nuimti rugsėjo viduryje ir baigiama spalio pabaigoje, taikymo data reikėtų pasirinkti 2007 m. spalio 1 d.

(8)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, šis reglamentas turi būti taikomas nuo 2007 m. liepos 1 d.

(9)

Taip pat reikėtų padaryti kelis nedidelius techninius pakeitimus.

(10)

Reikėtų nustatyti, kad didžiausia leistina koncentracija netaikoma neperdirbtiems kukurūzams, kurie skirti perdirbti juos drėgnai smulkinant (krakmolo gamyba). Iš tikrųjų moksliniai duomenys parodė, kad nepaisant neperdirbtuose kukurūzuose esančių Fusarium toksinų koncentracijos, iš kukurūzų pagamintame krakmole Fusarium toksinų nebuvo aptikta arba aptikta labai maža jų koncentracija. Nepaisant to, siekiant apsaugoti visuomenės ir gyvūnų sveikatą, drėgnojo smulkinimo sektoriaus maisto verslo operatoriai turi nuolat stebėti gyvūnų pašarams skirtus šalutinius drėgnojo smulkinimo produktus ir tikrinti, ar jie atitinka 2006 m. rugpjūčio 17 d. Komisijos rekomendacijoje dėl deoksinivalenolio, zearalenono, ochratoksino A, T-2 ir HT-2 ir fumonizinų gyvūnų pašarams skirtuose produktuose (4) nustatytas rekomenduojamas vertes.

(11)

Tą pačią neapdirbtų kukurūzų partiją smulkinant sausuoju būdu susmulkintų frakcijų dalelės būna skirtingo dydžio. Moksliniai duomenys rodo, kad smulkinimo frakcijose, kurių dalelės yra mažesnės, yra didesnė Fusarium toksinų koncentracija, nei tose smulkinimo frakcijose, kurių dalelės yra didesnės. Kukurūzų smulkinimo frakcijos klasifikuojamos pagal dalelių dydį įvairiose Kombinuotosios Nomenklatūros pozicijose remiantis išsijojimu pro sietą, kurio akučių dydis yra 500 mikronų. Mažesnėms ir didesnėms nei 500 mikronų smulkinimo frakcijoms turi būti nustatyta skirtinga didžiausia leistina koncentracija, kad atspindėtų skirtingų frakcijų teršalų koncentraciją.

(12)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

11 straipsnio b dalis pakeičiama taip:

„b)

nuo 2007 m. spalio 1 d. taikomos priedo 2.4.3, 2.4.8, 2.4.9, 2.5.2, 2.5.4, 2.5.6, 2.5.8, 2.5.9 ir 2.5.10 punktuose deoksinivalenoliui ir zearalenonui nustatyta didžiausia leistina koncentracija;“;

2)

Priedo 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

Deoksinivalenolio (2.4), zearalenono (2.5) ir fumonizinų (2.6) įrašai pakeičiami šio reglamento priede nurodytais įrašais.

b)

20 išnašos tekstas pakeičiamas sakiniu „Didžiausia leistina koncentracija taikoma nuo 2007 m. spalio 1 d.“

c)

21 išnaša išbraukiama.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. rugsėjo 28 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 37, 1993 2 13, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(2)  OL L 364, 2006 12 20, p. 5.

(3)  OL L 234, 2006 8 29, p. 35.

(4)  OL L 229, 2006 8 23, p. 7.


PRIEDAS

„2.4

Deoksinivalenolis (17)

 

2.4.1

Neperdirbti grūdai, (18) (19) išskyrus kietuosius kviečius, avižas ir kukurūzus

1 250

2.4.2

Neperdirbti kietieji kviečiai ir avižos (18) (19)

1 750

2.4.3

Neperdirbti kukurūzai (18), išskyrus neperdirbtus kukurūzus, skirtus perdirbti drėgnojo smulkinimo būdu (1)

1 750 (20)

2.4.4

Grūdai, skirti tiesiogiai žmonėms vartoti, grūdų miltai, sėlenos ir gemalai, kaip galutinis produktas, parduodamas tiesiogiai žmonėms vartoti, išskyrus 2.4.7, 2.4.8 ir 2.4.9 punktuose išvardytus maisto produktus

750

2.4.5

Makaronai (sausi) (22)

750

2.4.6

Duona (įskaitant mažus kepyklos gaminius), pyragaičiai, sausainiai, javainių užkandžiai ir javainiai

500

2.4.7

Kūdikiams ir mažiems vaikams skirti perdirbti grūdiniai maisto produktai ir kūdikių maistas (3) (7)

200

2.4.8

Kukurūzų smulkinimo frakcijos, kurių dalelių dydis daugiau kaip 500 mikronų ir kurios priskiriamos KN 1103 13 arba 1103 20 40 pozicijoms, ir kiti kukurūzų smulkinimo produktai, kurių dalelių dydis daugiau kaip 500 mikronų ir kurie nenaudojami tiesiogiai žmonėms vartoti, priskiriami KN 1904 10 10 pozicijai.

750 (20)

2.4.9

Kukurūzų smulkinimo frakcijos, kurių dalelių dydis mažesnis arba lygus 500 mikronų ir kurios priskiriamos KN 1102 20 pozicijai, ir kiti kukurūzų smulkinimo produktai, kurių dalelių dydis mažesnis arba lygus 500 mikronų ir kurie nenaudojami tiesiogiai žmonėms vartoti, priskiriami KN 1904 10 10 pozicijai.

1 250 (20)

2.5

Zearalenonas (17)

 

2.5.1

Neperdirbti grūdai, (18) (19) išskyrus kukurūzus

100

2.5.2

Neperdirbt kukurūzai (18), išskyrus neperdirbtus kukurūzus, skirtus perdirbti drėgnojo smulkinimo būdu (1)

350 (20)

2.5.3

Grūdai, skirti tiesiogiai žmonėms vartoti, grūdų miltai, sėlenos ir gemalai, kaip galutinis produktas, parduodamas tiesiogiai žmonėms vartoti, išskyrus 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9 ir 2.5.10 punktuose išvardytus maisto produktus

75

2.5.4

Rafinuotas kukurūzų aliejus

400 (20)

2.5.5

Duona (įskaitant mažus kepyklos gaminius), pyragaičiai, sausainiai, javainių užkandžiai ir javainiai, išskyrus kukurūzų užkandžius ir kukurūzų dribsnius

50

2.5.6

Kukurūzai, skirti tiesiogiai žmonėms vartoti, Kukurūziniai užkandžiai ir kukurūzų dribsniai

100 (20)

2.5.7

Kūdikiams ir mažiems vaikams skirti perdirbti grūdiniai maisto produktai (išskyrus perdirbtus kukurūzų maisto produktus) ir kūdikių maistas (3) (7)

20

2.5.8

Kūdikiams ir mažiems vaikams skirti perdirbti kukurūzų maisto produktai (3) (7)

20 (20)

2.5.9

Kukurūzų smulkinimo frakcijos, kurių dalelių dydis daugiau kaip 500 mikronų ir kurios priskiriamos KN 1103 13 arba 1103 20 40 pozicijoms, ir kiti kukurūzų smulkinimo produktai, kurių dalelių dydis daugiau kaip 500 mikronų ir kurie nenaudojami tiesiogiai žmonėms vartoti, priskiriami KN 1904 10 10 pozicijai.

200 (20)

2.5.10

Kukurūzų smulkinimo frakcijos, kurių dalelių dydis mažesnis arba lygus 500 mikronų ir kurios priskiriamos KN 1102 20 pozicijai, ir kiti kukurūzų smulkinimo produktai, kurių dalelių dydis mažesnis arba lygus 500 mikronų ir kurie nenaudojami tiesiogiai žmonėms vartoti, priskiriami KN 1904 10 10 pozicijai.

300 (20)

2.6

Fumonizinai

B1 ir B2 suma

2.6.1

Neperdirbti kukurūzai (18), išskyrus neperdirbtus kukurūzus, skirtus perdirbti drėgnojo smulkinimo būdu (1)

4 000 (23)

2.6.2

Kukurūzai, skirti tiesiogiai žmonėms vartoti, kukurūziniai maisto produktai, skirti tiesiogiai žmonėms vartoti, išskyrus 2.6.3 ir 2.6.4 punktuose išvardytus maisto produktus

1 000 (23)

2.6.3

Kukurūzų dribsniai ir kukurūziniai užkandžiai

800 (23)

2.6.4

Kūdikiams ir mažiems vaikams skirti perdirbti kukurūzų produktai ir kūdikių maistas (3) (7)

200 (23)

2.6.5

Kukurūzų smulkinimo frakcijos, kurių dalelių dydis daugiau kaip 500 mikronų ir kurios priskiriamos KN 1103 13 arba 1103 20 40 pozicijoms, ir kiti kukurūzų smulkinimo produktai, kurių dalelių dydis daugiau kaip 500 mikronų ir kurie nenaudojami tiesiogiai žmonėms vartoti, priskiriami KN 1904 10 10 pozicijai.

1 400 (23)

2.6.6

Kukurūzų smulkinimo frakcijos, kurių dalelių dydis mažesnis arba lygus 500 mikronų ir kurios priskiriamos KN 1102 20 pozicijai, ir kiti kukurūzų smulkinimo produktai, kurių dalelių dydis mažesnis arba lygus 500 mikronų ir kurie nenaudojami tiesiogiai žmonėms vartoti, priskiriami KN 1904 10 10 pozicijai.

2 000 (23)


(1)  Išimtis taikoma tik kukurūzams, kurių paskirtis yra aiškiai, t. y. ženklinant, nurodyta, kad jie skirti naudoti tik drėgnojo smulkinimo procese (krakmolo gamybai).“


Top