Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0016

2007 m. kovo 19 d. Komisijos direktyva 2007/16/EB, įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo, patikslinant tam tikrus apibrėžimus (Tekstas svarbus EEE )

OJ L 79, 20.3.2007, p. 11–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 134–142 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 006 P. 34 - 42

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/16/oj

20.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 79/11


KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB

2007 m. kovo 19 d.

įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo, patikslinant tam tikrus apibrėžimus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS) (1), derinimo, ypač į jos 53a straipsnio a punktą,

kadangi,

(1)

Direktyvoje 85/611/EEB yra pateikti keli apibrėžimai, kurie yra kartais tarpusavyje susiję ir susiję su turtu, tinkamu kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (toliau – KIPVPS) investavimui, pvz., perleidžiamų vertybinių popierių apibrėžimas ir pinigų rinkos priemonių apibrėžimas.

(2)

Nuo to laiko, kai buvo priimta Direktyva 85/611/EEB, labai padidėjo finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama finansų rinkose, įvairovė, dėl to tapo neaišku, ar esami apibrėžimai apima tam tikras finansinių priemonių kategorijas. Kadangi šių apibrėžimų taikymas neaiškus, direktyva aiškinama skirtingai.

(3)

Norint pasiekti, kad Direktyva 85/611/EEB būtų vienodai taikoma, ir padėti valstybėms narėms sukurti bendrus principus dėl tam tikros kategorijos turto atitikties KIPVPS reikalavimams bei garantuoti, kad apbrėžimai būtų aiškinami pagal pagrindinius Direktyvos 85/611/EEB principus, pvz., dėl rizikos paskirstymo ir pozicijų ribų, KIPVPS galimybių investicinių vienetų savininkų pageidavimu išpirkti savo investicinius vienetus ir apskaičiuoti grynąją savo turto vertę, kai investiciniai vienetai išleidžiami arba išperkami, kompetentingoms institucijoms ir rinkos dalyviams būtina šį klausimą labiau išaiškinti. Šis aiškumas padės lengviau naudoti KIPVPS platinimo veiklai kitose valstybėse taikomą pranešimų teikimo tvarką.

(4)

Iš šioje direktyvoje pateiktų patikslinimų nekyla jokių naujų veiklos ar įpareigojimų kompetentingoms institucijoms arba rinkos dalyviams. Šiuose patikslinimuose nėra baigtinių finansinių priemonių ir sandorių sąrašų, bet juose apibrėžiami pagrindiniai kriterijai, padedantys vertinti, ar įvairūs apibrėžimai apima kurią nors finansinės priemonės klasę.

(5)

Vertinant turto tinkamumą KIPVPS, reikia atsižvelgti ne tik į tai, ar jį apima šiame tekste patikslinti apibrėžimai, bet ir į kitus Direktyvoje 85/611/EEB nustatytus reikalavimus. Nacionalinės kompetentingos institucijos galėtų dirbti kartu Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitete (CESR), kad nustatytų bendrus šių patikslinimų praktinio taikymo kasdienėje veikloje principus, įgyvendindamos savo priežiūros funkcijas, ypač susijusias su kitais Direktyvos 85/611/EEB reikalavimais, tokiais kaip kontrolės arba rizikos valdymo procedūros, ir užtikrintų sklandų produkto paso naudojimą.

(6)

Direktyvoje 85/611/EEB perleidžiami vertybiniai popieriai apibrėžiami tik teisiniu požiūriu. Todėl perleidžiamų vertybinių popierių apibrėžimas yra taikomas labai įvairiems skirtingų savybių ir skirtingo likvidumo finansiniams produktams. Dėl kiekvieno iš šių finansinių produktų turi būti užtikrintas nuoseklumas tarp perleidžiamų vertybinių popierių apibrėžimo ir kitų direktyvos nuostatų.

(7)

Uždarojo tipo fondai – tai turto kategorija, kuri Direktyvoje 85/611/EEB nėra aiškiai apibrėžta kaip tinkamas KIPVPS turtas. Tačiau uždarojo tipo fondų vienetai dažnai laikomi perleidžiamais vertybiniais popieriais, atsižvelgiant į tai, kad jais leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje. Todėl yra būtina išaiškinti rinkos dalyviams ir kompetentingoms institucijoms, ar perleidžiamų vertybinių popierių apibrėžimas apima uždarojo tipo fondų vienetus. Nacionalinės kompetentingos institucijos galėtų dirbti kartu CESR, kad nustatytų bendrus kriterijų, skirtų uždarojo tipo fondams, ypač dėl minimalių esminių standartų, susijusių su įmonių valdymo mechanizmais, praktinio taikymo kasdienėje veikloje principus.

(8)

Be to, reikia papildomo teisinio aiškumo dėl finansinių priemonių, susijusių su kito turto ir pačioje Direktyvoje 85/611/EEB nepaminėto turto naudojimu arba garantuotų tokiu turtu, priskyrimo perleidžiamų vertybinių popierių kategorijai. Turėtų būti išaiškinta, kad jei santykis su pagrindiniu arba kitu priemonės elementu yra lygiavertis elementui, kuris laikomas įterptąja išvestine priemone, finansinė priemonė priskiriama perleidžiamų vertybinių popierių, apimančių išvestinį elementą, pogrupiui. Todėl tam elementui turi būti taikomi išvestinių priemonių kriterijai pagal Direktyvą 85/611/EEB.

(9)

Kad Direktyvoje 85/611/EEB pateiktas pinigų rinkos priemonių apibrėžimas būtų taikomas finansinei priemonei, ji turėtų atitikti tam tikrus kriterijus: pirmiausia tokia priemone paprastai turi būti prekiaujama pinigų rinkoje, ji turi būti likvidi, bet kuriuo metu galima tiksliai nustatyti jos vertę. Yra būtina garantuoti vienodą šių kriterijų taikymą, atsižvelgiant į tam tikrus rinkos veikimo principus. Be to, būtina išaiškinti, kad kriterijai turi būti aiškinami nuosekliai su kitais Direktyvos 85/611/EEB principais. Pinigų rinkos priemonių apibrėžimas turėtų apimti finansines priemones, kurių nėra arba kuriomis neprekiaujama reguliuojamoje rinkoje ir dėl kurių, be bendrų pinigų rinkos priemonių kriterijų, Direktyvoje 85/611/EEB yra apibrėžti papildomi kriterijai. Todėl taip pat būtina išaiškinti šiuos kriterijus pagal investuotojų apsaugos reikalavimus bei atsižvelgiant į direktyvos principus, pvz., investicijų portfelio likvidumą, pagal jos 37 straipsnį.

(10)

Pagal Direktyvą 85/611/EEB išvestinės finansinės priemonės yra likvidus finansinis turtas, jei jos atitinka toje direktyvoje nurodytus kriterijus. Būtina garantuoti vienodą šių kriterijų taikymą, taip pat išaiškinti, jog šie kriterijai turi būti suprantami taip, kad būtų vykdomos kitos direktyvos nuostatos. Be to, reikėtų išaiškinti, kad jeigu kredito išvestinės priemonės atitinka šiuos kriterijus, pagal Direktyvą 85/611/EEB jos yra išvestinės finansinės priemonės, todėl atitinka likvidaus finansinio turto reikalavimus.

(11)

Išaiškinimas ypač reikalingas dėl išvestinių priemonių finansinių indeksų. Šiuo metu yra įvairių finansinių indeksų, kurie yra pagrindinis išvestinės priemonės elementas. Šie indeksai gali skirtis savo struktūra arba elementų svarba. Visais atvejais reikia užtikrinti, kad KIPVPS galėtų vykdyti savo įsipareigojimus dėl portfelio likvidumo pagal Direktyvos 85/611/EEB 37 straipsnį, bei grynosios turto vertės skaičiavimo ir kad išvestinės priemonės pagrindinio elemento savybės neturėtų neigiamo poveikio šiems įsipareigojimams. Reikėtų išaiškinti, kad išvestinės priemonės finansiniai indeksai, kurių struktūra yra pakankamai diversifikuota, kurie yra tinkamas tam tikros rinkos etalonas ir apie kuriuos reikia pateikti tinkamą informaciją dėl indekso struktūros ir apskaičiavimo, priklauso likvidaus finansinio turto išvestinių priemonių kategorijai. Nacionalinės kompetentingos institucijos galėtų dirbti kartu CESR, kad nustatytų bendrus šių kriterijų praktinio taikymo kasdienėje veikloje principus indeksams, pagrįstiems turtu, kuris direktyvoje atskirai nenurodytas kaip reikalavimus atitinkantis turtas.

(12)

Direktyvoje 85/611/EEB pripažįstama, kad išvestinį elementą apimančios priemonės priskiriamos perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių pogrupiui. Įtraukus išvestinį elementą į perleidžiamus vertybinius popierius arba pinigų rinkos priemones, visa finansinė priemonė netampa išvestine finansine priemone, kuri neįeitų į perleidžiamų vertybinių popierių arba pinigų rinkos priemonių apibrėžimus. Todėl būtina patikslinti, ar galima laikyti, kad išvestinė finansinė priemonė yra įterpta į kitą priemonę. Be to, įtraukiant išvestinę priemonę į perleidžiamą vertybinių popierių arba pinigų rinkos priemonę, kyla pavojus, kad Direktyvoje 85/611/EEB apibrėžtų išvestinių priemonių taisyklių nebus laikomasi. Dėl to direktyvoje yra reikalavimas nurodyti į priemonę įterptą išvestinį elementą ir šių taisyklių atitiktį. Atsižvelgiant į finansinių naujovių mastą, įterptas išvestinis elementas ne visada aiškiai nurodomas. Kad šis klausimas taptų aiškesnis, turėtų būti nustatyti tokių elementų identifikavimo kriterijai.

(13)

Remiantis Direktyva 85/611/EEB, su perleidžiamais vertybiniais popieriais arba pinigų rinkos priemonėmis susiję metodai ir priemonės, naudojami siekiant veiksmingo investicijų portfelio valdymo, neįeina į perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių apibrėžimus. Norint patikslinti šiuos apibrėžimus, būtina nustatyti kriterijus, pagal kuriuos būtų nustatomi sandoriai, kuriuose naudojami tokie metodai ir priemonės. Be to, reikia paminėti, kad tokie metodai ir priemonės turi būti aiškinami atsižvelgiant į kitus KIPVPS įsipareigojimus, pirmiausia susijusius su subjekto rizikos lygiu. Kitaip tariant, jie turi atitikti Direktyvoje 85/611/EEB apibrėžtas taisykles dėl rizikos valdymo ir paskirstymo, taip pat apribojimus dėl trumpalaikio pardavimo ir skolinimosi.

(14)

Direktyvoje 85/611/EEB yra nurodyti kriterijai, pagal kuriuos apibrėžiami KIPVPS, atkartojantys obligacijų arba akcijų indeksus. Šiuos kriterijus atitinkantiems KIPVPS lanksčiau taikomi emitento koncentracijos apribojimai. Todėl yra būtina aiškiai apibrėžti tuos kriterijus ir garantuoti, kad jie būtų vienodai taikomi visose valstybėse narėse. Dėl to reikia dar patikslinti, ar KIPVPS gali būti laikomas indeksą atkartojančiu KIPVPS; taip būtų tiksliau apibrėžtos sąlygos, pagrindžiančios palankios tvarkos taikymą indeksą atkartojančiam KIPVPS.

(15)

Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetas teikė technines konsultacijas.

(16)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Europos vertybinių popierių komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šioje direktyvoje yra pateiktos taisyklės, kuriose, siekiant vienodo jų taikymo, yra aiškinami šie terminai:

1)

perleidžiami vertybiniai popieriai, apibrėžti Direktyvos 85/611/EEB 1 straipsnio 8 dalyje;

2)

pinigų rinkos priemonės, apibrėžtos Direktyvos 85/611/EEB 1 straipsnio 9 dalyje;

3)

likvidus finansinis turtas, nurodytas KIPVPS apibrėžime Direktyvos 85/611/EEB 1 straipsnio 2 dalyje, susijęs su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis;

4)

perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kurie apima išvestines finansines priemones, nurodyti Direktyvos 85/611/EEB 21 straipsnio 3 dalies ketvirtoje pastraipoje;

5)

metodai ir priemonės, naudojami veiksmingam investicijų portfelio valdymui, nurodyti Direktyvos 85/611/EEB 21 straipsnio 2 dalyje;

6)

indeksą atkartojantys KIPVPS, nurodyti Direktyvos 85/611/EEB 22a straipsnio 1 dalyje.

2 straipsnis

Direktyvos 85/611/EEB 1 straipsnio 8 dalis

Perleidžiami vertybiniai popieriai

1.   Direktyvos 85/611/EEB 1 straipsnio 8 dalyje nurodyti perleidžiami vertybiniai popieriai – tai finansinės priemonės, atitinkančios šiuos kriterijus:

a)

galimi nuostoliai, kuriuos KIPVPS gali patirti turėdamas šias priemones, yra ne didesni nei už jas sumokėta suma;

b)

dėl jų likvidumo nemažėja KIPVPS gebėjimas vykdyti Direktyvos 85/611/EEB 37 straipsnio nuostatas;

c)

tokios priemonės patikimai vertinamos taip:

i)

jei tai yra vertybiniai popieriai, kurie yra arba kuriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, kaip nurodyta Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalies a–d punktuose, vertinama pagal tikslias, patikimas ir reguliarias kainas: rinkos kainas arba kainas, nustatomas pasitelkiant vertinimo sistemas, nepriklausomas nuo emitentų;

ii)

jei tai yra kiti vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 2 dalyje, vertinama periodiškai pagal iš vertybinių popierių emitento gautą informaciją arba pagal kompetentingai parengtą investicijų tyrimą;

d)

tinkama informacija apie priemones pateikiama taip:

i)

jei tai yra vertybiniai popieriai, kurie yra arba kuriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, kaip nurodyta Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalies a–d punktuose, rinkai reguliariai teikiama tiksli ir išsami informacija apie vertybinius popierius arba, jei reikalinga, vertybinių popierių portfelį;

ii)

jei tai yra kiti vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 2 dalyje, KIPVPS reguliariai teikiama tiksli informacija apie vertybinius popierius arba, jei reikalinga, vertybinių popierių portfelį;

e)

jos yra apyvarčios;

f)

jų įsigijimas atitinka KIPVPS investavimo tikslus arba investavimo politiką arba abu, laikantis Direktyvos 85/611/EEB nuostatų;

g)

jų riziką tinkamai apima KIPVPS rizikos valdymo sistema.

Remiantis pirmos pastraipos b ir e punktais, nebent KIPVPS turi informacijos, kuri leistų nuspręsti kitaip, daroma prielaida, kad finansinės priemonės, kurios yra arba kuriomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje pagal Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktus, nemenkina KIPVPS gebėjimo atitikti Direktyvos 85/611/EEB 37 straipsnio nuostatas, taip pat yra apyvarčios.

2.   Perleidžiami vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 85/611/EEB 1 straipsnio 8 dalyje, apima šiuos elementus:

a)

uždarojo tipo fondų, veikiančių kaip investicinės bendrovės arba patikėjimo fondai, vienetai, atitinkantys šiuos kriterijus:

i)

jie atitinka 1 dalyje nurodytus kriterijus;

ii)

jiems taikomi bendrovių valdymo principai;

iii)

jei uždarojo tipo fondo vardu kitas subjektas vykdo turto valdymo veiklą, tam subjektui taikomi nacionaliniai teisės aktai, siekiant apsaugoti investuotojus;

b)

uždarojo tipo fondų, įsteigtų pagal sutarčių teisę, vienetai, atitinkantys šiuos kriterijus:

i)

jie atitinka 1 dalyje nurodytus kriterijus;

ii)

jiems taikomi įmonių valdymo principai, atitinkantys principus, taikomus bendrovėms kaip nurodyta a punkto ii papunktyje;

iii)

juos valdo subjektas, kuriam taikomi nacionaliniai teisės aktai, siekiant apsaugoti investuotojus;

c)

finansinės priemonės, atitinkančios šiuos kriterijus:

i)

jos atitinka 1 dalyje nurodytus kriterijus;

ii)

jos garantuojamos kitu turtu arba siejamos su kitu turtu, kuris gali būti kitoks nei Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalyje nurodytas turtas.

3.   Jeigu 2 dalies c punkte nurodyta finansinė priemonė turi įterptą išvestinį elementą, kaip nurodyta šios direktyvos 10 straipsnyje, tam elementui taikomi Direktyvos 85/611/EEB 21 straipsnio reikalavimai.

3 straipsnis

Direktyvos 85/611/EEB 1 straipsnio 9 dalis

Priemonės, kuriomis paprastai prekiaujama pinigų rinkoje

1.   Direktyvos 85/611/EEB 1 straipsnio 9 dalyje nurodytos pinigų rinkos priemonės – tai:

a)

finansinės priemonės, kurios yra įtrauktos į prekybą arba kuriomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, laikantis Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktų nuostatų;

b)

finansinės priemonės, kurios nėra įtrauktos į prekybą.

2.   Direktyvos 85/611/EEB 1 straipsnio 9 dalyje nurodytos pinigų rinkos priemonės, kuriomis paprastai prekiaujama pinigų rinkoje – tai finansinės priemonės, kurios atitinka kurį nors vieną iš šių kriterijų:

a)

jų terminas emisijos išleidimo metu yra iki 397 dienų imtinai;

b)

jų likęs terminas yra iki 397 dienų imtinai;

c)

jų palūkanos reguliariai koreguojamos nors kartą per 397 dienas pagal pinigų rinkos sąlygas;

d)

jų rizikos lygis, įskaitant kredito ir palūkanų normos riziką, atitinka finansinių priemonių, kurių terminas nurodytas a arba b punktuose arba kurių palūkanos koreguojamos pagal c punktą, rizikos lygį.

4 straipsnis

Direktyvos 85/611/EEB 1 straipsnio 9 dalis

Likvidžios priemonės, kurių vertė bet kada gali būti tiksliai nustatyta

1.   Direktyvos 85/611/EEB 1 straipsnio 9 dalyje nurodytos likvidžios pinigų rinkos priemonės – tai finansinės priemonės, kurios per gana trumpą laiką gali būti parduotos nedidelėmis sąnaudomis, atsižvelgiant į KIPVPS įsipareigojimą investicinių vienetų savininko prašymu atpirkti arba išpirkti savo investicinius vienetus.

2.   Direktyvos 85/611/EEB 1 straipsnio 9 dalyje nurodytos pinigų rinkos priemonės, kurių vertę bet kada galima tiksliai nustatyti – tai finansinės priemonės, kurioms yra taikomos tikslios ir patikimos vertinimo sistemos, atitinkančios šiuos kriterijus:

a)

jos leidžia KIPVPS apskaičiuoti grynąją turto vertę pagal investicijų portfelyje turimos finansinės priemonės vertę, už kurią informuotos šalys galėtų ja savo noru apsikeisti netiesioginiuose sandoriuose;

b)

jos pagrįstos rinkos duomenimis arba vertinimo modeliais, įskaitant amortizacijos sąnaudomis pagrįstas sistemas.

3.   Daroma prielaida, kad laikomasi 1 ir 2 dalyse nurodytų kriterijų dėl finansinių priemonių, kuriomis paprastai prekiaujama pinigų rinkoje, kaip numatyta Direktyvos 85/611/EEB 1 straipsnio 9 dalyje, ir kurios yra arba kuriomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje laikantis direktyvos 19 straipsnio 1 dalies a, b arba c punktų, nebent KIPVPS turi informacijos, kuri leistų nuspręsti kitaip.

5 straipsnis

Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalies h punktas

Priemonės, kurių emisija arba emitentas yra reguliuojami, kad būtų apsaugoti investuotojai ir santaupos

1.   Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalies h punkte nurodytos pinigų rinkos priemonės, išskyrus priemones, kuriomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, kurių emisija arba emitentas patys yra reguliuojami, kad būtų apsaugoti investuotojai ir santaupos – tai finansinės priemonės, atitinkančios šiuos kriterijus:

a)

jos atitinka vieną iš kriterijų, nurodytų 3 straipsnio 2 dalyje, ir visus 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus kriterijus;

b)

apie jas yra tinkamos informacijos, įskaitant informaciją, pagal kurią galima tinkamai įvertinti kredito riziką, susijusią su investicijomis į tokias priemones, atsižvelgiant į šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalis;

c)

jos yra laisvai perleidžiamos.

2.   Šio straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta tinkama informacija apie pinigų rinkos priemones, nurodytas Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalies h punkto antrojoje ir ketvirtojoje įtraukose, arba priemones, išleistas valstybės narės vietos arba regioninės valdžios institucijos arba viešojo tarptautinio subjekto, tačiau negarantuojamas valstybės narės, arba federacinės valstybės atveju – išleistas vienos iš federacijos narių, sudaro:

a)

informacija apie emisiją arba emisijos programą, taip pat apie teisinę ir finansinę emitento padėtį iki pinigų rinkos priemonės išleidimo;

b)

reguliariai ir svarbaus įvykio atveju atnaujinama a punkte nurodytą informacija;

c)

a punkte nurodyta informacija, patikrinta tinkamai kvalifikuotos emitentui nepavaldžių trečiųjų šalių;

d)

patikima ir prieinama statistika apie emisiją arba emisijos programą.

3.   Šio straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą tinkamą informaciją apie pinigų rinkos priemones, išvardytas Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalies h punkto trečioje įtraukoje, sudaro:

a)

informacija apie emisiją arba emisijos programą arba teisinę ir finansinę emitento padėtį iki pinigų rinkos priemonės išleidimo;

b)

reguliariai ir svarbaus įvykio atveju atnaujinama a punkte nurodyta informacija;

c)

patikima ir prieinama statistika apie emisiją arba emisijos programą arba kitų duomenų, leidžiančių tinkamai įvertinti su investicijomis į tokias priemones susijusią kredito riziką.

4.   Šio straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta tinkama informacija apie visas pinigų rinkos priemones, išvardytas Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalies h punkto pirmojoje įtraukoje, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nurodytas priemones ir Europos centrinio banko ar valstybių narių centrinių bankų išleistas priemones, apima informaciją apie emisiją arba emisijos programą arba teisinę ir finansinę emitento padėtį iki pinigų rinkos priemonės išleidimo.

6 straipsnis

Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalies h punktas

Įmonė, kuriai taikomos riziką ribojančios taisyklės, kompetentingos valdžios institucijos laikomos ne mažiau griežtomis nei Bendrijos teisės aktuose nustatytos taisyklės, ir kuri jų laikosi

Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalies h punkto trečiojoje įtraukoje nurodyta įmonė, kuriai taikomos riziką ribojančios taisyklės, kompetentingos valdžios institucijos laikomos ne mažiau griežtomis nei Bendrijos teisės aktuose nustatytos taisyklės, ir kuri jų laikosi – tai emitentas, kuriam taikomos riziką ribojančios taisyklės ir kuris jų laikosi, atitinkantis vieną iš šių kriterijų:

1)

jis įsikūręs Europos ekonominėje erdvėje;

2)

jis įsikūręs Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) šalyse, priklausančiose Dešimties valstybių grupei;

3)

jis turi bent investicinį reitingą;

4)

remiantis išsamia emitento analize, galima įrodyti, kad tam emitentui taikomos riziką ribojančios taisyklės yra ne mažiau griežtos nei Bendrijos teisės aktuose nustatytos taisyklės.

7 straipsnis

Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalies h punktas

Garantijos priemonės išleidžiant banko paskolomis finansuojamus vertybinius popierius

1.   Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalies h punkto ketvirtoje įtraukoje nurodytos garantijos priemonės – tai struktūros, įkurtos bendrovės, patikos ar sutartinių santykių pagrindu pakeitimo vertybiniais popieriais tikslais.

2.   Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalies h punkto ketvirtoje įtraukoje nuoroda į banko paskolomis finansuojamus vertybinius popierius suprantama kaip nuoroda į banko paslaugas, už kurias garantuoja finansų įstaiga, atitinkanti Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalies h punkto trečiosios įtraukos nuostatas.

8 straipsnis

Direktyvos 85/611/EEB 1 straipsnio 2 dalis ir 19 straipsnio 1 dalies g punktas

Likvidus finansinis turtas išvestinių finansinių priemonių atžvilgiu

1.   Direktyvos 85/611/EEB 1 straipsnio 2 dalyje nurodytas likvidus finansinis turtas išvestinių finansinių priemonių atžvilgiu – tai išvestinės finansinės priemonės, atitinkančios šiuos kriterijus:

a)

jų bazinės priemonės apima vieną arba daugiau iš šių elementų:

i)

turtas, nurodytas Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalyje, įskaitant finansines priemones, turinčias vieną arba kelias tokio turto savybes;

ii)

palūkanų normos;

iii)

valiutų keitimo kursai arba valiutos;

iv)

finansiniai indeksai;

b)

nebiržinių (OTC) išvestinių priemonių atveju jos atitinka Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalies g punkto antroje ir trečioje įtraukose nurodytus reikalavimus.

2.   Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalies g punkte nurodytos išvestinės finansinės priemonės apima priemones, atitinkančias šiuos kriterijus:

a)

jos leidžia perkelti turto, kuris nurodytas šio straipsnio 1 dalies a punkte, kredito riziką, neatsižvelgiant į kitą su tuo turtu susijusią riziką;

b)

turint šias priemones, neįsigyjamas arba neperleidžiamas turtas, įskaitant grynuosius pinigus, nenurodytas Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 ir 2 dalyse;

c)

jos atitinka nebiržinių išvestinių priemonių kriterijus, apibrėžtus Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalies g punkto antroje ir trečioje įtraukose ir šio straipsnio 3 ir 4 dalyse;

d)

jų riziką tinkamai apima KIPVPS rizikos valdymo sistema ir jo vidaus kontrolės mechanizmai, jei kyla informacijos neatitikimo tarp KIPVPS ir kitos kredito išvestinės priemonės sandorio šalies rizika, kai kita sandorio šalis gali gauti viešai neplatinamos informacijos įmones, kurių turtas naudojamas kaip kredito išvestinių priemonių bazinės finansinės priemonės.

3.   Pagal Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalies g punkto trečią įtrauką teisingai nustatyta vertė – tai vertė, už kurią informuotos šalys gali savo noru apsikeisti turtu arba įskaityti įsipareigojimus netiesioginiame sandoryje.

4.   Pagal Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalies g punkto trečią įtrauką patikimas ir tikslus įvertinimas – tai įvertinimas, kurį atlieka KIPVPS, remdamasis šio straipsnio 3 dalyje nurodyta teisingai nustatyta verte, kuris priklauso ne tik nuo sandorio šalies pateiktų rinkos kainų ir atitinka šiuos kriterijus:

a)

įvertinimas grindžiamas patikima naujausia priemonės rinkos verte arba, jei tokios vertės nėra, kainos nustatymo modeliu, taikant atitinkamą pripažintą metodiką;

b)

įvertinimą tikrina vienas iš šių subjektų:

i)

tinkama trečioji šalis, veikianti savarankiškai nuo kitos nebiržinės išvestinės priemonės sandorio šalies, pakankamai dažnai ir taip, kad KIPVPS galėtų tai patikrinti;

ii)

KIPVPS skyrius, veikiantis savarankiškai nuo padalinio, atsakingo už turto valdymą, ir tinkamai pasirengęs atlikti šią funkciją.

5.   Direktyvos 85/611/EEB 1 straipsnio 2 dalies ir 19 straipsnio 1 dalies g punkte nurodytas likvidus finansinis turtas – tai turtas, į kurį neįeina biržos prekių išvestinės priemonės.

9 straipsnis

Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalies g punktas

Finansiniai indeksai

1.   Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalies g punkte nurodyti finansiniai indeksai – tai indeksai, atitinkantys šiuos kriterijus:

a)

jų struktūra pakankamai diversifikuota, kadangi atitinka šiuos kriterijus:

i)

indekso struktūra yra tokia, kad su viena jo dalimi susiję kainų pokyčiai arba prekybos veikla neturi per daug įtakos visam indeksui;

ii)

jeigu indeksas apima turtą, nurodytą Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalyje, jo struktūra yra diversifikuota bent jau laikantis šios direktyvos 22a straipsnio nuostatų;

iii)

jeigu indeksas apima turtą, nenurodytą Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalyje, jo struktūra yra diversifikuota taip, kad jis yra lygiavertis tos direktyvos 22a straipsnyje nurodytam indeksui;

b)

jie yra tinkamas tam tikros rinkos etalonas, kadangi atitinka šiuos kriterijus:

i)

indeksas aktualiai ir tinkamai įvertina bazinių priemonių tipiškos grupės pelningumą;

ii)

indeksas periodiškai tikslinamas arba pertvarkomas, siekiant, kad jis nuolat atspindėtų tam tikrų rinkų padėtį pagal viešai skelbiamus kriterijus;

iii)

bazinės priemonės yra pakankamai likvidžios, todėl vartotojai gali atkartoti indeksą, jei būtina;

c)

jie tinkamai skelbiami, kadangi atitinka šiuos reikalavimus:

i)

jie skelbiami laikantis tinkamų duomenų apie kainas rinkimo, indekso reikšmės apskaičiavimo, o vėliau – jos skelbimo procedūrų, įskaitant elementų, kurių rinkos vertės nėra, kainos nustatymo procedūras;

ii)

atitinkama informacija apie tokius dalykus kaip indekso skaičiavimo ir pertvarkymo metodika, indekso pokyčiai arba apie bet kokius veiklos sunkumus, trukdančius laiku arba tiksliai pateikti informaciją, teikiama plačiu mastu ir laiku.

2.   Jeigu turto, kuris naudojamas kaip išvestinių finansinių priemonių bazinės finansinės priemonės pagal Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalį, struktūra neatitinka šio straipsnio 1 dalyje nurodytų kriterijų, tos išvestinės finansinės priemonės, jeigu jos atitinka 8 straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus, laikomos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurias apima turtas, apibrėžtas 8 straipsnio 1 dalies a punkto i–iii papunkčiuose.

10 straipsnis

Direktyvos 85/611/EEB 21 straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa

Išvestinę priemonę apimantys perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės

1.   Direktyvos 85/611/EEB 21 straipsnio 3 dalies ketvirtoje pastraipoje nurodyti perleidžiami vertybiniai popieriai, apimantys išvestinę priemonę, – tai finansinės priemonės, atitinkančios šios direktyvos 2 straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus, ir apimančios priemonę, atitinkančią šiuos kriterijus:

a)

dėl tos priemonės kai kurie arba visi grynųjų pinigų srautai, kurie kitaip būtų reikalingi perleidžiamam vertybiniam popieriui, kuris veikia kaip pagrindinė sutartis, gali būti koreguojami pagal nurodytą palūkanų normą, finansinės priemonės kainą, valiutų keitimo kursą, kainų ar kursų indeksą, skolinimosi reitingą ar indeksą arba kitą kintamąjį, todėl gali skirtis panašiai kaip atskira išvestinė priemonė;

b)

jos ekonominės savybės ir rizika nėra glaudžiai susijusios su pagrindinės sutarties ekonominėmis savybėmis bei rizika;

c)

ji turi didelį poveikį rizikos lygiui ir perleidžiamų vertybinių popierių kainos nustatymui.

2.   Pinigų rinkos priemonės, atitinkančios 3 straipsnio 2 dalyje apibrėžtus kriterijus, visus 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse apibrėžtus kriterijus ir apimančios priemonę, atitinkančią šio straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus, laikomos pinigų rinkos priemonėmis, apimančiomis išvestinę priemonę.

3.   Perleidžiamas vertybinis popierius arba pinigų rinkos priemonė nelaikomi apimančiais išvestinę priemonę, jeigu jie apima priemonę, kuri pagal sutartį gali būti perleidžiama nepriklausomai nuo perleidžiamo vertybinio popieriaus arba pinigų rinkos priemonės. Tokia priemonė laikoma atskira finansine priemone.

11 straipsnis

Direktyvos 85/611/EEB 21 straipsnio 2 dalis

Metodai ir priemonės, naudojami siekiant veiksmingai valdyti investicijų portfelį

1.   Direktyvos 85/611/EEB 21 straipsnio 2 dalyje nurodyti metodai ir priemonės, susiję su perleidžiamais vertybiniais popieriais ir naudojami siekiant veiksmingai valdyti investicijų portfelį, – tai metodai ir priemonės, kurie atitinka šiuos kriterijus:

a)

yra ekonomiškai tinkami, nes realizuojami efektyviai atsižvelgiant į kaštus;

b)

yra naudojami siekiant vieno arba daugiau iš šių konkrečių tikslų:

i)

sumažinti riziką;

ii)

sumažinti sąnaudas;

iii)

gauti papildomo kapitalo arba pajamų KIPVPS, kai rizikos lygis atitinka KIPVPS rizikos lygį ir rizikos diversifikavimo taisykles, apibrėžtas Direktyvos 85/611/EEB 22 straipsnyje;

c)

jų riziką tinkamai apima KIPVPS rizikos valdymo sistemos.

2.   Metodai ir priemonės, atitinkantys 1 dalyje nurodytus kriterijus ir susiję su pinigų rinkos priemonėmis – tai metodai ir priemonės, susiję su pinigų rinkos priemonėmis, naudojami siekiant veiksmingai valdyti portfelį, kaip nurodyta Direktyvos 85/611/EEB 21 straipsnio 2 dalyje.

12 straipsnis

Direktyvos 85/611/EEB 22a straipsnio 1 dalis

Indeksą atkartojantis KIPVPS

1.   Direktyvos 85/611/EEB 22a straipsnio 1 dalyje nurodytas akcijų arba skolos vertybinių popierių indekso struktūros atkartojimas – tai bazinio turto indekso struktūros atkartojimas, įskaitant išvestinių priemonių arba kitų metodų ar priemonių naudojimą, kaip nurodyta Direktyvos 85/611/EEB 21 straipsnio 2 dalyje ir šios direktyvos 11 straipsnyje.

2.   Direktyvos 85/611/EEB 22a straipsnio 1 dalies pirmoje įtraukoje nurodytas indeksas, kurio struktūra yra pakankamai diversifikuota, – tai indeksas, atitinkantis rizikos paskirstymo taisykles šios direktyvos 22a straipsnyje.

3.   Direktyvos 85/611/EEB 22a straipsnio 1 dalies antroje įtraukoje nurodytas indeksas, kuris yra tinkamas etalonas, – tai indeksas, kurio sudarytojas naudoja pripažintą metodiką, pagal kurią paprastai neišbraukiamas pagrindinis tam tikros rinkos emitentas.

4.   Direktyvos 85/611/EEB 22a straipsnio 1 dalies trečioje įtraukoje nurodytas tinkamai skelbiamas indeksas – tai indeksas, atitinkantis šiuos kriterijus:

a)

jis viešai skelbiamas;

b)

indekso sudarytojas veikia savarankiškai nuo indeksą atkartojančio KIPVPS.

b punktas netrukdo indekso sudarytojams ir KIPVPS būti tos pačios ekonominės grupės dalimi, jeigu veikia veiksminga interesų konfliktų valdymo sistema.

13 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2008 m. kovo 23 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įsigalioję įgyvendina šią direktyvą. Priimtų nuostatų tekstus ir minėtų nuostatų bei šios direktyvos atitikties lentelę jos nedelsdamos pateikia Komisijai.

Valstybės narės taiko šias nuostatas nuo 2008 m. liepos 23 d.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą, arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja trečią dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

15 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 19 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  OL L 375, 1985 12 31, p. 3. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/1/EB (OL L 79, 2005 3 24, p. 9).


Top