Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0045

2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/45/EB, nustatanti taisykles dėl fasuotų produktų vardinių kiekių, panaikinanti Tarybos direktyvas 75/106/EEB bei 80/232/EEB ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/211/EEB

OJ L 247, 21.9.2007, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 195 - 198

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/45/oj

21.9.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 247/17


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2007/45/EB

2007 m. rugsėjo 5 d.

nustatanti taisykles dėl fasuotų produktų vardinių kiekių, panaikinanti Tarybos direktyvas 75/106/EEB bei 80/232/EEB ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/211/EEB

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Tarybos direktyvose – 1974 m. gruodžio 19 d. Direktyvoje 75/106/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrų skystųjų produktų fasavimu pagal tūrį, suderinimo (3) ir 1980 m. sausio 15 d. Direktyvoje 80/232/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su leidžiamomis tam tikrų fasuotų produktų vardinių kiekių ir vardinių tūrių skalėmis, suderinimo (4) – yra nustatyti kai kurių skystųjų ir neskystųjų fasuotų produktų vardiniai kiekiai, siekiant užtikrinti tų direktyvų reikalavimus atitinkantį laisvą prekių judėjimą. Daugumai produktų kartu su Bendrijos vardiniais kiekiais leidžiami ir nacionaliniai vardiniai kiekiai. Tačiau kai kurių produktų Bendrijos vardiniai kiekiai yra nustatomi vietoj bet kokių nacionalinių vardinių kiekių.

(2)

Dėl kintančių vartotojų prioritetų ir naujovių fasavimo bei mažmeninės prekybos srityse Bendrijos ir nacionaliniu lygiu iškilo būtinybė įvertinti, ar egzistuojantys teisės aktai vis dar tinkami.

(3)

2000 m. spalio 12 d. sprendimu byloje Nr. C-3/99 Cidrerie-Ruwet (5) Teisingumo Teismas konstatavo, kad valstybės narės neturi teisės drausti prekiauti fasuota preke, kurios vardinis kiekis nėra įtrauktas į Bendrijos skalę, jeigu šis produktas teisėtai gaminamas ir juo teisėtai prekiaujama kitoje valstybėje narėje, nebent tokiu draudimu siekiama įvykdyti viršesnį reikalavimą, susijusį su vartotojų apsauga, jis taikomas ir nacionaliniams, ir importuotiems produktams, yra būtinas siekiant patenkinti minėtą reikalavimą ir proporcingas siekiant šio tikslo, ir kur to tikslo negalima pasiekti priemonėmis, kurios mažiau varžytų prekybą Bendrijos viduje.

(4)

Direktyvos, priimtos po Direktyvų 75/106/EEB ir 80/232/EEB priėmimo, visų pirma 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/6/EB dėl vartotojų apsaugos žymint vartotojams siūlomų prekių kainas (6), palengvino vartotojų apsaugą. Valstybės narės, kurios dar to nepadarė, turėtų nuspręsti, ar taikys Direktyvą 98/6/EB taip pat ir smulkioms mažmeninėms įmonėms.

(5)

Poveikio įvertinime, kurį atliekant buvo plačiai konsultuotasi su visomis suinteresuotomis šalimis, nurodyta, kad daugelyje sektorių dėl laisvo vardinių kiekių pasirinkimo didėja gamintojų laisvė teikti prekes pagal vartotojų skonį, o vidaus rinkoje didėja konkurencija, susijusi su kokybe ir kaina. Tačiau kituose sektoriuose vartotojų ir verslo interesų labui kol kas tikslingiau palikti privalomus vardinius kiekius.

(6)

Įgyvendinant šią direktyvą reikėtų teikti daugiau informacijos vartotojams ir gamintojams, kad pagerėtų vieneto kainos suvokimas.

(7)

Tad apskritai vardiniai kiekiai neturėtų būti reglamentuojami Bendrijos ar nacionaliniu lygiu, ir fasuotas prekes turėtų būti galima pateikti į rinką bet kokiais vardiniais kiekiais.

(8)

Tačiau tam tikruose sektoriuose dėl tokio reguliavimo panaikinimo gali neproporcingai padidėti išlaidos, ypač mažų ir vidutinio dydžio įmonių. Todėl egzistuojantys Bendrijos teisės aktai, atsižvelgiant į sukauptą patirtį, turėtų būti pritaikyti tiems sektoriams, visų pirma siekiant užtikrinti, kad Bendrijos vardiniai kiekiai būtų nustatyti bent jau tiems produktams, kurių vartotojams parduodama daugiausiai.

(9)

Kadangi privalomų vardinių kiekių išsaugojimas turėtų būti vertinamas kaip leidžianti nukrypti nuostata, išskyrus vyno ir spiritinių gėrimų sektorių, kuriam būdingi tam tikri ypatumai, jis, atsižvelgiant į patirtį ir siekiant patenkinti vartotojų ir gamintojų poreikius, turėtų būti periodiškai persvarstomas, kai Komisija nustato, kad sutriko rinkos sąlygų veikimas ir (arba) pakito vartotojų, ypač labiausiai pažeidžiamų, elgesys sektoriuose, kuriuose gali būti išsaugoti privalomi vardiniai kiekiai, turėtų būti svarstoma, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama toliau taikyti pereinamuosius laikotarpius ir ar ypač turėtų būti leidžiama išlaikyti labiausiai naudojamus privalomus dydžius.

(10)

Valstybėse narėse, kuriose fasuota duona sudaro didelę nuolat vartojamų produktų dalį, pakuotės dydis ir duonos svoris yra glaudžiai susiję. Ši direktyva neturės įtakos įprastai naudojamiems fasuotos duonos, kaip ir kitų fasuotų produktų, pakuočių dydžiams, ir jie toliau galės būti naudojami.

(11)

Siekiant skatinti skaidrumą, visiems fasuotų produktų vardiniams kiekiams turėtų būti skirtas vienas teisės aktas, todėl Direktyvos 75/106/EEB ir 80/232/EEB turėtų būti panaikintos.

(12)

Siekiant pagerinti vartotojų, visų pirma pažeidžiamų vartotojų, pvz., neįgalių arba vyresnio amžiaus asmenų, apsaugą, deramas dėmesys turėtų būti skiriamas svorio ir tūrio nuorodoms ženklinant etiketėmis vartotojams skirtus produktus, kad etiketės ant fasuočių normaliomis sąlygomis būtų lengviau įskaitomos ir įžiūrimos.

(13)

Tam tikriems skystiems produktams Direktyvoje 75/106/EEB nustatyti metrologiniai reikalavimai atitinka metrologinius reikalavimus, nustatytus 1976 m. sausio 20 d. Tarybos direktyvoje 76/211/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrų fasuotų produktų komplektavimu pagal masę ar tūrį, suderinimo (7). Todėl Direktyva 76/211/EEB turėtų būti iš dalies pakeista, įtraukiant į jos taikymo sritį produktus, kuriems taikoma Direktyva 75/106/EEB.

(14)

Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisės aktų leidybos (8) 34 punktą valstybės narės raginamos savo ir Bendrijos interesų labui parengti lenteles, kurios kuo geriau iliustruotų šios direktyvos ir perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių tarpusavio atitikimą, ir viešai jas paskelbti.

(15)

Kadangi šios direktyvos tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl Bendrijos skalių panaikinimo ir, kai reikia, Bendrijos vienodų vardinių kiekių įvedimo tų tikslų būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šioje direktyvoje pateikiamos fasuotų produktų vardinių kiekių taisyklės. Ji taikoma fasuotiems produktams ir fasuotoms prekėms, kaip apibrėžta Direktyvos 76/211/EEB 2 straipsnyje.

2.   Ši direktyva netaikoma priede išvardintiems produktams, kurie parduodami neapmuitinamų prekių parduotuvėse ir skirti vartoti už Europos Sąjungos ribų.

2 straipsnis

Laisvas prekių judėjimas

1.   Jei kitaip nenurodyta 3 ir 4 straipsniuose, valstybės narės negali atsisakyti, uždrausti ar apriboti fasuotų produktų pateikimo į rinką dėl priežasčių, susijusių su pakuotės vardiniu kiekiu.

2.   Laikantis Sutartyje išvardytų principų, visų pirma laisvo prekių judėjimo principo, valstybės narės, kurios šiuo metu nustato privalomus pieno, sviesto, džiovintų tešlos gaminių ir kavos vardinius kiekius, gali tai daryti toliau iki 2012 m. spalio 11 d.

Valstybės narės, kurios šiuo metu nustato privalomus baltojo cukraus vardinius kiekius, gali tai daryti toliau iki 2013 m. spalio 11 d.

II SKYRIUS

SPECIALIOS NUOSTATOS

3 straipsnis

Tam tikrų produktų pateikimas į rinką ir laisvas judėjimas

Valstybės narės užtikrina, kad priedo 2 punkte nurodyti produktai, sufasuoti priedo 1 punkte nurodytų intervalų ribose, būtų pateikiami į rinką tik tuomet, jeigu jie yra sufasuoti priedo 1 punkte nurodytais vardiniais kiekiais.

4 straipsnis

Aerozolių balionėliai

1.   Ant aerozolių balionėlių turi būti nurodyta balionėlių vardinė talpa. Ši nuoroda turi būti tokia, kad ji nebūtų painiojama su vardiniu turinio tūriu.

2.   Nukrypstant nuo 1975 m. gegužės 20 d. Tarybos direktyvos 75/324/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su aerozolių balionėliais, suderinimo (9) 8 straipsnio 1 dalies e punkto, nebūtina nurodyti aerozolių balionėliais parduodamų produktų vardinės turinio masės.

5 straipsnis

Sudėtiniai paketai ir fasuotos prekės, sudaryti iš atskirų pakuočių, kurios neskirtos parduoti atskirai

1.   Jei sudaromas sudėtinis paketas iš dviejų ar daugiau atskirų fasuotų prekių, 3 straipsnio tikslais priedo 1 punkte išvardyti vardiniai kiekiai taikomi kiekvienai atskirai fasuotai prekei.

2.   Jei fasuotą prekę sudaro dvi ar daugiau atskirų pakuočių, kurios neskirtos parduoti atskirai, priedo 1 punkte išvardyti vardiniai kiekiai taikomi fasuotai prekei.

III SKYRIUS

PANAIKINIMAI, PAKEITIMAS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6 straipsnis

Panaikinimas

Direktyvos 75/106/EEB ir 80/232/EEB panaikinamos.

7 straipsnis

Direktyvos 76/211/EEB dalinis pakeitimas

Direktyvos 76/211/EEB 1 straipsnio žodžiai „išskyrus išvardytus 1974 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyvoje 75/106/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrų skystųjų produktų fasavimu pagal tūrį, suderinimo, ir“ yra išbraukiami.

8 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės iki 2008 m. spalio 11 d. priima ir paskelbia įstatymus bei kitus teisės aktus, kurie įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.

Šias priemones jos taiko nuo 2009 m. balandžio 11 d.

Valstybės narės, patvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės nuostatų tekstus.

9 straipsnis

Ataskaita, pranešimas apie leidžiančias nukrypti nuostatas ir stebėsena

1.   Komisija iki 2015 m. spalio 11 d. ir kas dešimt metų po to pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui pranešimą apie šios direktyvos taikymą ir poveikį. Prireikus prie šių pranešimų pridedami pasiūlymai dėl šios direktyvos peržiūros.

2.   2 straipsnio 2 dalyje nurodytos valstybės narės iki 2009 m. balandžio 11 d. praneša Komisijai apie sektorius, kuriems taikoma toje dalyje nurodyta leidžianti nukrypti nuostata, tokio leidimo nukrypti laikotarpį, taikomų privalomų vardinių kiekių skalę ir atitinkamą intervalą.

3.   Komisija, remdamasi savo išvadomis ir atitinkamų valstybių narių pranešimais, stebi, kaip taikoma 2 straipsnio 2 dalis. Ypač Komisija stebi rinkos raidą po šios direktyvos perkėlimo ir, atsižvelgdama į šios stebėsenos rezultatus, sprendžia dėl tolesnių priemonių taikymo šiai direktyvai, išlaikant 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų prekių privalomus vardinius kiekius.

10 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2, 6 ir 7 straipsniai taikomi nuo 2009 m. balandžio 11 d.

11 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2007 m. rugsėjo 5 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. LOBO ANTUNES


(1)  OL C 255, 2005 10 14, p. 36.

(2)  2006 m. vasario 2 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 288 E, 2006 11 25, p. 52), 2006 m. gruodžio 4 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 311 E, 2006 12 19, p. 21), 2007 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2007 m. liepos 16 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 42, 1975 2 15, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(4)  OL L 51, 1980 2 25, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 87/356/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 48).

(5)  2000 m. Rink., p. I-8749.

(6)  OL L 80, 1998 3 18, p. 27.

(7)  OL L 46, 1976 2 21, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 78/891/EEB (OL L 311, 1978 11 4, p. 21).

(8)  OL C 321, 2003 12 31, p. 1.

(9)  OL L 147, 1975 6 9, p. 40. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36).


PRIEDAS

FASUOTŲ PRODUKTŲ TURINIO VARDINIŲ KIEKIŲ SKALĖ

1.   Pagal tūrį parduodami produktai (kiekis ml)

Neputojantis vynas

100 – 1 500 ml intervale tik šie 8 vardiniai kiekiai:

ml: 100 – 187 – 250 – 375 – 500 – 750 – 1 000 – 1 500

Geltonasis vynas

100 – 1 500 ml intervale tik šis vardinis kiekis:

ml: 620

Putojantis vynas

125 – 1 500 ml intervale tik šie 5 vardiniai kiekiai:

ml: 125 – 200 – 375 – 750 – 1 500

Likerinis vynas

100 – 1 500 ml intervale tik šie 7 vardiniai kiekiai:

ml: 100 – 200 – 375 – 500 – 750 – 1 000 – 1 500

Aromatintas vynas

100 – 1 500 ml intervale tik šie 7 vardiniai kiekiai:

ml: 100 – 200 – 375 – 500 – 750 – 1 000 – 1 500

Spiritiniai gėrimai

100 ml – 2 000 ml intervale tik šie 9 vardiniai kiekiai:

ml: 100 – 200 – 350 – 500 – 700 – 1 000 – 1 500 – 1 750 – 2 000

2.   Produktų apibūdinimas

Neputojantis vynas

Vynas, apibrėžtas 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendros vyno rinkos organizavimo (1) 1 straipsnio 2 dalies b punkte (KN kodas ex 2204)

Geltonasis vynas

Vynas, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 1 straipsnio 2 dalies b punkte (KN kodas ex 2204) su kilmės vietos pavadinimais „Côtes du Jura“, „Arbois“, „L’Etoile“ ir „Château-Chalon“ buteliuose, kaip apibrėžta 2002 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 753/2002, nustatančio tam tikras Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 nuostatų dėl kai kurių vyno sektoriaus produktų aprašymo, pavadinimo, pateikimo ir apsaugos taikymo taisykles (2), I priedo 3 punkte

Putojantis vynas

Vynas, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 1 straipsnio 2 dalies b punkte ir I priedo 15, 16, 17 ir 18 punktuose (KN kodas 2204 10)

Likerinis vynas

Vynas, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 1 straipsnio 2 dalies b punkte ir I priedo 14 punkte (KN kodai 2204 21 – 2204 29)

Aromatintas vynas

Aromatintas vynas, apibrėžtas 1991 m. birželio 10 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1601/91, nustatančio bendrąsias aromatintų vynų, aromatintų vyno gėrimų ir aromatintų vyno kokteilių apibrėžimo, aprašymo ir pateikimo taisykles (3), 2 straipsnio 1 dalies a punkte (KN kodas 2205)

Spiritiniai gėrimai

Spiritiniai gėrimai, apibrėžti 1989 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1576/89, nustatančio bendrąsias spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo ir pateikimo taisykles (4), 1 straipsnio 2 dalyje (KN kodas 2208)


(1)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(2)  OL L 118, 2002 5 4, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 382/2007 (OL L 95, 2007 4 5, p. 12).

(3)  OL L 149, 1991 6 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. Stojimo aktu.

(4)  OL L 160, 1989 6 12, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. Stojimo aktu.


Top