EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0434

2007 m. balandžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 434/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1974/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 taikymo taisykles dėl Bulgarijos ir Rumunijos įstojimo į Europos Sąjungą

OJ L 104, 21.4.2007, p. 8–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M , 24.12.2008, p. 1034–1040 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 027 P. 230 - 234

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; panaikino 32014R0807

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/434/oj

21.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 104/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 434/2007

2007 m. balandžio 20 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1974/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 taikymo taisykles dėl Bulgarijos ir Rumunijos įstojimo į Europos Sąjungą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo aktą (1), ypač į jo 34 straipsnio 3 dalį ir 56 straipsnį,

atsižvelgdama į 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (2), ypač į jo 91 straipsnį,

kadangi:

(1)

Bulgarijos ir Rumunijos stojimo akto 34 straipsnyje ir VIII priede nustatomos bendros sąlygos, pagal kurias šiose valstybėse narėse pereinamojo laikotarpio kaimo plėtros priemonėms įgyvendinti turi būti laikinai teikiama papildoma pagalba. Toms sąlygoms papildyti ir tam tikroms taisyklėms, nustatytoms 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1974/2006, nustatančiame išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (3) taikymo taisykles, pritaikyti reikėtų priimti įgyvendinimo taisykles.

(2)

Tos taisyklės turi atitikti subsidiarumo ir proporcingumo principus, todėl jos turi apsiriboti tuo, ką yra būtina atlikti siekiant nustatytų tikslų.

(3)

Todėl reikėtų konkrečiai nustatyti tam tikroms pereinamojo laikotarpio priemonėms taikytinus reikalavimus.

(4)

Siekiant palengvinti kaimo plėtros programų, kurios apima šias priemones, rengimą ir Komisijos atliekamą jų patikrinimą bei patvirtinimą, remiantis Reglamento (EB) Nr. 1257/2005 16 straipsniu, visų pirma reikia nustatyti bendrąsias jų struktūros ir turinio taisykles.

(5)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 1974/2006 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(6)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Kaimo plėtros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1974/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

III skyriaus I skirsnio 1 poskirsnis papildomas 25a straipsniu:

„25a straipsnis

1.   Paramą Bulgarijos ir Rumunijos stojimo akto VIII priedo I skirsnio D dalyje nurodytoms ūkių konsultavimo ir informavimo paslaugoms teikti gali gauti šias paslaugas ūkininkams teikiančios valdžios institucijos ir įstaigos. Parama visų pirma gali būti teikiama rengiant verslo planus, pateikiant paraiškas dėl kaimo plėtros priemonių, konsultuojant ir informuojant apie gerų žemės ūkio ir aplinkos apsaugos sąlygų užtikrinimą bei laikantis teisės aktuose nustatytų valdymo reikalavimų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1782/2003, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantis tam tikras paramos schemas ūkininkams 4 ir 5 straipsniuose bei III ir IV prieduose.

2.   Konsultavimo ir informavimo paslaugas ūkininkams teikti pasirinktos valdžios institucijos ir įstaigos turi turėti tinkamus kvalifikuoto personalo, administracinių ir techninių priemonių išteklius, konsultacijų teikimo patirties ir sugebėti teikti patikimas paslaugas.

3.   2007–2009 m. Bulgarija ir Rumunija konsultavimo paslaugų ūkininkams srityje gali įgyvendinti šią priemonę arba Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 20 straipsnio a punkto iv papunktyje nurodytą konsultavimo paslaugų ūkininkams ir miškų valdytojams priemonę.“

2)

III skyriaus I skirsnio 4 poskirsnio 37 straipsnio 2 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Bulgarijoje ir Rumunijoje pirmasis kvietimas teiktis paraiškas bus paskelbtas ne vėliau kaip praėjus trims metams nuo programos patvirtinimo.“

3)

III skyriaus I skirsnio 4 poskirsnis papildomas 37a straipsniu:

„37a straipsnis

Įgydamos Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 63 straipsnio c punkte nurodytų įgūdžių Bulgarija ir Rumunija taip pat gali padengti pavyzdinių vietos plėtros partnerysčių, integruotų plėtros strategijų rengimo, tyrimų finansavimo ir paraiškų, susijusių su vietos veiklos grupių atranka, rengimo išlaidas. Tokios galimų vietos veiklos grupių išlaidos atitinka reikalavimus.“

4)

III skyriaus 1 skirsnis papildomas 4a poskirsniu:

„4a   poskirsnis

Bulgarijai ir Rumunijai skirta laikina papildoma priemonė

39a straipsnis

Pagalbos teikimo pagal Bulgarijos ir Rumunijos stojimo akto VIII priedo I skirsnio E dalyje nurodytą tiesioginių išmokų priemokų priemonę reikalavimai yra nustatyti Komisijos sprendime, patvirtinančiame papildomas nacionalines tiesiogines išmokas.“

5)

II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 20 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  Stojimo aktas buvo iš dalies pakeistas Tarybos sprendimais 2006/663/EB (OL L 277, 2006 10 9, p. 2) ir 2006/664/EB (OL L 277, 2006 10 9, p. 4).

(2)  OL L 277, 2005 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2012/2006 (OL L 384, 2006 12 29, p. 8).

(3)  OL L 368, 2006 12 23, p. 15.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1974/2006 II priedo A dalis iš dalies keičiama taip:

1.

Į 3.4 punktą po pirmos pastraipos įtraukiama ši nauja pastraipa:

„Bulgarijos ir Rumunijos atveju pirmesnėje pastraipoje pateiktas apibūdinimas yra susijęs su SAPARD finansinių išteklių poveikiu.“

2.

5.2 punkto pirma įtrauka yra papildoma šiuo paskutiniu sakiniu:

„Bulgarijos ir Rumunijos atveju nuoroda į visus vykdomus veiksmus ir galiojančias sutartis, įskaitant jų finansines sąlygas ir joms taikomą tvarką (taisykles) (įskaitant pereinamojo laikotarpio) pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 248/2007 (1) dėl priemonių, susijusių su Daugiamečiais finansiniais susitarimais, sudarytais pagal SAPARD programą, ir su perėjimu nuo SAPARD prie kaimo plėtros.

3.

5.3.1.2.3 punktas papildomas šešta įtrauka:

„—

Įmonių, kurios gauna naudos dėl pereinamojo laikotarpio, kaip nurodyta Bulgarijos ir Rumunijos stojimo akto VIII priedo II skirsnio 3 dalyje, sąrašas.“

4.

5.3.1.4 punkto pavadinimas pakeičiamas taip:

„5.3.1.4.   Pereinamojo laikotarpio priemonės, skirtos Bulgarijai, Čekijai, Estijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Maltai, Lenkijai, Rumunijai, Slovėnijai ir Slovakijai“

5.

Į 5.3.1.4 punktą įtraukiamas šis punktas:

„5.3.1.4.3.   Bulgarijos ir Rumunijos ūkininkams teikiamos konsultavimo ir informavimo paslaugos

teiktinų konsultavimo ir informavimo paslaugų pobūdžio apibūdinimas,

minimalūs reikalavimai įstaigoms, atsakingoms už tokių paslaugų teikimą,

šių įstaigų atrankos tvarka.“

6.

5.3.4.3 punktas papildomas trečia įtrauka:

„—

Bulgarijos ir Rumunijos atveju minimalūs kriterijai galimoms vietos veiklos grupėms apibrėžti, kaip nurodyta 37a straipsnyje.“

7.

Įtraukiamas 5.3.5 punktas:

„5.3.5.   Tiesioginių išmokų priemokos

Bendrijos įnašas 2007 m., 2008 m. ir 2009 m.

Mokėjimo agentūros paskyrimas.“

8.

Po 6.2 punkto pridedama ši Bulgarijai ir Rumunijai skirta lentelė:

„6.2a.   Bulgarijai ir Rumunijai skirti finansiniai planai pagal kryptis (EUR, per visą laikotarpį)

Kryptis

Viešasis įnašas

Bendra viešojo įnašo suma

EŽŪFKP įnašas

(%)

EŽŪFKP suma

1 kryptis

 

 

 

2 kryptis

 

 

 

3 kryptis

 

 

 

4 kryptis

 

 

 

Techninė pagalba

 

 

 

Tiesioginių išmokų priemokos

 

 

 

Iš viso“

 

 

 

9.

Pastaba po 6.2a lentele papildoma šiuo sakiniu:

„Bulgarijos ir Rumunijos atveju tokioms išlaidoms nustatyti naudojama Komisijos reglamento (EB) Nr. 248/2007 I priede pateikta koreliacijos lentelė.“

10.

Po 7 lentelės pridedama ši Bulgarijai ir Rumunijai skirta lentelė:

„7a   Išankstinis paskirstymas Bulgarijai ir Rumunijai pagal kaimo plėtros priemones (EUR, per visą laikotarpį)

Priemonė ir (arba) kryptis

Viešosios išlaidos

Privačios išlaidos

Iš viso išlaidų

111 priemonė

 

 

 

112 priemonė

 

 

 

121 priemonė

 

 

 

1… priemonė

 

 

 

1 krypčiai iš viso

 

 

 

211 priemonė

 

 

 

212 priemonė

 

 

 

221 priemonė

 

 

 

2… priemonė

 

 

 

2 krypčiai iš viso

 

 

 

311 priemonė

 

 

 

312 priemonė

 

 

 

321 priemonė

 

 

 

3… priemonė

 

 

 

3 krypčiai iš viso

 

 

 

41

Vietos plėtros strategijos:

411

Konkurencingumas

412

Aplinka ir (arba) žemės valdymas

413

Gyvenimo kokybė ir (arba) įvairinimas

 

 

 

421

Bendradarbiavimas:

 

 

 

431

Veiklos sąnaudos, įgūdžių įgijimas, aktyvus taikymas

 

 

 

4 krypčiai iš viso (2)

 

 

 

511

Techninė pagalba

iš kurios skiriama suma nacionaliniam kaimo tinklui (jeigu taikoma):

a)

veiklos sąnaudos;

b)

veiksmų planas.

 

 

 

611

Tiesioginių išmokų priemokos

 

 

 

Iš viso

 

 

 

11.

Lentelė po 7 punkto papildoma (143) ir (611) priemonių kodais:

„(143)

Bulgarijos ir Rumunijos ūkininkams teikiamos konsultavimo ir informavimo paslaugos

(611)

papildomos tiesioginės išmokos Bulgarijai ir Rumunijai.“


(1)  OL L 69, 2007 3 9, p. 5.“

(2)  Norint patikrinti atitiktį Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 17 straipsniui, paskirstymas tarp krypčių įgyvendinant vietos plėtros strategijas taikomas visai pagal 4 kryptį skiriamai paramai.“


Top