Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0759

2007 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 759/2007, skiriantis dešrų, kurių kilmės šalis yra Islandija, importo tarifinę kvotą ir nustatantis jos administravimo tvarką

OJ L 172, 30.6.2007, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 213 - 214

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2018; panaikino 32018R0567

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/759/oj

30.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 172/48


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 759/2007

2007 m. birželio 29 d.

skiriantis dešrų, kurių kilmės šalis yra Islandija, importo tarifinę kvotą ir nustatantis jos administravimo tvarką

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2759/75 dėl bendro kiaulienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 11 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Europos bendrijos ir Islandijos Respublikos susitarime pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos lengvatų, taikomų žemės ūkio produktams pagal Europos ekonominės erdvės susitarimo 19 straipsnį (2), patvirtintą Tarybos sprendimu 2007/138/EB (3), numatyta, kad Bendrija skiria 100 tonų metinę dešrų, kurių kilmės šalis yra Islandija, tarifinę kvotą.

(2)

Susitarime nurodyta, kad tarifinė kvota taikoma kasmet, todėl importas turėtų būti reguliuojamas kiekvienais kalendoriniais metais. Tačiau, kadangi susitarimas taikomas nuo 2007 m. kovo 1 d., 2007 metams nustatytas kiekis turėtų būti atitinkamai pataisytas.

(3)

Susitarime nurodyta, kad tarifinė kvota pradedama taikyti liepos 1 d. ir galioja devynis 2007 m. mėnesius. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2007 m. liepos 1 d.

(4)

Tarifinė kvota turėtų būti reguliuojama vadovaujantis paraiškų nagrinėjimo pagal pateikimo eiliškumą principu. Ji turėtų būti reguliuojama pagal 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (4), 308a, 308b straipsnius ir 308c straipsnio 1 dalį.

(5)

Kadangi nėra pavojaus, kad šiuo reglamentu skiriama kvota iškreips rinką, iš pradžių ji turėtų būti laikoma nekritine, kaip nustatyta Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308c straipsnyje. Todėl, kaip nustatyta Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308c straipsnio 1 dalyje ir 248 straipsnio 4 dalyje, muitinėms turėtų būti leidžiama nereikalauti garantijos prekėms, iš pradžių importuotoms pagal šias kvotas, o to reglamento 308c straipsnio 2 ir 3 dalys neturėtų būti taikomos.

(6)

Būtų tikslinga nurodyti, kokius produktų kilmės įrodymus turėtų pateikti ūkio subjektai, kad galėtų naudotis tarifine kvota pagal paraiškų pateikimo eiliškumo sistemą.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Kiaulienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Dešroms, kurių KN kodas yra 1601 ir kurių kilmės šalis yra Islandija, skiriama Sprendimu 2007/138/EB patvirtintame Bendrijos ir Islandijos susitarime nustatyta Bendrijos tarifinė kvota (toliau – tarifinė kvota).

Tarifinė kvota skiriama kasmet ir galioja nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Tarifinės kvotos eilės numeris yra 09.0809.

2.   Pagal tarifinę kvotą kasmet importuojamas dešrų kiekis, išreikštas neto svoriu, ir taikomas muitas yra nurodytas priede.

2007 m. pagal tarifinę kvotą importuojamas dešrų kiekis yra 75 tonos.

2 straipsnis

Ši muitų tarifų kvota administruojama pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308a, 308b straipsnius ir 308c straipsnio 1 dalį. To reglamento 308c straipsnio 2 ir 3 dalys netaikomos.

3 straipsnis

Teisė naudotis 1 straipsnyje nurodytomis ir pagal 2 straipsnį administruojamomis tarifinėmis kvotomis suteikiama, jeigu, laikantis taisyklių, atitinkančių visas Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 55–65 straipsnių nuostatas, Bendrijos muitinėms pateikiamas Islandijos kompetentingų institucijų išduotas galiojantis kilmės įrodymo dokumentas.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 61, 2007 2 28, p. 29.

(3)  OL L 61, 2007 2 28, p. 28.

(4)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 214/2007 (OL L 62, 2007 3 1, p. 6).


PRIEDAS

DEŠROS

Islandijai skiriama bendrijos tarifinė kvota

KN kodas

Produkto aprašymas

Eilės numeris

Metinis kiekis

(neto svoris)

Muito norma

1601 00

Dešros ir panašūs produktai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo; maisto produktai, daugiausia pagaminti iš šių produktų

09.0809

100 tonų

0


Top