EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0723

2007 m. birželio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 723/2007, patikslinantis Europos Bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimams taikytinus korekcinius koeficientus

OL L 165, 2007 6 27, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/723/oj

27.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 165/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB, EURATOMAS) Nr. 723/2007

2007 m. birželio 18 d.

patikslinantis Europos Bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimams taikytinus korekcinius koeficientus

EUROPOS SAJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Protokolą dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų, ypač į jo 13 straipsnį,

atsižvelgdama į Tarybos reglamentu (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (1) nustatytus Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, ypač į Tarnybos nuostatų 63 ir 64 straipsnius, 65 straipsnio 2 dalį, VII ir XI priedus bei į Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 20 straipsnio pirmą pastraipą, 64 ir 92 straipsnius,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

2006 m. birželio–gruodžio mėn. Estijoje iš esmės padidėjo pragyvenimo išlaidos. Todėl reikia patikslinti korekcinius koeficientus, taikomus pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimams,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2007 m. sausio 1 d. toliau nurodytoje šalyje įdarbintų pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimams pagal Tarnybos nuostatų 64 straipsnį taikomas šis korekcinis koeficientas:

Estijoje 83,4.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2007 m. birželio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F.-W. STEINMEIER


(1)  OL L 56, 1968 3 4, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1895/2006 (OL L 397, 2006 12 30, p. 6).


Top