EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0862

2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 311/76 dėl statistinių duomenų rinkimo apie darbuotojus užsieniečius (Tekstas svarbus EEE)

OL L 199, 2007 7 31, p. 23–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/862/oj

31.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/23


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 862/2007

2007 m. liepos 11 d.

dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 311/76 dėl statistinių duomenų rinkimo apie darbuotojus užsieniečius

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 285 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

2001 m. gegužės 28–29 d. Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos išvadose teigiama, kad bendroji analizė ir keitimosi duomenimis apie migraciją ir prieglobsčio suteikimą gerinimas turi turėti išsamią ir suderintą būsimų veiksmų, skirtų gerinti statistiką, struktūrą.

(2)

2003 m. balandžio mėn. Komisija Tarybai ir Europos Parlamentui pateikė komunikatą, kuriame buvo nustatytas veiksmų planas Bendrijos statistikai migracijos srityje rinkti ir analizuoti. Jame buvo numatyta daug svarbių pakeitimų, skirtų pagerinti šios statistikos išsamumą ir suderinamumą. Pagal veiksmų planą Komisija siekė pasiūlyti teisės aktą dėl Bendrijos migracijos ir prieglobsčio suteikimo statistikos.

(3)

2003 m. birželio 19 d. ir 20 d. Salonikuose Europos Vadovų Taryba padarė išvadą, kad informacijai apie migraciją ir prieglobsčio suteikimą Europos Sąjungoje rinkti ir analizuoti reikalingi efektyvesni mechanizmai.

(4)

Europos Parlamento 2003 m. lapkričio 6 d. rezoliucijoje (3) dėl pirmiau minėto Komisijos komunikato pažymėta, kad, siekiant rengti išsamią statistiką, būtiną skaidriai ir efektyviai Bendrijos migracijos politikai plėtoti, yra reikalingi tai užtikrinantys teisės aktai. Šioje rezoliucijoje yra pritariama Komisijos planams siūlyti teisės aktą dėl Bendrijos statistikos apie migraciją ir prieglobsčio suteikimą.

(5)

Europos Sąjungos plėtra šio su migracija susijusio reiškinio mastui buvo pridėtas geografinis ir politinis aspektas. Tai taip pat sukėlė dar didesnį poreikį turėti tikslią, laiku pateikiamą ir suderintą statistinę informaciją. Be to, auga poreikis gauti statistinę informaciją apie migrantų profesiją, išsilavinimą, kvalifikaciją ir veiklos pobūdį.

(6)

Suderinta ir palyginama Bendrijos migracijos ir prieglobsčio suteikimo statistika yra būtina Bendrijos teisės aktams ir politikos kryptims, susijusioms su imigracija ir prieglobsčio suteikimu bei laisvu asmenų judėjimu, plėtoti bei stebėti.

(7)

Reikia užtikrinti keitimąsi statistine informacija apie prieglobsčio suteikimą ir migraciją bei pagerinti Bendrijos statistikos rinkimo bei duomenų rengimo kokybę, kas ligi šiol buvo daroma remiantis daugybe „džentelmeniškų susitarimų“.

(8)

Itin svarbu, kad visos Europos Sąjungos informacija būtų galima naudotis siekiant stebėti Bendrijos teisės aktų ir politikos plėtrą bei įgyvendinimą. Iš esmės, taikant dabartinę praktiką, nėra deramai ir vienodai užtikrinamas reguliarus, laiku atliekamas ir greitas suderintų duomenų pateikimas bei platinimas.

(9)

Šis reglamentas neapima asmenų, neteisėtai gyvenančių valstybėse narėse, skaičiaus. Valstybės narės neturėtų teikti Komisijai (Eurostatui) tokių skaičių ar duomenų apie tokius asmenis, nors jie gali būti įtraukti į tyrimo populiaciją.

(10)

Kur įmanoma, šiame reglamente vartojami Jungtinių Tautų rekomendacijose dėl tarptautinės migracijos statistikos, Jungtinių Tautų rekomendacijose dėl EEK regiono gyventojų ir būsto visuotinių surašymų arba EB teisės aktuose vartojami apibrėžimai, kurie turėtų būti atnaujinami vadovaujantis atitinkamomis procedūromis.

(11)

Iškilus naujiems Bendrijos poreikiams gauti statistiką apie migraciją ir prieglobsčio suteikimą, 1976 m. vasario 9 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 311/76 dėl statistinių duomenų rinkimo apie darbuotojus užsieniečius nuostatos yra pasenusios (4).

(12)

Dėl to Reglamentas (EEB) Nr. 311/76 turėtų būti panaikintas.

(13)

Kadangi šio reglamento tikslų, būtent nustatyti bendras Bendrijos statistikos apie migraciją ir tarptautinę apsaugą duomenų rinkimo ir kaupimo taisykles, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi tų tikslų būtų geriau siekti Bendrijos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

(14)

1997 m. vasario 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos (5) yra orientacinis šio reglamento nuostatų pagrindas. Visų pirma jame reikalaujama laikytis nešališkumo, patikimumo, objektyvumo, mokslinio nepriklausomumo, išlaidų efektyvumo ir statistinių duomenų konfidencialumo principų.

(15)

Priemones, būtinas šiam reglamentui įgyvendinti, reikėtų priimti pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (6).

(16)

Visų pirma Komisijai turėtų būti suteiktas įgaliojimas atnaujinti apibrėžimus, nuspręsti dėl duomenų grupavimo bei papildomo skirstymo ir nustatyti taisykles dėl tikslumo ir kokybės normų. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas ir jį papildyti įrašant naujas neesmines nuostatas, jos turi būti patvirtintos taikant Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(17)

Konsultuotasi su Statistikos programų komitetu, įsteigtu 1989 m. birželio 19 d. Tarybos sprendimu Nr. 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiančiu Europos Bendrijų Statistikos programų komitetą (7), kaip numatyta šio sprendimo 3 straipsnyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos bendros taisyklės, skirtos rinkti ir kaupti Bendrijos statistiką apie:

a)

imigraciją į valstybių narių teritorijas ir emigraciją iš jų, įskaitant srautus iš vienos valstybės narės į kitą valstybę narę ir srautus tarp valstybės narės ir trečiosios šalies teritorijos;

b)

valstybių narių teritorijoje turinčių nuolatinę gyvenamąją vietą asmenų pilietybę ir šalį, kurioje jie gimė;

c)

valstybėse narėse taikomas administracines ir teisines procedūras bei procesus, susijusius su imigracija, leidimų gyventi išdavimu, pilietybės, prieglobsčio suteikimu ir kitais tarptautinės apsaugos būdais bei nelegalios imigracijos prevencija.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

1.   Šiame reglamente taikomi šie apibrėžimai:

a)

„nuolatinė gyvenamoji vieta“ reiškia vietą, kurioje asmuo paprastai yra kasdien poilsio metu, nepaisant laikinųjų išvykimų poilsiauti, atostogauti, aplankyti draugus ir gimines, verslo reikalais, gydytis arba keliaujant religijos tikslais į šventąsias vietas, arba, jei nėra duomenų, teisėta ar registruota gyvenamoji vieta;

b)

„imigracija“ reiškia veiksmą, kai asmuo, kurio ankstesnė nuolatinė gyvenamoji vieta buvo vienoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, perkelia savo nuolatinę gyvenamąją vietą į kitos valstybės narės teritoriją laikotarpiui, kuris yra, arba manoma, kad bus, ne trumpesnis kaip dvylika mėnesių;

c)

„emigracija“ reiškia veiksmą, kai asmuo, kurio ankstesnė nuolatinė gyvenamoji vieta buvo valstybės narės teritorijoje, išvyksta iš nuolatinės toje valstybėje narėje esančios gyvenamosios vietos laikotarpiui, kuris yra, arba manoma, kad bus, ne trumpesnis kaip dvylika mėnesių;

d)

„pilietybė“ reiškia asmens ir jo valstybės ypatingą teisinį ryšį, kuris atsiranda gimus ar dėl natūralizacijos, nesvarbu, ar tai įvyksta dėl pareiškimo, pasirinkimo, santuokos, ar pasinaudojus kitomis nacionalinėje teisėje numatytomis priemonėmis;

e)

„šalis, kurioje gimė“ reiškia šalį, kurioje buvo motinos gyvenamoji vieta (atsižvelgiant į dabartines sienas, jei turima informacijos) gimimo metu, arba, jei tai nežinoma, šalį (atsižvelgiant į dabartines sienas, jei turima informacijos), kurioje įvyko gimimas;

f)

„imigrantas“ reiškia imigruojantį asmenį;

g)

„emigrantas“ reiškia emigruojantį asmenį;

h)

„ilgalaikis gyventojas“ reiškia ilgalaikį gyventoją, kaip apibrėžta 2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyvos Nr. 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso (8) 2 straipsnio b punkte;

i)

„trečiosios šalies pilietis“ reiškia asmenį, kuris nėra Sąjungos pilietis, kaip apibrėžta Sutarties 17 straipsnio 1 dalyje, įskaitant asmenis be pilietybės;

j)

„tarptautinės apsaugos prašymas“ reiškia tarptautinės apsaugos prašymą, kaip apibrėžta 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvos Nr. 2004/83/EB dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų (9) 2 straipsnio g punkte;

k)

„pabėgėlio statusas“ reiškia pabėgėlio statusą, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/83/EB 2 straipsnio d punkte;

l)

„papildomos apsaugos statusas“ reiškia papildomos apsaugos statusą, kaip apibrėžta Tarybos direktyvos Nr. 2004/83/EB 2 straipsnio f punkte;

m)

„šeimos nariai“ reiškia šeimos narius, kaip apibrėžta 2003 m. vasario 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 343/2003, nustatančio valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus (10), 2 straipsnio i punkte;

n)

„laikinoji apsauga“ reiškia laikinąją apsaugą, kaip apibrėžta 2001 m. liepos 20 d. Tarybos direktyvos 2001/55/EB dėl minimalių normų, suteikiant perkeltiesiems asmenims laikiną apsaugą esant masiniam srautui, ir dėl priemonių, skatinančių valstybių narių tarpusavio pastangų priimant tokius asmenis ir atsakant už tokio veiksmo padarinius pusiausvyrą (11), 2 straipsnio a punkte;

o)

„nelydimas nepilnametis“ reiškia nelydimą nepilnametį, kaip apibrėžta Tarybos direktyvos Nr. 2004/83/EB 2 straipsnio i punkte;

p)

„išorės sienos“ reiškia išorės sienas, kaip apibrėžta 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas) (12), 2 straipsnio 2 dalyje;

q)

„trečiosios šalies piliečiai, kuriems neleista atvykti“ reiškia trečiosios šalies piliečius, kuriems prie išorės sienos nesuteikiamas leidimas atvykti, nes jie neatitinka visų atvykimo sąlygų, išdėstytų Reglamento (EB) Nr. 562/2006 5 straipsnio 1 dalyje, ir nėra priskiriami asmenų kategorijoms, nurodytoms to reglamento 5 straipsnio 4 dalyje;

r)

„neteisėtai esantys trečiosios šalies piliečiai“ reiškia trečiosios šalies piliečius, kai oficialiai nustatoma, kad jie yra valstybės narės teritorijoje ir neatitinka arba nebeatitinka buvimo ar gyvenimo toje valstybėje narėje sąlygų;

s)

„perkėlimas“ reiškia trečiosios šalies piliečių arba asmenų be pilietybės perkėlimą į valstybę narę, kurioje jiems leidžiama gyventi užtikrinant saugų teisinį statusą, po to, kai įvertinamas jų tarptautinės apsaugos ir ilgalaikio sprendimo poreikis.

2.   Valstybės narės praneša Komisijai (Eurostatui) apie vertinimo ir kitų metodų, skirtų nacionaliniais apibrėžimais grindžiamą statistiką pritaikyti prie 1 dalyje išdėstytų suderintų apibrėžimų, naudojimą ir galimus padarinius.

3.   Pagal šį reglamentą Komisijai (Eurostatui) už 2008 ataskaitinius metus teikiama statistika gali būti grindžiama alternatyviais (nacionaliniais) apibrėžimais. Tokiais atvejais valstybės narės praneša Komisijai (Eurostatui) apie šiuos alternatyvius apibrėžimus.

4.   Jei vienas ar daugiau 1 dalies apibrėžimuose nurodytų teisės aktų nėra privalomi valstybei narei, ji turėtų teikti statistiką, palyginamą su statistika, kuri teikiama pagal šį reglamentą, jei ji gali būti teikiama pagal galiojančias teisines ir (arba) administracines procedūras.

3 straipsnis

Statistika apie tarptautinę migraciją, nuolatinius gyventojus ir pilietybės įgijimą

1.   Valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui) šią statistiką skaičiais apie:

a)

imigrantus, atvykusius į valstybės narės teritoriją, suskirstant duomenis pagal:

i)

pilietybės grupę pagal amžių ir lytį;

ii)

šalies, kurioje gimė, grupę pagal amžių ir lytį;

iii)

šalies, kurioje buvo ankstesnė nuolatinė gyvenamoji vieta, grupę pagal amžių ir lytį;

b)

emigrantus, išvykusius iš valstybės narės teritorijos, suskirstant duomenis pagal:

i)

pilietybės grupę;

ii)

amžių;

iii)

lytį;

iv)

šalių, kurioje bus nuolatinė gyvenamoji vieta, grupę;

c)

asmenis, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra valstybėje narėje, suskirstant duomenis pagal:

i)

pilietybės grupę pagal amžių ir lytį;

ii)

šalies, kurioje gimė, grupę pagal amžių ir lytį;

d)

asmenis, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra valstybės narės teritorijoje ir kurie ataskaitiniais metais įgijo tos valstybės narės pilietybę ir anksčiau turėjo kitos valstybės narės ar trečiosios šalies pilietybę arba buvo be pilietybės, suskirstant duomenis pagal amžių ir lytį, arba pagal prieš tai turėtą pilietybę ir pagal tai, ar anksčiau asmuo buvo be pilietybės.

2.   1 dalyje nurodyta statistika yra renkama ataskaitiniu vienerių kalendorinių metų laikotarpiu ir yra pateikiama Komisijai (Eurostatui) per dvylika mėnesių nuo ataskaitinių metų pabaigos. Pirmieji ataskaitiniai metai yra 2008 m.

4 straipsnis

Statistika apie tarptautinę apsaugą

1.   Valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui) šią statistiką skaičiais apie:

a)

asmenis, pateikusius tarptautinės apsaugos prašymą, arba įtrauktus į tokį prašymą kaip šeimos nariai per ataskaitinį laikotarpį;

b)

asmenis, kurių tarptautinės apsaugos prašymus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nagrinėja atsakinga šalies institucija;

c)

per ataskaitinį laikotarpį atsiimtus tarptautinės apsaugos prašymus.

Ši statistika pateikiama suskirstant duomenis pagal atitinkamų asmenų amžių ir lytį bei pilietybę. Šie duomenys renkami ataskaitiniu vieno kalendorinio mėnesio laikotarpiu ir yra pateikiami Komisijai (Eurostatui) per du mėnesius nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos. Pirmasis ataskaitinis mėnuo yra 2008 m. sausio mėn.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui) šią statistiką skaičiais apie:

a)

asmenis, kuriems taikomi pirmosios instancijos sprendimai, kuriuos per ataskaitinį laikotarpį priėmė administracinės arba teisminės institucijos ir kuriais tarptautinės apsaugos prašymai atmesti, pavyzdžiui, kuriais prašymai pripažinti nepriimtinais arba nepagrįstais ir kurie priimti pirmenybės tvarka arba pagal pagreitintą procedūrą;

b)

asmenis, kuriems taikomi pirmosios instancijos sprendimai, kuriuos per ataskaitinį laikotarpį priėmė administracinės arba teisminės institucijos ir kuriais suteikiamas arba panaikinamas pabėgėlio statusas;

c)

asmenis, kuriems taikomi pirmosios instancijos sprendimai, kuriuos per ataskaitinį laikotarpį priėmė administracinės arba teisminės institucijos ir kuriais suteikiamas arba panaikinamas papildomos apsaugos statusas;

d)

asmenis, kuriems taikomi pirmosios instancijos sprendimai, kuriuos per ataskaitinį laikotarpį priėmė administracinės arba teisminės institucijos ir kuriais suteikiama arba panaikinama laikinoji apsauga;

e)

asmenis, kuriems taikomi pirmosios instancijos sprendimai, kuriuos per ataskaitinį laikotarpį priėmė administracinės arba teisminės institucijos ir kuriais suteikiamas arba panaikinamas leidimas gyventi dėl nacionalinėje teisėje, reglamentuojančioje tarptautinę apsaugą, numatytų humanitarinių priežasčių.

Ši statistika pateikiama suskirstant duomenis pagal atitinkamų asmenų amžių ir lytį bei pilietybę. Šie duomenys renkami ataskaitiniu trijų kalendorinių mėnesių laikotarpiu ir yra pateikiami Komisijai (Eurostatui) per du mėnesius nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Pirmasis ataskaitinis laikotarpis yra 2008 m. sausio–kovo mėn.

3.   Valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui) šią statistiką skaičiais apie:

a)

tarptautinės apsaugos prašytojus, kuriuos atsakinga šalies institucija laiko nelydimais nepilnamečiais, per ataskaitinį laikotarpį;

b)

asmenis, kuriems taikomi galutiniai administracinių arba teisminių institucijų sprendimai, priimti per ataskaitinį laikotarpį apeliacine arba peržiūros tvarka ir kuriais tarptautinės apsaugos prašymai atmesti, pavyzdžiui, kuriais prašymai pripažinti nepriimtinais arba nepagrįstais ir kurie priimti pirmenybės tvarka arba pagal pagreitintą procedūrą;

c)

asmenis, kuriems taikomi galutiniai administracinių arba teisminių institucijų sprendimai, priimti per ataskaitinį laikotarpį apeliacine arba peržiūros tvarka ir kuriais suteikiamas arba panaikinamas pabėgėlio statusas;

d)

asmenis, kuriems taikomi galutiniai administracinių arba teisminių institucijų sprendimai, priimti per ataskaitinį laikotarpį apeliacine arba peržiūros tvarka ir kuriais suteikiama arba panaikinama papildoma apsauga;

e)

asmenis, kuriems taikomi galutiniai administracinių arba teisminių institucijų sprendimai, priimti per ataskaitinį laikotarpį apeliacine arba peržiūros tvarka ir kuriais suteikiamas arba panaikinamas laikinosios apsaugos statusas;

f)

asmenis, kuriems taikomi kiti galutiniai sprendimai, kuriuos per ataskaitinį laikotarpį apeliacine arba peržiūros tvarka priėmė administracinės arba teisminės institucijos, suteikti arba panaikinti leidimus gyventi dėl nacionalinėje teisėje, reglamentuojančioje tarptautinę apsaugą, numatytų humanitarinių priežasčių;

g)

asmenis, kuriems per ataskaitinį laikotarpį buvo suteiktas leidimas gyventi valstybėje narėje atsižvelgiant į valstybės narės arba Bendrijos perkėlimo schemą, kai ta valstybė narė yra įdiegusi tokią schemą.

Ši statistika pateikiama suskirstant duomenis pagal atitinkamų asmenų amžių ir lytį bei pilietybę. Šie duomenys renkami ataskaitiniu vienerių kalendorinių metų laikotarpiu ir yra pateikiami Komisijai (Eurostatui) per tris mėnesius nuo ataskaitinių metų pabaigos. Pirmieji ataskaitiniai metai yra 2008 m.

4.   Valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui) tokią statistiką, susijusią su Reglamento (EB) Nr. 343/2003 ir 2003 m. rugsėjo 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1560/2003, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 343/2003 taikymo taisykles (13), taikymu:

a)

prašymų atsiimti arba perimti savo žinion prieglobsčio prašytojus skaičių;

b)

nuostatas, kuriomis pagrįsti a punkte aptariami prašymai;

c)

sprendimus, priimtus dėl a punkte nurodytų prašymų;

d)

perkėlimų, susijusių su c punkte nurodytų sprendimų vykdymu, skaičių;

e)

prašymų suteikti informaciją skaičių.

Ši statistika renkama ataskaitiniu vienų kalendorinių metų laikotarpiu ir yra pateikiama Komisijai (Eurostatui) per tris mėnesius nuo ataskaitinių metų pabaigos. Pirmieji ataskaitiniai metai yra 2008 m.

5 straipsnis

Statistika apie neteisėto atvykimo ir buvimo prevenciją

1.   Valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui) šią statistiką skaičiais apie:

a)

trečiųjų šalių piliečius, neįleistus į valstybės narės teritoriją ties išorės siena;

b)

trečiųjų šalių piliečius, pagal šalies imigracijos įstatymus neteisėtai esančius valstybės narės teritorijoje.

Šios dalies a punkto statistika skirstoma pagal Reglamento (EB) Nr. 562/2006 13 straipsnio 5 dalį.

Šios dalies b punkto statistika pateikiama suskirstant duomenis pagal atitinkamų asmenų amžių ir lytį bei pilietybę.

2.   1 dalyje nurodyta statistika yra renkama ataskaitiniu vienerių kalendorinių metų laikotarpiu ir yra pateikiama Komisijai (Eurostatui) per tris mėnesius nuo ataskaitinių metų pabaigos. Pirmieji ataskaitiniai metai yra 2008 m.

6 straipsnis

Statistika apie leidimus gyventi ir trečiųjų šalių piliečių gyvenamąją vietą

1.   Valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui) šią statistiką:

a)

trečiųjų šalių piliečiams išduotų leidimų gyventi skaičių, suskirstant duomenis pagal:

i)

leidimus, išduotus per ataskaitinį laikotarpį, kai leidimas gyventi asmeniui išduotas pirmą kartą, suskirstant duomenis pagal pilietybę, pagrindą leidimui išduoti ir pagal leidimo galiojimo trukmę;

ii)

leidimus, išduotus per ataskaitinį laikotarpį, ir kurie išduoti asmeniui pakeitus imigracijos statusą arba pateikus kitas priežastis pasilikti, suskirstant duomenis pagal pilietybę, pagrindą leidimui išduoti ir pagal leidimo galiojimo trukmę;

iii)

leidimus, galiojančius baigiantis ataskaitiniam laikotarpiui (išduotų leidimų skaičių, neįskaitant panaikintų arba nebegaliojančių leidimų), suskirstant juos pagal pilietybę, pagrindą leidimui išduoti ir pagal leidimo galiojimo trukmę;

b)

ilgalaikių gyventojų skaičių baigiantis ataskaitiniam laikotarpiui, suskirstant duomenis pagal pilietybę.

2.   Jeigu valstybių narių šalies įstatymuose ir administracinėje praktikoje yra numatyta galimybė suteikti tam tikras ilgalaikės vizos arba imigracijos statuso kategorijas, užuot išdavus leidimus gyventi, duomenys apie išduotas vizas ir suteiktą statusą priskiriami pagal 1 dalį privalomai pateikti statistikai.

3.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta statistika yra renkama ataskaitiniu vienerių kalendorinių metų laikotarpiu ir pateikiama Komisijai (Eurostatui) per šešis mėnesius nuo ataskaitinių metų pabaigos. Pirmieji ataskaitiniai metai yra 2008 m.

7 straipsnis

Statistika apie grąžinimą

1.   Valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui) statistiką apie:

a)

neteisėtai valstybės narės teritorijoje esančių trečiosios šalies piliečių, kurių atžvilgiu priimtas administracinis arba teismo sprendimas arba aktas, kuriame tvirtinama arba pripažįstama, kad jų buvimas neteisėtas, ir jie įpareigojami išvykti iš valstybės narės teritorijos, skaičių, suskirstant šiuos duomenis pagal aptariamųjų asmenų pilietybę;

b)

trečiųjų šalių piliečių, kurie jau yra išvykę iš valstybės narės teritorijos pagal administracinį arba teismo sprendimą arba aktą, nurodytą a punkte, skaičių, suskirstant šiuos duomenis pagal sugrąžintų asmenų pilietybę.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta statistika yra renkama ataskaitiniu vienerių kalendorinių metų laikotarpiu ir yra pateikiama Komisijai (Eurostatui) per tris mėnesius nuo ataskaitinių metų pabaigos. Pirmieji ataskaitiniai metai yra 2008 m.

3.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta statistika neapima trečiųjų šalių piliečių, kurie perkelti iš vienos valstybės narės į kitą laikantis Reglamente (EB) Nr. 343/2003 ir Reglamente (EB) Nr. 1560/2003 nustatytos tvarkos.

8 straipsnis

Papildomas skirstymas

1.   Komisija gali patvirtinti priemones, susijusias su papildomu toliau pateikiamu šių statistinių duomenų skirstymu:

a)

visus pagal 4 straipsnį reikalaujamus pateikti statistinius duomenis suskirstyti pagal:

i)

prašymo pateikimo metus;

b)

pagal 4 straipsnio 4 dalį reikalaujamus pateikti statistinius duomenis suskirstyti pagal:

i)

atitinkamų asmenų skaičių pagal prašymą, sprendimą ir perkėlimą;

c)

pagal 5 straipsnio 1 dalies a punktą reikalaujamus pateikti statistinius duomenis suskirstyti pagal:

i)

amžių;

ii)

lytį;

d)

pagal 5 straipsnio 1 dalies b punktą reikalaujamus pateikti statistinius duomenis suskirstyti pagal:

i)

asmens sulaikymo priežastį;

ii)

vietą, kurioje sulaikytas;

e)

pagal 6 straipsnį reikalaujamus pateikti statistinius duomenis suskirstyti pagal:

i)

metus, kada leidimas gyventi buvo išduotas pirmą kartą;

ii)

amžių;

iii)

lytį;

f)

pagal 7 straipsnį reikalaujamus pateikti statistinius duomenis suskirstyti pagal:

i)

priežastis priimti sprendimą arba aktą, įpareigojantį išvykti;

ii)

amžių;

iii)

lytį.

2.   Papildomas 1 dalyje numatytas skirstymas taikomas tik atskirai ir jis nekartoja pagal 4–7 straipsnius reikalaujamo skirstymo.

3.   Svarstydama, ar reikia papildomo skirstymo, Komisija įvertina šios informacijos poreikį siekiant plėtoti ir stebėti Komisijos politikos kryptis bei galimybę naudotis atitinkamais duomenų šaltiniais ir su tuo susijusias sąnaudas.

Derybos dėl papildomo skirstymo, kurio gali prireikti taikant 4–7 straipsnius pradedamos ne vėliau kaip 2009 m. rugpjūčio 20 d. Pirmieji ataskaitiniai metai, kuriais pradedamas taikyti papildomas skirstymas, yra 2010 m.

9 straipsnis

Duomenų šaltiniai ir kokybės normos

1.   Statistika turi būti paremta toliau išvardytais duomenų šaltiniais, priklausomai nuo galimybės jais naudotis valstybėje narėje ir pagal šalies įstatymus bei praktiką:

a)

įrašais apie administracines ir teismines procedūras;

b)

su administracinėmis procedūromis susijusiais registrais;

c)

gyventojų registrais arba tam tikro gyventojų pogrupio registrais;

d)

gyventojų surašymais;

e)

atrankos tyrimais;

f)

kitais atitinkamais šaltiniais.

Moksliškai pagrįsti ir tinkamai dokumentuoti statistiniai vertinimo metodai gali būti naudojami kaip statistikos rengimo dalis.

2.   Valstybės narės praneša Komisijai (Eurostatui) apie naudotus duomenų šaltinius, šių šaltinių pasirinkimo priežastis, apie pasirinktų duomenų šaltinių poveikį statistikos kokybei ir apie taikytus vertinimo metodus, taip pat praneša Komisijai (Eurostatui) apie pakeitimus.

3.   Komisijai (Eurostatui) paprašius, valstybės narės kartu su duomenimis pateikia visą informaciją, reikalingą statistinės informacijos kokybei, palyginamumui ir išsamumui įvertinti.

4.   Valstybės narės neatidėliodamos praneša Komisijai (Eurostatui) apie statistikos, pateiktos pagal šį reglamentą, pakeitimus ir patikslinimus, o taip pat ir apie visus pakeitimus taikant metodus arba naudojant duomenų šaltinius.

5.   Priemonės, susijusios su tinkamų duomenų perdavimo būdų apibrėžimu, priimamos pagal 11 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.

10 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

1.   Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės, nustatančios taisykles dėl tinkamų duomenų perdavimo būdų, kaip numatyta 9 straipsnyje, priimamos pagal 11 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.

2.   Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės, įskaitant priemones, skirtas pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, priimamos pagal 11 straipsnio 3 dalyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu:

a)

atnaujinti 2 straipsnio 1 dalyje išdėstytus apibrėžimus;

b)

apibrėžti šalies, kurioje gimė, grupių, ankstesnės ir būsimos nuolatinės gyvenamosios vietos šalies grupių ir pilietybės grupių kategorijas, kaip numatyta 3 straipsnio 1 dalyje;

c)

apibrėžti pagrindo išduoti leidimą kategorijas, kaip nustatyta 6 straipsnio 1 dalies a punkte;

d)

apibrėžti papildomą skirstymą ir skirstymo lygmenį, taikytiną kintamiems duomenims, kaip numatyta 8 straipsnyje;

e)

nustatyti taisykles dėl tikslumo ir kokybės normų.

11 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai priimti įgyvendinančias priemones padeda Statistikos programų komitetas, įsteigtas Sprendimu Nr. 89/382/EEB, Euratomas.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje numatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

12 straipsnis

Ataskaita

Iki 2012 m. rugpjūčio 20 d. ir po to kas trejus metus Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie statistiką, kaupiamą vadovaujantis šiuo reglamentu, ir jos kokybę.

13 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EEB) Nr. 311/76 panaikinamas.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2007 m. liepos 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. LOBO ANTUNES


(1)  OL C 185, 2006 8 8, p. 31.

(2)  2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2007 m. birželio 12 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL C 83 E, 2004 4 2, p. 94.

(4)  OL L 39, 1976 2 14, p. 1.

(5)  OL L 52, 1997 2 22, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(6)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(7)  OL L 181, 1989 6 28, p. 47.

(8)  OL L 16, 2004 1 23, p. 44.

(9)  OL L 304, 2004 9 30, p. 12.

(10)  OL L 50, 2003 2 25, p. 1.

(11)  OL L 212, 2001 8 7, p. 12.

(12)  OL L 105, 2006 4 13, p. 1.

(13)  OL L 222, 2003 9 5, p. 3.


Top