EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0335

2007 m. kovo 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 335/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1702/2003 dėl orlaivio bei susijusių jo gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti aplinkos atžvilgiu pažymėjimų išdavimą įgyvendinančių taisyklių (Tekstas svarbus EEE )

OJ L 88, 29.3.2007, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 215–217 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 09/09/2012; panaikino 32012R0748

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/335/oj

29.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 88/40


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 335/2007

2007 m. kovo 28 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1702/2003 dėl orlaivio bei susijusių jo gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti aplinkos atžvilgiu pažymėjimų išdavimą įgyvendinančių taisyklių

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą (1), ypač jo 5 ir 6 straipsnius,

kadangi:

(1)

Vienas iš Reglamento (EB) Nr. 1592/2002 tikslų yra padėti valstybėms narėms vykdyti pagal Čikagos konvenciją prisiimtus įsipareigojimus nustatant bendrą ir vienodą jos nuostatų įgyvendinimo tvarką.

(2)

Reglamentas (EB) Nr. 1592/2002 buvo įgyvendintas 2003 m. rugsėjo 24 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1701/2003, nustatančiu orlaivio tinkamumo skraidyti ir orlaivio bei susijusių jo gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti aplinkos atžvilgiu pažymėjimų išdavimą bei projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimą įgyvendinančias taisykles (2).

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1702/2003 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad gaminiams, dalims ir prietaisams yra išduodami pažymėjimai, kaip nurodyta priedo 21 dalyje.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 1702/2003 priedo 21 dalies VI priedėlyje pateikiama Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) 45 forma, kuri naudojama išduodant triukšmo pažymėjimus.

(5)

2005 m. vasario 23 d. buvo iš dalies pakeistas Čikagos konvencijos 16 priedo I tomas dėl Triukšmo pažymėjimo dokumentų administravimo standartų ir gairių.

(6)

Reglamento (EB) Nr. 1702/2003 nuostatose reikia padaryti keletą pakeitimų, kad jo priedas būtų suderintas su iš dalies pakeistu Čikagos konvencijos 16 priedo I tomu.

(7)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EEB) Nr. 1702/2003.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės yra pagrįstos nuomone, kurią pateikė Agentūra pagal Reglamento (EB) Nr. 1592/2002 12 straipsnio 2 dalies b punktą ir 14 straipsnio 1 dalį.

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka komiteto, įsteigto Reglamento (EB) Nr. 1592/2002 54 straipsnio 3 dalimi, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1702/2003 priedo 21 dalis iš dalies keičiama taip:

1)

21A.204 dalies b punkto 1 pastraipos ii papunktyje išbraukiamas sakinys „Ši informacija įtraukiama į skrendančio orlaivio eksploatavimo vadovą, jeigu šį vadovą privaloma turėti tam tikrame orlaivyje atsižvelgiant į taikomo tinkamumo skraidyti kodekso reikalavimus“.

2)

21A.204 dalies b punkto 2 pastraipos i papunktyje išbraukiamas sakinys „Ši informacija įtraukiama į skrendančio orlaivio eksploatavimo vadovą, jeigu šį vadovą privaloma turėti tam tikrame orlaivyje atsižvelgiant į taikomo tinkamumo skraidyti kodekso reikalavimus“.

3)

VI priedėlis pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 28 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 240, 2002 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1701/2003 (OL L 243, 2003 9 27, p. 5).

(2)  OL L 243, 2003 9 27, p. 6. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 706/2006 (OL L 122, 2006 5 9, p. 16).


PRIEDAS

VI priedėlis – priedo 21 dalies EASA 45 formos triukšmo pažymėjimas pakeičiamas taip:

Image


Top