EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0032

2007 m. birželio 1 d. Komisijos direktyva 2007/32/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 96/48/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos sąveikos VI priedą ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos VI priedą (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 141, 2.6.2007, p. 63–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2010; netiesiogiai panaikino 32008L0057

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/32/oj

2.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 141/63


KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/32/EB

2007 m. birželio 1 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 96/48/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos sąveikos VI priedą ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos VI priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. liepos 23 d. Tarybos direktyvą 96/48/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos sąveikos (1), ypač jos 21c straipsnį,

atsižvelgdama į 2001 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos (2), ypač į jos 21b straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvos 96/48/EB 18 straipsnį ir Direktyvos 2001/16/EB 18 straipsnį, perkančioji organizacija arba jos oficialus atstovas paprašo notifikuotąją įstaigą, kurią ji tuo tikslu pasirinko, taikyti šių direktyvų VI prieduose nurodytą „EB“ patikros procedūrą.

(2)

Remdamasi notifikuotosios įstaigos išduotu atitikties sertifikatu ir kartu su juo pateikiama technine byla, perkančioji organizacija ar jos oficialusis atstovas parengia „EB“ patikros deklaraciją.

(3)

Direktyvos 96/48/EB VI priedo 2 punkte ir Direktyvos 2001/16/EB VI priedo 2 punkte nustatyta, kad posistemis tikrinamas visais šiais etapais: bendrojo projektavimo; posistemio struktūros, įskaitant visų pirma civilinės statybos darbus, sudedamųjų dalių surinkimą, bendrą suderinimą; ir posistemio galutinio išbandymo.

(4)

Šiuo metu galiojanti „posistemio galutinio išbandymo“ koncepcija nepakankamai aiški ir tiksli. Ją taikant tikrinama, ar posistemis atitinka Direktyvos 96/48/EB ir Direktyvos 2001/16/EB nuostatas ir kitų taikomų teisės aktų nuostatas ir ar jis gali būti pradėtas naudoti visų pirma patikrinus jo sąsajas su kitais posistemiais veikimo sąlygomis.

(5)

Tačiau esama bandymų, kuriuos gamintojas gali atlikti naudodamasis atskira sąveikos sudedamąja dalimi (ASSD) (angl. IC) ar posistemiu, nepriklausomai nuo tikrosios aplinkos, kurioje bus sumontuota ir naudojama ASSD. Šie „autonominiai“ bandymai, sėkmingi ir galutiniai, nėra susiję su geležinkelių tinklu, kuriame produktas bus naudojamas.

(6)

Todėl Direktyvos 96/48/EB ir Direktyvos 2001/16/EB VI prieduose gamintojui būtina numatyti galimybę pateikti prašymą pirmojo etapo (projektavimo ar gamybos etapas) įvertinimams, į kuriuos atsižvelgdama notifikuotoji įstaiga parengs tarpinius pranešimus apie patikrą (TPP). Remdamasi šiais TPP, notifikuotoji įstaiga galės parengti atitinkamo etapo „EB tarpinės ASSD ar posistemio atitikimo deklaraciją“. Remdamasis šiais TPP, pagrindinis rangovas ar gamintojas galės parengti atitinkamo etapo „EB tarpinės ASSD ar posistemio atitikimo deklaraciją“.

(7)

Todėl Direktyvos 96/48/EB ir 2001/16/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos.

(8)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Tarybos direktyvos 96/48/EB 21 straipsniu įsteigto Komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 96/48/EB VI priedas pakeičiamas šios direktyvos priedo tekstu.

2 straipsnis

Direktyvos 2001/16/EB VI priedas pakeičiamas šios direktyvos priedo tekstu.

3 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie būtini šiai direktyvai įgyvendinti prieš 2007 m. gruodžio 2 d. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 1 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 235, 1996 9 17, p. 6. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/50/EB (OL L 164, 2004 4 30, p. 114).

(2)  OL L 110, 2001 4 20, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/50/EB.


PRIEDAS

„VI PRIEDAS

POSISTEMIŲ PATIKROS PROCEDŪRA

1.   ĮVADAS

„EB“ patikra – procedūra, pagal kurią notifikuotoji įstaiga tikrina ir patvirtina, kad posistemis:

atitinka direktyvą,

atitinka kitus teisės aktus, parengtus atsižvelgiant į Sutartį, ir gali būti pradėtas naudoti.

2.   ETAPAI

Posistemis yra tikrinamas kiekviename iš šių etapų:

bendrojo projektavimo,

gamybos: posistemio konstravimo, įskaitant, pavyzdžiui, civilinės statybos darbus, sudedamųjų dalių surinkimą, bendrąjį suderinimą,

posistemio galutinio išbandymo.

Projektavimo etapui (įskaitant tipo bandymus) ir gamybos etapui pagrindinis rangovas (ar gamintojas) ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas pirmiausiai gali prašyti įvertinimo.

Tokiu atveju po šio (šių) įvertinimo (-ų) pagrindinio rangovo (ar gamintojo) pasirinkta notifikuotoji įstaiga skelbia tarpinį pranešimą apie patikrą (-as) (TPP). Pagrindinis rangovas (ar gamintojas) savo ruožtu parengia EB deklaraciją apie tarpinį posistemio atitikimą reikiamam etapui (-ams).

3.   SERTIFIKATAS

Notifikuotoji įstaiga, atsakinga už „EB“ patikrą, parengia patikros sertifikatą, skirtą perkančiajai organizacijai arba Bendrijoje įsisteigusiam jos įgaliotajam atstovui, kuris savo ruožtu parengia „EB“ patikros deklaraciją, skirtą valstybės narės, kurioje tas posistemis yra ir kurioje naudojamas, techninės priežiūros institucijai.

Už „EB“ patikrą atsakinga notifikuotoji įstaiga įvertina posistemio projektą ir jo gamybą.

Jei buvo parengti, notifikuotoji įstaiga atsižvelgia į „Tarpinius pranešimus apie patikrą (-as)“ (TPP) ir siekdama išduoti „EB“ patikros sertifikatą:

Tikrina, ar posistemis

tinkamai projektuojamas ir gaminamas pagal pagrindiniam rangovui (ar gamintojui) pateiktus TPP, jei jis notifikuotosios įstaigos prašė atlikti patikrinimą šių dviejų etapų metu,

pagamintas taip, kad visiškai atitiktų pagrindiniam rangovui (ar gamintojui) pateiktą TPP apie projektą, jei jis notifikuotosios įstaigos prašė atlikti patikrinimą vien tik projektavimo etapo metu,

Tikrina, ar jie nepažeidžia TSS reikalavimo ir įvertina tas projekto ir gamybos sudedamąsias dalis, kurioms netaikomas (-mi) pagrindiniam rangovui (ar gamintojui) pateiktas (-ti) tarpinis (-iai) pranešimas (-ai) apie projekto ir (arba) gamybos patikrą.

4.   TECHNINĖ BYLA

Prie patikros deklaracijos pridedamą techninę bylą turi sudaryti:

infrastruktūros atveju: inžinerinių statinių planai, kasimo ir sutvirtinimo darbų patvirtinimo dokumentai, betono ekspertizės ir patikrų ataskaitos ir t. t.,

kitų posistemių atveju: su gamybos reikmėmis suderinti bendrasis ir detalusis brėžiniai, elektrinių ir hidraulinių įrenginių schemos, valdymo grandinių schemos, duomenų apdorojimo ir automatinių sistemų aprašymas, naudojimo, taip pat techninės priežiūros žinynai ir t. t.,

į posistemį įtrauktų sąveikos sudedamųjų dalių, nurodytų 3 straipsnyje, sąrašas,

EB atitikties arba tinkamumo naudoti deklaracijų, kurios pirmiau minėtoms sudedamosioms dalims turi būti pateiktos pagal šios direktyvos 13 straipsnį, ir tam tikrais atvejais su kopijomis pateikiami skaičiavimų duomenys bei notifikuotųjų įstaigų, remiantis bendromis techninėmis specifikacijomis, atliktų bandymų ir tikrinimo dokumentų kopijos,

jei buvo parengtas (-ti), tarpinis (-iai) pranešimas (-ai) apie patikrą (TPP) ir tokiu atveju „EB“ deklaracija (-os) apie posistemio tarpinį atitikimą, pateikiama kartu su „EB“ patikros sertifikatu, įskaitant notifikuotosios įstaigos patikrinimo išvadas apie jų galiojimą,

notifikuotosios įstaigos, atsakingos už „EB“ patikrą, sertifikatas, pateiktas kartu su atitinkamais skaičiavimų duomenimis, patvirtintas jos parašu ir patvirtinantis, kad projektas atitinka šią direktyvą, taip pat nurodantis naudojimo metu nustatytas visas išlygas, kurių neatsisakyta; prie sertifikato taip pat pridedamos tikrinimo ir audito ataskaitos, parengtos tos pačios įstaigos atliekant savo užduotį, kaip nurodyta 5.3 ir 5.4 punktuose.

5.   STEBĖJIMAS

5.1.

„EB“ stebėjimo tikslas yra užtikrinti, kad iš techninėje byloje nustatyti įsipareigojimai būtų įvykdyti gaminant posistemį.

5.2.

Notifikuotoji įstaiga, atsakinga už gamybos tikrinimą, turi turėti galimybę nuolat patekti į statybos aikšteles, gamybos cechus, sandėliavimo patalpas ir, jei reikia, prie ruošinių gamybos arba bandymų atlikimo įrenginių ir apskritai į visas patalpas, kurios, jos manymu, turi būti prieinamos, kad ji galėtų atlikti savo užduotį. Perkančioji organizacija arba Bendrijoje įsisteigęs jos įgaliotasis atstovas notifikuotajai įstaigai turi nusiųsti arba užtikrinti, kad jai būtų nusiųsti visi tam tikslui reikalingi dokumentai, visų pirma įgyvendinimo planai bei su posistemiu susiję techniniai dokumentai.

5.3.

Notifikuotoji įstaiga, atsakinga už įgyvendinimo tikrinimą, turi periodiškai atlikti auditus, kad patvirtintų, jog laikomasi šios direktyvos. Tiems, kurie yra atsakingi už įgyvendinimą, ji turi pateikti audito ataskaitą. Ji gali reikalauti, kad jai būtų leista dalyvauti tam tikruose statybos darbų etapuose.

5.4.

Be to, notifikuotoji įstaiga gali neįspėdama apsilankyti darbų aikštelėse arba gamybos cechuose. Tokių apsilankymų metu notifikuotoji įstaiga gali atlikti visą arba dalinę kontrolę. Tiems, kurie yra atsakingi už įgyvendinimą, ji turi pateikti tikrinimo protokolą ir, jei reikia, kontrolės ataskaitą.

6.   PATEIKIMAS

Visa 4 dalyje nurodyta byla turi būti pateikta perkančiajai organizacijai arba Bendrijoje įsisteigusiam jos įgaliotajam atstovui, kaip pagrindžiamieji patikros sertifikato, kurį yra išdavusi už techniškai tvarkingo posistemio patikrą atsakinga notifikuotoji įstaiga, dokumentai. Byla turi būti pridėta prie „EB“ patikros deklaracijos, kurią perkančioji organizacija siunčia atitinkamos valstybės narės priežiūros valdžios institucijai.

Bylos kopiją perkančioji organizacija turi laikyti per visą posistemio naudojimo laiką. Paprašius ji turi būti nusiųsta bet kuriai kitai valstybei narei.

7.   SKELBIMAS

Visos notifikuotosios įstaigos periodiškai turi skelbti reikiamą informaciją apie:

gautus prašymus atlikti „EB“ patikrą,

paskelbtus tarpinius pranešimus apie patikrą (-as) ar apie tą (tuos), kuriuos buvo atsisakyta skelbti,

išduotus patikros sertifikatus ar apie tuos, kuriuos buvo atsisakyta išduoti.

8.   KALBA

Bylos ir su „EB“ patikros procedūromis susijęs susirašinėjimas turi būti vykdomas valstybės narės, kurioje yra įsisteigusi perkančioji organizacija arba jos įgaliotasis atstovas Bendrijoje, oficialiąja kalba arba perkančiajai organizacijai priimtina kalba.“


Top