EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0026

2007 m. gegužės 7 d. Komisijos direktyva 2007/26/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2004/6/EB, kad būtų pratęstas jos galiojimo laikotarpis (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 118, 8.5.2007, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2009; netiesiogiai panaikino 32009R0953

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/26/oj

8.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 118/5


KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/26/EB

2007 m. gegužės 7 d.

iš dalies keičianti Direktyvą 2004/6/EB, kad būtų pratęstas jos galiojimo laikotarpis

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1989 m. gegužės 3 d. Tarybos direktyvą 89/398/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su specialios paskirties maisto produktais, suderinimo (1), ypač į jos 4 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2001 m. vasario 15 d. Komisijos direktyvoje 2001/15/EB dėl medžiagų, kurios konkrečiais mitybos tikslais gali būti dedamos į specialios paskirties maisto produktus (2) nustatomos tam tikros medžiagų kategorijos ir kiekvienai iš jų priskiriamos cheminės medžiagos, kurios gali būti naudojamos specialios paskirties maisto produktams gaminti.

(2)

Priimant Direktyvą 2001/15/EB daug cheminių medžiagų, konkrečiais mitybos tikslais dedamų į tam tikrus specialios paskirties maisto produktus, kuriais yra prekiaujama kai kuriose valstybėse narėse, negalėjo būti įtrauktos į tos direktyvos priedą, nes jų neįvertino Maisto produktų mokslinis komitetas.

(3)

Kol Europos maisto saugos tarnyba (EMST) nebaigė šių medžiagų vertinimo, Komisijos direktyvoje 2004/6/EB (3) nustatyta, kad valstybės narės iki 2006 m. gruodžio 31 d. savo teritorijoje gali leisti toliau prekiauti produktais, kuriuose yra minėtų medžiagų, jeigu laikomasi tam tikrų su produktų sauga susijusių reikalavimų.

(4)

Iki 2006 m. gruodžio 31 d. nebuvo spėta užbaigti vertinimo ir susijusių administracinių veiksmų. Todėl siekiant, kad nesutriktų prekyba minėtais produktais, reikėtų pratęsti Direktyvos 2004/6/EB taikymą.

(5)

Atsižvelgiant į laiką, reikalingą Europos maisto saugos tarnybai medžiagų vertinimui baigti, ir laiką, reikalingą atitinkamoms priemonėms į nacionalinę teisę perkelti, tikslinga pratęsti Direktyvos 2004/6/EB taikymo laikotarpį iki 2009 m. gruodžio 31 d.

(6)

Dėl Direktyvos 2004/6/EB 1 straipsnyje nustatytos 2006 m. gruodžio 31 d. datos šią direktyvą būtina kuo greičiau perkelti į nacionalinę teisę. Siekiant išvengti sunkumų prekiaujant produktais, kuriuose yra Direktyvoje 2004/6/EB išvardytų medžiagų, tikslinga, kad ši direktyva būtų taikoma nuo 2007 m. sausio 1 d.

(7)

Šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2004/6/EB 1 straipsnyje data „2006 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2009 m. gruodžio 31 d.“

2 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės priima ir skelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2007 m. liepos 8 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus ir tų nuostatų bei šios direktyvos atitikmenų lentelę.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2007 m. sausio 1 d.

Valstybės narės, tvirtindamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 7 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 186, 1989 6 30, p. 27. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(2)  OL L 52, 2001 2 22, p. 19. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/34/EB (OL L 83, 2006 3 22, p. 14).

(3)  OL L 15, 2004 1 22, p. 31.


Top