Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0025

2007 m. balandžio 23 d. Komisijos direktyva 2007/25/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB, įtraukiant veikliąsias medžiagas dimetoatą, dimetomorfą, glufozinatą, metribuziną, fosmetą ir propamokarbą (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 106, 24.4.2007, p. 34–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 326–334 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/25/oj

24.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 106/34


KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/25/EB

2007 m. balandžio 23 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB, įtraukiant veikliąsias medžiagas dimetoatą, dimetomorfą, glufozinatą, metribuziną, fosmetą ir propamokarbą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos priemonių pateikimo į rinką (1), ypač į jos 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentuose (EB) Nr. 451/2000 (2) ir (EB) Nr. 703/2001 (3) nustatytos Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje nurodytos darbų programos išsamios antrojo etapo įgyvendinimo taisyklės ir nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikia įvertinti siekiant įtraukti jas į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, sąrašas. Šiame sąraše yra dimetoatas, dimetomorfas, glufozinatas, metribuzinas, fosmetas ir propamokarbas.

(2)

Tų veikliųjų medžiagų poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai pranešėjo pasiūlytais naudojimo atvejais buvo įvertintas pagal reglamentuose (EB) Nr. 451/2000 ir (EB) Nr. 703/2001 išdėstytas nuostatas. Be to, šiais reglamentais skiriamos valstybės narės ataskaitų rengėjos, kurios pagal Reglamento (EB) Nr. 451/2000 8 straipsnio 1 dalies nuostatas Europos maisto saugos tarnybai (EMST) privalo pateikti atitinkamas vertinimo ataskaitas ir rekomendacijas. Jungtinė Karalystė buvo paskirta ataskaitą apie dimetoatą rengiančia valstybe nare, o visą reikiamą informaciją apie dimetoatą ji pateikė 2004 m. rugpjūčio 4 d. Vokietija buvo paskirta ataskaitą apie dimetomorfą ir metribuziną rengiančia valstybe nare, o visa reikalinga informacija buvo pateikta atitinkamai 2004 m. birželio 11 d. ir 2004 m. rugpjūčio 23 d. Švedija buvo paskirta ataskaitą apie glufozinatą rengiančia valstybe nare, o visą reikiamą informaciją apie glufozinatą ji pateikė 2003 m. sausio 3 d. Ispanija paskirta ataskaitą apie fosmetą rengiančia valstybe nare, o visą reikiamą informaciją apie fosmetą ji pateikė 2004 m. rugpjūčio 23 d. Airija buvo paskirta ataskaitą apie propamokarbą rengiančia valstybe nare, o visa reikiamą informaciją ji pateikė 2004 m. spalio 5 d.

(3)

Valstybės narės ir EMST apsvarstė vertinimo ataskaitas ir pateikė jas Komisijai kaip EMST mokslines ataskaitas: apie glufozinatą – 2005 m. kovo 14 d., fosmetą ir propamokarbą – 2006 m. gegužės 12 d., dimetoatą ir dimetomorfą – 2006 m. birželio 23 d., metribuziną – 2006 m. liepos 28 d. (4). Šias ataskaitas valstybės narės ir Komisija persvarstė Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete ir 2006 m. lapkričio 24 d. jas pateikė kaip Komisijos dimetoato, dimetomorfo, glufozinato, metribuzino, fosmeto ir propamokarbo peržiūros ataskaitas.

(4)

Po įvairiapusių tyrimų nustatyta, kad augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra dimetoato, dimetomorfo, glufozinato, metribuzino, fosmeto ir propamokarbo, gali būti laikomi iš esmės atitinkančiais Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nustatytus reikalavimus, visų pirma dėl naudojimo, kuris buvo išnagrinėtas ir išsamiai aptartas Komisijos peržiūros ataskaitose. Todėl šias veikliąsias medžiagas tikslinga įtraukti į I priedą siekiant užtikrinti, kad augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra šių veikliųjų medžiagų, visose valstybėse narėse galėtų būti registruojami vadovaujantis tos direktyvos nuostatomis.

(5)

Nepažeidžiant tos išvados, reikėtų gauti daugiau informacijos tam tikrais konkrečiais klausimais, susijusiais su dimetoatu, glufozinatu, metribuzinu ir fosmetu. Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad medžiagos įtraukimas į I priedą gali priklausyti nuo tam tikrų sąlygų. Todėl tikslinga reikalauti toliau tirti dimetoatą, glufozinatą, metribuziną ir fosmetą siekiant patvirtinti jų keliamo pavojaus vertinimą tam tikrais atvejais, o pranešėjai turėtų pateikti tokių tyrimų rezultatus.

(6)

Prieš įtraukiant veikliąją medžiagą į I priedą turėtų būti nustatytas tinkamas laikotarpis, per kurį valstybės narės ir suinteresuotosios šalys galėtų pasirengti laikytis naujų reikalavimų, kurie bus keliami po įtraukimo.

(7)

Nepažeidžiant Direktyvoje 91/414/EEB nustatytų įpareigojimų, įtraukus veikliąją medžiagą į I priedą, valstybėms narėms turėtų būti suteiktas šešių mėnesių laikotarpis nuo tos medžiagos įtraukimo, per kurį jos, siekdamos įsitikinti, kad laikomasi Direktyvoje 91/414/EEB, ypač jos 13 straipsnyje nustatytų reikalavimų ir I priede išdėstytų atitinkamų sąlygų, persvarstytų galiojančias augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra dimetoato, dimetomorfo, glufozinato, metribuzino, fosmeto ir propamokarbo, registracijas. Valstybės narės atitinkamai turėtų iš dalies keisti, pakeisti arba panaikinti galiojančią registraciją pagal Direktyvos 91/414/EEB nuostatas. Nukrypstant nuo pirmiau minėto galutinio termino, reikėtų suteikti ilgesnį laikotarpį, per kurį pagal Direktyvoje 91/414/EEB nustatytus vienodus principus kiekvienu numatytu naudojimo atveju būtų pateikiamas ir įvertinamas visas III priede nurodytas kiekvieno augalų apsaugos produkto dokumentų rinkinys.

(8)

Patirtis, įgyta į Direktyvos 91/414/EEB I priedą anksčiau įtraukus veikliąsias medžiagas, įvertintas remiantis Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3600/92 (5) nuostatomis, rodo, kad gali kilti sunkumų aiškinant galiojančių registracijų savininkų pareigas, susijusias su galimybe naudotis duomenimis. Todėl siekiant išvengti tolesnių sunkumų, būtina aiškiau apibrėžti valstybių narių pareigas, visų pirma pareigą patikrinti, ar registracijos savininkas gali naudotis tos direktyvos II priedo reikalavimus atitinkančiu dokumentų rinkiniu. Tačiau aiškiau apibrėžus esamas pareigas valstybėms narėms arba registracijos savininkams neatsirastų naujų įsipareigojimų, palyginti su iki šiol priimtomis I priedą iš dalies keičiančiomis direktyvomis.

(9)

Todėl Direktyvą 91/414/EEB reikia atitinkamai iš dalies pakeisti.

(10)

Šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 91/414/EEB I priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2008 m. kovo 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įsigalioję įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos koreliacinę lentelę.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2008 m. balandžio 1 d.

Valstybės narės, tvirtindamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Valstybės narės nustato tokios nuorodos darymo tvarką.

3 straipsnis

1.   Vadovaudamosi Direktyva 91/414/EEB, valstybės narės, jei būtina, iki 2008 m. kovo 31 d. iš dalies keičia arba panaikina galiojančias augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra veikliųjų medžiagų dimetoato, dimetomorfo, glufozinato, metribuzino, fosmeto ir propamokarbo, registracijas.

Iki tos dienos jos ypač tikrina, ar laikomasi tos direktyvos I priede nurodytų reikalavimų, susijusių su dimetoatu, dimetomorfu, glufozinatu, metribuzinu, fosmetu ir propamokarbu, išskyrus su jais susijusių reikalavimų, apibrėžtų įrašo B dalyje, ir ar registracijos savininkas turi arba gali naudotis visu dokumentų rinkiniu, atitinkančiu tos direktyvos II priedo reikalavimus, pagal tos direktyvos 13 straipsnyje išdėstytas sąlygas.

2.   Nukrypdamos nuo 1 dalies nuostatų, kiekvieną registruotą augalų apsaugos produktą, kurio sudėtyje dimetoatas, dimetomorfas, glufozinatas, metribuzinas, fosmetas ir propamokarbas yra vienintelė veiklioji medžiaga arba viena iš kelių veikliųjų medžiagų, iš kurių visos įtrauktos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą ne vėliau kaip iki 2007 m. rugsėjo 30 d., valstybės narės iš naujo įvertina produktą pagal Direktyvos 91/414/EEB VI priede nustatytus vienodus principus, vadovaudamosi tos direktyvos III priedo nuostatas atitinkančiu dokumentų rinkiniu ir atsižvelgdamos į jos I priedo įrašo B dalyje apibrėžtus reikalavimus, atitinkamai susijusius su dimetoatu, dimetomorfu, glufozinatu, metribuzinu, fosmetu ir propamokarbu. Remdamosi tuo vertinimu jos nusprendžia, ar produktas atitinka Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies b, c, d ir e punktuose išdėstytus reikalavimus.

Tai nustačiusios, valstybės narės:

a)

jei būtina, ne vėliau kaip iki 2011 m. rugsėjo 30 d. iš dalies keičia arba panaikina produkto, kurio sudėtyje dimetoatas, dimetomorfas, glufozinatas, metribuzinas, fosmetas ir propamokarbas yra vienintelė veiklioji medžiaga, registraciją; arba

b)

jei būtina, iš dalies keičia arba panaikina produkto, kurio sudėtyje dimetoatas, dimetomorfas, glufozinatas, metribuzinas, fosmetas ir propamokarbas yra viena iš kelių veikliųjų medžiagų, registraciją iki 2011 m. rugsėjo 30 d. arba iki tokiam keitimui ar panaikinimui skirtos dienos, nustatytos atitinkama direktyva ar direktyvomis, kuriomis atitinkama medžiaga ar medžiagos buvo įtrauktos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, pasirinkdamos vėliausią datą.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja 2007 m. spalio 1 d.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/21/EB (OL L 97, 2007 4 12, p. 42).

(2)  OL L 55, 2000 2 29, p. 25. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1044/2003 (OL L 151, 2003 6 19, p. 32).

(3)  OL L 98, 2001 4 7, p. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2005) 27, 1-81, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glufosinate (finalised: 14 March 2005).

EFSA Scientific Report (2006) 75, 1-72, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance phosmet (finalised: 12 May 2006).

EFSA Scientific Report (2006) 78, 1-72, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propamocarb (finalised: 12 May 2006).

EFSA Scientific Report (2006) 84, 1-102, Conclusions on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dimethoate (finalised: 23 June 2006).

EFSA Scientific Report (2006) 82, 1-69, Conclusions on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dimethomorph (finalised: 23 June 2006).

EFSA Scientific Report (2006) 88, 1-74, Conclusions on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance metribuzin (finalised: 28 July 2006).

(5)  OL L 366, 1992 12 15, p. 10. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2266/2000 (OL L 259, 2000 10 13, p. 27).


PRIEDAS

Direktyvos 91/414/EEB I priedo lentelės pabaigoje įrašoma:

Nr.

Bendrinis pavadinimas, identifikacijos Nr.

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Įsigaliojimas

Įtraukimo galiojimo pabaiga

Specialiosios nuostatos

„155

Dimetoatas

CAS Nr. 60-51-5

CIPAC Nr. 59

O,O-Dimetil-S-(N-metilkarbamoilmetil) fosforditioatas; 2-Dimetoksi-fosfintioiltio-N-metilacetamidas

≥ 950 g/kg

Priemaišos:

ometoatas: ne daugiau kaip 2 g/kg

izodimetoatas: ne daugiau kaip 3 g/kg

2007 m. spalio 1 d.

2017 m. rugsėjo 30 d.

A   dalis

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą.

B   dalis

Įgyvendinant VI priede nustatytus vienodus principus, atsižvelgiama į dimetoato bendros peržiūros ataskaitos išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius, priimtus Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete 2006 m. lapkričio 24 d.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

turi atkreipti ypatingą dėmesį į paukščių, žinduolių, vandens organizmų ir kitų netikslinių nariuotakojų apsaugą. Prireikus registracijos sąlygose turėtų būti nustatytos pavojaus mažinimo priemonės, pvz., buferinės zonos ir nutekamųjų vandenų ir sausinimo įrenginių nuotekų į paviršinius vandenis mažinimas,

atkreipti ypatingą dėmesį į su maistu suvartojamų likučių poveikį vartotojams,

privalo ypatingą dėmesį skirti asmenų, dirbančių su šia medžiaga, saugai ir užtikrinti, kad naudojimo instrukcijose būtų numatyta naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones.

Valstybės narės prašo pateikti papildomų tyrimų rezultatus, kurie patvirtintų ilgalaikio pavojaus paukščiams, žinduoliams ir netiksliniams nariuotakojams vertinimą, taip pat į toksikologinį metabolitų, kurių gali būti auginamose kultūrose, vertinimą.

Jos užtikrina, kad pranešėjas, kurio prašymu dimetoatas yra įtrauktas į šį priedą, pateiktų tokių tyrimų rezultatus Komisijai per dvejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

156

Dimetomorfas

CAS Nr. 110488-70-5

CIPAC Nr. 483

(E,Z) 4-[3-(4-chlorfenil)-3-(3,4-dimetoksifenil)akriloil]morfolinas

≥ 965 g/kg

2007 m. spalio 1 d.

2017 m. rugsėjo 30 d.

A   dalis

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   dalis

Įgyvendinant VI priede nustatytus vienodus principus, atsižvelgiama į dimetomorfo bendros peržiūros ataskaitos išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius, priimtus Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete 2006 m. lapkričio 24 d.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės privalo kreipti ypatingą dėmesį į:

operatorių ir darbuotojų saugą. Leistinose naudojimo sąlygose turi būti nustatytos tinkamos asmens apsaugos priemonės,

paukščių, žinduolių ir vandens organizmų apsaugą.

Prireikus registracijos sąlygose turėtų būti nustatytos pavojaus mažinimo priemonės.

157

Glufozinatas

CAS Nr. 77182-82-2

CIPAC Nr. 437.007

amonio (DL)-homoalanin-4-il(metil)fosfinatas

950 g/kg

2007 m. spalio 1 d.

2017 m. rugsėjo 30 d.

A   dalis

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

B   dalis

Vertindamos prašymus dėl augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra glufozinato ir kurie nėra skirti obelų sodų apsaugai, registracijos valstybės narės ypatingą dėmesį skiria 4 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytiems kriterijams ir užtikrina, kad visi būtini duomenys ir informacija būtų pateikti prieš registruojant tokius produktus.

Įgyvendinant VI priede nustatytus vienodus principus, atsižvelgiama į glufozinato bendros peržiūros ataskaitos išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius, priimtus Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete 2006 m. lapkričio 24 d. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės privalo kreipti ypatingą dėmesį į:

operatorių, darbuotojų ir pašalinių asmenų saugą. Registracijos sąlygose prireikus turėtų būti nustatytos apsaugos priemonės,

požeminį vandenį, jei veiklioji medžiaga yra naudojama vietovėse, kurių dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos yra lengvai pažeidžiamos,

žinduolių, netikslinių nariuotakojų ir netikslinių augalų apsaugą.

Prireikus registracijos sąlygose turėtų būti nustatytos pavojaus mažinimo priemonės.

Atitinkamos valstybės narės prašo pateikti papildomų tyrimų rezultatus, kurie patvirtintų pavojaus obelų sodų žinduoliams ir netiksliniams nariuotakojams vertinimą. Jos užtikrina, kad pranešėjas, kurio prašymu glufozinatas yra įtrauktas į šį priedą, pateiktų tokių tyrimų rezultatus Komisijai per dvejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

158

Metribuzinas

CAS Nr. 21087-64-9

CIPAC Nr. 283

4-amino-6-tret-butil-metiltio-1,2,4-triazin-5(4H)onas

≥ 910 g/kg

2007 m. spalio 1 d.

2017 m. rugsėjo 30 d.

A   dalis

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

B   dalis

Vertindamos prašymus dėl augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra metribuzino ir kurie nėra skirti naudoti kaip tam tikri herbicidai pradėjusių augti bulvių apsaugai, registracijos valstybės narės ypatingą dėmesį skiria 4 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytiems kriterijams ir užtikrina, kad visi būtini duomenys ir informacija būtų pateikti prieš registruojant tokius produktus.

Įgyvendinant VI priede nustatytus vienodus principus, atsižvelgiama į metribuzino bendros peržiūros ataskaitos išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius, priimtus Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete 2006 m. lapkričio 24 d.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

privalo ypatingą dėmesį skirti dumblių, vandens augalų ir už herbicidais apdoroto lauko ribų augančių netikslinių augalų apsaugai bei užtikrinti, kad registracijos sąlygose būtų nustatytos pavojaus mažinimo priemonės,

privalo ypatingą dėmesį skirti asmenų, dirbančių su šia medžiaga, saugai ir užtikrinti, kad naudojimo instrukcijose būtų nustatyta naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones.

Atitinkamos valstybės narės prašo pateikti papildomų tyrimų rezultatus, kurie patvirtintų pavojaus požeminiam vandeniui vertinimą. Jos užtikrina, kad pranešėjai, kurių prašymu metribuzinas įtrauktas į šį priedą, pateiktų Komisijai tokių tyrimų rezultatus per dvejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

159

Fosmetas

CAS Nr. 732-11-6

CIPAC Nr. 318

O,O-dimetil S-ftalimidometil fosforditioatas; N- (dimetoksifosfintioiltiometil)ftalimidas

≥ 950 g/kg

Priemaišos:

fosmetoksonas: ne daugiau kaip 0,8 g/kg

izofosmetas: ne daugiau kaip 0,4 g/kg

2007 m. spalio 1 d.

2017 m. rugsėjo 30 d.

A   dalis

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą arba akaricidą.

B   dalis

Įgyvendinant VI priede nustatytus vienodus principus, atsižvelgiama į fosmeto bendros peržiūros ataskaitos išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius, priimtus Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete 2006 m. lapkričio 24 d.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

turi atkreipti ypatingą dėmesį į paukščių, žinduolių, vandens organizmų, bičių ir kitų netikslinių nariuotakojų apsaugą. Prireikus registracijos sąlygose turėtų būti nustatytos pavojaus mažinimo priemonės, pvz., buferinės zonos ir nutekamųjų vandenų ir sausinimo įrenginių nuotekų į paviršinius vandenis mažinimas,

privalo ypatingą dėmesį skirti asmenų, dirbančių su šia medžiaga, saugai ir užtikrinti, kad naudojimo instrukcijose būtų nustatyta naudoti tinkamas asmens ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.

Susijusios valstybės narės prašo pateikti papildomų tyrimų rezultatus, kurie patvirtintų pavojaus paukščiams (ūmus poveikis) ir žolėdžiams žinduoliams (ilgalaikis pavojus) vertinimą. Jos užtikrina, kad pranešėjas, kurio prašymu fosmetas yra įtrauktas į šį priedą, pateiktų tokių tyrimų rezultatus Komisijai per dvejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

160

Propamokarbas

CAS Nr. 24579-73-5

CIPAC Nr. 399

Propil 3-(dimetilamin)propilkarbamatas

≥ 920 g/kg

2007 m. spalio 1 d.

2017 m. rugsėjo 30 d.

A   dalis

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   dalis

Vertindamos prašymus dėl augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra propamokarbo ir kurie nėra naudojami lapų ir spyglių apsaugai, registracijos valstybės narės ypatingą dėmesį skiria 4 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytiems kriterijams, susijusiems su poveikiu darbuotojams, ir užtikrina, kad visi būtini duomenys ir informacija būtų pateikiami prieš registruojant tokius produktus.

Įgyvendinant VI priede nustatytus vienodus principus, atsižvelgiama į propamokarbo bendros peržiūros ataskaitos išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius, priimtus Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete 2006 m. lapkričio 24 d.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės privalo kreipti ypatingą dėmesį į:

operatorių ir darbuotojų saugą. Prireikus registracijos sąlygose turėtų būti nustatytos apsaugos priemonės,

likučių dirvožemyje poveikį rotacinėms ir auginamoms kultūroms,

paviršinio ir požeminio vandens apsaugą pažeidžiamose zonose,

paukščių, žinduolių ir vandens organizmų apsaugą. Prireikus registracijos sąlygose turėtų būti nustatytos pavojaus mažinimo priemonės.“


(1)  Išsamesnė informacija apie veikliosios medžiagos tapatumą ir specifikaciją pateikta peržiūros ataskaitoje.


Top