EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0042

2007 m. birželio 29 d. Komisijos direktyva 2007/42/EB dėl medžiagų ir gaminių, pagamintų iš regeneruotos celiuliozės plėvelės, skirtos liestis su maisto produktais (kodifikuota redakcija) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 172, 30.6.2007, p. 71–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 120 - 131

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/42/oj

30.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 172/71


KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/42/EB

2007 m. birželio 29 d.

dėl medžiagų ir gaminių, pagamintų iš regeneruotos celiuliozės plėvelės, skirtos liestis su maisto produktais

(Tekstas svarbus EEE)

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantį direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB (1), ypač į jos 5 straipsnį,

kadangi:

(1)

1993 m. kovo 15 d. Komisijos direktyva 93/10/EEB dėl medžiagų ir gaminių, pagamintų iš regeneruotos celiuliozės plėvelės, skirtos liestis su maisto produktais (2) buvo keletą kartų iš esmės keičiama (3). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėta direktyva turėtų būti kodifikuota.

(2)

Siekiant įgyvendinti vidaus rinkos tikslus, šioje direktyvoje numatytos Bendrijos priemonės yra ne tik reikalingos bet ir būtinos. Šių tikslų atskiros valstybės narės negali pasiekti ir jų įgyvendinimas Bendrijos lygiu jau yra numatytas Reglamente (EB) Nr. 1935/2004.

(3)

Regeneruotos celiuliozės plėvelės atveju Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 3 straipsnio 1 dalyje numatytam tikslui įgyvendinti labiausiai tiko atskira direktyva, kaip nurodyta minėto reglamento 5 straipsnyje.

(4)

Sintetiniams regeneruotos celiuliozės apvalkalams turėtų būti taikomos specialios nuostatos.

(5)

Dažančių medžiagų migracijos nustatymo metodą reikėtų priimti vėlesniame etape.

(6)

Nacionalinės nuostatos turėtų galioti tol, kol bus parengti grynumo kriterijai ir analizės metodai.

(7)

Šiuo konkrečiu atveju, siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 3 straipsnyje numatytą tikslą, iš principo užtenka patvirtintų medžiagų sąrašo, kuriame nustatyti leidžiamų naudoti medžiagų kiekiai ir jų ribos.

(8)

Vis dėlto, bi(2-hidroksietil)eteris (= dietilenglikolis) ir etandiolis (= etilenglikolis) gali gausiai migruoti į kai kuriuos maisto produktus ir dėl to, siekiant išvengti šios galimybės, kaip profilaktinę priemonę reikia nustatyti maksimalų leidžiamą šių medžiagų kiekį maisto produktuose, kurie lietėsi su regeneruotos celiuliozės plėvele.

(9)

Siekiant apsaugoti vartotojų sveikatą, reikėtų vengti tiesioginio maisto produktų sąlyčio su regeneruotos celiuliozės plėvelės spausdintu paviršiumi.

(10)

Kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 16 straipsnio 1 dalyje, reiktų pateikti raštiškas deklaracijas tais atvejais, kai regeneruotos celiuliozės plėvelė profesionaliai naudojama medžiagoms ir gaminiams, skirtiems liestis su maisto produktais, išskyrus tas medžiagas ir gaminius, kurie pagal dėl savo pobūdžio yra skirti šiam tikslui.

(11)

Reikėtų apibrėžti taisykles, kurios turi būti taikomos regeneruotos celiuliozės plėvelėms, atsižvelgiant į sluoksnį, kuris gali liestis su maisto produktais, pobūdį. Atitinkamai reikalavimai regeneruotos celiuliozės plėvelėms, padengtoms plastiko apvalkalais, turėtų skirtis nuo reikalavimų, keliamų regeneruotos celiuliozės plėvelėms, padengtoms ar nepadengtoms celiuliozės apvalkalais.

(12)

Visų rūšių regeneruotos celiuliozės plėvelių, įskaitant plastikais padengtos regeneruotos celiuliozės plėveles, gamybai turėtų būti naudojamos tik leidžiamos medžiagos.

(13)

Regeneruotos celiuliozės plėvelių, padengtų plastikiniais apvalkalais, sluoksnis, kuris liečiasi su maisto produktais, yra iš medžiagos, panašios į plastikines medžiagas ir gaminius, galinčius liestis su maisto produktais. Dėl to reikėtų, kad 2002 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos direktyvoje 2002/72/EB dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, galinčių liestis su maisto produktais (4) numatytos taisyklės būtų taikomos ir šioms plėvelėms.

(14)

Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi Bendrijos teisės aktų, reikėtų patikrinti plastiku padengtos regeneruotos celiuliozės plėvelės migracijos ribas, nustatytas Direktyvoje 2002/72/EB, laikantis taisyklių, nustatytų 1982 m. spalio 18 d. Tarybos direktyvoje 82/711/EEB, nustatančioje pagrindines taisykles, reikalingas plastikinių medžiagų ir gaminių, galinčių liestis su maisto produktais, sudedamųjų dalių migracijos tyrimams (5) ir 1985 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyva 85/572/EEB, sudaranti modelinių tirpalų, naudojamų sudedamųjų dalių išsiskyrimui iš plastikinių medžiagų ir gaminių, galinčių liestis su maisto produktais, tirti, sąrašą (6).

(15)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę.

(16)

Ši direktyva neturėtų pažeisti valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminais, numatytais III priedo B dalyje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1.   Ši direktyva yra atskira direktyva, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 5 straipsnyje.

2.   Direktyva taikoma regeneruotos celiuliozės plėvelei, kaip apibrėžta I priede, kuri yra skirta liestis su maisto produktais, arba kuri dėl savo paskirties su jais liečiasi, ir kuri:

a)

pati yra gatavas gaminys; arba

b)

yra gatavo gaminio, kurio sudėtyje yra kitų medžiagų, dalis.

3.   Ši direktyva netaikoma sintetiniams regeneruotos celiuliozės apvalkalams.

2 straipsnis

Regeneruotos celiuliozės plėvelės, minimos 1 straipsnio 2 dalyje, priklauso vienai iš šių rūšių:

a)

nedengta regeneruotos celiuliozės plėvelė;

b)

dengta regeneruotos celiuliozės plėvelė, kurios apvalkalas yra iš celiuliozės;

arba

c)

dengta regeneruotos celiuliozės plėvelė, kurios apvalkalas yra iš plastikų.

3 straipsnis

1.   Tik II priede išvardytos medžiagos ar medžiagų grupės gali būti naudojamos regeneruotos celiuliozės plėvelių, minimų 2 straipsnio a ir b punktuose, gaminti tik šiame priede nurodytomis sąlygomis.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, gali būti naudojamos kitos medžiagos, nei nurodytos II priede, jei šios medžiagos naudojamos kaip dažomosios (dažai ir pigmentai) arba sulipimo medžiagos, jei patvirtintu metodu nenustatyta, kad jos migruoja į maisto produktus arba ant jų.

4 straipsnis

1.   Tik II priedo pirmojoje dalyje išvardytos medžiagos ar medžiagų grupės gali būti naudojamos regeneruotos celiuliozės plėvelės, minimos 2 straipsnio c punkte, prieš ją padengiant gaminti tik šiame priede nurodytomis sąlygomis.

2.   1 dalyje minimos regeneruotos celiuliozės plėvelės apvalkalui gaminti naudojamos tik Direktyvos 2002/72/EB II–VI prieduose išvardytos medžiagos ar medžiagų grupės tik šiuose prieduose nurodytomis sąlygomis.

3.   Nepažeidžiant 1 dalies, iš 2 straipsnio c punkte minimos regeneruotos celiuliozės plėvelės pagamintos medžiagos ir gaminiai atitinka Direktyvos 2002/72/EB 2, 7 ir 8 straipsnius.

5 straipsnis

Regeneruotos celiuliozės plėvelės paviršius su spaudais ir tekstu neturi liestis su maisto produktais.

6 straipsnis

1.   Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 16 straipsnio 1 dalimi, prekybos etape, išskyrus mažmeninę prekybą, prie medžiagų ir gaminių, pagamintų iš regeneruotos celiuliozės plėvelės, kuri skirta liestis su maisto produktais, turi būti pridėta raštiška deklaracija.

2.   1 dalis netaikoma medžiagoms ir gaminiams, pagamintiems iš regeneruotos celiuliozės plėvelės, kurie dėl savo pobūdžio yra aiškiai skirti liestis su maisto produktais.

3.   Kai nurodomos specialios naudojimo sąlygos, medžiagos ir gaminiai, pagaminti naudojant regeneruotos celiuliozės plėvelę, turi būti atitinkamai paženklinti.

7 straipsnis

Direktyva 93/10/EEB su pakeitimais, padarytais direktyvomis, nurodytomis III priedo A dalyje, yra panaikinama nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminais, numatytais III priedo B dalyje.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal IV priede pateiktą atitikmenų lentelę.

8 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

9 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 338, 2004 11 13, p. 4.

(2)  OL L 93, 1993 4 17, p. 27. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/14/EB (OL L 27, 2004 1 30, p. 48).

(3)  Žr. III priedo A dalį.

(4)  OL L 220, 2002 8 15, p. 18. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2007/19/EB (OL L 91, 2007 3 31, p. 17).

(5)  OL L 297, 1982 10 23, p. 26. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 97/48/EB (OL L 222, 1997 8 12, p. 10).

(6)  OL L 372, 1985 12 31, p. 14. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2007/19/EB.


I PRIEDAS

REGENERUOTOS CELIULIOZĖS PLĖVELĖS APRAŠYMAS

Regeneruotos celiuliozės plėvelė yra plona lakštinė medžiaga, gauta iš išgrynintos celiuliozės, pagamintos iš neperdirbtos medienos ar medvilnės. Siekiant patenkinti techninius reikalavimus, į celiuliozės masę arba ant jos paviršiaus gali būti pridėta atitinkamų medžiagų. Regeneruotos celiuliozės plėvelė gali būti padengta iš vienos arba iš abiejų pusių.


II PRIEDAS

MEDŽIAGŲ, KURIAS LEIDŽIAMA NAUDOTI REGENERUOTOS CELIULIOZĖS PLĖVELEI GAMINTI, SĄRAŠAS

NB

Šio priedo pirmoje ir antroje dalyse nurodyta masės dalis (m/m) procentais apskaičiuojama bevandenės nedengtos regeneruotos plėvelės masei.

Naudojamos techninės nuorodos pateikiamos laužtiniuose skliaustuose.

Atsižvelgiant į grynumo kriterijus, naudojamos medžiagos turi būti geros techninės kokybės.

I DALIS

nepadengta regeneruotos celiuliozės plėvelė

Pavadinimas

Apribojimai

A.

Regeneruota celiuliozė

Ne mažiau kaip 72 % (m/m).

B.   

Priedai

1.

Minkštikliai

Iš viso – ne daugiau kaip 27 % (m/m).

Bi(2-hidroksietil)eteris [= dietilenglikolis]

Tik plėvelėms, kurios bus padengtos ir po to naudojamos ne drėgniems maisto produktams pakuoti, t. y. tiems, kurių paviršiuje nėra fiziškai laisvo vandens. Bendras bi(2-hidroksietil)eterio ir etandiolio kiekis maisto produkte neturi viršyti 30 mg/kg.

Etandiolis [= etilenglikolis]

1,3-butandiolis

 

Glicerolis

 

1,2-propandiolis [= 1,2-propilenglikolis]

 

Polietilenoksidas [polietilenglikolis]

Vidutinė molekulinė masė nuo 250 iki 1 200.

1,2-polipropilenoksidas [= 1,2-polipropilenglikolis]

Vidutinė molekulinė masė ne daugiau kaip 400 ir laisvo 1,3-propandiolio kiekis pradinėje medžiagoje ne didesnis kaip 1 %

Sorbitolis

 

Tetraetilenglikolis

 

Trietilenglikolis

 

Karbamidas

 

2.

Kiti priedai

Iš viso – ne daugiau kaip 1 % (m/m).

Pirma klasė

Kiekvienoje pastraipoje nurodytos medžiagos ar pradinių medžiagų grupės kiekis neturi viršyti 2 mg/dm2 nepadengtos plėvelės.

Acto rūgštis ir jos NH4, Ca, Mg, K ir Na druskos

 

Askorbo rūgštis ir jos NH4, Ca, Mg, K ir Na druskos

 

Benzenkarboksirūgštis ir natrio benzenkarboksilatas

 

Skruzdžių rūgštis ir jos NH4, Ca, Mg, K ir Na druskos

 

Linijinės riebalų rūgštys, sočiosios ir nesočiosios, su lyginiu anglies atomų skaičiumi (C8–C20 imtinai), beheno rūgštis ir ricinolio rūgštys ir šių rūgščių NH4, Ca, Mg, K, Na, Al, Zn druskos

 

Citrinų, d- ir l- pieno rūgštys, maleino, 1- vyno rūgštys ir jų Na ir K druskos

 

Sorbo rūgštis ir jos NH4, Ca, Mg, K ir Na druskos

 

Linijinių sočiųjų ir nesočiųjų riebalų rūgščių su lyginiu anglies atomų skaičiumi (C8–C20 imtinai) amidai ir beheno ir ricinolio rūgščių amidai

 

Maistiniai krakmolai ir miltai

 

Maistiniai chemiškai modifikuoti krakmolai ir miltai

 

Amilozė

 

Ca ir Mg karbonatai ir chloridai

 

Glicerolio ir linijinių riebalų, sočiųjų ir nesočiųjų rūgščių su lyginiu anglies atomų skaičiumi (C8–C20 imtinai) ir (arba) su adipo, citrinų, 12-hidroksistearino (oksistearino), ricinolio rūgščių esteriais

 

Polioksietileno (8–14 oksietileno grupių) ir linijinių riebalų, sočiųjų ir nesočiųjų rūgščių, su lyginiu anglies atomų skaičiumi (C8–C20 imtinai) esteriai

 

Sorbitolio ir linijinių riebalų, sočiųjų ir nesočiųjų, rūgščių su lyginiu anglies atomų skaičiumi (C8–C20 imtinai) esteriai

 

Stearino rūgšties ir etandiolio ir (arba) bi(2-hidroksietil)eterio, ir (arba) trietilenglikolio mono, ir (arba) diesteriai

 

Al, Ca, Mg ir Si oksidai ir hidroksidai, Al, Ca, Mg ir K silikatai ir hidrosilikatai

 

Polietilenoksidas [= polietilenglikolis]

Vidutinė molekulinė masė 1 200–4 000.

Natrio propionatas

 

Antra klasė

Bendras medžiagų kiekis neturi viršyti 1 mg/dm2 nepadengtos plėvelės. Kiekvienoje pastraipos dalyje nurodytos medžiagos ar medžiagų grupės kiekis neturi viršyti 0,2 mg/dm2 (arba apatinės ribos, jei ši nurodyta) nepadengtos plėvelės.

Natrio alkil (C8–C18) benzensulfonatas

 

Natrio izopropilnaftalensulfonatas

 

Natrio alkyl (C8–C18) sulfatas

 

Natrio alkyl (C8–C18) sulfonatas

 

Natrio dioktilsulfosukcinatas

 

Dihidroksietildietilentriaminomonoacetato distearatas

Ne daugiau kaip 0,05 mg/dm2 nepadengtos plėvelės.

Amonio, magnio ir kalio laurilsulfatai

 

N, N′-distearoildiaminoetanas, N, N′-dipalmitoildiaminoetanas ir N, N′-dioleoildiainetanas

 

2-heptadecil-4,4-bi(metilenstearato) oksazolinas

 

Polietilenaminostearamido etilsulfatas

Ne daugiau kaip 0,1 mg/dm2 nepadengtos plėvelės.

Trečia klasė – rišančiosios medžiagos

Bendras medžiagų kiekis neturi viršyti 1 mg/dm2 nepadengtos plėvelės.

Nemodifikuotas melamino ir formaldehido kondensacijos produktas arba modifikuotas viena ar keliomis tokių medžiagų:

butanoliu, dietilentriaminu, etanoliu, trietilentetraminu, tetraetilenpentaminu, tri-(2-hidroksietil) aminu, 3,3′-diaminodipropilaminu, 4,4′-diaminodibutilaminu

Laisvojo formaldehido kiekis ne didesnis kaip 0,5 mg/dm2 nepadengtos plėvelės.

Laisvojo melamino kiekis ne didesnis kaip 0,3 mg/dm2 nepadengtos plėvelės.

Melamino-karbamido-formaldehido kondensacijos produktas, modifikuotas tri(2-hidroksietil)aminu

Laisvojo formaldehido kiekis ne didesnis kaip 0,5 mg/dm2 nepadengtos plėvelės.

Laisvojo melamino kiekis ne didesnis kaip 0,3 mg/dm2 nepadengtos plėvelės.

Skersiniais ryšiais sujungti katijoniniai polialkilenaminai:

a)

poliamido-epichlorhidrino derva, diaminopropilmetilamino ir epichlorhidrino pagrindu

b)

poliamido-epichlorhidrino derva, epichlorhidrino, adipo rūgšties, kaprolaktamo, dietilentriamino ir (arba) etilendiamino pagrindu

c)

poliamido-epichlorhidrino derva, adipo rūgšties, dietilentriamino ir epichlorhidrino, ar epichlorhidrino ir amoniako mišinio pagrindu

d)

poliamido-poliamino-epichlorhidrino derva, epichlorhidrino, dimetiladipato ir dietilentriamino pagrindu

e)

poliamido-poliamino-epichlorhidrino derva, epichlorhidrino, adipamido ir diaminopropilmetilamino pagrindu

Pagal Bendrijos direktyvas ir, jų nesant, pagal nacionalinę teisę, kol bus priimtos Bendrijos direktyvos.

Polietilenaminai ir polietileniminai

Ne daugiau kaip 0,75 mg/dm2 nepadengtos plėvelės.

Nemodifikuotas karbamido-formaldehido kondensacijos produktas arba kuriuo gali būti modifikuotas vienu ar keliais tokiais produktais:

aminometilsulfonrūgštimi, sulfanilo rūgštimi, butanoliu, diaminobutanu, diaminodietilaminu, diaminodipropilaminu, diaminopropanu, dietilentriaminu, etanoliu, guanidinu, metanoliu, tetraetilenpentaminu, trietilentetraminu, Na sulfitu

Laisvojo formaldehido kiekis ne didesnis kaip 0,5 mg/dm2 nepadengtos plėvelės.

Ketvirta klasė

Bendras pradinių medžiagų kiekis ne didesnis kaip 0,01 mg/dm2 nepadengtos plėvelės.

Produktai, gaunami reaguojant maistinių aliejų aminams su polioksietilenu

 

Monoetanolamino laurilsulfatas

 


II DALIS

padengta regeneruotos celiuliozės plėvelė

Pavadinimas

Apribojimai

A.

Regeneruota celiuliozė

Žr. 1 dalį

B.

Priedai

Žr. 1 dalį

C.   

Danga

1.

Polimerai

Bendras kiekis pradinės medžiagos neturi būti didesnis kaip 50 mg/dm2 toje dangos pusėje, kuri yra skirta liestis su maisto produktais.

Celiuliozės etilo, hidroksietilo, hidroksipropilo ir metilo eteriai

 

Celiuliozės nitratas

Ne daugiau kaip 20 mg/dm2 toje dangos pusėje, kuri yra skirta liestis su maisto produktais. Azoto kiekis nuo 10,8 % (m/m) ir 12,2 % (m/m) celiuliozės nitrate.

2.

Dervos

Bendras medžiagų kiekis neturi viršyti 12,5 mg/dm2 toje apvalkalo pusėje, kuri yra skirta liestis su maisto produktais, ir tik regeneruotos celiuliozės plėvelės, padengtos celiuliozės nitrato apvalkalu, gamybai.

Kazeinas

 

Kanifolija ir (arba) jos polimerizacijos, hidrinimo ar disproporcionavimo produktai ir jos esteriai su metilo, etilo ar C2–C6 polihidroksiliais alkoholiais, ar jų mišiniais

 

Kanifolija ir (arba) jos polimerizacijos, hidrinimo ar disproporcionavimo produktai, kondensuoti su akrilo, maleino, citrinų, skruzdžių ir (arba) ftalio rūgštimis ir (arba) 2,2 bi(4-hidroksifenil) propanformaldehidu ir esterinti su metilo, etilo ar C2–C6 polihidroksiliais alkoholiais ar jų mišiniais

 

Esteriai, gauti iš bi(2-hidroksietil)eterio su β-pineno ir (arba) dipenteno, ir (arba) diterpeno, ir maleino rūgšties anhidrido prisijungimo produktais.

 

Valgomoji želatina

 

Ricinos aliejus ir jo dehidratacijos ar hidrinimo produktai, jo kondensacijos su poligliceroliu, adipo, citrinų, maleino, ftalio ar sebaco rūgštimis produktai

 

Natūralus kaučiukas [= damara]

 

Poli-β-pinenas [= terpeno dervos]

 

Karbamido-formaldehido dervos (žr. Rišančios medžiagos)

 

3.

Plastifikatoriai

Bendras pradinių medžiagų kiekis neturi būti didesnis kaip 6 mg/dm2 dangos, su maisto produktais besiliečiančioje pusėje.

Acetiltributilcitratas

 

Acetiltri(2-etilheksil)citratas

 

Di-izobutiladipatas

 

Di-n-butiladipatas

 

Di-n-heksilazelainatas

 

Dicikloheksilftalatas

Ne daugiau kaip 4,0 mg/dm2 dangos, su maisto produktais besiliečiančioje pusėje.

2-etilheksildifenilfosfatas (sinonimas: fosforo rūgšties difenilo 2-etilheksilesteris)

2-etilheksildifenilfosfato kiekis neviršija:

a)

2,5 mg/dm2 maisto produktuose, kurie liečiasi su šios rūšies plėvele arba

b)

0,4 mg/dm2 dangos, su maisto produktais besiliečiančioje pusėje.

Glicerolio monoacetatas [= monoacetinas]

 

Glicerolio diacetatas [= diacetinas]

 

Glicerolio triacetatas [= triacetinas]

 

Dibutilsebacatas

 

Di-n-butiltartratas

 

Diizobutiltartratas

 

4.

Kiti priedai

Bendras medžiagų kiekis neturi būti didesnis kaip 6 mg/dm2 nedengtos regeneruotos celiuliozės plėvelės, įskaitant dengtą toje pusėje, kuri yra skirta liestis su maisto produktu.

4.1.

Priedai, išvardyti pirmoje dalyje

Tokie pat apribojimai kaip ir 1 dalyje (tačiau kiekiai mg/dm2, skirti nedengtai regeneruotos celiuliozės plėvelei, taikomi dangai, kuri yra toje pusėje, kuri liečiasi su maisto produktu).

4.2.

Specifiniai dengiamieji priedai:

Medžiagos ar medžiagų grupės kiekis kiekviename skirsnyje neturi būti didesnis kaip 2 mg/dm2 (ar mažiau negu nurodyta) dangos, su maisto produktais besiliečiančioje pusėje.

1- heksadekanolis ir 1-oktadekanolis

 

Linijinių riebalų sočiųjų ir nesočiųjų rūgščių su lyginiu anglies atomų skaičiumi (C8–C10 imtinai) esteriai ir ricinolio rūgšties esteriai su etilo, butilo, amilo ir oleilo linijiniais alkoholiais

 

Montano vaškai, sudaryti iš valytų montano (C26–C32) rūgščių ir (arba) jų esterių su etandioliu, ir (arba) 1,3-butandioliu, ir (arba) jų kalcio ir kalio druskomis

 

Karnaubo vaškas

 

Bičių vaškas

 

Esparto vaškas

 

Kandelilos vaškas

 

Dimetilpolisiloksanas

Ne daugiau kaip 1 mg/dm2 dangos, su maisto produktais besiliečiančioje pusėje.

Sojos pupelių epoksidintas aliejus (oksirano kiekis nuo 6 iki 8 %)

 

Rafinuotas parafinas ir mikrokristaliniai vaškai

 

Pentaeritritolio tetrastearatas

 

Mono ir bi(oktadecildietilenoksido) fosfatai

Ne daugiau kaip 0,2 mg/dm2 dangos, su maisto produktais besiliečiančioje pusėje.

Alifatinės (C8–C20) rūgštys, esterifikuotos mono ir di(2-hidroksietil)aminu

 

2- ir 3-tret-butil-4-hidroksi-anizolas [= butilintas hidroksianizolas – BHA]

Ne daugiau kaip 0,06 mg/dm2 dangos toje pusėje, kuri liečiasi su maisto produktu.

2,6-di-tret-butil-4-metilfenolis [= butilintas hidroksitoluenas – BHT]

Ne daugiau kaip 0,06 mg/dm2 dangos toje pusėje, kuri liečiasi su maisto produktu.

Di-n-oktilalavo-bi(2-etilheksil)maleatas

Ne daugiau kaip 0,06 mg/dm2 dangos toje pusėje, kuri liečiasi su maisto produktu.

5.

Tirpikliai

Bendras medžiagų kiekis neturi būti didesnis kaip 0,6 mg/dm2 dangos toje pusėje, kuri liečiasi su maisto produktu.

Butilacetatas

 

Etilacetatas

 

Izobutilacetatas

 

Izopropilacetatas

 

Propilacetatas

 

Acetonas

 

1-butanolis

 

Etanolis

 

2-butanolis

 

2-propanolis

 

1-propanolis

 

Cikloheksanas

 

Etilenglikolio monobutileteris

 

Etilenglikolio monobutileterio acetatas

 

Metiletilketonas

 

Metilizobutilketonas

 

Tetrahidrofuranas

 

Toluenas

Ne daugiau kaip 0,06 mg/dm2 dangos, su maisto produktais besiliečiančioje pusėje.


III PRIEDAS

A   DALIS

Panaikinama direktyva su vėlesnių pakeitimų sąrašu

(nurodyta 7 straipsnyje)

Komisijos direktyva 93/10/EEB

(OL L 93, 1993 4 17, p. 27)

Komisijos direktyva 93/111/EB

(OL L 310, 1993 12 14, p. 41)

Komisijos direktyva 2004/14/EB

(OL L 27, 2004 1 30, p. 48)

B   DALIS

Perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminų sąrašas

(nurodytas 7 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo terminas

Taikymo pradžios data

93/10/EEB

1994 m. sausio 1 d.

1994 m. sausio 1 d. (1)

1994 m. sausio 1 d. (2)

1995 m. sausio 1 d. (3)

93/111/EB

2004/14/EB

2005 m. liepos 29 d.

2005 m. liepos 29 d. (4)

2006 m. sausio 29 d. (5)


(1)  Pagal Direktyvos 93/10/EEB 5 straipsnio pirmą įtrauką: „Valstybės narės nuo 1994 m. sausio 1 d., leidžia prekiauti ir naudoti regeneruotos celiuliozės plėvelę, skirtą liestis su maisto produktais, jeigu ji atitinka šioje direktyvoje nurodytus reikalavimus“.

(2)  Pagal Direktyvos 93/10/EEB 5 straipsnio antrą įtrauką: „Valstybės narės nuo 1994 m. sausio 1 d. uždraudžia prekiauti ir naudoti regeneruotos celiuliozės plėvelę, skirtą liestis su maisto produktais ir neatitinkančią šios direktyvos ir Direktyvos 83/229/EEB, išskyrus plėvelę, kuri pagal Direktyvą 92/15/EEB uždraudžiama nuo 1994 m. liepos 1 d.“

(3)  Pagal Direktyvos 93/10/EEB 5 straipsnio trečią įtrauką: „Valstybės narės nuo 1995 m. sausio 1 d. draudžia prekiauti ir naudoti regeneruotos celiuliozės plėvelę, skirtą liestis su maisto produktais, jeigu ji neatitinka šios direktyvos, tačiau atitinka Direktyvą 83/229/EEB“.

(4)  Pagal Direktyvos 2004/14/EB 2 straipsnio a punktą: „Valstybės narės šias nuostatas taiko taip, kad nuo 2005 m. liepos 29 d. būtų leidžiama prekiauti ir naudoti regeneruotos celiuliozės plėvelę, skirtą liestis su maisto produktais ir atitinkančią šią direktyvą“.

(5)  Pagal Direktyvos 2004/14/EB 2 straipsnio b punktą: „Valstybės narės šias nuostatas taiko taip, kad nuo 2006 m. sausio 29 d. būtų draudžiama gaminti ir importuoti į bendriją regeneruotos celiuliozės plėvelę, skirtą liestis su maisto porduktais, kuri neatitinka šios direktyvos nuostatų“.


IV PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Direktyva 93/10/EEB

Ši direktyva

1 straipsnio 1 ir 2 dalys

1 straipsnio 1 ir 2 dalys

1 straipsnio 3 dalies įžanginiai žodžiai, b punktas

1 straipsnio 3 dalis

1a straipsnis

2 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

2a straipsnis

4 straipsnis

3 straipsnis

5 straipsnis

4 straipsnis

6 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

7 straipsnis

9 straipsnis

I priedas

I priedas

II priedas

II priedas

III priedas

III priedas

IV priedas


Top