EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0533

2007 m. gegužės 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 533/2007, leidžiantis naudoti tarifines kvotas paukštienos sektoriuje bei nustatantis jų administravimo tvarką

OJ L 125, 15.5.2007, p. 9–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 040 P. 194 - 200

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; panaikino 32020R0760 . Latest consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/533/oj

15.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 533/2007

2007 m. gegužės 14 d.

leidžiantis naudoti tarifines kvotas paukštienos sektoriuje bei nustatantis jų administravimo tvarką

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2777/75 dėl bendro paukštienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Bendrija, laikydamasi Pasaulio prekybos organizacijos nustatytų sąlygų, įsipareigojo leisti naudoti tam tikrų paukštienos sektoriaus produktų tarifines kvotas. Todėl turėtų būti nustatytos išsamios šių kvotų administravimui taikomos taisyklės.

(2)

Jei šiame reglamente nenumatyta kitaip, turėtų būti taikomas 2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1291/2000, nustatantis bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (2), ir 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (3).

(3)

1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1251/96, atidarantis tarifines kvotas paukštienos sektoriuje ir albuminui bei nustatantis jų administravimą (4), buvo keletą kartų iš esmės pakeistas ir turi būti dar kartą keičiamas. Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1251/96 turėtų būti panaikintas ir pakeistas nauju reglamentu.

(4)

Siekiant užtikrinti pastovų importo srautą, kvotų laikotarpį nuo liepos 1 d. iki kitų metų birželio 30 d. reikėtų suskirstyti į kelias laikotarpio dalis. Bet kuriuo atveju pagal Reglamentą (EB) Nr. 1301/2006 importo licencijos baigia galioti paskutinę importo tarifinės kvotos laikotarpio dieną.

(5)

Tarifinių kvotų administravimas turėtų būti grindžiamas importo licencijomis. Šiuo tikslu reikėtų nustatyti išsamias paraiškų pateikimo ir informacijos paraiškose bei licencijose taisykles.

(6)

Atsižvelgiant į aptariamai paukštienos sektoriaus sistemai būdingą spekuliacijos riziką, reikėtų nustatyti aiškias sąlygas, reglamentuojančias ūkio subjektų galimybes pasinaudoti tarifinių kvotų sistema.

(7)

Siekiant užtikrinti tinkamą tarifinių kvotų administravimą, importo licencijoms turėtų būti nustatytas 20 EUR už 100 kilogramų užstatas.

(8)

Ūkio subjektų labui reikėtų numatyti, kad Komisija nustatytų kiekius, kuriems nebuvo pateiktos paraiškos ir kurie bus perkelti į kitą tarifinės kvotos laikotarpio dalį pagal Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 4 dalį.

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Paukštienos ir kiaušinių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Paukštienos sektoriaus produktų, kurie žymimi I priede nurodytais KN kodais, importui leidžiamos naudoti I priede nurodytos importo tarifinės kvotos.

Šias tarifines kvotas leidžiama naudoti kasmet nuo liepos 1 d. iki kitų metų birželio 30 d.

2.   Produktų, kuriems taikomos 1 dalyje nurodytos kvotos, kiekis, taikomas muito mokestis, eilės numeriai ir grupės numeriai yra nurodyti I priede.

2 straipsnis

Išskyrus atvejus, kai šiame reglamente nustatyta kitaip, taikomos reglamentų (EB) Nr. 1291/2000 ir (EB) Nr. 1301/2006 nuostatos.

3 straipsnis

Metiniam kvotos laikotarpiui, kiekvienam eilės numeriui priskiriami kiekiai yra suskirstyti į šias keturias laikotarpio dalis:

a)

25 % – nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d.;

b)

25 % – nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

c)

25 % – nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d.;

d)

25 % – nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.

4 straipsnis

1.   Taikant Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnį, importo licencijos pareiškėjas pateikdamas savo pirmą paraišką nurodytam kvotos laikotarpiui pateikia įrodymą, kad jis per kiekvieną iš dviejų minėtame 5 straipsnyje nurodytų laikotarpių importavo arba eksportavo ne mažiau kaip 50 tonų produktų, kuriems taikomas Reglamentas (EEB) Nr. 2771/75.

2.   Licencijos paraiškoje gali būti nurodytas tik vienas iš šio reglamento I priede nurodytų eilės numerių, joje gali būti nurodyti keli skirtingus KN kodus turintys produktai. Tokiais atvejais visi KN kodai ir jų aprašymai turi būti nurodyti atitinkamai licencijos paraiškos 16 ir licencijos 15 skiltyje.

Licencijos paraiška pateikiama ne mažiau kaip 10 tonų ir ne daugiau kaip 10 % aptariamu laikotarpiu turimo atitinkamos kvotos kiekio.

3.   Licencijos paraiškose ir licencijose nurodoma:

a)

8 skiltyje nurodoma kilmės šalis;

b)

20 skiltyje nurodomas vienas iš įrašų, nurodytų II priedo A dalyje.

Licencijos 24 skiltyje nurodomas vienas iš II priedo B dalyje nurodytų įrašų.

5 straipsnis

1.   Licencijos paraiška gali būti pateikta tik per pirmąsias septynias mėnesio, einančio prieš 3 straipsnyje nurodytą laikotarpį, dienas.

2.   20 EUR už 100 kilogramų užstatas pateikiamas tuo pat metu, kaip ir licencijos paraiška.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 6 straipsnio 1 dalies, kiekvienas pareiškėjas gali pateikti kelias importo licencijų paraiškas produktams, kurie turi tą patį grupės numerį, jei tų produktų kilmės šalys yra skirtingos. Paraiškos, kuriose nurodoma vienintelė kilmės šalis, kompetentingai valstybės narės institucijai turi būti pateiktos vienu metu. Šio reglamento 4 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodyto didžiausio kiekio požiūriu, jos pripažįstamos kaip viena paraiška.

4.   Valstybės narės iki penktos dienos nuo paraiškų teikimo laikotarpio pabaigos praneša Komisijai apie bendrus kiekvienos produktų grupės kiekius, kurių paprašyta, kilogramais.

5.   Šios licencijos išduodamos nuo septintos darbo dienos ir ne vėliau kaip iki vienuoliktos darbo dienos po 4 dalyje numatyto pranešimo laikotarpio pabaigos.

6.   Jei reikia, Komisija nustato kiekius, kuriems nebuvo pateiktos paraiškos ir kurie automatiškai pridedami prie kitai kvotos laikotarpio daliai skirto kiekio.

6 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, valstybės narės prieš pasibaigiant kiekvienos kvotos laikotarpio dalies pirmam mėnesiui Komisijai praneša apie kilogramais nurodytą bendrą kiekį, kuriam buvo išduotos minėto reglamento 11 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos licencijos.

2.   Valstybės narės iki ketvirto mėnesio po kiekvieno metinio kvotos laikotarpio pabaigos praneša Komisijai apie atitinkamu laikotarpiu faktiškai pagal šį reglamentą į laisvą apyvartą išleistą kiekvieno eilės numerio produktų kiekį kilogramais.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, valstybės narės Komisijai praneša (pirmą kartą – kai pateikia paraišką paskutinei laikotarpio daliai ir dar kartą – prieš pasibaigiant ketvirtam mėnesiui po kiekvieno metinio laikotarpio pabaigos) apie kiekį, su kuriuo yra susijusios nepanaudotos arba iš dalies panaudotos importo licencijos.

7 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio, importo licencijos galioja 150 dienų nuo pirmos to laikotarpio dalies, kuriai jos buvo išduotos, dienos.

2.   Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 9 straipsnio 1 dalies, licencijomis suteiktos teisės gali būti perleidžiamos tik tiems subjektams, kurie atitinka Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnyje ir šio reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nurodytus tinkamumo reikalavimus.

8 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1251/96 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir suprantamos taip, kaip nurodyta III priede pateiktoje atitikmenų lentelėje.

9 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. birželio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 14 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 77. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 679/2006 (OL L 119, 2006 5 4, p. 1).

(2)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 341/2007 (OL L 90, 2007 3 30, p. 12).

(3)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 289/2007 (OL L 78, 2007 3 17, p. 17).

(4)  OL L 161, 1996 6 29, p. 136. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1179/2006 (OL L 212, 2006 8 2, p. 7).


I PRIEDAS

Grupės numeris

Eilės numeris

KN kodas

Taikomas muitas

(EUR/t)

Metiniai kiekiai

(tonomis)

P 1

09.4067

0207 11 10

131

6 249

0207 11 30

149

0207 11 90

162

0207 12 10

149

0207 12 90

162

P 2

09.4068

0207 13 10

512

8 070

0207 13 20

179

0207 13 30

134

0207 13 40

93

0207 13 50

301

0207 13 60

231

0207 13 70

504

0207 14 20

179

0207 14 30

134

0207 14 40

93

0207 14 60

231

P 3

09.4069

0207 14 10

795

2 305

P 4

09.4070

0207 24 10

170

1 201

0207 24 90

186

0207 25 10

170

0207 25 90

186

0207 26 10

425

0207 26 20

205

0207 26 30

134

0207 26 40

93

0207 26 50

339

0207 26 60

127

0207 26 70

230

0207 26 80

415

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


II PRIEDAS

A.   4 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punkte nurodyti įrašai:

bulgarų kalba

:

Регламент (ЕО) № 533/2007.

ispanų kalba

:

Reglamento (CE) no 533/2007.

čekų kalba

:

Nařízení (ES) č. 533/2007.

danų kalba

:

Forordning (EF) nr. 533/2007.

vokiečių kalba

:

Verordnung (EG) Nr. 533/2007.

estų kalba

:

Määrus (EÜ) nr 533/2007.

graikų kalba

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 533/2007.

anglų kalba

:

Regulation (EC) No 533/2007.

prancūzų kalba

:

Règlement (CE) no 533/2007.

italų kalba

:

Regolamento (CE) n. 533/2007.

latvių kalba

:

Regula (EK) Nr. 533/2007.

lietuvių kalba

:

Reglamentas (EB) Nr. 533/2007.

vengrų kalba

:

533/2007/EK rendelet.

maltiečių kalba

:

Ir-Regolament (KE) Nru 533/2007.

olandų kalba

:

Verordening (EG) nr. 533/2007.

lenkų kalba

:

Rozporządzenie (WE) nr 533/2007.

portugalų kalba

:

Regulamento (CE) n.o 533/2007.

rumunų kalba

:

Regulamentul (CE) nr. 533/2007.

slovakų kalba

:

Nariadenie (ES) č. 533/2007.

slovėnų kalba

:

Uredba (ES) št. 533/2007.

suomių kalba

:

Asetus (EY) N:o 533/2007.

švedų kalba

:

Förordning (EG) nr 533/2007.

B.   4 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punkte nurodyti įrašai:

bulgarų kalba

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 533/2007.

ispanų kalba

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 533/2007.

čekų kalba

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 533/2007.

danų kalba

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 533/2007.

vokiečių kalba

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 533/2007.

estų kalba

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 533/2007.

graikų kalba

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 533/2007.

anglų kalba

:

reduction of the Common Customs Tariff pursuant to Regulation (EC) No 533/2007.

prancūzų kalba

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 533/2007.

italų kalba

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 533/2007.

latvių kalba

:

Regulā (EK) Nr. 533/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

lietuvių kalba

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 533/2007.

vengrų kalba

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 533/2007/EK rendelet szerint.

maltiečių kalba

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 533/2007.

olandų kalba

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 533/2007.

lenkų kalba

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 533/2007.

portugalų kalba

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 533/2007.

rumunų kalba

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 533/2007.

slovakų kalba

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 533/2007.

slovėnų kalba

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 533/2007.

suomių kalba

:

Asetuksessa (EY) N:o 533/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

švedų kalba

:

nedsättning av dEn gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 533/2007.


III PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 1251/96

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnio 1 dalies a punktas

4 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 1 dalies b punktas

4 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 1 dalies c punktas

4 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 1 dalies d punktas

4 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 1 dalies e punktas

4 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

5 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

5 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

5 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

5 straipsnio 4 dalis

5 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

5 straipsnio 5 dalis

5 straipsnio 6 dalis

5 straipsnio 7 dalis

5 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa

6 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 8 dalies antra pastraipa

6 straipsnio pirma pastraipa

7 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio antra pastraipa

7 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis

I priedas

I priedas

II priedas

III priedas

IV priedas


Top